Rodzaje Code slicing w weryfikacji Narzędzia Literatura. Code slicing. Bartłomiej Wołowiec. 16 lutego 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaje Code slicing w weryfikacji Narzędzia Literatura. Code slicing. Bartłomiej Wołowiec. 16 lutego 2011"

Transkrypt

1 w weryfikacji 16 lutego 2011

2 w weryfikacji 1 Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) 2 w weryfikacji Motywacja Rodzaje slicingu w weryfikacji 3 Frama-C Bogor CodeSurfer 4

3 w weryfikacji Code / Program slicing Zaproponowany przez Mark Weiser w 1981, Ułatwia analizę dużych programów, Czytelniejsze od grafów zależności, Zmniejsza ilość kodu podczas weryfikacji,

4 w weryfikacji Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) Początkowa metoda zaproponowana przez Weiser-a, Usuwanie całych wyrażeń, jeżeli nie mają one wpływu na wybrane zmienne Wybieramy zmienne użyte w wyrażeniu oraz jako lokalizacje Najprostsza odmiana slicingu Mało efektywna dla większości kawałków kodu

5 -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing),2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,&,."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+: Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing),0 3.*&G#H#5!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5

6 -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing),2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,&,."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+: Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing),0 3.*&G#H#5!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5!"#$&'()*!"#$&'(!)*+,-.,&#!./,0&'!.!(-#*'-)1!2345!.67!! 8*+,! 0,9*-.'$5! '! )*+,-.,&#! +#$&'(! (,0)!!./,0&'!.! 0':&$;!.8+'-8!;'0#&'! +#-8 '&85!(*<-'!1,/!1'!+=

7 w weryfikacji Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) Dodajemy konkretne wartości niektórych zmiennych, Często duża redukcja kodu, Za duże ograniczenia na zmienne,

8 -1<+,2;1$3>#-<5executable backward static + 1 A *;B"1#&;+"!"3.0 :1C)-)&0 $,.$)-*)*+:&+"#32!+2+'&;,+"31-)#,.$)-*#561)21" Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing)!"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing),2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ Bezpostaciowy )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,& slicing (ang. Amorphous Slicing),."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5

9 -1<+,2;1$3>#-<5executable backward static + 1 A *;B"1#&;+"!"3.0 :1C)-)&0 $,.$)-*)*+:&+"#32!+2+'&;,+"31-)#,.$)-*#561)21" Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing)!"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing)!,2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ Bezpostaciowy )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,& slicing (ang. Amorphous Slicing) "#$ &'(!#)*+!+,,(-.'/0#!+1*-*'02!3/+,!&#+, )'(!4!)5--6!789:!7;9:!7<9!#5.!7=9>!,."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!"!# $&'()*+&#,-)*)&.#/'&."#Dynamic Slicing0# ".* $*!?/,#&.*/!&('?*-.'/0#!+1*-*'02!?# '!2.(+$!.'-.'*/!?'*/3+.(!4(-*'/$! 02! &'*! &#&,$#4#! 45,# -*!.?*/''(-6:! &1! $,C5(-6!,4#5.#'(! 3/+,! 4(-*'/$! -*!&#!+,,(-.'/0#!+1*-*'02!'*/!+!,2!5#.),5(4'/!4+.(+,$*/!?# B 1*4/!45,# -*!.?*/''(-6>!D5(,/5*2?!&('?*-.'/0#!+1*-*'02!EF:!G:!HI!+$ &!+*!4* -!.!,5./-6!+$ &#4(-6J!! #K+.52!4(+, )#4'*!L1#$1*.-3*M!4(5 /!F:!.?*/''(-6!G:! 2+,1#'(-6!45,# -! &#! )5.($ &#4/0#! $#&2! 5C& #4/0#! )5./&+,4*#'/0#! '! 5(+2'$2! N:! &1! $5(,/5*2?! &('?*-.'/0#! +1*-*'02! +A#5?2 #4'/0#! 3$#J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <15, z, <args[0]="1", args[1]="2", args[2]="3">>:! 4(-*'/$! #)5C-.! -. -*! +, (-6!,$*-6! 3$! &/$15-3! $1+(! #5.!?/,#&(! +$ &! +*!.!)#3/B &('-./0#!4(5 /'*!Lint z = 0;M>!O/.21,,!)5./&+,4*#5(+2'/$!;>!!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5! E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5! <15, z, <args[0]="1", args[1]="2", args[2]="3">> P#'*/4!45,#!.?*/''/3!args[0]!3/+,!2+,1#'!4!$5(,/5*2?:!4* -! -*/ $!4(B $#'(4'*!)5#05?2!3/+,!.!0C5(!.''>!Q!45,# -*!.?*/''/3!RxS!4('*$:!*!4!1*'**!=! #5(0*'1'/0#! $#&2! 5C& #4/0#! L5(+2'/$!NM! 452'/$!.4+./! K &.*/! +)/ '*#'(! *!+,/5#4'*/!'*0&(!'*/!.#+,'*/!)5./$.'/!&#!K1#$2!RelseS>!"1,/0#!,/!4!)5./-*4B '# -*!&#!4(-*'$!2,4#5.#'/0#!4!#)5-*2!#!?/,#&!+,,(-.'/0#!+1*-*'02:!4(5 /'*!.!

10 w weryfikacji Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) Dodajemy zależności między zmiennymi (np x < y) Przydatny przy dowodzeniu własności Trudny w realizacji

11 61)21"!"31:2;#,) 41;+: +'1$-)1-+23 $ -#3,,.*+-.,#(-1<+2()$)-<&2;#;.$3= -1<+,2;1$3>#-<5executable Rodzaje backward static Statyczny + 1 A (ang. Static Slicing) *;B"1#&;+"!"3.0 :1C)-)&0 $,.$)-*)*+:&+"#32!+2+'&;,+"31-)#,.$)-*#561)21" w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing)!"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing),2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,&,."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5

12 61)21"!"31:2;#,) 41;+: +'1$-)1-+23 $ -#3,,.*+-.,#(-1<+2()$)-<&2;#;.$3= -1<+,2;1$3>#-<5executable Rodzaje backward static Statyczny + 1 A (ang. Static Slicing) *;B"1#&;+"!"3.0 :1C)-)&0 $,.$)-*)*+:&+"#32!+2+'&;,+"31-)#,.$)-*#561)21" w weryfikacji Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing)!"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing),2;1$35 6.$)-1* &;,+"3+-. ; 41;+: 3#,)1"#,) $ )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,&,."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!"#$!&!'( ) *+"!$+,&-.#,/,01& )".!'+/2".3+$/"24)' 3$)0$2'#$ 04 /, 34-, 52" 2-,$00"-,6 7+"!$+,&- )'+&0*4)$14.#,/,01& 89: ;: <=.* '5'., ), / 2!+2$/>.* '54)"/>? 34)'0,'A#4*'#,2'/(,B)"+' $ 9: 2-,$00"/>;: )'+!4 $0,')'+&0*4)$14<6 C+2"* '54)42'* '5'( /3$),$0.!43,$ 0'2'3,.' *+"!$+,&-)'+&0D *4)$14.#,/,01&('*4? <15, z, <args[1]="1", args[0] < args[1], args[2]=args[0] > > E"/,0$* &2".*'0" 21450,$ 2!'* 2'5'0"- *+"!$+,&- 3+2$5.!'),40"0'+".&0*&F6!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5!"#$&'()*E"/,0$*&!)4+240"21450,$2*+"!$+,&- 8GH:2:8'+1.IGJK"G":'+1.ILJ8'+1.IGJ:'+1.IMJK'+1.ILJ== ('* ) 3+2"3'5*& 5"0'-,/20$14.#,/,01& -4 0' 3+2$),52,$!&3+2$3 ").!$+4)'0,' ) 3+41+'-,$6 N 2'#$ 04 /, 345'0"/> ) *+"!$+,&-.#,/,01& -4 0' )"D )0,4.*4)' : $)'+!4 args[0]'/42'!"-,52,$)'+!4 52,$ 2').2$-0,$(.2'45G6Q20'/2'!4: $)'+&0$*x Code<= slicing 1A#,0,'R4+"1,0'#0$14*45&

13 w weryfikacji Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) Dopuszczamy zmianę składni (nie tylko usuwanie) Zwiększona czytelność powstałego kodu (lub zmniejszona...)

14 !"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing),2;1$35 Code 6.$)-1* slicing &;,+"3+-. w weryfikacji ; 41;+: 3#,)1"#,) $ Dynamiczny )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,& slicing (ang. Dynamic Slicing),."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5

15 !"3.0 A 1*# :.,.$)-1*4&2)!+3+2;#,.*+-.,#(-.4!"+<"#414#01<+;,+"31= -)1!+(1<#-#&2&,#-)&-)1!+;"31'-.$/,."# 1 3*+:&+:"+3,# #-1<+,."# 1-)# Rodzaje Statyczny slicing (ang. Static Slicing),2;1$35 Code 6.$)-1* slicing &;,+"3+-. w weryfikacji ; 41;+: 3#,)1"#,) $ Dynamiczny )-C+"4#$0 -#;14#;,!.,& slicing (ang. Dynamic Slicing),."# 1!+!"31:3#0 $.$/,."# 1-)13#:#-1,*".;1")&42()$)-<&-#01<++2) <#(-+ Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) +"#3-#,#";+ $)34)1--.$/!"31;,#"3#-.$/!"313;+,."# 1-)15D"3.* #:14+'"#3&= Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) 0 $.4; 41;+: 2 :,#!+-) 231".2&-*)5E.2&-1*F!"31:2;#,)#!"3.* #:+,.*+:,0 3.*&G#H#5!!"#$&'()*D"3.* #:+,.*+: "B: +,.,0 3.*&G#H#5 E.2&-1* I!"31:2;#,)#,.$)-1* *+:& &;,+"3+-. 3<+:-)1 3 *".;1")&4 2()$)-= <&<15, z>a<:3)1j15k012;()-) *+:&:(#*;B"10*+-2;"&+,#-.' :3)1,.$)-1*# JzK012;"+3,# #- 34)1-- 5!"#$&'()*!"#$&'(!)*+,-.,&#!./,0&'!.!(-#*'-)1!2345!.6!! "#$&'(!.!-#7)&()!4!8'7*!-9+&,+: &#!+#$&(,+!+#(,&:&'1)!.:!;,1,$!7*:*#$.< &$!8'7*!1,0#C(:$8:!+#-: '&:!+:-)&(,+'/,!

16 w weryfikacji Statyczny slicing (ang. Static Slicing) Dynamiczny slicing (ang. Dynamic Slicing) Warunkowy slicing (ang. Conditioned Slicing) Bezpostaciowy slicing (ang. Amorphous Slicing) Backward slice Wszystkie ścieżki od początku do danej lokalizacji, Większość sprawdzeń poprawności programu w danym punkcie, Forward slice Wszystkie ścieżki od danej lokalizacji do końca programu, Można badać wpływ zmiany w kodzie na dalszą część programu Połączenie obu daje complete slice.

17 w weryfikacji Motywacja Rodzaje slicingu w weryfikacji Większość narzędzi sprawdza model, nie program, Duże znaczenie ma rozmiar, Większość programów jest duża i bardzo skomplikowana......ale często sprawdzamy proste własności dotyczące małego kawałka, Staramy się zautomatyzować jak największą część weryfikacji oprogramowania,

18 w weryfikacji Motywacja Rodzaje slicingu w weryfikacji Automatyczny program jest bezpieczniejszy od człowieka, Może działać na dużych programach, Pomaga znaleźć komponenty wymagające ręcznego napisania modelu, Redukuje rozmiar programu bez zmniejszania czytelności,

19 w weryfikacji Motywacja Rodzaje slicingu w weryfikacji Statyczny slicing z warunkiem zawierającym lokalizacje i zmienne z formuły LTL, Warunkowy slicing na podstawie reguły LTL,

20 w weryfikacji Frama-C Bogor CodeSurfer Frama-C, Framework do weryfikacji programów w C, Początkowy etap analizy to slicing, Wspiera slicing statyczny i dynamiczny,

21 w weryfikacji Frama-C Bogor CodeSurfer Bogor / Bandera (Indus), Framework Wsparcie języków OO z dynamicznymi obiektami, wątkami, itd, Integracja z Eclipse,

22 w weryfikacji Frama-C Bogor CodeSurfer Indus - część projektu Bandera Wspiera statyczną analizę i przekształcanie kodu w języku Java, Backward, Forward slice, Wygenerowane wycinki można skompilować, Integracja z Eclipse,

23 w weryfikacji Frama-C Bogor CodeSurfer CodeSurfer Komercyjny, Wspiera C / C++, Wspiera zmienną ilość argumentów funkcji, struktury, libc (sygnały, abort(), exec()), Umożliwia robienie wycinków z programów do 100K LOC,

24 w weryfikacji Bartosz Bogacki, : Droga do lepszego rozumienia kodu źródłowego Mark Weiser. Program slicing. Proceedings of the 5th International Conference on Software Engineering, pages , IEEE Computer Society Press, March John Hatcliff, Matthew B. Dwyer and Hongjun Zheng, Slicing Software for Model Construction

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCA PROCESY BIZNESOWE

AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH WSPOMAGAJĄCA PROCESY BIZNESOWE STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Dawid Grzegorz Węckowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej dawid.weckowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania

Systemy wbudowane. Rysunek 1: Ilustracja procesu kompilacji oprogramowania Rozdział 1 PROCES KOMPILACJI I KONSOLIDACJI 1.1. WSTĘP Przed wgraniem do pamięci urządzenia wbudowanego program zapisany w formie pliku lub zbioru plików tekstowych stanowiących tzw. kod źródłowy musi

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych

Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Świnoga Nr albumu: 181099 Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach

Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania na wybranych przykładach Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Praca magisterska Bartłomiej Bodziechowski kierunek studiów: fizyka techniczna specjalność: fizyka komputerowa Analiza jakości kodu przy użyciu metryk oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek

Informatyka. dr inż. Paweł A. Mazurek Informatyka Studia niestacjonarne EZ 2. dr inż. Paweł A. Mazurek Informacje organizacyjne Forma zajęć wykład 2 x 2h na zjazd laboratorium 2h na zjazd Informacje strony: http://mazurek.pollub.pl email:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że testowanie

Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że testowanie Przetwarzanie języka naturalnego Dariusz Gołąb Dominik Radziszowski Automatyzacja procesu testowania warstwy prezentacji Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać, że testowanie aplikacji przed wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Framework testowy dla języka Java

Framework testowy dla języka Java Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Krystian Siuda 3572 Framework testowy dla języka Java Praca magisterska Napisana pod kierunkiem dr inż. Mariusza

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Katedra Oprogramowania PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Porównanie metod inżynierii wstecznej w językach kompilowanych do kodu bajtowego na przykładzie Pythona WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Ireneusz J. JÓŹWIAK, Przemysław SASNAL Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o.

Spis treści. Miesięcznik Software Developer s Journal (13 numerów w roku) jest wydawany przez SoftPress Sp. z o.o. Spis treści Praca z Legacy Code część 2 Przekleństwo czy intelektualne wyzwanie?... 3 Grzegorz Gubiński Wielu programistów nie chce pracować w projektach, w których głównym zajęciem jest utrzymanie produktu

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Spis treści 1. OPIS NARZĘDZI INŻYNIERII ONTOLOGII... 6 1.1. PROTEGEWIN... 6 1.1.1. Informacje ogólne... 6 1.1.2. Właściwości i zastosowania... 6 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Pojęcia bazowe 1. Programowanie Pod terminem "programowanie" będziemy rozumieć napisanie tekstu programu w specjalnym języku, tzw. języku programowania. Piszemy tekst programu w

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo