Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń, dn. 31.10.2013r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88"

Transkrypt

1 Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa pięciu budynków mieszkalnych, w tym: Budowa czterech budynków mieszkalnych ( bud. nr 1, 2, 3, 4) z parkingami podziemnymi przy ul. Watzenrodego 8, 8A, 10, 10A w Toruniu; Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem wielostanowiskowym oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą ul. Ł. Watzenrodego, Toruń. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004 r. ( Dz. U. 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) udziela odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące prowadzonego postepowania. Poniżej przedstawiamy treść złożonych zapytań i odpowiedzi. Pytania z dnia r.: Pytania o SIWZ Pytanie nr 1 4 ust. 1 pkt 3 tiret ostatni: wykonawca wnosi o sprecyzowanie, co oznacza sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy "Zamawiający stworzył w tym zakresie katalog otwarty i na jego podstawie w żaden sposób nie będzie można obiektywnie stwierdzić, który z wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, Odpowiedź nr 1 Zamawiający w dniu r. na stronie internetowej umieścił załącznik nr 6 uzupełniony o sprzęt, który uzna za minimum celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pytanie nr 2 5 ust.1 tiret drugi ppkt 6 i 7 brak podstaw prawnych do żądania od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą dokumentów tam wymienionych. Wykonawca wnosi o ich wykreślenie. Odpowiedź nr 2 Zamawiający wykreśla ppkt 6 i 7 z tiretu drugiego 5 SIWZ. Zapisy te zostaną umieszczone w 6 ust. 2. Pytanie nr 3 6 ust. 2 tiret pierwszy i drugi brak podstaw prawnych do żądania od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą dokumentów tam wymienionych. Wykonawca wnosi o ich wykreślenie. Takie dokumenty mogą być przedłożone w trybie art. 36 ust. 1 pkt 14, ich żądanie jest jednak możliwe po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Odpowiedź nr 3 Prawo zamówień publicznych Art. 36 określa minimalna zawartość SIWZ. 6 ust. 2 SIWZ dotyczy opisu sposobu przygotowania oferty.

2 Dokumenty, które mają być przedłożone w trybie art. 36 ust. 1 pkt 14 zostały opisane w 14 SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ 6 ust. 2 bez zmian. Pytanie nr 4 8 ust. 3 wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu z uwzględnieniem kosztów wszelkich prac przygotowawczych określonych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę obowiązku dokonania wizji lokalnej albo przewidywania negatywnych skutków związanych z zaniechaniem jej przeprowadzenia. Wśród składów orzekającychk10 nie budzi wątpliwości fakt, iż to obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i tylko on może ponosić niekorzystne skutki wadliwego opisu. Odpowiedź nr 4 Zamawiający w 8 ust. 3 wykreśla zwro t: określonych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Pytanie nr 5 8 ust. 5 - Wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Jak r ównież wszelkie inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, kt óre Wykonawca mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności Wykonawcy. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji oraz warunk ów wykonania zamówieni a w terenie." Zamaw iaj ąc y nie m o że nakładać na wykonawc ę obowiązku dokonania wizji lokalnej albo przewidywania negatywnych skutk ów związanych z zaniechaniem jej przeprowadzenia. Wśród składów orzekających K I O n i e b u d z i w ą t p l i w o ś c i f a k t, i ż t o o b o w i ą z k i e m z a m a w i a j ą c e g o j e s t opisanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i tylko on może ponosić niekorzystne skutki wadliwego opisu. Odpowiedź nr 5 Zamawiający w 8 ust. 5 wykreśla zwrot: o raz warunkó w wyko nania zamówienia w terenie. Pytanie nr 6 16 ust, 4 wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Firma ubezpieczająca z o st a n i e wy b r a na z l i s ty f irm u b e z pi e c z aj ą cy c h a kcept o w a ny c h p r zez Zamawiającego (zał, nr 13)." Przedmiotowe postanowienie SIWZ narusza zasadę uczciwej konkurencji i jako takie jest niezgodne z prawem. Odpowiedź nr 6 Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej akceptacji wyboru ubezpieczyciela pod warunkiem, ze będzie to ubezpieczyciel wskazany w załączniku nr 13 do SIWZ i równocześnie spełni pozostałe warunki tj. kwotę i przedmiot ubezpieczenia. Na przedstawionej liście ubezpieczycieli Zamawiający umieścił firmy, które są akceptowane przez bank kredytujący inwestycje realizowane przez Toruńskie TBS Sp. z o.o. Zapisy dotyczące ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, co w naszej ocenie nie narusza art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej w dniu r. Zamawiający udostępnił załącznik nr 13 z aktualna listą ubezpieczycieli akceptowanych przez Zamawaiającego.

3 Pytanie nr 7 17 ust, 2 pkt h - wyko nawca wnosi o do pisanie przes łanki do zm iany wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie w przypadku zmiany dokumentacji projektowej i wprowadzenia robót zamiennych. Odpowiedź nr 7 Co do zasady roboty zamienne nie powinny prowadzić do zmiany wynagrodzenia, gdyż nie zmienia sią zakres świadczenia. Zamawiający pozostawia zapisy 17 ust, 2 pkt h bez zmian. Pytanie do projektu umowy Pytanie nr 8 1 ust. 8 wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Wykonawca o świadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się szczegółowo z (.,.) terenem budowy i warunkami realizacji (poziomem w ód gruntowych) oraz lokalnymi warunkami ruchu drogowego i po ło żeniem terenu budowy i nie wno si zastrze żeń wykonawca na tym etapie posiada jedynie info rmację przekazane przez zamawiającego w SIWZ, Skutkiem tego postanowienia jest niezgodne z prawem przenoszenie na wykonawcę konsekwencji związanych z nienależytym opisem przedmiotu zamówienia co jest o bowi ązkiem zamawiającego. Odpowiedź nr 8 Zamawiający wykreśla zwrot w 8 ust. 8: terenem budowy. Pytanie nr 9 4 us t. 3 wykonawca wnosi o je go u suni ęcie - t akie u bezpieczenie o bejmuje także szkody powstałe w majątku wykonawcy i nie sposób znaleźć podstaw, dla których wypłata odszkodowania za szkodę powstała w majątku wykonawcy miałaby następować na rzecz osoby trzeciej. Odpowiedź nr 9 Zamawiający pozostawia zapisy 4 ust. 3 bez zmia n. Pytanie nr ust. 5 - wykonawca wnosi o uwzgl ędnienie w tym postanowieniu - poza robotami dodatkowymi, także robót zamiennych wprowadzonych na żądanie zamawiającego. Odpowiedź nr 10 Zamawiający pozostawia zapisy 12 ust. 5 be z zmian. Pytanie nr 11 1 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego Odpowiedź nr 11 Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po odbiorze budynku oraz po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pytanie nr 12 1 ust. 8 wnosimy o korektę zapisu o nie wnoszeniu zastrzeżeń min. do dokumentacji - wykonawca wnosi o ich wykreślenie, gdyż ich skutkiem jest przeniesienie na wykonawców odpowiedzialności za

4 wady dokumentacji przetargowej - taka sytuacja jest sprzeczna z art, 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź nr 12 Zamawiający w tym zakresie pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Pytanie nr 13 4 ust.1 w sytuacji opisane w 3 w ust, l p. 2, gdzie umowa przewiduje dwa odrębne przedmioty odbioru wnosimy o dokonanie korekty zapisu tak aby ubezpieczenie dotyczyło czasookresu i kwot odpowiednio do l etapu i l! etapu, po odbiorze l etapu przedmiot umowy w tym zakresie przechodzi na Zamawiającego, nie znajdujemy zatem podstaw by obejmować ten zakres ubezpieczeniem od ryzyk budowlanych. Odpowiedź nr 13 Polisa ubezpieczeniowa może składać się z dokumentów obejmujących każdy etap realizacji robót oddzielnie. Pytanie nr 14 4 ust. 2 wnosimy, by Zamawiający na tym etapie przedstawił listę akceptowanych przez siebie Ubezpieczycieli. Odpowiedź nr 14 Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. Pytanie nr 15 4 ust 5 wnioskujemy, by ochrona wybudowanych mieszkań zapewniona była na czas określony tzn. do dnia uzyskania pozwolenia na budowę czyli o 30 dni dłuższy od terminu odbioru końcowego etapu l czy II. Data zasiedlenia jest terminem nieokreślonym. Analogiczny wniosek do zapisu w 8 ust. l p.5 Odpowiedź nr 15. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Pytanie nr 16 5 ust.1 czy polisa ubezpieczenia oc. na 3 mln zł może dotyczyć tej konkretnej budowy? Odpowiedź nr 16 Nie, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy. Pytanie nr 17 7 ust. 6 prosimy uzupełnić o przesłanki i konkretne uwarunkowania do żądania przez Zamawiającego przerwania budowy Odpowiedź nr 17 Zgodnie z 33 wzoru umowy. Pytanie nr 18 7 ust. 7 zastępcze usuwanie usterek na koszt Wykonawcy -- wnosimy o zamianę słowa niezwłoczne" na w terminie uzgodnionym przez Strony" o zlecenie zastępczego wykonania może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy Odpowiedź nr 18 Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Pytanie nr 19 7 ust. 8 i 9 czy sieci zewnętrzne są wykonane? jeżeli nie to czy Zamawiający ma zapewnienie o ich wykonaniu w terminach umożliwiających końcowy odbiór przedmiotów umowy.

5 Odpowiedź nr 19. Sieci są wykonane lub Zamawiający ma zapewnienie o ich wykonaniu w terminach umożliwiających końcowy odbiór przedmiotów umowy. Pytanie nr 20 7 ust sieci zewnętrzne nie są przedmiotem tego postępowania na jakiej podstawie zobowiązuje się Wykonawcę do weryfikacji usytuowania istniejących sieci? Jakie konieczne informacje" wykonawca powinien uzyskać przed złożeniem oferty? Wykonawca czerpie wiedze wyłącznie z SIWZ i załączników do niej, zaś wszelkie próby obciążania wykonawcy błędami opisu przedmiotu zamówienia są naruszeniem art. 29 ustawy PZP Odpowiedź nr 20 Zgodnie z 36 wzoru umowy Zamawiający określił możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy. Pytanie nr 21 8 ust. l p.22 czy obowiązek osuszania budynków będzie dotyczył również budynków etapu II zgodnie z umową będą one przekazywane do odbioru końcowego w miesiącu październiku (po okresie letnim) Odpowiedź nr 21 Tak będzie dotyczył również budynków etapu II. Pytanie nr 22 9 ust. 3 prosimy o uszczegółowienie wykazu wyrobów, które przeznaczone są do wbudowania a wymagają wpisem w dziennik budowy akceptacji Zamawiającego Wyrób budowlany jest zdefiniowany wart. 2 pkt l ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z tą definicją wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową imającą wpływ na spełnianie wymagań podstawowych, o których mowa wart. 5 ust l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, póz oraz z 2004 r. Nr 6 póz 41), Czyli praktycznie wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania na obiektach, bardzo długa lista od kruszyw, poprzez chemię itd. więcej w tym temacie na stronie: http.7/www.in2vnierbudownictwa.pl/b^ne$,prawo.artvkuldopuszczenie do zastosowania wyrób u budowlanego w obiekcie budowlanym - cz i.5350 Odpowiedź nr 22 Jako minimum Zamawiający uzna: -wszystkie wyroby niezbędne do realizacji elementów konstrukcyjnych - podstawowe wyroby niezbędne do realizacji robót wykończeniowych Pytanie nr ust.6 o jakim możliwym zmniejszeniu /z praktyki/ zakresu umownego pisze Zamawiający - prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź nr 23 W przypadku opisanym w 32 wzoru umowy. Pytanie nr ust.4- prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie słowa wymagalnych" należności bowiem może zaistnieć sytuacja, gdy np. z uwagi na 30-dniowy termin płatności f-ry Podwykonawcy nie będą opłacone i czekać będą do upływu terminu płatności. Odpowiedź nr 24 Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

6 Pytanie nr Kary umowne - kary są zbyt wygórowane, wnosimy o ich zmniejszenie do poziomu 0,05 % ponadto wnosimy o korektę zapisu o maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, która nie może przekroczyć 10 % wartości przedmiotu umowy. Ponadto brak zapisu o karach umownych płaconych przez Zamawiającego np. z tytułu zwłoki w przekazaniu placu budowy, za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w robotach, za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych. Odpowiedź nr 25 Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Pytanie nr prosimy o potwierdzenie że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%)nastąpi każdorazowo po przekazaniu etapu robót. Odpowiedź nr 26 Potwierdzamy, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%)nastąpi każdorazowo po przekazaniu etapu robót, w części odpowiadającej poszczególnym etapom. Pytanie nr 27 Czy ustalona jest wysokość limitów środków finansowych na poszczególne lata realizacji.prosimy o określenie. Pytanie zadajemy w kontekście opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.) Odpowiedź nr 27 Nie jest określona wysokość limitów finansowych na poszczególne lata realizacji. Finansowanie inwestycji będzie wynikało w harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca uwagę, ze koszty realizacji poszczególnych budynków powinny być porównywalne z uwagi na ich powtarzalność. Terminy realizacji powinny uwzględniać wszystkie warunki realizacyjne, w tym warunki atmosferyczne. Zamawiający przewiduje, ze wartość robót w poszczególnych latach powinna wynosić po około 50 % wartości umowy. Pytanie nr 28 Czy posadzki w garażach podziemnych mają być utwardzone powierzchniowo (tzw..posadzki przemysłowe)? W przedmiarach brak takich pozycji, brak materiałów do utwardzenia Odpowiedź nr 28 Tak, posadzki mają być utwardzone powierzchniowo. Pytanie nr 29 Ile pilotów do poszczególnych bram garażowych ma dostarczyć Wykonawca? Odpowiedź nr 29 Dla budynku przy Watzenrodego 13: 34 szt. +2szt. Dla budynków przy Watzenrodego 8-10 A: 4x (28szt. +2) Pytanie nr 30 Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kluczy do części wspólnych dla wszystkich mieszkań? Jeżeli tak to do jakich pomieszczeń i ile sztuk. Odpowiedź nr 30 Klucze dla mieszkańców 1 komplet dla każdego mieszkania, przy czym komplet stanowi: 1. Klucze do mieszkań wkładka antywłamaniowa 5 szt. 2. Klucze do mieszkań górna wkładka - 3 szt. 3. Wejście do klatki schodowej 1 szt. 4. Wejście do hali garażowej z zewnątrz 1 szt.

7 5. Wejście do piwnic i hali garażowej ( w tym przedsionki) 1 szt. ( Uwaga: klucz do piwnic i hali garażowej, w tym przedsionki powinien być uniwersalny wg zasady dla jednego budynku jeden klucz uniwersalny) 6. Klucz do furtki przy kładce 1 szt., ( dot. budynku przy Watzenrodego 13) 7. Klucz do śmietnika 1 szt. ( Klucz do wszystkich śmietników uniwersalny). 8. Klucz do szachtu z licznikiem elektrycznym 1 szt. 9. Klucz do szachtu z wodomierzami i ciepłomierzami 1 szt. Uwaga: klucze do szachtów w licznikami, wodomierzami, ciepłomierzami muszą być uniwersalne. Klucze dla administracji 4 komplety kluczy dla każdego budynku, przy czym komplet stanowi 1. Klucze do klatki schodowej po 1 szt. do każdej klatki schodowej 2. Wejście do piwnic i hali garażowej ( w tym przedsionki) 1 szt. dla każdego budynku ( Uwaga: klucz do piwnic i hali garażowej, w tym przedsionki powinien być uniwersalny wg zasady dla jednego budynku jeden klucz uniwersalny) 3. Klucz do furtki przy kładce 1 szt., ( dot. budynku przy Watzenrodego 13) 4. Klucz do śmietnika 1 szt. dla każdego śmietnika, ( Klucz do wszystkich śmietników uniwersalny) 5. Klucze do wózkowni 1 szt. dla każdej wózkowni 6. Klucze do suszarni 1 szt. dla każdej suszarni 7. Klucze do pomieszczeń gospodarczych 1 szt. dla każdego pomieszczenia gospodarczego 8. Klucze do maszynowni 1 szt. dla każdej maszynowni 9. Klucze do przyłącza wody 1 szt. dla każdego przyłącza wody 10. Klucze do pomieszczeń monitoringu 1 szt. dla każdego pomieszczenia monitoringu. 11. Klucze do pomieszczenia RTV 1 szt. dla każdego pomieszczenia RTV. 12. Klucze do węzła cieplnego 1 szt. do każdego węzła cieplnego. 13. Wejście do hali garażowej z zewnątrz 1 szt. dla każdego budynku. 14. Klucze do szachtów z licznikami elektrycznymi 3 szt. 15. Klucze do szachtów z wodomierzami i ciepłomierzami 3 szt. Pytanie nr 31 W obmiarze budynku Watzenrodego 13 w elemencie Szyby windowe w póz nie przewidziano wykonania wszystkich ścian żelbetowych, zamiast 51,45 m2 powinno być 306,0 m2, natomiast w póz uwzględniono obmiar tylko jednego szybu, należy obmiary pomnożyć razy 4 szyby. Czy oferent ma zmienić powyższe obmiary? Odpowiedź nr 31 Zgodnie z SIWZ 8 ust. 4 Zamawiający przekazał przedmiary robót jedynie do celów informacyjnych, mają one charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny ofertowej. Pytanie nr 32 Czy zakresem zamówienia jest montaż rolet w oknach i drzwiach balkonowych mieszkań na parterach we wszystkich pięciu budynkach? Zakres ten nie jest ujęty w przedmiarach Odpowiedź nr 32 W zakresie zamówienia nie jest montaż rolet w oknach i drzwiach balkonowych. W zakresie zamówienia jest montaż skrzynek i prowadnic na rolety w oknach i drzwiach balkonowych.

8 Pytania z dnia r.: Pytanie nr 1 W opisach technicznych oraz zestawieniu stolarki okiennej brak jest danych jaki współczynnik przenikania ciepła maja posiadać okna i drzwi. Prosimy o podanie dokładnych parametrów jakie mają spełnić okna. Odpowiedź nr 1 Dla szyb współczynnik nie większy niż 1,0 W/m2K. Dla profili okiennych współczynnik nie większy niż 1,6 W/m2K. Pytanie nr 2 W przedmiarach robót podany jest producent dźwigów jakie maja być zastosowane w budynkach. Czy zamawiający dopuszcza montaż dźwigów innej firmy o parametrach zgodnych z SIWZ Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza montaż dźwigów równoważnych. Pytanie nr 3 Prosimy o podanie jakie parametry maja spełnić kuchnie elektryczne będące przedmiotem przetargu. Odpowiedź nr 3 Kuchnie powinny mieć płytę ceramiczną i podświetlany piekarnik, zasilanie 230/400 VAC. Pytanie nr 4 Czy wykonawcy maja uwzględniać zamontowanie zestawu hydroforowego w każdym z budynków? Odpowiedź nr 4 Tak, należy wykonać w każdym budynku. Pytanie nr 5 W kosztorysach dla Instalacji elektrycznej brak jest montażu źródeł światła (żarówki, Świetlówki), czy powyższe jest zakresem przetargu? Odpowiedź nr 5 Tak należy uwzględnić w ofercie. Pytanie nr 6 W kosztorysach brak jest jednostki sterującej ogrzewaniem wjazdu. Czy oferenci mają doliczyć do oferty regulatory do sterowania matami grzewczymi podjazdów? Odpowiedź nr 6 Prosimy nie uwzględniać podgrzewania wjazdów do garaży, wjazdy wykonać jako karbowane.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r.

UMOWA. 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia r. WZÓR UMOWY Nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA zawarta dnia...2012r pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży, z siedzibą ul. Poligonowa 30, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Janusza

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011 Według rozdzielnika Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę hali diagnostycznej o konstrukcji stalowej Numer ogłoszenia: 184343-2011;

Bardziej szczegółowo

Toruń, dn. 04.11.2015. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88

Toruń, dn. 04.11.2015. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88 Toruń, dn. 04.11.2015 Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056)

Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) Toruń, dn. 24.10.2013r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r.

ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r. ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przesłanego dnia 04.09.2015r. do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... -projekt-

UMOWA Nr... -projekt- UMOWA Nr... -projekt- w dniu... pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 18.03.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013

UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 Nr sprawy: SIWZ ZRB/KZB-G/7720-40/2013 UMOWY Zał. Nr 4 do PROJEKT UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 zawarta dnia..2013r. w Warszawie pomiędzy: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1...

U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1... Załącznik nr 2 U M O W A Nr... zawarta w Miechowie dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Miechowie przy ulicy Warszawskiej 49 A reprezentowanym przez : 1. mgr Małgorzata Stachnik Skóra p.o. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - zasób mieszkaniowy Gminy Kielce. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013

UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 UMOWA Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-2/2013 Załącznik nr 9 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt: KIO 532/16 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście "Zamawiającym", a

Umowa Nr../ Mariusz Zaborowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. zwanym dalej w tekście Zamawiającym, a Istotne postanowienia umowy Umowa Nr../2013 Załącznik nr 12 do SIWZ zawarta w dniu. w Ślesinie pomiędzy Gminą Ślesin mającą siedzibę w Ślesinie, przy ul. Kleczewskie j 15, NIP: 665-27-16-489 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie robót budowlanych

Umowa o wykonanie robót budowlanych Umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta w Sieradzu w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu reprezentowanym przez: - mgr Magdalenę Marciniak dyrektor

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr.. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../...

U M O W A nr.../... W Z Ó R U M O W Y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta dnia...2010 w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy umowne W Z Ó R U M O W Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy : Politechniką

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Obornikach Śląskich UMOWA NR.../... (wzór) zawarta w dniu...2012 r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1 reprezentowaną przez: Sławomira Błażewskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Nasz znak: P11/ZP/EM-124/13 Data: 07 listopada 2013 roku Sprawa: odpowiedź na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego na remont pomieszczeń sanitarnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2.zagan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2.zagan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2.zagan.pl Żagań: Dobudowa zewnętrznej windy osobowej oraz zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór)

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) Zawarta w dniu... 2014 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: DAM /12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr sprawy: DAM /12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr sprawy: DAM-282-13/12 Formularz ofertowy Załącznik nr 5 Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie do SIWZ PROJEKT UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Zawarta w dniu... 2012 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

Umowa nr.../2012. Koszty zakupu...%, które nie ulegną zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Umowa nr.../2012 zawarta w dniu... 2012r. w Bielsku-Białej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Bielsku- Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 - zwanym dalej,,zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h

OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h Znak sprawy DzE.26.16.2016 DRUK WZP-80 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! OGÓLNE WARUNKI UMOWY w y k o n a n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h 1. [

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom dn. 27.04.2010 r. MOSIR RADOM Znak sprawy: 1/2010/ZP/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Budowa stadionu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym dalej Zamawiającym, a wpisan do rejestru., NIP...), któr reprezentują:

Wzór Umowy. zwanym dalej Zamawiającym, a wpisan do rejestru., NIP...), któr reprezentują: Wzór Umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy Powiatem Gliwickim, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, który reprezentują: 1. 2... zwanym dalej Zamawiającym, a wpisan do rejestru., NIP...), któr reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów:

Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: Odpowiedzi na zapytania potencjalnych oferentów: I. Zapytanie z dnia 14/07/2016 Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu firmę, która spełnia warunek na niżej: W okresie ostatnich pięciu lat przed

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o Ciechanów ul. Okrzei 14 tel. (023) , fax Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy...... pieczęć zamawiającego... Ciechanów 05.01.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 03/2017r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Krubińskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZAMAWIAJĄCY: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 05-400 OTWOCK, ul. Andriollego 54 tel. ( 022 ) 779 40 27 i 28, wew. 22, (022)779-24-02 fax. (022) 779 43

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2010. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy "Wykonawcą" została zawarta umowa o następującej treści: 1

UMOWA NR 1/2010. reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 1 UMOWA NR 1/2010 zawarta w dniu roku w Brynicy pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Szczepana w Brynicy, 46-024 Brynica ul. Powstańców Śląskich 50 reprezentowaną przez: - Ks. Krzysztof Mróz Proboszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo