Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU Niniejszy dokument opisuje procedurę przyznawania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior. I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel fax Weryfikacja składanych wniosków: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego. II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE 1. Cel Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior W celu wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, a także zapewnienia użytkownikom maksymalnie najlepszej ochrony przed nadużyciami, w tym przestępczością w sieci, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podjął działania związane z certyfikacją usług telekomunikacyjnych. Realizując Program w kategorii Senior, Prezes UKE kieruje się potrzebą wyrównywania szans osób starszych oraz w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Program ma za zadanie zwiększenie aktywności osób starszych na rynku usług telekomunikacyjnych. Głównym 1

2 celem programu jest stworzenie specjalnej obsługi, w tym oferty handlowej, dla tej grupy osób oraz poprawa kwalifikacji, umiejętności i efektywności funkcjonowania osób starszych na rynku usług telekomunikacyjnych, dzięki czemu będą mogli korzystać z nowych technologii oraz nowych tańszych form komunikacji. Program zakłada promocję działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych spełniających określone warunki poprzez przyznanie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior. Program ma również za zadanie zainteresowanie osób starszych ofertą kierowaną specjalnie do nich. 2. Opis Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior Do Programu Certyfikat Prezesa UKE, zwanego dalej Programem mogą przystąpić wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno operatorzy jak i dostawcy usług - adekwatnie do każdej kategorii (dalej zwani usługodawcami lub przedsiębiorcami ), spełniający określone przez Prezesa UKE warunki dla danej kategorii Programu. Udział w Programie jest dobrowolny i nie powoduje konieczności zmiany Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Certyfikat nadawany jest na okres jednego roku. Certyfikat może być przedłużony na kolejny rok. W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć ponownie wniosek w terminie przewidzianym w pkt IV.1. Usługodawca sam decyduje, które z oferowanych usług będzie sprzedawał w ramach Programu. Certyfikat przyznawany jest usługodawcy za spełnienie warunków Programu, jednakże to on sam decyduje, do której grupy usług/ofert będzie miał zastosowanie Certyfikat, pod warunkiem, że usługi te spełniają warunki danego Certyfikatu. Warunki oferty handlowej w ramach Programu określa usługodawca, w przypadku Certyfikatu w kategorii Senior Program celowo nie wskazuje na wiek osób starszych. Usługodawca sam powinien wskazać wiek klienta, który może skorzystać z oferty w ramach Certyfikatu w kategorii Senior. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezesa UKE o przyznaniu Certyfikatu, usługodawca może wykorzystywać znak Certyfikatu do promocji, reklamy oraz innych działań marketingowych, w tym informacyjnych tworzących wizerunek firmy lub samej usługi, której znak dotyczy. III. WARUNKI UCZESTNICTWA Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior 1. wsparcie sprzedażowe/obsługa klienta, 2. wsparcie techniczne, 3. wsparcie szkoleniowe, 4. konfiguracja usługi, 5. umowa na próbę możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni bez konsekwencji (kar) finansowych, 6. wypróbuj zanim kupisz praktyczne szkolenie z obsługi telefonu lub komputera przed zakupem sprzętu, 7. odpowiednia do potrzeb oferta sprzętowa, 8. przejrzystość warunków umowy. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w Programie zawiera Załącznik nr 3. 2

3 IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU 1. Składanie wniosków Wnioski można składać do 30 września każdego roku poprzedzającego rok na który ma być przyznany certyfikat (np. aby uzyskać certyfikat na rok 2015 wniosek należy złożyć do 30 września 2014 r.). Wniosek zostaje rozpatrzony najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia jego złożenia. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany i zaproszony na uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Prezesa UKE. Wypełniony wniosek przedsiębiorca składa do Prezesa UKE za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie, faksem lub osobiście. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wzór wniosku zgłoszenie do Programu - dostępny jest na stronie 2. Wymagana dokumentacja Wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o przyznanie Certyfikatu powinien zawierać również: 1. podpisane oświadczenie reprezentanta przedsiębiorcy, iż zapoznał się z warunkami Programu oraz Regulaminu i akceptuje jego wszystkie zapisy, 2. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, 3. Wzór umowy, 4. Cennik, 5. Ofertę handlową, 6. udostępniany użytkownikom Podręcznik Seniora dotyczący korzystania z mediów elektronicznych, 7. wypełnioną ankietę Certyfikatu, 8. linki do elektronicznych wersji wzorców umownych wymaganych w Programie. 3. Publikacja zgłoszeń W przypadku nadania Certyfikatu, Prezes UKE publikuje na stronie www Urzędu listę przedsiębiorców posiadających Certyfikat, datę jego nadania oraz okres ważności Certyfikatu. Mając na względzie promocję przedsiębiorców, którym został przyznany Certyfikat, Prezes UKE może publikować również taką listę w innych środkach masowego przekazu. Publikowana jest również lista przedsiębiorców, którym został odebrany Certyfikat w trakcie trwania Programu z uzasadnieniem odebrania znaku. 4. Rozpatrzenie wniosku Rozpatrzenie wniosku następuje na podstawie przekazanej do Prezesa UKE dokumentacji. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji, Urząd wskazuje drogą elektroniczną zakres informacji, jakie należy dostarczyć wyznaczając jednocześnie termin ich uzupełnienia. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku braku uzupełnienia o dodatkowe, wskazane przez Prezesa UKE informacje. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia któregoś z określonych w Programie wymogów, Prezes UKE wskazuje stwierdzone nieprawidłowości oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą ustala termin ich usunięcia. W przypadku Certyfikatu w kategorii Senior operatora, który nie udostępnia sprzętu telekomunikacyjnego nie dotyczą wymogi: 3

4 Wypróbuj zanim kupisz, Oferta sprzętowa. 5. Kryteria oceny 1. Nadesłana dokumentacja musi spełniać następujące wymogi formalne: Wniosek powinien być kompletny i poprawnie wypełniony, Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy wraz z załączonym stosownym upoważnieniem. Wnioski, które nie spełniają kryteriów formalnych, pozostawione zostaną bez rozpoznania, chyba, że przedsiębiorca uzupełni braki po wezwaniu Prezesa UKE w wyznaczonym terminie. 2. Kryteria merytoryczne/ Inne kryteria: Po otrzymaniu regulaminu, wzoru umowy oraz cennika świadczenia usług, Urząd dokonuje oceny przekazanej dokumentacji pod względem zgodności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). Przedsiębiorca ubiegający się o Certyfikat zobowiązany jest do udokumentowania przed Prezesem UKE, iż spełnia wszystkie wymagania określone dla danego Certyfikatu. Weryfikowany jest sposób realizacji wymogu oraz osiągnięty tym sposobem cel. Audytowi podlegają: Weryfikacja wymogów każdego z Certyfikatów odbywa się na podstawie kryteriów opisanych w niniejszym dokumencie. Weryfikacji podlega również oświadczenie przedsiębiorcy wraz z załączoną ankietą. W przypadku braku możliwości poddania szczegółowej weryfikacji wszystkich przekazanych przez Wnioskodawcę danych, rozpatrzenie wniosku oraz decyzja o nadaniu Certyfikatu zostanie podjęta w oparciu o zasadę, iż przedsiębiorca oświadcza prawdę przekazując informację do Urzędu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż przekazane oświadczenie jest nieprawdziwe, Urząd ustali z przedsiębiorcą termin audytu poświadczający prawdziwość deklarowanych faktów. Przedsiębiorca może na własne życzenie skorzystać z firmy zewnętrznej do przeprowadzenia audytu w omawianym zakresie. W takim przypadku koszt audytu ponosi przedsiębiorca. Dopuszczalne jest również przedstawienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyników audytu przeprowadzonego w ostatnim półroczu. Audyt nie nosi znamion kontroli, UKE w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może pouczyć przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz zalecić ich usunięcie. 1. Procedura obsługi awarii: tryb realizacji zgłoszenia (czas realizacji, kontakt z klientem, weryfikacja podczas zgłoszenia), przedłużenie terminu realizacji zgłoszenia (kierunek inicjacji kontaktu), informacja dla klienta dotycząca awarii, szacowany czas jej usunięcia, informacja dotycząca odszkodowania. 4

5 2. Procedura realizacji zgłaszanych reklamacji związanych z zaniżonym transferem. 3. Procedura działań związanych z rozwiązaniem umowy w przypadku braku możliwości technicznych do realizacji zawartej umowy: tryb rozwiązania umowy, strona inicjująca rozwiązanie umowy, czas zwolnienia łącza w przypadku łączy dzierżawionych. 4. Obsługa klientów w callcenter (CC): jakość informacji przekazywanych klientom przez pracowników działu obsługi klientów (jakość skryptów pracowników CC). 5. Badanie przepustowości łączy: pomiar przepustowości łączy losowej ilości abonentów usługi. 6. Zasady weryfikacji przestrzegania przez operatora warunków Programu w okresie ważności Certyfikatu Raz na pół roku przedsiębiorca, któremu został przyznany Certyfikat, zobowiązany jest do przedstawienia Prezesowi UKE sprawozdania z realizacji zasad Programu. Sprawozdanie oparte powinno być o dane jakościowe oraz ilościowe z dotychczasowej realizacji wymogów Programu. W przypadku Certyfikatu w kategorii Senior sprawozdanie powinno zawierać dodatkowo dane dotyczące działalności edukacyjnej. Prezes UKE zachowuje sobie prawo do weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę warunków danego Certyfikatu, zwłaszcza w sytuacji, gdy do UKE będą docierały sygnały od konsumentów dotyczące możliwych nieprawidłowości. Prezes UKE może wówczas wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyczerpujących wyjaśnień w sprawie lub/i zlecić audyt operatora w omawianym zakresie. 7. Zasady przedłużania ważności Certyfikatu Przedsiębiorca zainteresowany przedłużeniem ważności danego Certyfikatu zobowiązany jest przedłożyć Prezesowi UKE ponownie wniosek o nadanie Certyfikatu wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, zgodnie pkt IV.1, oraz sprawozdanie ze swoich działań związanych z danym Certyfikatem za rok ubiegły. Sprawozdanie powinno zawierać informacje (zarówno ilościowe jak i jakościowe) o działaniach przedsiębiorcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mediów elektronicznych oraz podnoszenia jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. Wzór sprawozdania z wykonania warunków Programu zawiera Załącznik nr 5. W przypadku nie przekazania ponownego zgłoszenia do UKE, Certyfikat traci ważność, a przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich materiałów informacyjnych przedsiębiorcy podawanych do publicznej wiadomości. 8. Zasady odebrania Certyfikatu w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę warunków Programu W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków przystąpienia do Programu, UKE wezwie przedsiębiorcę do usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz określi termin ich usunięcia. Jednocześnie Urząd może zlecić audyt we wskazanym zakresie. 5

6 W przypadku nie usunięcia przez przedsiębiorcę wskazanych przez UKE nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Certyfikat zostaje odebrany. Od chwili odebrania Certyfikatu przedsiębiorca zobowiązany jest do zaprzestania wykorzystywania znaku oraz wycofania znaku ze wszystkich publicznie dostępnych materiałów informacyjnych. Posługiwanie się nim bez zgody UKE oznacza naruszenie praw do znaku. UKE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www UKE. Wnioski złożone przed wprowadzeniem zmian rozpatrywane są według regulaminu przed zmianą, chyba że Wnioskodawca wyrazi zgodę na rozpatrzenie wniosku według regulaminu po zmianie. Regulamin został opublikowany w dniu 10 stycznia 2014 r. Załączniki: 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE, 2. Wzór Certyfikatu w kategorii Senior, 3. Warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior, 4. Ankieta Certyfikatu w kategorii Senior, 5. Wzór sprawozdania Certyfikatu w kategorii Senior. 6

7 Załącznik 1. Wzór zgłoszenia do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior Zgłoszenie do Programu CERTYFIKAT PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w kategorii SENIOR.. Miejscowość, data Zgłaszam reprezentowaną przeze mnie firmę... zajmującą się świadczeniem usług telekomunikacyjnych do Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację założeń Programu z ramienia operatora: Nazwa firmy: Adres siedziby: Telefon/Fax: Oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie przedsiębiorca spełnia wszystkie określone przez UKE warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Programu Certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior oraz akceptuję jego treść. Jednocześnie oświadczam, iż wraz ze zgłoszeniem przedstawię działania reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcę, potwierdzając spełnienie warunków Programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników objętych programem korzystających z usług telekomunikacyjnych oraz przedstawię plan działań operatora na najbliższy rok.... pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy w przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich określonych w Regulaminie warunków, UKE może w porozumieniu z operatorem wyznaczyć termin do spełnienia warunków. 7

8 Załącznik 2. Wzór Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadcza, że Xxxxxx S.A. ul. Xxxxxxx Xxxxxxxx świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z wymogami Certyfikatu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kategorii Senior wyrównując szanse i zwiększając aktywność osób starszych w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Certyfikat ważny jest do: 20. roku Numer rejestracyjny: CS/0/0000 Warszawa, dnia 20. r.... Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 8

9 Załącznik Wsparcie sprzedażowe/obsługa klienta Na spełnienie warunku składają się: Warunki uczestnictwa w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior sprzedaż usług i obsługa klienta w lokalu przedsiębiorcy W każdym lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w którym prowadzona jest sprzedaż i obsługa klienta, znajduje się stanowisko oznaczone logotypem Certyfikatu w kategorii Senior przeznaczone do obsługi osób starszych, gdzie klienci mają możliwość zapoznania się z warunkami oferty operatora, w tym również z ofertą sprzętową. W wyznaczonym stanowisku klienci mogą również załatwić wszystkie sprawy związane z obsługą klienta. W lokalu przedsiębiorcy znajduje się wzór dokumentów zgodny z pkt 8. Przejrzystość warunków umowy. Wyznaczone stanowisko może być przeznaczone do obsługi wszystkich klientów, jednakże osoby korzystające z usług w ramach Certyfikatu w kategorii Senior obsługiwane są poza kolejnością. Stanowisko działa na zasadach kasy pierwszeństwa dla klientów objętych Programem. W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego wykorzystywania stanowiska przez klientów nieobjętych Programem przedsiębiorca telekomunikacyjny może wraz z umową przekazać klientowi np. identyfikator/znaczek, na podstawie którego konsultant będzie mógł obsłużyć klienta poza kolejnością. sprzedaż usług i obsługa klienta poza lokalem przedsiębiorcy Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który prowadzi sprzedaż usług poza lokalem przedsiębiorcy, zapewnia, iż klient ma pełną świadomość z kim rozmawia, przede wszystkim z przedstawicielem jakiego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Przedstawiciel ma zawsze przypięty identyfikator ze swoim nazwiskiem oraz nazwą i logotypem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego reprezentuje. Przedstawiciel wraz z ofertą przedstawia wzór dokumentów zgodny z pkt 8. przejrzystość warunków umowy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do weryfikacji zawartych przez przedstawiciela umów w przypadku zgłoszenia przez klienta wątpliwości co do zawarcia umowy. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej zawarcia umowy, warunków umowy lub wysokości rachunku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do zawieszenia terminu płatności kwoty spornej na czas rozpatrzenia reklamacji lub rozpatrzenia sprawy przez UKE. Zawieszenie kwoty spornej uzależnione jest od uregulowania przez klienta wszystkich bezspornych należności. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości związanych z zawarciem umowy przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości zgodnie ze złożonym przez klienta zamówieniem lub natychmiastowego rozwiązania umowy bez roszczenia odszkodowawczego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dedykuje część infolinii do obsługi osób starszych, za pośrednictwem której klient zrealizuje sprawy związane z obsługą klienta na zasadzie one call. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia klienta w trakcie rozmowy z konsultantem, konsultant kontaktuje się z klientem w ciągu 24 godzin z informacją zwrotną w jaki sposób i kiedy zlecenie zostanie zrealizowane. Klient objęty Programem Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior 9

10 dzwoniący do BOK powinien mieć możliwość wyboru za pośrednictwem IVR dostępu do konsultanta obsługującego klientów Programu. Konsultant powinien mieć możliwość potwierdzenia w systemie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego faktu uczestnictwa klienta w Programie. W przypadku złożenia przez klienta objętego Programem pełnomocnictwa do reprezentowania klienta i składania oświadczeń woli w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy abonenckiej pełnomocnik abonenta może korzystać z dedykowanej części infolinii do realizacji woli abonenta. 2. Wsparcie techniczne Przedsiębiorca telekomunikacyjny w ramach Programu zapewnia wsparcie techniczne za pośrednictwem infolinii, w lokalu przedsiębiorcy lub w lokalu klienta. Wsparcie techniczne obejmuje: w przypadku awarii udostępnionego urządzenia na prośbę klienta objętego Programem zobowiązanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do odbioru uszkodzonego urządzenia, udostępnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy oraz dostarczenia naprawionego lub nowego urządzenia na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Obsługa serwisowa udostępnianych urządzeń w przypadku Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior powinna być realizowana na zasadzie door to door sposób realizacji naprawy urządzenia polega na przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu (na koszt serwisu/ przedsiębiorcy telekomunikacyjnego), naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela (także na koszt serwisu), dodatkowo na czas naprawy klientowi udostępniane jest urządzenie zastępcze, pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z nieprawidłowym działaniem usługi - osoby starsze w sposób szczególny wymagają zapewnienia ciągłości świadczenia usług. W przypadku wystąpienia awarii przedsiębiorca telekomunikacyjny dąży do jej usunięcia maksymalnie w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w wyznaczonym terminie o powyższym przedsiębiorca telekomunikacyjny informuje klienta wskazując termin przywrócenia usług oraz w miarę swoich możliwości zapewnia numer zastępczy. 3. Wsparcie szkoleniowe Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń zarówno dla obecnych klientów, jak również potencjalnych klientów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (pierwszeństwo przystąpienia do szkolenia mają abonenci usługi świadczonej w ramach Programu). Proponowany zakres tematyki szkoleń: obsługa komputera, Internet wyszukiwanie informacji na stronach www, komunikacja internetowa: , VOIP, komunikatory, bramki sms-owe, czaty, fora, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, multimedia, zakupy, aukcje, bankowość internetowa, porównywarki cenowe, słowniki, encyklopedie, dodatkowo: wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym (np. telewizja cyfrowa, obsługa aparatu cyfrowego), bezpieczeństwo bezpieczne korzystanie z Internetu, oprogramowanie zabezpieczające, właściwe korzystanie z sieci, reagowanie na zagrożenia, obsługa telefonu komórkowego wykonywanie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, tworzenie i obsługa książki telefonicznej, proste 10

11 wybieranie numerów, numery alarmowe, ICE, telefon za granicą, transmisja danych, zdjęcia, filmy, MMSy, świadome korzystanie z usług o podwyższonej opłacie, w tym usługi Premium Rate. Zakres, formę oraz ilość szkoleń prowadzonych przez operatora w ramach Programu określa przedsiębiorca telekomunikacyjny zgodnie ze swoimi możliwościami. Dodatkowo przedsiębiorca telekomunikacyjny zamieszcza materiały szkoleniowe w postaci Podręcznika Seniora na swojej stronie internetowej z możliwością zmiany rozmiaru czcionki tekstu. Podręcznik powinien być dostępny również w formie e-booka oraz audio booka. Przedsiębiorca telekomunikacyjny uczestniczący w Programie Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior może wypełnić warunek szkoleniowy poprzez włączenie młodzieży szkolnej w walkę z wykluczeniem cyfrowym osób starszych, realizując zasady akcji: Różne pokolenia jedna technologia, polegające na zaangażowaniu osób z najmłodszego pokolenia w edukację seniorów. Młodzi ludzie są ekspertami od nowych technologii, dlatego też program szkoleniowy realizowany przez nich mógłby pomóc zlikwidować przepaść cyfrową pomiędzy pokoleniami i pokazać osobom starszym jak wykorzystywać nowe technologie w życiu codziennym. Przedsiębiorca telekomunikacyjny realizujący Program powinien w tym celu nawiązać współpracę z wybraną szkołą/szkołami, dostarczyć materiały szkoleniowe oraz przeszkolić zainteresowaną współpracą młodzież, jak również określić sposób nagradzania uczniów i/lub szkół biorących udział w szkoleniach. Proponowany zakres tematyki szkoleń: obsługa komputera, Internet wyszukiwanie informacji na stronach www, komunikacja internetowa: , VOIP, komunikatory, bramki sms-owe, czaty, fora, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe, multimedia, zakupy, aukcje, bankowość internetowa, porównywarki cenowe, słowniki, encyklopedie, dodatkowo: wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym (np. telewizja cyfrowa, obsługa aparatu cyfrowego), bezpieczeństwo bezpieczne korzystanie z Internetu, oprogramowanie zabezpieczające, właściwe korzystanie z sieci, reagowanie na zagrożenia, obsługa telefonu komórkowego wykonywanie połączeń, wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, tworzenie i obsługa książki telefonicznej, proste wybieranie numerów, numery alarmowe, ICE, telefon za granicą, transmisja danych, zdjęcia, filmy, MMSy. 4. Konfiguracja usługi darmowa blokada numerów o podwyższonej opłacie, w przypadku usług komórkowych również blokada numeracji Premium Rate na żądanie klienta, przepustowość łącza dostosowana do potrzeb użytkownika uwzględniając możliwości ekonomiczne osób starszych. Łącze musi zapewnić dostęp do wszystkich dostępnych obecnie form komunikacji uwzględniając wpływ opóźnień transmisji oraz zmienność w wysyłaniu i odbieraniu pakietów na jakość usługi (VOIP, komunikatory itp.). Spełnieniem warunku jest stworzenie specjalnej oferty w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior z przepływnością spełniającą powyższe warunki lub zapewnieniu pomocy operatora w wyborze właściwej usługi z obecnej oferty przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia dodatkowe udogodnienia dla Seniorów (np. dodatkowe pakiety minut, zakup sprzętu na preferencyjnych warunkach itp.). Przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia pomoc przy wyborze usługi uwzględniając sposób wykorzystywania usług przez abonenta, 11

12 pomoc w konfiguracji usługi w przypadku problemów związanych z aktywacją usługi przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązuje się do przejścia przez cały proces aktywacyjny wraz z klientem za pośrednictwem Telefonicznego Biura Obsługi Klienta. Jeśli aktywacja usługi będzie niemożliwa do realizacji telefonicznie przedsiębiorca telekomunikacyjny oferuje bezpłatną pomoc w jej aktywacji w lokalu klienta. Brak płatności za pomoc w aktywacji usług w lokalu klienta dotyczy jedynie pierwszej aktywacji za ponowną wizytę przedstawiciela przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może zostać pobrana opłata zgodna z Cennikiem świadczenia usług danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 5. Umowa na próbę możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni bez konsekwencji (kar) finansowych Przedsiębiorca telekomunikacyjny przed zawarciem umowy informuje klienta o możliwości skorzystania z umowy na próbę oraz możliwości udostępnienia sprzętu testowego na okres próbny. Umowy zawierane w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior mogą zostać rozwiązane przez klienta bez podania przyczyny w ciągu 30 dni kalendarzowych od aktywacji usługi bez roszczenia odszkodowawczego (kar umownych) ze strony przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Do zachowania terminu wystarczy nadanie pisma z rezygnacją 30 dnia od aktywacji. Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z okresem wypowiedzenia umowy danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Do końca okresu wypowiedzenia umowy przedsiębiorca telekomunikacyjny nalicza opłatę za świadczone usługi zgodnie z zawartą umową. Po okresie wypowiedzenia abonent zwraca w terminie określonym przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na wskazany przez niego adres, udostępnione urządzenia w stanie nie pogorszonym niż zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. W przypadku przekroczenia terminu zdania urządzenia przedsiębiorca telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę zgodną z cennikiem. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może przedstawić inna propozycję umożliwiającą rozwiązanie umowy w ciągu 30 dni od dnia aktywacji usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu odzyskania sprzętu w nienaruszonym stanie, tak, aby urządzenia mogły być ponownie wykorzystane. 6. Wypróbuj, zanim kupisz - praktyczne szkolenie z obsługi telefonu lub komputera przed zakupem sprzętu Przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący sprzęt telekomunikacyjny w ramach oferty Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior zobowiązuje się do szczegółowego zaprezentowania podstawowych funkcji oferowanych urządzeń. W przypadku telefonów komórkowych przed ostatecznym wyborem modelu telefonu klient przed zawarciem umowy w ramach Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior powinien mieć możliwość zapoznania się w obecności pracownika z: w przypadku aparatu telefonicznego: menu aparatu, głosowym menu aparatu (jeśli telefon posiada taką funkcję), sposobem tworzenia i odbierania wiadomości tekstowych, sposobem wykonywania i odbierania połączeń głosowych, możliwością aktywacji oraz dezaktywacji połączeń z Internetem, możliwością stosowania lub wykorzystywania dodatkowego oprogramowania. w przypadku komputera: aktywacją usługi dostępu do Internetu (instalacja modemu/karty SIM), zainstalowanym systemem operacyjnym, możliwością podłączenia urządzeń zewnętrznych. 12

13 Klient powinien mieć możliwość dokonania oceny oferowanych urządzeń przed dokonaniem zakupu zapoznając się z obsługą urządzeń oraz akcesoriów, co powinno przełożyć się na świadomy wybór urządzenia spełniającego jego wymagania i potrzeby. Spełnienie warunku nie może się ograniczać jedynie do prezentacji urządzeń przez pracownika operatora. Urządzenie powinno zostać udostępnione klientowi w obecności pracownika przedsiębiorcy, aby ten mógł sam dokonać oceny konkretnego modelu. 7. Oferta sprzętowa Przedsiębiorca telekomunikacyjny uczestniczący w Programie oferujący urządzenia telekomunikacyjne zapewnia ofertę sprzętową dostosowaną do potrzeb i wymogów osób starszych. Aparaty telefoniczne m.in. posiadają: duże klawisze, szeroki, czytelny ekran, głośnik działający z aparatami słuchowymi, proste funkcje menu, funkcję SOS. Dodatkowo na stronie www przedsiębiorcy telekomunikacyjnego powinny być dostępne instrukcje oferowanych urządzeń w formie elektronicznej i w formatach umożliwiających ich wydrukowanie oraz umożliwiających odczytanie za pomocą programów czytających. 8. Przejrzystość warunków umowy Dokumenty w ramach Programu na prośbę klienta drukowane są dużą czcionką, wraz z wyboldowaniem najważniejszych zapisów w Regulaminie, Umowie oraz Cenniku świadczenia usług. Dokumenty o zwiększonej wielkości czcionki powinny umożliwić osobom słabowidzącym czytanie przedstawionych im wzorców umownych. Prócz zwiększonej czcionki niezbędne jest zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem i drukiem, niedopuszczalne jest aby stosowane rozwiązania graficzne zaburzały czytelność oraz przejrzystość dokumentu (np. logo operatora stosowane jako tło dokumentu). Wskazane jest używanie czcionek o prostych krojach, np. Arial, Tahoma lub Verdana, w kolorze czarnym. Wielkość stosowanej czcionki na wzorcach umownych w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior powinna wynieść przynajmniej 12 pkt. Nie należy stosować zbyt dużej czcionki, zastosowanie za dużej czcionki może spowodować z kolei trudności w zrozumieniu sensu dokumentu oraz zaburzać orientację w tekście. Dokumenty, ze względu na swoją objętość, mogą być drukowane dwustronnie i stosowane jako wzorzec dostępny w lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz używany przy sprzedaży bezpośredniej lub na wyraźne żądanie klienta. Dopuszczalne jest zawieranie umowy na stosowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wzorcach umownych o ile klient nie zażąda dokumentów do podpisu zgodnych z punktem 8. Przejrzystość warunków umowy. Niezależnie od wyboru klienta, powinien on mieć możliwość zapoznania się z treścią dokumentów zgodnych z opisem w punkcie 8. Przejrzystość warunków umowy. Wraz z umową w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior przedsiębiorca telekomunikacyjny przekazuje wzór pełnomocnictwa do reprezentowania abonenta w sprawach związanych z realizacją umowy abonenckiej, którą abonent może wypełnić przy zawieraniu umowy lub odesłać w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do dokumentów przedsiębiorca telekomunikacyjny załącza pisemną informację dotyczącą: możliwości oraz sposobu wypowiedzenia umowy na próbę w ciągu 30 dni od dnia jej aktywacji, 13

14 możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość w ciągu 10 dni od dnia jej zawarcia. Na stronie www operatora świadczącego usługi w ramach Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Senior przedsiębiorca telekomunikacyjny zamieszcza wyżej opisane dokumenty przy ofercie dla Seniorów. W sprzedaży poza lokalem, przedstawiciel przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć przynajmniej jeden egzemplarz dokumentów do wglądu klienta w wersji zgodnej z punktem 8. Przejrzystość warunków umowy. wyboldowane informacje: nazwa, adres i siedzibę dostawcy usług, minimalny czas trwania umowy, termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług, pakiet taryfowy (cena/koszty), sposób rozwiązania umowy, kontakt z Biurem Obsługi Klienta, adres do korespondencji, kwota ulgi przydzielonej w ramach oferty promocyjnej stanowiącej podstawę roszczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta. 14

15 Załącznik 4. Ankieta do Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii Senior I. Wsparcie sprzedażowe/obsługa klienta SPRZEDAŻ USŁUG W LOKALU PRZEDSIĘBIORCY 1. sprzedaż usług we własnym lokalu: nie (w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi proszę pominąć pytania 2-8) 2. stanowisko przeznaczone do obsługi osób starszych: nie 3. stanowisko jest lub będzie oznaczone logotypem Programu: nie 4. osoby starsze mają możliwość obsługi poza kolejnością: nie 5. w lokalu znajduje się wzór dokumentów zgodny z pkt 8 Przejrzystość warunków umowy: nie 6. przedsiębiorca telekomunikacyjny w ramach Programu umożliwia klientom zapoznanie się z podstawowymi funkcjami oferowanego sprzętu telekomunikacyjnego: nie 7. klient ma możliwość samodzielnego wypróbowania oferowanego sprzętu: nie 8. proszę o wskazanie funkcji, które operator przedstawia klientowi przed zawarciem umowy: w przypadku aparatu telefonicznego: menu aparatu, głosowe menu aparatu (jeśli telefon posiada taką funkcję), sposób tworzenia i odbierania wiadomości tekstowych, sposób wykonywania i odbierania połączeń głosowych, możliwość aktywacji oraz dezaktywacji połączeń z Internetem, możliwość stosowania lub wykorzystywania dodatkowego oprogramowania, inne... w przypadku komputera: aktywacja usługi dostępu do Internetu (instalacja modemu/karty SIM), zainstalowany system operacyjny, możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych, inne... 15

16 SPRZEDAŻ USŁUG POZA LOKALEM PRZEDSIEBIORCY 1. przedsiębiorca telekomunikacyjny prowadzi sprzedaż usług poza lokalem przedsiębiorcy: nie (w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, proszę pominąć pytanie 2-5) 2. przedstawiciel przedsiębiorcy telekomunikacyjnego podczas wizyty u klienta: ma zawsze przypięty w widocznym miejscu identyfikator, przedstawia się, podaje pełną nazwę przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego reprezentuje, przedstawia ofertę przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, którego reprezentuje, w sposób jasny i rzetelny dopasowuje ofertę do indywidualnych potrzeb klienta (biorąc pod uwagę usługi dodatkowe, z których klient obecnie korzysta. W przypadku braku usługi dodatkowej w ofercie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przedstawiciel informuje o tym klienta), weryfikuje z klientem możliwość rozwiązania obecnej umowy (potwierdzenie daty końcowej umowy terminowej u obecnego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, informuje o możliwych negatywnych konsekwencjach rozwiązania obecnej umowy), informuje o przebiegu realizacji umowy (czas przyłączenia do sieci operatora, możliwe przerwy w świadczeniu usług, informuje o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 10 dni podając adres korespondencyjny, na który należy przesłać oświadczenie, informuje o umowie na próbę i możliwości jej rozwiązania bez konsekwencji w ciągu 30 dni od aktywacji usługi, informuje o możliwości ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania abonenta w sprawach związanych z realizacją umowy, przedstawia wzór dokumentów zgodny z warunkiem przejrzystość warunków umowy, umożliwia spokojne zapoznanie się z dokumentami, informuje o możliwości otrzymania wszystkich dokumentów wydrukowanych większą czcionką, w przypadku zawarcia umowy lub wyrażenia chęci zapoznania się z ofertą przedstawiciel zostawia komplet dokumentów: umowę, regulamin, cennik, wzór odstąpienia od umowy, wzór pełnomocnictwa abonenta przed operatorem. 3. weryfikacja zawartej umowy: zgłoszenia wątpliwości dotyczące zawarcia umowy, zgłoszenia wątpliwości dotyczące warunków umowy. 4. zawieszenie terminu płatności: całości wystawionego rachunku, kwoty spornej, pod warunkiem uregulowania wszystkich innych należności, brak możliwości wstrzymania terminu płatności, w przypadku złożenia reklamacji na czas rozpatrzenia reklamacji, w przypadku złożenia skargi do UKE na czas rozpatrzenia skargi. 16

17 5. w przypadku potwierdzenia zgłoszonych przez klienta nieprawidłowości przedsiębiorca telekomunikacyjny: niezwłocznie usuwa wszelkie nieprawidłowości, zgodnie ze złożonym przez klienta zamówieniem, rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym bez roszczenia odszkodowawczego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy. II. Wsparcie techniczne 1. część infolinii dla osób starszych: nie 2. klient objęty Programem ma możliwość wyboru dostępu do konsultanta obsługującego osoby starsze za pośrednictwem IVR: nie 3. w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia klienta w trakcie rozmowy przedsiębiorca telekomunikacyjny: kontaktuje się z klientem maksymalnie w ciągu 24 godz. z informacją zwrotną, prosi o ponowny kontakt, wskazuje przewidywalny termin realizacji zlecenia. 4. w przypadku awarii udostępnionego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego urządzenia (dotyczy przedsiębiorców telekomunikacyjnych oferujących urządzenia telekomunikacyjne w ramach Programu): przedsiębiorca telekomunikacyjny odbiera urządzenie, przekazuje urządzenie zastępcze, dostarcza klientowi naprawione urządzenie, realizuje bezpłatną obsługę serwisową na zasadzie door to door, wymaga dostarczenia i odbioru urządzenia, nie oferuje urządzeń zastępczych, inne 5. klient objęty programem ma możliwość konsultacji za pośrednictwem BOK problemów technicznych związanych z nieprawidłowym działaniem usługi: nie 6. klient objęty programem ma możliwość uzyskania pomocy przy aktywacji usługi: w BOK, za pośrednictwem infolinii, w lokalu klienta, przedsiębiorca telekomunikacyjny umożliwia bezpłatną pomoc przy pierwszej aktywacji usługi w lokalu klienta, inne 7. w przypadku awarii przedsiębiorca telekomunikacyjny dąży do jej usunięcia w ciągu: 24h, w standardowym terminie, przewidzianym dla wszystkich klientów. 8. średni czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia: 24 godziny, 17

18 48 godzin, 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni. 9. kontakt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z użytkownikiem w przypadku awarii: przesunięcie terminu usunięcia awarii, brak możliwości usunięcia awarii, usunięcie awarii. 10. kierunek inicjowania połączenia w przypadku wydłużającego się terminu usunięcia awarii, konieczności wizyty montera: klient, przedsiębiorca telekomunikacyjny. 11. w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 24h od chwili zgłoszenia operator: kontaktuje się z klientem informując o przewidywalnym terminie usunięcia awarii, udostępnia numer zastępczy na czas usunięcia awarii (gdy klient oczekuje takiego wsparcia oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma takie możliwości). III. Wsparcie szkoleniowe 1. organizacja szkoleń przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych: nie 2. sposób realizacji szkoleń: we własnym zakresie, za pośrednictwem współpracujących organizacji, w ramach programu różne pokolenia jedna technologia. opis realizacji szkoleń: tematyka organizowanych szkoleń: liczba szkoleń przeprowadzonych/planowanych w bieżącym roku przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego: udostępnienie użytkownikom usług telekomunikacyjnych Poradnika Seniora: forma udostępnionego poradnika: elektroniczna (adres strony)..., papierowa (załącznik), audio book (załącznik). tematyka poradnika:...., 18

19 ......,......,...,... IV. Konfiguracja usługi 1. darmowa blokada połączeń: numerów o podwyższonej opłacie, numerów Premium SMS. 2. dostosowanie przepustowości łącza uwzględniając wpływ opóźnień transmisji oraz zmienność w wysyłaniu i odbieraniu pakietów na jakość usług: VOIP, P2P, telekonferencje, gry sieciowe, inne usługi interaktywne. 3. dodatkowe udogodnienia oferowane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego dla osób starszych: V. Umowa na próbę,..., przedsiębiorca telekomunikacyjny w ramach Programu umożliwia klientowi w ramach umowy na próbę rezygnację z zawartej umowy w ciągu 30 dni od dnia aktywacji usługi: nie 2. w celu zachowania 30-dniowego terminu rezygnacji w ramach umowy na próbę klient powinien: dostarczyć pisemną rezygnację na wskazany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego adres korespondencyjny, nadać pismo z rezygnacją maksymalnie do 30 dnia od aktywacji usługi. 3. po rozwiązaniu umowy na próbę klient zobowiązany jest do: uregulowania wszystkich opłat za świadczone usługi do końca okresu wypowiedzenia umowy, uregulowania kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy, zwrotu urządzeń udostępnionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. 4. zwrot urządzeń następuje: na koszt abonenta, na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w ciągu... dni od rozwiązania umowy, w przypadku przekroczenia terminu zwrotu urządzenia przedsiębiorca telekomunikacyjny nalicza dodatkową opłatę w kwocie. za każdy dzień zwłoki. 5. przedsiębiorca telekomunikacyjny w ramach umowy na próbę udostępnia urządzenia: nowe, 19

20 urządzenia testowe, które operator wymienia na nowe po okresie umowy na próbę. VI. Oferta sprzętowa 1. przedsiębiorca telekomunikacyjny oferujący sprzęt telekomunikacyjny zapewnia, iż oferowany sprzęt posiada dodatkowe udogodnienia dla osób starszych: duże klawisze, szeroki, czytelny ekran, głośnik działający z aparatami słuchowymi, proste funkcje menu, funkcje SOS, na swoich stronach internetowych operator zamieszcza opis urządzeń oraz instrukcję obsługi urządzeń w formie elektronicznej, inne... VII. Przejrzystość warunków umowy 1. w ramach Programu klient ma możliwość zapoznania się ze wzorcami umownymi wydrukowanymi większą czcionką: w lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, na stronie www przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w sprzedaży bezpośredniej. 2. wzorce umowne drukowane są: rodzaj czcionki..., rozmiar czcionki wyboldowane informacje na wzorcach umownych: nazwa, adres i siedzibę dostawcy usług, minimalny czas trwania umowy, termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług, pakiet taryfowy, sposób rozwiązania umowy, kontakt z Biurem Obsługi Klienta, adres do korespondencji, kwota ulgi przydzielonej w ramach oferty promocyjnej stanowiącej podstawę roszczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, inne 4. możliwość wystąpienia klienta z żądaniem otrzymania kompletu dokumentów wydrukowanych większą czcionką: nie 20

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bezpieczny Internet I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bez Barier

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bez Barier Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Bez Barier I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU Certyfikat Prezesa UKE III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. Regulamin korzystania z aplikacji Asystent Regulamin korzystania z Aplikacji Asystent dla Klientów Korporacyjnych i Biznesowych Polkomtel Sp. z o.o. 1 1. Aplikacja internetowa o nazwie Asystent oferowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru w ofercie nju mobile obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE

Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE Regulamin Programu Certyfikat Prezesa UKE I. PODMIOT PRZYZNAJĄCY CERTYFIKAT II. CEL I OPIS PROGRAMU III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. PROCEDURA PRZYZNANIA CERTYFIKATU Niniejszy dokument opisuje procedurę przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr telefonu:., dnia Imię i nazwisko:. Adres zameldowania:. Adres korespondencyjny:. PESEL:

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 17.11.2014 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne

I. Słowniczek pojęć: Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC I ZAKUPU WIZYT DROGĄ INTERNETOWĄ W STACJA GRAWITACJA SP. Z O.O. ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.STACJAGRAWITACJA.PL I. Słowniczek pojęć: 1. Stacja Grawitacja - wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE DO UMOWY NR X/ YYYY / ID /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. uruchomienia

ZAMÓWIENIE DO UMOWY NR X/ YYYY / ID /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. uruchomienia ZAMÓWIENIE DO UMOWY NR X/ YYYY / ID /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Pan/Pani/ Nazwa firmy: (Zamawiający)... Adres Ulica:... uruchomienia usługi: Kod: -. Miasto:.... PESEL /REGON dla firm/:.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Śremskiej Karty Seniora"

ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Śremskiej Karty Seniora ZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Śremskiej Karty Seniora" Na podstawie art. 5 c ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 sierpnia 2013r. Szanowni Państwo! Dodatkowy pakiet SMS-ów lub minut (T-Mobile jednostki) - Ważność Konta na odbieranie po ołączeń.

Warszawa 2 sierpnia 2013r. Szanowni Państwo! Dodatkowy pakiet SMS-ów lub minut (T-Mobile jednostki) - Ważność Konta na odbieranie po ołączeń. MIEJSCOWOŚĆ DATA Warszawa 2 sierpnia 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych 1670 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 16 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA

Z2017 OFERTA KRAJOWA NOWY ABONENT BEZ ZOBOWIĄZANIA Korzyści Promocji: Brak Okresu Zobowiązania Obniżone Opłaty Abonamentowe i Powiązane Obniżone Opłaty Jednorazowe Możliwość otrzymania dodatkowych rabatów za Zgody (5 zł) oraz e-fakturę (5 zł) I. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 23 czerwca 2017 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto)

Miesięczna wysokość Rabatu (wartość brutto) Regulamin Promocji RODZINA PLUSA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja RODZINA PLUSA ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) i obejmuje: a. osoby fizyczne zatrudnione na podstawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy

Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy Szczegółowe Warunki Promocji Zakupy Grupowe V (Baza danych + Telekomunikat) do Usługi Telekomunikat w ramach Cennika Startowy Pojęcia niezdefiniowane w niniejszych Szczegółowych Warunkach Promocji, a zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. ... Imię i nazwisko Abonenta Łódź, 1 czerwca 2015 r.... Adres Abonenta REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI Śmieszne ceny wracają prowadzonej przez Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ NOWA FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP

Porozumienie. a zamieszkałym/zamieszkałą w, legitymującym/ legitymującą się dowodem osobistym, PESEL, NIP Porozumienie Dotyczące umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) z dnia, nr dla numeru MSISDN ( numer MSISDN ) zawartej pomiędzy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Polkomtel ),

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE KARTA STAŁEGO KLIENTA F.H. DOM I OGRÓD TARNÓW 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez F.H. Dom i Ogród Janusz Pieprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA PLAY STACJONARNA obowiązuje od 18 maja 2017 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Niniejszy w ALTUS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Regulamin ) określa zasady składania oraz rozpatrywania Reklamacji kierowanych do ALTUS

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od r. do odwołania

Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od r. do odwołania Oferta Promocyjna Nowy Play Online 2GB na czas nieokreślony obowiązuje od 18.09.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Nowy Play Online 2 GB na czas nieokreślony 1. Z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie Dostawcy publicznie dostępnych Usług Telekomunikacyjnych obowiązuje od dnia 27 stycznia 2017 r. do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania

Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru obowiązuje od 01.01.2014 r. do odwołania 1 postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w EFIX DOM

Bardziej szczegółowo