Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r."

Transkrypt

1 Podstawowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r. Materiał na posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii r. Niniejsza notatka powstała na potrzeby Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa Zawiera ona zaktualizowane (w stosunku do przedstawionych wcześniej w notatce metodologicznoanalitycznej z dnia 26 kwietnia 2016 r.) dane na temat ubóstwa w Polsce wykorzystywane przy monitorowaniu Obszaru 5 Strategii Europa Zgodnie z przyjętymi ustaleniami oprócz wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczanych na podstawie europejskiego badania dochodów i warunków Życia (EU-SILC), w notatce uwzględniono także informacje na temat zasięgu ubóstwa skrajnego szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w ch W Strategii Europa 2020 przyjęto, iż podstawowym wskaźnikiem służącym monitorowaniu postępów w realizacji działań nakierowanych na walkę z ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie miernik złożony, uwzględniający trzy wskaźniki cząstkowe. W związku z tym, wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym definiowany jest jako odsetek osób zagrożonych ubóstwem relatywnym lub pogłębioną deprywacją materialną lub żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy. Osoba, która wchodzi w skład gospodarstwa domowego doświadczającego przynajmniej jednego z trzech powyższych elementów, jest więc uważana za zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Należy przy tym zaznaczyć, że osoby zliczane są tylko raz, również w przypadku, gdy zagrożone są więcej niż jedną formą ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Tabl. 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce i w Unii Europejskiej w ch Nazwa wskaźnika Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Polska 16,9 17,0 17,6 relatywnym Unia Europejska 16,5 17,2 17,3* Wskaźnik pogłębionej deprywacji Polska 17,7 10,4 8,1 materialnej Unia Europejska 8,5 8,9 8,1* Wskaźnik bardzo niskiej Polska 8,0 7,3 6,9 intensywności pracy w gospodarstwie domowym Unia Europejska 9,2 11,2 10,5* Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Polska 30,5 24,7 23,4 lub wykluczeniem społecznym Unia Europejska 23,7 24,4 23,7 *dane szacunkowe Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_li02], [ilc_sip8], [ilc_lvhl11], [ilc_peps01] W 2015 r. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce zagrożonych było ok. 23% mieszkańców Polski. Wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla Polski była więc zbliżona do średniej dla Unii Europejskiej (ok. 24%). Z badania EU-SILC 2015 wynika, 1

2 iż w odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano spadek wskaźnika w Polsce (z 24,7% do 23,4%). Na spadek wartości wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce wpływ miało przede wszystkim obniżenie się w tym okresie o 2,3 p. proc. wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej, który osiągnął w 2015 r. wartość ok. 8%. Wahania pozostałych dwóch wskaźników składających się na złożony wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym były mniej znaczące, przy czym w przypadku zagrożenia ubóstwem relatywnym zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika (o 0,6 p. proc.), natomiast w przypadku niskiej intensywności pracy spadek wartości miernika o 0,4 p. proc.. Tabl. 2. Ludność zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce i w Unii Europejskiej w ch Nazwa wskaźnika w mln osób Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Polska 6,4 6,4 6,6 relatywnym Unia Europejska 80,9 86,3 86,7* Wskaźnik pogłębionej deprywacji Polska 6,7 3,9 3,0 materialnej Unia Europejska 41,5 44,6 40,3* Wskaźnik bardzo niskiej Polska 2,4 2,2 2,0 intensywności pracy w gospodarstwie domowym Unia Europejska 34,6 41,9 39,3* Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Polska 11,5 9,3 8,8 lub wykluczeniem społecznym Unia Europejska 115,9 122,3 118,8* *dane szacunkowe Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_li02], [ilc_mddd11], [ilc_lvhl11], [ilc_peps01] Uwzględniając w analizach wiek mieszkańców Polski zauważyć można, iż ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w największym stopniu zagrożone były dzieci w wieku 0-17 lat. W grupie tej przynajmniej jednej z trzech branych pod uwagę form ubóstwa lub wykluczenia społecznego doświadczało ok. 27% osób, podczas gdy wśród mieszkańców Polski w wieku lat wskaźnik ten osiągnął ok. 24%, natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia - 17%. Wiek Tabl. 3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w ch wg wieku. Ogółem 30,5 24,7 23,4 17 i mniej 32,9 28,2 26, ,6 25,2 24,1 65 i więcej 26,9 18,2 17,0 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod:[ ilc_peps01] Na zasięg ubóstwa lub wykluczenia społecznego wpływ miał również typ biologiczny gospodarstwa domowego. Najwyższy odsetek osób doświadczających omawianego zjawiska odnotowano wśród osób żyjących w rodzinach niepełnych, składających się z samotnej osoby dorosłej z dziećmi na 2

3 1 (ok. 43%) oraz rodzinach wielodzietnych, złożonych z dwóch osób dorosłych z przynajmniej trojgiem dzieci na (ok. 39%). Wartości te były znacznie wyższe niż w innych analizowanych typach gospodarstw domowych. Przykładowo, wśród rodzin składających się z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na omawiany miernik osiągnął wartość ok. 16%, natomiast wśród gospodarstw domowych złożonych z dwóch osób dorosłych bez dzieci na oraz z dwójką dzieci ok. 20%. Tabl. 4. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w ch wg typu gospodarstwa domowego. Typ gospodarstwa domowego Ogółem 30,5 24,7 23,4 Samotna osoba dorosła 41,6 31,6 30,8 Samotna osoba dorosła z dziećmi na 51,9 43,5 43,2 Dwie osoby dorosłe z jednym dzieckiem na 22,4 15,6 15,6 Dwie osoby dorosłe z 2 dzieci na 25,3 19,0 19,5 Dwie osoby dorosłe z 3 lub większą liczbą dzieci na 45,4 41,9 38,7 Dwie osoby dorosłe bez dzieci na 27,9 20,1 19,9 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_peps03] Wskaźniki cząstkowe składające się na wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Zasięg ubóstwa relatywnego Według wspólnie uzgodnionej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej i przyjętej przez Eurostat metodologii, za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego 2 w danym kraju. Przyjęto więc relatywne podejście do pomiaru ubóstwa, zgodnie z którym próg ubóstwa powiązany jest ze standardem życia w poszczególnych krajach. Miara ta określa zatem grupę ludności będącą w każdym z krajów w relatywnie najtrudniejszej sytuacji dochodowej (bez odniesienia do poziomu dochodów w pozostałych państwach). Wartość wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce wyniosła w 2015 r. ok. 18%, pozostając tym samym podobnie jak w ch poprzednich na poziomie zbliżonym do średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, wynoszącej ok. 17%. Wiek Tabl. 5. Wskaźnik ubóstwa relatywnego w Polsce w ch wg wieku. Ogółem 16,9 17,0 17,6 17 i mniej 22,4 22,3 22,4 1 Zgodnie z metodologią badania EU-SILC, dziecko na to osoba w wieku 0-17 lat, będąca w składzie gospodarstwa domowego lub osoba w wieku lat, o ile jest bierna zawodowo i mieszka przynajmniej z jednym ze swoich rodziców. 2 Obliczanego według zmodyfikowanej skali ekwiwalentności OECD. 3

4 ,3 16,7 17,6 65 i więcej 11,7 11,7 12,1 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_li02] Grupą, która częściej niż przeciętnie doświadczała ubóstwa relatywnego były osoby najmłodsze, w wieku 0-17 lat. W grupie tej wartość wskaźnika osiągnęła ponad 22%, podczas gdy wśród osób w wieku była równa średniej dla Polski (ok. 18%). Najrzadziej w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej przyjętej granicy ubóstwa relatywnego żyły osoby starsze, w wieku 65 lat i więcej. W grupie tej wartość wskaźnika w 2015 r. wyniosła ok. 12%. Tabl. 6. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce ch wg typu gospodarstwa domowego. Typ gospodarstwa domowego Ogółem 16,9 17,0 17,6 Samotna osoba dorosła 20,3 20,3 22,9 Samotna osoba dorosła z dziećmi na 30,2 27,6 32,4 Dwie osoby dorosłe z 1 dzieckiem na 13,9 10,8 12,5 Dwie osoby dorosłe z 2 dzieci na 17,9 15,4 16,7 Dwie osoby dorosłe z 3 lub większą liczbą dzieci na 34,4 35,8 34,0 Dwie osoby dorosłe bez dzieci na 9,7 11,0 11,3 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod:[ ilc_li03] Trudną sytuację dzieci potwierdzają również dane uwzględniające podział populacji według typów biologicznych gospodarstw domowych. W tym kontekście w najtrudniejszej sytuacji znajdowały się gospodarstwa złożone z dwóch osób dorosłych z przynajmniej trojgiem dzieci na. Zagrożona ubóstwem relatywnym była w tej grupie więcej niż co trzecia osoba (34%). Niewiele niższą wartość wskaźnika odnotowano również wśród samotnych rodziców z dziećmi na, w przypadku której stopa ubóstwa relatywnego osiągnęła ok. 32%. Dla porównania, w gospodarstwach domowych składających się z dwóch osób dorosłych z jednym dzieckiem na, ubóstwa relatywnego doświadczało ok. 13% osób, natomiast w gospodarstwach dwóch osób dorosłych bez dzieci na ok. 11%. Trwałość ubóstwa wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym Na podstawie panelowego badania EU-SILC możliwa jest ocena trwałości ubóstwa w oparciu o czteroletni okres obserwacji tych samych osób. Aby umożliwić porównywalne na przestrzeni lat analizy trwałości ubóstwa, został wypracowany specjalny wskaźnik nazywany wskaźnikiem ubóstwa trwałego. Według metodologii stosowanej przez Eurostat, za zagrożone ubóstwem trwałym uważa się osoby w gospodarstwach domowych, których poziom dochodu ekwiwalentnego do dyspozycji w roku badania i przynajmniej w ciągu dwóch z trzech poprzednich lat był niższy od przyjętego dla danego roku progu ubóstwa relatywnego, ustanowionego na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego. 4

5 Wiek Tabl. 7. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym w Polsce w ch wg wieku. Ogółem 10,4 10,7 10,1 17 i mniej 15,8 13,5 14, ,2 10,7 9,7 65 i więcej 5,4 8,5 7,9 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., [kod: ilc_li21] W 2015 r. wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym w Polsce pozostał na zbliżonym poziomie jak w 2014 r. - ubóstwem trwałym zagrożona była co dziesiąta osoba w gospodarstwach domowych. W największym stopniu typ rodzajem ubóstwa zagrożeni byli najmłodsi mieszkańcy Polski, w wieku 0-17 lat. W 2015 r. w grupie tej ubóstwa trwałego doświadczało ok. 14% osób, co oznaczało wartość o ok. 5 p. proc. wyższą niż wśród osób w wieku oraz o ok. 7 p. proc. wyższą niż wśród osób najstarszych, w wieku co najmniej 65 lat. Zasięg ubóstwa szacowany z wykorzystaniem progu z 2008 r. ( ubóstwo zakotwiczone w czasie ) W związku z tym, że poziom granic ubóstwa szacowany jest w oparciu o medianę dochodu danego kraju w konkretnym roku, możemy mieć do czynienia ze spadkiem stopy ubóstwa przy jednoczesnym obniżeniu poziomu dochodów gospodarstw domowych lub ze wzrostem wartości wskaźnika ubóstwa przy obserwowanej poprawie sytuacji dochodowej. Dlatego też, aby pokazać wpływ zmian sytuacji ekonomicznej na poziom zagrożenia ubóstwem, Eurostat oblicza wskaźniki ubóstwa według realnej wartości granicy ubóstwa z danego roku ( wskaźnik zagrożenia ubóstwem zakotwiczonym w czasie ). W niniejszym opracowaniu jako punkt odniesienia potraktowano realną granicę ubóstwa z 2008 r., stanowiącego rok odniesienia dla wskaźników monitorujących Strategię Europa W 2015 r. wskaźnik ubóstwa zakotwiczonego w czasie osiągnął wartość ok. 10%. W odniesieniu do 2014 r. zaobserwowany został nieznaczny spadek wskaźnika zarówno dla Polski ogółem (o ok. 1 p. proc.), jak i w poszczególnych uwzględnianych w analizach grupach wieku. Tabl. 8. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce w ch wg realnych wartości granic ubóstwa z 2008 r. wg wieku. Wiek Ogółem 16,9 11,3 10,2 17 i mniej 22,4 15,3 13, ,3 11,5 10,6 65 i więcej 11,7 5,8 5,3 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., [kod: ilc_li22b] Pogłębiona deprywacja materialna Przy obliczaniu wskaźnika deprywacji materialnej wzięto pod uwagę jedynie te potrzeby, które w warunkach europejskich powszechnie uznawane są za podstawowe. Wskaźnik ten definiowany jest jako odsetek osób w gospodarstwach domowych, deklarujących brak możliwości realizacji 5

6 ze względów finansowych przynajmniej 4 z 9 zdefiniowanych potrzeb materialnych. W 2015 r. w takiej sytuacji znajdowało się ok. 8% mieszkańców Polski, co oznacza, że wskaźnik ten osiągnął wartość równą średniej dla Unii Europejskiej. Wiek Tabl. 9. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej w Polsce w ch wg wieku. Ogółem 17,7 10,4 8,1 17 i mniej 17,5 10,2 7, ,2 10,5 8,2 65 i więcej 20,8 9,7 7,9 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_mddd11] Zasięg pogłębionej deprywacji materialnej praktycznie nie jest zróżnicowany ze względu na wiek. W każdej z branych pod uwagę grup wieku (0-17 lat, oraz 65 lat i więcej) wartość miernika osiągnęła ok. 8%. Większe zróżnicowanie obserwowane jest natomiast, gdy weźmiemy pod uwagę typy gospodarstw domowych. Podobnie, jak w przypadku wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym, pogłębionej deprywacji materialnej doświadczały najczęściej osoby będące członkami rodzin wielodzietnych oraz rodzin niepełnych. W gospodarstwach domowych złożonych z dwóch osób dorosłych oraz przynajmniej trojga dzieci na wartość analizowanego wskaźnika osiągnęła ok. 14%, natomiast w gospodarstwach składających się z samotnej osoby dorosłej z dziećmi na ok. 16%. Relatywnie wysoką wartość miernika odnotowano również wśród samotnych osób dorosłych (ok. 14%). Tabl. 10. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej w Polsce ch wg typu gospodarstwa domowego. Typ gospodarstwa domowego Ogółem 17,7 10,4 8,1 Samotna osoba dorosła 29,0 17,4 13,7 Samotna osoba dorosła z dziećmi na 34,6 21,5 16,3 Dwie osoby dorosłe z jednym dzieckiem na 11,0 5,9 4,6 Dwie osoby dorosłe z 2 dzieci na 11,3 6,4 4,0 Dwie osoby dorosłe z 3 lub większą liczbą dzieci na 23,9 13,8 14,1 Dwie osoby dorosłe bez dzieci na 16,8 9,5 7,6 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_mddd13] Symptomy deprywacji materialnej Jak już wspomniano na początku niniejszego opracowania, pomiędzy rokiem 2014 a 2015 odnotowano zmniejszenie się zasięgu pogłębionej deprywacji materialnej z ok. 10% do ok. 8%. W związku z tym, należy przyjrzeć się, które z symptomów deprywacji materialnej w największym stopniu determinowały tego rodzaju sytuację. 6

7 Wśród 9 wskaźników cząstkowych składających się na wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej największy spadek w ch odnotowano w odniesieniu do gospodarstw domowych, które zadeklarowały, iż z powodu braku środków finansowych nie mogły sobie pozwolić na opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku. Odsetek osób żyjących w tego rodzaju gospodarstwach zmniejszył się w omawianym okresie z ok. 53% w 2014 r. do ok. 44% w 2015 r. Istotną poprawę sytuacji odnotowano również w przypadku symptomów związanych z takim sytuacjami, jak: brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku (spadek o ok. 6 p. proc.), posiadanie zaległości w terminowych opłatach związanych z mieszkaniem oraz spłatach rat i kredytów (spadek o ok. 4 p. proc.) oraz brak możliwości jedzenia mięsa, ryb lub ich wegetariańskich odpowiedników co drugi dzień (spadek wartości wskaźnika o ok. 3 p. proc.) (zob. tabl. 11). Tabl. 11. Symptomy deprywacji materialnej w Polsce w ch Symptomy deprywacji materialnej Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej 17,7 10,4 8,1 Deklaracja braku środków finansowych na opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na 63,6 53,0 44,4 wypoczynek raz w roku Deklaracja braku możliwości, ze względów finansowych, jedzenia mięsa, ryb (lub 20,8 11,4 8,2 wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień Deklaracja braku możliwości, ze względu na trudności finansowe, ogrzewania mieszkania 20,2 9,3 7,7 odpowiednio do potrzeb Brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku 50,7 48,9 42,6 Zaległości w terminowych opłatach związanych z mieszkaniem, spłatach rat i kredytów 11,5 15,7 11,4 Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, telewizora kolorowego 0,6 0,6 0,4 Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, samochodu 16,8 9,2 9,3 Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, pralki 0,9 0,5 0,7 Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) 1,4 0,5 1,7 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_mdes01], [ilc_mdes02], [ilc_mdes03], [ilc_mdes04], [ilc_mdes05], [ilc_mddu01], [ilc_mddu02], [ilc_mddu04], [ilc_mddu05]. Bardzo niska intensywność pracy w gospodarstwach domowych Intensywność pracy gospodarstwa domowego stanowi stosunek łącznej liczby miesięcy, które w roku odniesienia przepracowali członkowie danego gospodarstwa domowego będący w wieku produkcyjnym do liczby miesięcy, którą teoretycznie osoby te mogłyby przepracować, gdyby wykorzystywały swój pełny potencjał. Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy definiowany jest 7

8 jako odsetek osób w wieku 0-59 lat będących członkami gospodarstw domowych, w których osoby dorosłe w wieku lat przepracowały w roku odniesienia dla dochodów mniej niż 20% ich potencjalnego pełnego czasu pracy. Wiek Tabl. 12. Wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy w Polsce w ch wg wieku. Ogółem (0-59) 8,0 7,3 6,9 17 i mniej 5,0 5,1 5, ,9 8,0 7,6 Źródło: GUS, baza danych Eurostat październik 2016 r., kod: [ilc_lvhl11] Zgodnie z powyższą definicją, w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy żyło ok. 7% mieszkańców Polski w wieku 0-59 lat. Niemal identycznie, jak w roku poprzednim, w 2015 r. co dwudzieste dziecko w Polsce żyło w gospodarstwie domowym o niskiej intensywności pracy. Wśród osób w wieku lat wartość wskaźnika osiągnęła natomiast prawie 8%. Ubóstwo skrajne w Polsce na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych 3 Gospodarstwo domowe, a tym samym wszystkie osoby wchodzące w jego skład, zostaje uznane za żyjące w skrajnym ubóstwie, jeśli poziom jego wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego) był niższy od granicy ubóstwa przyjętej na poziomie minimum egzystencji obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) 4. Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzić może do biologicznego wyniszczenia. 3 Szczegółowe dane dotyczące zasięgu ubóstwa skrajnego dostępne są w notatce Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. oraz aneksie tabelarycznym, dostępnych na stronie internetowej GUS pod adresem: 4 Ponieważ minimum egzystencji szacowane jest jedynie dla kilku typów gospodarstw domowych, za punkt wyjścia ustalania granic ubóstwa skrajnego przyjmuje się poziom minimum obliczony dla 1-osobowego gospodarstwa pracowniczego a następnie mnoży się tę wartość przez liczbę osób ekwiwalentnych w gospodarstwie domowym. Przyjęcie tej reguły powoduje, że wartość granic ubóstwa skrajnego różni się (z wyjątkiem jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego) od poziomu minimum egzystencji oszacowanego przez IPiSS dla konkretnego typu gospodarstwa (na przykład 4-osobowego gospodarstwa pracowniczego złożonego z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci). W obliczeniach dotyczących ubóstwa skrajnego stosuje się tzw. oryginalną skalę ekwiwalentności OECD. Według tej skali wagę 1 przypisuje się pierwszej osobie w gospodarstwie domowym w wieku 14 lat i więcej; 0,7 każdej następnej osobie w tym wieku; 0,5 każdemu dziecku w wieku poniżej 14 lat. Oznacza to, że granica ubóstwa dla gospodarstwa 4-osobowego złożonego z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci w wieku poniżej 14 lat jest 2,7 razy wyższa niż dla gospodarstwa 1-osobowego. W IV kwartale 2015 r. granica ubóstwa skrajnego dla gospodarstwa 1-osobowego wyniosła 545 zł, a dla gospodarstwa 4-osobowego (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14) zł. W roku 2014 poziom granic ubóstwa wynosił odpowiednio 540zł i 1458 zł a w zł i 1129 zł. 8

9 Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych za 2015 r. nie wskazują na radykalne zmiany ocen dotyczących zasięgu ubóstwa skrajnego, chociaż na ich podstawie można wnioskować o pewnym ograniczeniu rozmiarów tego zjawiska w Polsce. W 2015 r. w skrajnym ubóstwie żyło 6,5% mieszkańców Polski (ok.2,5 mln), czyli o ok. 1 p. proc. mniej niż w 2014 r. Zmniejszenie zasięgu ubóstwa w Polsce w 2015 r. dotyczyło większości analizowanych grup ludności. Najbardziej znaczącą poprawę zaobserwowano wśród gospodarstw domowych osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (innych niż emerytury i renty), wśród rodzin wielodzietnych (z 4 lub większą liczbą dzieci na 5 ) oraz wśród mieszkańców najmniejszych miast, o liczbie ludności poniżej 20 tys. Wyraźny wzrost zasięgu ubóstwa zaobserwowano natomiast w gospodarstwach domowych utrzymujących się z rolnictwa. Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury (ok. 23%). Bardziej niż przeciętnie narażeni na ubóstwo byli członkowie gospodarstw domowych rolników (ok. 15%) oraz gospodarstw utrzymujących się głównie z rent (ok. 11%). Najniższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca na własny rachunek - w grupie tej zagrożona ubóstwem skrajnym była co trzydziesta trzecia osoba (ok. 3%). Ryzyko ubóstwa skrajnego zwiększa obecność osoby bezrobotnej w gospodarstwie domowym. W gospodarstwach z co najmniej jedną osobą bezrobotną, stopa ubóstwa skrajnego w 2015 r. wyniosła 5 Zgodnie z metodologią badania budżetów gospodarstw domowych, dziecko na to osoba w wieku 0-14 lat (włącznie), będąca w składzie gospodarstwa domowego lub osoba w wieku lat, o ile nie posiada własnego źródła utrzymania lub nie pozostaje w związku małżeńskim lub związku nieformalnym. 9

10 ok. 16%, przy czym w gospodarstwach z dokładnie jednym bezrobotnym członkiem miernik ten osiągnął ok. 12%, natomiast w gospodarstwach z 2 lub większą liczbą osób bezrobotnych ok. 34%. Ze względu na typ gospodarstwa domowego, grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowiły rodziny wielodzietne. W 2015 r. poniżej minimum egzystencji żyła co jedenasta osoba w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz co szósta osoba w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci. Osoby tworzące rodziny niepełne były we względnie lepszej sytuacji. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym dla osób z rodzin niepełnych ogółem wyniósł niecałe 7%. Należy jednak podkreślić, iż sytuacja rodzin niepełnych jest zróżnicowana - w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom zagrożenia ubóstwem był wyższy. Pomimo, że ubóstwo skrajne w Polsce dotyka częściej ludzi młodych, w tym dzieci (zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wynosił w 2015 r. ok. 9%), to nie można nie zwrócić uwagi na bardzo trudną sytuację części osób starszych. W 2015 r., podobnie jak w ciągu kilku ostatnich lat, co dwudziesta piąta osoba (ok.4%) w wieku co najmniej 65 lat żyła w gospodarstwach domowych o wydatkach niższych od minimum egzystencji. Do czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem należy także zaliczyć obecność osoby niepełnosprawnej. Stopa ubóstwa skrajnego wśród osób w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osoba niepełnosprawną 6 wyniosła w 2015 r. ok. 9%, czyli o ok. 3 punkty procentowe więcej niż w gospodarstwach bez osób niepełnosprawnych. W najtrudniejszej sytuacji były rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. W gospodarstwach z co najmniej jednym niepełnosprawnym dzieckiem do lat 16 stopa ubóstwa skrajnego wyniosła ok.11%. W 2015 r. zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był prawie trzykrotnie wyższy niż w miastach. W skrajnym ubóstwie żyło w 2015 r. roku prawie 4% mieszkańców miast (od ok. 1% w największych miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców, do ok. 5% w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców). Na wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji wyniósł ponad 11%. Opracowanie: Wydział Analiz Przekrojowych, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS 6 Przez niepełnosprawność należy rozumieć ograniczenie w funkcjonowaniu osoby, będące skutkiem naruszenia fizycznej, psychicznej lub intelektualnej sprawności organizmu, spowodowane chorobą, urazem lub wadą. Stopień niepełnosprawności osoby orzeka się na czas określony lub na stałe. 10

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZASIĘGU UBÓSTWA W POLSCE W 2016 R.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZASIĘGU UBÓSTWA W POLSCE W 2016 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 25.09.2017 r. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE ZASIĘGU UBÓSTWA W POLSCE W 2016 R. Wskaźniki monitorujące Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r.

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych) Materiał na konferencje prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 11 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Warunków Życia Informacja sygnalna Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg EAPN PL www.eapn.org.pl IPS UW www.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na konferencję prasową UNICEF Polska z okazji wydania raportu Dzieci recesji.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg

Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg Ubóstwo dzieci w Polsce Dr Hab. Ryszard Szarfenberg EAPN PL www.eapn.org.pl IPS UW www.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na konferencję prasową UNICEF Polska z okazji wydania raportu Dzieci recesji.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 23.12.2013 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2006 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Społecznej Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie Dochodów i Warunków Życia 2005 1) W 2005

Bardziej szczegółowo

Sfera niedostatku w Polsce w latach 2012-2015 podstawowe dane (na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych)

Sfera niedostatku w Polsce w latach 2012-2015 podstawowe dane (na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych) Warszawa, 12.08.2016 r. Sfera niedostatku w Polsce w latach 2012-2015 podstawowe dane (na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych) Zestaw tablic obejmuje: 1. Granice sfery niedostatku dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Ubóstwo i wykluczenie społeczne Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne Wykład 3: Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego dr hab. Ryszard Szarfenberg r.szarfenberg@uw.edu.pl Strona przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Łodzi. Karol Sobestjański. Izabela Jachowicz. Elżbieta Kolasa. Tomasz Piasecki

Urząd Statystyczny w Łodzi. Karol Sobestjański. Izabela Jachowicz. Elżbieta Kolasa. Tomasz Piasecki Opracowanie publikacji: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Łodzi Redakcja merytoryczna: Współpraca: Anna Bieńkuńska Piotr Łysoń Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. UBÓSTWO W POLSCE w latach 2013 i 2014

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. UBÓSTWO W POLSCE w latach 2013 i 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UBÓSTWO W POLSCE w latach 2013 i 2014 WARSZAWA 2015 Opracowanie publikacji: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016 Białystok 2017 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2. Miary ubóstwa... 3 3. Ubóstwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce pomiar, wyjaśnianie, przeciwdziałanie Dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej rszarf.ips.uw.edu.pl Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Badań i Analiz Biuro Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - 2016 rok Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej. Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej. Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki społecznej Przeciwdziałanie ubóstwu jako cel EWG-UE W EWG pierwsze programy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych) Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014 Białystok 2015 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...... 3 2. Miary ubóstwa... 4 3. Ubóstwo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 8 SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI 1. Wprowadzenie Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce spowodowała

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza polskiej biedy 1

Różne oblicza polskiej biedy 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Różne oblicza polskiej biedy 1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy

Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy Dr hab. Ryszard Szarfenberg EAPN Polska Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu Warszawa 08.12.2016

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej

Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Ubóstwo i wykluczenie społeczne - skala potrzeb i wyzwania dla europejskiej i polskiej polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu www.eapn.org.pl

Bardziej szczegółowo

Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach

Skrajne ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna w Polsce w latach POLSKI KOMITET EUROPEJSKIEJ SIECI PRZECIW UBÓSTWU (EAPN POLSKA) ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa www.eapn.org.pl Tel. (022) 826 52 46, Fax (022) 551 54 55 e-mail: eapn@wrzos.org kontakt dla mediów: media.media@wrzos.org.pl

Bardziej szczegółowo

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych

6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych 6. Wybrane wskaźniki nierówności społecznych Możliwości bieżącej analizy zmian nierówności społecznych w Polsce na podstawie dochodów i wydatków są niestety ograniczone. Prezentacja odpowiednich danych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

D O M Z I M N Y, D O M C I E M N Y W P O L S C E. A g a t a M i a z g a, D o m i n i k O w c z a r e k

D O M Z I M N Y, D O M C I E M N Y W P O L S C E. A g a t a M i a z g a, D o m i n i k O w c z a r e k D O M Z I M N Y, D O M C I E M N Y - C Z Y L I U B Ó S T W O E N E R G E T Y C Z N E W P O L S C E A g a t a M i a z g a, D o m i n i k O w c z a r e k Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach Miliony osób Załącznik 1. Prognoza ludności oraz kosztów opieki wykorzystana do opracowania Programu Senior-WIGOR Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 2014 2024 Tabela 1. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r. 1

Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2013 r. 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Warszawa, 22.12.2014 r. Europejskie badanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce dwa podejścia empiryczne Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl Prezentacja przygotowana na międzynarodową konferencję pt. Integracja społeczna jako wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r.

Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. (dane średnioroczne) Warszawa, 16 kwietnia 2015 r. Wprowadzenie Do znanych już od lat miar ubóstwa, do których należy minimum egzystencji, statystyka publiczna

Bardziej szczegółowo

Nierówności, ubóstwo i deprywacja materialna a klasy społeczne w Polsce Wyniki wstępnych badań

Nierówności, ubóstwo i deprywacja materialna a klasy społeczne w Polsce Wyniki wstępnych badań Nierówności, ubóstwo i deprywacja materialna a klasy społeczne w Polsce Wyniki wstępnych badań Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski mbrzezinski@wne.uw.edu.pl Michał Brzeziński

Bardziej szczegółowo

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r.

Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich. dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Jakość życia na obszarach wiejskich i miejskich dr Piotr Łysoń Dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Warszawa 31 marca 2015 r. Uwagi wstępne 93% obszaru na wsi 2/5 ludności na wsi Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku

Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Budujmy społeczeństwo dla wszystkich Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Warszawa, 26 lutego 2010 roku Badania problemu biedy prowadzone są wyłącznie z perspektywy osób dorosłych. Dzieci

Bardziej szczegółowo

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa V Społeczne aspekty mieszkalnictwa 1 Wydatki gospodarstw domowych związane z użytkowaniem mieszkania Szacuje się, że wydatki gospodarstw domowych w 2007 r w przeliczeniu na 1 osobę w stosunku do 2006 r

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015 Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata Sytuacja materialna gospodarstw domowych a percepcja barier decyzji o dziecku Warszawa, 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe

Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne Skala zjawiska i grupy wrażliwe dr Piotr Kurowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 23-VI-2014 Plan 1. Ubóstwo w Polsce: trendy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Edyta Kuracińska Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edyta Kuracińska Cel prezentacji Istotą niniejszej prezentacji jest przedstawienie założeń oraz ich realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w aspekcie zwalczania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Warunki życia mieszkańców Poznania URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Oddział Statystyki, Analiz i Sprawzodawczości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NA OBSZARACH O RÓŻNYM STOPNIU URBANIZACJI

POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NA OBSZARACH O RÓŻNYM STOPNIU URBANIZACJI STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 3 265 Aneta Mikuła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POZIOM UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W KRAJACH

Bardziej szczegółowo

Nr 918. Informacja. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 918. Informacja. Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych w Polsce Wrzesień 2002 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 918 Celem

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Struktury demograficzne. Proces starzenia się ludności

Struktury demograficzne. Proces starzenia się ludności 03.12.2015 Struktury demograficzne. Proces starzenia się ludności Tematyka wykładu 1. struktura ludności według płci, miejsca zamieszkania, wieku 2. struktura rodzin i gospodarstw domowych 3. proces starzenia

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wyzwania dla Polski

Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wyzwania dla Polski Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym wyzwania dla Polski Piotr Szukalski Instytut Inicjatyw Społecznych w Łodzi Realizator Projektu Idea Europejskiego Roku Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001. w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim

GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001. w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ODDZIAŁ W TARNOWIE GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ROKU 2001 w województwach: opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim na podstawie Zbioru Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH 1 Badanie budżetów gospodarstw domowych spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Jest podstawowym źródłem informacji o dochodach, wydatkach,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM J. m. 2002 RODZAJE GOSPODARSTW Gospodarstwa domowe gosp.dom. 3 190 jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA

ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak ROZDZIAŁ 15 PRZEMIANY STRUKTURY KONSUMPCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE ANALIZA EKONOMETRYCZNA Wprowadzenie W Polsce po 1989 r. miały miejsce dynamiczne i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek

Statystyka społeczna Redakcja naukowa Tomasz Panek Statystyka społeczna Redakcja naukowa Podręcznik obejmuje wiedzę o badaniach zjawisk społecznych jako źródło wiedzy dla różnych instytucji publicznych. Zostały w nim przedstawione metody analizy ilościowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU

WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU WYDATKI KONSUMPCYJNE GOSPODARSTW DOMOWYCH Z DZIEĆMI NA UTRZYMANIU Miesięcznik Polityka Społeczna 7/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji PS zabronione. Marlena

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę PROJEKT Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn.

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Ubóstwo energetyczne nowy wymiar polskiej biedy Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych Czym jest ubóstwo energetyczne zjawisko polegające

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Lp. Nazwa wskaźnika Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 1. Liczba osób pracujących, łącznie z

Bardziej szczegółowo

Wojciech Retkiewicz SFERA UBÓSTWA W POLSCE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

Wojciech Retkiewicz SFERA UBÓSTWA W POLSCE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 6, 2005 Wojciech Retkiewicz SFERA UBÓSTWA W POLSCE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU W artykule zwrócono uwagę na pogłębiające się w

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MIARY NIERÓWNOŚCI. 6. Miary oparte na kwantylach rozkładu dochodu

MIARY NIERÓWNOŚCI. 6. Miary oparte na kwantylach rozkładu dochodu MIARY NIERÓWNOŚCI Charakterystyka miar nierówności 2 Własności miar nierówności 3 Miary nierówności oparte o funkcję Lorenza 3 Współczynnik Giniego 32 Współczynnik Schutza 4 Miary nierówności wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata

Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata Załącznik do Uchwały Nr XLIII/768/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2016 r. Program Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r. (Streszczenie)

Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r. (Streszczenie) INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Zakład Polityki Społecznej Warszawa, dnia 15 marca 2005 r. Piotr Kurowski Zakład Polityki Społecznej IPiSS Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Informacja o wynikach badania przepływów ludności

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE za rok 2016

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE za rok 2016 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE za rok 2016 Kraków 2017 Spis treści 1 WSTĘP... 10 2 ANALIZA LOKALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO DEMOGRAFICZNEJ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW... 11 2.1 Miasto Kraków dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Głównyy Urząd Statystycz. zny. pomocy społecznej. Społecznej. Krajowego. Monitoringu. Systemu. bezpośrednich. całości. (jest to. niskiego.

Głównyy Urząd Statystycz. zny. pomocy społecznej. Społecznej. Krajowego. Monitoringu. Systemu. bezpośrednich. całości. (jest to. niskiego. Głównyy Urząd Statystycz zny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowania sygnalne Kraków, listopad 2012 r. BENEFICJENCI ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 R. Źródło opracowaniaa Podstawowym źródłem danych

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo a pomoc społeczna. Malwina Morawska

Ubóstwo a pomoc społeczna. Malwina Morawska Ubóstwo a pomoc społeczna Malwina Morawska Minimum egzystencji, minimum socjalne a ustawowa granica ubóstwa Minimum egzystencji- koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka i sprawności

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSCE

JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSCE JAKOŚĆ ŻYCIA W POLSCE EDYCJA 2015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo