Raport roczny za rok Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku"

Transkrypt

1 Raport roczny za rok 2008 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

2 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego... 5 III. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Index Copernicus International S.A. za rok obrotowy IV. Roczne sprawozdanie finansowe Index Copernicus S.A. za rok obrotowy Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r V. Sprawozdanie Zarządu z działalności Index Copernicus International S.A. w roku obrotowym VI. Oświadczenia Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy! Rok 2008 był bardzo ważny okres dla Index Copernicus International. W kwietniu spółka zadebiutowała na rynku NewConnect. i ralizując zaplanowaną strategię pomimo kryzysu na rynkach finansowych spółka dostarczała wartości akcjonariuszom na lepszym poziomie niż średnia rynku New Connect. Realizując misję stworzenia globalnej platformy współpracy naukowej, Index Copernicus rozwijał unikalny w skali światowej Zintegrowany System Zarządzania Nauką IC Scientist Z jego podstawową częścią portalem dla naukowców IC Scientsist. Do wydarzeń minionego roku, mających istotny wpływ na działalność Spółki zaliczamy: Strategiczną współpracę z firmą Google mającą na celu w archiwizację w zasobach Google Scholar dorobku naukowego niepublikowanego do tej pory w formie elektronicznej Wykorzystanie platformy Index Copernicus w projekcie PSF (Partner Search Facilitator) w ramch 7go programu ramowego Unii Europejskiej Wprowadzenie nowych produktów i funkcjonalności internetowej platformy VRG wykorzystywanej przez dział CRO (Clinical Research Organization) do prowadzenia projektów badawczych na zlecenie międzynarodowych koncernów farmaceutycznych Realizację programu pilotażowego wykorzystującego platformę IC Institutions na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce Uzyskanie nowych umów na publikację czasopism naukowych w ramach działalności wydawniczej Index Copernicus Udoskonalenie i komercyjne wykorzystanie Publisher Panel panelu wspomagający proces redakcyjny specjalistycznych czasopism naukowych Zwiększenie ilości ewaluowanych wydawnictw naukowych w ramach IC Journal Master List wykorzystującą obiektywną wieloparametryczną metodologię oceny Index Copernicus. W imieniu Index Copernicus International S.A. przedstawiamy Raport Roczny za rok obrotowy 2008, obejmujący okres działalności w formie spółki akcyjnej od 1 stycznia. do 31 grudnia 2008 r. Rok 2008 okazał się lepszy niż rok 2007 pod względem wyników finansowych. Sprzedaż netto wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o blisko 20% osiągając poziom tys. zł. Spółką zamknęła rok stratą na poziomie tys. zł, która była o blisko 13% mniejsza niż rok wcześniej. Kapitały własne Spółki na koniec 2008 roku wyniosły tys. zł. Głównym zadaniem nowego zarządu powołanego w marcu 2009 jest pełne komercyjne wykorzystanie potencjału Systemu Index Copernicus. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez znaczący wzrost przychodów i uzyskanie pozytywnego wyniku netto oraz ciągłe rozwijanie Systemu i umacnianie Marki Index Copernicus. 3

4 Dziękujemy pracownikom i Współpracownikom Spółki za zaangażowanie, członkom Rady Nadzorczej za wsparcie, a Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Zachęcamy Państwa do śledzenia rozwoju i inwestowania w Spółkę poprzez NewConnect, ponieważ Index Copernicus nie tylko wykorzystuje innowacje, ale przede wszystkim je TWORZY. Z poważaniem, Andrzej Cudny Prezes Zarządu Index Copernicus International S.A. 4

5 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego W tys. PLN W tys. EUR Dane w tys. zł/eur 1 stycznia grudnia stycznia grudnia 2008 Przychody ze sprzedaży 1.637, Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Aktywa razem 5.026, Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Kapitał (fundusz) akcyjny Kapitał własny Liczba akcji (szt) Zysk (strata) na jedną akcję (zł/eur) -0,22-0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 0,58 0,14 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe wg średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2008 roku: 4,1724 EUR/PLN; pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg średniego kursu NBP za okres : 3,5166 EUR/PLN. 5

6 III. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Index Copernicus International S.A. za rok obrotowy Index Copernicus International Spółka Akcyjna została zawiązana w drodze przekształcenia z Medical Science International Sp. z o.o. W dniu 16 października 2007 r. Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie. Adres: Al. Jerozolimskie 146 C Warszawa. 3. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2008 roku była działalność wydawnicza. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A), 2) Działalność holdingów (74.15.Z), 3) Wydawanie książek (22.11.Z), 4) Wydawanie Gazet (22.12.Z), 5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), 6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z), 7) Drukowanie gazet (22.21.Z), 8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z), 9) Introligatorstwo (22.23.Z), 10) Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z), 11) Transmisja danych (64.20.C), 12) Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G), 13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z), 14) Przetwarzanie danych (72.30.Z), 15) Reklama (74.40.Z), 16) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A), 17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD Z), 18) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD Z), 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD Z), 21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD Z), 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD Z), 24) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD Z), 25) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD Z), 26) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD Z), 27) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD Z), 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 29) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD B), 30) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD Z), 6

7 31) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD Z), 32) Działalność badawczo rozwojowa (PKD 73), 33) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 34) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD Z), 35) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8), 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 37) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD F); 39) Działalność archiwów (PKD C); 4. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje informacje finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. 5. W składzie Jednostki nie występują samobilansujące oddziały (równorzędne). 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Spółki. 7. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, Spółka kierowała się następującymi zasadami (polityką) rachunkowości: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości stosowane w sposób ciągły. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór określonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spółka miała w świetle ustawy o rachunkowości, prawo wyboru rozwiązań lub stosowania uproszczeń. Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i umarza metodą liniową Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyjęto ekonomiczną użyteczność tych składników majątkowych. Wykazane w bilansie wartości niematerialne obejmują aport wniesiony do Spółki w postaci praw do patentów, przyjęto, że okres ekonomicznej użyteczności tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyjęta przez Spółkę wynosi 6,7% rocznie. Przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej: - od zł rozliczne są w koszty w okresie 60 miesięcy - do zł zaliczane są w koszty w100% wartości w momencie zakupu - poniżej zł traktowane są jako koszty usług, przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie jednostkowej poniżej zł traktowane są, jako usługi. Do środków trwałych zaliczane są rzeczowe aktywa trwałe (z wyjątkiem inwestycji) kontrolowane przez spółkę, kompletne i zdatne do użytkowania na dzień przyjęcia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku. Wartość początkową 7

8 środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy majątek trwały jest wykazywany w wartości netto, tj. pomniejszony o skumulowaną amortyzację z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyjęto ekonomiczną użyteczność środków trwałych. - środki trwałe o wartości, powyżej zł amortyzuje się: liniowo; stawka amortyzacji księgowej jest równa amortyzacji podatkowej. - środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady: 100% wartości w momencie zakupu, przy czym składniki o cenie jednostkowej poniżej 1000 zł traktowane są, jako materiały. Należności krótkoterminowe Zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. Różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozycja ta obejmuje środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, środki pieniężne w drodze i inne środki pieniężne obejmujące ekwiwalenty środków pieniężnych płatne w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia bilansowego. Do tej grupy aktywów zalicza się też inne aktywa pieniężne (np. weksle i czeki obce płatne w terminie dłuższym niż 3 miesiące oraz należne dywidendy wynikające z decyzji organu spółki, w której jednostka ma udziały lub akcje). Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych następuje według wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują tytuły dokonanych faktycznie wydatków, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzierżawy, niskocenne składniki majątkowe, itp.). W zależności od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane są jako długo lub krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Kapitały własne ujmowane są w księgach rozrachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spółki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego dotyczy aktualizacji majątku trwałego na 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku objętego tą aktualizacją, odpowiednią część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Ponadto na kapitał ten odnosi się różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena 8

9 rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego, a w przypadku, gdy odpis przewyższa ten kapitał, różnica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów finansowych. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki za zwłokę w zapłacie księgowane są w przypadku otrzymania noty od dostawcy. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poniesienia. Różnice kursowe odnosi się w koszty albo przychody finansowe z tytułu różnic kursowych. Jednostka sporządza rachunek wyników w wersji porównawczej. Koszty Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie porównawczym. Przychody Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności do towarów lub produktów. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług. Ujmowane są one na podstawie wystawianych faktur sprzedaży w okresach, których dotyczą. Podatek dochodowy Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalane są zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 9

10 Porównywalność danych Zaprezentowane wyżej zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy. Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 10

11 IV. Roczne sprawozdanie finansowe Index Copernicus S.A. za rok obrotowy 2008 Bilans na dzień r. wraz z danymi porównywalnymi Stan w zł na koniec roku obrotow.: Wyszczególnienie AKTYWA A. AKTYWA , ,61 TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne , ,96 1) Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2) Wartość firmy - - 3) Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp , ,96 4) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,70 1. Środki trwałe w użytkowaniu , ,70 a) grunty w tym - prawo wieczystego użytkowania - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,70 d) środki transportu - - e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie ,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych - - IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1) Nieruchomości 0,00 0,00 2) Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3) Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki

12 - inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4) Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,95 1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,95 2) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - - B. AKTYWA OBROTOWE , ,11 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty - - gotowe 4. Towary Zaliczki na dostawy - - II. Należności krótkoterminowe , ,26 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,26 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , ,21 - do 12 miesięcy , ,21 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych 452, ,27 świadczeń c) należności wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 d) inne , ,78 e) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,45 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,45 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,45 - środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,45 - środki pieniężne w kasie 296,19-12

13 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 605,81 826,40 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne 0,00 0,00 2. Pozostałe 1 605,81 826,40 AKTYWA RAZEM: , ,72 PASYWA A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE , ,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 15, ,40 III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,14 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0, ,00 VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych ,64 0,00 VIII Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok , ,10. obrotowy IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,08 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,22 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy

14 - powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,22 a) kredyty i pożyczki , ,07 b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów 0,00 0,00 e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie , ,94 wymagalności: - do 12 miesięcy , ,94 - powyżej 12 mieięcy - - f) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 g) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 143, ,25 i) z tytułu wynagrodzeń 4 004, ,29 j) zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 k) inne ,00 427,67 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,86 1) Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 0,00 0,00 2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe , ,86 w tym - rozliczenia międzyokresowe przychodów - - PASYWA RAZEM: , ,72 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 14

15 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi Wyszczególnienie Kwota w zł za rok: A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,14 w tym - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), , ,14 w tym: II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 0,00 0,00 zmniejszenie - wartość ujemna III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,24 I. Amortyzacja , ,08 II. Zużycie materiałów i energii , ,62 III. Usługi obce , ,20 IV. Podatki i opłaty: , ,62 - w tym: podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,51 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,37 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,84 x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące: , ,24 - obciążenia przez jednostki powiązane - - VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,10 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie) 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,89 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,65 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne koszty operacyjne , ,65 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,86 G. Przychody , ,75 finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach: 0,00 0,00 - w tym: od jednostek powiązanych - - II. Odsetki: 0, ,75 - w tym: od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne ,27 0,00 15

16 H. Koszty finansowe , ,39 I. Odsetki: , ,51 - w tym: dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 0,00 IV. Inne , ,88 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,50 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) -800,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne 800,00 - K. Wynik brutto (I+/-J) , ,50 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0, ,40 N. Wynik netto (K-L-M) , ,10 O. Suma przychodów i zysków , ,78 P. Suma kosztów i strat , ,28 Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 16

17 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Kwota w zł za rok: I. Zysk ( strata) netto , ,10 II. Korekty razem (plus +, minus -) , , , ,08 Amortyzacja 2. Zyski - (straty + ) z tytułu różnic kursowych ,35-3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,07 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 5. Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności , ,75 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,04 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne , ,00 korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) , ,63 B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne Z aktywów finansowych 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") , ,67 1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw , ,67 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne Na aktywa finansowe, w tym: ,00 a) w jednostkach powiązanych ,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) , ,67 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,60 17

18 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,60 2. Kredyty i pożyczki , ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0, ,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek ,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) , ,60 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III) , ,30 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,30 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu , ,15 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: , ,45 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - Warszawa, 9 czerwca 2009 r. 18

19 Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wraz z danymi porównywalnymi Wyszczególnienie Kwota na koniec roku: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,14 - korekty błędów podstawowych ,46 - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,14 1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu , , Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: , ,00 podwyższenie kapitału podstawowego ,00 - zarejestrowanie podwyższenia kapitału , Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: 0,00 0,00 - umorzenia udziałów / akcji Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu , ,00 2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek , ,00 okresu 2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: , Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: , Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu -15, ,40 3. Udziały / akcje własne - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie - z tytułu Zmniejszenie - z tytułu Udziały / akcje własne - na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu ,14 0, Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu: 0, ,14 - emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) ,14 nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną ,00 - przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu: 0,00 0,00 - pokrycia strat bilansowych Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu , ,14 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - aktualizacji wartości środków trwałych Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu ,00 0, Zwiększenie - z tytułu: 0, ,00 19

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I za okres 01.01.2007 31.12.2007 (OPISOWE) Krosno Odrzańskie, marzec 2008 r. 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo