Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toruń, dn. 31.10.2013r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 87-100 Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) 652 82 88"

Transkrypt

1 Toruń, dn r. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Toruń ul. Czarlińskiego 16 fax (056) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa pięciu budynków mieszkalnych, w tym: Budowa czterech budynków mieszkalnych ( bud. nr 1, 2, 3, 4) z parkingami podziemnymi przy ul. Watzenrodego 8, 8A, 10, 10A w Toruniu; Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem wielostanowiskowym oraz zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą ul. Ł. Watzenrodego, Toruń. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o.o. w Toruniu, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004 r. ( Dz. U. 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) udziela odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące prowadzonego postepowania. Poniżej przedstawiamy treść złożonych zapytań i odpowiedzi. Pytania z dnia r.: Pytania o SIWZ Pytanie nr 1 4 ust. 1 pkt 3 tiret ostatni: wykonawca wnosi o sprecyzowanie, co oznacza sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy "Zamawiający stworzył w tym zakresie katalog otwarty i na jego podstawie w żaden sposób nie będzie można obiektywnie stwierdzić, który z wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu, Odpowiedź nr 1 Zamawiający w dniu r. na stronie internetowej umieścił załącznik nr 6 uzupełniony o sprzęt, który uzna za minimum celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu Pytanie nr 2 5 ust.1 tiret drugi ppkt 6 i 7 brak podstaw prawnych do żądania od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą dokumentów tam wymienionych. Wykonawca wnosi o ich wykreślenie. Odpowiedź nr 2 Zamawiający wykreśla ppkt 6 i 7 z tiretu drugiego 5 SIWZ. Zapisy te zostaną umieszczone w 6 ust. 2. Pytanie nr 3 6 ust. 2 tiret pierwszy i drugi brak podstaw prawnych do żądania od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą dokumentów tam wymienionych. Wykonawca wnosi o ich wykreślenie. Takie dokumenty mogą być przedłożone w trybie art. 36 ust. 1 pkt 14, ich żądanie jest jednak możliwe po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Odpowiedź nr 3 Prawo zamówień publicznych Art. 36 określa minimalna zawartość SIWZ. 6 ust. 2 SIWZ dotyczy opisu sposobu przygotowania oferty.

2 Dokumenty, które mają być przedłożone w trybie art. 36 ust. 1 pkt 14 zostały opisane w 14 SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ 6 ust. 2 bez zmian. Pytanie nr 4 8 ust. 3 wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu z uwzględnieniem kosztów wszelkich prac przygotowawczych określonych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę obowiązku dokonania wizji lokalnej albo przewidywania negatywnych skutków związanych z zaniechaniem jej przeprowadzenia. Wśród składów orzekającychk10 nie budzi wątpliwości fakt, iż to obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i tylko on może ponosić niekorzystne skutki wadliwego opisu. Odpowiedź nr 4 Zamawiający w 8 ust. 3 wykreśla zwro t: określonych na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie. Pytanie nr 5 8 ust. 5 - Wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Jak r ównież wszelkie inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, kt óre Wykonawca mógł wykryć przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności Wykonawcy. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji oraz warunk ów wykonania zamówieni a w terenie." Zamaw iaj ąc y nie m o że nakładać na wykonawc ę obowiązku dokonania wizji lokalnej albo przewidywania negatywnych skutk ów związanych z zaniechaniem jej przeprowadzenia. Wśród składów orzekających K I O n i e b u d z i w ą t p l i w o ś c i f a k t, i ż t o o b o w i ą z k i e m z a m a w i a j ą c e g o j e s t opisanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty i tylko on może ponosić niekorzystne skutki wadliwego opisu. Odpowiedź nr 5 Zamawiający w 8 ust. 5 wykreśla zwrot: o raz warunkó w wyko nania zamówienia w terenie. Pytanie nr 6 16 ust, 4 wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Firma ubezpieczająca z o st a n i e wy b r a na z l i s ty f irm u b e z pi e c z aj ą cy c h a kcept o w a ny c h p r zez Zamawiającego (zał, nr 13)." Przedmiotowe postanowienie SIWZ narusza zasadę uczciwej konkurencji i jako takie jest niezgodne z prawem. Odpowiedź nr 6 Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej akceptacji wyboru ubezpieczyciela pod warunkiem, ze będzie to ubezpieczyciel wskazany w załączniku nr 13 do SIWZ i równocześnie spełni pozostałe warunki tj. kwotę i przedmiot ubezpieczenia. Na przedstawionej liście ubezpieczycieli Zamawiający umieścił firmy, które są akceptowane przez bank kredytujący inwestycje realizowane przez Toruńskie TBS Sp. z o.o. Zapisy dotyczące ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich potencjalnych Wykonawców, co w naszej ocenie nie narusza art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej w dniu r. Zamawiający udostępnił załącznik nr 13 z aktualna listą ubezpieczycieli akceptowanych przez Zamawaiającego.

3 Pytanie nr 7 17 ust, 2 pkt h - wyko nawca wnosi o do pisanie przes łanki do zm iany wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie w przypadku zmiany dokumentacji projektowej i wprowadzenia robót zamiennych. Odpowiedź nr 7 Co do zasady roboty zamienne nie powinny prowadzić do zmiany wynagrodzenia, gdyż nie zmienia sią zakres świadczenia. Zamawiający pozostawia zapisy 17 ust, 2 pkt h bez zmian. Pytanie do projektu umowy Pytanie nr 8 1 ust. 8 wykonawca wnosi o wykre ślenie zwrotu: Wykonawca o świadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się szczegółowo z (.,.) terenem budowy i warunkami realizacji (poziomem w ód gruntowych) oraz lokalnymi warunkami ruchu drogowego i po ło żeniem terenu budowy i nie wno si zastrze żeń wykonawca na tym etapie posiada jedynie info rmację przekazane przez zamawiającego w SIWZ, Skutkiem tego postanowienia jest niezgodne z prawem przenoszenie na wykonawcę konsekwencji związanych z nienależytym opisem przedmiotu zamówienia co jest o bowi ązkiem zamawiającego. Odpowiedź nr 8 Zamawiający wykreśla zwrot w 8 ust. 8: terenem budowy. Pytanie nr 9 4 us t. 3 wykonawca wnosi o je go u suni ęcie - t akie u bezpieczenie o bejmuje także szkody powstałe w majątku wykonawcy i nie sposób znaleźć podstaw, dla których wypłata odszkodowania za szkodę powstała w majątku wykonawcy miałaby następować na rzecz osoby trzeciej. Odpowiedź nr 9 Zamawiający pozostawia zapisy 4 ust. 3 bez zmia n. Pytanie nr ust. 5 - wykonawca wnosi o uwzgl ędnienie w tym postanowieniu - poza robotami dodatkowymi, także robót zamiennych wprowadzonych na żądanie zamawiającego. Odpowiedź nr 10 Zamawiający pozostawia zapisy 12 ust. 5 be z zmian. Pytanie nr 11 1 ust. 1 prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego Odpowiedź nr 11 Zamawiający wystąpi o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po odbiorze budynku oraz po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pytanie nr 12 1 ust. 8 wnosimy o korektę zapisu o nie wnoszeniu zastrzeżeń min. do dokumentacji - wykonawca wnosi o ich wykreślenie, gdyż ich skutkiem jest przeniesienie na wykonawców odpowiedzialności za

4 wady dokumentacji przetargowej - taka sytuacja jest sprzeczna z art, 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź nr 12 Zamawiający w tym zakresie pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Pytanie nr 13 4 ust.1 w sytuacji opisane w 3 w ust, l p. 2, gdzie umowa przewiduje dwa odrębne przedmioty odbioru wnosimy o dokonanie korekty zapisu tak aby ubezpieczenie dotyczyło czasookresu i kwot odpowiednio do l etapu i l! etapu, po odbiorze l etapu przedmiot umowy w tym zakresie przechodzi na Zamawiającego, nie znajdujemy zatem podstaw by obejmować ten zakres ubezpieczeniem od ryzyk budowlanych. Odpowiedź nr 13 Polisa ubezpieczeniowa może składać się z dokumentów obejmujących każdy etap realizacji robót oddzielnie. Pytanie nr 14 4 ust. 2 wnosimy, by Zamawiający na tym etapie przedstawił listę akceptowanych przez siebie Ubezpieczycieli. Odpowiedź nr 14 Zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. Pytanie nr 15 4 ust 5 wnioskujemy, by ochrona wybudowanych mieszkań zapewniona była na czas określony tzn. do dnia uzyskania pozwolenia na budowę czyli o 30 dni dłuższy od terminu odbioru końcowego etapu l czy II. Data zasiedlenia jest terminem nieokreślonym. Analogiczny wniosek do zapisu w 8 ust. l p.5 Odpowiedź nr 15. Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Pytanie nr 16 5 ust.1 czy polisa ubezpieczenia oc. na 3 mln zł może dotyczyć tej konkretnej budowy? Odpowiedź nr 16 Nie, ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy. Pytanie nr 17 7 ust. 6 prosimy uzupełnić o przesłanki i konkretne uwarunkowania do żądania przez Zamawiającego przerwania budowy Odpowiedź nr 17 Zgodnie z 33 wzoru umowy. Pytanie nr 18 7 ust. 7 zastępcze usuwanie usterek na koszt Wykonawcy -- wnosimy o zamianę słowa niezwłoczne" na w terminie uzgodnionym przez Strony" o zlecenie zastępczego wykonania może nastąpić po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy Odpowiedź nr 18 Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Pytanie nr 19 7 ust. 8 i 9 czy sieci zewnętrzne są wykonane? jeżeli nie to czy Zamawiający ma zapewnienie o ich wykonaniu w terminach umożliwiających końcowy odbiór przedmiotów umowy.

5 Odpowiedź nr 19. Sieci są wykonane lub Zamawiający ma zapewnienie o ich wykonaniu w terminach umożliwiających końcowy odbiór przedmiotów umowy. Pytanie nr 20 7 ust sieci zewnętrzne nie są przedmiotem tego postępowania na jakiej podstawie zobowiązuje się Wykonawcę do weryfikacji usytuowania istniejących sieci? Jakie konieczne informacje" wykonawca powinien uzyskać przed złożeniem oferty? Wykonawca czerpie wiedze wyłącznie z SIWZ i załączników do niej, zaś wszelkie próby obciążania wykonawcy błędami opisu przedmiotu zamówienia są naruszeniem art. 29 ustawy PZP Odpowiedź nr 20 Zgodnie z 36 wzoru umowy Zamawiający określił możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy. Pytanie nr 21 8 ust. l p.22 czy obowiązek osuszania budynków będzie dotyczył również budynków etapu II zgodnie z umową będą one przekazywane do odbioru końcowego w miesiącu październiku (po okresie letnim) Odpowiedź nr 21 Tak będzie dotyczył również budynków etapu II. Pytanie nr 22 9 ust. 3 prosimy o uszczegółowienie wykazu wyrobów, które przeznaczone są do wbudowania a wymagają wpisem w dziennik budowy akceptacji Zamawiającego Wyrób budowlany jest zdefiniowany wart. 2 pkt l ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z tą definicją wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową imającą wpływ na spełnianie wymagań podstawowych, o których mowa wart. 5 ust l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, póz oraz z 2004 r. Nr 6 póz 41), Czyli praktycznie wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania na obiektach, bardzo długa lista od kruszyw, poprzez chemię itd. więcej w tym temacie na stronie: http.7/www.in2vnierbudownictwa.pl/b^ne$,prawo.artvkuldopuszczenie do zastosowania wyrób u budowlanego w obiekcie budowlanym - cz i.5350 Odpowiedź nr 22 Jako minimum Zamawiający uzna: -wszystkie wyroby niezbędne do realizacji elementów konstrukcyjnych - podstawowe wyroby niezbędne do realizacji robót wykończeniowych Pytanie nr ust.6 o jakim możliwym zmniejszeniu /z praktyki/ zakresu umownego pisze Zamawiający - prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź nr 23 W przypadku opisanym w 32 wzoru umowy. Pytanie nr ust.4- prosimy o wyrażenie zgody na dopisanie słowa wymagalnych" należności bowiem może zaistnieć sytuacja, gdy np. z uwagi na 30-dniowy termin płatności f-ry Podwykonawcy nie będą opłacone i czekać będą do upływu terminu płatności. Odpowiedź nr 24 Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

6 Pytanie nr Kary umowne - kary są zbyt wygórowane, wnosimy o ich zmniejszenie do poziomu 0,05 % ponadto wnosimy o korektę zapisu o maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, która nie może przekroczyć 10 % wartości przedmiotu umowy. Ponadto brak zapisu o karach umownych płaconych przez Zamawiającego np. z tytułu zwłoki w przekazaniu placu budowy, za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w robotach, za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbiorowych. Odpowiedź nr 25 Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian. Pytanie nr prosimy o potwierdzenie że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%)nastąpi każdorazowo po przekazaniu etapu robót. Odpowiedź nr 26 Potwierdzamy, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (70%)nastąpi każdorazowo po przekazaniu etapu robót, w części odpowiadającej poszczególnym etapom. Pytanie nr 27 Czy ustalona jest wysokość limitów środków finansowych na poszczególne lata realizacji.prosimy o określenie. Pytanie zadajemy w kontekście opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.) Odpowiedź nr 27 Nie jest określona wysokość limitów finansowych na poszczególne lata realizacji. Finansowanie inwestycji będzie wynikało w harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca uwagę, ze koszty realizacji poszczególnych budynków powinny być porównywalne z uwagi na ich powtarzalność. Terminy realizacji powinny uwzględniać wszystkie warunki realizacyjne, w tym warunki atmosferyczne. Zamawiający przewiduje, ze wartość robót w poszczególnych latach powinna wynosić po około 50 % wartości umowy. Pytanie nr 28 Czy posadzki w garażach podziemnych mają być utwardzone powierzchniowo (tzw..posadzki przemysłowe)? W przedmiarach brak takich pozycji, brak materiałów do utwardzenia Odpowiedź nr 28 Tak, posadzki mają być utwardzone powierzchniowo. Pytanie nr 29 Ile pilotów do poszczególnych bram garażowych ma dostarczyć Wykonawca? Odpowiedź nr 29 Dla budynku przy Watzenrodego 13: 34 szt. +2szt. Dla budynków przy Watzenrodego 8-10 A: 4x (28szt. +2) Pytanie nr 30 Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kluczy do części wspólnych dla wszystkich mieszkań? Jeżeli tak to do jakich pomieszczeń i ile sztuk. Odpowiedź nr 30 Klucze dla mieszkańców 1 komplet dla każdego mieszkania, przy czym komplet stanowi: 1. Klucze do mieszkań wkładka antywłamaniowa 5 szt. 2. Klucze do mieszkań górna wkładka - 3 szt. 3. Wejście do klatki schodowej 1 szt. 4. Wejście do hali garażowej z zewnątrz 1 szt.

7 5. Wejście do piwnic i hali garażowej ( w tym przedsionki) 1 szt. ( Uwaga: klucz do piwnic i hali garażowej, w tym przedsionki powinien być uniwersalny wg zasady dla jednego budynku jeden klucz uniwersalny) 6. Klucz do furtki przy kładce 1 szt., ( dot. budynku przy Watzenrodego 13) 7. Klucz do śmietnika 1 szt. ( Klucz do wszystkich śmietników uniwersalny). 8. Klucz do szachtu z licznikiem elektrycznym 1 szt. 9. Klucz do szachtu z wodomierzami i ciepłomierzami 1 szt. Uwaga: klucze do szachtów w licznikami, wodomierzami, ciepłomierzami muszą być uniwersalne. Klucze dla administracji 4 komplety kluczy dla każdego budynku, przy czym komplet stanowi 1. Klucze do klatki schodowej po 1 szt. do każdej klatki schodowej 2. Wejście do piwnic i hali garażowej ( w tym przedsionki) 1 szt. dla każdego budynku ( Uwaga: klucz do piwnic i hali garażowej, w tym przedsionki powinien być uniwersalny wg zasady dla jednego budynku jeden klucz uniwersalny) 3. Klucz do furtki przy kładce 1 szt., ( dot. budynku przy Watzenrodego 13) 4. Klucz do śmietnika 1 szt. dla każdego śmietnika, ( Klucz do wszystkich śmietników uniwersalny) 5. Klucze do wózkowni 1 szt. dla każdej wózkowni 6. Klucze do suszarni 1 szt. dla każdej suszarni 7. Klucze do pomieszczeń gospodarczych 1 szt. dla każdego pomieszczenia gospodarczego 8. Klucze do maszynowni 1 szt. dla każdej maszynowni 9. Klucze do przyłącza wody 1 szt. dla każdego przyłącza wody 10. Klucze do pomieszczeń monitoringu 1 szt. dla każdego pomieszczenia monitoringu. 11. Klucze do pomieszczenia RTV 1 szt. dla każdego pomieszczenia RTV. 12. Klucze do węzła cieplnego 1 szt. do każdego węzła cieplnego. 13. Wejście do hali garażowej z zewnątrz 1 szt. dla każdego budynku. 14. Klucze do szachtów z licznikami elektrycznymi 3 szt. 15. Klucze do szachtów z wodomierzami i ciepłomierzami 3 szt. Pytanie nr 31 W obmiarze budynku Watzenrodego 13 w elemencie Szyby windowe w póz nie przewidziano wykonania wszystkich ścian żelbetowych, zamiast 51,45 m2 powinno być 306,0 m2, natomiast w póz uwzględniono obmiar tylko jednego szybu, należy obmiary pomnożyć razy 4 szyby. Czy oferent ma zmienić powyższe obmiary? Odpowiedź nr 31 Zgodnie z SIWZ 8 ust. 4 Zamawiający przekazał przedmiary robót jedynie do celów informacyjnych, mają one charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny ofertowej. Pytanie nr 32 Czy zakresem zamówienia jest montaż rolet w oknach i drzwiach balkonowych mieszkań na parterach we wszystkich pięciu budynkach? Zakres ten nie jest ujęty w przedmiarach Odpowiedź nr 32 W zakresie zamówienia nie jest montaż rolet w oknach i drzwiach balkonowych. W zakresie zamówienia jest montaż skrzynek i prowadnic na rolety w oknach i drzwiach balkonowych.

8 Pytania z dnia r.: Pytanie nr 1 W opisach technicznych oraz zestawieniu stolarki okiennej brak jest danych jaki współczynnik przenikania ciepła maja posiadać okna i drzwi. Prosimy o podanie dokładnych parametrów jakie mają spełnić okna. Odpowiedź nr 1 Dla szyb współczynnik nie większy niż 1,0 W/m2K. Dla profili okiennych współczynnik nie większy niż 1,6 W/m2K. Pytanie nr 2 W przedmiarach robót podany jest producent dźwigów jakie maja być zastosowane w budynkach. Czy zamawiający dopuszcza montaż dźwigów innej firmy o parametrach zgodnych z SIWZ Odpowiedź nr 2 Zamawiający dopuszcza montaż dźwigów równoważnych. Pytanie nr 3 Prosimy o podanie jakie parametry maja spełnić kuchnie elektryczne będące przedmiotem przetargu. Odpowiedź nr 3 Kuchnie powinny mieć płytę ceramiczną i podświetlany piekarnik, zasilanie 230/400 VAC. Pytanie nr 4 Czy wykonawcy maja uwzględniać zamontowanie zestawu hydroforowego w każdym z budynków? Odpowiedź nr 4 Tak, należy wykonać w każdym budynku. Pytanie nr 5 W kosztorysach dla Instalacji elektrycznej brak jest montażu źródeł światła (żarówki, Świetlówki), czy powyższe jest zakresem przetargu? Odpowiedź nr 5 Tak należy uwzględnić w ofercie. Pytanie nr 6 W kosztorysach brak jest jednostki sterującej ogrzewaniem wjazdu. Czy oferenci mają doliczyć do oferty regulatory do sterowania matami grzewczymi podjazdów? Odpowiedź nr 6 Prosimy nie uwzględniać podgrzewania wjazdów do garaży, wjazdy wykonać jako karbowane.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Adm.VI-215/1/2015 ======================================================== WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY w ŁODZI 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 ========================================================

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo