Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz"

Transkrypt

1 Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript automatycznie dołączany do widoku (UWAGA: nie jest on dołączony do pustego projektu) - jeżeli jakiekolwiek pole będzie niepoprawne, formularz nie zostanie wysłany - walidacją sterujemy dodając atrybuty do pól modelu - [Required] mówi, że pole jest wymagane - [StringLength(max)] ustawia maksymalną długość napisu - [StringLength(max, MinimumLength=min)] ustawia minimalną i maksymalną długość - [Range(a, b)] ustawia zakres liczbowy - [RegularExpression(regex)] wymaga spełnienia wyrażenia regularnego - do każdego z tych atrybutów można dodać parametr ErrorMessage, którego wartością jest komunikat o błędzie - np. (klasa modelu): using System.Web.MVC; using System.Web.UI; public class Test [Required(ErrorMessage = "pole wymagane")] public string imie get; set; ErrorMessage="zły format")] public string nazwisko get; set; [StringLength(9, MinimumLength=4, ErrorMessage="len=4..9")] public string login get; set; [Required] [Range(0, 100)] public int wiek get; set; Zdalna walidacja (wykorzystująca AJAX): - możemy także walidować pola zdalnie - formularz wysyła zapytanie do serwera z wartością pola, serwer odpowiada obiektem true (jeżeli jest poprawne) lub komunikatem o błędzie (string) - należy dodać do web.config (w MVC 4 już to jest dodane): <appsettings> <add key="clientvalidationenabled" value="true" /> <add key="unobtrusivejavascriptenabled" value="true" /> </appsettings> 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

2 - w modelu nadajemy właściwości atrybut Remote z parametrami Controller i Action, które wskazują na kontroler i akcję, która dokonuje walidacji: [Remote( nazwa akcji, nazwa kontrolera )] - walidację wykonuje zwykła akcja (UWAGA: należy pamiętać, aby parametr akcji nazywał się tak samo jak pole w formularzu): - np.: class Model [Remote( ValidateStr2, Kontroler )] string str2; ; public JsonResult ValidateStr2(string str2) if(str2[0] == 'a' && str2[1] == 'b') // OK return Json(true, JsonRequestBehavior.AllowGet); else // błąd walidacji return Json("error message", JsonRequestBehavior.AllowGet); - w kontrolerze zawierającym tę akcję warto wyłączyć cacheowanie, dodając do kontrolera atrybut (więcej o cacheowaniu pod koniec instrukcji): [OutputCache(Location=OutputCacheLocation.None, NoStore=true)] atrybut HiddenInput (System.Web.Mvc) - parametr DisplayValue = true: w silnie typowanych widokach tylko prezentujących dane wyświetlana etykieta i wartość - parametr DisplayValue = false: w silnie typowanych widokach tylko prezentujących dane jako pole hidden - w silnie typowanych widokach pozwalających na edycję danych pole występuje jako pole hidden public class ProductViewModel [HiddenInput] // equivalent to [HiddenInput(DisplayValue=true)] public int Id get; set; public string Name get; set; [HiddenInput(DisplayValue=false)] public byte[] TimeStamp get; set; Obiekt Request - obiekt Request w akcji reprezentuje zapytanie - posiada między innymi pola: - HttpMethod, RequestType reprezentują metodę HTTP ( GET, POST itp.) - QueryString kolekcja parametrów zapytania (parametry typu GET) 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

3 - Form kolekcja parametrów zapytania (parametry typu POST) - Files kolekcja załączonych plików (nazwa obiekt pliku, z polami/metodami ContentType, ContentLength, FileName, SaveAs, InputStream) - Cookies kolekcja zawierający ciasteczka - ServerVariables kolekcja zmiennych serwera - Url adres zapytania (uwzględnia adres serwera) - RawUrl adres zapytania (nie uwzględnia adresu serwera) - Params połączone kolekcje Form, QueryString, Cookies i ServerVariables (może zawierać duplikaty) - UserAgent opis przeglądarki klienta - UserHostAddress adres klienta - UserLanguages uporządkowana tablica preferowanych języków Helpery - metody z przestrzeni nazw Html, które generują odpowiedni kod HTMLowy (zwracają napis), np.: <div => model.name) </div> <div => => model.name) </div> - Html.ActionLink( tekst, akcja, [ kontroler, [new parametry, null]]) - Html.RouteLink( tekst, new controller =, action =, parametry=/*parametry*/ ) - Html.Encode() poprawnie formatuje napis do wyświetlenia w HTML (< na < itp.; Razor wykonuje to domyślnie) Formularze - Sposób 1 - Stworzyć obiekt zawierający pola, które są nam potrzebne (koniecznie jako właściwości) - Napisać akcję np.: public ActionResult Form() return View(); - Prawym add view strongly typed view ustawić klasę i elementy strongly typed view definiuje typ obiektu Model - Ewentualnie uzupełnić formularz (nazwy pól muszą być takie jak właściwości obiektu) - Napisać akcję: [HttpPost] public ActionResult Form(NazwaObiektu value) //i tu w value mamy zwartość pól formularza 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

4 - Sposób 2 - stworzyć formularz w widoku, - dodać akcję, która obsługuje dane z formularza (z atrybutem [HttpPost]), - skorzystać z obiektu Request.Form do odczytania danych Upload plików - W formularzu trzeba dodać enctype="multipart/form-data" (np. Html.BeginForm( nazwa akcji, nazwa kontrolera, FormMethod.POST, new enctype="multipart/form-data")) - Dodajemy <input type= file name= nazwa /> - W Request.Files mamy pliki: byte [] data = new byte[1024]; foreach(string name in Request.Files) // Request.Files[name].ContentType, // Request.Files[name].ContentLength // Request.Files[name].SaveAs, Request.Files[name].InputStream.Read(data, 0, 1024); string str = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data); - UWAGA: jeżeli plik jest przechowywany w modelu jako tablica bajtów, nazwa pliku w formularzu powinna być inna niż nazwa pola w modelu, inaczej MVC będzie próbowało przekazać jego zawartość w modelu, co się nie powiedzie i spowoduje rzucenie wyjątku Odsyłanie plików - w akcji zwracamy: return File(scieżka, mimetype[, nazwapliku]); lub return File(tablica bajtów, mimetype[, nazwapliku]); Asynchroniczne akcje - kontroler musi dziedziczyć po AsyncController zamiast Controller - dwie metody na każdą akcję: - void AkcjaAsync(parametry_akcji) - ActionResult AkcjaCompleted(parametry_inne) - AkcjaAsync powinna zwiększyć licznik oczekujących operacji: - AsyncManager.OutstandingOperations.Increment([opcjonalnie_o_ile]) - gdy operacja się zakończy, należy wywołać - AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement() - gdy licznik OutstandingOperations dojdzie do zera, wywoływane jest AkcjaCompleted - AsyncManager.Parameters słownik parametrów do AkcjaCompleted (parametry_inne) 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

5 - parametry można też odczytać bezpośrednio z AsyncManager.Parameters - UWAGA: w adresie HTTP akcja nazywa się Akcja a nie AkcjaAsync public class AsyncTestController : AsyncController public void IndexAsync(int id) AsyncManager.OutstandingOperations.Increment(); // długą operację symulujemy timerem var t = new System.Timers.Timer(); t.autoreset = false; t.interval = 4000; // [ms] t.elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler((evt, args) => AsyncManager.Parameters["value"] = 321; AsyncManager.OutstandingOperations.Decrement(); ); t.start(); public ActionResult IndexCompleted(int value) // parametr jest przekazany bezpośrednio do wywołania, // można też odczytać go tak: //ViewData["id"] = AsyncManager.Parameters["value"]; ViewData["id"] = value; return View(); Lokalizacja - do lokalizacji aplikacji korzystamy z zasobów (add new item Visual C# / General resources file) - UWAGA: w każdym pliku zasobów należy ustawić access modifier na public: - dodajemy do projektu pliki zasobów o nazwach: - nazwa.resx - nazwa.kultura.resx 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

6 - nazwa określa nam nazwę klasy, w której będą dostępne poszczególne komunikaty - kultura to kod opisujący język (np. pl, en, en-us itp.) - w widokach napisy dostępne są jako namespace.nazwa.napis, gdzie namespace to przestrzeń nazw naszej aplikacji, nazwa to nazwa pliku zasobów zaś napis to nazwa konkretnego napisu, np. - konkretny napis wybierany jest na podstawie pól CurrentCulture i CurrentUICulture bieżącego wątku i trzeba je ustawiać dla każdego zapytania, - można w tym celu wykorzystać metodę Application_AcquireRequestState (w pliku Global.asax.cs, która jest wykonywana dla każdego zapytania: using System.Globalization; public class MyApplication: System.Web.HttpApplication protected void Application_AcquireRequestState(object sender, EventArgs e) string lang = "pl"; // domyślna wartość if(httpcontext.current.request.userlanguages!= null && HttpContext.Current.Request.UserLanguages.Length > 0) lang = HttpContext.Current.Request.UserLanguages[0].Substring(0, 2); CultureInfo ci = new CultureInfo(lang); System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci; System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture(ci.Name); - można także do pliku web.config, w sekcji system.web dodać wpis: <globalization culture="auto" uiculture="auto" /> co spowoduje automatyczne odczytywanie informacji o języku z nagłówka zapytania - komunikaty o błędach modelu lokalizujemy podając zamiast ErrorMessage parametry ErrorMessageResourceName=nazwa_napisu oraz ErrorMessageResourceType=typ_klasy_zasobu, np.: [StringLength(10, MinimumLength=2, ErrorMessageResourceName="title", ErrorMessageResourceType= typeof(mvcapplication1.resources.mesgs))] - więcej o lokalizacji: Buforowanie widoków: OutputCache - atrybut ten służy do kontrolowania buforowania widoków 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

7 - można go nadać kontrolerowi (wtedy dotyczy wszystkich akcji) jak i poszczególnym akcjom - parametry (wybrane): - Duration czas pamiętania widoku w sekundach - Location miejsce, gdzie pamiętany jest widok (OutputCacheLocation.XXX): Any gdziekolwiek Client po stronie kienta Server po stronie serwera ServerAndClient u klienta i na serwerze None nigdzie - NoStore informuje proxy, że nie powinny przechowywać kopii strony (wartość logiczna) - VaryByParam umożliwia buforowanie widoków różniących się wartościami parametrów: none oznacza, że zawartość strony nie zależy od parametrów * (gwiazdka) oznacza, że każdy zestaw parametrów powinien być oddzielnie buforowany nazwa_parametru oznacza, że dla różnych wartości parametru nazwa_parametru powinna być pamiętana oddzielna kopia strony w pamięci podręcznej p1; p2; p3 jeżeli kilka parametrów wyznacza rozróżnia strony, można rozdzielić je średnikami 662BD5F6-0D B3BA33A BD5F6-0D B3BA33A450

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Instalacja MVC 4: - http://www.asp.net/mvc - Visual Studio 2012 (także Web Express) zawiera wbudowane MVC 4 - można doinstalować MVC

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie

4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie 4. Zabezpieczanie aplikacji przez logowanie Tworzona od modułu 4 aplikacja bankowa posiada menu nawigacyjne, dynamicznie reagujące na rolę zalogowanego użytkownika. Niestety, mimo ukrycia niedostępnych

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com. UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.pl Warszawa, 2009-08-21 Dokumentacja techniczna modułu dostępu do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne

Ćwiczenie 1. Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1. Pomoc. Pytania kontrolne Ćwiczenie 1 Model konceptualny i fizyczny bazy danych. Zadanie 1 Zaprojektować bazę danych realizującą, w sposób wyczerpujący, określony system rzeczywisty. Projekt wykonać w oparciu o model konceptualny

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo