Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz"

Transkrypt

1 Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz Rafał Bakalarczyk Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Tekst opracowany na potrzeby seminarium specjalistycznego odbywającego się w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany. Seminarium 1: Status społeczno-ekonomiczny jako przesłanka dyskryminacji Projekt: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej Równość i Różnorodność praktycznie realizowany przez Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wstęp Rozważania na temat statusu społeczno-ekonomicznego jako przesłanki nierównego traktowania warto zacząć od pokazania poziomu nierówności w samym statusie społecznoekonomicznym w danym społeczeństwie. Wielkość rozwartstwienia choć bezpośrednio nie musi wiązać się z poziomem ubóstwa i wykluczenia, a tym bardziej dyskryminacji, pośrednio jednak wpływa na sytuację osób na różnych szczeblach drabiny społecznej. Po pierwsze bycie ubogim w społeczeństwie dużych kontrastrów może sprawiać że doświadczenie niedostatku będzie się wydawać szczególnie dotkliwe osobom nim dotkniętym. Wzmacnia się tym samym subiektywne poczucie ubóstwa i deprywacji. Po drugie, nadmierne rozwarstwienie generuje dystans między różnymi warstwami i prowadzi do ich zamykania się. Sprzyjać to może tendencji do wykluczenia z określonych dóbr i stosunków społecznych osób, które swym poziomem życia rażąco odbiegają on poziomu życia reszty. Zwiększa to także ryzyko ich dyskryminacji. Po trzecie, kontrasty społeczne osłabiają spójność społeczną i prowadzą do erozji kapitału społecznego, a ten jest ważnym czynnikiem ułatwiającym identyfikowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, między innymi właśnie ubóstwa. Reasumując, poziom nierówności wpływa na sytuację ubogich społeczeństwie i zwiększa potencjał ich nierównego traktowania. Przyjrzyjmy się zatem poziomowi nierówności w Polsce na tle innych krajów rozwiniętych. Wiedzy na ten temat dostarcza raport OECD z 2011 roku ( patrz. wykres nr 1) 2

3 Najpopularniejszy wskaźnik stosowany do pomiaru rozwarstwienia dochodowego, czyli współczynnik Ginego okazuje się być w Polsce wyjątkowo wysoki na tle innych krajów rozwiniętych. Jeśli weźmiemy pod uwagę dochód przed opodatkowaniem i transferami, rozwarstwienie dochodowe jest w Polsce najwyższe w OECD! Z kolei po uwzględnieniu podatków i transferów jesteśmy na trzecim miejscu od końca za nami jedynie Turcja, Meksyk i Chile. Oznacza to, że mamy najbardziej nierówny podział pierwotny dochodu i również bardzo nieegalitarny podział dochodu po zastosowaniu mechanizmów redystrybucji. Na uwagę zasługuje, że w przedstawionym rankingu, w naszym sąsiedztwie nie ma żadnych ( poza Portugalią) krajów UE ( zdecydowana większość z nich znajduje się w pierwszej połowie rankingu). Polski model społeczny jest zatem w kategorii rozwarstwienia dochodowego nieco wyobcowany w Unii Europejskiej. Może rzutować to na trudność skutecznego przełożenia niektórych wytycznych europejskiej polityki społecznej na grunt polski. Jednocześnie w obliczu tak niekorzystnego punku wyjścia, Polsce szczególnie przydałyby się intensyfikacja działań na rzecz spłaszczenia struktury społecznej. Różnice w dochodach ale także zarobkach w ostatnich latach wzrosły, co zdaniem autorów wiąże się między innymi z globalizacją i presją konkurencyjności. Globalizacja sprawia a towarzysząca jej zmiana technologiczna ułatwia że tanią siłę roboczą można pozyskać spoza krajów rozwiniętych, co znacznie pogarsza pozycję na rynku pracy niskowykwalikowanych pracowników, których dotyka albo bezrobocie albo w obliczu tego ryzyka są zmuszeni wykonywać prace niskopłatne i niestabilne, co prowadzi do prekaryzacji życia ich i ich rodzin. Jednocześnie globalny wyścig z krajami o niższych standardach społecznych i w związku z tym kosztami pracy, sprzyja utrzymywaniu na niskim poziomie wynagrodzeń także pracowników niewykwalifikowanych zatrudnionych na etacie ( a więc nie na umowach śmieciowych ) którzy stają się pracującymi biednymi (working-poor). W Polsce, jak zobaczymy dalej, skala pracujących biednych jest szczególnie wysoka, podobnie jak różnice w wynagrodzeniach. Sama zmiana technologiczna oprócz tego, że przyspiesza procesy globalizacja, sama w sobie poprzez premiowanie wysokich kwalifikacji zwiększa nierówności w statusie społeczno-ekonomicznym między pracującymi w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji ( high-skilled) a resztą. Przy czym różnice w sytuacji ekonomicznej nie przebiegają tylko według wykształcenia ( zwłaszcza tego formalnego), ale także innych osi jak płeć czy wiek. Dla przykładu kobiety są statystycznie lepiej wykształcone, a ich pozycja ekonomiczna gorsza, w tym ryzyko ubóstwa większe. Podobnie ludzie młodzi, którzy statystycznie są lepiej wykształceni niż starsze generacje, mają trudniejszą sytuację na rynku pracy i w związku z tym zagrożeni są ekonomiczną marginalizacją, czy wręcz wykluczeniem. Ważnym i prowadzącym nas w obszarach ściślej związany z polityką społeczną sposobem ograniczania rozpiętości dochodowych i łagodzenia ubóstwa jest polityka redystrybucji. 3

4 Zmniejszanie rozpiętości płacowych, choć możliwe i potrzebne, ma jednak swoje ograniczenia. Tu z pomocą może pójść polityka redystrybucji przez system podatkowozasiłkowy, a także system usług publicznych ( który nie wpływa bezpośrednio na poziom dochodów, ale po poprawia sytuację grup o niskim statusie społeczno-ekonomicznym po stronie wydatków i zaspokojenia potrzeb). Jak pokazał wcześniejszy wykres we wszystkich krajach polityka podatkowo-zasiłkowa zmniejsza rozwarstwienie, jednocześnie, jak twierdzą autorzy raportu, w ostatnich dekadach polityka ta jest mniej skuteczna w zmniejszaniu rozwarstwienia. Opracowania krajowe pokazują, że ta konstatacja częściowo odnosi się także do Polski w ostatnich latach. Dokładniejszym danych na ten temat, jeśli chodzi o lata dostarcza raport opracowany przez Centrum Analiz Ekonomicznych. Wynika z nich, że w ciągu ostatnich dwóch kadencji Sejmu na zmianach podatkowo-transferowych zyskały bardziej warstwy zamożniejsze niż uboższe. Obszary działań, których wpływ na zmianę sytuacji dochodowej poszczególnych grup wzięto pod uwagę to reformy ubezpieczenia społeczne, reformy świadczeń rodzinnych, społeczna, reformy podatkowe i opłaty abonamentowe RTV. 1 Wykres.2. Zmiany dochodów w wyniku rozwiązań wprowadzonych w czasie V kadencji Sejmu, w podziale na grupy dochodowe 1 Centrum Analiz Ekonomicznych, Raport przedwyborczy kto zyskał, a kto stracił?,

5 Wykres 2. Zmiany dochodów w wyniku rozwiązań wprowadzonych w czasie VI kadencji Sejmu, w podziale na grupy dochodowe. Można zatem te wyniki podsumować, że polityka podatkowo-zasiłkowa ograniczyła w ostatnim okresie swój potencjał redystrybucyjny, co wymaga zmiany. Ubóstwo i wykluczenie w strategii Europa 2020 Niekorzystny status społeczno-ekonomiczny rozpatruje się często przez pryzmat niewysokich dochodów. Jednocześnie na szczeblu unijnym próbuje się to rozpatrywać ubóstwo szerzej, odnosząc się nie tylko do poziom dochodów ale też możliwości zaspokojenia określonych potrzeb, czy też stopnia integracji z rynkiem pracy. W strategii Europa 2020 jednym z celów jest wyciągnięcie w imię inkluzyjnego wzrostu ( inclusive growth) przynajmniej 20 mln Europejczyków z sytuacji ryzyka ubóstwa lub wykluczenia. Składają się na to następujące miary: ubóstwo relatywne, głęboka deprywacja materialna i życie w gospodarstwach domowych o niskiej intensywności pracy. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem kategoriom oraz ich wskaźnikom jakie osiągają poszczególne kraje w chwili obecnej. Osoby zagrożone ubóstwem (relatywnym) to osoby, które po uwzględnieniu transferów socjalnych żyją w gospodarstwach żyją w gospodarstwach, których rozporządzalny dochód ( po uwzględnieniu ekwiwalencji) znajduje się poniże linii ubóstwa, stanowiącej 60mediany rozporządzalnego i dochodu (po uwzględnieniu transferów i skali ekwiwalencji). 5

6 Osoby z gospodarstw o niskiej intensywności pracy to według przyjętej metodologii osoby w wieku od 0-59 żyjące w gospodarstwach domowych w których dorośli pracowali mniej niż 20% niż ich potencjał pracy w ciągu minionego roku. Osoby poważnie zdeprywowane materialnie są to osoby które żyją w warunkach głęboko ograniczonych przez brak środków. Osoby te doświadczają niemocy zaspokojenia co najmniej 4 z 9 wyszczególnionych potrzeb: a) nie mogą podołać z opłaceniem czynszu lub rachunków, b) opłaceniem ogrzewania, c) sprostaniem nieoczekiwanym wydatkom; zjedzeniem mięsa, ryby lub ekwiwalentnego białka co drugi dzień, d) wyjazdem na tygodniowe wczasy poza domem, e) posiadaniem samochodu, f) posiadaniem pralki g) posiadaniem kolorowego telewizor h) posiadaniem telefonu. Osoby zagrożone ubóstwem lub ekskluzją to kategoria obejmująca wszystkie osoby, które dotyka przynajmniej jedna z trzech powyższych sytuacji: zagrożenie ubóstwem względnym, życie w gospodarstwie o niskiej intensywności pracy i głęboka deprywacja materialna. Spójrzmy jak się kształtują poszczególne miary w Polsce na tle innych krajów rok Zagrożenie ubóstwem Życie w gospodarstwie o niskiej intensywności pracy Doświadczanie głębokiej deprywacji materialnej Zagrożenie ubóstwem lub ekskluzją UE ,4 9,9 8,1 23,4 Polska 17,6 7,3 14,2 27,8 Czechy 9 6,4 6, Słowacja 12 7,9 11,4 29,6 Węgry 12,3 11,8 21, Niemcy 15,6 11,1 4,5 19,7 Francja 13,5 9,8 5,8 19,3 Wielka Brytania 17,1 13,1 4,8 23,1 Szwecja 12,9 5,9 1,3 12,9 Dania 13,3 10,3 2,7 18,3 Włochy 18,2 10,2 6,9 24,5 Hiszpania 20,7 9,8 4 25,5 Źródło: Eurostat 6

7 Powyższa tabela dostarcza ciekawych danych niestety przedstawiających polski system społeczny niestety w niekorzystnym świetle. Procent osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest znacznie wyższy niż unijna średnia ( choć niższy niż na Węgrzech i na Słowacji) a także znacznie wyższy od Czech, które mają zarówno ten wskaźnik jak i jego części składowe na korzystnym poziomie nawet na tle krajów Europy Zachodniej. Spośród wszystkich wskaźników składowych, Polska ma przeciętny poziom ubóstwa relatywnego, względnie niski udział osób żyjących w gospodarstwach o niskiej intensywności pracy i bardzo wysoki na tle unijnej średniej wskaźnik głębokiej deprywacji materialnej ( a to właśnie ten wskaźnik zdaje się najwięcej mówić o wykluczeniu społeczno-ekonomicznym). Pośród wszystkich zestawionych powyżej krajów szczególnie korzystne wyniki osiągają socjaldemokratyczne kraje skandynawskie oraz Czechy. Dane Eurostatu pozwalają też prześledzić zmianę jaka zachodziła w kontekście poszczególnych wskaźników ubóstwa i wykluczenia ekonomicznego w Polsce od czasu wstąpienia do Unii. Polska Zagrożenie ubóstwem 20,5 19,1 17,3 16,9 17,1 17,6 Poważna deprywacja materialna Niska intensywność pracy Zagrożenie ubóstwem lub 45,3 39,5 34,4 30,5 27,8 27,8 wykluczeniem Źródło: Eurostat Powyższa tabela pokazuje że od 2005 roku udział osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym spadł radykalnie od 2005 roku. Najmniejszy spadek nastąpił jeśli chodzi o poziom głębokiej deprywacji materialnej i udział osób żyjących w gospodarstwie o niskiej intensywności pracy, natomiast mniejsze zmiany nastąpiły jeśli chodzi o zagrożenie ubóstwem relatywnym. Dynamika i struktura zmian wiąże się między innymi ze zmianami w wysokości bezrobocia. Po wstąpieniu do UE mieliśmy do czynienia ze stopniowym obniżaniem się alarmująco wysokiego wskaźnika ( co też doprowadziło). Jednocześnie wciąż, mimo, że poziom bezrobocia jest niewysoki, poziom ubóstwa i zaniedbaniami na poziomie polityki transferów ( zarówno w ramach) nie jest zbyt niski, w związku z istnieniem wspomnianej kategorii pracujących biednych. 7

8 Struktura ubóstwa w Polsce Po przedstawieniu kontekstu europejskiego warto wejść głębiej w strukturę polskiego ubóstwa i wykluczenia społeczno-ekonomicznego. Informacji Ne ten temat dostarcza niedawno opublikowany raport Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano w nim trzy główne miary ubóstwa Granica ubóstwa relatywnego ( względnego)- 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych Granica ubóstwa ustawowego. Kwota która zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej uprawnia do uzyskania pomocy pieniężnej z pomocy społecznej Granica ubóstwa skrajnego ( minimum egzystencji) jest obliczana corocznie przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i obejmuje te podstawowe potrzeby, które nie mogą być odłożone w czasie. Znalezienie się poniżej tego minimum zagraża biologicznej egzystencji jednostki Źródło: GUS Dynamika ubóstwa skrajnego i relatywnego pokazuje, że osiągnęło ono najwyższy poziom w latach , podczas gdy w kolejnych latach zaczęło spadać. Nastanie I fali kryzysu ( w Polsce relatywnie łagodnej) zatrzymało tendencję spadkową, ale też nie zwiększyło istotnie zagrożenia ubóstwem ani skrajnym ani relatywnym. Nieco odrębną kwestią jest dynamika wielkości ubóstwa ustawowego, które zależy też od polityki ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej przez ustawodawcę. Raport GUS jest też wart przywołanie gdyż daje on wgląd w wewnętrzną strukturę ubóstwa w Polsce, z uwzględnieniem poszczególnych typów gospodarstw oraz rodzajów grup społeczno-ekonomicznych oraz podziału na miasto i wieś. 8

9 Minimum egzystencji Relatywna granica ubóstwa Ogółem 5,7 17,1 7,3 Gospodarstwa 5,1 16,3 6,9 domowe pracowników Rolników 8,9 25,9 12,1 Pracujących na 2,2 9,3 3,3 własny Rachunek Emerytów 3,9 13,3 4,1 Rencistów 9,6 25,4 10,1 Utrzymujących się z 22,4 41,9 27,0 innych niezarobkowych źródeł Źródło: GUS Ustawowa granica Ubóstwa Widzimy, że w najmniej zagrożeni ubóstwem są pracujący na własny rachunek, zaś najbardziej osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł ( a więc beneficjenci socjalu). Wysoki poziom zagrożenia ubóstwem jest też wśród rolników i rencistów. Co interesujące poniżej średniej znajdują się gospodarstwa emerytów, zaś stopa ubóstwa wśród gospodarstw pracowniczych jest zbliżona do tej jaka jest dla ogółu mieszkańców. Nienajgorsza na tle innych grup społeczno-ekonomicznych sytuacja gospodarstw pracowników nie powinna jednak prowadzić do optymistycznych wniosków jeśli chodzi o status materialny tej grupy. Fakt, że 17,1% rodzin osób pracujących doświadcza względnego ubóstwa, 6,9% przydałoby się wsparcie materialne z pomocy socjalnej i 5% znajduje się poniżej poziomu egzystencji, wskazuje na całkiem sporą grupę working poor w Polsce i prowadzi do wniosku, że praca nie zawsze wystarcza w Polsce by wyprowadzić ludzi z biedy ( choć istotnie zmniejsza jej ryzyko). Jest to ważny wniosek, który warto skierować wobec zwolenników strategii workfare, którzy wierzą, że panaceum na rozwiązanie problemu ubóstwa i wykluczenia jest włączenie ludzi biednych do uczestnictwa w rynku pracy. To nie wystarczy. Potrzebna jest i odpowiedni poziom oraz struktura płac i działania kompensacyjne wobec osób, których dochód zarobkowy uniemożliwia życia powyżej granicy ubóstwa. Problem pracujących biednych jest w Polsce szczególnie nabrzmiały, także na tle innych krajów europejskich, o czym wiedzy dostarcza nam ponownie Eurostat ( według danych którego stopa ubóstwa wśród pracujących była w 2008 roku wyższa niż w Polsce jedynie w Portugalii, Grecji i Rumunii). 9

10 Ubóstwo seniorów Warta pochylenia się jest też sytuacja grup w wieku nieprodukcyjnym. O sytuacji najmłodszych zostanie więcej przy okazji omówienia zagrożenia ubóstwem rodzin z dziećmi, natomiast tabela wspomniana wcześniej mówi nieco o sytuacji seniorów. Przede wszystkim daje się zauważyć, że emeryci są znacznie mniej zagrożeni ubóstwem niż renciści ( wobec czego traktowanie często tych dwóch kategorii wspólnie jest mylące w kontekście problematyki ubóstwa). Zagrożenie ubóstwem gospodarstw emerytów jest niskie jednak nie tylko w porównaniu z rencistami, ale także z wieloma innymi typami gospodarstw. Statystycznie rzecz biorąc nie są więc grupą wiekową szczególnie zagrożoną ubóstwem w porównaniu z ludnością w wieku produkcyjnym, a zwłaszcza przedprodukcyjnym ( mamy w Polsce do czynienia z juwenalizacją biedy). Warto jednak nie poprzestawać na owej konstatacji, ani tym bardziej nie wyprowadzać z tego dalszych wniosków jakoby seniorzy byli generalnie grupą dobrze sytuowaną. Z moich analiz sytuacji dochodowej seniorów 2 płyną następujące wnioski: 1) mimo że ubóstwo relatywne jest w przypadku seniorów stosunkowo niewielkie, niemożność zaspokojenia potrzeb materialnych jest w tej grupie wiekowej dość powszechna, 2) w ocenie położenia seniorów należy uwzględnić nie tylko dochód, ale także wydatki, a te są relatywnie wysokie, w dużej mierze w związku ze wzmożonymi kosztami zdrowotnymi i opiekuńczymi, 3) środki do dyspozycji emerytów są dodatkowo ograniczane przez transfery międzygeneracyjne, które idą częściej od osób starszych do młodszych niż na odwrót, 4) osobom starszym, jeśli popadną w ubóstwo, szczególnie trudno jest je przezwyciężyć zarówno ze względu na duży udział wydatków stałych w ich gospodarstwie domowym, jak i przede wszystkim niemożność (zwłaszcza w przypadku osób w wieku podeszłym) zwiększenia dochodów poprzez pracę, 5) choć wykluczenie osób starszych ma często wymiar pozamaterialny, tam gdzie do tego dochodzi ubóstwo, ryzyko marginalizacji jest większe, a wykluczenie głębsze i trudniejsze do przezwyciężenia i złagodzenia, 3 Warto też nadmienić, że sytuacja seniorów będzie się zmieniać. Zagrożenie ubóstwem może być znacznie większe gdy wejdzie w wiek emerytalny pokolenie otrzymujących emerytury w nowym systemie i w nowym kontekście demograficznym. Wiele z tych osób, ze względu na przemiany na rynku pracy, będzie miała długie okresy pozostawania poza rynkiem pracy lub przynajmniej poza systemem odprowadzania składek, co przełoży się na wielkość świadczeń na starość. 3 Bakalarczyk, Ubóstwo seniorów, w: red. M. Syska, Z godnością w jesień życia Warszawa-Wrocław

11 Różnice między miastem a wsią Wracając do raportu GUS, ważnym wnioskiem jaki się nasuwa po analizie zaprezentowanej wyżej tabeli jest to, że rolnicza ludność jest ponadprzeciętnie zagrożona ubóstwem. Na tle całej ludności zamieszkującej wieś ludność rolnicza nie wyróżnia się znacząco poziomem zagrożenia ubóstwem. Ubóstwo relatywne Ubóstwo skrajne Ubóstwo ustawowe Ogółem 5,7 17,1 7,3 Miasto 3,4 11,9 4,4 Wieś 9,4 25,4 11,9 Gospodarstwa rolnicze 8,9 25,9 12,1 Bardzo wysokie jest natomiast zróżnicowanie zagrożeniem ubóstwem jeśli chodzi o miasto i wieś. Ów dysparytet jest ciekawy na tle porównawczym. W Polsce bieda ma charakter w większym stopniu wiejski, w wielu innych krajach odwrotnie. Pamiętajmy jednak, że miasto i wieś nie tylko różnią się poziomem ubóstwa, ale także zagrożeniem wykluczeniem. Na wsi dostęp do wielu publicznych dóbr i usług ( medycznych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych) jest ograniczony, co zwłaszcza uderza w ludność wiejską. Z drugiej jednak strony na wsi istnieją często większe zasoby kapitału społecznego sąsiedzko-rodzinnego, który częściowo pozwala rekompensować deficyty materialne ( możliwość kupowania na zeszyt, wzajemna pomoc nieodpłatna, wytwarzanie produktów rolnych w celu własnego spożycia). Trudno więc jednoznacznie stwierdzić która bieda jest bardziej dotkliwa i wykluczająca społecznie osób ją doświadczających. Z pewnością zestawiając stopę ubóstwa na wsi i mieści, warto pamiętać, że w obydwu przypadkach doświadczenie ubóstwa jest jakościowo zupełnie odmienne. Mówiąc o zróżnicowaniu ze względu na miejsce zamieszkania, także w obrębie kraju daje się zauważyć różnice między województwami a także w obrębie nich. Typ gospodarstwa domowego a zagrożenie ubóstwem Ubóstwo skrajne Relatywne Ustawowe 1-osobowe 2 6,7 2,4 Małżeństwa bez dzieci 1,6 6,1 1 11

12 z 1 dzieckiem 1,9 7,4 1,9 z 2 dzieci 3,7 14,7 5,4 z 3 dzieci 9,8 27,5 14,1 Z 4 dzieci lub więcej 24 43,7 34,3 Samotny rodzic z dziećmi Źródło: GUS 7,8 16,0 10,5 Widać wyraźnie, że zagrożenie ubóstwem jest w Polsce silnie skorelowane z wielodzietnością. Pojawienie się kolejnych dzieci drastycznie zwiększa ryzyko ubóstwa. W przypadku rodzin w których wychowuje się 4 dzieci lub więcej aż ¼ z nich znajduje się poniżej linii minimum egzystencji, co oznacza że jej członkowie są zagrożeni biologiczną degradacją na skutek biedy! Skoro posiadanie dzieci, zwłaszcza w większej liczbie, jest czynnikiem tak silnie zwiększającym ryzyko ubóstwa, polityka zwalczania ubóstwa i wykluczenia powinna w większym stopniu i trafniej adresować potrzeby materialne właśnie rodzin z dziećmi. Okazuje się, że zagrożenie ubóstwem jest ponadprzeciętne także w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi zarówno tam gdzie niepełnosprawny jest głową gospodarstwa domowego jak i tam gdzie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Co interesujące, ten drugi przypadek gospodarstw jest bardziej zagrożony ubóstwem niż pierwszy. 12

13 Fakt, że niepełnosprawni są kategorią tak silnie zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem jest wart zapamiętania w kontekście ryzyka wykluczenia i dyskryminacji, bowiem mamy tu do czynienia z nakładaniem się dwóch płaszczyzn defaworyzacji, co znacznie obniża pozycję osób nimi dotkniętych w stosunkach społecznych. Polityka na rzecz zwalczania ubóstwa Kiedy myślimy o polityce wobec ubóstwa, często niepotrzebnie redukujemy ją do polityki wobec ubogich, tą zaś redukujemy do działań w zakresie pomocy społecznej. Jest to o tyle błędne, że pomija się instrumenty, które leżą w innych obszarach polityki społecznej, a nawet poza nią, np. w polityce gospodarczej, przy pomocy których można zapobiegać popadnięcie w ubóstwo i wykluczenie tych którzy nimi nie są (tzw. funkcja prewencyjna). W krajach o rozwiniętej polityce społecznej i osiągającej wysokie wskaźniki w ograniczaniu skali i głębi wykluczenia społeczno-ekonomicznego, pomoc społeczna jest tylko jednym z wielu (i niekoniecznie najważniejszym) instrumentem przy pomocy, których osiąga się wysoki poziom inkluzji społecznej. Nawet żeby pomoc społeczna była skuteczna musi być osadzona w szerszej konfiguracji instytucjonalnej. To właśnie brak koordynacji działań służb społecznych, na przykład ze służbami zatrudnienia czy instytucjami edukacyjnymi, jest uważany za jedną ze słabości polityki społecznej w Polsce. Zintegrowaniu różnych 13

14 działań na rzecz zmniejszania i łagodzenia ubóstwa i wykluczenia mogą służyć całościowe, ponad resortowe strategie. Jeśli się głębiej zastanowimy właściwie cały system zabezpieczenia społecznego ma na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Zabezpieczenie społeczne ma chronić jednostki i często także ich rodziny przed pozostawaniem bez wystarczających środków do życia w obliczu zaistnienia ryzyka socjalnego (starość, bezrobocie, niezdolność do pracy na skutek choroby, wypadku czy macierzyństwa). Nawet istnieniu tych segmentów zabezpieczenia społecznego które mają na celu nie tyle zabezpieczenie dochodu co umożliwienie zaspokojenia określonych świadczeń, jak zabezpieczenie zdrowotne czy pielęgnacyjne (opiekuńcze) przyświeca intencja by umożliwić ludziom zaspokojenie fundamentalnych potrzeb, na które nie mogliby sobie pozwolić przy pomocy własnych, zbyt skromnych funduszy w ramach prostej wymiany rynkowej. Mając więc na uwadze, że przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu poniekąd jest obecne w każdym aspekcie polityki społecznej, nie sposób jednak w niniejszym artykule omówić całej tej złożoności. Z konieczności więc ograniczę się do omówienia tych obszarów, które bezpośrednio odnoszą się do wsparcia grup o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Będą to: pomoc społeczna i świadczenia rodzinne, a także inne instrumenty, które leżą poza powyższymi systemami ale również stanowią wsparcie dla osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym ( np. wsparcie dla uczniów ubogich w systemie oświaty). Pomoc społeczna Najbardziej bezpośrednio nakierowanym na wsparcie dla osób o niskim statusie społecznoekonomicznym obszarem polityki społecznej są świadczenia z pomocy społecznej przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 2004 roku. Celem ustawy jest z jednej strony wsparcie dochodowe, z drugiej pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych (takich jak alkoholizm, inwalidztwo, bezdomność, ubóstwo) Niektórzy stawiają zarzut systemowy, że w praktyce funkcja wsparcia dochodowego dominuje nad funkcją pomocy w trudnych sytuacjach życiowych dzięki pracy socjalnej. Przeświadczenie to wydaje się mieć uzasadnienie empiryczne. Badania pokazują, że pracownicy nie mają czasu, przypada zbyt dużo czasu. Pomoc ta wydaje się więc nie. Odzwierciedla, który w większym stopniu bazuje na świadczeniach rzeczowych niż usługowych, co wydaje się niekorzystne z punktu widzenia społecznej integracji. Jakie wsparcie przysługuje? Możemy podzielić je na pieniężne i rzeczowo-usługowe (np. usługi pielęgnacyjne czy praca socjalna). Jeśli chodzi o wsparcie pieniężne jest to zasiłek stały, okresowy i celowy. 14

15 Zasiłek stały przysługuje osobom które spełniają jednocześnie dwa wyszczególnione w ustawie warunki: a) trudna sytuacja życiowa i b) znajdowanie się poniżej ustawowej linii ubóstwa. Obecnie dla osób samotnych jest to 477 złotych, podczas gdy na osobę w rodzinie jest to 351 złotych. Próg ten nie był od 2006 roku waloryzowany, co też jest często przedmiot krytyki jako wyraz antyspołecznej polityki państwa. Wielkość wsparcia to różnica między kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem gospodarstwa domowego, przy czym wsparcie to nie może być niższe niż 30 złotych. Oprócz tego gmina może przyznać zasiłek okresowy i celowy. O przyznaniu określonej pomocy decyduje dyrektor ośrodka pomocy społecznej, po wcześniejszym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. Istnieje jednak możliwość odwoławcza. Można to interpretować forma upodmiotowienia osób ubogich. Świadczenia rodzinne Jak zostało wcześniej powiedziane, szczególnie zagrożone są rodziny których wychowywane są dzieci, zwłaszcza większa ich liczba. Wsparcie dla tego typu gospodarstw domowych jest organizowane n gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych z 2003 roku. Tu również aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić kryterium dochodowe (wyjątkiem jest przyznawane na gruncie tej ustawy świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka zwane becikowym). Kryterium to wynosi 504 złotych oraz 583 złote jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Spełniając to kryterium można otrzymać zasiłek rodzinny w wysokości 68 złotych na dziecko do 5 lat, 91 złotych na dziecko w wieku 5-18 lat, 98 złotych na dziecko w wieku od 18 do 24 roku życia. Wysokość świadczenia rośnie więc wraz z wiekiem dziecka. Oprócz świadczenia, które jest niskie, rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe przysługuje prawo do dodatków. Te dodatki są następujące: 1. Z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 złotych jest to świadczenie dla osób pobierających zasiłek rodzinny w odróżnieniu od uniwersalnego becikowego, które jest dla wszystkich). 2. Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 złotych miesięcznie). 3. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i kolejne dziecko 80 złotych miesięcznie). 15

16 4. Z tytułu samotnego wychowania dziecka (170 na dziecko, ale nie więcej niż 340 na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka niepełnosprawnego zwiększa się tę kwotę o 80 złotych ale nie więcej niż o 160 na wszystkie dzieci). 5. Z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka niepełnosprawnego (60 złotych miesięcznie na dziecko do 5 lat, 80 złotych miesięcznie na dziecko między 5 a 24 rokiem życia). 6. Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (90 złotych za mieszkanie na stancji/ w internacie lub 50 złotych za przejazd do szkoły). 7. Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego ( jednorazowo 100 złotych). System świadczeń rodzinnych jest mocno selektywny. Osoby które znajdą się minimalnie ponad progiem tracą prawo nie tylko do zasiłku rodzinnego, ale także do licznych dodatków. Wiele z tych rodzin nadal żyje w trudnej sytuacji materialnej ale pozostaje bez wsparcia. W ostatnich latach ten problem dotknął wielu rodzin, które znalazły się nieznacznie ponad progiem uprawniającym do świadczeń, który od dawna, podobnie jak próg pomocy społecznej, nie był podnoszony. Oczywiście na sytuację rodzin ubogich wpływają także inne działania jak ulgi w systemie podatkowym (w obecnej formule więcej korzystają na tym rodziny bogatsze) a przede wszystkim dostęp do opieki nad małym dzieckiem w wieku żłobkowym i opieki przedszkolnej. Polska należy do krajów gdzie wskaźniki objęcia małych dzieci tego typu opieką należą do najniższych w Unii Europejskiej. Ostatnie lata przyniosły wprawdzie pozytywne zmiany w tym zakresie, jednak nadal jest wiele do nadrobienia. A jest to szczególnie ważny instrument, gdyż ułatwia kobietom wyjście na rynek pracy, co może wpłynąć pozytywnie na budżet rodzinny, a także może pomóc wyrównywać szanse dzieci o niskim statusie społeczno-ekonomiczno-kulturowym. Niestety jak wykazały badania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej największy poziom uczestnictwa w opiece przedszkolnej mają w Polsce jak dotąd mają dzieci rodziców z wyższym wykształcenia, a najmniej korzystają z tego dzieci rodziców o wykształceniu podstawowym i zawodowym (niskie wykształcenie jest zresztą silnie skorelowane z ubóstwem w Polsce, więc można się spodziewać, że gdyby przeanalizowano status ekonomiczny rodzin przedszkolaków, również okazałoby się, że więcej korzystają z tego rodziny zamożniejsze niż te najuboższe). Wsparcie materialne uczniów Mówiąc o znaczeniu opieki przedszkolnej, wchodzimy na obszar systemu edukacyjnego i jego roli w wyrównywaniu szans. Okazuje się, że również na tym polu realizuje się politykę wsparcia najuboższych, a instytucją poprzez którą realizuje się te cele bywa szkoła. Główne instrumenty to: 16

17 - Rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania prowadzony od 2005 roku. Uprawnione są dzieci które spełniają w rodzinach o dochodzie poniżej 150% kryterium dochodowe, ale w szczególnych sytuacjach można odstąpić od zastosowania kryterium dochodowego względem danego dziecka. - Rządowy program Wyprawka Szkolna przysługuje dzieciom z gospodarstwa znajdujących się poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Wysokość świadczenia może wahać się od 170 do 370 złotych w zależności od klasy szkoły i stopnia niepełnosprawności. - Programy Owoce w szkole i Szklanka mleka finansowane ze środków Unii Europejskiej i przeznaczone dla uczniów niezależnie od kryterium dochodowego. - Stypendium szkolne finansowane z Narodowego Programu Stypendialnego dla uczniów spełniających kryterium dochodowego (wysokość świadczenia zależna jest od wysokości zasiłku z pomocy społecznej jaki otrzymuje rodzina). Widzimy, że wsparcie materialnej uczniów jest w większości selektywne i bazuje na niższym progu (pomocy społecznej a nie świadczeń rodzinnych), który, jak już była mowa, od dawna nie był podnoszony, w rezultacie czego wiele potrzebujących uczniów jest wykluczonych z możliwości korzystania z powyższych świadczeń. Główne dylematy do dyskusji 1. Świadczenia uniwersalne vs selektywne? Czy polityka społeczna powinna docelowo obejmować tylko osoby o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym czy też szersze kategorie? Na jakim poziomie powinniśmy ustalać próg dostępu do świadczeń? Które formy wsparcia powinny być zależne od dochodu (means-tested?) a które od potrzeb (needs-tested?). Czy samo kryterium dochodowe powinno wystarczyć do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, czy powinny być spełnione równocześnie inne przesłanki? Czy wsparcie powinno być warunkowane tylko sytuacją dochodową lub potrzebami, czy też warunkowane także określonymi działaniami podmiotu otrzymującego pomoc? 2. Świadczenia pieniężne vs rzeczowe/ usługowe? W jakich proporcjach powinniśmy wykorzystywać świadczenia finansowe (benefits in cash) i świadczenia rzeczowe oraz usługowe (benefits in kind)? Jakie są słabe strony jednych i drugich świadczeń we wspieraniu osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym? W jakich sytuacjach sprawdzają się lepiej poszczególne typy świadczeń? Wobec których grup? 17

18 3. Spór o workfare i aktywną politykę społeczną? Czy konieczność podjęcia pracy nie jest ograniczeniem podmiotowości osoby ubogiej? Czy aktywizacja zawodowa wystarcza by przezwyciężyć ubóstwo, a tym bardziej wykluczeniem, które jest często wielowymiarowe? Czy aktywizacja powinna być zawodowa? Czy cel łagodzenia ubóstwa nie stoi w sprzeczności z celem przezwyciężania ubóstwa? Jakie są bariery aktywizacji osób wykluczonych po stronie popytowej i podażowej? Jakie mogą być warianty aktywnej polityki społecznej i który jest dla nas optymalny? 4. Kwestia wielosektorowości Jaką powinności powinno mieć państwo w zakresie polityki wobec osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym ( wyznaczanie celów?/regulacja i kontrola?/ finansowanie?/ świadczenie usług?)? Do jakiego stopnia państwo może delegować swoje socjalne powinności na podmioty poza-publiczne? Jaka powinien być udział III sektora i podmiotów gospodarki społecznej? Czy III sektor powinien pełnić funkcje bardziej rzecznicze czy też bezpośrednio świadczyć pewne usługi? Tekst opracowany na potrzeby seminarium specjalistycznego odbywającego się w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji poziom zaawansowany. Seminarium 1: Status społeczno-ekonomiczny jako przesłanka dyskryminacji Projekt: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej Równość i Różnorodność praktycznie realizowany przez Funduszu Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg EAPN PL www.eapn.org.pl IPS UW www.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na konferencję prasową UNICEF Polska z okazji wydania raportu Dzieci recesji.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg EAPN PL www.eapn.org.pl IPS UW www.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na konferencję prasową UNICEF Polska z okazji wydania raportu Dzieci recesji.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie Dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej rszarf.ips.uw.edu.pl Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edyta Kuracińska Cel prezentacji Istotą niniejszej prezentacji jest przedstawienie założeń oraz ich realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w aspekcie zwalczania

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na międzynarodową konferencję pt. Integracja społeczna jako wyzwanie

Bardziej szczegółowo

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych 6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych Możliwości bieżącej analizy zmian nierówności społecznych w Polsce na podstawie dochodów i wydatków są niestety ograniczone. Prezentacja odpowiednich danych

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 11 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej. Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej. Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej Przeciwdziałanie ubóstwu jako cel EWG-UE W EWG pierwsze programy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu www.eapn.org.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy.

Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aktywizacja osób w podeszłym wieku na rynku pracy. Aneta Maciąg Warszawa, 10.12.2015 r. Plan 1. Struktura demograficzna społeczeństwa. 2. Poziom zatrudnienia wśród osób powyżej 50 roku życia. 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r.

Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r. Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r. Materiał na posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii 2020 28.10.2016 r. Niniejsza notatka powstała na potrzeby Międzyresortowego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r.

Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. (dane średnioroczne) Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Wprowadzenie Do znanych już od lat miar ubóstwa, do których należy minimum egzystencji, statystyka publiczna

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 23.12.2013 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, 21 grudnia 2015 r. Adam Bodnar III.512.2.2014.AI.LN Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Jerzy Bartkowski Uniwersytet Warszawski Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16

Bardziej szczegółowo

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach

Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Bożena Kołaczek Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach Seminarium: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Warszawa, 20 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w myśleniu i działaniach związków zawodowych.

Ubóstwo pracowników w myśleniu i działaniach związków zawodowych. Ubóstwo pracowników w myśleniu i działaniach związków zawodowych. Agnieszka Kochańska Biuro Polityki Społecznej KK NSZZ Solidarność Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Badań i Analiz Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - 2016 rok Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie społeczne a wysokość kosztów leczenia próba identyfikacji zależności

Wykluczenie społeczne a wysokość kosztów leczenia próba identyfikacji zależności Wykluczenie społeczne a wysokość kosztów leczenia próba identyfikacji zależności lek. stom. Zofia Orzechowska dr Maria Węgrzyn dr Marcin Kęsy Wrocław, listopad 2013r Wykluczenie społeczne- co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r.

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Uwagi wstępne 93% obszaru na wsi 2/5 ludności na wsi Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa V Społeczne aspekty mieszkalnictwa 1 Wydatki gospodarstw domowych związane z użytkowaniem mieszkania Szacuje się, że wydatki gospodarstw domowych w 2007 r w przeliczeniu na 1 osobę w stosunku do 2006 r

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko )

Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko ) Najważniejsze informacje o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. projekt ustawy,,500 zł na dziecko ) 1) Zagadnienia ogólne stan obecny Obecnie wzrósł udział rodzin z jednym

Bardziej szczegółowo

Wielodzietność we współczesnej Polsce

Wielodzietność we współczesnej Polsce Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 0, Nr Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Wielodzietność we współczesnej Polsce Prosta zastępowalność tj. sytuacja,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015 Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata Sytuacja materialna gospodarstw domowych a percepcja barier decyzji o dziecku Warszawa, 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna. Polityka Gospodarcza i Społeczna Semestr zimowy dr Agnieszka Chłoń-Domińczak prof. Marek Góra

Pomoc społeczna. Polityka Gospodarcza i Społeczna Semestr zimowy dr Agnieszka Chłoń-Domińczak prof. Marek Góra Pomoc społeczna Polityka Gospodarcza i Społeczna Semestr zimowy dr Agnieszka Chłoń-Domińczak prof. Marek Góra Plan wykładu Pomoc w polityce społecznej: potrzeba a rozwiązanie problemu Ubóstwo jako problem

Bardziej szczegółowo

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1

Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Polityka rodzinna we Francji i Szwecji na tle rozwiązań polskich 1 Kraj macierzyński Polska Matka urodzenie 1dziecka 20 tyg. urodzenie 2 dzieci 31 tyg. urodzenie 3 dzieci 33 tyg. urodzenie 4 dzieci 35

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1

Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Ocena wpływu podniesienia wieku emerytalnego zgodnie z projektem rządowym i propozycją PKPP Lewiatan na rynek pracy i wzrost gospodarczy 1 Piotr Lewandowski (red.), Kamil Wierus Warszawa, marzec 2012 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

płodność, umieralność

płodność, umieralność Konferencja naukowa Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Założenia prognozy ludności płodność, umieralność Warszawa, 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014 Białystok 2015 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...... 3 2. Miary ubóstwa... 4 3. Ubóstwo

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze

Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw Poziom podstawowy Struktura wieku Pod względem wieku społeczeństwa dzielimy najczęściej na: dzieci, młodzież i dorosłych osoby starsze Struktura wieku zależy głównie

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Problemy mieszkaniowe Polaków w świetle badań i analiz Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Ogólna diagnoza mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś 2009 obszary wiejskie zajmują ponad 93% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli

LESZEK JAWORSKI. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli LESZEK JAWORSKI Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli Spis treści Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i nauczycieli 1. Pomoc materialna dla uczniów... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty

Rodzaj pomocy Kryteria Wymagane dokumenty Pomoc społeczna POMOC SPOŁECZNA Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/3329,opisowa-informacja-o-realizacji-zadan-przez -jednostke-organizacyjna-pfron-w-okre.html

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Działań Pomocy Społecznej na Rzecz Wyrównywania Poziomu Życia Mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta 1 2 3 4 Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta tak ściśle przestrzenna i komunikacyjna, jak

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie

Część A. Załącznik Nr 5 do wytycznych. 1. Imię i nazwisko. a/ status osoby. 1) osoba samotnie gospodarująca 2) osoba w rodzinie Część A Pieczęć OPS Załącznik Nr 5 do wytycznych Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 19

Spis treści. Wstęp... 19 Wstęp........................................................ 19 Rozdział 1. Społeczne wartościowanie przemian przez pryzmat satysfakcji i jakości życia...................................... 23 1.1. Wprowadzenie............................................

Bardziej szczegółowo

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE

dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE dr hab. Olga Kowalczyk, prof. UE Doniesienia literaturowe W. Warzywoda Gircuszkiewicz, System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin (2011) Golinowska S., Kocot E., Spójność społeczna. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo