REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie"

Transkrypt

1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przyznawania tych świadczeń w Zespole Szkół w Cmolasie Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

2 ROZDZIAŁ I (postanowienia ogólne) 1. Działalność socjalna finansowana ze środków zakładowego Funduszu polega na nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym świadczeniu przez Zespół Szkół usług polegających na organizacji różnych form wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej, udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także na wypłacaniu świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych na podstawie: 1. art. 8 ust.2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), 2. art. 27 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991r Nr 55, poz. 234 ze zm.), 3. art. 53 ust.1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 349) 5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. ROZDZIAŁ II (Środki Funduszu) 1. Środki funduszu pochodzą z odpisu obligatoryjnego na ZFŚS wynoszącego: 1. Dla pracowników nie będących nauczycielami; a. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. b. na jednego zatrudnionego pracownika młodocianego: w I roku nauki 5 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt. 1, w II roku nauki 6 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt. 1, w III roku nauki 7 % podstawy naliczenia wymienionego w pkt Dla pracowników pedagogicznych czynnych i emerytów: 2

3 a. 8% planowanych rocznych środków na świadczenia osobowe b. 5 % pobieranych świadczeń przez emerytów i rencistów 2. Środki Funduszu zwiększa się o: 1. darowizny osób fizycznych oraz prawnych, 2. odsetki bankowe od środków funduszu, 3. wpływy od oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie planu finansowego uzgodnionego ze związkami zawodowymi każdego roku, najpóźniej do 31 marca. 4. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6 Środki Funduszu, którymi dysponuje placówka, zostają podzielone na następujące formy działalności: 1. Świadczenia socjalne-nieodpłatne - usługi zakładu pracy na rzecz: a. różnych form wypoczynku, b. udzielania pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, c. działalność kulturalno-oświatową d. działalność sportowo-rekreacyjną itp. 2. Pomoc na cele mieszkaniowe. ROZDZIAŁ III (osoby uprawnione do korzystania z usług i świadczeń) 1. Do korzystania z ulgowych usług i świadczeń dofinansowywanych z funduszu uprawnione są wszystkie osoby, którym prawo do korzystania z funduszu dał przepis zawarty w art. 2 pkt 5 ustawy, oraz osoby, którym prawo do ulgowych usług i świadczeń socjalnych nadał sam zakład pracy. Są to w szczególności: 3

4 1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy niezależnie od formy zatrudnienia i stażu, 2. emeryci i renciści byli pracownicy szkoły, objęci opieką przez zakład pracy (zgodnie z odrębnymi przepisami), 3. członkowie rodzin pracowników zespołu szkół zmarłych w czasie zatrudnienia, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej, 4. pracownicy młodociani, z którymi zakład zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 5. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich i zdrowotnych, 6. współmałżonkowie osób wymienionych w pkt. 1-2 i 5, 7. dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu pracownika do 18 roku życia, 8. dzieci będące inwalidami I i II grupy bez względu na wiek, 2. Bieżącą ewidencję przyznanych świadczeń prowadzi główny księgowy. 3. Do opiniowania wniosków w sprawie przyznania świadczeń z funduszu upoważnione są związki zawodowe. 4. Dyrektor Zespołu Szkół występuje do pracownika o potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w dokumentach dołączonych do wniosku, w sytuacji gdy są one niejasne bądź budzą wątpliwości natury prawnej, finansowej lub innej. 5. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania i wysokości przyznanych świadczeń podejmuje dyrektor. 6. Dyrektor ma prawo do podejmowania w/w decyzji bez wymogu opiniowania przez związki zawodowe w szczególnych nagłych zdarzeniach losowych. 7. Wnioski o zapomogi losowe (dotyczy szczególnych zdarzeń) rozpatrywane są w terminie 2 tygodni od daty ich złożenia. 4

5 8. Decyzje podjęte przez dyrektora są nieodwołalne; podlegają kontroli na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. 9. W przypadku pracowników będących małżeństwem, a zatrudnionych w Zespole Szkół, każde z nich ma prawo do korzystania z funduszu na takich samych prawach jak pozostali pracownicy; ze świadczeń przysługujących na dziecko każdy z nich może korzystać oddzielnie, z zastrzeżeniem że forma i termin świadczenia nie nakładają się. 10. Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i pracownik nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. 11. Przyznawanie ulgowych świadczeń i usług oraz wysokość dopłat uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 12. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i usługi oraz świadczenia socjalne wynikające z jego funkcjonowania nie mają charakteru obligatoryjnego dla każdego pracownika. 13. Nie korzystanie ze świadczeń i usług nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. ROZDZIAŁ IV (formy usług i świadczeń socjalnych) 1. Zespół Szkół może organizować nieodpłatne lub częściowo odpłatne formy wypoczynku osób uprawnionych: 1. kolonie wypoczynkowe i zdrowotne, obozy wypoczynkowe (stałe i wędrowne), biwaki i zimowiska dla dzieci pracowników, 2. wczasy pracownicze, wczasy profilaktyczno-lecznicze dla pracowników turystykę grupową (np. wycieczki, rajdy), 3. szkoła może dofinansować lub całkowicie sfinansować wypoczynek pracowników zorganizowany we własnym zakresie (tzw. "wczasy pod gruszą") lub wykupiony przez pracownika. 5

6 4. wysokość dofinansowania wypoczynku wykupionego przez pracownika nie może przekraczać dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez Zespół Szkół oraz we własnym zakresie przez pracownika. 2. Świadczenie urlopowe otrzymują wszyscy nauczyciele (bez wniosku), do końca sierpnia w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasy pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym /art. 53 ust. 1a K. N. / 3. Zespół Szkół może pokrywać częściowo lub w całości koszty pobytu w sanatoriach. 4. Zespół Szkół może prowadzić działalność kulturalno-oświatową dla pracowników i ich rodzin oraz zakup biletów na takie imprezy organizowane poza szkołą. Może również finansować imprezy otwarte połączone z zakupem drobnych symbolicznych upominków i organizacją skromnych poczęstunków. 5. Zespół Szkół może udzielić pomocy rzeczowej i finansowej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w szczególności z przeznaczeniem na: zakup lekarstw i opłaty za specjalistyczne badania lekarskie, zakup odzieży, opału, zaopatrzenie zimowe i wyposażenie dziecka na wypoczynek wakacyjny oraz w formie bezzwrotnych lub częściowo zwrotnych zapomóg pieniężnych udzielanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mogą to być zapomogi rzeczowe. 6. Zespół Szkół może prowadzić pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych w formie zakupu konkretnych towarów, w formie bonów /talonów/ towarowych niewymiennych na pieniądze, uprawniających do zakupu towarów. ROZDZIAŁ V (Zasady przyznawania świadczeń socjalnych) 1. Dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych usług i świadczeń osobom uprawnionym może być przyznane w następującym zakresie: 6

7 1. pomocy rzeczowej i finansowej dla pracowników dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej, w wysokości: a. w wypadkach indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci najbliższego członka rodziny zgodnie z poniższą tabelą: Lp Zdarzenie losowe Kwota maksymalna 1 Śmierć dziecka (własnego lub przysposobionego) 2 000,00 zł 2 Śmierć współmałżonka 2 000,00 zł 3 Śmierć rodzica 1 500,00 zł 4 Śmierć teścia, teściowej 1 500,00 zł 5 Długotrwała choroba pracownika, współmałżonka, dziecka 1 500,00 zł 6 Pożar, zalanie mieszkania lub inne zdarzenie losowe 1 500,00 zł powodujące znaczną szkodę w mieniu pracownika. 7 Kradzież z włamaniem do mieszkania pracownika ,00 zł 8 Wypadek lub kolizja drogowa niezawiniona przez 1 000,00 zł pracownika b. w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej życiowej lub rodzinnej do zł, Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z funduszu jest wniosek osoby uprawnionej poparty jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. W przypadku ubiegania się o świadczenia o których mowa w Rozdziale 4 1 pkt. 1 i 2 do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wysokość poniesionych wydatków np. kopię faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zaświadczenie organizatora. 2. pomocy rzeczowej w formie zakupu konkretnych towarów, bonów towarowych lub paczek okolicznościowych w wysokości każdorazowo ustalanej przez dyrektora Zespołu Szkół na wniosek osób zainteresowanych w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 3. wypoczynku, poprzez: a. dopłatę do wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży w wysokościach i na zasadach określanych odrębnie każdego roku i w zależności od możliwości finansowych. 7

8 b. dopłatę do skierowania na wczasy krajowe organizowane lub zakupione przez Zespół Szkół w wysokościach określonych jak w ppkt. a), c. dopłatę do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie zarówno w formie wczasów wykupywanych w instytucjach, jak i w formie wypoczynku niezorganizowanego (tzw. "wczasy pod gruszą" ) - wysokościach określonych jak w ppkt. a), d. dopłatę do wycieczek turystyczno-krajoznawczych w wysokościach każdorazowo ustalanych przez dyrektora Zespołu Szkół w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych; 4. działalności kulturalno-oświatowej i sportowej oraz rekreacyjnej - w wysokościach każdorazowo ustalanej przez dyrektora Zespołu Szkół w zależności od możliwości finansowych. 2. Wysokość przyznanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od: 1. wysokości dochodu na jednego członka rodziny(brutto), 2. ilości osób będących na utrzymaniu wnioskodawcy, 3. podziału środków określonym w planie finansowym. 3. Wysokość przyznanych świadczeń określa obowiązująca tabela dofinansowania, uzgodniona ze związkami zawodowymi. 4. Warunkami przyznania świadczeń są: 1. złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w Zespole Szkół, 2. złożenie oświadczenia o dochodach członków rodziny o którym mowa w złożenie innych zaświadczeń lub dowodów o poniesionych kosztach (stratach), jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń ich dotyczy. 5. W miarę posiadanych przez Zespół Szkół możliwości finansowych, dzieci pracowników z rodzin, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę nie przekracza najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, mogą korzystać ze świadczeń wypoczynkowych bezpłatnie. 8

9 6. Z dofinansowania ze środków Funduszu wypoczynku letniego i zimowego dzieci, można skorzystać, co najwyżej jeden raz w ciągu jednego roku. 7. Do korzystania z kolonii letnich uprawnione są dzieci w wieku od 7 do 16 lat, a z różnego rodzaju obozów - młodzież ucząca się w szkołach średnich i zawodowych. 8. Dopuszcza się możliwość dofinansowania tylko określonej liczby skierowań na wypoczynek w danym roku. 9. Corocznie do 15 kwietnia dyrektor Zespołu Szkół określa procentową wysokość przyznawanych świadczeń socjalnych dla pracowników na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów na jednego członka rodziny w poprzednim roku. 10. Osoba ubiegająca się o przyznanie ulgowej usługi socjalnej lub świadczenia dofinansowywanego z funduszu jest obowiązana złożyć w sekretariacie: wniosek o przyznanie usługi lub świadczenia, wypełniony według wzoru załączonego do regulaminu /załącznik nr 1 /. oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie obliczonego od dochodów brutto - bez ujmowania w nich zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe /załącznik nr 2/, do ustalenia wysokości dopłaty do usług i świadczeń socjalnych wg tabeli dopłat/załącznik nr 3/) Oświadczenie składamy w sekretariacie każdego roku do 31 marca. 11. Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do wypłaty przyznanego ekwiwalentu na wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest karta urlopowa wystawiona na co najmniej 14 dni kalendarzowych. Wymóg ten nie dotyczy emerytów i rencistów objętych opieką socjalną zakładu pracy. 12. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała 9

10 przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z funduszu przez kolejne dwa lata działalności socjalnej zakładu pracy. W szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy może przyznać jedynie niektóre ulgowe świadczenia dzieciom tej osoby Przy ustalaniu dopłaty z funduszu do różnych form wypoczynku i innych świadczeń socjalnych przyjmuje się za podstawę ich koszt rzeczywisty. Maksymalny koszt pełnopłatnych usług i świadczeń, od których będzie wyliczana dopłata z funduszu, nie może jednak przekroczyć: a. za 21 -dniowe leczenie sanatoryjne - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu w sanatorium, b. za 21 -dniowe kolonie letnie - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na koloniach, c. za 14-dniowe wczasy pracownicze - 300% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na wczasach, d. za 14-dniowy pobyt dzieci i młodzieży na zimowisku - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień pobytu na zimowisku, e. w przypadku ekwiwalentu wypłacanego osobie uprawnionej na wypoczynek organizowany we własnym zakresie - 400% diety za czas podróży służbowej za każdy dzień, maksymalnie za 14 dni. 2. Osoby korzystające ze skierowań w cenie przekraczającej podany wyżej maksymalny koszt pełno-płatnych usług, nadwyżkę pokrywają z własnych środków. 14. Podstawę do obliczania usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ulgowe usługi i świadczenia socjalne w pierwszej kolejności uwzględnia się priorytety określone w regulaminie i wnioski osób, które z takiej usługi nie korzystały w roku poprzednim. 15. Osoby korzystające z pomocy finansowej obowiązane są informować zakład pracy o zmianie sytuacji majątkowej w ich gospodarstwie domowym mającej wpływ na możliwość udzielenia pomocy lub jej wysokość. 10

11 16. Główny księgowy prowadzi rejestr uzyskanych przez pracowników świadczeń i usług socjalnych. ROZDZIAŁ VI (Zasady gospodarowania wydzielonym funduszem mieszkaniowym) ZFM tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności zakładu, Wysokość odpisu stanowi maksymalnie 10 % całości funduszu socjalnego. Decyzję o wysokości odpisu podejmuje corocznie Dyrektor Zespołu Szkół biorąc pod uwagę potrzeby pracowników. Środki ZFM powiększa się o: odsetki od środków tego funduszu oraz wpływy z oprocentowania udzielonych pożyczek 2. Podstawę obliczania odpisów na ZFM tworzy się zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 2. Ze świadczeń -ZFM mogą korzystać: 1. Pracownicy zatrudniani w pełnym wymiarze czasu pracy 2. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze 1/2 etatu i więcej 3. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w więcej niż jednym zakładzie pracy mogą korzystać z ZFM tylko w jednym wskazanym przez pracownika Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe nie może przekroczyć: a. na budowę lub zakup domu jednorodzinnego, mieszkania lub lokalu w domu wielorodzinnym, zakup działki budowlanej ,00 zł /siedem tysięcy zł/ b. na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego 4 000,00 zł /cztery tysiące zł/ c. na remont lub modernizację mieszkania, lokalu domu, oraz adaptację pomieszczeń 5 000,00 zł /pięć tysięcy zł/ 2. Pomoc na cele wymienione w pkt. 1 ppkt a - b może być przyznana raz w okresie całego zatrudnienia. W razie zatrudnienia w zakładzie kilku członków rodziny pomocy 11

12 na powyższe cele mieszkaniowe można udzielić - w miarę posiadanych środków - każdemu z nich. 3. Pomoc bezzwrotna na cele określone w pkt. 1 ppkt. c może być przyznana raz na cztery lata, a pomoc zwrotna (pożyczka) po spłaceniu poprzedniego zadłużenia. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe Osoby uprawnione do korzystania z funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe w zakresie, na warunkach i w wysokości określonej w regulaminie. 2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach pomocy zwrotnej (pożyczki) i pomocy bezzwrotnej (zapomogi). Pomoc zwrotna może być przyznana z równoczesnym zawieszeniem spłaty na okres do 6 miesięcy i z przyrzeczeniem umorzenia w całości lub części po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie. 3. Pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe w kwocie przekraczającej 50% wynagrodzenia pożyczkobiorcy wymagają poręczenia. 4. Pożyczki udzielane na okres spłaty przekraczający 12 miesięcy podlegają oprocentowaniu w wysokości 3 %.w stosunku rocznym. 5. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe powinny złożyć umotywowany wniosek /załącznik nr 4/ Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może obejmować: a. Budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym, b. Zakupu domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym - od spółdzielni, instytucji budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, także na wtórnym rynku, c. Zakup działki budowlanej. d. Modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, e. Przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, f. Uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej, g. Remont i modernizację domu lub mieszkania, h. Wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedlaniu lub zamianie mieszkań. 12

13 6. 1. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: a. Rozwiązania z pracownikami stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy (wypowiedzenie z winy pracownika), Wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie. W pozostałych przypadkach rozwiązania lub zawieszenia umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach określonych w umowie o pożyczkę. 2. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 3. Pożyczka nie spłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałe kwoty zadłużenia należy umorzyć na ogólnie obowiązujących warunkach. 7. Podane w 3 regulaminu wysokości udzielonych pożyczek są maksymalne. Wysokość konkretnej pożyczki będzie uzależniona od wielkości aktualnie posiadanych przez szkołę środków pieniężnych, ilości złożonych podań oraz przypadającego dochodu na osobę w rodzinie. 8. Kwota z tytułu oprocentowania pożyczek powiększa środki ZFM. Zasady spłaty pożyczek. 9. Warunki spłaty pożyczek określa umowa zawarta między zakładem pracy, a pożyczkobiorcą i podpisana przez obie strony Okres spłaty pożyczek przeznaczonych na remonty i modernizację mieszkań i domów jednorodzinnych na okras do 5 lat, a spłatę pozostałych pożyczek ustala się na okres do 10 lat. 2. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych. 3. Określenie wysokości rat następuje w umowie zawartej pomiędzy szkołą, a pożyczkobiorcą. 4. Zakład pracy nie może zmieniać warunków spłaty pożyczek określonych w umowach zawartych z pożyczkobiorcami przy udzielaniu im pomocy na cele mieszkaniowe, 13

14 nawet wówczas, gdy zostaną zmienione przepisy ustawy o funduszu lub postanowienia regulaminu zakładowego. 11. Warunki spłaty pożyczek określone umową zawartą pomiędzy szkołą, a pożyczkobiorcą nie ulegają zmianie w razie rozwiązania umowy o pracę z powodu likwidacji miejsca pracy oraz w stosunku do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. 12. W pozostałych przypadkach rozwiązania stosunku pracy nie spłacona kwota pożyczki (wraz z odsetkami) podlega natychmiastowej spłacie. 13. W szczególnie uzasadnionych życiową i materialną sytuacja pracownika, zakład pracy może przedłużyć okres jej spłaty do 5 lat, jak również umorzyć w części lub w całości Pracownicy ubiegający się o udzielenie pożyczki mieszkaniowej zobowiązani są złożyć wniosek o udzielenie pożyczki, a. przy pożyczce na budowę domu jednorodzinnego: wniosek odpis decyzji o pozwolenie na budowę, b. przy pożyczce na remont lub modernizację mieszkania lub domu jednorodzinnego: wniosek, 15 Dopuszcza się możliwość przyjęcia pracownika z innego zakładu wraz z przejęciem jego zadłużenia z tytułu pożyczki budowlanej. 16. Decyzje w sprawie przyznania i wysokości pożyczki lub jego ewentualnie zawieszeniu czy też umorzenie podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Wpłata pożyczki następuje po zawarciu przez Zespół Szkół i pożyczkobiorcę umowy. 3. Wypłacenie pożyczki uzależnione jest od poręczenia zobowiązania pożyczkobiorcy przez dwóch poręczycieli, którymi mogą być tylko pracownicy Zespołu Szkół. 14

15 4. Poręczycielami nie mogą być pracownicy będący na urlopie wychowawczym i pracownicy będący na urlopie bezpłatnym. ROZDZIAŁ VII 1. Przekazanie środków na konto funduszu winno nastąpić w następujących terminach: % całorocznego funduszu do dnia 31 maja danego roku, pozostałe 25 % do końca września danego roku. 2. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń i usług finansowanych z Funduszu przyjmuje upoważniony przez dyrektora Zespołu Szkół pracownik. 3. Umorzenie lub częściowe umorzenie udzielonej pomocy finansowej z Funduszu może nastąpić na wniosek zainteresowanego pracownika w szczególnych okolicznościach i po spełnieniu poniższych warunków: 1. szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej pracownika, 2. nienagannej pracy w Zespole Szkół, 3. posiadania przez Zespół Szkół możliwości finansowych. 4. Umorzenia, o którym mowa w 3 dokonuje dyrektor Zespołu Szkół w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy. 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją niniejszego Regulaminu powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół. 7. Z tytułu nie otrzymania świadczeń określonych Regulaminem pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie. 15

16 8. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinansowania z funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu osób uprawnionych. 9. Postanowienia regulaminu zostaną podane do wiadomości wszystkim pracownikom i będą udostępniane na życzenie innym osobom uprawnionym do korzystania z funduszu. 10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 11. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są: załączona tabela dopłat z funduszu do różnych rodzajów usług socjalnych, umowa o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe i wzory dokumentacji socjalnej obowiązującej w zakładzie Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po uzgodnieniu jego zapisów ze związkami zawodowymi. W uzgodnieniu: Dyrektor Zespołu Szkół (data i podpis przedstawiciela związków zawodowych) 16

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie I. Podstawa prawna: 1 1 Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego w dalszej treści Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kolegium Karkonoskiego I. Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyŝszym (Dz.U. nr 66, poz.385). 2. Ustawa z dnia 4.03.1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Jarosław REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE JAROSŁAW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2013

Nadleśnictwo Jarosław REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE JAROSŁAW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2013 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2013 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE JAROSŁAW Rozdział I Podstawa prawna. 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA DŁUGOSZA W KATOWICACH 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 81 629 Gdynia ul. Stawna 4-6 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 81 629 Gdynia ul. Stawna 4-6 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 81 629 Gdynia ul. Stawna 4-6 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla pracowników Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni przy u.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna

R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu. Podstawa prawna R E G U L A M I N gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu Podstawa prawna 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn. zm.) tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE

R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE R E G U L A M I N TWORZENIA I PODZIAŁU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tworzy się

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla SYNTHOS S.A. SYNTHOS DWORY 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. MIEJSKO - PRZEMYSŁOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Sp. z o.o. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej, zasady tworzenia Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Pracowników Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo