APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi WARSZAWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi WARSZAWA"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2010 r. Zam. 659/2010

3 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: DiBiTi Zamocowania Marcin Floreński ul. Mikołowska 113, Rybnik stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 22 czerwca 2015 r. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 22 czerwca 2010 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej COBR Metalplast AT /2004. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 33 strony. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub rozpowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej

4 AT /2010 2/33 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Wyroby PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania kontrolne gotowych wyrobów Częstotliwość badań kontrolnych gotowych wyrobów Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI I TABLICE... 13

5 AT /2010 3/33 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ Przedmiotem Aprobaty Technicznej są tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi do montażowych zamocowań wielopunktowych, produkowane przez firmę DiBiTi Zamocowania Marcin Floreński, ul. Mikołowska 113, Rybnik. Asortyment wyrobów objętych Aprobatą Techniczną jest następujący: łączniki rozporowe typów KW, KWK, KR, KA, KS, KSHP, KSHS, KDR, KFK, KFS, KHP, KHS, KHH, KKU, SWCB, SWCC i SUM, przedstawione na rysunkach 1 5 i 7 15, łączniki typów KEG, KEGHP i KEGHS, przedstawione na rysunku 6. Łączniki rozporowe składają się z tworzywowej tulei oraz stalowych elementów rozporowych w postaci wkrętów i śrub lub nagwintowanych haków. Tworzywowa tuleja jest rozprężana na skutek wkręcania lub wbijania elementu rozporowego, który dociska tuleję do ścianki otworu wywierconego w podłożu. Łączniki typów KEG, KEGH i KEGHS składają się z tworzywowego korpusu oraz metalowego wkręta lub haków nagwintowanych. Wkręcenie części złącznej w korpus, umieszczony w otworze wykonanym w płycie gipsowo-kartonowej, powoduje jego deformację i osadzenie w podłożu. Stalowe elementy rozporowe w postaci części złącznych wykonane są ze zwykłej stali węglowej w klasie własności mechanicznych nie niższej niż 4.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2001 i pokryte elektrolityczną powłoką cynkową. Tuleje i korpusy łączników wykonywane są z polipropylenu (kopolimer etylenowopropylenowy). Wymiary poszczególnych łączników podano w tablicach 1 12 i rysunkach 1 15.

6 AT /2010 4/33 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Tworzywowo-metalowe łączniki przeznaczone są do wykonywania montażowych zamocowań wielopunktowych w następujących podłożach: betonie zwykłym wg normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004/A1:2005/A2:2006, betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4:2004/A1:2006, w murze z cegły ceramicznej pełnej lub pustaka ceramicznego szczelinowego wg normy PN-EN 771-1:2006, w murze z pustaka sylikatowego wg normy PN-EN 771-2:2006, w płycie gipsowo-kartonowej wg normy PN-EN 12859:2008. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki objęte Aprobatą należy stosować w środowiskach korozyjności atmosfery kategorii C1 (grubość powłoki cynku min. 5 µm) lub C2 (grubość powłoki cynku min. 8 µm) wg normy PN-EN ISO :2001 lub PN-EN 12500:2002. Łączniki objęte niniejszą Aprobatą powinny być stosowane w zamocowaniach wielopunktowych. W zamocowaniach tych zakłada się, że w przypadku nadmiernego poślizgu lub uszkodzenia jednego łącznika, obciążenie może być przeniesione na łączniki sąsiednie bez wyraźnego naruszenia wymagań dotyczących okresu użytkowania i stanów granicznych nośności. Wykonanie mocowania elementu tylko jednym łącznikiem jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach. Nośności obliczeniowe łączników przedstawiono w tablicach 13 19, a parametry montażowe w tablicy 20. Tworzywowo-metalowe łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem, w którym uwzględniono wymagania występujące w Polskich Normach i przepisach budowlanych, wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz informacje Producenta dotyczące warunków wykonania połączeń z zastosowaniem ww. łączników. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Tuleje i korpusy łączników powinny być wykonywane z polipropylenu (kopolimer etylenowo-propylenowy) o nazwach handlowych Moplen EP 300K, Tipplen K597, Dow C i Tatren im 1671 lub ich zamienników o tych samych właściwościach, zgodnego z normą PN-EN ISO :2000.

7 AT /2010 5/33 Stalowe elementy rozporowe w postaci części złącznych powinny być wykonane ze zwykłej stali węglowej w klasie własności mechanicznych nie niższej niż 4.8 wg normy PN-EN ISO 898-1:2001 i pokryte elektrolityczną powłoką cynkową. Stosowane jako elementy rozporowe stalowe haki powinny być wykonane ze zwykłej stali węglowej, charakteryzującej się średnia siłą niszczącą nie niższą niż podaną w tablicy Wyroby Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników powinny być zgodne z rysunkami 1 15 i tablicami Odchyłki wymiarów liniowych i kątowych nietolerowanych powinny odpowiadać klasie m (średnice) i c (długości) według normy PN-EN :1999. Metodę sprawdzenia podano w p Wygląd zewnętrzny powierzchni. Powierzchnie łączników powinny być gładkie, bez pęknięć, naderwań, zadziorów oraz bez wypukłości lub wklęśnięć. Metodę sprawdzenia podano w p Nośności charakterystyczne. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach Metodę sprawdzenia podano w p Odporność korozyjna. Stalowe elementy rozporowe łączników powinny być pokryte elektrolityczną powłoką cynkową o grubościach nie mniejszych niż 5 lub 8 m, spełniającą wymagania określone w normach PN-EN 10152:2005 i PN-EN ISO 4042:2001 +Ap1:2004. Metodę sprawdzenia podano w p PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Łączniki objęte niniejszą Aprobatą Techniczną powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta,

8 AT /2010 6/33 numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, wymiar zamocowania, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajowa deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobu objętego Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 dokonuje producent, stosując: system 3 w przypadku łączników typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR, system 2+ w przypadku pozostałych typów łączników. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczna ITB AT /2010 na podstawie: 1) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium 2) zakładowej kontroli produkcji. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczna ITB AT /2010 na podstawie: a) zadania Producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji,

9 AT /2010 7/33 badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu tworzywowo-metalowych łączników obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań tych łączników oraz grubość powłoki cynkowej na stalowych elementach rozporowych. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację i sprawdzenie materiałów, a w szczególności własności tworzyw sztucznych zgodnie z normami PN-EN ISO :2002 lub PN-EN ISO 306:2006, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4 w przypadku łączników typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR lub p w przypadku pozostałych typów łączników), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.

10 AT /2010 8/ Badania kontrolne gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące łączników obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów, b) wyglądu zewnętrznego powierzchni Badania okresowe. Badania okresowe łączników obejmują sprawdzenie: a) nośności charakterystycznych zamocowań, b) grubości powłoki cynkowej na elementach rozporowych łącznika Częstotliwość badań kontrolnych gotowych wyrobów Badania bieżącego powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzać według normy PN-EN 13018:2004 za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,1 mm w przypadku tulei tworzywowych i do 0,01 mm w przypadku metalowych elementów rozporowych. Kształt, wymiar i odchyłki powinny spełniać wymagania p Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powierzchni tulei tworzywowej oraz metalowych elementów rozporowych należy wykonywać wizualnie. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników rozporowych. Sprawdzenie nośności charakterystycznej zamocowań łączników należy

11 AT /2010 9/33 przeprowadzać na łącznikach osadzonych w podłożach wymienionych w p. 2. Badane haki należy mocować w uchwycie maszyny wytrzymałościowej. Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Sprawdzenie odporności korozyjnej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej stalowych elementów rozporowych łączników należy wykonywać według norm PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 3497:2004. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami p Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-N-03010: Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 zastępuje Aprobatę Techniczną COBR Metalplast AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność tworzywowo-metalowych łączników DiBiTi do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 AT / / Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz zmiany Dz. U. Nr 33/2004, poz. 286). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta tworzywowo-metalowych łączników DiBiTi od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie tworzywowo-metalowych łączników DiBiTi należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 ważna jest do 22 czerwca 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC

13 AT / /33 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004+A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PN-EN 10152:2005 PN-EN 12500:2002 PN-EN 12859:2008 PN-EN 13018:2004 Stal niskowęglowa. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ocynkowane elektrolitycznie. Techniczne warunki dostawy Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań Badania nieniszczące. Badania wizualne. Zasady ogólne PN-EN :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. PN-EN ISO 306:2006 Oznaczanie temperatury mięknienia według VICATA (VST) PN-EN ISO 898-1:2009 PN-EN ISO :2000 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny Tworzywa sztuczne. Polipropylen (PP) do formowania wtryskowego i wytłaczania. System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

14 AT / /33 PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości. Metoda magnetyczna PN-EN ISO 3497:2004 PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 PN-EN ISO :2002 Powłoki metalowe. Pomiary grubości powłok. Metody spektrometrii rentgenowskiej Części złączne. Powłoki elektrolityczne Tworzywa sztuczne. Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC). Część 1: Zasady ogólne PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbek Raporty z badań i oceny Sprawozdanie z badań nr 264/2004. Złącza rozporowe tworzywowo-metalowe DiBiTi, Laboratorium Badawcze COBR Metalplast, Poznań, ul. Taczaka 12. Raport z badań nr LOW-145A2006. Złącza rozporowe tworzywowo-metalowe DiBiTi, Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej LOW, ITB Oddział Wielkopolski, Poznań, ul. St. Taczaka 12. Raport z badań LOK-1280/A/09. Złącza rozporowe tworzywowo-metalowe DiBiTi, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, ITB Oddział Śląski, Katowice, al. Korfantego 191. Raport z badań nr LOK-03657/A/09. Złącza rozporowe tworzywowo-metalowe DiBiTi, Laboratorium Łączników i Wyrobów Budowlanych LOK, ITB Oddział Śląski, Katowice, al. Korfantego 191. Opinia techniczna dotycząca ustalenia nośności obliczeniowej złączy rozporowych tworzywowo-metalowych DiBiTi, nr OWN-OT , ITB Oddział Wielkopolski, Zakład Okuć i Ślusarki Budowlanej OWN, Poznań, ul. Taczaka 12.

15 AT / /33 RYSUNKI I TABLICE RYSUNKI Str. Rys. 1. Łącznik rozporowy typu KW Rys. 2. Łącznik rozporowy typu KWK Rys. 3. Łącznik rozporowy typu KR Rys. 4. Łącznik rozporowy typu KA Rys. 5. Łączniki rozporowe typów KS, KSHP i KSHS Rys. 6. Łączniki typów KEG, KEGHP i KEGHS Rys. 7. Łącznik rozporowy typu KDR Rys. 8. Łącznik rozporowy typu KFK Rys. 9. Łącznik rozporowy typu KFS Rys. 10. Łącznik rozporowy typu KHP (z hakiem prostym) Rys. 11. Łącznik rozporowy typu KHS (z hakiem sufitowym) Rys. 12. Łącznik rozporowy typu KHH ( z hakiem huśtawkowym) Rys. 13. Łącznik rozporowy typu KKU Rys. 14. Łączniki rozporowe typów KSWCB i SWCC Rys. 15. Łącznik rozporowy typu SUM TABLICE Tablica 1. Wymiary łączników rozporowych typu KW Tablica 2. Wymiary łączników rozporowych typu KWK Tablica 3. Wymiary łączników rozporowych typu KR Tablica 4. Wymiary łączników rozporowych typu KA Tablica 5. Wymiary łączników rozporowych typu KS Tablica 6. Wymiary łączników typów KEG, KEGHP i KEGHS Tablica 7. Wymiary łączników rozporowych typu KFK Tablica 8. Wymiary łączników rozporowych typu KFS Tablica 9. Wymiary łączników rozporowych typów KHP, KHS i KHH (z hakiem) Tablica 10. Wymiary łączników rozporowych typu KKU Tablica 11. Wymiary łączników rozporowych typów SWCB i SWCC (do mocowania WC) Tablica 12. Wymiary łączników rozporowych typu SUM (do mocowania umywalek) Tablica 13. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KW i KWK na wyrywanie z podłoży... 25

16 AT / /33 Tablica 14. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KR, KHP, KHS i KHH na wyrywanie z podłoży Tablica 15. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KA, SWCB, SWCC i SUM na wyrywanie z podłoży Tablica 16. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KS, KSHP i ŁSHS na wyrywanie z podłoży Tablica 17. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typu KKU na wyrywanie z podłoży Tablica 18. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KFK i KFS na wyrywanie z podłoży Tablica 19. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR na wyrywanie z podłoży Tablica 20. Parametry montażowe tworzywowo-metalowych łączników DiBiTi Tablica 21. Średnie siły niszczące F m haków łączników Tablica 22. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KW i KWK na wyrywanie z podłoży Tablica 23. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KR, KHP, KHS i KHH na wyrywanie z podłoży Tablica 24. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KA, SWCB, SWCC i SUM na wyrywanie z podłoży Tablica 25. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KS, KSHP i ŁSHS na wyrywanie z podłoży Tablica 26. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typu KKU na wyrywanie z podłoży Tablica 27. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KFK i KFS na wyrywanie z podłoży Tablica 28. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR na wyrywanie z podłoży... 33

17 AT / /33 Rys. 1. Łącznik rozporowy typu KW Rys. 2. Łącznik rozporowy typu KWK Rys. 3. Łącznik rozporowy typu KR

18 AT / /33 Rys. 4. Łącznik rozporowy typu KA typ KS typ KSHS (hak sufitowy) typ KSHP (hak prosty) Rys. 5. Łączniki rozporowe typów KS, KSHP i KSHS

19 AT / /33 typ KEG typ KEGHS (hak sufitowy) typ KEGHP (hak prosty) Rys. 6. Łączniki typów KEG, KEGHP i KEGHS Rys. 7. Łącznik rozporowy typu KDR Rys. 8. Łącznik rozporowy typu KFK

20 AT / /33 Rys. 9. Łącznik rozporowy typu KFS Rys.10. Łącznik rozporowy typu KHP (z hakiem prostym) Rys. 11. Łącznik rozporowy typu KHS (z hakiem sufitowym)

21 AT / /33 Rys. 12. Łącznik rozporowy typu KHH (z hakiem huśtawkowym) Rys. 13. Łącznik rozporowy typu KKU Rys. 14. Łączniki rozporowe typów SWCB i SWCC Rys. 15. Łącznik rozporowy typu SUM

22 AT / /33 Wymiary łączników rozporowych typu KW Tablica 1 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KW ,8 43 z łbem stożkowym 2 KW ,8 63 jw. 3 KW ,8 83 jw. 4 KW ,8 50 jw. 5 KW ,8 65 jw. 6 KW ,8 85 jw. 7 KW ,8 105 jw. 8 KW ,8 125 jw. 9 KW ,8 145 jw. 10 KW ,8 165 jw. 11 KW ,8 85 jw. 12 KW ,8 105 jw. 13 KW ,8 125 jw. 14 KW ,8 145 jw. 15 KW ,8 165 jw. 16 KW ,8 185 jw. 17 KW ,8 205 jw. Wymiary łączników rozporowych typu KWK Tablica 2 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KWK ,8 43 z łbem stożkowym 2 KWK ,8 63 jw. 3 KWK ,8 83 jw. 4 KWK ,8 50 jw. 5 KWK ,8 65 jw. 6 KWK ,8 85 jw. 7 KWK ,8 105 jw.

23 AT / /33 Wymiary łączników rozporowych typu KR Tablica 3 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KR ,5 min 30 z łbem stożkowym 2 KR ,0 min 30 jw. 3 KR ,0 min 40 jw. 4 KR ,0 min 40 jw. 5 KR ,0 min 50 jw. 6 KR ,0 min 50 jw. Wymiary łączników rozporowych typu KA Tablica 4 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KA min 50 z łbem sześciokątnym 2 KA min 60 jw. 3 KA min 70 jw. Wymiary łączników rozporowych typu KS Tablica 5 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KS ,5 50 z łbem sześciokątnym 2 KS ,0 70 jw. 3 KS ,0 80 jw. 4 KSHP ,5 48 hak prosty 5 KSHS ,5 48 hak sufitowy

24 AT / /33 Wymiary łączników typów KEG, KEGHP i KEGHS Tablica 6 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KEG z łbem stożkowym 2 KEGHP ,5 48 hak prosty 3 KEGHS ,5 48 hak sufitowy Wymiary łączników rozporowych typu KFK Tablica 7 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KFK ,5 85 z łbem sześciokątnym 2 KFK ,5 105 jw. 3 KFK ,5 125 jw. 4 KFK ,5 145 jw. 5 KFK ,5 165 jw. 6 KFK jw. 7 KFK jw. 8 KFK jw. 9 KFK jw. 10 KFK jw. 11 KFK jw. 12 KFK jw. 13 KFK jw. 14 KFK jw. 15 KFK jw. 16 KFK jw. 17 KFK jw. 18 KFK jw. 19 KFK jw. 20 KFK jw. 21 KFK jw. 22 KFK jw. 23 KFK jw.

25 AT / /33 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s c.d. tablicy 7 Rodzaj elementu rozporowego KFK z łbem sześciokątnym 25 KFK jw. 26 KFK jw. 27 KFK jw. 28 KFK jw. 29 KFK jw. Wymiary łączników rozporowych typu KFS Tablica 8 Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Rodzaj elementu rozporowego KFS z łbem stożkowym 2 KFS jw. 3 KFS jw. 4 KFS jw. 5 KFS jw. 6 KFS jw. 7 KFS jw. 8 KFS jw. 9 KFS jw. 10 KFS jw. 11 KFS jw. 12 KFS jw.

26 AT / /33 Wymiary łączników rozporowych typów KHP, KHS i KHH (z hakami) Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s Tablica 9 Rodzaj elementu rozporowego KHP hak prosty 2 KHP jw. 3 KHP jw. 4 KHP jw. 5 KHS hak sufitowy 6 KHS jw. 7 KHS jw. 8 KHH hak huśtawkowy Oznaczenie Wymiary łączników rozporowych typu KKU Wymiary, mm d k l k d s Tablica 10 Rodzaj elementu rozporowego KKU ,0 z łbem stożkowym 2 KKU ,5 jw. 3 KKU ,0 jw. 4 KKU ,0 z łbem sześciokątnym 5 KKU ,0 jw. Wymiary łączników rozporowych typów SWCB i SWCC (do mocowania WC) Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Tablica 11 Rodzaj elementu rozporowego SWCB (biały) z łbem sześciokątnym 2 SWCC (chrom) jw.

27 AT / /33 Wymiary łączników rozporowych typu SUM (do mocowania umywalek) Oznaczenie Wymiary, mm d k l k d s l s Tablica 12 Rodzaj elementu rozporowego SUM śruba dwustronna * 2 SUM jw. 3 SUM jw. 4 SUM jw. 5 SUM jw. 6 SUM jw. * gwint metryczny gwint do drewna Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KW i KWK na wyrywanie z podłoży Tablica 13 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,26 0,34 0,46 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,15 0,23 0,32 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,10 0,16 0,18 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

28 AT / /33 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KR, KHP, KHS i KHH na wyrywanie z podłoży Tablica 14 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Średnica elementu rozporowego d s, mm 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,10 0,18 0,11 0,40 0,15 0,47 0,47 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,06 0,11 0,09 0,26 0,11 0,29 0,29 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,03 0,08 0,07 0,15 0,07 0,18 0,18 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KA, SWCB, SWCC i SUM na wyrywanie z podłoży Tablica 15 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,37 0,88 0,89 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,26 0,57 0,79 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,19 0,33 0,39 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

29 AT / /33 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KS, KSHP i KSHS na wyrywanie z podłoży Tablica 16 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,05 0,08 0,13 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,40 0,38 0,42 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,02 0,04 0,06 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typu KKU na wyrywanie z podłoży Tablica 17 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,41 0,82 2,99 3,61 4,10 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,11 0,14 0,96 0,96 0,96 3 Pustak silikatowy 3) 0,30 0,75 1,08 1,76 1,96 4 Autoklawizowany beton komórkowy 4) 0,25 0,36 0,92 1,31 1,40 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) pustak silikatowy klasy nie mniejszej niż 15 wg normy PN-EN 771-2:2006 4) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

30 AT / /33 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników rozporowych typów KFK i KFS na wyrywanie z podłoży Tablica 18 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność obliczeniowa, kn Beton zwykły 1) 0,30 0,68 4,40 5,87 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,49 1,00 1,00 3 Pustak ceramiczny 2) 0,25 4 Autoklawizowany beton komórkowy 3 i 4) 0,15 3) 0,27 3) 0,86 4) 2,14 4) 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna lub pustak ceramiczny klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 4) autoklawizowany beton komórkowy klasy gęstości nie niższej niż 400 wg normy PN-EN 771-4:2004 +A1:2006 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR na wyrywanie z podłoża 1) Tablica 19 Typ łącznika Nośność obliczeniowa, kn KEG, KEGHP, KEGHS 0,13 2 KDR 0,08 1) płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm wg normy PN-EN 12859:2008

31 AT / /33 Parametry montażowe tworzywowo-metalowych łączników DiBiTi Oznaczenie Długość korpusu, mm Średnica otworu d o, mm Min głębokość otworu h 1, mm Tablica 20 Min głębokość kotwienia h ef, mm KW 40, 60, KWK 40, 60, KW 45, 60, 80, 100, 120, 140, h ef + 5 mm 40 4 KWK 45, 60, 80, KW 80, 100, 120, 140, 160, 180, KR KR KR 30 6 h ef 30 9 KR KR KA KA KA KS 6 h ef + 5 mm 15 KSHP KSHS 6 17 KS KS KEG 10 płyta grubości 20 KEGHP 10 przelotowy 12,5 mm 21 KEGHS KFS 80, 100, 120, 140, KFS 80, 100,120, 140, 160, 180, h ef + 10 mm KKFS 80, 100, 120, 140, h ef + 10 mm KFK 80, 100, 120, 140, h ef + 10 mm KFK 80, 100, 120, 140, 160, 180, KFK 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, h ef + 10 mm KFK 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, KHP KHP h ef + 5 mm 31 KHP KHP KHS KHS h ef + 5 mm 35 KHS KHS KHH h ef + 5 mm SWCB SWCC 10 h ef + 5 mm 50

32 AT / /33 Oznaczenie Długość korpusu, mm Średnica otworu d o, mm Min głębokość otworu h 1, mm c.d. tablicy 20 Min głębokość kotwienia h ef, mm SUM SUM h ef + 5 mm SUM KDR 15 X 23 12,5 12,5 44 KKU KKU KKU h ef + 5 mm KKU KKU Średnie siły niszczące F m haków łączników Nazwa i oznaczenie Typ łącznika Średnica, mm Tablica 21 Średnia siłą niszcząca F m *, kn Hak prosty HP KSHP, KEGHP 3,5 0,66 2 Hak prosty HP KHP 4,0 0,69 3 Hak prosty HP KHP 5,0 1,00 4 Hak prosty HP KHP 6,0 1,00 5 Hak prosty HP KHP 8,0 3,07 6 Hak sufitowy HS KSHS, KEGHS 3,5 0,39 7 Hak sufitowy HS KHS 4,0 0,39 8 Hak sufitowy HS KHS 5,0 0,39 9 Hak sufitowy HS KHS 6,0 0,95 10 Hak huśtawkowy HH KHH 8,0 1,30 * ) siła powodująca odgięcie haka Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KW i KWK na wyrywanie z podłoży Tablica 22 Rodzaj podłoża Średnica łącznika d k, mm Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 0,93 1,17 1,62 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,53 0,80 1,13 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,37 0,56 0,63 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

33 AT / /33 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KR, KHP, KHS i KHH na wyrywanie z podłoży Rodzaj podłoża Tablica 23 Średnica łącznika d k, mm Średnica elementu rozporowego d s, mm 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 8,0 Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 0,34 0,64 0,38 1,41 0,54 1,65 1,65 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,21 0,39 0,32 0,90 0,39 1,03 1,03 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,10 0,29 0,26 0,52 0,25 0,62 0,62 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KA, SWCB, SWCC i SUM na wyrywanie z podłoży Tablica 24 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 1,29 3,06 3,11 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,91 2,00 2,77 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,66 0,76 1,38 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

34 AT / /33 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KS, KSHP i KSHS na wyrywanie z podłoży Tablica 25 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 0,16 0,30 0,44 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 1,40 1,31 1,47 3 Autoklawizowany beton komórkowy 3) 0,06 0,15 0,20 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typu KKU na wyrywanie z podłoży Tablica 26 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 0,74 1,48 5,39 6,51 7,39 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 0,28 0,36 2,41 2,40 2,39 3 Pustak silikatowy 3) 0,76 1,88 2,71 4,40 4,92 4 Autoklawizowany beton komórkowy 4) 0,51 0,72 1,84 2,63 2,81 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) pustak silikatowy klasy nie mniejszej niż 15 wg normy PN-EN 771-2:2006 4) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006

35 AT / /33 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników rozporowych typów KFK i KFS na wyrywanie z podłoży Tablica 27 Średnica łącznika d k, mm Rodzaj podłoża Nośność charakterystyczna, kn Beton zwykły 1) 1,06 2,37 7,93 10,57 2 Cegła ceramiczna pełna 2) 1,70 2,83 2,97 3 Pustak ceramiczny 2) 0,87 4 Autoklawizowany beton komórkowy 3 i 4) 0,53 3) 0,95 3) 1,73 4) 4,29 4) 1) beton zwykły klasy nie niższej niż C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005 2) cegła ceramiczna pełna lub pustak ceramiczny klasy nie niższej niż 15 wg normy PN-EN 771-1:2006 3) autoklawizowany beton komórkowy klasy wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 2 wg normy PN-EN 771-4:2004+A1:2006 4) autoklawizowany beton komórkowy klasy gęstości nie niższej niż 400 wg normy PN-EN 771-4:2004 +A1:2006 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników typów KEG, KEGHP, KEGHS i KDR na wyrywanie z podłoża 1) Tablica 28 Typ łącznika Nośność charakterystyczna, kn KEG, KEGHP, KEGHS 0,36 4 KDR 0,23 1) płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm wg normy PN-EN 12859:2008

36 ISBN

37

38

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 +ANEKS NR 1. Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8671/2011 +ANEKS NR 1 Tworzywowo-metalowe łączniki pgb WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8744/2011 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe TEGSAR STALCO WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI

Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7455/2014 Stalowe łączniki rozporowe SŁR-1, SŁR-2, SŁR-HS, SŁR-HP, SŁR-HH, SŁR-HO i ŁSI WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6431/2011 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KEMPLAST do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE archiwalny Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8947/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 +ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8420/2010 +ANEKS NR 1 Łączniki tworzywowe i tworzywowo-metalowe KI-Stalco i KIM-Stalco do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8562/2010 Stalowe łączniki rozporowe TSA PATTEN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji

Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9140/2013 Łączniki tworzywowe LI, LID, LW i LZ do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8870/2012 Stalowe tuleje rozporowe typów GD i GD-L WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe KMC

Stalowe łączniki rozporowe KMC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8190/2014 Stalowe łączniki rozporowe KMC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA

Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7454/2014 Stalowe łączniki rozporowe fischer FWA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych

Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8436/2014 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPWC do mocowania płyt warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8866/2012 Łączniki wklejane PRIV PESF WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu

Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9339/2014 Tworzywowo metalowe łączniki rozporowe ARVEX z długą strefą rozporu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8839/2013 Łączniki tworzywowo-metalowe MARCOPOL typów SML, SMG, RAM, ZWY, WSS, ZUM i ZWC do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8865/2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 +ANEKS NR 1. Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7812/2013 +ANEKS NR 1 Łączniki wklejane zaprawą żywiczną HIT-MM PLUS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8605/2013 Łączniki śrubowe MARCOPOL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-7476/2012 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2010 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8508/2012 Trójwymiarowe i prętowe łączniki mechaniczne WKRĘT-MET do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010. Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8496/2010 Filtry siatkowe KFA do instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15 7235/2015 2/31 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Kotwy szynowe HZA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7791/2012 Kotwy szynowe HZA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8437/2010 Łączniki wiercące, samogwintujące WSPD, WSPST, WSPC, WSB i WSBP do mocowania pokryć dachowych i blach cienkich WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5723/2010 ANEKS NR 1 Pianki poliuretanowe EXPERT LINE / PPU-1 / PARTNER FIX / MR. QUICK / LAKPUR / MOUNTFLEX / BAUMASTER / BAUSYSTEM / DESNNER / HAUSSEN / RAWL PRO - LATO

Bardziej szczegółowo