PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka"

Transkrypt

1 Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: r r r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy: E eksperymentalna, P projektowa, S studialno-analityczna **Praca realizowana w ramach grantu/zlecenia: T tak, N nie Lp. Temat pracy Rodzaj pracy* Grant/ zlec.** Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, W9/K1 1. Analiza systemowa współpracy elektrowni cieplnej o mocy 200 MWe i pracującej w trybie spalania tlenowego z instalacją separacji powietrza ASU System analysis of oxy-combustion thermal power plant coupled with air separation unit ASU 2. Chłodziarka adsorpcyjna zasilana ciepłem z kolektorów słonecznych w klimatycznych warunkach wrocławskich Adsorption chiller driven with a heat from solar panels in Wrocław climate conditions 3. Pomiary charakterystyk roboczych trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej zasilanej ciepłem z kogeneracji o temperaturze z zakresu C Measurements of three beds adsorption chiller driven with co-generation heat of temperature range C 4. Sprężarkowy klimatyzator o mocy 1 kw zasilany energią z paneli fotowoltaicznych Compression 1 kw chiller supplied with photovoltaic panels 5. Projekt zamkniętego układu gazowego do zasilania radiodetektorów gazowych Close system of gas supply to gas detectors 6. Zastosowanie promieniowania kosmicznego do radiologicznej oceny jakości połączeń spawanych Use of cosmic radiation in radiological quality assessment of welds 7. Projekt małej przydomowej turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu Design of small horizontal-axis wind turbine Tytuł/stopień, inicjał imienia i nazwisko prowadzącego S T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E/P T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski E T Prof. dr hab. inż. M. Chorowski Imię i nazwisko studenta**** uwagi 1

2 8. Projekt małej przydomowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu Design of small vertical-axis wind turbine 9. Analiza ekonomiczna instalacji elektrowni wiatrowych Economic analysis of wind power plants 10. Analiza MES łopaty dużej turbiny wiatrowej FEM analysis of large wind turbine blade 11. Projekt i analiza energetyczna elektrowni wiatrowej dużej mocy Design and analysis large wind power plant 12. Projekt i analiza energetyczna elektrowni wiatrowej małej mocy Design and analysis small wind power plant 13. Projekt i analiza energetyczna dużej farmy wiatrowej Design and analysis large wind farm 14. Symulacja przepływu wokół nadwozia bolidu Formuły Student Simulation of fluid flow around Student Formula Car 15. Analiza numeryczna wpływu dyfuzora na własności turbiny wiatrowej Numerical analysis of diffuser influence into wind turbine properties 16. Wariantowa analiza termodynamiczna i ekonomiczna budowy systemu trigeneracyjnego z uwzględnieniem polityki certyfikatów energetycznych Thermodynamic and economic analysis of trigeneration system including energy certificate policy 17. Badanie charakterystyk i optymalizacja pracy generatora tlenu PSA Working parameters measurement and optimization of adsorption oxygen generator 18. Optymalizacja energochłonności separacji tlenu w metodzie kriogenicznej modelowanie kolumny w środowisku Aspen Cryogenic oxygen separation - Aspen modeling and optimization 19. Badanie charakterystyki pracy instalacji skraplania tlenu opartej na chłodziarce Gifforda-McMahona Working parameters measurement of Gifford-McMahon oxygen liquefier 20. Analiza efektywności termodynamicznej chłodziarki adsorpcyjnej w systemie trigeneracyjnym Thermodynamic efficiency analysis of adsorption chiller in tri-generation system 21. Mikroprocesorowy miernik wilgotności drewna Microcontroller-based timber humidity meter 22. Neuronowy model kotła energetycznego Neural model of a boiler 23. Neuronowy model systemu ciepłowniczego Neural model of a district heating 24. Modelowanie sieci ciepłowniczej Modeling of district heating 25. Projekt układów regulacji elektrociepłowni Design of control systems in CHP S N Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki S T Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki E T Dr inż. W. Gizicki E N Dr inż. A. Jędrusyna 2

3 26. Analiza pracy elektrociepłowni z akumulatorem ciepła Analysis of heat storage in CHP 27. Model do sterowania akumulacją ciepła Software for district heating control 28. Suszarki koncentratu rudy miedzi Copper ore dryers 29. Źródła ciepła odpadowego w hucie miedzi i ich energetyczne wykorzystanie Waste heat sources in copper mill and their utilization in energy systems 30. E, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych, W9/K2 31. Optymalizacja procesów cieplno-przepływowych w pionowym wymienniku gruntowym pompy ciepła Optimization of thermal-flowing processes in a vertical ground heat exchanger 32. Projekt efektywnego systemu transportu ciepła z urządzeń i układów elektronicznych Project of effective heat transport system used for cooling of electronic devices 33. Projekt efektywnego systemu odprowadzania i pozyskiwania ciepła z gruntu do celów klimatyzacji i ogrzewania domu jednorodzinnego Project of effective system for the ground heat exchange processes for heating and air conditioning purposes 34. Projekt koncepcyjny wykorzystania zawiesiny lodowej w centralnym systemie klimatyzacji kopalni miedzi KGHM Polska Miedź S. A. Concept design of ice slurry usage in a central air conditioning system in the copper mines of KGHM Polish Copper SA 35. Projekt pompy ciepła współpracującej z systemem gospodarki energetycznej domu klasy E+ Project of heat pump cooperating with energy management system for E+ class house 36. Pomiary strumieniu dwufazowych ciecz-gaz przepływomierzami ultradźwiękowymi Measuring method of two phase flow liquid-gas with ultrasonic flowmeters 37. Projekt systemu klimatyzacji i wykorzystania ciepła odpadowego obiektu usługowego Project of air-conditioning and waste heat utilization system for services object 38. Projekt systemu utrzymania parametrów termodynamicznych domu pasywnego o powierzchni 140 m 2 Project of thermodynamic parameters maintenance system for passive house with an area of 140 m 2 P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki P N Prof. dr hab. inż. Z. Królicki E N Dr hab. inż. A. Andruszkiewicz P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko Agata Stobienia 3

4 39. Projekt systemu modernizacji cieplnej domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m 2 Design of thermal modernization prepared for single family house with an area of 200 m Projekt systemu ogrzewania i produkcji c. w. u. dla domu jednorodzinnego wykorzystujący wysokosprawną pompę ciepła Project of heating and hot water production system for single family house based on high performance heat pump 41. Wpływ profilu prędkości na skuteczność odpylania elektrofiltru Influence of velocity field on efficiency of ESPs 42. Projekt modułowego, mobilnego układu ORC zasilanego energią słoneczną. Project of modular and mobile solar-powered ORC system 43. Metody pomiarów przepływu gazu w kanałach zamkniętych Methods of measurement of gas flow in closed channels 44. Pomiary emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych Measurements of emissions of pollutants from internal combustion engines 45. Alternatywne paliwa do silników z zapłonem samoczynnym Alternative fuel for compression-ignition engines 46. Wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej The use of geothermal energy to produce electricity 47. Projekt systemu grzewczego dla domu jednorodzinnego, wykorzystującego długoterminowy akumulator energii cieplnej Project of heating system for single family house, which uses long-term heat accumulator 48. Optymalizacja procesu akumulowania energii cieplnej w zasobniku ciepłej wody użytkowej Optimization of the process of thermal energy accumulation in domestic hot water heater 49. Projekt systemu grzewczego dla samowystarczalnego cieplnie domu jednorodzinnego Project of heating system for self-sufficient single family house 50. System podgrzewania infrastruktury drogowej przy użyciu rurek ciepła Road infrastructure heating using a heat pipes 51. Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w czasie procesu konwekcji swobodnej za pomocą różnych kształtów żeber Intensification of heat transfer in the process of natural convection by the different shapes of the fins 52. Analiza wewnętrznego oraz zewnętrznego sytemu grzania dla zbiorników z wewnętrznym układem mieszania The analysis of the external and internal heating systems for the tank with internal mixing system P N Dr inż. B. Białko P N Dr inż. B. Białko S N Dr hab. inż. M. Jędrusik P N Dr inż. P. Kolasiński Beata Hofman S N Dr inż. K. Kubas Paweł Wojtal S N Dr inż. K. Kubas Maciej Dziurawiec S N Dr inż. K. Kubas Sylwester Kowalski S N Dr inż. K. Kubas Kamila Jóźwiak P/S N Dr inż. A. Nemś P/S N Dr inż. A. Nemś P N Dr inż. A. Nemś 4

5 53. Optymalizacja konfiguracji wymienników lamelowych w celu uzyskania równomiernego rozkładu prędkości i spadku ciśnień Optimizing the configuration of the lamella heat exchangers in order to obtain a uniform velocity distributions and drop pressure 54. Analiza płytowych oraz rurowych gruntowych wymienników ciepła Analysis of plate and tube ground heat exchangers 55. System podgrzewania murawy stadionowej przy użyciu pompy cieplnej Stadium turf heating system using a heat pump 56. Projekt koncepcyjny suszarni zboża z wykorzystaniem ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych Conceptual design of grain dryer with use of heat from renewable sources 57. Badanie współczynnika przyjmowania ciepła w powietrznych wymiennikach ciepła z rozwiniętą powierzchnią wymiany ciepła Study of the heat transfer coefficient of the air heat exchangers with enhanced heat-exchange surface 58. Projekt systemu ogrzewania i przygotowywania wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla domu jednorodzinnego Design of heating and hot water system using renewable energy sources for a single family house 59. Projekt systemu wentylacyjno-grzewczego dla budynku mieszkalnego Design of ventilation and heating system for residential building 60. Projekt systemu zasilania obiektu przemysłowego w ciepło i energię elektryczną z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego Design of heat and electricity supply system for industrial building using solar energy 61. Badania efektywności osadzania pyłu za pomocą impaktora kaskadowego Research of effectiveness of dust deposition using a cascade impactor 62. Badania rozkładu gęstości prądu ulotu dla wybranych typów elektrod ulotowych i jego wpływ na działanie elektrofiltru Research corona current density distribution for selected types of corona electrodes and its influence on the electrostatic precipitation effect 63. Badania procesu separacji cząstek stałych z przepływającego gazu w polu elektrycznym Studies of separation of solid particles from gas flowing in the electric field 64. Badania zawartości pyłów drobnych i submikronowych w gazach odlotowych Research into the content of fine and submicron dust in the waste gases 65. Badania materiałów filtracyjnych stosowanych w pyłomierzach grawimetrycznych Research of filtering materials used in gravimetric dust meters 66. Analiza wpływu zastosowanych rozwiązań technologicznych na wartości EP i EK oraz kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych w wybranym budynku Analysis of the impact of technological solutions for the EP and EK and investment and operating costs for the selected building P N Dr inż. M. Pomorski E N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski P N Dr inż. M. Pomorski E N Dr inż. A. Świerczok E N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. A. Świerczok E N Dr inż. A. Świerczok S N Dr inż. E. Wróblewska Łukasz Maśko 5

6 67. Analiza porównawcza zysków energetycznych i cieplnych w wybranych rozwiązaniach wykorzystujących energię słoneczną Comparative analysis of energy and thermal profits in selected solar solutions 68. Analiza efektów niewłaściwego lub niewystarczającego prowadzenia procesów uzdatniania wody Analysis of the effects of incorrect or insufficient water treatment processes 69. Obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla domu jednorodzinnego dzięki zastosowaniu rozwiązań proekologicznych Reduction of primary energy demand for single family house through the use of environmentally friendly solutions 70. Efekty wprowadzenia certyfikacji energetycznej budynków The effects of the introduction of energy certification of buildings 71. Termomodernizacja wybranego budynku Thermomodernization of the selected building 72. Zastosowanie wybranych odnawialnych źródeł energii na pokrycie zapotrzebowania na energię początkową i końcową The use of selected renewable energy sources to cover the initial and final energy demand 73. Projekt wymiennika termosyfonowego na potrzeby transportu ciepła w złożu adsorpcyjnym urządzenia chłodniczego. Design of thermosyphon heat exchanger for adsorbent bed in a solid sorption refrigeration system. 74. Projekt systemu klimatyzacji hali magazynowej wykorzystującego adiabatyczne chłodzenie powietrza. Design of the air conditioning system using adiabatic cooling for a storehouse. 75. Projekt systemu ogrzewania wody w akwarium z wykorzystaniem OZE. Design of the water heating system for the aquarium using renewable energy sources. 76. Analiza techniczno-ekonomiczna sprężarkowego systemu chłodniczego zasilanego energią z paneli fotowoltaicznych. Technical and economic analysis of the compression refrigerating system powered by energy from photovoltaic panels. 77. Energooszczędny system stabilizacji temperatury powietrza w komorze badawczej. Energy-saving air temperature stabilization system in the test chamber. 78. Projekt systemu klimatyzacji budynku z zastosowaniem materiałów zmiennofazowych. Design of the air conditioning system for a building using phase change materials. 79. Analiza porównawcza metod akumulacji energii w instalacjach ziębno-grzewczych. Comparative analysis of energy storage methods for associated cooling and heating systems. S N Dr inż. E. Wróblewska Maciej Włodarczyk S N Dr inż. E. Wróblewska Justyna Brożek P N Dr inż. E. Wróblewska S N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. E. Wróblewska P N Dr inż. B. Zajączkowski Agnieszka Wlaźlak P N Dr inż. M. Żak Marcin Lubaś P N Dr inż. M. Żak Przemysław Wojciechowski S N Dr inż. M. Żak Katarzyna Kania P N Dr inż. M. Żak Paulina Kolago P N Dr inż. M. Żak Katarzyna Piejko S N Dr inż. M. Żak Agata Łozińska 6

7 80. Projekt stanowiska do symulacji działania i badań sprężarkowej instalacji chłodniczej. Design of the experimental set-up for simulating and research of a vapor compression refrigeration system. 81. Zintegrowany system całorocznej klimatyzacji dla domu jednorodzinnego. Integrated yearlong air conditioning system for a single-family house. 7 P N Dr inż. M. Żak Przemysłąw Prokop P N Dr inż. M. Żak Andrzej Kruszczak Katedra Technologii Energetycznych, Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych, W9/K3 82. Sterowanie chaosem w układach dynamicznych S N Dr hab. inż. H. Kudela Elżbieta Sztuka Chaos controlling in dynamical systems 83. Wpływ temperatury na transformację substancji mineralnej węgla Katarzyna Effect of temperature on the transformation of the coal s mineral matter E N Dr inż. D. Nowak-Woźny Poznalska 84. Wpływ temperatury na transformację substancji niepalnej biomasy Effect of temperature on the transformation of the non combustible matter of biomass 85. Ocena możliwości zastosowania układu TGA-DSC do przeprowadzenia analizy technicznej paliw stałych The feasibility of conducting solid fuels proximate analysis using TG-DSC analyser 86. Wpływ dossań na proces spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. Impact of air in-leakage on coal combustion in oxy-fuel atmosphere. 87. Paliw alternatywne w energetyce zawodowej The alternative fuels in power plants 88. Emisja tlenków azotu i związków siarki w czasie spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen. NOx, SO2 emissions during OXY combustion. 89. Projekt instalacji C.O. zasilanej pompą ciepła Project installation of heat pump 90. Układy hybrydowe w systemach ogrzewania budynku. Hybrid systems in building heating systems. 91. Torefakcja osadów ściekowych Torrefaction of sewadge sludge E N Dr inż. D. Nowak-Woźny E N Dr inż. W. Ferens E N Dr inż. W. Moroń E N Dr inż. W. Moroń E N Dr inż. W. Moroń P N Dr inż. W. Moroń P N Dr inż. W. Moroń E N Prof. dr hab. inż. W. Rybak Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych, W9/Z1 92. Charakterystyka dolomitów bitumicznych antykliny Dębnika pod kątem wykorzystania w przemyśle energetycznym Characteristics of bituminous dolomites anticline Dębnik for use in the energy industry 93. Odsiarczanie spalin za pomocą kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3) The flue gas desulfurization using the sodium bicarbonate (NaHCO3) 94. Odsiarczanie spalin za pomocą sorbentów wapniowych- metoda sucha The flue gas desulfurisation by the calcium sorbent dry desulfurization Katarzyna Zagórska Zatwierdzony Klusek E/S N Dr hab. inż. H. Pawlak-Kruczek

8 95. Toryfikacja biomasy metodą termiczną w warunkach autotermicznego reaktora taśmowego Torrefaction of biomass by heat in a autothermal tape reactor conditions 96. Hydrotoryfikacja wybranej biomasy. Hydrotorrefaction of selected biomass 97. Efektywność kolektora słonecznego z koncentratorem liniowym w zależności od warunków przepływowych czynnika odbierającego ciepło The efficiency of the solar collector with parabolic linear concentrator depending on the flow heat transfer medium 98. Współspalanie węgla brunatnego wstępnie suszonego z węglem kamiennym Cofiring predried brown coal with hard coal 99. Zgazowanie węgla niskogatunkowego za pomocą pary wodnej i CO2 The gasification of low rank coal with steam and CO Zgazowanie toryfikatów biomasy w atmosferze pary wodnej, O2 i CO2 Gasification of torrefacted biomass under steam water, O2 and CO Poprawa efektywności odsiarczania spalin w kotłach fluidalnych Improvement of flue gas desulfurization in fluidized-bed boilers 102. Modyfikacja metody pierwotnej denox w kotłach z SCR/SNCR Modification of a primary denox method in boilers with SCR/SNCR 103. Analiza możliwości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych adaptacji pieca do wytopu masy szklanej do odzysku ciepła ze spalin. Analasis of posibilities of the construction and exploitations adaptation glass furnace to heat recovery from exhaust gases Analiza możliwości wykorzystania ciepła pary zza turbiny parowej w EC dla obiegu organicznego Rankine a. Analasis of posibilities of using steam from the CHP steam turbine for organic Rankine cycle 105. Projekt układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym Design CHP cycle with combustion engine 106. Podwyższanie sprawności cieplnej węglowych bloków energetycznych Improving the thermal efficiency of coal-fired power plants 107. Mikrosiłownia słoneczna dla gospodarstwa domowego Household micro solar plant 108. Projekt cieplny kotła na węgiel brunatny Thermal design of brown coal fired boiler 109. Mało znane technologie obniżania emisji NOx z palenisk komorowych kotłów: technologia zimny wir oraz technologia HUS; zalety i ograniczenia Little known technologies of NOx emissions reduction from boilers furnaces: cold vortex technology and the technology of HUS; advantages and limitations 110. Współspalanie biomasy drzewnej i rolnej z węglem brunatnym w paleniskach komorowych: zyski i straty. Co-firing of woody and agricultural biomass with lignite in chamber furnaces: gains and losses 8 E/S N Dr hab. inż. H. Pawlak-Kruczek E P T T Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Prof. dr hab. inż. W. Kordylewski Konrad Krawczyk Daniel Gumienny Mateusz Noga P N Dr inż. R. Głąbik Anna Klupś P N Dr inż. R. Głąbik Fabian Konarski P T Dr inż. N. Modliński S N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński P N Dr inż. N. Modliński S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski

9 111. Rozwiązania konstrukcyjne, doświadczenia eksploatacyjne z instalacjami pozwalającymi utrzymać emisję NOx z kotłów pyłowych poniżej 200 mg/m 3 Design solutions, operational experience with installations to limit NOx emissions from pulverized coal fired boilers below 200 mg/m Analiza konstrukcji oraz doświadczeń eksploatacyjnych kotła z paleniskiem na biomasę i układu ORC o mocy wyjściowej 2 MW Analysis of construction and exploitation experiences of a boiler with biomass feeded combustion chamber and ORC system with output Power 2 MW 113. Niezbędne zmiany konstrukcyjne w kotle OP-130 przystosowujące go do fluidalnego spalania biomasy Design of necessary changes of the OP-130b boiler, adaptation to the hybrid system of lignite combustion (application of HUS type furnace) 9 S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski S N Dr inż. M. Świętochowski Zakład Mechaniki I Systemów Energetycznych, W9/Z Główne problemy eksploatacji ostatnich stopni turbiny kondensacyjnej Main exploitation problems of condensing-turbine last stages 115. Projekt układu próżniowego skraplacza turbinowego Design of vacuum system for turbine condenser 116. Projekt systemu dystrybucji nośnika ciepła w układzie kolektorów słonecznych o łącznej mocy 40 kw Heat carrier distribution system design in the solar panel system with a total power of 40 kw 117. Minimalizacja strat hydraulicznych kolektora gruntowego pionowego wykorzystywanego w systemie pompy ciepła Minimizing the hydraulic losses of the vertical ground collector used as low temperature heat source in a heat pump system 118. Minimalizacja strat hydraulicznych kolektora gruntowego poziomego wykorzystywanego w systemie pompy ciepła Minimizing the hydraulic losses of the horizontal ground collector used as low temperature heat source in a heat pump system S N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek Szpakowski P N Prof. dr hab. inż. K. Jesionek P N Dr inż. P. Szulc P N Dr inż. P. Szulc P N Dr inż. P. Szulc Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych, W9/Z3 Projekt urządzenia do odzysku ciepła z wentylacji Design of device to ventilation heat recovery Projekt i analiza energetyczna instalacji klimatyzacyjnej z chillerem LiBr Yazaki i napędem z kolektorów słonecznych Design and energy analysis of AC systems containing Yazaki LiBr chiller driven by solar thermal collectors Projekt i analiza energetyczna kolektora skupiającego pracującego jako nagrzewnica w systemie powietrznego ogrzewania domu jednorodzinnego na terenie Wrocławia. Design and energy analysis of concentrating solar collector working as an air heater in space heating system for single-family house in Wrocław. Optymalizacja wymienników ciepła chłodziarki termoelektrycznej Optimization of heat exchangers of thermoelectric cooler P N Dr hab. inż. J. Kasperski Marta Michałowska P N Dr hab. inż. J. Kasperski P N Dr hab. inż. J. Kasperski Katarzyna Wyglądacz Agnieszka Manikowska P-A N Dr hab. inż. J. Kasperski K. Żegiestowska

10 Projekt termoelektrycznego termostatu cieczowego Design of thermoelectric chiller Eksperymentalne wyznaczenie charakterystyk roboczych wybranych termomodułów chłodniczych Experimental investigation of working characteristic of selected thermoelectric module Biopaliwa do tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym analiza surowcowa Biofuels for internal combustion engines with spark ignition analysis of raw material Biopaliwa do tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym analiza surowcowa Biofuels for Diesel engines analysis of raw material Centrum Agro-Biopaliwowo-Energetyczne (CABE) Agro-Biofuel-Energy Centre (ABEC) Samowystarczalność energetyczna gminy na bazie OZE (Odnawialnych Zasobów Energii) Energy self-sufficiency of municipalities based on RES (Renewable Energy Sources) Projekt systemu powietrznego ogrzewania domu jednorodzinnego, wykorzystującego skupiający kolektor słoneczny Project of air heating system for single family house, which uses solar concentrating collector Projekt systemu grzewczego domu jednorodzinnego, wykorzystującego wodne, skupiające kolektory słoneczne Project of heating system for single family house, which uses water concentrating solar collectors P N Dr hab. inż. J. Kasperski Jacek Górawski (1) E N Dr hab. inż. J. Kasperski Jacek Górawski (2) S N dr hab. inż. M. Struś S N dr hab. inż. M. Struś P N dr hab. inż. M. Struś P T dr hab. inż. M. Struś P N Dr inż. M. Nemś P N Dr inż. M. Nemś Wrocław, r. Prodziekan ds. dydaktyki, dr inż. Roman Róziecki 10

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ

ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ Autorzy: Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Wojciech Bujalski ( Rynek Energii nr 5/2013) Słowa kluczowe: sezonowe magazynowanie

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych

Układ ORC jako system poprawy efektywności energetycznej w instalacji turbiny gazowej zasilanej z układu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU MAŁOSKALOWEJ EKO-ENERGETYKI

PERSPEKTYWY ROZWOJU MAŁOSKALOWEJ EKO-ENERGETYKI PERSPEKTYWY ROZWOJU MAŁOSKALOWEJ EKO-ENERGETYKI J. Kiciński Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Zebranie Plenarne Komitetu Problemów Energetyki PAN Warszawa 14/12/2011 ŚWIAT NA ROZDROŻU? NASZE

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w r. 2006 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2006 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju

Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Part A administrative information

Part A administrative information LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Version 2 Page 1 of 80 LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 - A1 LIFE+ 2011 FOR ADMINISTRATION

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

Distributed CHP systems for autonomous energy regions

Distributed CHP systems for autonomous energy regions Distributed CHP systems for autonomous energy regions The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Gdańsk Baltic EcoEnergy Cluster Adam CENIAN, Jan KICIŃSKI Baltic Biogas

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF

HONORARY PARTNERSHIP UNDER THE AUSPICES OF CONFERENCE ORGANIZER CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES CHAIR OF CIVIL ENGINEERING AND BUILDING PHYSICS HONORARY PARTNERSHIP POLISH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

CFD MODELING OF PULVERIZED COAL COMBUSTION IN AIR AND OXY ATMOSPHERE - NO x AND SO 2 FORMATION

CFD MODELING OF PULVERIZED COAL COMBUSTION IN AIR AND OXY ATMOSPHERE - NO x AND SO 2 FORMATION Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)019 2013;7(1) Halina PAWLAK-KRUCZEK 1 and Maciej ZAWIŚLAK 2 CFD MODELING OF PULVERIZED COAL COMBUSTION IN AIR AND OXY ATMOSPHERE - NO x AND SO 2 FORMATION

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

A research into a gasoline HCCI engine

A research into a gasoline HCCI engine Jacek HUNICZ Andrzej NIEWCZAS Paweł KORDOS PTNSS-2010-SS1-101 A research into a gasoline HCCI engine Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is nowadays a leading trend in the development of gasoline

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 152/10/2012-2016 z dnia 29.05.2013r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne, spec. KBU, BTM, BTO

Bardziej szczegółowo