SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI"

Transkrypt

1 SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY) STUDIUM WYKONALNOŚCI wariant budowy sieci na potrzeby własne j.s.t. październik

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS MAP, TABEL I WYKRESÓW WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY DEFINICJA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU TYTUŁ PROJEKTU LOKALIZACJA PROJEKTU POLITYKA RZĄDOWA, REGIONALNA I LOKALNA. POLITYKI HORYZONTALNE POLITYKA UNII EROPEJSKIEJ POLITYKA RZĄDOWA POLITYKA REGIONALNA POLITYKA LOKALNA Powiat Mikołowski Gmina Łaziska Górne Gmina Mikołów Gmina Ornontowice Gmina Orzesze Gmina Wyry POLITYKI HORYZONTALNE ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO PROJEKTU OKREŚLENIE I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OTOCZENIE SPOŁECZNE I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. INFORMATYZACJA POWIATU I GMIN OTOCZENIE GOSPODARCZE BEZROBOCIE POTENCJAŁ OBSZARU PODSUMOWANIE OTOCZENIA SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE Z OPERATORAMI ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY LOGIKA INTERWENCJI CELE I ODDZIAŁYWANIE WSKAŹNIKI Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu KOMPLEMENTARNOŚĆ ANALIZA INSTYTUCJONALNA BENEFICJENCI PROJEKTU

3 10.2 WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU Podmioty realizujące projekt Doświadczenie podmiotów w realiacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wyniki finansowe jako gwarancja wykonalności projektu Zestawienie kontraktów TRWAŁOŚĆ PROJEKTU ANALIZA PRAWNA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PROMOCJA PROJEKTU PLAN WDROśENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA POMOC PUBLICZNA W PROJEKCIE ANALIZA TECHNICZNA STAN WYJŚCIOWY I PROJEKTOWANY Opis projektowanego przedsięwzięcia WARIANTOWANIE ANALIZA OPCJI ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO SEKTORA ANALIZA FINANSOWA ZAŁOśENIA PODSTAWOWE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PROGRAM SPRZEDAśY. KALKULACJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY KALKULACJA KOSZTÓW OPERACYJNYCH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH OKREŚLENIE LUKI W FINANSOWANIU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNA ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ ANALIZA METODĄ UPROSZCZONĄ ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA WRAśLIWOŚCI I RYZYKA ANALIZA WRAśLIWOŚCI ANALIZA RYZYKA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIKI

4 SPIS MAP, TABEL I WYKRESÓW TABELA 1 WSKAŹNIKI PRODUKTU TABELA 2 WSKAŹNIKI REZULTATU TABELA 3 STRUKTURA FINANSOWANIA TABELA 4 WYKAZ DŁUGOŚCI INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ SIECI W POSTACI RUROCIĄGÓW KABLOWYCH DYSTRYBUCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH WRAZ Z ILOŚCIĄ PODŁĄCZONYCH WĘZŁÓW I INSTYTUCJI MAPA 1. LOKALIZACJA PROJEKTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM POWIAT MIKOŁOWSKI MAPA 2. LOKALIZACJA PROJEKTU W POWIECIE MAPA 3. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE MAPA 4. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE MIKOŁÓW MAPA 5. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ORNONTOWICE MAPA 6. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE ORZESZE MAPA 7. LOKALIZACJA PROJEKTU W GMINIE WYRY TABELA 5 WYKAZ LOKALIZACJI GŁÓWNYCH WĘZŁÓW TABELA 6 SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNYCH RUROCIĄGÓW KABLOWYCH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI WĘZŁAMI SZKIELETOWYMI TABELA 7 WYKAZ WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH TABELA 8 CELE STRATEGICZNE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TABELA 9 POWIĄZANIE Z CELEM GŁÓWNYM PROGRAMU TABELA 10 LICZBA LUDNOŚCI W LATACH TABELA 11 PRZYROST NATURALNY W LATACH TABELA 12 WSKAŹNIK OBCIĄśENIA DEMOGRAFICZNEGO NA PRZESTRZENI LAT TABELA 13 SALDO MIGRACJI W LATACH TABELA 14 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (STAN NA R.) TABELA 15 INFORMATYZACJA SZKÓŁ W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 16 WYPOSAśENIE SZKÓŁ W KOMPUTERY W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 17 PODMIOTY GOSPODARCZE W 2009 R

5 TABELA 18 PODMIOTY GOSPODARCZE W 2009 R. WG SEKCJI PKD TABELA 19 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W ODNIESIENIU DO WOJEWÓDZTWA I KRAJU. STAN NA DZIEŃ R TABELA 20 LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM. STAN NA DZIEŃ R TABELA 23 WSKAŹNIKI PRODUKTU TABELA 24 WSKAŹNIKI REZULTATU TABELA 25 ZESTAWIENIE PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH RYSUNEK 1 SCHEMAT KOMUNIKACJI W RAMACH PROJEKTU SILESIANET W POWIECIE MIKOŁOWSKIM TABELA 26 ZESTAWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ RYSUNEK 2. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY DLA SIECI SZEROKOPASMOWYCH TABELA 28 PLAN WDROśENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA TABELA 29 POWIAT MIKOŁOWSKI TYPY JEDNOSTEK TABELA 30 WYKAZ WĘZŁÓW DOSTĘPOWYCH NETII S.A. NA TERENIE POWIATU TABELA 31 OPERATORZY ŚWIADCZĄCY SWOJE USŁUGI NA TERENIE GMIN POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 32 LICZBA ABONENTÓW TELEFONII STACJONARNEJ POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 33 LICZBA ABONENTÓW USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO TABELA 34 WYKAZ WĘZŁÓW DYSTRYBUCYJNYCH, KTÓRE NALEśY PRZYŁĄCZYĆ POPRZEZ KABLE ŚWIATŁOWODOWE SZKIELETOWE (MUFA KABLOWA ODGAŁĘŹNA Z ODGAŁĘZIENIEM WŁÓKIEN ŚWIATŁOWODOWYCH TABELA 35 ANALIZA DOSTĘPNYCH TECHNOLOGII TABELA 36 NAKŁADY INWESTYCYJNE TABELA 37 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU TABELA 38 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI BEZ UWZGLĘDNIENIA DOTACJI Z EFRR TABELA 39 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI Z EFRR TABELA 40 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI KAPITAŁU TABELA 41 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA STOPY DYSKONTOWEJ TABELA 42 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA WYSOKOŚCI NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH TABELA 43 ANALIZA WRAśLIWOŚCI ZMIANA WYSOKOŚCI KOSZTÓW OPERACYJNYCH

6 TABELA 44 RYZYKO I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO WYSTĄPIENIA MAPA NR 8. OBSZARY NATURA 2000 W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

7 1 WYKORZYSTANE MATERIAŁY I DOKUMENTACJE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM, DEFINICJE Wykorzystane materiały Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w następujących dokumentach: Akty prawne Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE), Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(dz. U. Nr 144, poz ze zm.), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.), Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz ze zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenie warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŝących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1094), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz tryb dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1655), 7

8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214 poz. 1781), Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacja tego badania (Dz. U. Nr 217, poz. 1836), Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518), Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji z 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), Dokumenty strategiczne oraz Program Operacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa strategia spójności, Dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007 r. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Łaziska Górne, przyjęty Uchwałą Nr XXII/294/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie: Aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Łaziska Górne na lata Program Informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Wyry, przyjęty uchwałą nr XXXVI/321/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 r., Program Ochrony Środowiska dla powiatu mikołowskiego, przyjęty Uchwałą Nr XV/094/2003 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 18 grudnia 2003 r. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu mikołowskiego za lata , czerwiec 2009r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata , wersja ostateczna z dnia 28 sierpnia 2007 r.,szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa nr 2250/300/III/2009 z dnia 2 września 2009 roku, Strategia I2010 Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 8

9 Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, dokument przyjęty 1 czerwca 2005 r. SEC (2005) 717, Strategia Rozwoju Gminy Mikołów na lata , przyjęta Uchwałą nr XXI/330/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22 kwietnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata , Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice na lata , przyjęta Uchwałą nr XVII/114/07 Rady Gminy Ornontowice z dnia 19 grudnia 2007 r., Strategia Rozwoju Miasta Orzesze, przyjęta w 2001 roku, Strategia Rozwoju Powiatu Mikołowskiego na lata , Strategia Rozwoju Gminy Wyry do roku 2010, przyjęta zmiany Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIV/87/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Wyry do roku 2010, zmieniona uchwałą nr XV/106/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2007 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Wyry nr XIV/87/99 z dnia 15 grudnia 1999 roku, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, grudzień 2008, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , przyjęta Uchwałą nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 przez Sejmik Województwa Śląskiego (jest to dokument będący aktualizacją przyjętej we wrześniu 2000 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata ), Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata , listopad 2007r. Śląskie mocne informacją Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice, kwiecień 2009r. Wytyczne Wytyczne opracowania studiów wykonalności projektów z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Wytyczne Instytucji Zarządzającej z dnia 27 grudnia 2007 wraz z aktualizacjami, Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Dokumentacja techniczna i projektowa Koncepcja i załoŝenia techniczno ekonomiczne dla projektu SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry), Program Funkcjonalno-UŜytkowy dla projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry), Fiszka Projektowa. 9

10 Literatura Badania Bio Intelligence Wpływ TIK na efektywność energetyczną oraz Smart 2020 UmoŜliwienie niskoemisyjnej gospodarki w erze informacyjnej (ang. Bio Intelligence Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency oraz Smart 2020: Enabling the low-carbon economy in the information age). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę, Komisja WE Bruksela, dnia , KOM(2009) 111 wersja ostateczna. Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie mikołowskim, opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, październik Sprawozdanie dotyczące metodyki szacowania oszczędności energii (ang. Report on Methodology for Estimating Energy Savings), ESMA, marzec Strony internetowe Gmina Łaziska Górne, Gmina Mikołów, obszary Natura 2000, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina Ornontowice, Gmina Orzesze, Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, SEKAP, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, powiat mikołowski, Główny Urząd Statystyczny, Gmina Wyry, Związek Powiatów Polskich. Skróty EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, PIAP Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, SEKAP System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, UE Unia Europejska. 10

11 Podstawowe pojęcia związane z przygotowaniem Studium Wykonalności opracowane na podstawie podręcznika: Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska (maj 2004 r.) oraz Wytycznych opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Beneficjent podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu beneficjentami są przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, realizujące indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną. Beneficjent pośredni podmiot lub grupa bezpośrednio korzystająca z efektów projektu. Cele ogólne/pośrednie cele wyjaśniają dlaczego projekt jest waŝny dla społeczeństwa w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Cel bezpośredni cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Dostawca usług - przedsiębiorca telekomunikacyjny, który jest uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Działania czynności wykonywane w celu dostarczenia dobra lub usługi; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). e-government Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej (rządowej i samorządowej). e-usługa usługa publiczna dostępna przez Internet. Infrastruktura aktywna - na infrastrukturę aktywną składają się elementy wykorzystywane do transmisji, przekazywania i kierowania pakietów danych przez kable światłowodowe lub miedziane. Głównymi elementami infrastruktury aktywnej są przełączniki (zazwyczaj wykorzystywane do przekazywania pakietów wewnątrz budynków) i routery (zazwyczaj stosowane na duŝych obszarach do przekazywania pakietów między budynkami). Infrastruktura pasywna - zasoby fizyczne niebiorące udziału w samym przesyłaniu informacji, lecz konieczne do zainstalowania i obsługi sieci szerokopasmowej, takie jak rowy, dukty, maszty, studzienki, miejsca kolokacji i światłowody zapasowe. W niektórych przypadkach moŝe równieŝ obejmować niepołączony sprzęt sieciowy. Obszar biały obszar, na którym usługi dostępu do Internetu nie są świadczone w ogóle lub są świadczone w sposób niedostateczny. Obszar czarny obszar, na którym aktualna podaŝ usług dostępu do Internetu pokrywa całkowicie zapotrzebowanie. Obszar szary obszar o niewystarczającej gęstości usług dostępu do Internetu. Oddziaływanie długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów bezpośrednich, a takŝe pośrednie konsekwencje dla innych adresatów; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny, który jest uprawniony do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (dodatkowe moŝliwości funkcjonalne lub usługowe związane z siecią telekomunikacyjną, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie w nich 11

12 usług telekomunikacyjnych lub związane z usługą telekomunikacyjną, umoŝliwiające lub wspierające świadczenie tej usługi). Produkt bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty w trakcie Ŝycia projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a przez to celów bezpośrednich; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Projekt przedsięwzięcie opisane we Wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie między Beneficjentem, a Instytucją WdraŜającą. Projekt generujący dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln euro, obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaŝ gruntu lub budynków lub dzierŝawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieŝąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyŝsza wartość bieŝącą kosztów operacyjnych. Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, w tym pomocy de minimis lub dla których wparcie związane jest z instrumentami inŝynierii finansowej w rozumieniu art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Sekcji 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Rezultat fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u bezpośrednich beneficjentów; (źródło: opracowanie własne na podstawie Podręcznika Cykl Zarządzania Projektem KE). Sieci NGN/ NGA - sieci następnej generacji/sieci dostępowe następnej generacji (ang. Next Generation Network / Next Generation Access Network) to sieci dostępowe, które składają się w całości lub częściowo z elementów optycznych i które mogą zapewnić świadczenie usług szerokopasmowego dostępu o wyŝszych parametrach (takich jak wyŝsza przepustowość) w porównaniu z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych. W tego typu sieciach technologa światłowodowa moŝe być stosowana nawet w pętli abonenckiej (FTTH), a musi być stosowana przynajmniej w dostępie do budynku (FTTB lub FTTC). Sieci szkieletowe segment szkieletowy ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między oddalonymi lokalizacjami i jest budowany jako bardzo szybka sieć przełączana. Segment szkieletowy jest często nazywany siecią szkieletową lub rdzeniem sieci. Infrastruktura segmentu szkieletowego powinna charakteryzować się nadmiarowością połączeń w celu zapewnienia stabilności działania sieci w przypadku awarii urządzeń lub łączy. Sieci teleinformatyczne sieci przewodowe, światłowodowe i bezprzewodowe słuŝące do przesyłu danych, głosu lub obrazu. SLA (ang. Service Level Agreement) - jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. 12

13 Wariant optymalny - ze względu na zasięg oraz przepustowość sieci zdecydowano, Ŝe sieć będzie realizowana w technologii światłowodowej, która jest rozwiązaniem optymalnym dla takiego zakresu przedsięwzięcia. posiadanym budŝetem. Wariant optymalny zakłada równieŝ, iŝ zadanie będzie zrealizowane zgodnie z Wskaźniki oddziaływania wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społecznogospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. Wskaźniki produktu wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc). Wskaźniki rezultatu wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróŝy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide)- jest pojęciem odnoszącym się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich moŝliwości. Termin wykluczenia cyfrowego nie sprowadza się tylko do moŝliwości dostępu do Internetu, oprócz tego waŝne są czynniki takie jak umiejętności posługiwania się Internetem, jakości połączenia, wymiar językowy (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują). Zadanie wyodrębniona technicznie lub organizacyjne cześć przedsięwzięcia; w przypadku zadań inwestycyjnych część przedsięwzięcia wymagająca odrębnego pozwolenia na zgłoszenia; (źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych do sporządzania Studiów Wykonalności do ZPORR). 13

14 2 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY Przedmiot Przedmiotem opracowania jest Studium Wykonalności dla inwestycji pt.: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). Beneficjent Beneficjentami projektu są: Powiat Mikołowski Lider Projektu oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Partnerzy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Tytuł SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) Skrócona definicja Celem projektu budowa linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych na terenie powiatu mikołowskiego tj. gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry Zadanie będzie realizowane w wariancie optymalnym. 1 Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania, jaką wyliczono dla tego opracowania wynosi w przedmiotowym wariancie 43 km. Na wielkość tą składa się sieć szkieletowa (26 km) oraz sieć dystrybucyjna (17 km). 1 Ze względu na zasięg oraz przepustowość sieci zdecydowano, Ŝe sieć będzie realizowana w technologii światłowodowej, która jest rozwiązaniem optymalnym dla takiego zakresu przedsięwzięcia. Wariant optymalny zakłada równieŝ, iŝ zadanie będzie zrealizowane zgodnie z posiadanym budŝetem. Definicja w niniejszym opracowaniu s

15 Wybudowana infrastruktura umoŝliwi połączenie telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi określonych węzłów. Budowana infrastruktura będzie wykorzystywana na potrzeby własne Beneficjenta i Partnerów. Lokalizacja województwo: śląskie powiat: mikołowski gminy: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Zgodność z celami RPO WSL Projekt zgodny jest z politykami Unii Europejskiej, rządowymi, sektorowymi i regionalnymi, w tym między innymi z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata Podstawowe wnioski z analizy otoczenia przedsięwzięcia Powiat mikołowski jest powiatem ziemskim. Administracyjnie połoŝony w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Powiat sąsiaduje z miastami na prawach powiatu: Katowice, Ruda Śląska, Tychy, śory, oraz powiatami ziemskimi: gliwicki, pszczyński, rybnicki (województwo śląskie). Powiat tworzą następujące gminy: Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Łaziska Górne, Wyry. Powiat mikołowski zamieszkuje ponad 92 tysiące osób. Liczba ludności powiatu na przestrzeni lat miała tendencję wzrostową. Analizując saldo migracji na przestrzeni lat , moŝna zauwaŝyć dodatnie saldo w migracjach wewnętrznych, oraz ujemne w zewnętrznych. Na terenie powiatu mikołowskiego istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół kształcących na wszystkich poziomach nauczania. Powiat prowadzi takŝe jednostki zapewniające pomoc psychologiczno pedagogiczną oraz kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. KaŜda z gmin powiatu posiada własne obiekty kultury, w tym miejskie bądź gminne domy kultury, biblioteki publiczne. W Mikołowie funkcjonuje Instytut Mikołowski, Miejska Placówka Muzealna, w Łaziskach Górnych, przy Elektrowni Łaziska funkcjonuje Muzeum Energetyki. Na terenie Łazisk Górnych swą siedzibę ma Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Powiat mikołowski jest dobrze skomunikowany, dzięki połoŝeniu na skrzyŝowaniu dwóch waŝnych krajowych szlaków komunikacyjnych: Katowice Wisła oraz Gliwice Tychy, a dalej w kierunku Krakowa. Dobrą komunikację wzmacnia połoŝenie w pobliŝu dwóch projektowanych autostrad: A-1 Północ-Południe, która połączy Gdańsk z Ostrawą ora A-4 Wschód-Zachód, biegnącej od Zgorzelca do Medyki. Tworzenie i rozwijanie skutecznego systemu komunikacji elektronicznej w powiecie mikołowskim poprzez udostępnianie usług publicznych mieszkańcom znacznie podniesie standard świadczonych na terenie powiatu usług administracyjnych, co przyczynia się takŝe do wzrostu zainteresowania klientów korzystaniem z usług publicznych on-line. 15

16 Powiat mikołowski rozwija się pod względem gospodarczym dzięki dogodnemu połoŝeniu w pobliŝu duŝych miast aglomeracji śląskiej, jak chociaŝby Katowice, Gliwice czy Tychy. Istotnymi z punktu widzenia gospodarczego są duŝe zakłady przemysłowe zatrudniające wielu pracowników, zapewniające rozwój gospodarczy powiatu. UŜytki rolne stanowią 49% powierzchni powiatu, w tym najwięcej gruntów ornych 60-70% uŝytków. Rolnictwo znajduje się na drugim miejscu pod względem znaczenia gospodarczego w powiecie mikołowskim. Główne problemy Problemem głównym, który stał się przyczyną realizacji niniejszego projektu jest: Słaby rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym spójnej szerokopasmowej sieci szkieletowej. Wyodrębniono następujące przyczyny problemu głównego: brak finansowej rentowności inwestycji mających na celu przyłączenie nowych uŝytkowników do sieci, brak moŝliwości uzyskania wydajnych połączeń teleinformatycznych, pozwalających na skoordynowaną realizację zadań przez jednostki publiczne, w oparciu o scentralizowane bazy danych ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów, brak na rynku lokalnych usług telekomunikacyjnych dostępnej usługi dzierŝawienia włókien światłowodowych oraz kanalizacji telekomunikacyjnej, znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co uniemoŝliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. W związku z powyŝszym szczegółowe problemy przedstawiają się następująco: niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionów, niŝsza jakość Ŝycia na obszarach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym, gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, brak moŝliwości bieŝącej pracy JST na wspólnych bazach danych, niedostateczne zasoby teleinformatyczne do uruchomienia rozproszonego monitoringu wizyjnego, brak moŝliwości zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych pomiędzy jednostkami, uboga oferta usług świadczonych droga elektroniczną przez podległe instytucje jednostek samorządu terytorialnego, brak moŝliwości skrócenia czasu realizacji zadań wykonywanych przez administrację samorządową i jednostki jej podległe, niska konkurencyjność poszczególnych województw w skali kraju i Europy. 16

17 Logika interwencji (cele, wskaźniki) Tabela 1 Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika jm. źródło informacji Wskaźnik docelowy Typ projektu nr 1 Długość/zasięg nowowybudowanej sieci szkieletowej szt. protokół odbioru 26 Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej km protokół odbioru 5 Typ projektu nr 2 Długość/zasięg nowowybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych km szt. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta protokół odbioru protokół odbioru wskaźnik rezultatu: Tabela 2 Wskaźniki rezultatu Nazwa wskaźnika jmw. źródło informacji liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego Internetu (za wyjątkiem szkół) Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego internetu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta szt. szt. protokół zdawczo - odbiorczy protokół zdawczo - odbiorczy wskaźnik docelowy Wykonalność i trwałość projektu Beneficjenci posiadają instytucjonalną zdolność do realizacji projektu, co stwierdzono na podstawie doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych, jak równieŝ na podstawie sytuacji finansowej. Trwałość w przypadku projektu budowy sieci szerokopasmowej dla powiatu mikołowskiego musi zostać zachowana przez okres nie krótszy niŝ 5 lat licząc od daty zakończenia projektu. Po zakończeniu projektu właścicielem wybudowanej sieci pozostanie podmiot publiczny jednostki samorządu terytorialnego. Wykonalność techniczna przyjętych rozwiązań Analizując wymagania dotyczące zasięgu oraz przepustowości sieci uznano, iŝ jedynym medium, jakie jest w stanie sprostać wymaganiom jest włókno światłowodowe. Wszystkie prace powiązane z realizacją projektu będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-UŜytkowym dla projektu pn. SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry). W projekcie zastosowano standardowe i sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne oraz informatyczne, gwarantujące wysoką jakość i zachowanie trwałości projektu po jego realizacji. Zgodnie z zasadami projekt zachowuje neutralność technologiczną. 17

18 Pomoc publiczna w projekcie Wnioskodawcą projektu są jednostki samorządu terytorialnego. Realizowany projekt nie podlega zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu Wspólnoty Europejskiej. Realizowany projekt nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. W związku z powyŝszym nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz ze zm.). Koszty inwestycyjne i struktura finansowania Nakłady inwestycyjne określono na podstawie wyliczeń projektantów oraz doświadczenia inwestora. Podstawę do oszacowania nakładów inwestycyjnych stanowi kosztorys wykonany dla zadania. Koszty całkowite projektu w cenach bieŝących wynoszą ,98 zł brutto. Tabela 3 Struktura finansowania Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Razem Środki własne, w tym ,65 Kredyty/ poŝyczki 0,00 Inne 0,00 EFRR ,33 RAZEM ,98 źródło: opracowanie własne. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny. Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcie będące przedmiotem projektu nie jest ani przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie jest wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257/04/poz z późn. zm). Na etapie screeningu w 2010 roku zostaną uzyskane decyzje środowiskowe. W związku z zakresem technicznym projektu oraz jego lokalizacją w stosunku do najbliŝszych obszarów NATURA 2000 projekt nie wywiera istotnego oddziaływania na tego typu obszary i tym samym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 18

19 92/43/EWG, nie mniej jednak przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z RPO WSL niezbędne będzie dostarczenie stosownego dokumentu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 19

20 3 DEFINICJA PROJEKTU Celem jest zaprojektowanie i budowa linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych na terenie powiatu mikołowskiego tj. gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry. Zadanie będzie zrealizowane w wariancie optymalnym zgodnie z posiadanym budŝetem. Zadanie obejmuje: wykonanie: projektów budowlanych i wykonawczych (wraz z niezbędnymi pozwoleniami budowlanymi) inwestycji celu publicznego dla budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych; uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych; budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych; budowę telekomunikacyjnych kabli światłowodowych wraz z zakończeniem w węzłach telekomunikacyjnych; niezbędną adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów telekomunikacyjnych; wykonanie dokumentacji powykonawczej. Celem zadania jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej w postaci telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi z osprzętem w węzłach (szafa teleinformatyczna z przełącznicą światłowodową). Szafę teleinformatyczną naleŝy zasilić z najbliŝszej tablicy energetycznej NN z wydzielonego niezaleŝnego obwodu NN. Zadanie będzie realizowane w wariancie optymalnym. Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania, jaką wyliczono dla tego opracowania wynosi w przedmiotowym wariancie 43 km. Na wielkość tą składa się sieć szkieletowa ( 26 km ) oraz sieć dystrybucyjna ( 17 km ). Tabela 4 Wykaz długości infrastruktury telekomunikacyjnej sieci w postaci rurociągów kablowych dystrybucyjnych w poszczególnych Gminach wraz z ilością podłączonych węzłów i instytucji L.P. Gmina Długość rurociągów dystrybucyjnych [km] Ilość węzłów przewidzianych do przyłączenia Ilość Instytucji przewidzianych do przyłączenia 1 Łaziska Górne Mikołów Ornontowice 0, Orzesze Wyry 6,5 7 9 Razem Źródło: Program Funkcjonalno UŜytkowy. Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana przez Beneficjenta i Partnerów dla potrzeb własnych. 20

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 17 maja 2017 r., Bielsko-Biała Nabór Harmonogram naborów indykatywny Informacja o naborze strona internetowa Programu https://pl.plsk.eu Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Megaustawa 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Cel ustawy Celem ustawy jest unowocześnienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r.

Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 17 marca 2016 r. Uchwała Nr 13/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 17 marca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1.

Przyznana punktacja. Waga. Lp. Kryterium Opis sposobu punktowania Elementy podlegające punktacji Punkty KRYTERIA TRAFNOŚCI/ SKUTECZNOŚCI 1. KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VIII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG

dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG dr Aranka Ignasiak-Szulc EKSPERT ORSG ZAŁOŻENIA I WYMOGI OPRACOWANIA STRATEGII DLA OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU LIPNOWSKIEGO LIPNO, 30.03.2015 r. POZIOMY REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1

MoŜliwa do uzyskania liczba punktów w ocenie tego kryterium wynosi od 1 do 5. Punktujemy: 1) miejsce projektu: 1 KARTA MERYTORYCZNEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL KRYTERIA STRATEGICZNE Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VI Środowisko

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo