SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI"

Transkrypt

1 SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY) STUDIUM WYKONALNOŚCI wariant budowy sieci na potrzeby własne j.s.t. październik

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS MAP, TABEL I WYKRESÓW WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY DEFINICJA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU LOKALIZACJA PROJEKTU POLITYKA RZĄDOWA, REGIONALNA I LOKALNA. POLITYKI HORYZONTALNE POLITYKA UNII EROPEJSKIEJ POLITYKA RZĄDOWA POLITYKA REGIONALNA POLITYKA LOKALNA Powiat Mikołowski Gmina Łaziska Górne Gmina Mikołów Gmina Ornontowice Gmina Orzesze Gmina Wyry POLITYKI HORYZONTALNE ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROJEKTU OKREŚLENIE I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OTOCZENIE SPOŁECZNE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. INFORMATYZACJA POWIATU I GMIN OTOCZENIE GOSPODARCZE BEZROBOCIE POTENCJAŁ OBSZARU PODSUMOWANIE OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE Z OPERATORAMI ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY LOGIKA INTERWENCJI CELE I ODDZIAŁYWANIE WSKAŹNIKI Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu KOMPLEMENTARNOŚĆ ANALIZA INSTYTUCJONALNA BENEFICJENCI PROJEKTU

3 10.2 WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Podmioty realizujące projekt Doświadczenie podmiotów w realiacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wyniki finansowe jako gwarancja wykonalności projektu Zestawienie kontraktów TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU PLAN WDROśENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA POMOC PUBLICZNA W PROJEKCIE ANALIZA TECHNICZNA STAN WYJŚCIOWY I PROJEKTOWANY Opis projektowanego przedsięwzięcia WARIANTOWANIE ANALIZA OPCJI ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO SEKTORA ANALIZA FINANSOWA ZAŁOśENIA PODSTAWOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PROGRAM SPRZEDAśY. KALKULACJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY KALKULACJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH OKREŚLENIE LUKI W FINANSOWANIU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNA ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ANALIZA METODĄ UPROSZCZONĄ ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA WRAśLIWOŚCI I RYZYKA ANALIZA WRAśLIWOŚCI ANALIZA RYZYKA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIKI

4 SPIS MAP, TABEL I WYKRESÓW TABELA 1 WSKAŹNIKI PRODUKTU TABELA 2 WSKAŹNIKI REZULTATU TABELA 3 STRUKTURA FINANSOWANIA TABELA 4 WYKAZ DŁUGOŚCI INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ SIECI W POSTACI RUROCIĄGÓW KABLOWYCH DYSTRYBUCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH WRAZ Z ILOŚCIĄ PODŁĄCZONYCH WĘZŁÓW I INSTYTUCJI MAPA 1. LOKALIZACJA PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM POWIAT MIKOŁOWSKI MAPA 2. LOKALIZACJA PROJEKTU W POWIECIE MAPA 3. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE MAPA 4. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE MIKOŁÓW MAPA 5. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ORNONTOWICE MAPA 6. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ORZESZE MAPA 7. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE WYRY TABELA 5 WYKAZ LOKALIZACJI GŁÓWNYCH WĘZŁÓW TABELA 6 SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNYCH RUROCIĄGÓW KABLOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI WĘZŁAMI SZKIELETOWYMI TABELA 7 WYKAZ WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH TABELA 8 CELE STRATEGICZNE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TABELA 9 POWIĄZANIE Z CELEM GŁÓWNYM PROGRAMU TABELA 10 LICZBA LUDNOŚCI W LATACH TABELA 11 PRZYROST NATURALNY W LATACH TABELA 12 WSKAŹNIK OBCIĄśENIA DEMOGRAFICZNEGO NA PRZESTRZENI LAT TABELA 13 SALDO MIGRACJI W LATACH TABELA 14 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (STAN NA R.) TABELA 15 INFORMATYZACJA SZKÓŁ W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 16 WYPOSAśENIE SZKÓŁ W KOMPUTERY W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 17 PODMIOTY GOSPODARCZE W 2009 R

5 TABELA 18 PODMIOTY GOSPODARCZE W 2009 R. WG SEKCJI PKD TABELA 19 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA I KRAJU. STAN NA DZIEŃ R TABELA 20 LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM. STAN NA DZIEŃ R TABELA 23 WSKAŹNIKI PRODUKTU TABELA 24 WSKAŹNIKI REZULTATU TABELA 25 ZESTAWIENIE PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH RYSUNEK 1 SCHEMAT KOMUNIKACJI W RAMACH PROJEKTU SILESIANET W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 26 ZESTAWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ RYSUNEK 2. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH TABELA 28 PLAN WDROśENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA TABELA 29 POWIAT MIKOŁOWSKI TYPY JEDNOSTEK TABELA 30 WYKAZ WĘZŁÓW DOSTĘPOWYCH NETII S.A. NA TERENIE POWIATU TABELA 31 OPERATORZY ŚWIADCZĄCY SWOJE USŁUGI NA TERENIE GMIN POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 32 LICZBA ABONENTÓW TELEFONII STACJONARNEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 33 LICZBA ABONENTÓW USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 34 WYKAZ WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH, KTÓRE NALEśY PRZYŁĄCZYĆ POPRZEZ KABLE ŚWIATŁOWODOWE SZKIELETOWE (MUFA KABLOWA ODGAŁĘŹNA Z ODGAŁĘZIENIEM WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH TABELA 35 ANALIZA DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII TABELA 36 NAKŁADY INWESTYCYJNE TABELA 37 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU TABELA 38 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI Z EFRR TABELA 39 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI Z EFRR TABELA 40 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI KAPITAŁU TABELA 41 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA STOPY DYSKONTOWEJ TABELA 42 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA WYSOKOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH TABELA 43 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA WYSOKOŚCI KOSZTÓW OPERACYJNYCH

6 TABELA 44 RYZYKO I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO WYSTĄPIENIA MAPA NR 8. OBSZARY NATURA 2000 W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

7 1 WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE Wykorzystane materiały Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach: Akty prawne Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(dz. U. Nr 144, poz ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.), Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz ze zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenie warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1094), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1655), 7

8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214 poz. 1781), Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacja tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836), Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518), Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), Dokumenty strategiczne oraz Program Operacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa strategia spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Łaziska Górne, przyjęty Uchwałą Nr XXII/294/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łaziska Górne na lata Program Informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Wyry, przyjęty uchwałą nr XXXVI/321/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 r., Program Ochrony Środowiska dla powiatu mikołowskiego, przyjęty Uchwałą Nr XV/094/2003 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18 grudnia 2003 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu mikołowskiego za lata , czerwiec 2009r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , wersja ostateczna z dnia 28 sierpnia 2007 r.,szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa nr 2250/300/III/2009 z dnia 2 września 2009 roku, Strategia I2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 8

9 Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, dokument przyjęty 1 czerwca 2005 r. SEC (2005) 717, Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata , przyjęta Uchwałą nr XXI/330/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata , Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice na lata , przyjęta Uchwałą nr XVII/114/07 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 grudnia 2007 r., Strategia Rozwoju Miasta Orzesze, przyjęta w 2001 roku, Strategia Rozwoju Powiatu Mikołowskiego na lata , Strategia Rozwoju Gminy Wyry do roku 2010, przyjęta zmiany Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIV/87/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Wyry do roku 2010, zmieniona uchwałą nr XV/106/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIV/87/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, grudzień 2008, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , przyjęta Uchwałą nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 przez Sejmik Województwa Śląskiego (jest to dokument będący aktualizacją przyjętej we wrześniu 2000 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata ), Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata , listopad 2007r. Śląskie mocne informacją Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice, kwiecień 2009r. Wytyczne Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Wytyczne Instytucji Zarządzającej z dnia 27 grudnia 2007 wraz z aktualizacjami, Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Dokumentacja techniczna i projektowa Koncepcja i załoŝenia techniczno ekonomiczne dla projektu SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry), Program Funkcjonalno-UŜytkowy dla projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry), Fiszka Projektowa. 9

10 Literatura Badania Bio Intelligence Wpływ TIK na efektywność energetyczną oraz Smart 2020 UmoŜliwienie niskoemisyjnej gospodarki w erze informacyjnej (ang. Bio Intelligence Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency oraz Smart 2020: Enabling the low-carbon economy in the information age). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę, Komisja WE Bruksela, dnia , KOM(2009) 111 wersja ostateczna. Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie mikołowskim, opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, październik Sprawozdanie dotyczące metodyki szacowania oszczędności energii (ang. Report on Methodology for Estimating Energy Savings), ESMA, marzec Strony internetowe Gmina Łaziska Górne, Gmina Mikołów, obszary Natura 2000, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, SEKAP, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, powiat mikołowski, Główny Urząd Statystyczny, Gmina Wyry, Związek Powiatów Polskich. Skróty EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PIAP Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, UE Unia Europejska. 10

11 Podstawowe pojęcia związane z przygotowaniem Studium Wykonalności opracowane na podstawie podręcznika: Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska (maj 2004 r.) oraz Wytycznych opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Beneficjent podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu beneficjentami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną. Beneficjent pośredni podmiot lub grupa bezpośrednio korzystająca z efektów projektu. Cele ogólne/pośrednie cele wyjaśniają dlaczego projekt jest waŝny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Cel bezpośredni cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Dostawca usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny, który jest uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Działania czynności wykonywane w celu dostarczenia dobra lub usługi; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). e-government Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej). e-usługa usługa publiczna dostępna przez Internet. Infrastruktura aktywna - na infrastrukturę aktywną składają się elementy wykorzystywane do transmisji, przekazywania i kierowania pakietów danych przez kable światłowodowe lub miedziane. Głównymi elementami infrastruktury aktywnej są przełączniki (zazwyczaj wykorzystywane do przekazywania pakietów wewnątrz budynków) i routery (zazwyczaj stosowane na duŝych obszarach do przekazywania pakietów między budynkami). Infrastruktura pasywna - zasoby fizyczne niebiorące udziału w samym przesyłaniu informacji, lecz konieczne do zainstalowania i obsługi sieci szerokopasmowej, takie jak rowy, dukty, maszty, studzienki, miejsca kolokacji i światłowody zapasowe. W niektórych przypadkach moŝe równieŝ obejmować niepołączony sprzęt sieciowy. Obszar biały obszar, na którym usługi dostępu do Internetu nie są świadczone w ogóle lub są świadczone w sposób niedostateczny. Obszar czarny obszar, na którym aktualna podaŝ usług dostępu do Internetu pokrywa całkowicie zapotrzebowanie. Obszar szary obszar o niewystarczającej gęstości usług dostępu do Internetu. Oddziaływanie długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów bezpośrednich, a takŝe pośrednie konsekwencje dla innych adresatów; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny, który jest uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (dodatkowe moŝliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie w nich 11

12 usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi). Produkt bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie Ŝycia projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Projekt przedsięwzięcie opisane we Wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Beneficjentem, a Instytucją WdraŜającą. Projekt generujący dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln euro, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaŝ gruntu lub budynków lub dzierŝawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieŝąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyŝsza wartość bieŝącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub dla których wparcie związane jest z instrumentami inŝynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Rezultat fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Sieci NGN/ NGA - sieci następnej generacji/sieci dostępowe następnej generacji (ang. Next Generation Network / Next Generation Access Network) to sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyŝszych parametrach (takich jak wyŝsza przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych. W tego typu sieciach technologa światłowodowa moŝe być stosowana nawet w pętli abonenckiej (FTTH), a musi być stosowana przynajmniej w dostępie do budynku (FTTB lub FTTC). Sieci szkieletowe segment szkieletowy ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między oddalonymi lokalizacjami i jest budowany jako bardzo szybka sieć przełączana. Segment szkieletowy jest często nazywany siecią szkieletową lub rdzeniem sieci. Infrastruktura segmentu szkieletowego powinna charakteryzować się nadmiarowością połączeń w celu zapewnienia stabilności działania sieci w przypadku awarii urządzeń lub łączy. Sieci teleinformatyczne sieci przewodowe, światłowodowe i bezprzewodowe słuŝące do przesyłu danych, głosu lub obrazu. SLA (ang. Service Level Agreement) - jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. 12

13 Wariant optymalny - ze względu na zasięg oraz przepustowość sieci zdecydowano, Ŝe sieć będzie realizowana w technologii światłowodowej, która jest rozwiązaniem optymalnym dla takiego zakresu przedsięwzięcia. posiadanym budŝetem. Wariant optymalny zakłada równieŝ, iŝ zadanie będzie zrealizowane zgodnie z Wskaźniki oddziaływania wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społecznogospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. Wskaźniki produktu wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc). Wskaźniki rezultatu wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróŝy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide)- jest pojęciem odnoszącym się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich moŝliwości. Termin wykluczenia cyfrowego nie sprowadza się tylko do moŝliwości dostępu do Internetu, oprócz tego waŝne są czynniki takie jak umiejętności posługiwania się Internetem, jakości połączenia, wymiar językowy (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują). Zadanie wyodrębniona technicznie lub organizacyjne cześć przedsięwzięcia; w przypadku zadań inwestycyjnych część przedsięwzięcia wymagająca odrębnego pozwolenia na zgłoszenia; (źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych do sporządzania Studiów Wykonalności do ZPORR). 13

14 2 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY Przedmiot Przedmiotem opracowania jest Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). Beneficjent Beneficjentami projektu są: Powiat Mikołowski Lider Projektu oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Partnerzy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Tytuł SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) Skrócona definicja Celem projektu budowa linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych na terenie powiatu mikołowskiego tj. gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry Zadanie będzie realizowane w wariancie optymalnym. 1 Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania, jaką wyliczono dla tego opracowania wynosi w przedmiotowym wariancie 43 km. Na wielkość tą składa się sieć szkieletowa (26 km) oraz sieć dystrybucyjna (17 km). 1 Ze względu na zasięg oraz przepustowość sieci zdecydowano, Ŝe sieć będzie realizowana w technologii światłowodowej, która jest rozwiązaniem optymalnym dla takiego zakresu przedsięwzięcia. Wariant optymalny zakłada równieŝ, iŝ zadanie będzie zrealizowane zgodnie z posiadanym budŝetem. Definicja w niniejszym opracowaniu s

15 Wybudowana infrastruktura umoŝliwi połączenie telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi określonych węzłów. Budowana infrastruktura będzie wykorzystywana na potrzeby własne Beneficjenta i Partnerów. Lokalizacja województwo: śląskie powiat: mikołowski gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Zgodność z celami RPO WSL Projekt zgodny jest z politykami Unii Europejskiej, rządowymi, sektorowymi i regionalnymi, w tym między innymi z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata Podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia Powiat mikołowski jest powiatem ziemskim. Administracyjnie połoŝony w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Powiat sąsiaduje z miastami na prawach powiatu: Katowice, Ruda Śląska, Tychy, śory, oraz powiatami ziemskimi: gliwicki, pszczyński, rybnicki (województwo śląskie). Powiat tworzą następujące gminy: Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Łaziska Górne, Wyry. Powiat mikołowski zamieszkuje ponad 92 tysiące osób. Liczba ludności powiatu na przestrzeni lat miała tendencję wzrostową. Analizując saldo migracji na przestrzeni lat , moŝna zauwaŝyć dodatnie saldo w migracjach wewnętrznych, oraz ujemne w zewnętrznych. Na terenie powiatu mikołowskiego istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół kształcących na wszystkich poziomach nauczania. Powiat prowadzi takŝe jednostki zapewniające pomoc psychologiczno pedagogiczną oraz kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. KaŜda z gmin powiatu posiada własne obiekty kultury, w tym miejskie bądź gminne domy kultury, biblioteki publiczne. W Mikołowie funkcjonuje Instytut Mikołowski, Miejska Placówka Muzealna, w Łaziskach Górnych, przy Elektrowni Łaziska funkcjonuje Muzeum Energetyki. Na terenie Łazisk Górnych swą siedzibę ma Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Powiat mikołowski jest dobrze skomunikowany, dzięki połoŝeniu na skrzyŝowaniu dwóch waŝnych krajowych szlaków komunikacyjnych: Katowice Wisła oraz Gliwice Tychy, a dalej w kierunku Krakowa. Dobrą komunikację wzmacnia połoŝenie w pobliŝu dwóch projektowanych autostrad: A-1 Północ-Południe, która połączy Gdańsk z Ostrawą ora A-4 Wschód-Zachód, biegnącej od Zgorzelca do Medyki. Tworzenie i rozwijanie skutecznego systemu komunikacji elektronicznej w powiecie mikołowskim poprzez udostępnianie usług publicznych mieszkańcom znacznie podniesie standard świadczonych na terenie powiatu usług administracyjnych, co przyczynia się takŝe do wzrostu zainteresowania klientów korzystaniem z usług publicznych on-line. 15

16 Powiat mikołowski rozwija się pod względem gospodarczym dzięki dogodnemu połoŝeniu w pobliŝu duŝych miast aglomeracji śląskiej, jak chociaŝby Katowice, Gliwice czy Tychy. Istotnymi z punktu widzenia gospodarczego są duŝe zakłady przemysłowe zatrudniające wielu pracowników, zapewniające rozwój gospodarczy powiatu. UŜytki rolne stanowią 49% powierzchni powiatu, w tym najwięcej gruntów ornych 60-70% uŝytków. Rolnictwo znajduje się na drugim miejscu pod względem znaczenia gospodarczego w powiecie mikołowskim. Główne problemy Problemem głównym, który stał się przyczyną realizacji niniejszego projektu jest: Słaby rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym spójnej szerokopasmowej sieci szkieletowej. Wyodrębniono następujące przyczyny problemu głównego: brak finansowej rentowności inwestycji mających na celu przyłączenie nowych uŝytkowników do sieci, brak moŝliwości uzyskania wydajnych połączeń teleinformatycznych, pozwalających na skoordynowaną realizację zadań przez jednostki publiczne, w oparciu o scentralizowane bazy danych ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów, brak na rynku lokalnych usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierŝawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej, znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co uniemoŝliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. W związku z powyŝszym szczegółowe problemy przedstawiają się następująco: niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionów, niŝsza jakość Ŝycia na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym, gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, brak moŝliwości bieŝącej pracy JST na wspólnych bazach danych, niedostateczne zasoby teleinformatyczne do uruchomienia rozproszonego monitoringu wizyjnego, brak moŝliwości zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych pomiędzy jednostkami, uboga oferta usług świadczonych droga elektroniczną przez podległe instytucje jednostek samorządu terytorialnego, brak moŝliwości skrócenia czasu realizacji zadań wykonywanych przez administrację samorządową i jednostki jej podległe, niska konkurencyjność poszczególnych województw w skali kraju i Europy. 16

17 Logika interwencji (cele, wskaźniki) Tabela 1 Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika jm. źródło informacji Wskaźnik docelowy Typ projektu nr 1 Długość/zasięg nowowybudowanej sieci szkieletowej szt. protokół odbioru 26 Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej km protokół odbioru 5 Typ projektu nr 2 Długość/zasięg nowowybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych km szt. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta protokół odbioru protokół odbioru wskaźnik rezultatu: Tabela 2 Wskaźniki rezultatu Nazwa wskaźnika jmw. źródło informacji liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego internetu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta szt. szt. protokół zdawczo - odbiorczy protokół zdawczo - odbiorczy wskaźnik docelowy Wykonalność i trwałość projektu Beneficjenci posiadają instytucjonalną zdolność do realizacji projektu, co stwierdzono na podstawie doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych, jak równieŝ na podstawie sytuacji finansowej. Trwałość w przypadku projektu budowy sieci szerokopasmowej dla powiatu mikołowskiego musi zostać zachowana przez okres nie krótszy niŝ 5 lat licząc od daty zakończenia projektu. Po zakończeniu projektu właścicielem wybudowanej sieci pozostanie podmiot publiczny jednostki samorządu terytorialnego. Wykonalność techniczna przyjętych rozwiązań Analizując wymagania dotyczące zasięgu oraz przepustowości sieci uznano, iŝ jedynym medium, jakie jest w stanie sprostać wymaganiom jest włókno światłowodowe. Wszystkie prace powiązane z realizacją projektu będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-UŜytkowym dla projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). W projekcie zastosowano standardowe i sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne oraz informatyczne, gwarantujące wysoką jakość i zachowanie trwałości projektu po jego realizacji. Zgodnie z zasadami projekt zachowuje neutralność technologiczną. 17

18 Pomoc publiczna w projekcie Wnioskodawcą projektu są jednostki samorządu terytorialnego. Realizowany projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Realizowany projekt nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W związku z powyŝszym nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz ze zm.). Koszty inwestycyjne i struktura finansowania Nakłady inwestycyjne określono na podstawie wyliczeń projektantów oraz doświadczenia inwestora. Podstawę do oszacowania nakładów inwestycyjnych stanowi kosztorys wykonany dla zadania. Koszty całkowite projektu w cenach bieŝących wynoszą ,98 zł brutto. Tabela 3 Struktura finansowania Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Razem Środki własne, w tym ,65 Kredyty/ poŝyczki 0,00 Inne 0,00 EFRR ,33 RAZEM ,98 źródło: opracowanie własne. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny. Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu nie jest ani przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/04/poz z późn. zm). Na etapie screeningu w 2010 roku zostaną uzyskane decyzje środowiskowe. W związku z zakresem technicznym projektu oraz jego lokalizacją w stosunku do najbliŝszych obszarów NATURA 2000 projekt nie wywiera istotnego oddziaływania na tego typu obszary i tym samym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 18

19 92/43/EWG, nie mniej jednak przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z RPO WSL niezbędne będzie dostarczenie stosownego dokumentu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 19

20 3 DEFINICJA PROJEKTU Celem jest zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych na terenie powiatu mikołowskiego tj. gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Zadanie będzie zrealizowane w wariancie optymalnym zgodnie z posiadanym budŝetem. Zadanie obejmuje: wykonanie: projektów budowlanych i wykonawczych (wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi) inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych; uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych; budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych; budowę telekomunikacyjnych kabli światłowodowych wraz z zakończeniem w węzłach telekomunikacyjnych; niezbędną adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych; wykonanie dokumentacji powykonawczej. Celem zadania jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej w postaci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi z osprzętem w węzłach (szafa teleinformatyczna z przełącznicą światłowodową). Szafę teleinformatyczną naleŝy zasilić z najbliŝszej tablicy energetycznej NN z wydzielonego niezaleŝnego obwodu NN. Zadanie będzie realizowane w wariancie optymalnym. Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania, jaką wyliczono dla tego opracowania wynosi w przedmiotowym wariancie 43 km. Na wielkość tą składa się sieć szkieletowa ( 26 km ) oraz sieć dystrybucyjna ( 17 km ). Tabela 4 Wykaz długości infrastruktury telekomunikacyjnej sieci w postaci rurociągów kablowych dystrybucyjnych w poszczególnych Gminach wraz z ilością podłączonych węzłów i instytucji L.P. Gmina Długość rurociągów dystrybucyjnych [km] Ilość węzłów przewidzianych do przyłączenia Ilość Instytucji przewidzianych do przyłączenia 1 Łaziska Górne Mikołów Ornontowice 0, Orzesze Wyry 6,5 7 9 Razem Źródło: Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana przez Beneficjenta i Partnerów dla potrzeb własnych. 20

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Wyciąg Studium wykonalności Projektu pt. Małopolska Sieć Szerokopasmowa WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (aktualizacja marzec 2013 r.) Aktualizacja opracowana przez Inżyniera Kontraktu na podstawie Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo