Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt"

Transkrypt

1 UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP , REGON , reprezentowanym przez dr. hab. Kazimierza Orzechowskiego, prof. UWr Środowiskowego Koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, działający na podstawie upoważnienia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego OR-0142/76/2009 zwany w dalszej części "Zamawiającym" a. zamieszkałym we prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NIP:, REGON:.., działającym na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod numerem. zwanymi w dalszej części "Wykonawcą" 1 Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 113 poz. 759 ze zm.): w trybie przetargu nieograniczonego, Postępowanie nr.. Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2 Przedmiotem umowy jest świadczenie usług koordynacyjno-transportowych na rzecz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na terenie kraju, samochodami ciężarowymi o ładowności od 400 kg do 800 kg i masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony oraz liczbie miejsc nie mniej niż 5 osób (w tym kierowca), a także samochodami osobowymi. Powyższa usługa będzie polegać na koordynacji przewozów i przewozie osób, materiałów i sprzętów, a w szczególności: 1. Czerwiec - Sierpień dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych na terenie Wrocławia. 2. Wrzesień transport materiałów i sprzętów na i z Parku Wiedzy. 3. W trakcie trwania XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, edycja stacjonarna września samochody z możliwością komfortowego przewozu osób, materiałów i sprzętów na terenie Wrocławia. Samochody dostępny na telefon. 4. Pokazy interaktywne września 2012 organizowane w 20 szkołach Wrocławia - dowiezienie osób prowadzących pokazy razem ze sprzętem audiowizualnym, pomocami naukowymi i dydaktycznymi. Koordynator z firmy transportowej, w porozumieniu z Pełnomocnikiem ds. Pokazów Interaktywnych dr Ireną Maliszewską, sprawuje nadzór logistyczny nad terminowym zapewnieniem transportu i efektywnym wykorzystaniem środków transportowych, jak również wyeliminowaniem godzin postojowych. Harmonogram pokazów interaktywnych będzie dostępny dla koordynatora z firmy transportowej od początku września Kierowcy muszą mieć kontakt telefoniczny z koordynatorem i z obsługiwanymi grupami. Od koordynatora i kierowców wymagana jest bardzo dobra znajomość miasta. 5. Samochody do komfortowego przewozu osób, a także sprzętów i materiałów, wykorzystywane w czasie edycji regionalnej: września Legnica oraz Zgorzelec, 3-5 października Dzierżoniów, 4-5 października Głogów, października

2 Jelenia Góra oraz Bystrzyca Kłodzka, października Ząbkowice Śląskie oraz października Wałbrzych Za przedmiot umowy określony w 2 Strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodnie z przedstawioną ofertą. Koszty usługi wyliczone będą wg oferowanej przez Wykonawcę stawki: a) netto za 1 km samochodem osobowym na terenie kraju tj.. zł (słownie: złote); b) netto za 1 km samochodem ciężarowym na teranie kraju tj.. zł (słownie: złote); c) 1 roboczogodzina kierowcy samochodu osobowego w wysokości. zł netto (słownie: złote); d) 1 roboczogodzina kierowcy samochodu ciężarowego w wysokości. zł netto (słownie: złote). 2. Stawka netto za: a) 1 km usługi zawiera wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi przewozowej, tj. opłaty drogowe, za parkingi, za paliwo, za ubezpieczenie oraz inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia, b) 1 roboczogodzinę pracy samochodu z kierowcą zawiera pomoc kierowcy w załadunku i rozładunku. 3. Do wszystkich faktur zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 4. Maksymalna wartość umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 nie może przekroczyć kwoty: zł (słownie:.. złotych). 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi przewozowej w tym samym czasie kilkoma pojazdami. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty umownej. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do r. 2. Umowa dotyczy koordynacji przewozów i przewozu osób, materiałów i sprzętów na trasach zleconych przez Zamawiającego. 3. O dokładnych terminach podstawienia pojazdów Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem 1-2 dniowym lub zgodnie z zapisami Zamawiający ma prawo do rezygnacji z usługi przewozu w dniu, w którym ma być ona realizowana, z powodu złych warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych. 5 W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem zakwaterowanie dla kierowców zapewnia i opłaca Zamawiający Wykonawca oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo samodzielne i spełnia wszelkie wynikające z tego tytułu obowiązki, w tym m.in. ubezpieczenie pojazdu, kierowcy oraz przewożonych osób (OC, NW) i rzeczy. 2

3 2. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną wynajmowanych pojazdów, jak również za pełną dokumentację pojazdów wraz z ubezpieczeniami, gwarantującymi ich przejazd na zamówionej trasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie czasu pracy kierowcy i przestrzegania warunków przewozu z tego wynikających, obowiązujących w Polsce. 4. Zamawiający ma prawo poinformować Inspekcję Transportu Drogowego, gdy warunki techniczne pojazdów budzą wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie samochód zastępczy w czasie nie dłuższym niż 30 minut. 5. W przypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd o zbliżonym standardzie w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążają Wykonawcę. 6. Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców. Każdy z podwykonawców musi posiadać aktualne polisy ubezpieczeniowe na prowadzoną przez nich działalność transportową i przewozową. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 7. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy może oferować swoje usługi przewozowe innym firmom, o ile nie stoi to w sprzeczności z wypełnieniem niniejszej umowy. 8. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi telefonicznie, pod numerami telefonu: 9. Wykonawca gwarantuje, że wynajmowane przez Zamawiającego pojazdy będą sprawne technicznie, bezpieczne dla ruchu, będą spełniały wszystkie wymagane przepisami prawa normy związane z realizacją usługi. 10. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać pojazdy w bezpiecznym, estetycznym stanie Należność za wykonane usługi realizowana będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane usługi w ciągu 7 dni po wykonaniu każdego zlecenia. Należność uregulowana zostanie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 2. Płatność za wykonaną usługę dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo pod względem formalnym i prawnym wystawionej faktury VAT. 3. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na adres: Uniwersytet Wrocławski Dolnośląski Festiwal Nauki pl. Uniwersytecki 1, Wrocław NIP Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o statusie czynnym, posiada NIP: i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT czynnym, posiada NIP: Cena, którą zapłaci Zamawiający wynikać będzie z faktycznie przejechanych kilometrów oraz rzeczywistej ilości roboczogodzin pracy kierowców. 3

4 7. Strony umowy dopuszczają, że za wykonaną usługę podwykonawca może wystawić fakturę bezpośrednio na Zamawiającego. Faktura musi być potwierdzona przez Wykonawcę niniejszej umowy. 8. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 8 Strony ustalają, że: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości, określonej w 3 ust. 4 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości, określonej w 3 ust. 4 umowy. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości określonej w 3 ust. 4 umowy za opóźnienie w wykonaniu usługi bądź jej nienależyte wykonanie, a w szczególności naruszenie 6, 7 i W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, wynikającego z prawidłowo sporządzonej i doręczonej zgodnie z zapisami umowy faktury VAT, Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych. 5. W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, z wynagrodzenia Wykonawcy. 9 Strony zobowiązują się do zabezpieczenia i zachowania tajemnicy danych osobowych, do których mają dostęp w związku z niniejszą umową Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania ugodowego lub upadłościowego, o zmianie adresu właściciela firmy w okresie obowiązywania umowy, oraz niezakończonych rozliczeń z niej wynikających pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę. 2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być kierowana na niżej podane adresy Stron: Dla Wykonawcy Dla Zamawiającego: Imię Nazwisko Nazwa Adres. Uniwersytet Wrocławski Dolnośląski Festiwal Nauki pl. Uniwersytecki Wrocław 4

5 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 12 Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 14 Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. Integralną częścią umowy jest załącznik: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający Wykonawca 5

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... (wzór) Przedmiot umowy

Umowa nr... (wzór) Przedmiot umowy - Numer sprawy nadany przez za ma w i ającego: SA.270.2.82.2015.JKS Umowa nr... (wzór) zawarta w dniu............... w Starachowicach pomiędzy Nadleśni ctwem Starachowice z siedzibą przy ul. Krywki 14d

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo