7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii"

Transkrypt

1 Olsztyn, Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Koordynacja sieci: 9 RPK + 25 BPK/PPT działa od 1999 Gdańsk Szczecin Poznań Olsztyn KPK Wrocław Łódź Lublin Regionalne PK konsorcjum regionalne Gliwice Kraków BPK przy PPT BPK przy klastrach AS

3 Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji informacja, promocja konsultacje, szkolenia działalność ekspercka współpraca zagraniczna

4

5 7. Program Ramowy Program Ramowy mechanizm UE finansujący badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie specyfiką programów ramowych jest dofinansowanie tylko tych badań, które są w interesie Europy wspiera współpracę ponadnarodową na wszystkich płaszczyznach UE kładzie duży nacisk na zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej - ERA stworzenie jednolitego rynku pracy dla naukowców; rozwijanie światowej klasy infrastruktur badawczych; wzmocnienie instytucji badawczych; optymalizacja programów i priorytetów badawczych; współpraca nauki z przemysłem; otwarcie na świat poprzez międzynarodową współpracę naukowotechnologiczną

6 Kto może uczestniczyć w 7.Prpgramie Ramowym? w projektach mogą brać udział osoby prawne oraz osoby fizyczne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego (uczelnie wyższe, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa MŚP, organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne, fundacje) 7. PR jest otwarty dla uczestników z całego świata, przy czym istnieje kilka kategorii krajów, w stosunku do których stosowane są różne wymogi (zasady ich uczestnictwa określone są w dokumentach konkursowych) kraje Członkowskie i Stowarzyszone kraje Trzecie - kraje ICPC: np..białoruś, Gruzja, Brazylia, Egipt, Algieria - kraje uprzemysłowione: USA, Kanada, Japonia, Singapur, Australia, Nowa Zelandia ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/guideline-third-country-participants_en.pdf

7 CORDIS-Community Research and Development Information Service wnioski składamy w odpowiedzi na ogłoszony konkurs - zaproszenie do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE.

8

9 Rodzaje działań w projektach activities research and technological development - działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego: badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, wykorzystanej w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub znacząca poprawa już istniejących produktów, demonstration activities - działania w zakresie demonstracji: działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, management of the consortium activities - działania związane z zarządzaniem konsorcjum

10 Rodzaje działań w projektach activities inne działania: związane np.: z prawami własności intelektualnej - Intellectual Property, ze szkoleniami - trainings, z upowszechnianiem wiedzy - dissemination, z promocją wykorzystania wiedzy wygenerowanej w ramach projektu itp. - powinny być przedyskutowane w czasie negocjacji i zawarte w aneksie I Umowy Grantowej Demonstration = Dissemination,

11 Całkowite koszty projektu Koszty niekwalifikowane Koszty kwalifikowane zaakceptowane przez KE jako podstawa do wyliczenia dofinansowania Koszty pośrednie nie mogą być zidentyfikowane przez beneficjenta jako bezpośrednio przypisane do projektu Koszty bezpośrednie poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu

12 Koszty niekwalifikowane dające się określić podatki pośrednie, w tym podatek VAT, opłaty celne należne odsetki rezerwy na poczet przyszłych strat lub obciążeń straty wynikające z ujemnych różnic kursowych koszty zadeklarowane lub poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem wydatki nadmierne lub lekkomyślne

13 Koszty kwalifikowane muszą zostać rzeczywiście poniesione (nie szacunkowe, nie domniemane); muszą być poniesione przez beneficjenta (dokument potwierdzający poniesiony koszt i dokonanie płatności); muszą być poniesione w czasie trwania projektu zgodne z normalnymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami beneficjenta poniesione dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników projektu z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności wskazane w aneksie I do Umowy Grantowej WYJĄTKI sprawozdania końcowe świadectwa kontroli sprawozdań finansowych końcowe przeglądy do 60 dni od zakończenia projektu

14 Struktura 7.Programu Ramowego konsorcjum Cooperation People 4750 Ideas 7510 Capacities 4097 indywidualna kariera naukowa Euratom 2751 JRC mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) CORDIS Community Research and Development Information Service

15 Program szczegółowy Współpraca cel wspieranie projektów międzynarodowej współpracy naukowo - badawczej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami międzynarodowe konsorcja: min 3 partnerów z 27 krajów członkowskich UE (MS) + stowarzyszonych (AC) - Szwajcaria, Izrael, Albania, Turcja, Chorwacja, Norwegia, Montenegro, Wyspy Owcze współpraca pomiędzy różnymi rodzajami instytucji: szkoły wyższe, instytuty naukowe, MŚP, organizacje pacjentów współpraca między różnymi dyscyplinami nauk wnioski pisane w odpowiedzi na Program Pracy (dokument zawierający tematy podane przez KE), następnie oceniane przez panel ekspertów rozwój wiedzy i technologii realizowany jest w ramach dziesięciu obszarów tematycznych,

16 Program szczegółowy CooperationWspółpraca 1. ZDROWIE Health 6.1M 2. ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA 1.9M Food, agriculture and fisheries, and biotechnology 3. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE 9.1M Information and communication technologies 4. NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE 3.5M Nanosciences, nanotechnologies, materials and new produktion technologies 5. ENERGIA Energy 2.3M 6. ŚRODOWISKO - Environment 1.9M 7. TRANSPORT - Transport (including aeronautics) 4.2M 8. NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYKA 0.6M Socio-economic sciences and the humanities 9. PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŃSTWO Space 1.4M 10. BEZPIECZEŃSTWO Security 1.4M

17 Priorytet Energia typy projektu Typ projektu Minimalna liczba partnerów co najmniej 3 partnerów z Collaborative project (CP) 3 różnych krajów MS lub AC dofinansują badania Collaborative project for specific international cooperation (SICA) co najmniej 4 partnerów z 4 różnych krajów: 2 MS lub AC, 2 ICPC Coordination and support action co najmniej 3 partnerów z (coordination type) 3 różnych krajów MS lub AC nie dofinansują badań Coordination and support action (support type) co najmniej jeden partner MS Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) ICPC International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Programach Pracy

18 Zagadnienia dotyczące Energii w priorytecie: Żywność, Rolnictwo i Biotechnologia konkurs 2013 identyfikator konkursu FP7- KBBE-2013 ogłoszony będzie w lipcu br. glony alternatywa dla CO2 - wychwytywanie CO2 z powietrza, opracowanie odpowiednich szczepów glonów, oraz ich upraw nowe biokatalizatory wykorzystywane w przemyśle bioodpady w biorafineriach

19 Obszary w priorytecie Energia w 7PR 1. Wodór i ogniwa paliwowe 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 3. Wytwarzanie paliw odnawialnych 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń 6. Czyste technologie węglowe 7. Inteligentne sieci energetyczne 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej 10. Działania horyzontalne

20 Energia w 7PR 1. Wodór i ogniwa paliwowe Ogniwa paliwowe - fizyczne i chemiczne aspekty materiałów dla FC Produkcja wodoru - materiały i procesy wytwarzania wodoru 2. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Fotowoltaika (procesy wytwarzania) Biomasa (gazyfikacja, współspalanie biomasy, odpady rolne i leśne, uprawy energetyczne) Wiatr (elektrownie wiatrowe i ich elementy) Geotermia (eksploatacja złóż wysokotemperaturowych, trwałość instalacji, walka z korozją) Skoncentrowana energia słoneczna (poprawa efektywności optycznej i termicznej, mniejsze zużycie wody, lepsze wykorzystanie terenów) Energia oceanów (projektowanie nowych systemów i ich elementów) Hydroenergia (małe elektrownie wodne, minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko)

21 Energia w 7PR 3. Wytwarzanie paliw odnawialnych Pierwsza generacja biopaliw z biomasy (biodisel, bioetanol ze skrobii, cukru, odpadów, olejów roślinnych) Druga generacja biopaliw z biomasy (przeróbka lignocelulozy, biopaliwa syntetyczne) Biorafinerie Biopaliwa z upraw energetycznych Biopaliwa dla transportu 4. Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia Nisko- i średniotemperaturowa energia słoneczna (wykorzystanie materiałów z plastiku) Biomasa Energia geotermalna (pompy cieplne, wymienniki ciepła)

22 Energia w 7PR 5. Technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń Wychwyt CO2 (optymalizacja technologii) Składowanie CO2 (magazynowanie geologiczne) 6. Czyste technologie węglowe Technologie konwersji w celu generacji energii zerowej emisji zanieczyszczeń (spalanie, gazyfikacja, technologie złoża fluidalnego) Poligeneracja na bazie technologii węglowych (nośniki energii: wodór, paliwa ciekłe i gazowe)

23 Energia w 7PR 7. Inteligentne sieci energetyczne Rozwój interaktywnych sieci energetycznych wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej Pan-europejskie sieci energetyczne (elektryczne i gazowe) 8. Wydajność energetyczna i oszczędzanie energii Efektywność energetyczna w przemyśle wytwórczym Wysokoefektywna poligeneracja (kombinowana produkcja energii elektrycznej, ciepła, zimna i biopaliw (stałych, ciekłych i gazowych) zastosowania w energetyce i wytwarzaniu materiałów Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna w budownictwie (CONCERTO - energetyka w społecznościach lokalnych) Innowacyjne strategie w miejskim transporcie (CIVITAS-plus) Badania socjo-ekonomiczne i innowacyjność (eko-budownictwo, wspólnoty CONCERTO, miasta CIVITAS)

24 Energia w 7PR 9. Wiedza na rzecz polityki energetycznej Narzędzia oparte na wiedzy w tworzeniu polityki energetycznej (narzędzia, metody i modele w tworzeniu polityki energetycznej) Wsparcie naukowe dla polityki (ocena zasobów energetycznych)

25 Energia w 7PR Najbliższy konkurs z największym do tej pory budżetem zostanie ogłoszony pod koniec lipca Będzie to ostatni konkurs w tej perspektywie. Następne konkursy będą w ramach programu Horyzont 2020

26 Przykłady projektów z partnerem polskim Akronim: CAMPIX ENERGY Future Emerging Technologies for Energy Applications (FET) Temat: Capacitive mixing as a novel principle for generation of clean renewable energy from salinity differences Politechnika Wrocławska Akronim: EUROBIOREF Temat: EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing ENERGY Sustainable Biorefineries WYTWORNIA SPRZETU KOMUNIKACYJNEGO PZL - RZESZOW SA OSRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSLU RAFINERYJNEGO Akronim: SECTOR Temat: Production of Solid Sustainable Energy Carriers from Biomass by Means of Torrefaction ENERGY Development of new or improved sustainable bio-energy carriers INSTYTUT ENERGETYKI Akronim: SITECHAR Temat: Characterisation of European CO2 storage ENERGY CCS - storage site characterisation POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE

27

28 Program szczegółowy Pomysły NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU program finansuje badania poznawcze, pionierskie, we wszystkich dziedzinach wiedzy, zarówno podstawowe, jak i stosowane programem zarządza Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC) projekty są inicjowane przez samych naukowców, a granty (ERC grants) są realizowane przez zespoły naukowców pod kierunkiem lidera (głównego badacza) projekty w ramach programu można zgłaszać w odpowiedzi na konkursy ogłaszane na stronach komisyjnych wnioski składać mogą naukowcy z wszystkich krajów świata, ale badania muszą być prowadzone w instytucji europejskiej Kontakt: Wiesław Studencki wew. 241 kom

29 Program szczegółowy Ludzie projekty badawczo-szkoleniowe NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU program kładzie nacisk na międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców; realizacja projektu wymusza zmianę miejsca pobytu program ma na celu umożliwienie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych na różnych etapach rozwoju kariery naukowej w ramach programu możliwa jest współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi z krajów trzecich wnioski w ramach programu zgłaszamy w odpowiedzi na konkursy ogłaszane na stronach Komisji Europejskiej dowolna tematyka badań

30 People - Projekty indywidualne Indywidualne projekty wyjazdowe International Outging Fellowships (IOF) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IOF Ogłoszenie konkursu: 13 marca 2012 Deadline: 16 sierpnia 2012 Budżet: 40 milionów Euro Indywidualne projekty przyjazdowe International Incoming Fellowships Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IIF Ogłoszenie konkursu: 13 marca 2012 Deadline: 16 sierpnia 2012 Budżet 40 milionów Euro Granty integracyjne Career Integration Grants Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-CIG Ogłoszenie konkursu: 20 października 2011 Deadline: 6 marca 2012 i 18 Września 2012 Budżet: 40 milionów Euro

31 People - Projekty instytucjonalne Szkolenie początkujących naukowców Sieci Marie Curie (Initial Training Networks (ITN) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-ITN Ogłoszenie konkursu: planowane na lipiec 2012 Deadline: planowany na styczeń 2013 Współpraca sektora naukowego z sektorem z przemysłowy INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS (IAPP) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2012-IAPP Ogłoszenie konkursu: 19 października 2011 Deadline: 19 kwietnia 2012 Budżet: 80 milionów Euro INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME (IRSES) Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2013-IRSES Ogłoszenie konkursu: planowane na lipiec 2012 Kontakt KPK: Deadline: planowany na styczeń 2013 Adam Głuszuk wew. 321 kom

32 Program Szczegółowy Możliwości NAJWAŻNIEJSZE CECHY PROGRAMU optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych; wzmocnienie możliwości innowacyjnych MŚP oraz ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych; wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych; uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE; wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych; działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową

33 Joint Research Centre (JRC), czyli Wspólnotowe Centrum Badawcze Instytut Energii, Holandia Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów, Belgia Instytut Pierwiastków Transuranowych, Niemcy Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Włochy JRC Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych, Hiszpania Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Włochy Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Włochy Kontakt KPK: Adam Głuszuk wew. 321 kom

34 zaplecze badawcze KE JRC jedna z Dyrekcji Generalnych KE siedem instytutów badawczych oferuje: pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty dziedziny: zdrowie, środowisko, żywność, nanotechnologie, bezpieczeństwo, analizy techniczno-ekonomiczne, zrównoważony rozwój, studenci (praktyki i stypendia), naukowcy, przedstawiciele sektora prywatnego, przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele organizacji badawczych i laboratoriów krajowych

35 EURAXESS - Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców to europejska sieć 200 Centrów Informacji dla Naukowców usytuowanych w różnych instytucjach w ponad 30 krajach europejskich. w Polsce działa 10 centrów w Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Gliwicach, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie informacja i pomoc naukowcom w różnych sprawach prawno-administracyjnych związanych z mobilnością: bez względu na program i typ stypendium; bez względu na sposób zatrudnienia i rodzaj instytucji; bez względu na kraj pochodzenia. Europejski Portal dla mobilnych naukowców, utworzony przez KE i kraje europejskie, na którym można znaleźć: - oferty pracy i stypendiów; - informacje prawne; - linki do portali krajowych; - informacje o polityce mobilności. KONTAKT KPK: Monika Kornacka w. 152 kom

36 PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACJE (CIP) promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw zwłaszcza MŚP wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego promowanie wzmożonego wykorzystanie energii odnawialnej i efektywności energetycznej

37 Struktura programu CIP 1. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE) - promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, - promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności energetycznej, - promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie. Kontakt KPK: Katarzyna Walczyk Matuszczyk wew

38 Więcej informacji Krajowy Punkt Kontaktowy Siódmy Program Ramowy Paricipant portal

39 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo