REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

2 ROZDZIAŁ I (postanowienia ogólne) 1. Działalność socjalna finansowana ze środków zakładowego Funduszu polega na nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym świadczeniu przez Zespół Szkół usług polegających na organizacji różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także na wypłacaniu świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych na podstawie: 1. art. 8 ust.2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 2. art. 27 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991r Nr 55, poz. 234 ze zm.), 3. art. 53 ust.1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 349) 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. ROZDZIAŁ II (Środki Funduszu) 1. Środki funduszu pochodzą z odpisu obligatoryjnego na ZFŚS wynoszącego: 1. Dla pracowników nie będących nauczycielami; a. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. b. na jednego zatrudnionego pracownika młodocianego: w I roku nauki 5 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt. 1, w II roku nauki 6 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt. 1, w III roku nauki 7 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt Dla pracowników pedagogicznych czynnych i emerytów: 2

3 a. 8% planowanych rocznych środków na świadczenia osobowe b. 5 % pobieranych świadczeń przez emerytów i rencistów 2. Środki Funduszu zwiększa się o: 1. darowizny osób fizycznych oraz prawnych, 2. odsetki bankowe od środków funduszu, 3. wpływy od oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie planu finansowego uzgodnionego ze związkami zawodowymi każdego roku, najpóźniej do 31 marca. 4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6 Środki Funduszu, którymi dysponuje placówka, zostają podzielone na następujące formy działalności: 1. Świadczenia socjalne-nieodpłatne - usługi zakładu pracy na rzecz: a. różnych form wypoczynku, b. udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, c. działalność kulturalno-oświatową d. działalność sportowo-rekreacyjną itp. 2. Pomoc na cele mieszkaniowe. ROZDZIAŁ III (osoby uprawnione do korzystania z usług i świadczeń) 1. Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowywanych z funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z funduszu dał przepis zawarty w art. 2 pkt 5 ustawy, oraz osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał sam zakład pracy. Są to w szczególności: 3

4 1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i stażu, 2. emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, objęci opieką przez zakład pracy (zgodnie z odrębnymi przepisami), 3. członkowie rodzin pracowników zespołu szkół zmarłych w czasie zatrudnienia, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej, 4. pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 5. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i zdrowotnych, 6. współmałżonkowie osób wymienionych w pkt. 1-2 i 5, 7. dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu pracownika do 18 roku życia, 8. dzieci będące inwalidami I i II grupy bez względu na wiek, 2. Bieżącą ewidencję przyznanych świadczeń prowadzi główny księgowy. 3. Do opiniowania wniosków w sprawie przyznania świadczeń z funduszu upoważnione są związki zawodowe. 4. Dyrektor Zespołu Szkół występuje do pracownika o potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w dokumentach dołączonych do wniosku, w sytuacji gdy są one niejasne bądź budzą wątpliwości natury prawnej, finansowej lub innej. 5. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania i wysokości przyznanych świadczeń podejmuje dyrektor. 6. Dyrektor ma prawo do podejmowania w/w decyzji bez wymogu opiniowania przez związki zawodowe w szczególnych nagłych zdarzeniach losowych. 7. Wnioski o zapomogi losowe (dotyczy szczególnych zdarzeń) rozpatrywane są w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia. 4

5 8. Decyzje podjęte przez dyrektora są nieodwołalne; podlegają kontroli na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. 9. W przypadku pracowników będących małżeństwem, a zatrudnionych w Zespole Szkół, każde z nich ma prawo do korzystania z funduszu na takich samych prawach jak pozostali pracownicy; ze świadczeń przysługujących na dziecko każdy z nich może korzystać oddzielnie, z zastrzeżeniem że forma i termin świadczenia nie nakładają się. 10. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i pracownik nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 11. Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 12. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i usługi oraz świadczenia socjalne wynikające z jego funkcjonowania nie mają charakteru obligatoryjnego dla każdego pracownika. 13. Nie korzystanie ze świadczeń i usług nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. ROZDZIAŁ IV (formy usług i świadczeń socjalnych) 1. Zespół Szkół może organizować nieodpłatne lub częściowo odpłatne formy wypoczynku osób uprawnionych: 1. kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, obozy wypoczynkowe (stałe i wędrowne), biwaki i zimowiska dla dzieci pracowników, 2. wczasy pracownicze, wczasy profilaktyczno-lecznicze dla pracowników turystykę grupową (np. wycieczki, rajdy), 3. szkoła może dofinansować lub całkowicie sfinansować wypoczynek pracowników zorganizowany we własnym zakresie (tzw. "wczasy pod gruszą") lub wykupiony przez pracownika. 5

6 4. wysokość dofinansowania wypoczynku wykupionego przez pracownika nie może przekraczać dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez Zespół Szkół oraz we własnym zakresie przez pracownika. 2. Świadczenie urlopowe otrzymują wszyscy nauczyciele (bez wniosku), do końca sierpnia w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasy pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym /art. 53 ust. 1a K. N. / 3. Zespół Szkół może pokrywać częściowo lub w całości koszty pobytu w sanatoriach. 4. Zespół Szkół może prowadzić działalność kulturalno-oświatową dla pracowników i ich rodzin oraz zakup biletów na takie imprezy organizowane poza szkołą. Może również finansować imprezy otwarte połączone z zakupem drobnych symbolicznych upominków i organizacją skromnych poczęstunków. 5. Zespół Szkół może udzielić pomocy rzeczowej i finansowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w szczególności z przeznaczeniem na: zakup lekarstw i opłaty za specjalistyczne badania lekarskie, zakup odzieży, opału, zaopatrzenie zimowe i wyposażenie dziecka na wypoczynek wakacyjny oraz w formie bezzwrotnych lub częściowo zwrotnych zapomóg pieniężnych udzielanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mogą to być zapomogi rzeczowe. 6. Zespół Szkół może prowadzić pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych w formie zakupu konkretnych towarów, w formie bonów /talonów/ towarowych niewymiennych na pieniądze, uprawniających do zakupu towarów. ROZDZIAŁ V (Zasady przyznawania świadczeń socjalnych) 1. Dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych usług i świadczeń osobom uprawnionym może być przyznane w następującym zakresie: 6

7 1. pomocy rzeczowej i finansowej dla pracowników dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, w wysokości: a. w wypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci najbliższego członka rodziny zgodnie z poniższą tabelą: Lp Zdarzenie losowe Kwota maksymalna 1 Śmierć dziecka (własnego lub przysposobionego) 2 000,00 zł 2 Śmierć współmałżonka 2 000,00 zł 3 Śmierć rodzica 1 500,00 zł 4 Śmierć teścia, teściowej 1 500,00 zł 5 Długotrwała choroba pracownika, współmałżonka, dziecka 1 500,00 zł 6 Pożar, zalanie mieszkania lub inne zdarzenie losowe 1 500,00 zł powodujące znaczną szkodę w mieniu pracownika. 7 Kradzież z włamaniem do mieszkania pracownika ,00 zł 8 Wypadek lub kolizja drogowa niezawiniona przez 1 000,00 zł pracownika b. w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej życiowej lub rodzinnej do zł, Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej poparty jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. W przypadku ubiegania się o świadczenia o których mowa w Rozdziale 4 1 pkt. 1 i 2 do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wysokość poniesionych wydatków np. kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zaświadczenie organizatora. 2. pomocy rzeczowej w formie zakupu konkretnych towarów, bonów towarowych lub paczek okolicznościowych w wysokości każdorazowo ustalanej przez dyrektora Zespołu Szkół na wniosek osób zainteresowanych w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 3. wypoczynku, poprzez: a. dopłatę do wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w wysokościach i na zasadach określanych odrębnie każdego roku i w zależności od możliwości finansowych. 7

8 b. dopłatę do skierowania na wczasy krajowe organizowane lub zakupione przez Zespół Szkół w wysokościach określonych jak w ppkt. a), c. dopłatę do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie zarówno w formie wczasów wykupywanych w instytucjach, jak i w formie wypoczynku niezorganizowanego (tzw. "wczasy pod gruszą" ) - wysokościach określonych jak w ppkt. a), d. dopłatę do wycieczek turystyczno-krajoznawczych w wysokościach każdorazowo ustalanych przez dyrektora Zespołu Szkół w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych; 4. działalności kulturalno-oświatowej i sportowej oraz rekreacyjnej - w wysokościach każdorazowo ustalanej przez dyrektora Zespołu Szkół w zależności od możliwości finansowych. 2. Wysokość przyznanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od: 1. wysokości dochodu na jednego członka rodziny(brutto), 2. ilości osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy, 3. podziału środków określonym w planie finansowym. 3. Wysokość przyznanych świadczeń określa obowiązująca tabela dofinansowania, uzgodniona ze związkami zawodowymi. 4. Warunkami przyznania świadczeń są: 1. złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w Zespole Szkół, 2. złożenie oświadczenia o dochodach członków rodziny o którym mowa w złożenie innych zaświadczeń lub dowodów o poniesionych kosztach (stratach), jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń ich dotyczy. 5. W miarę posiadanych przez Zespół Szkół możliwości finansowych, dzieci pracowników z rodzin, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę nie przekracza najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, mogą korzystać ze świadczeń wypoczynkowych bezpłatnie. 8

9 6. Z dofinansowania ze środków Funduszu wypoczynku letniego i zimowego dzieci, można skorzystać, co najwyżej jeden raz w ciągu jednego roku. 7. Do korzystania z kolonii letnich uprawnione są dzieci w wieku od 7 do 16 lat, a z różnego rodzaju obozów - młodzież ucząca się w szkołach średnich i zawodowych. 8. Dopuszcza się możliwość dofinansowania tylko określonej liczby skierowań na wypoczynek w danym roku. 9. Corocznie do 15 kwietnia dyrektor Zespołu Szkół określa procentową wysokość przyznawanych świadczeń socjalnych dla pracowników na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów na jednego członka rodziny w poprzednim roku. 10. Osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowej usługi socjalnej lub świadczenia dofinansowywanego z funduszu jest obowiązana złożyć w sekretariacie: wniosek o przyznanie usługi lub świadczenia, wypełniony według wzoru załączonego do regulaminu /załącznik nr 1 /. oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie obliczonego od dochodów brutto - bez ujmowania w nich zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe /załącznik nr 2/, do ustalenia wysokości dopłaty do usług i świadczeń socjalnych wg tabeli dopłat/załącznik nr 3/) Oświadczenie składamy w sekretariacie każdego roku do 31 marca. 11. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest karta urlopowa wystawiona na co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wymóg ten nie dotyczy emerytów i rencistów objętych opieką socjalną zakładu pracy. 12. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała 9

10 przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z funduszu przez kolejne dwa lata działalności socjalnej zakładu pracy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy może przyznać jedynie niektóre ulgowe świadczenia dzieciom tej osoby Przy ustalaniu dopłaty z funduszu do różnych form wypoczynku i innych świadczeń socjalnych przyjmuje się za podstawę ich koszt rzeczywisty. Maksymalny koszt pełnopłatnych usług i świadczeń, od których będzie wyliczana dopłata z funduszu, nie może jednak przekroczyć: a. za 21 -dniowe leczenie sanatoryjne - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu w sanatorium, b. za 21 -dniowe kolonie letnie - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na koloniach, c. za 14-dniowe wczasy pracownicze - 300% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na wczasach, d. za 14-dniowy pobyt dzieci i młodzieży na zimowisku - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na zimowisku, e. w przypadku ekwiwalentu wypłacanego osobie uprawnionej na wypoczynek organizowany we własnym zakresie - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień, maksymalnie za 14 dni. 2. Osoby korzystające ze skierowań w cenie przekraczającej podany wyżej maksymalny koszt pełno-płatnych usług, nadwyżkę pokrywają z własnych środków. 14. Podstawę do obliczania usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej kolejności uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób, które z takiej usługi nie korzystały w roku poprzednim. 15. Osoby korzystające z pomocy finansowej obowiązane są informować zakład pracy o zmianie sytuacji majątkowej w ich gospodarstwie domowym mającej wpływ na możliwość udzielenia pomocy lub jej wysokość. 10

11 16. Główny księgowy prowadzi rejestr uzyskanych przez pracowników świadczeń i usług socjalnych. ROZDZIAŁ VI (Zasady gospodarowania wydzielonym funduszem mieszkaniowym) ZFM tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności zakładu, Wysokość odpisu stanowi maksymalnie 10 % całości funduszu socjalnego. Decyzję o wysokości odpisu podejmuje corocznie Dyrektor Zespołu Szkół biorąc pod uwagę potrzeby pracowników. Środki ZFM powiększa się o: odsetki od środków tego funduszu oraz wpływy z oprocentowania udzielonych pożyczek 2. Podstawę obliczania odpisów na ZFM tworzy się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 2. Ze świadczeń -ZFM mogą korzystać: 1. Pracownicy zatrudniani w pełnym wymiarze czasu pracy 2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze 1/2 etatu i więcej 3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w więcej niż jednym zakładzie pracy mogą korzystać z ZFM tylko w jednym wskazanym przez pracownika Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe nie może przekroczyć: a. na budowę lub zakup domu jednorodzinnego, mieszkania lub lokalu w domu wielorodzinnym, zakup działki budowlanej ,00 zł /siedem tysięcy zł/ b. na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 4 000,00 zł /cztery tysiące zł/ c. na remont lub modernizację mieszkania, lokalu domu, oraz adaptację pomieszczeń 5 000,00 zł /pięć tysięcy zł/ 2. Pomoc na cele wymienione w pkt. 1 ppkt a - b może być przyznana raz w okresie całego zatrudnienia. W razie zatrudnienia w zakładzie kilku członków rodziny pomocy 11

12 na powyższe cele mieszkaniowe można udzielić - w miarę posiadanych środków - każdemu z nich. 3. Pomoc bezzwrotna na cele określone w pkt. 1 ppkt. c może być przyznana raz na cztery lata, a pomoc zwrotna (pożyczka) po spłaceniu poprzedniego zadłużenia. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie, na warunkach i w wysokości określonej w regulaminie. 2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach pomocy zwrotnej (pożyczki) i pomocy bezzwrotnej (zapomogi). Pomoc zwrotna może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres do 6 miesięcy i z przyrzeczeniem umorzenia w całości lub części po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie. 3. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe w kwocie przekraczającej 50% wynagrodzenia pożyczkobiorcy wymagają poręczenia. 4. Pożyczki udzielane na okres spłaty przekraczający 12 miesięcy podlegają oprocentowaniu w wysokości 3 %.w stosunku rocznym. 5. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek /załącznik nr 4/ Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może obejmować: a. Budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym, b. Zakupu domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym - od spółdzielni, instytucji budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, także na wtórnym rynku, c. Zakup działki budowlanej. d. Modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, e. Przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, f. Uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, g. Remont i modernizację domu lub mieszkania, h. Wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedlaniu lub zamianie mieszkań. 12

13 6. 1. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: a. Rozwiązania z pracownikami stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy (wypowiedzenie z winy pracownika), Wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. W pozostałych przypadkach rozwiązania lub zawieszenia umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach określonych w umowie o pożyczkę. 2. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 3. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałe kwoty zadłużenia należy umorzyć na ogólnie obowiązujących warunkach. 7. Podane w 3 regulaminu wysokości udzielonych pożyczek są maksymalne. Wysokość konkretnej pożyczki będzie uzależniona od wielkości aktualnie posiadanych przez szkołę środków pieniężnych, ilości złożonych podań oraz przypadającego dochodu na osobę w rodzinie. 8. Kwota z tytułu oprocentowania pożyczek powiększa środki ZFM. Zasady spłaty pożyczek. 9. Warunki spłaty pożyczek określa umowa zawarta między zakładem pracy, a pożyczkobiorcą i podpisana przez obie strony Okres spłaty pożyczek przeznaczonych na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych na okras do 5 lat, a spłatę pozostałych pożyczek ustala się na okres do 10 lat. 2. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych. 3. Określenie wysokości rat następuje w umowie zawartej pomiędzy szkołą, a pożyczkobiorcą. 4. Zakład pracy nie może zmieniać warunków spłaty pożyczek określonych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami przy udzielaniu im pomocy na cele mieszkaniowe, 13

14 nawet wówczas, gdy zostaną zmienione przepisy ustawy o funduszu lub postanowienia regulaminu zakładowego. 11. Warunki spłaty pożyczek określone umową zawartą pomiędzy szkołą, a pożyczkobiorcą nie ulegają zmianie w razie rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji miejsca pracy oraz w stosunku do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. 12. W pozostałych przypadkach rozwiązania stosunku pracy nie spłacona kwota pożyczki (wraz z odsetkami) podlega natychmiastowej spłacie. 13. W szczególnie uzasadnionych życiową i materialną sytuacja pracownika, zakład pracy może przedłużyć okres jej spłaty do 5 lat, jak również umorzyć w części lub w całości Pracownicy ubiegający się o udzielenie pożyczki mieszkaniowej zobowiązani są złożyć wniosek o udzielenie pożyczki, a. przy pożyczce na budowę domu jednorodzinnego: wniosek odpis decyzji o pozwolenie na budowę, b. przy pożyczce na remont lub modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego: wniosek, 15 Dopuszcza się możliwość przyjęcia pracownika z innego zakładu wraz z przejęciem jego zadłużenia z tytułu pożyczki budowlanej. 16. Decyzje w sprawie przyznania i wysokości pożyczki lub jego ewentualnie zawieszeniu czy też umorzenie podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Wpłata pożyczki następuje po zawarciu przez Zespół Szkół i pożyczkobiorcę umowy. 3. Wypłacenie pożyczki uzależnione jest od poręczenia zobowiązania pożyczkobiorcy przez dwóch poręczycieli, którymi mogą być tylko pracownicy Zespołu Szkół. 14

15 4. Poręczycielami nie mogą być pracownicy będący na urlopie wychowawczym i pracownicy będący na urlopie bezpłatnym. ROZDZIAŁ VII 1. Przekazanie środków na konto funduszu winno nastąpić w następujących terminach: % całorocznego funduszu do dnia 31 maja danego roku, pozostałe 25 % do końca września danego roku. 2. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń i usług finansowanych z Funduszu przyjmuje upoważniony przez dyrektora Zespołu Szkół pracownik. 3. Umorzenie lub częściowe umorzenie udzielonej pomocy finansowej z Funduszu może nastąpić na wniosek zainteresowanego pracownika w szczególnych okolicznościach i po spełnieniu poniższych warunków: 1. szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej pracownika, 2. nienagannej pracy w Zespole Szkół, 3. posiadania przez Zespół Szkół możliwości finansowych. 4. Umorzenia, o którym mowa w 3 dokonuje dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją niniejszego Regulaminu powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół. 7. Z tytułu nie otrzymania świadczeń określonych Regulaminem pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie. 15

16 8. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinansowania z funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu osób uprawnionych. 9. Postanowienia regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim pracownikom i będą udostępniane na życzenie innym osobom uprawnionym do korzystania z funduszu. 10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 11. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są: załączona tabela dopłat z funduszu do różnych rodzajów usług socjalnych, umowa o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe i wzory dokumentacji socjalnej obowiązującej w zakładzie Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po uzgodnieniu jego zapisów ze związkami zawodowymi. W uzgodnieniu: Dyrektor Zespołu Szkół (data i podpis przedstawiciela związków zawodowych) 16

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo