U M O W A nr PROJEKT. firmą z siedzibą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy...pod numerem KRS.., posiadającą REGON., NIP., w imieniu której działa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A nr PROJEKT. firmą z siedzibą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy...pod numerem KRS.., posiadającą REGON., NIP., w imieniu której działa"

Transkrypt

1 Strona 1/5 U M O W A nr nr postępowania: BZP BD Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT zawarta w dniu we Wrocławiu na podstawie przepisów ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP: zwanym w dalszej części Zamawiającym, który reprezentuje: prof. dr hab.... Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego a firmą z siedzibą, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy....pod numerem KRS.., posiadającą REGON., NIP., w imieniu której działa. zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści : 1 Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego - postępowanie Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja międzynarodowej konferencji International Workshop on Nitride Semiconductors organizowanej przez Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 2. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu. Czas trwania konferencji: r. Maksymalna liczba uczestników 1000 osób. 3. Zakres usługi oraz sposób jej realizacji określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy znany mu jest standard usług oferowanych przez Wykonawcę Za przedmiot zamówienia określony w 2 i załączniku nr 1 do niniejszej umowy strony ustalają maksymalne wynagrodzenie umowne, zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, w wysokości brutto:. zł, słownie..zł. 2. Kalkulacja kosztów za świadczone usługi została podana w załączniku nr 3 Formularz cenowy stanowiącym integralną część umowy. Zamawiający dokona zapłaty z tytułu rzeczywistego wykonania niniejszej umowy na podstawie kalkulacji kosztów przedstawionej przez Wykonawcę po wykonaniu usługi zgodnie z cenami jednostkowymi brutto określonymi w załączniku nr 3 do umowy i rzeczywistej liczby uczestników. 3. Wykonawca do czasu zakończenia realizacji umowy zobowiązuje się do zachowania stałości: a) cen jednostkowych brutto podanych w załączniku nr 3 w tabeli II punkty 1-6 i tabeli III pkt. 1 b) cen ryczałtowych wartość brutto podanych w załączniku nr 3 w tabeli I i tabeli III pkt. 2 oraz tabeli IV punkty Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji umowy, nie pociąga za sobą zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 pkt. 1.

2 Strona 2/ Zapłata należności z tytułu rzeczywistego wykonania niniejszej umowy zostanie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Należność uregulowana zostanie przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze. 2. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 4. Wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP. 2. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT, NIP Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników Konferencji bez prawa zgłaszania przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń finansowych. 2. Zamawiający zobowiązuje się do podania ostatecznej liczby uczestników nie później niż do dnia r Wykonawca zapewni w czasie trwania konferencji jej uczestnikom bezpieczeństwo na terenie obrad zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienia Wykonawcy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy. 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy po dniu r. z przyczyn określonych w 8 ust. 1 umowy, Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do pokrycia różnicy kosztów usługi zastępczej w stosunku do wartości umowy, a w przypadku niepełnej realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością usługi niezrealizowanej, a wartością usługi zastępczej. 4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą stronę na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej. 2. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy. 10 Wykonawca, do czasu zakończenia rozliczeń wynikających z umowy, jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianach prawnych form prowadzenia działalności

3 Strona 3/5 gospodarczej, wszczęciu postępowania upadłościowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby Wykonawcy, a także adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni podany przez niego adres. 11 W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych szczególnie art. 144 i Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień umowy, nierozstrzygnięte polubownie zostaną poddane rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego we Wrocławiu. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2. Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 3. Załącznik nr 3 Formularz cenowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

4 Strona 4/5 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR Nr postępowania Formularz cenowy Konferencji International Workshop on Nitride Semiconductors 2014 Nazwa Wykonawcy:.. Tabela I I. Wynajem sal Wartość brutto [PLN] Wynajem sal - zgodnie z agendą Konferencji i opisem zawartym w SOPZ pkt. III.1. Razem wartość brutto I. Tabela II II. Usługi gastronomiczne - zgodnie z opisem zawartym w SOPZ pkt. III.2. / osobę osób Cena jednostkowa brutto [PLN] Wartość brutto[pln] [kol.2 x kol.3 x kol.4] Koktajl powitalny Przerwy kawowe Lunch Obsługa gastronomiczna sesji plakatowych Uroczysta kolacja Uroczyste spotkanie Komitetu Sterującego wraz z transportem uczestników Razem wartość brutto II. Tabela III III. Usługi hotelowe - zgodnie z opisem zawartym w SOPZ pkt. III.3. pokoi dób Cena jednostkowa brutto [PLN] (1pok./1doba) Wartość brutto [PLN] [kol.2 x kol.3 x kol.4] Noclegi gości honorowych Koordynacja usług hotelowych dla gości Konferencji Razem wartość brutto III.

5 Strona 5/5 Tabela IV IV. Organizacja imprez kulturalnych Wartość brutto [PLN] - zgodnie z opisem zawartym w SOPZ pkt. III Pokaz multimedialny w czasie przyjęcia koktajlowego 2. Oprawa muzyczna uroczystej kolacji 3. Pokaz multimedialny w czasie uroczystej kolacji Razem wartość brutto IV. Razem wartość brutto (I+II+III+IV) [zł] zł *

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego.

U m o w a - projekt ... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym nr. w trybie przetargu nieograniczonego. U m o w a - projekt nr postępowania: BZP.2421.15.2012.JS Załącznik nr 6 do SIWZ (sprzątanie pomieszczeń oraz posesji w budynku administracyjnym przy ul. Kuźniczej 49/55 we Wrocławiu). zawarta we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawartej w trybie -przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. 2013 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR

PROJEKT UMOWY UMOWA NR PROJEKT UMOWY załącznik nr 7 (do s.i.w.z.) UMOWA NR zawarta w dniu... w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Muzeum Regionalnym im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

U M O W A nr /2013. zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy U M O W A nr /2013 zawarta w dniu 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Sygn. postępowania: BZP/87/DK/2015 UMOWA zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą.

UMOWA. (bezpośrednio zamawiający) zamieszkałym w,., zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. UMOWA Projekt umowy dla Wykonawców osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zawarta dnia.2015 r. w Poznaniu pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r zawarta w dniu..2015 r. w Ostródzie na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nr sprawy: ZP 90700-2015r.pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL

UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 9/2105/FSS UMOWA ZLECENIE nr /2015/FSS/GIS-E-QL dotyczy dostawy książek specjalistycznych Zawarta w Łodzi w dniu.., pomiędzy: Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo