Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU Niniejszy dokument opisuje procedurę przyznawania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior. I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel fax Weryfikacja składanych wniosków: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego. II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE 1. Cel Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior W celu wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także zapewnienia użytkownikom maksymalnie najlepszej ochrony przed nadużyciami, w tym przestępczością w sieci, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął działania związane z certyfikacją usług telekomunikacyjnych. Realizując Program w kategorii Senior, Prezes UKE kieruje się potrzebą wyrównywania szans osób starszych oraz w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Program ma za zadanie zwiększenie aktywności osób starszych na rynku usług telekomunikacyjnych. Głównym 1

2 celem programu jest stworzenie specjalnej obsługi, w tym oferty handlowej, dla tej grupy osób oraz poprawa kwalifikacji, umiejętności i efektywności funkcjonowania osób starszych na rynku usług telekomunikacyjnych, dzięki czemu będą mogli korzystać z nowych technologii oraz nowych tańszych form komunikacji. Program zakłada promocję działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych spełniających określone warunki poprzez przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior. Program ma również za zadanie zainteresowanie osób starszych ofertą kierowaną specjalnie do nich. 2. Opis Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior Do Programu Certyfikat Prezesa UKE, zwanego dalej Programem mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno operatorzy jak i dostawcy usług - adekwatnie do każdej kategorii (dalej zwani usługodawcami lub przedsiębiorcami ), spełniający określone przez Prezesa UKE warunki dla danej kategorii Programu. Udział w Programie jest dobrowolny i nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Certyfikat nadawany jest na okres jednego roku. Certyfikat może być przedłużony na kolejny rok. W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć ponownie wniosek w terminie przewidzianym w pkt IV.1. Usługodawca sam decyduje, które z oferowanych usług będzie sprzedawał w ramach Programu. Certyfikat przyznawany jest usługodawcy za spełnienie warunków Programu, jednakże to on sam decyduje, do której grupy usług/ofert będzie miał zastosowanie Certyfikat, pod warunkiem, że usługi te spełniają warunki danego Certyfikatu. Warunki oferty handlowej w ramach Programu określa usługodawca, w przypadku Certyfikatu w kategorii Senior Program celowo nie wskazuje na wiek osób starszych. Usługodawca sam powinien wskazać wiek klienta, który może skorzystać z oferty w ramach Certyfikatu w kategorii Senior. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezesa UKE o przyznaniu Certyfikatu, usługodawca może wykorzystywać znak Certyfikatu do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych, w tym informacyjnych tworzących wizerunek firmy lub samej usługi, której znak dotyczy. III. WARUNKI UCZESTNICTWA Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior 1. wsparcie sprzedażowe/obsługa klienta, 2. wsparcie techniczne, 3. wsparcie szkoleniowe, 4. konfiguracja usługi, 5. umowa na próbę możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni bez konsekwencji (kar) finansowych, 6. wypróbuj zanim kupisz praktyczne szkolenie z obsługi telefonu lub komputera przed zakupem sprzętu, 7. odpowiednia do potrzeb oferta sprzętowa, 8. przejrzystość warunków umowy. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w Programie zawiera Załącznik nr 3. 2

3 IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU 1. Składanie wniosków Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok na który ma być przyznany certyfikat (np. aby uzyskać certyfikat na rok 2015 wniosek należy złożyć do 30 września 2014 r.). Wniosek zostaje rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE. Wypełniony wniosek przedsiębiorca składa do Prezesa UKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, faksem lub osobiście. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wzór wniosku zgłoszenie do Programu - dostępny jest na stronie 2. Wymagana dokumentacja Wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu powinien zawierać również: 1. podpisane oświadczenie reprezentanta przedsiębiorcy, iż zapoznał się z warunkami Programu oraz Regulaminu i akceptuje jego wszystkie zapisy, 2. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, 3. Wzór umowy, 4. Cennik, 5. Ofertę handlową, 6. udostępniany użytkownikom Podręcznik Seniora dotyczący korzystania z mediów elektronicznych, 7. wypełnioną ankietę Certyfikatu, 8. linki do elektronicznych wersji wzorców umownych wymaganych w Programie. 3. Publikacja zgłoszeń W przypadku nadania Certyfikatu, Prezes UKE publikuje na stronie www Urzędu listę przedsiębiorców posiadających Certyfikat, datę jego nadania oraz okres ważności Certyfikatu. Mając na względzie promocję przedsiębiorców, którym został przyznany Certyfikat, Prezes UKE może publikować również taką listę w innych środkach masowego przekazu. Publikowana jest również lista przedsiębiorców, którym został odebrany Certyfikat w trakcie trwania Programu z uzasadnieniem odebrania znaku. 4. Rozpatrzenie wniosku Rozpatrzenie wniosku następuje na podstawie przekazanej do Prezesa UKE dokumentacji. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji, Urząd wskazuje drogą elektroniczną zakres informacji, jakie należy dostarczyć wyznaczając jednocześnie termin ich uzupełnienia. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku braku uzupełnienia o dodatkowe, wskazane przez Prezesa UKE informacje. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia któregoś z określonych w Programie wymogów, Prezes UKE wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą ustala termin ich usunięcia. W przypadku Certyfikatu w kategorii Senior operatora, który nie udostępnia sprzętu telekomunikacyjnego nie dotyczą wymogi: 3

4 Wypróbuj zanim kupisz, Oferta sprzętowa. 5. Kryteria oceny 1. Nadesłana dokumentacja musi spełniać następujące wymogi formalne: Wniosek powinien być kompletny i poprawnie wypełniony, Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy wraz z załączonym stosownym upoważnieniem. Wnioski, które nie spełniają kryteriów formalnych, pozostawione zostaną bez rozpoznania, chyba, że przedsiębiorca uzupełni braki po wezwaniu Prezesa UKE w wyznaczonym terminie. 2. Kryteria merytoryczne/ Inne kryteria: Po otrzymaniu regulaminu, wzoru umowy oraz cennika świadczenia usług, Urząd dokonuje oceny przekazanej dokumentacji pod względem zgodności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). Przedsiębiorca ubiegający się o Certyfikat zobowiązany jest do udokumentowania przed Prezesem UKE, iż spełnia wszystkie wymagania określone dla danego Certyfikatu. Weryfikowany jest sposób realizacji wymogu oraz osiągnięty tym sposobem cel. Audytowi podlegają: Weryfikacja wymogów każdego z Certyfikatów odbywa się na podstawie kryteriów opisanych w niniejszym dokumencie. Weryfikacji podlega również oświadczenie przedsiębiorcy wraz z załączoną ankietą. W przypadku braku możliwości poddania szczegółowej weryfikacji wszystkich przekazanych przez Wnioskodawcę danych, rozpatrzenie wniosku oraz decyzja o nadaniu Certyfikatu zostanie podjęta w oparciu o zasadę, iż przedsiębiorca oświadcza prawdę przekazując informację do Urzędu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż przekazane oświadczenie jest nieprawdziwe, Urząd ustali z przedsiębiorcą termin audytu poświadczający prawdziwość deklarowanych faktów. Przedsiębiorca może na własne życzenie skorzystać z firmy zewnętrznej do przeprowadzenia audytu w omawianym zakresie. W takim przypadku koszt audytu ponosi przedsiębiorca. Dopuszczalne jest również przedstawienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyników audytu przeprowadzonego w ostatnim półroczu. Audyt nie nosi znamion kontroli, UKE w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może pouczyć przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz zalecić ich usunięcie. 1. Procedura obsługi awarii: tryb realizacji zgłoszenia (czas realizacji, kontakt z klientem, weryfikacja podczas zgłoszenia), przedłużenie terminu realizacji zgłoszenia (kierunek inicjacji kontaktu), informacja dla klienta dotycząca awarii, szacowany czas jej usunięcia, informacja dotycząca odszkodowania. 4

5 2. Procedura realizacji zgłaszanych reklamacji związanych z zaniżonym transferem. 3. Procedura działań związanych z rozwiązaniem umowy w przypadku braku możliwości technicznych do realizacji zawartej umowy: tryb rozwiązania umowy, strona inicjująca rozwiązanie umowy, czas zwolnienia łącza w przypadku łączy dzierżawionych. 4. Obsługa klientów w callcenter (CC): jakość informacji przekazywanych klientom przez pracowników działu obsługi klientów (jakość skryptów pracowników CC). 5. Badanie przepustowości łączy: pomiar przepustowości łączy losowej ilości abonentów usługi. 6. Zasady weryfikacji przestrzegania przez operatora warunków Programu w okresie ważności Certyfikatu Raz na pół roku przedsiębiorca, któremu został przyznany Certyfikat, zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi UKE sprawozdania z realizacji zasad Programu. Sprawozdanie oparte powinno być o dane jakościowe oraz ilościowe z dotychczasowej realizacji wymogów Programu. W przypadku Certyfikatu w kategorii Senior sprawozdanie powinno zawierać dodatkowo dane dotyczące działalności edukacyjnej. Prezes UKE zachowuje sobie prawo do weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę warunków danego Certyfikatu, zwłaszcza w sytuacji, gdy do UKE będą docierały sygnały od konsumentów dotyczące możliwych nieprawidłowości. Prezes UKE może wówczas wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w sprawie lub/i zlecić audyt operatora w omawianym zakresie. 7. Zasady przedłużania ważności Certyfikatu Przedsiębiorca zainteresowany przedłużeniem ważności danego Certyfikatu zobowiązany jest przedłożyć Prezesowi UKE ponownie wniosek o nadanie Certyfikatu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, zgodnie pkt IV.1, oraz sprawozdanie ze swoich działań związanych z danym Certyfikatem za rok ubiegły. Sprawozdanie powinno zawierać informacje (zarówno ilościowe jak i jakościowe) o działaniach przedsiębiorcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mediów elektronicznych oraz podnoszenia jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. Wzór sprawozdania z wykonania warunków Programu zawiera Załącznik nr 5. W przypadku nie przekazania ponownego zgłoszenia do UKE, Certyfikat traci ważność, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich materiałów informacyjnych przedsiębiorcy podawanych do publicznej wiadomości. 8. Zasady odebrania Certyfikatu w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę warunków Programu W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków przystąpienia do Programu, UKE wezwie przedsiębiorcę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz określi termin ich usunięcia. Jednocześnie Urząd może zlecić audyt we wskazanym zakresie. 5

6 W przypadku nie usunięcia przez przedsiębiorcę wskazanych przez UKE nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Certyfikat zostaje odebrany. Od chwili odebrania Certyfikatu przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich publicznie dostępnych materiałów informacyjnych. Posługiwanie się nim bez zgody UKE oznacza naruszenie praw do znaku. UKE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www UKE. Wnioski złożone przed wprowadzeniem zmian rozpatrywane są według regulaminu przed zmianą, chyba że Wnioskodawca wyrazi zgodę na rozpatrzenie wniosku według regulaminu po zmianie. Regulamin został opublikowany w dniu 10 stycznia 2014 r. Załączniki: 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE, 2. Wzór Certyfikatu w kategorii Senior, 3. Warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior, 4. Ankieta Certyfikatu w kategorii Senior, 5. Wzór sprawozdania Certyfikatu w kategorii Senior. 6

7 Załącznik 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior Zgłoszenie do Programu CERTYFIKAT PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w kategorii SENIOR.. Miejscowość, data Zgłaszam reprezentowaną przeze mnie firmę... zajmującą się świadczeniem usług telekomunikacyjnych do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację założeń Programu z ramienia operatora: Nazwa firmy: Adres siedziby: Telefon/Fax: Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie przedsiębiorca spełnia wszystkie określone przez UKE warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior oraz akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, iż wraz ze zgłoszeniem przedstawię działania reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcę, potwierdzając spełnienie warunków Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników objętych programem korzystających z usług telekomunikacyjnych oraz przedstawię plan działań operatora na najbliższy rok.... pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy w przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich określonych w Regulaminie warunków, UKE może w porozumieniu z operatorem wyznaczyć termin do spełnienia warunków. 7

8 Załącznik 2. Wzór Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadcza, że Xxxxxx S.A. ul. Xxxxxxx Xxxxxxxx świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior wyrównując szanse i zwiększając aktywność osób starszych w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Certyfikat ważny jest do: 20. roku Numer rejestracyjny: CS/0/0000 Warszawa, dnia 20. r.... Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 8

9 Załącznik Wsparcie sprzedażowe/obsługa klienta Na spełnienie warunku składają się: Warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior sprzedaż usług i obsługa klienta w lokalu przedsiębiorcy W każdym lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w którym prowadzona jest sprzedaż i obsługa klienta, znajduje się stanowisko oznaczone logotypem Certyfikatu w kategorii Senior przeznaczone do obsługi osób starszych, gdzie klienci mają możliwość zapoznania się z warunkami oferty operatora, w tym również z ofertą sprzętową. W wyznaczonym stanowisku klienci mogą również załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą klienta. W lokalu przedsiębiorcy znajduje się wzór dokumentów zgodny z pkt 8. Przejrzystość warunków umowy. Wyznaczone stanowisko może być przeznaczone do obsługi wszystkich klientów, jednakże osoby korzystające z usług w ramach Certyfikatu w kategorii Senior obsługiwane są poza kolejnością. Stanowisko działa na zasadach kasy pierwszeństwa dla klientów objętych Programem. W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego wykorzystywania stanowiska przez klientów nieobjętych Programem przedsiębiorca telekomunikacyjny może wraz z umową przekazać klientowi np. identyfikator/znaczek, na podstawie którego konsultant będzie mógł obsłużyć klienta poza kolejnością. sprzedaż usług i obsługa klienta poza lokalem przedsiębiorcy Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który prowadzi sprzedaż usług poza lokalem przedsiębiorcy, zapewnia, iż klient ma pełną świadomość z kim rozmawia, przede wszystkim z przedstawicielem jakiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Przedstawiciel ma zawsze przypięty identyfikator ze swoim nazwiskiem oraz nazwą i logotypem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego reprezentuje. Przedstawiciel wraz z ofertą przedstawia wzór dokumentów zgodny z pkt 8. przejrzystość warunków umowy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do weryfikacji zawartych przez przedstawiciela umów w przypadku zgłoszenia przez klienta wątpliwości co do zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej zawarcia umowy, warunków umowy lub wysokości rachunku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do zawieszenia terminu płatności kwoty spornej na czas rozpatrzenia reklamacji lub rozpatrzenia sprawy przez UKE. Zawieszenie kwoty spornej uzależnione jest od uregulowania przez klienta wszystkich bezspornych należności. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości związanych z zawarciem umowy przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości zgodnie ze złożonym przez klienta zamówieniem lub natychmiastowego rozwiązania umowy bez roszczenia odszkodowawczego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dedykuje część infolinii do obsługi osób starszych, za pośrednictwem której klient zrealizuje sprawy związane z obsługą klienta na zasadzie one call. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia klienta w trakcie rozmowy z konsultantem, konsultant kontaktuje się z klientem w ciągu 24 godzin z informacją zwrotną w jaki sposób i kiedy zlecenie zostanie zrealizowane. Klient objęty Programem Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior 9

10 dzwoniący do BOK powinien mieć możliwość wyboru za pośrednictwem IVR dostępu do konsultanta obsługującego klientów Programu. Konsultant powinien mieć możliwość potwierdzenia w systemie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego faktu uczestnictwa klienta w Programie. W przypadku złożenia przez klienta objętego Programem pełnomocnictwa do reprezentowania klienta i składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy abonenckiej pełnomocnik abonenta może korzystać z dedykowanej części infolinii do realizacji woli abonenta. 2. Wsparcie techniczne Przedsiębiorca telekomunikacyjny w ramach Programu zapewnia wsparcie techniczne za pośrednictwem infolinii, w lokalu przedsiębiorcy lub w lokalu klienta. Wsparcie techniczne obejmuje: w przypadku awarii udostępnionego urządzenia na prośbę klienta objętego Programem zobowiązanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do odbioru uszkodzonego urządzenia, udostępnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy oraz dostarczenia naprawionego lub nowego urządzenia na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń w przypadku Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior powinna być realizowana na zasadzie door to door sposób realizacji naprawy urządzenia polega na przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu (na koszt serwisu/ przedsiębiorcy telekomunikacyjnego), naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela (także na koszt serwisu), dodatkowo na czas naprawy klientowi udostępniane jest urządzenie zastępcze, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z nieprawidłowym działaniem usługi - osoby starsze w sposób szczególny wymagają zapewnienia ciągłości świadczenia usług. W przypadku wystąpienia awarii przedsiębiorca telekomunikacyjny dąży do jej usunięcia maksymalnie w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w wyznaczonym terminie o powyższym przedsiębiorca telekomunikacyjny informuje klienta wskazując termin przywrócenia usług oraz w miarę swoich możliwości zapewnia numer zastępczy. 3. Wsparcie szkoleniowe Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń zarówno dla obecnych klientów, jak również potencjalnych klientów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (pierwszeństwo przystąpienia do szkolenia mają abonenci usługi świadczonej w ramach Programu). Proponowany zakres tematyki szkoleń: obsługa komputera, Internet wyszukiwanie informacji na stronach www, komunikacja internetowa: , VOIP, komunikatory, bramki sms-owe, czaty, fora, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, multimedia, zakupy, aukcje, bankowość internetowa, porównywarki cenowe, słowniki, encyklopedie, dodatkowo: wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym (np. telewizja cyfrowa, obsługa aparatu cyfrowego), bezpieczeństwo bezpieczne korzystanie z Internetu, oprogramowanie zabezpieczające, właściwe korzystanie z sieci, reagowanie na zagrożenia, obsługa telefonu komórkowego wykonywanie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, tworzenie i obsługa książki telefonicznej, proste 10

11 wybieranie numerów, numery alarmowe, ICE, telefon za granicą, transmisja danych, zdjęcia, filmy, MMSy, świadome korzystanie z usług o podwyższonej opłacie, w tym usługi Premium Rate. Zakres, formę oraz ilość szkoleń prowadzonych przez operatora w ramach Programu określa przedsiębiorca telekomunikacyjny zgodnie ze swoimi możliwościami. Dodatkowo przedsiębiorca telekomunikacyjny zamieszcza materiały szkoleniowe w postaci Podręcznika Seniora na swojej stronie internetowej z możliwością zmiany rozmiaru czcionki tekstu. Podręcznik powinien być dostępny również w formie e-booka oraz audio booka. Przedsiębiorca telekomunikacyjny uczestniczący w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior może wypełnić warunek szkoleniowy poprzez włączenie młodzieży szkolnej w walkę z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, realizując zasady akcji: Różne pokolenia jedna technologia, polegające na zaangażowaniu osób z najmłodszego pokolenia w edukację seniorów. Młodzi ludzie są ekspertami od nowych technologii, dlatego też program szkoleniowy realizowany przez nich mógłby pomóc zlikwidować przepaść cyfrową pomiędzy pokoleniami i pokazać osobom starszym jak wykorzystywać nowe technologie w życiu codziennym. Przedsiębiorca telekomunikacyjny realizujący Program powinien w tym celu nawiązać współpracę z wybraną szkołą/szkołami, dostarczyć materiały szkoleniowe oraz przeszkolić zainteresowaną współpracą młodzież, jak również określić sposób nagradzania uczniów i/lub szkół biorących udział w szkoleniach. Proponowany zakres tematyki szkoleń: obsługa komputera, Internet wyszukiwanie informacji na stronach www, komunikacja internetowa: , VOIP, komunikatory, bramki sms-owe, czaty, fora, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, multimedia, zakupy, aukcje, bankowość internetowa, porównywarki cenowe, słowniki, encyklopedie, dodatkowo: wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym (np. telewizja cyfrowa, obsługa aparatu cyfrowego), bezpieczeństwo bezpieczne korzystanie z Internetu, oprogramowanie zabezpieczające, właściwe korzystanie z sieci, reagowanie na zagrożenia, obsługa telefonu komórkowego wykonywanie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, tworzenie i obsługa książki telefonicznej, proste wybieranie numerów, numery alarmowe, ICE, telefon za granicą, transmisja danych, zdjęcia, filmy, MMSy. 4. Konfiguracja usługi darmowa blokada numerów o podwyższonej opłacie, w przypadku usług komórkowych również blokada numeracji Premium Rate na żądanie klienta, przepustowość łącza dostosowana do potrzeb użytkownika uwzględniając możliwości ekonomiczne osób starszych. Łącze musi zapewnić dostęp do wszystkich dostępnych obecnie form komunikacji uwzględniając wpływ opóźnień transmisji oraz zmienność w wysyłaniu i odbieraniu pakietów na jakość usługi (VOIP, komunikatory itp.). Spełnieniem warunku jest stworzenie specjalnej oferty w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior z przepływnością spełniającą powyższe warunki lub zapewnieniu pomocy operatora w wyborze właściwej usługi z obecnej oferty przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia dodatkowe udogodnienia dla Seniorów (np. dodatkowe pakiety minut, zakup sprzętu na preferencyjnych warunkach itp.). Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia pomoc przy wyborze usługi uwzględniając sposób wykorzystywania usług przez abonenta, 11

12 pomoc w konfiguracji usługi w przypadku problemów związanych z aktywacją usługi przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do przejścia przez cały proces aktywacyjny wraz z klientem za pośrednictwem Telefonicznego Biura Obsługi Klienta. Jeśli aktywacja usługi będzie niemożliwa do realizacji telefonicznie przedsiębiorca telekomunikacyjny oferuje bezpłatną pomoc w jej aktywacji w lokalu klienta. Brak płatności za pomoc w aktywacji usług w lokalu klienta dotyczy jedynie pierwszej aktywacji za ponowną wizytę przedstawiciela przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może zostać pobrana opłata zgodna z Cennikiem świadczenia usług danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 5. Umowa na próbę możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni bez konsekwencji (kar) finansowych Przedsiębiorca telekomunikacyjny przed zawarciem umowy informuje klienta o możliwości skorzystania z umowy na próbę oraz możliwości udostępnienia sprzętu testowego na okres próbny. Umowy zawierane w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior mogą zostać rozwiązane przez klienta bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od aktywacji usługi bez roszczenia odszkodowawczego (kar umownych) ze strony przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Do zachowania terminu wystarczy nadanie pisma z rezygnacją 30 dnia od aktywacji. Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z okresem wypowiedzenia umowy danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Do końca okresu wypowiedzenia umowy przedsiębiorca telekomunikacyjny nalicza opłatę za świadczone usługi zgodnie z zawartą umową. Po okresie wypowiedzenia abonent zwraca w terminie określonym przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na wskazany przez niego adres, udostępnione urządzenia w stanie nie pogorszonym niż zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. W przypadku przekroczenia terminu zdania urządzenia przedsiębiorca telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę zgodną z cennikiem. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może przedstawić inna propozycję umożliwiającą rozwiązanie umowy w ciągu 30 dni od dnia aktywacji usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu odzyskania sprzętu w nienaruszonym stanie, tak, aby urządzenia mogły być ponownie wykorzystane. 6. Wypróbuj, zanim kupisz - praktyczne szkolenie z obsługi telefonu lub komputera przed zakupem sprzętu Przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący sprzęt telekomunikacyjny w ramach oferty Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior zobowiązuje się do szczegółowego zaprezentowania podstawowych funkcji oferowanych urządzeń. W przypadku telefonów komórkowych przed ostatecznym wyborem modelu telefonu klient przed zawarciem umowy w ramach Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior powinien mieć możliwość zapoznania się w obecności pracownika z: w przypadku aparatu telefonicznego: menu aparatu, głosowym menu aparatu (jeśli telefon posiada taką funkcję), sposobem tworzenia i odbierania wiadomości tekstowych, sposobem wykonywania i odbierania połączeń głosowych, możliwością aktywacji oraz dezaktywacji połączeń z Internetem, możliwością stosowania lub wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. w przypadku komputera: aktywacją usługi dostępu do Internetu (instalacja modemu/karty SIM), zainstalowanym systemem operacyjnym, możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych. 12

13 Klient powinien mieć możliwość dokonania oceny oferowanych urządzeń przed dokonaniem zakupu zapoznając się z obsługą urządzeń oraz akcesoriów, co powinno przełożyć się na świadomy wybór urządzenia spełniającego jego wymagania i potrzeby. Spełnienie warunku nie może się ograniczać jedynie do prezentacji urządzeń przez pracownika operatora. Urządzenie powinno zostać udostępnione klientowi w obecności pracownika przedsiębiorcy, aby ten mógł sam dokonać oceny konkretnego modelu. 7. Oferta sprzętowa Przedsiębiorca telekomunikacyjny uczestniczący w Programie oferujący urządzenia telekomunikacyjne zapewnia ofertę sprzętową dostosowaną do potrzeb i wymogów osób starszych. Aparaty telefoniczne m.in. posiadają: duże klawisze, szeroki, czytelny ekran, głośnik działający z aparatami słuchowymi, proste funkcje menu, funkcję SOS. Dodatkowo na stronie www przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinny być dostępne instrukcje oferowanych urządzeń w formie elektronicznej i w formatach umożliwiających ich wydrukowanie oraz umożliwiających odczytanie za pomocą programów czytających. 8. Przejrzystość warunków umowy Dokumenty w ramach Programu na prośbę klienta drukowane są dużą czcionką, wraz z wyboldowaniem najważniejszych zapisów w Regulaminie, Umowie oraz Cenniku świadczenia usług. Dokumenty o zwiększonej wielkości czcionki powinny umożliwić osobom słabowidzącym czytanie przedstawionych im wzorców umownych. Prócz zwiększonej czcionki niezbędne jest zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem i drukiem, niedopuszczalne jest aby stosowane rozwiązania graficzne zaburzały czytelność oraz przejrzystość dokumentu (np. logo operatora stosowane jako tło dokumentu). Wskazane jest używanie czcionek o prostych krojach, np. Arial, Tahoma lub Verdana, w kolorze czarnym. Wielkość stosowanej czcionki na wzorcach umownych w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior powinna wynieść przynajmniej 12 pkt. Nie należy stosować zbyt dużej czcionki, zastosowanie za dużej czcionki może spowodować z kolei trudności w zrozumieniu sensu dokumentu oraz zaburzać orientację w tekście. Dokumenty, ze względu na swoją objętość, mogą być drukowane dwustronnie i stosowane jako wzorzec dostępny w lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz używany przy sprzedaży bezpośredniej lub na wyraźne żądanie klienta. Dopuszczalne jest zawieranie umowy na stosowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wzorcach umownych o ile klient nie zażąda dokumentów do podpisu zgodnych z punktem 8. Przejrzystość warunków umowy. Niezależnie od wyboru klienta, powinien on mieć możliwość zapoznania się z treścią dokumentów zgodnych z opisem w punkcie 8. Przejrzystość warunków umowy. Wraz z umową w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior przedsiębiorca telekomunikacyjny przekazuje wzór pełnomocnictwa do reprezentowania abonenta w sprawach związanych z realizacją umowy abonenckiej, którą abonent może wypełnić przy zawieraniu umowy lub odesłać w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do dokumentów przedsiębiorca telekomunikacyjny załącza pisemną informację dotyczącą: możliwości oraz sposobu wypowiedzenia umowy na próbę w ciągu 30 dni od dnia jej aktywacji, 13

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Przejrzysta Porównywarka Ofert Usług Telekomunikacyjnych I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo