WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR COLLECTORS FOR DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR COLLECTORS FOR DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 8 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 8 Jan Pabis, Aleksander Szeptycki WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SUSZARNICTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH UTILIZATION OF SOLAR COLLECTORS FOR DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS Falenty 2012 WYDAWNICTWO ITP

2 INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Falenty, al. Hrabska 3, Raszyn tel./fax ; DYREKTOR INSTYTUTU prof. dr hab. Edmund Kaca Oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 32, Warszawa tel , fax Kierownik Oddziału prof. dr hab. Aleksander Szeptycki KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. Aleksander Szeptycki przewodniczący prof. dr hab. J.Lech Jugowar prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki prof. dr hab. Jan Pawlak prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki Recenzenci prof. dr hab. Anna Grzybek, prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel Redakcja naukowa prof. dr hab. Aleksander Szeptycki Kierownik Działu Wydawnictw: dr inż. Halina Jankowska-Huflejt Projekt okładki: Halina Jankowska-Huflejt Opracowanie redakcyjne: Barbara Wciślińska Skład komputerowy i przygotowanie do druku: Anna Wysocka Copyright by Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP), 2012 ISBN ISSN Adres redakcji: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty, al. Hrabska 3, Raszyn tel ; Realizacja wydania: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Gimpo Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 8. Ark. wyd. 7,6. Nakład 200 egz.

3 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń WPROWADZENIE WYKORZYSTANIE ENERGII SŁOŃCA Charakterystyka promieniowania słonecznego Przemiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną Bilans cieplny kolektora słonecznego Wykorzystanie kolektorów słonecznych w rolnictwie Podział kolektorów słonecznych Kolektory powietrzne płaskie płytowe oraz rurowe Bierne (pasywne) systemy ogrzewania słonecznego SUSZARNICTWO PRODUKTÓW ROLNYCH Teoretyczne podstawy suszenia produktów rolnych Zawartość wody w ciałach stałych i ich wilgotność Oznaczanie zawartości wody lub wilgotności względnej nasion Obliczanie ubytków wody podczas suszenia Właściwości cieplne nasion Przebieg konwekcyjnego suszenia nasion Wilgotny czynnik suszący Wilgotność równoważna Ruch wody wewnątrz suszonych nasion Przebieg suszenia ciała stałego Charakterystyka suszarek podłogowych Obliczanie wymiarów suszarki podłogowo-rusztowej Obliczanie wymiarów suszarki podłogowo-kanałowej Zasady obliczania parametrów kolektora słonecznego TECHNOLOGIE SUSZENIA WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH Z ZASTOSOWANIEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Suszenie ziarna zbóż Przykład obliczania podstawowych parametrów kolektora słonecznego do suszarki podłogowo-kanałowej, przeznaczonej do suszenia ziarna zbóż Suszenie nasion warzyw Suszenie ziół na suszarkach podłogowych BIOMASA JAKO SUROWIEC ENERGETYCZNY Zasoby i potencjał energetyczny biomasy w Polsce Wykorzystanie drewna do spalania Wierzba i trawy wieloletnie jako biomasa do spalania Słoma i siano jako paliwo Przykład obliczania parametrów kolektora słonecznego do suszarki podłogowo-kanałowej, przeznaczonej do suszenia biomasy ZALECENIA DO BUDOWY I INSTALOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, PRZEZNACZONYCH DO SUSZAREK PODŁOGOWYCH BIBLIOGRAFIA WYBRANE DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Z ZAKRESU TECHNIKI CIEPLNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Streszczenie...122

4 Contents List of more important notations and symbols INTRODUCTION UTILIZATION OF SOLAR ENERGY Characterization of solar radiation Transformation of solar radiation in thermal energy Thermal balance of a solar collector Utilization of solar collectors in agriculture Division of solar collectors Air collectors: flat, plate and tubular Passive solar heating systems DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS Theoretical basis of drying of agricultural products Water content of solid bodies and their humidity Determination of water content or relative humidity of seeds Calculation of water loss in drying Thermal properties of seeds Course of seeds drying by convection Humid drying agent Equilibrium humidity Water movement inside a dried seed Course of drying of a solid body Characterization of floor dryers Calculation of floor-grate dryer s dimensions Calculation of floor-channel dryer s dimensions Bases of calculation of parameters of a solar collector DRYING TECHNOLOGY OF SELECTED AGRICULTURAL PRODUCTS WITH THE USE OF SOLAR COLLECTORS Drying of cereal grain Example of calculation of the basic parameters of a solar collector cooperating with a floor-channel dryer Drying of vegetable seeds Dying of herbaceous plants on floor dryers BIOMASS AS AN ENERGETIC RAW MATERIAL Reserves and energetical potential of biomass in Poland Utilization of wood for combustion Willow and perennial grasses as biomass for combustion Straw and hay as fuels Example of calculation of the parameters of a solar collector cooperating with a floor dryer for biomass drying RECOMENDATIONS FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF SOLAR COLLECTORS COOPERATING WITH FLOOR DRYERS BIBLIOGRAPHY SELECTED DEFINITIONS AND EXPLANATIONS FROM THE SCOPE OF HEAT ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY SOURCES Summary...123

5 Streszczenie Streszczenie Na podstawie wieloletnich badań naukowych podano wytyczne do budowy i zastosowania kolektorów słonecznych do suszenia ziarna zbóż, nasion warzyw i surowców zielarskich. Zaprezentowane informacje mogą służyć jako źródło wiedzy i danych dla specjalistów konstruktorów instalacji suszarniczych, a także dla producentów nasion warzyw i przedsiębiorców z branży produktów zielarskich. Przedstawiono podział i charakterystyki kolektorów słonecznych według ich różnych cech konstrukcyjnych, a także podano zalecenia zastosowania ich w produkcji rolniczej i ogrodniczej. Podano też niektóre, podstawowe informacje z teorii suszenia produktów rolnych. Teoria ta posłużyła do opracowania algorytmów obliczania parametrów konstrukcyjnych suszarek podłogowo-rusztowych i podłogowo-kanałowych. Przedstawiono również sposoby obliczania parametrów konstrukcji kolektorów słonecznych, stosowanych jako źródła energii do ogrzewania czynnika suszącego. Na podstawie wieloletniego doświadczenia, omówiono technologie suszenia ziarna, nasion warzyw w nasiennikach i po wymłóceniu, a także biomasy przeznaczonej na cele energetyczne. Unikatową część monografii stanowi omówienie technologii suszenia różnych surowców zielarskich w suszarkach podłogowych z zastosowaniem kolektorów słonecznych. W końcowej części publikacji przedstawiono zasoby biomasy przeznaczonej na cele energetyczne oraz chemiczne i fizyczne właściwości materiałów roślinnych używanych do celów grzewczych. Słowa kluczowe: suszarka podłogowa, kolektor słoneczny, obliczanie parametrów suszenia, ziarno zbóż, nasiona warzyw, surowce zielarskie 122

6 Summary Summary On the basis of many years of scientific research presented are guidelines to design and use of solar collectors as heat sources for drying of cereal grain, vegetable seeds and herbal materials. Presented information may serve as knowledge- and databases for specialist designers of drying appliances as well as for vegetable seed producers and in herbal product enterprises. Division of solar collectors, according to their different construction is presented, and the recommendations of selected types of collectors to some applications in agricultural and vegetable production are reviewed. Given is also some basic knowledge of the theory of drying of agricultural products. Using this theory, the algorithm is suggested for calculation of design parameters of floor-grate and floor-channel dryers and also to calculate of design parameters of solar collectors serving as an energy source to heat up the drying agent used in these dryers. On the base of many years of experience discussed are also technologies of drying of grain, vegetable seeds in inflorescences and after threshing, as well as drying of biomass for energetic purposes. The unique part of the book is the presentation of technologies of different herbal materials drying in floor dryers with the use of solar collectors. At the end, the reserve of biomass for energy in Poland is presented, and also the chemical and physical properties of chosen plant materials used for energy are given. Key words: floor dryers, solar collectors, calculation of parameters drying, cereal grain, vegetable seeds, herbaceous raw material 123

CIĄGNIKOWE AGREGATY MASZYNOWE W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE

CIĄGNIKOWE AGREGATY MASZYNOWE W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 18 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 18 Jan Radosław Kamiński Igor Stepanovič Kruk Aleksander Szeptycki CIĄGNIKOWE AGREGATY MASZYNOWE W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE TRACTOR-MACHINE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja Rynku Energii (ARE S.A.) Energy Market Agency Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economy, Energy Department Agencja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka

PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu: 28.01.2015 r. 25.02.2015 r. 18.03.2015 r. semestr letni rok akad. 2014/2015 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA MAGISTERSKIEGO kierunek studiów energetyka *Rodzaj pracy:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM Environment Protection Engineering Vol. 32 26 No. 1 ALICJA SIUTA-OLCHA* THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM The heating of working medium in the core elements of a solar domestic hot water

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Produkcji CSO, Production Department Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki Ministry of Economic Affairs, Department of Energy

Bardziej szczegółowo

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego

ATLAS ZASOBÓW GEOTERMALNYCH FORMACJI MEZOZOICZNEJ NA NIŻU POLSKIM. pod redakcją Wojciecha Góreckiego . .. . . MINISTERSTWO ŚRODOWISKA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE ZAKŁAD SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH AGH PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa PAPIEROWSKA. Maciej CHACZYKOWSKI

Wprowadzenie. Ewa PAPIEROWSKA. Maciej CHACZYKOWSKI Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr 61, 2013: 336 347 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 61, 2013) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No 61, 2013: 336 347 (Sci. Rev.

Bardziej szczegółowo

DEFORMATIONS AT THE CRANIOFACIAL COMPLEX DEPENDING ON THE HYRAX DEVICE DESIGN

DEFORMATIONS AT THE CRANIOFACIAL COMPLEX DEPENDING ON THE HYRAX DEVICE DESIGN STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87 RUTMech, t. XXXII, z. 87 (1/15), styczeń-marzec 2015 Sergei BOSIAKOV 1 Anastasiya VINAKURAVA 2 Andrei DOSTA 3 DEFORMATIONS AT THE

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Ewa ZAPAŁA, Iga Kuklis, Grażyna FABJAŃSKA-ŚWIECA, Justyna TARNOWSKA Institute for Chemical Processing

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU. ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa ZAKŁAD TECHNOLOGII MIĘSA I TŁUSZCZU ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Fundacja Techniki

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Agricultural Engineering 2014: 2(150):4 7-53

Agricultural Engineering 2014: 2(150):4 7-53 Scientific quarterly journal ISNN 1429-7264 Agricultural Engineering 2014: 2(150):4 7-53 Homepage: http://ir.ptir.org DOI: http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.150.031 ANALYSIS OF DATA OF ORGANIC FARMS

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 4(34) 2014, 99-109 POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII

85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej Polish Member Committee of the World Energy Council 85 LAT ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ NA TLE ROZWOJU GLOBALNEGO I POLSKIEGO SEKTORA ENERGII 85 YEARS OF THE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną.

Wersja drukowana Kwartalnika jest wersją pierwotną. Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a prof. Mohamed Eid (Francja), prof. David Valis (Czechy)

Bardziej szczegółowo