Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Definicje 2. Administrator danych osobowych administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorzy serwisu - osoby wyznaczone przez BDI, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników i Firm oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników i Firmy. Ankieta część Serwisu umożliwiająca Użytkownikowi wprowadzanie danych osobowych, danych na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, preferencji zawodowych, zainteresowań itp. BDI Bank Danych o Inżynierach - Żebrowscy sp.j., Zielonka, ul. Piłkarska 14, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS Spółka pełni rolę agencji zatrudnienia i jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 415. Dane osobowe dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe udostępnianie są Firmie tylko za odrębną zgodą Użytkownika. Dane udostępnione dane z Ankiety udostępniane Firmie przez Użytkownika z wyłączeniem danych osobowych. Firma przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, korzystający z Serwisu po wcześniejszym utworzeniu Konta Firmy i uzyskaniu do niego dostępu. Konto istniejący w bazie BDI wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający dostęp do wydzielonej część Serwisu, dostępnej dla Użytkownika tylko po dokonaniu procesu rejestracji i logowania. Za jego pośrednictwem Użytkownik może zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi, zamawiać Usługi a także wyrażać zgodę na udostępnienie Firmie Danych osobowych. Konto Firmy istniejący w bazie BDI wpis, potwierdzający fakt bycia Firmą, umożliwiający dostęp do wydzielonej część Serwisu, dostępnej dla Firmy tylko po dokonaniu procesu logowania. Za jego pośrednictwem Firma może zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi, zamawiać Usługi a także prowadzić procesy selekcyjne. Korzystający osoba mogącą, w ograniczonym zakresie, przeglądać zasoby Serwisu bez utworzenia Konta. Login unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący użytkownika, a po wprowadzeniu niniejszego Regulaminu adres podany przez Użytkownika w momencie tworzenia Konta. Polityka prywatności sposób przetwarzania danych osobowych przez BDI. Regulamin niniejszy dokument określający warunki użytkowania Serwisu, prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony Danych osobowych. Integralną częścią regulaminu jest Polityka prywatności. Selekcja czynności podejmowane w Serwisie przez BDI lub Firmę, mające na celu otrzymanie listy Użytkowników spełniających określone kryteria. Serwis strona www dostępna w Internecie pod adresem Umowa umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy BDI a Użytkownikiem lub Firmą. Usługa świadczenia BDI na rzecz Użytkownika lub Firmy. Ustawa ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U r. Nr 144, poz ze zm.). Użytkownik konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych albo który uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego w Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 1

2 przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Serwisu po wcześniejszym utworzeniu Konta. Wyszukiwarka część Konta Firmy, wyświetlająca listę Użytkowników spełniających określone kryteria, dostępna tylko dla uprawnionej Firmy. Prawa i obowiązki Użytkownika 3. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu poprzez zamieszczenie swoich Danych osobowych oraz wypełnienie Ankiety. 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnych Usług dostarczanych przez BDI, w tym między innymi: 1) utworzenia Konta, 2) udziału we wszystkich procesach selekcyjnych prowadzonych za pomocą Serwisu. 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych płatnych Usług dostarczanych przez BDI, przy czym Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody Użytkownik ma obowiązek umieszczania w swoim profilu jedynie danych prawdziwych i go dotyczących. 2. Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usuwania zamieszczonych danych. Warunki korzystania z Serwisu Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest: 1) połączenie z siecią Internet, 2) zaktualizowana przeglądarka internetowa. 3. Korzystanie z Konta wymaga włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript oraz plików cookies. 4. BDI dołoży wszelkich starań mających na celu bezpieczne korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności poprzez stworzenie Polityki prywatności oraz polityki bezpieczeństwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego Konta. 6. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, kontakt pomiędzy Użytkownikiem a BDI dokonywany jest za pomocą Konta lub adresu Zawarcie i rozwiązanie Umowy Rejestrując Konto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BDI. 2. Rejestracja Konta możliwa jest pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez BDI. Wyrażenie zgody odbywa się podczas rejestracji poprzez zaznaczenie pola wyboru obok treści oświadczenia. 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia BDI o cofnięciu zgody. Usunięcie Konta odbywa się za pośrednictwem Serwisu. Zawiadomienie o cofnięciu zgody przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 4. W przypadku zawiadomienia BDI o cofnięciu zgody, BDI usuwa Konto nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 2

3 9. 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta. 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 2. BDI rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta przez Administratorów serwisu. 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika odbywa się poprzez: 1) wybranie opcji Usuń konto dostępnej po zalogowaniu na Konto 2) zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom serwisu. 4. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 dni robocze. Rejestracja i obsługa Konta Założenie Konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. 2. Konto nie zostanie założone jeśli wybrany przez Użytkownika Login został wcześniej zarejestrowany w Serwisie. 12. Brak wypełnienia Ankiety nie ogranicza funkcjonowania Konta w podstawowym zakresie jednakże znacznie utrudnia dotarcie do Użytkownika z ofertami pracy, wyklucza znalezienie Użytkownika w Wyszukiwarce oraz uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych usług Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania wpisanych danych. 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, prywatnego i czynnego adresu . Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu , a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie. 3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy serwisu mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. 4. W przypadku stwierdzenia przez BDI, że podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe, BDI jest uprawnione do: 1) wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, 2) zablokowania Konta do momentu wyjaśnienia sprawy, 3) usunięcia Konta. 14. W przypadku stwierdzenia przez BDI, że podane przez Użytkownika dane są nieaktualne, BDI jest uprawnione do powiadomienia Użytkownika drogą elektroniczną o konieczności aktualizacji danych. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zabronione jest udostępnianie swojego Konta innym podmiotom, a także korzystanie z Kont należących do innych podmiotów Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie Loginu oraz hasła. 2. Ze względu bezpieczeństwa zalecane jest zmienianie hasła co 30 dni. Serwis nie będzie wymuszał zmiany hasła, a także przypominał o takiej czynności. 18. BDI zastrzega sobie prawo gromadzenia i przechowywania danych Użytkownika związanych z procesem logowania do Konta, w szczególności: 1) adresu IP połączenia, Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 3

4 2) metody i czasu połączenia. Dostęp do profili Użytkowników Firma ma dostęp do Danych udostępnionych Użytkownika. 2. Pozostali Użytkownicy Serwisu nie mają dostępu do Danych udostępnionych oraz danych osobowych Użytkownika. 3. Dane osobowe udostępniane są Firmie tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. 4. Obsługa Wyszukiwarki oraz dostęp do Danych udostępnionych Użytkownika wymaga uzyskania przez Firmę dostępu do Konta Firmy Jeśli Firma wyrazi chęć, aby Użytkownik wziął udział w prowadzonej przez nią Selekcji, do Użytkownika zostaje przesłana informacja o szczegółach Selekcji oraz Firmie prowadzącej Selekcję, a także pytanie o wyrażenie zgody na udostępnienie Danych osobowych. 2. Pytanie o zgodę na udostępnienie Danych osobowych Firmie odbywa się każdorazowo osobno dla Selekcji prowadzonej przez Firmę lub BDI. 21. Użytkownik może brać udział w dowolnej liczbie Selekcji Po udostępnieniu Firmie Danych osobowych, BDI nie będzie podejmował żadnych działań zmierzających do nawiązania kontaktu przez ten podmiot z Użytkownikiem. 2. Firma ma prawo dokonać podczas rozmowy weryfikacji prawdziwości danych Użytkownika umieszczonych w Serwisie. Dane osobowe BDI przetwarza Dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Ustawą, Polityką prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. BDI przetwarza dane osobowe w celu: 1) realizowania Usług, 2) realizowania Usług wynikających z umowy zawartej z Firmą, 3) dostarczania Użytkownikowi informacji związanych z korzystaniem z Serwisu. 24. BDI pełni funkcję Administratora danych osobowych. 25. BDI dokonało zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności Ochrona danych osobowych BDI przykłada dużą wagę do kwestii ochrony danych osobowych Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu. BDI gromadzi i przetwarza jedynie informacje niezbędne do świadczenia Usług. 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto po zalogowaniu się lub kontaktując się w tej sprawie z BDI. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych danych może być przechowywana przez uzasadniony czas (ale nie będzie udostępniana innym). 3. BDI korzysta z bezpiecznego protokołu transmisji danych (SSL), który szyfruje wszystkie informacje wprowadzane przez Użytkowników korzystających z Konta. Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 4

5 Dyskrecja w kwestii Selekcji Do Danych osobowych Użytkowników, którzy posiadają Konto w Serwisie, mają dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BDI. Bez zgody Użytkownika jego Dane osobowe nigdy nie są udostępniane Firmie. 2. Do danych Firmy, która korzysta z Konta Firmy mają dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BDI. Użytkownikom zainteresowanym danym procesem Selekcji, prowadzonym przez BDI w imieniu Firmy, przekazujemy jedynie wcześniej ustalony z Firmą zakres informacji. Pliki cookies Serwis działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Serwisu. 2. W plikach cookies nie są zapisywane żadne informacje zawierające dane osobowe Użytkownika lub Korzystającego. 3. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie przez BDI plików cookies. Logi systemowe 29. BDI zbiera informacje pozyskane z analizy logów serwera (zapisów aktywności serwera). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk odwiedzalności Serwisu BDI oraz diagnostyki błędów. Linki zewnętrzne 30. BDI informuje, iż nie odpowiada za bezpieczeństwo Użytkowników poruszających się po stronach, do których linki znajdują się w Serwisie. Witryny te zwykle mają własne zasady ochrony prywatności, z którymi należy się zapoznać. Reklamacje 31. Wszelkie reklamacje związane z Usługą oraz działaniem Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych w ramach Serwisu, adresu a także pocztą na adres siedziby BDI. 32. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Użytkownika (nie dotyczy reklamacji składanych za pośrednictwem Konta) imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres , telefon kontaktowy, 2) przedmiot reklamacji, 3) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację Reklamację BDI rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. 2. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 1 BDI poinformuje o tym Użytkownika, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji. 3. Użytkownik zostanie poinformowany na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zgłaszania reklamacji za pośrednictwem Konta, BDI może udzielić informacji także w ten sposób BDI zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w jego funkcjonowaniu. 2. W przypadku dokonania ingerencji w Konto, Administrator Serwisu powiadomi Użytkownika o zakresie podjętych czynności oraz ich celu. Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 5

6 Korzystanie z Serwisu Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od: 1) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, 2) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, 3) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, 4) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, 5) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy BDI. 2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Serwisu, że Użytkownik dopuszcza się działań wskazanych w ust. 1, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający rozpoznanie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych. 2. Zezwala się na retusz zdjęcia pod warunkiem, że podjęte czynności będą polegać na dokonaniu korekty zmierzającej do polepszenia jego jakości. 3. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o treści pornograficznej lub mogącej naruszać dobre obyczaje. 4. BDI może usunąć zdjęcie Użytkownika w przypadku uznania naruszenia przepisów Regulaminu BDI może wysyłać na podane przez Użytkownika adresy 1) oferty pracy, 2) wiadomości o tematyce związanej z rynkiem pracy (newsletter, raport itp.), 3) informacje o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez BDI oraz jego partnerów, 4) komunikaty systemowe o nowościach, zmianach lub przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu. 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości. Rezygnacja odbywa się za pośrednictwem Konta. Odpowiedzialność 38. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych. 39. BDI zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia. 40. BDI nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie Usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od BDI, takich jak: 1) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych, 2) przyczyny o charakterze siły wyższej, 3) przyczyny, na które BDI nie ma wpływu, 4) przyczyny leżące po stronie osób trzecich, Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 6

7 5) okoliczności powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, na skutek braku aktualnego oprogramowania lub programów antywirusowych, 6) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa, 7) awaria u dostawcy Internetu dla BDI. 41. BDI nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 2) za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, 3) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, 4) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BDI (działanie osób trzecich), 5) zaniechania osób trzecich itp., 6) podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, 7) nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu BDI wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. 2. BDI nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. 3. Odpowiedzialność BDI za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych. 4. W przypadku otrzymania przez BDI urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, BDI nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 5. BDI nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części. Postanowienia końcowe BDI zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. 2. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania do Konta zostanie wyświetlona lista najważniejszych zmian. 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. 4. Zaznaczenie specjalnego pola wyboru pod oświadczeniem o treści "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości" oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na kontynuowanie Umowy na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. W przypadku niezaznaczenia pola wyboru Umowę uznaje się za rozwiązaną ze skutkiem natychmiastowym Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 2 kwietnia 2013 roku. Regulamin z dnia 2 kwietnia 2013 r. str. 7

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL

REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL REGULAMIN SERWISU ZNANEESKPERTKI.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Serwis internetowy znaneekspertki.pl jest serwisem udostępniającym dane kobiet - specjalistek z różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji.

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo