PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: r r r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa, S studialno-analityczna **Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Lp. Temat pracy Rodzaj pracy* Grant/ zlec.** Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Analiza systemowa współpracy elektrowni cieplnej o mocy 200 MWe i pracującej w trybie spalania tlenowego z instalacją separacji powietrza ASU System analysis of oxy-combustion thermal power plant coupled with air separation unit ASU 2. Chłodziarka adsorpcyjna zasilana ciepłem z kolektorów słonecznych w klimatycznych warunkach wrocławskich Adsorption chiller driven with a heat from solar panels in Wrocław climate conditions 3. Pomiary charakterystyk roboczych trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej zasilanej ciepłem z kogeneracji o temperaturze z zakresu C Measurements of three beds adsorption chiller driven with co-generation heat of temperature range C 4. Sprężarkowy klimatyzator o mocy 1 kw zasilany energią z paneli fotowoltaicznych Compression 1 kw chiller supplied with photovoltaic panels 5. Projekt zamkniętego układu gazowego do zasilania radiodetektorów gazowych Close system of gas supply to gas detectors 6. Zastosowanie promieniowania kosmicznego do radiologicznej oceny jakości połączeń spawanych Use of cosmic radiation in radiological quality assessment of welds 7. Projekt małej przydomowej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu Design of small horizontal-axis wind turbine Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego S T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E/P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski Imię i nazwisko studenta**** uwagi 1

2 8. Projekt małej przydomowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu Design of small vertical-axis wind turbine 9. Analiza ekonomiczna instalacji elektrowni wiatrowych Economic analysis of wind power plants 10. Analiza MES łopaty dużej turbiny wiatrowej FEM analysis of large wind turbine blade 11. Projekt i analiza energetyczna elektrowni wiatrowej dużej mocy Design and analysis large wind power plant 12. Projekt i analiza energetyczna elektrowni wiatrowej małej mocy Design and analysis small wind power plant 13. Projekt i analiza energetyczna dużej farmy wiatrowej Design and analysis large wind farm 14. Symulacja przepływu wokół nadwozia bolidu Formuły Student Simulation of fluid flow around Student Formula Car 15. Analiza numeryczna wpływu dyfuzora na własności turbiny wiatrowej Numerical analysis of diffuser influence into wind turbine properties 16. Wariantowa analiza termodynamiczna i ekonomiczna budowy systemu trigeneracyjnego z uwzględnieniem polityki certyfikatów energetycznych Thermodynamic and economic analysis of trigeneration system including energy certificate policy 17. Badanie charakterystyk i optymalizacja pracy generatora tlenu PSA Working parameters measurement and optimization of adsorption oxygen generator 18. Optymalizacja energochłonności separacji tlenu w metodzie kriogenicznej modelowanie kolumny w środowisku Aspen Cryogenic oxygen separation - Aspen modeling and optimization 19. Badanie charakterystyki pracy instalacji skraplania tlenu opartej na chłodziarce Gifforda-McMahona Working parameters measurement of Gifford-McMahon oxygen liquefier 20. Analiza efektywności termodynamicznej chłodziarki adsorpcyjnej w systemie trigeneracyjnym Thermodynamic efficiency analysis of adsorption chiller in tri-generation system 21. Mikroprocesorowy miernik wilgotności drewna Microcontroller-based timber humidity meter 22. Neuronowy model kotła energetycznego Neural model of a boiler 23. Neuronowy model systemu ciepłowniczego Neural model of a district heating 24. Modelowanie sieci ciepłowniczej Modeling of district heating 25. Projekt układów regulacji elektrociepłowni Design of control systems in CHP S N Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki S T Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki E N Dr inż. A. Jędrusyna 2

3 26. Analiza pracy elektrociepłowni z akumulatorem ciepła Analysis of heat storage in CHP 27. Model do sterowania akumulacją ciepła Software for district heating control 28. Suszarki koncentratu rudy miedzi Copper ore dryers 29. Źródła ciepła odpadowego w hucie miedzi i ich energetyczne wykorzystanie Waste heat sources in copper mill and their utilization in energy systems 30. E, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K2 31. Optymalizacja procesów cieplno-przepływowych w pionowym wymienniku gruntowym pompy ciepła Optimization of thermal-flowing processes in a vertical ground heat exchanger 32. Projekt efektywnego systemu transportu ciepła z urządzeń i układów elektronicznych Project of effective heat transport system used for cooling of electronic devices 33. Projekt efektywnego systemu odprowadzania i pozyskiwania ciepła z gruntu do celów klimatyzacji i ogrzewania domu jednorodzinnego Project of effective system for the ground heat exchange processes for heating and air conditioning purposes 34. Projekt koncepcyjny wykorzystania zawiesiny lodowej w centralnym systemie klimatyzacji kopalni miedzi KGHM Polska Miedź S. A. Concept design of ice slurry usage in a central air conditioning system in the copper mines of KGHM Polish Copper SA 35. Projekt pompy ciepła współpracującej z systemem gospodarki energetycznej domu klasy E+ Project of heat pump cooperating with energy management system for E+ class house 36. Pomiary strumieniu dwufazowych ciecz-gaz przepływomierzami ultradźwiękowymi Measuring method of two phase flow liquid-gas with ultrasonic flowmeters 37. Projekt systemu klimatyzacji i wykorzystania ciepła odpadowego obiektu usługowego Project of air-conditioning and waste heat utilization system for services object 38. Projekt systemu utrzymania parametrów termodynamicznych domu pasywnego o powierzchni 140 m 2 Project of thermodynamic parameters maintenance system for passive house with an area of 140 m 2 P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki E N Dr hab. inż. A. Andruszkiewicz P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko Agata Stobienia 3

4 39. Projekt systemu modernizacji cieplnej domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m 2 Design of thermal modernization prepared for single family house with an area of 200 m Projekt systemu ogrzewania i produkcji c. w. u. dla domu jednorodzinnego wykorzystujący wysokosprawną pompę ciepła Project of heating and hot water production system for single family house based on high performance heat pump 41. Wpływ profilu prędkości na skuteczność odpylania elektrofiltru Influence of velocity field on efficiency of ESPs 42. Projekt modułowego, mobilnego układu ORC zasilanego energią słoneczną. Project of modular and mobile solar-powered ORC system 43. Metody pomiarów przepływu gazu w kanałach zamkniętych Methods of measurement of gas flow in closed channels 44. Pomiary emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych Measurements of emissions of pollutants from internal combustion engines 45. Alternatywne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym Alternative fuel for compression-ignition engines 46. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej The use of geothermal energy to produce electricity 47. Projekt systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego, wykorzystującego długoterminowy akumulator energii cieplnej Project of heating system for single family house, which uses long-term heat accumulator 48. Optymalizacja procesu akumulowania energii cieplnej w zasobniku ciepłej wody użytkowej Optimization of the process of thermal energy accumulation in domestic hot water heater 49. Projekt systemu grzewczego dla samowystarczalnego cieplnie domu jednorodzinnego Project of heating system for self-sufficient single family house 50. System podgrzewania infrastruktury drogowej przy użyciu rurek ciepła Road infrastructure heating using a heat pipes 51. Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w czasie procesu konwekcji swobodnej za pomocą różnych kształtów żeber Intensification of heat transfer in the process of natural convection by the different shapes of the fins 52. Analiza wewnętrznego oraz zewnętrznego sytemu grzania dla zbiorników z wewnętrznym układem mieszania The analysis of the external and internal heating systems for the tank with internal mixing system P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko S N Dr hab. inż. M. Jędrusik P N Dr inż. P. Kolasiński Beata Hofman S N Dr inż. K. Kubas Paweł Wojtal S N Dr inż. K. Kubas Maciej Dziurawiec S N Dr inż. K. Kubas Sylwester Kowalski S N Dr inż. K. Kubas Kamila Jóźwiak P/S N Dr inż. A. Nemś P/S N Dr inż. A. Nemś P N Dr inż. A. Nemś 4

5 53. Optymalizacja konfiguracji wymienników lamelowych w celu uzyskania równomiernego rozkładu prędkości i spadku ciśnień Optimizing the configuration of the lamella heat exchangers in order to obtain a uniform velocity distributions and drop pressure 54. Analiza płytowych oraz rurowych gruntowych wymienników ciepła Analysis of plate and tube ground heat exchangers 55. System podgrzewania murawy stadionowej przy użyciu pompy cieplnej Stadium turf heating system using a heat pump 56. Projekt koncepcyjny suszarni zboża z wykorzystaniem ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych Conceptual design of grain dryer with use of heat from renewable sources 57. Badanie współczynnika przyjmowania ciepła w powietrznych wymiennikach ciepła z rozwiniętą powierzchnią wymiany ciepła Study of the heat transfer coefficient of the air heat exchangers with enhanced heat-exchange surface 58. Projekt systemu ogrzewania i przygotowywania wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla domu jednorodzinnego Design of heating and hot water system using renewable energy sources for a single family house 59. Projekt systemu wentylacyjno-grzewczego dla budynku mieszkalnego Design of ventilation and heating system for residential building 60. Projekt systemu zasilania obiektu przemysłowego w ciepło i energię elektryczną z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego Design of heat and electricity supply system for industrial building using solar energy 61. Badania efektywności osadzania pyłu za pomocą impaktora kaskadowego Research of effectiveness of dust deposition using a cascade impactor 62. Badania rozkładu gęstości prądu ulotu dla wybranych typów elektrod ulotowych i jego wpływ na działanie elektrofiltru Research corona current density distribution for selected types of corona electrodes and its influence on the electrostatic precipitation effect 63. Badania procesu separacji cząstek stałych z przepływającego gazu w polu elektrycznym Studies of separation of solid particles from gas flowing in the electric field 64. Badania zawartości pyłów drobnych i submikronowych w gazach odlotowych Research into the content of fine and submicron dust in the waste gases 65. Badania materiałów filtracyjnych stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych Research of filtering materials used in gravimetric dust meters 66. Analiza wpływu zastosowanych rozwiązań technologicznych na wartości EP i EK oraz kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych w wybranym budynku Analysis of the impact of technological solutions for the EP and EK and investment and operating costs for the selected building P N Dr inż. M. Pomorski E N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski E N Dr inż. A. Świerczok E N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. A. Świerczok E N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. E. Wróblewska Łukasz Maśko 5

6 67. Analiza porównawcza zysków energetycznych i cieplnych w wybranych rozwiązaniach wykorzystujących energię słoneczną Comparative analysis of energy and thermal profits in selected solar solutions 68. Analiza efektów niewłaściwego lub niewystarczającego prowadzenia procesów uzdatniania wody Analysis of the effects of incorrect or insufficient water treatment processes 69. Obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla domu jednorodzinnego dzięki zastosowaniu rozwiązań proekologicznych Reduction of primary energy demand for single family house through the use of environmentally friendly solutions 70. Efekty wprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków The effects of the introduction of energy certification of buildings 71. Termomodernizacja wybranego budynku Thermomodernization of the selected building 72. Zastosowanie wybranych odnawialnych źródeł energii na pokrycie zapotrzebowania na energię początkową i końcową The use of selected renewable energy sources to cover the initial and final energy demand 73. Projekt wymiennika termosyfonowego na potrzeby transportu ciepła w złożu adsorpcyjnym urządzenia chłodniczego. Design of thermosyphon heat exchanger for adsorbent bed in a solid sorption refrigeration system. 74. Projekt systemu klimatyzacji hali magazynowej wykorzystującego adiabatyczne chłodzenie powietrza. Design of the air conditioning system using adiabatic cooling for a storehouse. 75. Projekt systemu ogrzewania wody w akwarium z wykorzystaniem OZE. Design of the water heating system for the aquarium using renewable energy sources. 76. Analiza techniczno-ekonomiczna sprężarkowego systemu chłodniczego zasilanego energią z paneli fotowoltaicznych. Technical and economic analysis of the compression refrigerating system powered by energy from photovoltaic panels. 77. Energooszczędny system stabilizacji temperatury powietrza w komorze badawczej. Energy-saving air temperature stabilization system in the test chamber. 78. Projekt systemu klimatyzacji budynku z zastosowaniem materiałów zmiennofazowych. Design of the air conditioning system for a building using phase change materials. 79. Analiza porównawcza metod akumulacji energii w instalacjach ziębno-grzewczych. Comparative analysis of energy storage methods for associated cooling and heating systems. S N Dr inż. E. Wróblewska Maciej Włodarczyk S N Dr inż. E. Wróblewska Justyna Brożek P N Dr inż. E. Wróblewska S N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. B. Zajączkowski Agnieszka Wlaźlak P N Dr inż. M. Żak Marcin Lubaś P N Dr inż. M. Żak Przemysław Wojciechowski S N Dr inż. M. Żak Katarzyna Kania P N Dr inż. M. Żak Paulina Kolago P N Dr inż. M. Żak Katarzyna Piejko S N Dr inż. M. Żak Agata Łozińska 6

7 80. Projekt stanowiska do symulacji działania i badań sprężarkowej instalacji chłodniczej. Design of the experimental set-up for simulating and research of a vapor compression refrigeration system. 81. Zintegrowany system całorocznej klimatyzacji dla domu jednorodzinnego. Integrated yearlong air conditioning system for a single-family house. 7 P N Dr inż. M. Żak Przemysłąw Prokop P N Dr inż. M. Żak Andrzej Kruszczak Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K3 82. Sterowanie chaosem w układach dynamicznych S N Dr hab. inż. H. Kudela Elżbieta Sztuka Chaos controlling in dynamical systems 83. Wpływ temperatury na transformację substancji mineralnej węgla Katarzyna Effect of temperature on the transformation of the coal s mineral matter E N Dr inż. D. Nowak-Woźny Poznalska 84. Wpływ temperatury na transformację substancji niepalnej biomasy Effect of temperature on the transformation of the non combustible matter of biomass 85. Ocena możliwości zastosowania układu TGA-DSC do przeprowadzenia analizy technicznej paliw stałych The feasibility of conducting solid fuels proximate analysis using TG-DSC analyser 86. Wpływ dossań na proces spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. Impact of air in-leakage on coal combustion in oxy-fuel atmosphere. 87. Paliw alternatywne w energetyce zawodowej The alternative fuels in power plants 88. Emisja tlenków azotu i związków siarki w czasie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. NOx, SO2 emissions during OXY combustion. 89. Projekt instalacji C.O. zasilanej pompą ciepła Project installation of heat pump 90. Układy hybrydowe w systemach ogrzewania budynku. Hybrid systems in building heating systems. 91. Torefakcja osadów ściekowych Torrefaction of sewadge sludge E N Dr inż. D. Nowak-Woźny E N Dr inż. W. Ferens E N Dr inż. W. Moroń E N Dr inż. W. Moroń E N Dr inż. W. Moroń P N Dr inż. W. Moroń P N Dr inż. W. Moroń E N Prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z1 92. Charakterystyka dolomitów bitumicznych antykliny Dębnika pod kątem wykorzystania w przemyśle energetycznym Characteristics of bituminous dolomites anticline Dębnik for use in the energy industry 93. Odsiarczanie spalin za pomocą kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) The flue gas desulfurization using the sodium bicarbonate (NaHCO3) 94. Odsiarczanie spalin za pomocą sorbentów wapniowych- metoda sucha The flue gas desulfurisation by the calcium sorbent dry desulfurization Katarzyna Zagórska Zatwierdzony Klusek E/S N Dr hab. inż. H. Pawlak-Kruczek

8 95. Toryfikacja biomasy metodą termiczną w warunkach autotermicznego reaktora taśmowego Torrefaction of biomass by heat in a autothermal tape reactor conditions 96. Hydrotoryfikacja wybranej biomasy. Hydrotorrefaction of selected biomass 97. Efektywność kolektora słonecznego z koncentratorem liniowym w zależności od warunków przepływowych czynnika odbierającego ciepło The efficiency of the solar collector with parabolic linear concentrator depending on the flow heat transfer medium 98. Współspalanie węgla brunatnego wstępnie suszonego z węglem kamiennym Cofiring predried brown coal with hard coal 99. Zgazowanie węgla niskogatunkowego za pomocą pary wodnej i CO2 The gasification of low rank coal with steam and CO Zgazowanie toryfikatów biomasy w atmosferze pary wodnej, O2 i CO2 Gasification of torrefacted biomass under steam water, O2 and CO Poprawa efektywności odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych Improvement of flue gas desulfurization in fluidized-bed boilers 102. Modyfikacja metody pierwotnej denox w kotłach z SCR/SNCR Modification of a primary denox method in boilers with SCR/SNCR 103. Analiza możliwości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych adaptacji pieca do wytopu masy szklanej do odzysku ciepła ze spalin. Analasis of posibilities of the construction and exploitations adaptation glass furnace to heat recovery from exhaust gases Analiza możliwości wykorzystania ciepła pary zza turbiny parowej w EC dla obiegu organicznego Rankine a. Analasis of posibilities of using steam from the CHP steam turbine for organic Rankine cycle 105. Projekt układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym Design CHP cycle with combustion engine 106. Podwyższanie sprawności cieplnej węglowych bloków energetycznych Improving the thermal efficiency of coal-fired power plants 107. Mikrosiłownia słoneczna dla gospodarstwa domowego Household micro solar plant 108. Projekt cieplny kotła na węgiel brunatny Thermal design of brown coal fired boiler 109. Mało znane technologie obniżania emisji NOx z palenisk komorowych kotłów: technologia zimny wir oraz technologia HUS; zalety i ograniczenia Little known technologies of NOx emissions reduction from boilers furnaces: cold vortex technology and the technology of HUS; advantages and limitations 110. Współspalanie biomasy drzewnej i rolnej z węglem brunatnym w paleniskach komorowych: zyski i straty. Co-firing of woody and agricultural biomass with lignite in chamber furnaces: gains and losses 8 E/S N Dr hab. inż. H. Pawlak-Kruczek E P T T Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Konrad Krawczyk Daniel Gumienny Mateusz Noga P N Dr inż. R. Głąbik Anna Klupś P N Dr inż. R. Głąbik Fabian Konarski P T Dr inż. N. Modliński S N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski

9 111. Rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia eksploatacyjne z instalacjami pozwalającymi utrzymać emisję NOx z kotłów pyłowych poniżej 200 mg/m 3 Design solutions, operational experience with installations to limit NOx emissions from pulverized coal fired boilers below 200 mg/m Analiza konstrukcji oraz doświadczeń eksploatacyjnych kotła z paleniskiem na biomasę i układu ORC o mocy wyjściowej 2 MW Analysis of construction and exploitation experiences of a boiler with biomass feeded combustion chamber and ORC system with output Power 2 MW 113. Niezbędne zmiany konstrukcyjne w kotle OP-130 przystosowujące go do fluidalnego spalania biomasy Design of necessary changes of the OP-130b boiler, adaptation to the hybrid system of lignite combustion (application of HUS type furnace) 9 S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski Zakład Mechaniki I Systemów Energetycznych, W9/Z Główne problemy eksploatacji ostatnich stopni turbiny kondensacyjnej Main exploitation problems of condensing-turbine last stages 115. Projekt układu próżniowego skraplacza turbinowego Design of vacuum system for turbine condenser 116. Projekt systemu dystrybucji nośnika ciepła w układzie kolektorów słonecznych o łącznej mocy 40 kw Heat carrier distribution system design in the solar panel system with a total power of 40 kw 117. Minimalizacja strat hydraulicznych kolektora gruntowego pionowego wykorzystywanego w systemie pompy ciepła Minimizing the hydraulic losses of the vertical ground collector used as low temperature heat source in a heat pump system 118. Minimalizacja strat hydraulicznych kolektora gruntowego poziomego wykorzystywanego w systemie pompy ciepła Minimizing the hydraulic losses of the horizontal ground collector used as low temperature heat source in a heat pump system S N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Szpakowski P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek P N Dr inż. P. Szulc P N Dr inż. P. Szulc P N Dr inż. P. Szulc Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W9/Z3 Projekt urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji Design of device to ventilation heat recovery Projekt i analiza energetyczna instalacji klimatyzacyjnej z chillerem LiBr Yazaki i napędem z kolektorów słonecznych Design and energy analysis of AC systems containing Yazaki LiBr chiller driven by solar thermal collectors Projekt i analiza energetyczna kolektora skupiającego pracującego jako nagrzewnica w systemie powietrznego ogrzewania domu jednorodzinnego na terenie Wrocławia. Design and energy analysis of concentrating solar collector working as an air heater in space heating system for single-family house in Wrocław. Optymalizacja wymienników ciepła chłodziarki termoelektrycznej Optimization of heat exchangers of thermoelectric cooler P N Dr hab. inż. J. Kasperski Marta Michałowska P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski Katarzyna Wyglądacz Agnieszka Manikowska P-A N Dr hab. inż. J. Kasperski K. Żegiestowska

10 Projekt termoelektrycznego termostatu cieczowego Design of thermoelectric chiller Eksperymentalne wyznaczenie charakterystyk roboczych wybranych termomodułów chłodniczych Experimental investigation of working characteristic of selected thermoelectric module Biopaliwa do tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym analiza surowcowa Biofuels for internal combustion engines with spark ignition analysis of raw material Biopaliwa do tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym analiza surowcowa Biofuels for Diesel engines analysis of raw material Centrum Agro-Biopaliwowo-Energetyczne (CABE) Agro-Biofuel-Energy Centre (ABEC) Samowystarczalność energetyczna gminy na bazie OZE (Odnawialnych Zasobów Energii) Energy self-sufficiency of municipalities based on RES (Renewable Energy Sources) Projekt systemu powietrznego ogrzewania domu jednorodzinnego, wykorzystującego skupiający kolektor słoneczny Project of air heating system for single family house, which uses solar concentrating collector Projekt systemu grzewczego domu jednorodzinnego, wykorzystującego wodne, skupiające kolektory słoneczne Project of heating system for single family house, which uses water concentrating solar collectors P N Dr hab. inż. J. Kasperski Jacek Górawski (1) E N Dr hab. inż. J. Kasperski Jacek Górawski (2) S N dr hab. inż. M. Struś S N dr hab. inż. M. Struś P N dr hab. inż. M. Struś P T dr hab. inż. M. Struś P N Dr inż. M. Nemś P N Dr inż. M. Nemś Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 10

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 28.01.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa,

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 30.09.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/2014 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rok akad. 2013/201 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Kotłów i Turbin, I-20 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Energetyka

kierunek studiów Energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2016/2017 kierunek studiów Energetyka Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki,

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr letni kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego Katedra Termodynamiki,

Bardziej szczegółowo

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20

Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 18.12.2013 r. uzupełniona o tematy zatwierdzone przez RW w dniu 29.01.2014 r., tematy zatwierdzone przez RW w dniu 12.03.2014 r. oraz o wcześniej zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI rok akad. 2014/2015 semestr zimowy kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K2 Tytuł/stopień, inicjał

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 04.06.2014 r. 04.07.2014 r. 30.09.2014 r. 29.10.2014 r. PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO semestr zimowy rok akad. 2014/2015 kierunek studiów energetyka

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 semestr zimowy rok akad. 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2011/2012 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacjon. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - 12 studentów doc. - 4 stud. - 4 stud. - 3 stud. - 2 stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 04.06.2014 r PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO semestr zimowy rok akad. 2014/2015 kierunek studiów energetyka Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 5.06.2013 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku 2012/2013 oferta uzupełniająca zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY

MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYCH ZINTEGROWANYCH ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY POZNAN UNIVE RSITY OF TE CNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 0 Electrical Engineering Robert WRÓBLEWSKI* MODELOWANIE UKŁADÓW ELEKTROCIEPŁOWNI GAZOWO-PAROWYC ZINTEGROWANYC ZE ZGAZOWANIEM BIOMASY W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie

Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie Magdalena NEMŚ Politechnika Wrocławska Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z paliw konwencjonalnych w budynkach użyteczności prywatnej i publicznej coraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2016/2017 kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 Tytuł/stopień,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów energetyka

PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni. kierunek studiów energetyka PROJEKT INDYWIDUALNY INŻYNIERSKI rok akad. 2013/2014 semestr letni kierunek studiów energetyka Lp. Temat projektu Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła, I-20 Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia

Tematy prac dyplomowych inżynierskich w roku akademickim 2012/2013 specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia specjalność: UC P i AP, semestr 06, studia stacj. I stopnia W Zakładzie Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji 12 + 6 studentów - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. - 4 + (2) stud. Projekt koncepcyjny systemu

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ

MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ MARIAN HOPKOWICZ, BOGUSŁAW MALUDZIŃSKI *1 MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ POTENTIAL IMPROVMENTS OF ENERGY PERFORMANCE IN THE LOW ENERGY

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY mgr kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn Aktualizacja 12.06.2012 studia stacjonarne i niestacjonarne kontakt z prowadzącymi- patrz zakładka Dydaktyka Zbiorczy wykaz konsultacji

Bardziej szczegółowo

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej

prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek studiów Energetyka Specjalność prowadzona przez Instytut Techniki Cielnej www.itc.polsl.pl Profil absolwenta PiSE wiedza inżynierska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka

Zarządzanie Energią i Teleinformatyka z Nałęczów, 21 lutego 2014 Warsaw University of Technology Slide 1 of 27 z Bardzo wiele czyni się w kierunku poprawy czystości technik wytwarzania energii opartych o spalanie paliw organicznych. Jest to

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instytut Energetyki Odnawialnej

Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instytut Energetyki Odnawialnej Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. ENEX, Kielce 2 marca 2011 roku Efektywne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż.

Dr hab. inż. Sławomir Dykas, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl. Dr inż. Michał Strozik. Dr inż. TEMATY DYPLOMÓW MAGISTERSKICH dla kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne -wpisy w pokoju 426 MBM MiUE Lp. Temat projektu Opiekun Student uwagi 1. 2. 3. 4. 5. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów/grup kursów możliwych do zaliczenia. w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się. w roku akademickim 2016/2017

Wykaz kursów/grup kursów możliwych do zaliczenia. w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się. w roku akademickim 2016/2017 Zał. nr 3 do uchwały 166/55/2012-2016 Rady Wydziału z dnia 27.04.2016 r. Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek studiów: Energetyka Stopień studiów: II stopień (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR COLLECTORS FOR DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR COLLECTORS FOR DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 8 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 8 Jan Pabis, Aleksander Szeptycki WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów energetyka

kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 04.06.2014 r. 04.07.2014 r. PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO semestr zimowy rok akad. 2014/2015 kierunek studiów energetyka Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI [aktualizacja :07]

PROGRAM KONFERENCJI [aktualizacja :07] PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ 50 lecie Instytutu Techniki Cieplnej PW RESEARCH & DEVELOPMENT IN POWER ENGINEERING 50th Anniversary of the Institute of Heat Engineering WUT PROGRAM KONFERENCJI [aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO POMPĘ CIEPŁA DO OGRZEWANIA TUNELU FOLIOWEGO

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO POMPĘ CIEPŁA DO OGRZEWANIA TUNELU FOLIOWEGO Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO POMPĘ CIEPŁA DO OGRZEWANIA TUNELU FOLIOWEGO Sławomir Kurpaska, Hubert Latała, Rudolf Michałek, Maciej Sporysz Katedra

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 4 29 44 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych Propozycje tematów ów dyplomowych inżynierskich/prac dyplomowych inżynierskich wydawanych w roku akademickim: 2016/2017 ZESPÓŁ TERMODYNAMIKI CHŁODNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Przygotował:& Adolf&Mirowski,&Paweł&Lachman& 09&października&2013,&Poznań& Zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

kierunek studiów mechanika i budowa maszyn oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniona o ponownie zgłoszone niewykorzystane tematy z roku akadem. 0/0 uzupełniająca oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu.0.0 uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy. kierunek studiów mechanika i budowa maszyn PROJEKT INDYWIDUALNY MAGISTERSKI- oferta tematów rok akad. 2015/2016 semestr zimowy kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Lp. Temat projektu Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej

Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2016 Tom 19 Zeszyt 3 35 48 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej Streszcznie: W pracy jest przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego

Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego P A N Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk GDAŃSK Poligeneracja wykorzystanie ciepła odpadowego Dariusz Butrymowicz, Kamil Śmierciew 1 I. Wstęp II. III. IV. Produkcja chłodu: układy sorpcyjne

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE Problemy użytkowania energii Nowe technologie użytkowania Energetyka osobista (personalna) Mikroenergetyka i nanoenergetyka Elektro

OBSZARY TEMATYCZNE Problemy użytkowania energii Nowe technologie użytkowania Energetyka osobista (personalna) Mikroenergetyka i nanoenergetyka Elektro OBSZARY TEMATYCZNE OBSZARY TEMATYCZNE TECHNOLOGIE TEZY DELFICKIE Energetyka konwencjonalna Energetyka jądrowa Hydrogeneracja Przesył i dystrybucja energii elektrycznej Kogeneracja, tri generacja i poligeneracja

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Siemens 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Siemens 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrumentation, Controls & Electrical Zastosowanie rozwiązań software'owych do optymalizacji procesów SPPA-P3000 przyczynia się do redukcji CO 2 Kamil Łukowski Bussines Manager, Siemens Sp. z o.o. VIII

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASADNOŚCI STOSOWANIA KONCENTRATORÓW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I CHŁODU

OCENA ZASADNOŚCI STOSOWANIA KONCENTRATORÓW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I CHŁODU OCENA ZASADNOŚCI STOSOWANIA KONCENTRATORÓW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I CHŁODU Autorzy: Łukasz Bartela, Leszek Remiorz ("Rynek Energii" - grudzień 2015)

Bardziej szczegółowo