Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011"

Transkrypt

1 Warszawa, 23 czerwca 2010 Wstępne informacje o konkursach w obszarze ENERGIA Program Pracy 2011 Tomasz Cichocki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 UWAGA! Przedstawiane dziś informacje o konkursach w roku 2011 są nieoficjalne i mogą ulec zmianie. Lista tematów, zasady ubiegania się o wsparcie, terminy itp. określone są z chwilą oficjalnego ogłoszenia konkursów.

3 Zagadnienia Obszar tematyczny Energia w 7PR Aktywne działania w konkursach 2010 Typy projektów Konkursy 2010 Synergia z funduszami strukturalnymi i programem Konkurencyjność i Innowacje (CIP) Źródła informacji

4 COOPERATION: Struktura budŝetu Bezpieczeństwo 4% Transport: 13% Środowisko: 6% SSH 2% Przestrzeń kosmiczna 4% Zdrowie: 19% śywność: 6% Energia: 7% ICT: 28% NMP: 11% COOPERATION mln euro Energia mln euro Energia mln euro

5 Energia w 7PR 1. Wodór i ogniwa paliwowe Ogniwa paliwowe fizyczne i chemiczne aspekty materiałów dla FC Produkcja wodoru materiały i procesy wytwarzania wodoru 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika (procesy wytwarzania) Biomasa (gazyfikacja, współspalanie biomasy, odpady rolne i leśne, uprawy energetyczne) Wiatr (elektrownie wiatrowe i ich elementy) Geotermia (eksploatacja złóŝ wysokotemperaturowych, trwałość instalacji, walka z korozją) Skoncentrowana energia słoneczna (poprawa efektywności optycznej i termicznej, mniejsze zuŝycie wody, lepsze wykorzystanie terenów) Energia oceanów (projektowanie nowych systemów i ich elementów) Hydroenergia (małe elektrownie wodne, minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko)

6 Energia w 7PR 3. Wytwarzanie paliw odnawialnych Pierwsza generacja biopaliw z biomasy (biodisel, bioetanol ze skrobii, cukru, odpadów, olejów roślinnych) Druga generacja biopaliw z biomasy (przeróbka lignocelulozy, biopaliwa syntetyczne) Biorafinerie Biopaliwa z upraw energetycznych Biopaliwa dla transportu 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Nisko- i średniotemperaturowa energia słoneczna (wykorzystanie materiałów z plastiku) Biomasa Energia geotermalna (pompy cieplne, wymienniki ciepła)

7 Energia w 7PR 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Wychwyt CO2 (optymalizacja technologii) Składowanie CO2 (magazynowanie geologiczne) 6. Czyste technologie węglowe Technologie konwersji w celu generacji energii zerowej emisji zanieczyszczeń (spalanie, gazyfikacja, technologie złoŝa fluidalnego) Poligeneracja na bazie technologii węglowych (nośniki energii: wodór, paliwa ciekłe i gazowe) 7. Inteligentne sieci energetyczne Rozwój interaktywnych sieci energetycznych wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej Pan-europejskie sieci energetyczne (elektryczne i gazowe)

8 Energia w 7PR 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Efektywność energetyczna w przemyśle wytwórczym Wysokoefektywna poligeneracja (kombinowana produkcja energii elektrycznej, ciepła, zimna i biopaliw (stałych, ciekłych i gazowych) zastosowania w energetyce i wytwarzaniu materiałów Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w budownictwie (CONCERTO - energetyka w społecznościach lokalnych) Innowacyjne strategie w miejskim transporcie (CIVITAS-plus) Badania socjo-ekonomiczne i innowacyjność (eko-budownictwo, wspólnoty CONCERTO, miasta CIVITAS) 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej Narzędzia oparte na wiedzy w tworzeniu polityki energetycznej (narzędzia, metody i modele w tworzeniu polityki energetycznej) Wsparcie naukowe dla polityki (ocena zasobów energetycznych)

9 Energia w 7PR, konkursy lipiec 2010 (WP 2011) 1. Wodór i ogniwa paliwowe 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 3. Wytwarzanie paliw odnawialnych 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń 6. Czyste technologie węglowe 7. Inteligentne sieci energetyczne 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej 10. Działania horyzontalne

10 Energia w 7PR: WP 2011 Identyfikator konkursu Data ogłoszenia Termin składania wniosków BudŜet (mln euro) Liczba tematów FP7-ENERGY lipca listopada FP7-ENERGY lipca kwietnia FP7-NMP-ENERGY FP7-ENERGY JAPAN 20 lipca listopada (10) 2 20 lipca listopada FP7-OCEAN lipca stycznia (5) 4 FP NMP-ENV- ENERGY-ICT-EeB FP7-ENERGY EXCHANGE 20 lipca grudnia ,5 (20) 9 (1) 20 lipca listopada

11 Obszary vs konkursy ENERGY ENERGY NMP- ENERGY ENERGY JAPAN OCEAN NMP- ENV- ENERGY- ICT-EeB ENERGY EXCHANGE Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Wytwarzanie paliw odnawialnych Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Czyste technologie węglowe Inteligentne sieci energetyczne Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Działania horyzontalne

12 Typy projektów Collaborative Projects (CP) - współfinansowanie prac badawczych, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów współpracy róŝna w zaleŝności od dziedziny i tematu. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 niezaleŝne podmioty prawne z 3 róŝnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. with predominant demonstration component wdroŝenie nowej technologii, nowej koncepcji lub nowego systemu, dokonanie testów oraz wykazanie wykonalności i ekonomicznej opłacalności innowacyjnego rozwiązania identyfikacja najlepszych rozwiązań, promocja rezultatów w celu zachęcenia do szerokiego stosowania 70% demonstration, 20% badania i rozwój, 5% promocja i rozpowszechnianie wyników projektu 2% szkolenia, 7% zarządzanie projektem

13 Typy projektów Coordination and Support actions (CSA) - koordynowanie i wspomaganie róŝnych działań i polityk badawczo-naukowych, stymulowanie uczestnictwa w projektach, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowych grup badawczych. UmoŜliwiają one organizację konferencji i seminariów, wykonywanie prac studyjnych i analiz, realizację róŝnych działań informacyjnych i promocyjnych. W zaleŝności od celu i liczby partnerów wyróŝniamy dwa rodzaje projektów: CSA -coordinating (CA): w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 podmioty prawne z 3 róŝnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych; CSA -supporting (SA): projekt moŝe być składany przez jeden podmiot prawny.

14 FP7-ENERGY ENERGY FP7-ENERGY Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 16 listopada 2010 BudŜet: 74 milliony euro Ewaluacja: procedura dwustopniowa Activity/Area Activity 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Typ projektu Liczba tematów CP 3 Activity 3. Produkcja paliw odnawialnych CP 1 Activity 4. Paliwa odnawialne do ogrzewania i chłodzenia Activity 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń CP 1 CP 2 Activity 6. Czyste technologie węglowe CP/SICA 1 Activity 7. Inteligentne sieci energetyczne CP, CSA 3

15 FP7-ENERGY ENERGY Area Temat Typ projektu Activity 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Area 2.3. Energia wiatrowa Area 2.5. Energia słoneczna ENERGY : Development of design tools for Offshore Wind farm clusters ENERGY : Thermal energy storage for CSP plants ENERGY Advanced heat transfer fluids for CSP technology CP CP Sugestie Do 2 projektów Do 2 projektów (róŝne ciecze) Activity 3. Produkcja paliw odnawialnych Area 3.5. Alternatywne sposoby produkcji paliw odnawialnych ENERGY : Development of new or improved sustainable bio-energy carriers CP Poza wodorem i biopaliwami. Do 3 projektów Activity 4. Area 4.1. Nisko i średnio temperaturowa energia słoneczna ENERGY : Revisiting solar-thermal systems for using breakthroughs in scientific and technological fields CP Nowe materiały do gromadzenia, absorpcji, pokrycia, przenoszenia. Przemysł, MŚP

16 FP7-ENERGY ENERGY Area Temat Typ projektu Sugestie Activity 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Area 5.1. Wychwytywanie CO2 ENERGY : High-efficiency postcombustion solvent-based capture processes CP Nowe rozpuszczalniki, mniej wraŝliwe na skład gazów Area 5.2. Magazynowanie CO2 ENERGY : Understanding the long-term fate of geologically stored CO2 CP Współpraca z projektami CCS (EEPR) Activity 6. Czyste technologie węglowe Area 6.1. Technologie konwersji do celów bezemisyjnej produkcji energii ENERGY : Optimisation of IGCC technologies for use with high ash content coal CP/Specific International Cooperation Action 2 instytucje UE i 2 z Indii

17 FP7-ENERGY ENERGY Area Temat Typ projektu Sugestie Activity 7. Inteligentne sieci energetyczne Area 7.2 Europejskie sieci energetyczne Area 7.3. Działania przekrojowe ENERGY : Innovative tools for the future coordinated and stable operation of the pan- European electricity transmission system ENERGY :Innovative strategies and tools for the reliability assessment of the pan-european electricity transmission network ENERGY : Network of projects developing the future European electricity networks CP CSA Toolbox wskazujący słabe punkty paneuropejskiej sieci ograniczający wpływ blackouts Nowe strategie bezpieczeństwa sieci. Koordynacja z projektami BR Wsparcie dla European Electricity Grids Initiative transfer wiedzy

18 FP7-ENERGY ENERGY FP7-ENERGY Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 07 kwietnia 2011 BudŜet: 137 millionów euro Ewaluacja: procedura jednostopniowa Activity/Area Typ projektu BudŜet mln Euro Liczba tematów Activity 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych CP with pdc 55 3 Activity 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia CP, with pdc 20 3 Działania na przecięciu Activity 5 i 6 Activity 7. Inteligentne sieci energetyczne CP with pdc, CSA 20 3 CP with pdc 30,9 1 Activity 8. Efektywność energetyczna CP with pdc, CSA 15 2

19 FP7-ENERGY ENERGY Area Temat Typ projektu Activity 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Area 2.1. Fotowoltaika Area 2.3. Energia wiatrowa ENERGY : Productivity and cost optimization issues for the manufacturing of photovoltaic systems based on concentration ENERGY : Development and demonstration of standardized building components ENERGY : Demonstration of innovative off-shore wind electricity generation structure CP with pdc CP with pdc Activity 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Sugestie Integracja linii produkcyjnej CPV. Udział przemysłu. Spełnianie wymogów przemysłu. Partnerzy z budownictwa Partnerzy przemysłowi. Max 2 projekty Area 4.1. Nisko i średniotemperatu rowa energia słoneczna ENERGY : Low/Medium temperature solar thermal systems for industrial process heat ENERGY : Materials for thermal storage systems ENERGY : Advanced compact storage systems CP, CP with pdc Kolektory zoptymalizowane do temp i C. Przemysł. 3 projekty Masa krytyczna badania podstawowe. 2 projekty C, nowe materiały; jw.

20 FP7-ENERGY ENERGY Area Temat Typ projektu Sugestie Działania przekrojowe pomiędzy Activity 5 i 6 ENERGY &6.2-1: Optimising the integration of CO2 capture into power plants Przemysł, 2 projekty Działania przekrojowe i regulacja ENERGY &6.2-2: Improving efficiencies and reducing GHG emissions through CO2 capture in industrial applications other than power generation ENERGY &6.2-3: Support to the European CCS Demonstration Project Network CP with pdc, CSA 1 projekt Sekretariat do 3 mln Euro Activity 7. Inteligentne sieci energetyczne Area 7.3. Działania przekrojowe ENERGY : Storage and balancing variable electricity supply and demand CP with pdc Do 2 projektów, demo na skalę przemysłową Activity 8. Efektywność energetyczna Area 7.3. Działania przekrojowe ENERGY : Energy efficiency demonstration in manufacturing industry ENERGY : Energy efficiency in lowcarbon industrial parks CP with pdc, CSA Do 2 projektów, demo na skalę przemysłową Wsp. mn.3 parków, do 2 proj.

21 FP7-NMP NMP-ENERGY-2011 FP7-NMP-ENERGY-2011 Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 25 listopada 2010 BudŜet: 25 millionów euro Ewaluacja: procedura jednoetapowa Area Temat Activity 2. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych ENERGY Development and upscaling of innovative photovoltaic cell processes and architectures to pilot-line scale for industrial application Typ projektu Large scale integrating CP Sugestie Bez Organic PV i CPV. Przeniesienie technologii lab. do przemysłu. Analiza kosztów. Ponad 4 mln Euro

22 FP7-ENERGY ENERGY-2011-JAPAN FP7-ENERGY-2011-JAPAN Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 25 listopada 2010 BudŜet: 5 millionów euro Ewaluacja: procedura jednoetapowa Area Temat Typ projektu Activity 2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Area 2.1. Fotowoltaika ENERGY : Ultra-high efficiency concentration photovoltaics (CPV) cells, modules and systems / EU-Japan Coordinated Call CP Sugestie Współczynnik konwersji 50%, koordynacja z projektami Japońskim Do 3 projektów

23 FP7-OCEAN-2011 Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 18 stycznia 2011 BudŜet: 45 (5) millionów euro Ewaluacja: procedura jednoetapowa FP7-OCEAN OCEAN-2011 OCEAN Multi-use offshore platforms Temat Typ projektu Sugestie OCEAN Marine microbial diversity new insights into marine ecosystems functioning and its biotechnological potential CP 14 mln EUR/projekt CP (lsip) 9 mln EUR/projekt Do 3 projektów 1 projekt OCEAN Assessing and predicting the combined effects of natural and human-made pressures in the Mediterranean and the Black Sea in view of their better governance OCEAN Knowledge-base and tools for regional networks of Marine Protected Areas, integrated management of activities together with assessment of wind energy potential in the Mediterranean and the Black Sea CP (lsip) SICA 13 mln EUR/projekt CP (lsip) SICA 9 mln EUR/projekt 1 projekt. 3 uczestników z państw członkowskich i stowarzyszonych, 2 z Medit. Partner Countries i 2 z EU Black Sea Synergy 1 projekt. 3 uczestników z państw członkowskich i stowarzyszonych, 2 z Medit. Partner Countries i 2 z EU Black Sea Synergy

24 FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB FP NMP-ENV-ENERGY- ICT-EeB Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 02 grudnia 2010 BudŜet: 85,5 (20) millionów euro Ewaluacja: procedura jednoetapowa Temat Typ projektu Sugestie EeB.ENERGY Demonstration of very low energy new buildings CP Do 5 projektów ZuŜycie energii poniŝej 60kWh/m2/rok

25 FP7-ENERGY ENERGY-2011-EXCHANGE FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE Data publikacji: 20 lipca 2010 Deadline: 16 listopada 2010 BudŜet: 3 milliony euro Ewaluacja: procedura jednoetapowa Temat Typ projektu Sugestie ENERGY : Pilot International Researcher Exchange in the field of energy research (US and Japan) Support for training and career development of researchers Max po 2 projekty EU-US i EU-JP Indywidualny pobyt do 1 roku 2000 Euro/osobomiesiąc

26

27 Dokumentacja

28 Źródła informacji Informacje na temat 7 Programu Ramowego: Dostęp do dokumentacji konkursowej: te.fp7callspage#energy Przewodnik Komisji Europejskiej po finansowaniu UE w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

29

30 Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: fax:

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Dominika Raróg-Ośliźlok Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym

Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym. Rola Polski w 7. Programie Ramowym Energetyka alternatywna i odnawialna w 7. Programie Ramowym Rola Polski w 7. Programie Ramowym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Dr Andrzej Sławiński andrzej.slawinski@kpk.gov.pl 7. Program

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju POLITECHNIKA WARSZAWSKA na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Warsaw University of Technology 5 1 maja 2004 r., godz. 00:00 Wybrane inicjatywy i projekty obszaru Energia - Środowisko Dr inŝ. Roman Babut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Raport końcowy Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo