FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL"

Transkrypt

1

2 Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono przyszłościowe podejście do dywersyfikacji zasilania odbiorców na poziomie lokalnym Zaproponowano realizację tego zadania w oparciu o tak zwane elastyczne, niezawodne i inteligentne układy zasilania (ENIUZ) energią elektryczną Poruszono zagadnienia realizacji koncepcji ENIUZ oraz kwestie stosowania układów energoelektronicznych Walory tych układów można przedstawić na przykładzie uniwersalnego kondycjonera jakości energii (Unified Power Quality Conditioner UPQC) Proponowane rozwiązanie może stanowić istotny środek poprawy jakości zasilania m in w zakresie: prewencji zapadów napięcia, kompensacji mocy biernej i eliminacji wyższych harmonicznych a, przy uwzględnieniu lokalnego źródła generacji rozproszonej (GR), także w zakresie ciągłości zasilania FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Summary The future approach to the electrical energy supply quality diversification at the local level is discussed in the paper It has been proposed to realize this task by application of so called flexible, reliable and intelligent energy delivery systems (FRIENDS) A special attention has been paid to the power electronics arrangements applied in the FRIENDS structures The profits of these arrangements may be demonstrated upon an example of the Unified Power Quality Conditioner (UPQC) Proposed solution may be applied as a significant mean of the supply quality improvement, among others in the range of: voltage dips prevention, reactive power compensation as well as harmonics elimination, and, when the local, distributed generation (DG) source is used, also in supply continuity improvement Słowa kluczowe: jakość zasilania energią elektryczną, generacja rozproszona Keywords: electric power supply quality, distributed generation 1 WPROWADZENIE Szczególny obszar w działalności operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) stanowi zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości zasilania Wzrost wymagań w zakresie jakości dotyczy zarówno odbiorców przemysłowych jak i odbiorców komunalnych Owe rosnące wymagania jak również doświadczenia dotyczące zachowania dostawców na rynku energii * Artykuł oparto na opracowaniu autora przygotowanym w ramach projektu badawczego: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju

3 skłaniają regulatorów sektora energetycznego do uwzględnienia mechanizmów oddziaływania na monopole dystrybucyjne min w zakresie jakości dostarczanej przez nie energii, bowiem naturalny trend do redukcji kosztów miałby negatywny wpływ na poziom jakości Zadaniem podmiotów regulacyjnych jest zatem znalezienie i wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapobiegających wpływowi redukcji kosztów na jakość zasilania Regulator nie może w tym względzie polegać jedynie na wymiernych zależnościach np poprzez regulację stopy zwrotu opartą na zdefiniowanych przez spółkę inwestycjach i poziomach jakości Przy takim podejściu istnieje silny bodziec do przeinwestowania i w efekcie nie prowadzi ono do tzw socjo-ekonomicznego optimum uwzględniającego jakość i efektywność [17] Z drugiej strony, wysoki poziom jakości wymaga wysokich kosztów a przez to podwyższonych taryf za dostarczoną energię Komisja Europejska obarczyła krajowych regulatorów obowiązkiem monitorowania dostawców energii także pod względem jakości a ponadto regulator powinien uruchamiać odpowiednie bodźce ekonomiczne w zakresie tworzenia i utrzymania infrastruktury sieciowej [4] Regulacje w zakresie jakości zasilania mogą przyjmować różne formy W większości krajów oparte są one na normach, a za niedotrzymanie zapisanych w nich standardów grożą kary finansowe, które mogą być bardzo dotkliwe, często bowiem odnoszą się do ograniczania przychodu spółki (tzw revenue cap regulation) jako bodźca do poprawy dostarczanej przez nią energii Zatem podstawowym celem działań regulacyjnych w zakresie jakości powinno być zapewnienie rozwoju sieci skoncentrowanego na najbardziej racjonalnych przesłankach Oczywistym jest jednak, że nie jest to zadanie proste, bowiem regulator staje przed problemem sformułowania systemu bodźców jakościowych w perspektywie różnych potrzeb i różnego wartościowania jakości przez poszczególne grupy interesów działające na rynku usług dystrybucyjnych, przede wszystkim: odbiorców, spółek dystrybucyjnych, właścicieli i regulatora Regulator działa przede wszystkim w interesie odbiorcy zdanego najczęściej na monopolistyczne usługi spółki dystrybucyjnej, która z kolei rozliczana jest przez właściciela z wypracowanego zysku Szczególna sytuacja zachodzi, gdy właścicielem spółki jest np samorząd lokalny (a więc do pewnego stopnia sami odbiorcy), wówczas zysk spółki nie musi być kwestią priorytetową Regulacje w zakresie jakości zasilania powinny się skupiać na parametrach istotnych dla klienta a jednocześnie dających się monitorować przez operatora Stanowi to podstawowy warunek osiągnięcia wspomnianego wcześniej optimum socjo-ekonomicznego, przy czym pod uwagę brane są przede wszystkim trzy aspekty: zależności handlowe między dostawcą a klientem, ciągłość zasilania i jakość napięcia Regulator powinien określić parametry stanowiące podstawę do wyznaczenia optymalnego i bieżącego poziomu jakości Jednym z zadań regulatora w sektorze energetycznym jest zapewnienie mechanizmów właściwego działania spółek dystrybucyjnych W tym kontekście istotne jest, aby związane z wydajnym działaniem redukowanie kosztów nie odbywało się ze szkodą dla jakości energii elektrycznej Można to osiągnąć poprzez regulacje w zakresie podstawowych aspektów jakości zasilania, a w szczególności: jakości usług, jakości napięcia i ciągłości zasilania Z uwagi na ważność bezprzerwowego zasilania w wielu dziedzinach życia, zapewnieniu ciągłości zasilania przyznaje się pewien priorytet w działaniach regulacyjnych dotyczących

4 jakości, a sprowadzających się do realizacji pewnego systemu bodźców W ogólności regulator może zastosować system nagród lub kar dla spółek dystrybucyjnych, w zależności od ich zachowania odniesionego do pożądanego poziomu Miarą tego zachowania we wspomnianym aspekcie może być czas trwania i częstość występowania przerw Zatem efektywność działań (także operatorskich) w ramach spółek dystrybucyjnych należy powiązać z systemem bodźców skłaniających te podmioty do ciągłego udoskonalania systemów zapewnienia jakości dostarczanej energii Obecnie, w czasach intensywnego rozwoju technologii informatycznych, wprowadzania do użytku coraz nowszych i bardziej czułych na zakłócenia urządzeń elektronicznych, zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości energii elektrycznej jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wielu z nich Dlatego też wymagania dotyczące zakłóceń wpływających na jakość energii zostały ujęte w ramy prawne i sprecyzowane w przepisach oraz normach Jeśli chodzi o normy to fundamentalną i zarazem najszerzej obejmującą zagadnienie jakości energii elektrycznej po stronie dostawcy jest obecnie norma [11], podająca dopuszczalne zakresy zmian parametrów napięcia zasilającego oraz opisująca w sposób ilościowy występujące w tym napięciu zaburzenia Norma ta nie jest jednak dokumentem obligatoryjnym Dlatego też analogiczne wymagania (w zakresie sieci niskiego i średniego napięcia) zawarte są w dokumencie, będącym aktem wykonawczym ustawy [16] tj w rozporządzeniu przyłączeniowym [13] Współcześnie pojawia się coraz więcej urządzeń czułych na zaburzenia napięcia zasilającego, które jednocześnie są przyczyną niekorzystnych oddziaływań na sieć zasilającą Dlatego, aby poprawić jakość energii oraz ograniczyć lub wyeliminować skutki jej zaburzeń, konieczne jest stosowanie różnego rodzaju urządzeń i środków Należy również pamiętać, że zła jakość energii elektrycznej pociąga za sobą istotne koszty, a koszty związane z produkcją, instalowaniem oraz eksploatacją urządzeń poprawiających jakość są coraz niższe Zatem, z ekonomicznego chociażby punktu widzenia, bardziej opłacalne jest stosowanie środków redukujących skutki zaistniałych (często nieuniknionych) zakłóceń niż ponoszenie kosztów związanych z ich wystąpieniem W tym sensie zagadnienia jakościowe są także bezpośrednio związane z bezpieczeństwem elektroenergetycznym odbiorcy końcowego 2 ZASILANIE ODBIORCÓW NA ZRÓŻNICOWANYCH POZIOMACH JAKOŚCI Ewolucja sieci rozdzielczych związana min z rozwojem generacji rozproszonej (GR), zmianą struktury odbiorów, rosnącymi wymaganiami wielu odbiorców w zakresie jakości zasilania sprawia, że podejście do jakości energii dostarczanej odbiorcy również ulega stopniowej weryfikacji Proponuje się podejście do jakości energii elektrycznej opierające się na założeniu, że większość odbiorców jest skłonna zaakceptować kompromis polegający na zapewnieniu im przez dostawcę energii o dobrej jakości (nie powodującej zagrożenia dla poprawnej pracy urządzeń odbiorczych) za akceptowalną przez obie strony cenę Dla pewnej części odbiorców dostawca, drogą indywidualnych negocjacji, zapewni dostawę energii o podwyższonych parametrach jakościowych Z realizacją kolejnych poziomów zasilania związane będzie zastosowanie środków technicznych i odpowiednich metod sterowania, które

5 z uwagi na podwyższone nakłady i koszty nie będą w szerokim zakresie stosowane na poziomie podstawowym Pewne propozycje w tym zakresie zostaną przedstawione w p 4 Na rysunku 1 przedstawiono koncepcję zróżnicowania jakościowego energii dostarczanej odbiorcy realizowaną w oparciu o tzw centra sterowania jakością (CSJ) [12, 20, 22] Rozwój generacji rozproszonej powoduje zmiany jakościowe i ilościowe w sieci rozdzielczej, prowadząc min do konieczności zmiany podejścia w zakresie sterowania jej pracą zarówno w stanach normalnych jak i awaryjnych Z punktu widzenia jakości energii oczywisty jest wpływ małych źródeł na lokalne bezpieczeństwo energetyczne odbiorców (zasilanie bezprzerwowe) Wydaje się zatem, że właściwy przepływ informacji pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii pozwoli min na wypracowanie kompromisu w zakresie oczekiwań obu podmiotów Liberalizacja polskiej elektroenergetyki powinna skutkować swobodnym wyborem dostawcy energii elektrycznej Aby ten wybór był świadomy odbiorca powinien mieć wiedzę opartą nie tylko na kryterium ceny jednostki energii, ale także powinien mieć świadomość kryteriów jakościowych Zła jakości energii ma oczywisty wpływ na dostawców energii (zarówno w zwiększonej awaryjności systemu zasilającego i własnych urządzeń, jak również w stratach z tytułu nie dostarczonej energii), a ponadto rosną oczekiwania niektórych odbiorców, zwłaszcza odbiorców czułych na zaburzenia Istotne jest przy tym to, że najczęściej ci sami odbiorcy emitują zaburzenia prowadząc w konsekwencji do degradacji jakości energii Energia Obliczenie elektryczna rozwiązania (EE) początkowego dostarczana z sieci CENTRUM STEROWANIA JAKOŚCIĄ (CSJ) EE (poziom podstawowy) Stały poziom napięcia Eliminacja harmonicznych Zasilanie bez przerwowe Zasilanie prądem stałym Wymagana kombinacja Odbiorcy energii elektrycznej MONITORING JAKOŚCI ZASILANIA Rys 1 Koncepcja jakościowej dywersyfikacji energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy Fig 1 A concept of electrical energy supply quality diversification Można przypuszczać, że w wielu przypadkach odbiorcy uzyskają, na podstawie wprowadzanych przepisów i norm, prawo do negocjowania jej ceny z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych Jakość i niezawodność zasilania staje się w coraz większym stopniu obowiązkiem dostawcy energii W każdym przypadku podejmowane są działania naprawcze, będące kompromisem pomiędzy poziomem jakości energii a możliwościami finansowymi jej dostawcy Zastosowanie bardzo wysokich standardów zasilania wymaga bardzo drogich inwestycji Już obecnie w wielu krajach prowadzone są badania dotyczące

6 bieżącej pozycji energetyki w relacji do jej klientów Badania dotyczą między innymi oceny takich relacji jak: jakość świadczonej usługi cena za energię, czy wizerunek dostawcy energii Pozytywnie oceniane są przez klientów wcześniejsze powiadomienia o wyłączeniach, lub wyjaśnianie zaistniałych stanów awaryjnych W wielu krajach właśnie jakość dostawy energii uznano za istotny czynnik poprawy istniejącego stanu Na podstawie badań widać też, że realizacja przez spółki dystrybucyjne programów jakości energii nie zawsze wynika z bieżących potrzeb odbiorcy, lecz często z chęci wzbogacenia oferty, poprawy rynkowego wizerunku i wreszcie chęci sprzedania większej ilości energii [7] Te programy zdają się jednak być ważniejsze z punktu widzenia marketingu niż aspektów technicznych W tym rozumieniu celem działań zawodowej energetyki nie jest wyłącznie wypełnianie funkcji technicznych, lecz coś więcej spełnienie potrzeb konsumenta W tym kontekście jakość energii jest jedynie częścią znacznie większego pakietu różnych ofert proponowanych klientowi przez energetykę W przyszłości będzie nieuniknione uzależnienie, w jeszcze większym stopniu niż aktualnie, cen energii od jej jakości Obecnie w Polsce praktycznie jedynie przerwy w zasilaniu i trudne do wyegzekwowania zmiany napięcia są podstawą upustów cenowych lub zwrotu kosztów za niedostarczoną energię Energetyka zawodowa może stanąć wkrótce wobec trudnych do spełnienia wymagań, przekraczających jej aktualne możliwości techniczne Z drugiej strony, taka sytuacja jest dużą szansą na bardzo szeroki rynek usług W działalności dostawcy energii można wyróżnić postawę bierną, polegającą na opracowaniu strategii postępowania w odpowiedzi na zgłoszony przez odbiorcę problem, stworzeniu właściwej struktury organizacyjnej, przygotowaniu odpowiedniej kadry do rozwiązywania problemów o różnym stopniu złożoności, zagwarantowaniu odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, dostępu do aktualnej informacji technicznej, udział w projektach techniczno-badawczych itp Z drugiej strony możliwa jest postawa aktywna, ukierunkowana na potrzeby odbiorcy, a realizowana min poprzez rozeznanie jego dotychczasowych doświadczeń związanych z jakością energii, poznaniu jego technologii, potencjalnych perspektywicznych zagrożeń itp, mogą to także być działania przygotowujące odbiorcę do nowego obszaru działalności dostawcy energii, w zakresie: produkcji, instalacji i serwisu urządzeń służących poprawie jakości zasilania [7] Pośród różnych propozycji rozwoju sytuacji pojawia się filozofia, zgodnie z którą zdefiniować można np trzy poziomy jakości zasilania [7, 12, 14, 20]: pierwszy, podstawowy standard jakości gwarantowany wszystkim odbiorcom przez dostawcę energii Większość odbiorców akceptuje ten poziom jakości zasilania Jest on też niezbędny dla producentów urządzeń, którzy muszą nadać swoim produktom odpowiedni poziom odporności Jego brak utrudnia odbiorcy właściwy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia dobór sprzętu do danego środowiska elektromagnetycznego Dostawcy energii uniemożliwia natomiast sprzedaż droższego, lecz o wyższej jakości produktu, jakim jest energia elektryczna Podstawą do ustalenia tego standardu, prócz istniejących międzynarodowych i europejskich norm, powinny być pomiary przeprowadzone kompleksowo, na dużym obszarze i w dłuższej skali czasu,

7 drugi, podwyższony głównie w zakresie pewności zasilania osiągniętej tradycyjnymi środkami technicznymi (zmiana konfiguracji sieci, dodatkowe zasilania, itp), który oznacza podwyższone opłaty ponoszone przez odbiorcę, trzeci poziom odpowiada najwyższej jakości (ang premium power), będący przedmiotem indywidualnych negocjacji z odbiorcą Przyjęte wskaźniki jakości zależą wyłącznie od indywidualnych oczekiwań odbiorcy i możliwości techniczno-organizacyjnych dostawcy Jakość uzyskiwana jest w efekcie zastosowania specjalnych środków technicznych instalowanych zarówno po stronie dostawcy jak i odbiorcy energii na warunkach określonych kontraktem W tym przypadku dostawa energii powinna obejmować także jako usługę ciągły monitoring jej parametrów Nową sytuację dla dostawcy tworzy wzrost liczby i mocy lokalnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, biogeneracja, źródła fotoelektryczne, produkcja w skojarzeniu itp) W wielu krajach ich procentowy udział w całkowitej produkcji energii zaczyna mieć znaczenie (np Dania, Niemcy, Hiszpania), a wpływ na lokalną jakość energii (głównie wartość napięcia i jego zmiany) musi być brany pod uwagę 3 PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI ROZDZIELCZYCH Wynikiem postępujących zmian w strukturze systemów elektroenergetycznych jest wzrastająca penetracja sieci rozdzielczych przez generację rozproszoną Decydują o tym takie czynniki jak: warunki środowiskowe, deregulacja rynku energii, dywersyfikacja źródeł energii, autonomia energetyczna, oraz sprawność energetyczna Wzrastający udział GR w systemie elektroenergetycznym można umownie podzielić na pewne etapy [17]: Przystosowanie Generacja rozproszona ulega przystosowaniu do istniejących zasad scentralizowanego rynku energii Decentralizacja Wzrasta udział GR w systemie Usługi zdecentralizowanych dostawców energii są optymalizowane przez wirtualne przedsiębiorstwa (spółki) z wykorzystaniem dostępnych systemów wymiany danych opartych na technologii ICT (Information and Communication Technologies) Centralne sterowanie i monitoring są nadal potrzebne Rozproszenie Generacja rozproszona przejmuje rynek wytwarzania ee Lokalne segmenty sieci nn zabezpieczają przede wszystkim własne potrzeby energetyczne przy ograniczonej wymianie energii z pozostałymi segmentami sieciowymi Centralny operator systemu działa jako koordynator współpracujących podsystemów Poszczególne etapy prawdopodobnego scenariusza rozwoju sieci elektroenergetycznych z GR przedstawiono na rysunku 2 Etapy drugi i trzeci charakteryzuje wzrost generacji rozproszonej, a dolne obszary struktury sieciowej ewoluują ze struktury hierarchicznie sterowanej do struktury, która można określić jako sieć sieci, w której większość elementów posiada zdolność komunikacji z pozostałymi elementami sieci jak również zdolność do wzajemnego wpływu na działanie elementów sieci Przy takim scenariuszu rozwoju sieci stosowany obecnie paradygmat

8 sterowania centralnego będzie niewystarczający z uwagi na ilość elementów sieciowych aktywnie uczestniczących w procesie koordynacji W fazie pośredniej koncepcja sterowania powinna uwzględniać koordynację rozproszona w połączeniu z istniejącym sterowaniem centralnym w stopniu zwiększającym się wraz ze wzrostem generacji rozproszonej Mechanizm koordynacji powinien uwzględniać zwiększanie się udziału GR, która w normalnych warunkach pracy może być włączona do sieci Warto zaznaczyć, że w systemach niektórych krajów widoczne są już symptomy stadium decentralizacji [17] Odbiorcy ee DG Odbiorcy ee DG Odbiorcy ee DG Odbiorcy ee Rys 2 Możliwe warianty dostępu odbiorców energii elektrycznej do źródeł zasilania związane z rozwojem generacji rozproszonej Fig 2 Possible arrangements of consumers access to the energy sources considering DG development Istnieje istotny związek pomiędzy funkcjonowaniem źródeł GR a jakością energii W analizach jakości rozróżnia się pojęcia zaburzenia parametrów jakościowych w postaci odchyleń (variations) od wartości oczekiwanych oraz zdarzeń (events), określających nagłe zmiany parametrów wywołane zarówno czynnościami eksploatacyjnymi (normal events) jak i zakłóceniami (abnormal events) W tym kontekście wpływ jakości napięcia na pracę źródła GR odnosi się np do wpływu przełączeń w sieci (np załączania dużych odbiorów, transformatorów itd), wywołujących zarówno wzrosty jak i obniżenia napięcia Uniewrażliwienie źródeł na normalne zdarzenia sieciowe ma zasadniczy wymiar, bowiem w odróżnieniu od odbiorców krańcowych, których również dotykają zaburzenia jakości, zbędne wyłączenie źródła w stanie normalnym związane z naruszeniem parametrów jakościowych ze strony sieci, istotnie narusza bilans mocy i stanowi zagrożenie dla samego źródła W warunkach zakłóceniowych, odporność źródła na np wahania częstotliwości lub obniżenia (zapady) napięcia będzie zależała od stopnia tych zakłóceń Jednakże nie w każdym przypadku odłączanie źródła od sieci jest uzasadnione Obecnie, z uwagi na istniejącą w sieci rozdzielczej strukturę zabezpieczeń, zaleca się odłączanie rozproszonych źródeł energii (RZE) od sieci podczas zakłóceń, bowiem źródła te nie są zaprojektowane na udział w procesie sterowania awaryjnego w systemie Rozróżnienie pomiędzy odchyleniami parametrów jakościowych a zdarzeniami wpływającymi na jakość energii staje się wyraźne w kontekście pomiarów jakości zgodnie z zapisami normy IEC [8] Na przykład detekcja zapadu napięcia odbywa się w oparciu o znane z automatyki zabezpieczeniowej kryterium podnapięciowe, którego pobudzenie następuje po przekroczeniu przez wartość skuteczną napięcia zadanej wartości progowej (np 0,7U N ) Z kolei odchylenia można zmierzyć w dowolnej chwili czasu lub w

9 wybranym przedziale czasowym Wspomniana norma określa standardowe przedziały czasowe dla pomiarów różnych wielkości: od zakresów milisekundowych do tygodniowych Zdarzenia normalne to takie, które mają miejsce wiele razy w ciągu dnia, wywołując zmiany w napięciach/prądach jako wynik normalnych działań operatorskich lub funkcji automatyki realizowanych w sieci Przykładem jest przełączanie zaczepów transformatora powodujące skokowe zmiany napięcia Naturalnie, sprzęt sieciowy powinien być niewrażliwy na takie zmiany Z kolei zdarzenia nienormalne są konsekwencją nienormalnych stanów pracy sieci lub odbiorcy Skrajny przykład stanowi długotrwała przerwa w zasilaniu, ale do tej kategorii zaliczyć można także zwarcia lub przepięcia wywołane czynnikami zewnętrznymi W [2] proponuje się proste rozgraniczenie: stany normalne to takie, które są planowymi działaniami w ramach ruchu sieci (np przełączenia), natomiast zakłócenia zwarciowe oraz nieoczekiwane konsekwencje przełączeń określa się jako zdarzenia nienormalne Na poziomie przesyłowym, przerwa w zasilaniu, jako skutek zakłócenia zwarciowego, jest nie do przyjęcia Z tego względu automatyka w tych układach jest tak zaprojektowana, aby takie sytuacje nie były możliwe, a przynajmniej, aby ich prawdopodobieństwo było maksymalnie ograniczone Na poziomie rozdzielczym takie podejście do projektowania byłoby zbyt kosztowne, wobec czego zdarzenia sieciowe częściej prowadzą do przerwy w zasilaniu dla pewnej, zazwyczaj niewielkiej, liczby odbiorców Kluczowym problemem, wymagającym rozwiązania i systemowego podejścia w miarę zwiększającej się penetracji sieci rozdzielczej przez źródła rozproszone, jest określenie dopuszczalnych poziomów niewrażliwości urządzeń (immunity limits) dla zdarzeń nienormalnych Pozwoli to na zmianę podejścia do automatyki tych układów, która dla większości przypadków, kiedy wartości progowe nie będą przekraczane, nie będzie inicjować odłączenia układu wytwórczego od sieci Metody projektowania układów GR powinny uwzględniać istniejące poziomy odchyleń napięcia w stanach normalnych, które nie powinny prowadzić do wyłączeń jednostek lub ich uszkodzenia Dopiero przekroczenie dopuszczalnego poziomu odporności powinno skutkować odłączeniem źródła od sieci, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia Odporność źródeł na zdarzenia nienormalne (np wahania częstotliwości, zapady napięcia) zależy od głębokości i stopnia natężenia tych zdarzeń a środki prewencyjne (w tym automatyka) powinny zapewniać odłączenie (oraz dalsze działania zależne od specyfiki układu) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pracy układu wytwórczego Wybór rozwiązań będzie kwestią kompromisu pomiędzy dążeniem operatora do maksymalizacji zysku i ograniczania wyłączeń a względami bezpieczeństwa Kolejną, istotną kwestią jest odporność źródeł rozproszonych na niewielkie zmiany częstotliwości, co pokazuje min przykład awarii włoskiej z 2003 r Wiele wskazuje na to, że rozwój tej awarii mógł zostać powstrzymany, gdyby źródła GR nie były odłączane od sieci [2] Na rysunku 3 pokazano przykłady zmian częstotliwości z lewej stosunkowo częste przypadki wahań, a z prawej przykład poważnego zaburzenia, które wystąpiło podczas awarii skandynawskiej w 2003 roku

10 Rys 3 Wyniki rejestracji wahań częstotliwości w systemie skandynawskim (z prawej ) [2] Fig 3 Frequency swings recorded in the Scandinavian system (on the right ) [2] Instalowanie małych źródeł, odpornych na tak poważne zaburzenia wiąże się ze znacznymi kosztami Jednakże, ze wzrostem penetracji sieci przez generację rozproszoną, podniesienie wymagań, co do ich niewrażliwości na określone poziomy zaburzeń powinny być poważnie rozważone w celu uniknięcia ryzyka blackoutu Jedną z pojawiających się wątpliwości jest wpływ postępującej strategii rozwoju GR na jakość energii W konwencjonalnych układach z centralną generacją ze względu na oddalenie źródeł od odbiorów (w wyniku wielokrotnej transformacji energii) oddziaływanie strony wytwórczej na odbiorczą jest ograniczone Wpływ ten dany jest pośrednio przez moc zwarciową, która jest funkcją wielu czynników (min mocy źródeł) Źródła zaburzeń jakości znajdują się po stronie odbiorcy i w jego otoczeniu (np warunki atmosferyczne), a ich stopień zależy głównie od charakteru zakłócenia i mocy zwarciowej w sieci zasilającej W sieciach z GR sytuacja jest odmienna Źródła i odbiorcy nie są oddzieleni siecią przesyłową a w wielu przypadkach przyłączeni są do tej samej sieci SN lub nn Wynikiem bezpośrednich interakcji licznych źródeł i odbiorów (zwłaszcza zawierających układy energoelektroniczne i złożone układy sterujące) może być obniżenie poziomu jakości pożądanej zarówno przez odbiorcę energii jak i jej dostawcę z GR Niektóre źródła mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość energii, powodując min zaburzenia napięcia (efekt migotania, harmoniczne itd) W zakresie odchyleń napięcia wpływ na jakość zależy w istotnym stopniu od rodzaju źródła i sposobu jego połączenia z siecią Najczęściej wpływ ten odnosi się do takich parametrów jak zmiany i odkształcenia napięcia (w szczególności, gdy źródło połączone jest z siecią przez układ przekształtnikowy) a także wahania napięcia (w tym efekt migotania światła) W odniesieniu do zdarzeń, obok zagadnienia awaryjnych wyłączeń źródeł, istotny problem stanowi spodziewany wzrost częstotliwości zapadów napięcia spowodowany wzrostem mocy zainstalowanej w GR przy zmniejszeniu mocy zwarciowej w sieci przesyłowej [2] Tak zwany stopień funkcjonalności systemu (performance index) określany w oparciu o wskaźniki jakościowe i niezawodnościowe [2, 10] zależy min od poziomu penetracji sieci przez rozproszone źródła a także od stopnia inwestycji koniecznych do zapewnienia poprawnej pracy systemu Jak wspomniano, poziom zaburzeń harmonicznymi istotnie zależy od sposobu połączenia źródła z siecią Układ energoelektroniczny jest źródłem zarówno

11 harmonicznych niskiej częstotliwości (będących krotnością częstotliwości sieciowej) jak i wysokiej częstotliwości (będących krotnością częstotliwości łączeniowych) Rysunek 4 pokazuje, w sposób poglądowy, wpływ stopnia nasycenia sieci źródłami z interfejsem przekształtnikowym na poziom odkształcenia harmonicznymi Kolejny problem może stanowić wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia rezonansów sieciowych (szeregowych lub równoległych), związanych z instalowaniem baterii kondensatorów w interfejsach RZE opartych na generatorach indukcyjnych Jego rozwiązaniem może być instalowanie dodatkowych dławików w celu dostrojenia częstotliwości rezonansowej niższej niż najniższa spodziewana w sieci Lepszym rozwiązaniem wydaje się być instalowanie układów kompensacji opartych na przekształtnikowych źródłach napięcia lub źródeł wykorzystujących generatory synchroniczne Dopuszczalne poziomy wskaźników jakości zasilania powinien określać min operator sieci, opierając się min na aktualnych zaleceniach normatywnych Warto jednak zauważyć, że obecnie brak udokumentowanych wyników badań a co za tym idzie norm dotyczących pomiarów i określających spodziewany wzrost poziomu harmonicznych prądu i napięcia w sieci w miarę jej nasycania źródłami z interfejsem przekształtnikowym sterowanym w oparciu o PWM (Pulse Width Modulation) Poziom zaburzeń jakości Interfejs przeksztatnikowy Poziom dopuszczalny Interfejs konwencjonalny Poziom bez GR Stopień penetracji sieci przez GR Rys 4 Ilustracja wpływu postępującej strategii rozwoju GR na jakość zasilania [2] Fig 4 Influence of DG development strategy on the power supply quality [2] W przypadku wyłączenia tylko jednego źródła GR problem sprowadza się do właściwych działań operatora a zjawisko to dotyka głównie właściciela źródła Jednakże wyłączenie większej liczby jednostek stanowi problem szerszy, związany ze stabilnością, bezpieczeństwem dostaw i niezawodnością Zwrócono na to już obecnie uwagę w krajach z dużym udziałem generacji wiatrowej (np Dania i Niemcy) [17] Na poziomie lokalnym (rozdzielczym) koncentracja GR będzie najczęściej znacznie większa niż w sieci przesyłowej, co już obecnie prowadzi do poziomu wytwarzania wyższego niż to wynika z zapotrzebowania w lokalnej sieci SN i/lub nn Wyłączenie takich jednostek nie będzie zapewne zawsze prowadzić do utraty stabilności lub przeciążeń, ale może np powodować niedopuszczalne wzrosty napięcia związane z ich ponownym (automatycznym) załączaniem

12 Aktualnie każda instalacja źródeł rozproszonych jest traktowana indywidualnie, zwłaszcza w zakresie sterowania jego pracą i współpracą z siecią, co powoduje znaczne koszty i ogranicza możliwości (w tym elastyczność) ich wykorzystania Zachodzi zatem pilna potrzeba opracowania metod i zasad przyłączania źródeł rozproszonych oraz ich synchronicznej współpracy z siecią i systemami odbiorców, a także wprowadzenia nowoczesnych środków pozwalających ograniczyć poziomy prądów zwarciowych w układach ze znaczną liczbą źródeł GR Motywację w tym obszarze stanowi również dynamiczny wzrost produkcji małych źródeł np w 2005 r, pomimo nadal wysokich kosztów generacji rozproszonej, kwota sprzedaży ogniw paliwowych miała osiągnąć 900 mln $ a mikroturbin 500 mln $ (wg danych Business Communications Company [6]) Istotną rolę w tym zadaniu pełnić będą urządzenia, łącza i zastosowane protokoły komunikacyjne umożliwiające efektywne sterowanie i dysponowanie jednostkami generacji rozproszonej 4 WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI PRZYSZŁOŚCIOWYCH STRUKTUR SIECI ROZDZIELCZYCH Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI ENIUZ W zakresie infrastruktury energetycznej i informatycznej realizacja ENIUZ wymaga ewolucyjnego przekształcania aktualnych struktur sieciowych poprzez wprowadzanie nowych technologii w zasadniczych płaszczyznach: energetycznej i informatycznej W płaszczyźnie energetycznej będą to zmiany topologii sieci, małe źródła generacji rozproszonej i zasobniki energii oraz elementy energoelektroniczne takie jak: łączniki statyczne, filtry aktywne oraz elementy FACTS W płaszczyźnie informatycznej zmiany będą zmierzać do wprowadzania nowych metod przetwarzania informacji oraz nowych procedur komunikacyjnych zapewniających szybkie i niezawodne sterowanie w strukturze rozproszonej, w tym realizację takich funkcji jak: optymalizacja połączeń pomiędzy CSJ, automatyka zabezpieczeniowa oraz sterowanie prewencyjno-restytucyjne, zarządzanie stroną popytową a także zdalne pomiary i rozliczenia za dostarczoną energię w trybie on-line Stosowanie elementów FACTS oraz innych elementów i układów energoelektronicznych [14, 15, 19] pozwala na ograniczenie najczęściej występujących zakłóceń takich jak: zapady napięcia, efekt migotania, asymetria, przerwy w zasilaniu czy harmoniczne W sieciach rozdzielczych można w tym celu zastosować układ zunifikowanego kondycjonera jakości energii UPQC a także łączniki statyczne lub hybrydowe Poglądowy schemat układu zasilania z UPQC przedstawiono na rysunku 5 W gałęzi stałoprądowej może dodatkowo pracować źródło energii (np ogniwo paliwowe, lub źródło prądu przemiennego przyłączone przez układ prostownikowy), co zwiększa możliwości regulacyjne i niezawodność układu zasilania Za instalowanie takich układów jak UPQC czy filtry aktywne po stronie popytowej powinni być odpowiedzialni odbiorcy, których odbiory są istotnym źródłem harmonicznych zwłaszcza, że poprawa jakości zasilania leży w ich interesie, z drugiej strony dostawcy energii powinni instalować te układy na poziomie stacji rozdzielczych, w których możliwe jest pogorszenie wskaźników jakości zasilania

13 Wobec rozproszonej struktury zasilania energią elektryczną konieczne będzie zastosowanie rozproszonego systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń oraz innych urządzeń strony wtórnej, bowiem taki system będzie znacznie wydajniejszy niż tradycyjna struktura hierarchiczna Przed systemem sterowania stawiane są szczególne wymagania, wynikające z konsekwencji rozbudowy systemów rozproszonych, do których należą między innymi: problem regulacji napięcia na skutek zwrotnych przepływów mocy od źródeł rozproszonych, wzrost wartości prądów zwarciowych, trudności w rozpoznaniu i selektywnym wyłączeniu obiektów dotkniętych zakłóceniem Jednym z możliwych podejść w zakresie sterowania rozproszonego jest zastosowanie teorii systemów wieloagentowych [12, 20] Inteligentne systemy wieloagentowe (ISW) stanowią poddziedzinę rozproszonej sztucznej inteligencji (Distributed Artificial Intelligence - DAI) i zaliczają się do projektów informatycznych o znacznym stopniu złożoności ISW koncentrują się przede wszystkim na poszczególnych modułach wykonujących podzadania Każde z nich jest przydzielone suwerennemu autonomicznemu programowi (agentowi) Rozproszenie agentów może mieć charakter przestrzenny mogą to być np grupy modułów sterująco-zabezpieczeniowych, które mają za zadanie wychwycenie informacji pozyskanych przez przekładniki i czujniki umiejscowione w określonych miejscach układu Rozproszenie może mieć także charakter funkcjonalny; kiedy np programy-eksperci mają za zadanie rozwiązać określone problemy w różnych środowiskach programowych ISW charakteryzują się szybkim rozwiązywaniem problemów wynikającym właśnie z rozproszenia, niewielkiej ilości wymiany informacji dzięki transmisji jedynie komunikatów istotnych pomiędzy poszczególnymi agentami Kolejną cechą charakterystyczną ISW jest umiejętność dynamicznego dostosowywania się (adaptacyjność) agentów z różnymi zdolnościami do poszczególnych typów problemów oraz większa niezawodność, która jest rezultatem ich rozproszenia oraz możliwości uczenia się agentów Podstawę implementacji dowolnego systemu wieloagentowego stanowi rozwiązanie problemów, które zostały opisane np w [20] W rozproszonej strukturze każdy obiekt jest przyporządkowany swojemu agentowi, który ma możliwość autonomicznego działania w zakresie rozpoznania i zmiany stanu obiektu Każdy agent może komunikować się jedynie ze swoimi sąsiadami, co zapewnia uporządkowany przepływ informacji Liczba i rodzaj danych pozyskiwanych przez agenta z dedykowanego mu obiektu powinny zostać zminimalizowane tak, aby zapewnić odpowiednio dużą szybkość przetwarzania mogą to być takie informacje jak: stan łącznika po stronie napięcia zasilającego, moce (bierna i czynna) oraz prądy dopływające do obiektów, napięcie po stronie odbiorów, aktualne zapotrzebowanie na moc na poszczególnych poziomach CSJ i inne W celu uporządkowania procesu podejmowania decyzji przez agentów, zwłaszcza podczas stanów zakłóceniowych przyjmuje się szereg założeń i priorytetów odpowiednio do specyfiki układu [12] Działania inicjowane przez agentów powinny zmierzać do podniesienia niezawodności pracy układu, z drugiej jednak strony każdy agent koncentruje się na

14 dostarczeniu energii do swojego odbiorcy, wspomagając agentów sąsiednich w miarę możliwości (np dostępnego zapasu mocy lokalnego źródła) Przykłady badań symulacyjnych Szczególnym obszarem badawczym dotyczącym funkcjonowania ENIUZ jest symulacja działania układu i jego elementów [19, 21] W tej części artykułu zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących poprawy jakości zasilania przy wykorzystaniu kondycjonera UPQC Na rysunku 5 przedstawiono przyjętą do badań uogólnioną strukturę UPQC, której model zrealizowano w środowisku programowym PSCAD/EMTDC [5] Układ oparty jest na dwóch przekształtnikowych źródłach napięcia: szeregowym (DVR) i bocznikowym (DSTATCOM) o strukturze 12-pulsowej Każdy kompensator kluczujący (DVR, DSTATCOM) może pracować w trybie kompensacji obniżeń napięcia lub kompensacji mocy biernej (w oparciu o sterowanie SPWM), poprawiając warunki napięciowe w punkcie jego przyłączenia (PCC), i/lub jako energetyczny filtr aktywny (EFA) [1, 9, 14] służący do eliminacji harmonicznych prądu generowanych przez niektóre odbiory Ponadto, poprzez zastosowanie odpowiedniego układu łączników (por rysunek 5), możliwa jest modyfikacja konfiguracji układu, co daje szerokie możliwości wykorzystania UPQC oraz lokalnego źródła energii, przyłączonego do gałęzi stałoprądowej Źródło to może oddawać nadwyżki mocy do sieci zasilającej lub, w przypadku awarii zasilania z sieci, pracować w układzie wyspowym zapewniając ciągłość zasilania odbiorów priorytetowych W badaniach symulacyjnych przyjęto, że układ sterujący EFA oparty jest na teorii mocy chwilowych (Akagi-Nabae) w odniesieniu do układu trójprzewodowego [1], a inwerter (IGBT) zasilany jest napięciowo i wykorzystuje PWM do sterowania przełączaniem zaworów [14] Odbiór, będący źródłem zakłóceń harmonicznymi, przyjęto jako układ RL z mostkiem prostownikowym, dla którego można zadawać wartość kąta opóźnienia wyzwalania tyrystorów, zmieniając w ten sposób stopień odkształcenia krzywej prądu obciążenia u s u c i s i L Zróżnicowane poziomy jakości zasilania A i c Opcja: dodatkowe źródło: Łączniki statyczne lub hybrydowe DVR U DC B UPQC C DSTATCOM Rys 5 Schemat układu UPQC z ilustracją wariantów strukturalnych D-STATCOM i DVR Fig 5 Power supply system with UPQC considering its structural options D-STATCOM and DVR A B lub A B

15 W tabeli 1 przedstawiono zestawienie porównawcze ilustrujące właściwości szeregowych i równoległych EFA tworzących układ UPQC z rysunku 5 Tabela 1 Zestawienie porównawcze wybranych cech kompensatorów bocznikowych i szeregowych Table 1 Selected properties comparison of shunt and series compensators Kompensator bocznikowy Kompensator szeregowy Sposób pracy EFA Źródło prądowe (i c ) Źródło napięciowe (u c ) Przykładowe odbiory Prostowniki diodowe i tyrystorowe z obciążeniem indukcyjnym, cyklokonwertery Prostowniki diodowe z obciążeniem pojemnościowym Funkcje dodatkowe Kompensacja mocy biernej Regulacja napięcia Moce chwilowe czynną i urojoną można wyrazić zależnością: p e = q e α β e e β α W trakcie dalszych przekształceń składowe α, β prądów uzależnia się od obu rodzajów mocy, a dla kompensatora bocznikowego można zapisać zależność: icα eα eβ pc = ic eβ eα q (2) β c Gdzie p c i q c są odpowiednio rzeczywistą i urojoną mocą po stronie zmiennoprądowej filtru, uzyskane na podstawie odpowiednich składowych mocy odbioru p L i q L, natomiast e α i e β oznaczają składowe napięcia źródłowego Składowa stałoprądowa (DC) mocy odpowiada podstawowej składowej prądu a pozostałe składowe (AC) oznaczone odpowiednio ~ i q ~ L wyższym harmonicznym Zadanie kompensacji można zapisać w postaci: p c = ~ pl, qc = q~ L (3) W przyjętym modelu symulacyjnym, dla estymacji ~ pl i q ~ L w obwodach układu sterowania EFA dla sygnałów p L i q L stosuje się filtry górnoprzepustowe (f c =35 Hz), a synchronizacja napięć przekształtnika i źródła odbywa się z wykorzystaniem pętli fazowej PLL (Phase Locked Loop) Dla zilustrowania wybranych możliwości funkcjonalnych UPQC, na rysunku 6 przedstawiono przebiegi prądów źródła, odbioru i kompensatora poprzecznego (DVR jest bocznikowany), a na rysunku 7 prądów źródła i odbioru oraz napięcia kompensatora szeregowego (DSTATCOM jest odłączony) Jak wspomniano, oba kompensatory pracują w trybie EFA, w którym sygnały sterujące uzyskuje się w oparciu o składowe (α, β) mocy chwilowych dla różnych wariantów pracy odbioru, przy czym prąd obciążenia regulowany jest kątem zapłonu zaworów w 6-pulsowym mostku prostownikowym Na rysunku 8 pokazano przykład kompensacji obniżeń napięcia w węźle odbiorczym z wykorzystaniem kompensatora szeregowego DVR, przy czym w tym przypadku założono, że prąd odbioru kompleksowego (odbiory silnikowe i rezystancyjne o łącznej mocy S obc =1 MVA, U N =6kV) nie jest zniekształcony harmonicznymi, a układ DSTATCOM jest odłączony i i 1 α β (1) pl

16 Prad odbioru (ka) a) Prad odbioru L t [s] Prad odbioru (ka) b) Prad odbioru L t [s] Prad zrodla (ka) Prad zrodla L Prad zrodla (ka) Prad zrodla L Prad filtru (ka) Prad fitru (L1) Prad filtru (ka) Prad fitru (L1) Rys 6 Przebiegi prądu odbioru (i L ), źródła (i S ) oraz kompensatora (i c ) w trybie EFA (bocznikowy), dla różnych wartości kąta zapłonu: a) 15 oraz b) 45 Fig 6 Waveforms of load current (i L ), source current (i S ) and compensator current (i c ) for APF (shunt) mode, for different values of the firing angle: a) 15 and b) 45 il (ka) a) Ia Prad odbioru il (ka) b) Ia Prad odbioru is [ka] t [s] Prad zrodla ISa is [ka] t [s] Prad zrodla ISa Napiecie filtru VAFa Napiecie filtru VAFa 050 uf [kv] uf [kv] Rys 7 Przebiegi prądu odbioru (i L ), źródła (i S ) oraz napięcia kompensatora (u c ) w trybie EFA (szeregowy), dla różnych wartości kąta zapłonu: a) 15 oraz b) 45 Fig 7 Waveforms of load current (i L ), source current (i S ) and compensator voltage (u c ) for APF mode (series), for different values of the firing angle: a) 15 and b) 45 Poziomy harmonicznych w napięciu wyjściowym przekształtnika można minimalizować stosując na przykład metodę selektywnej eliminacji harmonicznych, którą można oprzeć na odpowiednio zdefiniowanej funkcji celu (wskaźniku jakości sterowania) oraz algorytmie optymalizacji np Neldera-Meada (simpleks-nieliniowej) Zagadnienie to opisano min w [21] W tak sformułowanym zadaniu sterowania optymalnego funkcja celu może uwzględniać

17 np: wartości wyższych harmonicznych w napięciu wyjściowym kompensatora, poziom strat łączeniowych lub pożądany przebieg odpowiedzi regulatora po skokowej zmianie sygnału wejściowego opisany takimi parametrami jak: czas ustalania się odpowiedzi, czy poziom przesterowania sygnału ul (kv) a) Napiecie odbioru ul (kv) b) Napiecie odbioru t [s] Rys 8 Przebiegi napięcia odbioru (u L ): DVR załączony, b) DVR wyłączony Fig 8 Load voltage waveforms (u L ): a) DVR switched-on, b) DVR switched-off 5 WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE Przedstawione w artykule zagadnienie wpisuje się w dyskusję nad problemem zapewnienia odbiorcom energii elektrycznej wyboru w zakresie jakości dostarczanej im energii oraz środków technicznych umożliwiających realizację tego zadania Zła jakość energii elektrycznej może pociągać za sobą znaczne koszty, a koszty związane z produkcją, instalowaniem oraz eksploatacją urządzeń poprawiających jakość są uznawane już obecnie za znacznie niższe Należy nadal prowadzić prace na opracowaniem i aktualizacją norm dotyczących jakości zasilania, przy uwzględnieniu rozwoju generacji rozproszonej, wprowadzania elementów i układów energoelektronicznych do sieci, a także wieloofertowości usług w zakresie dostawy energii elektrycznej na zróżnicowanych poziomach jakości Praktyczną realizację zadania jakościowej dywersyfikacji jakości zasilania proponuje się oprzeć na koncepcji tak zwanych elastycznych, niezawodnych i inteligentnych układów zasilania odbiorców energii elektryczne, tj układów rozdzielczych z elementami FACTS z uwzględnieniem ewentualnych źródeł pracujących w generacji rozproszonej, dających poprawę jakości zasilania Potrzeba stosowania takich układów jest w głównej mierze generowana przez dużych odbiorców, wymagających wysokiej niezawodności i jakości energii, bowiem w odniesieniu do konkretnego odbiorcy końcowego możliwe jest określenie zysku ekonomicznego wynikającego z poprawy osiągniętej np w wyniku zainstalowania UPQC Do sterowania przepływami mocy pomiędzy autonomicznymi obszarami sieci proponuje się wykorzystanie układów D-FACTS najnowszej generacji [18] Opisywane w artykule zagadnienia wiążą się z realizacją tak zwanych aktywnych sieci rozdzielczych, w szczególności w zakresie innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i informatycznych, obejmując min takie aspekty jak: skoordynowane aktywne sterowanie

18 (obszarowe) zamiast dotychczas stosowanej koncepcji odrębnego sterowania w ramach każdego pola zasilającego; zastosowania układów energoelektronicznych wspomagających pracę sieci; sieci teleinformatyczne o znacznym stopniu rozproszenia i wysokich parametrach technicznych; interpretacja danych w oparciu o metody i techniki sztucznej inteligencji np metodę systemów wieloagentowych Przyszłościową, również w zakresie poprawy bezpieczeństwa, wydaje się koncepcja portalu klienta [6], której realizacja umożliwi poprawę jakości prognozowania dzięki szybkiej analizie rzeczywistych zachowań odbiorców, zwiększenie możliwości regulacyjnych (np poprzez natychmiastowe, czasowe ograniczenie mocy wybranym odbiorcom), obniżenie kosztów odczytów i utrzymania liczników, sterowanie popytem (zdalne załączanie i wyłączanie wskazanych urządzeń), identyfikację nielegalnego poboru bilansowanie obszarów sieci, szybką identyfikację miejsc uszkodzenia sieci ograniczenie strat z tytułu niedostarczonej energii oraz skrócenie czasów przerw w zasilaniu oraz podniesienie jakości planowania rozwoju sieci dzięki posiadaniu rzeczywistych (pozyskiwanych on-line) danych o obciążeniu sieci LITERATURA 1 Akagi H: Active Harmonic Filters Proc of the IEEE, Vol 93, N0 12, Dec 2005, pp Bollen M, Hager M: Power Quality: Interactions between Distributed Energy Resources, the Grid, and other Customers, Electric Power Quality and Utilization, Magazine, Vol I, No 1,2005, pp CIGRE Working Group B433: HVDC and FACTS for Distribution Systems CIGRE Publication No 280, Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Official Journal L EMTDC: Transient Analysis for PSCAD Power System Simulation User s Guide Manitoba HVDC Research Centre Inc, Manitoba, Canada, Gellings C, Samotyj M, Howe B: The Future s Smart Delivery System, IEEE Power and Energy Magazine, Sept/Oct 2004, pp Hanzelka Z: Jakość energii w warunkach rynku energii, Biuletyn URE 5/ IEC (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods) 9 Maciążek M, Pasko M: Aktywna kompensacja równoległa w układach trójfazowych czteroprzewodowych Przegląd Elektrotechniczny, R 80, Nr 6/2004, s Paska J: Niezawodność systemów elektroenergetycznych Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa Polska Norma PN-EN 50160: Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych

19 12 Rehtanz C (Editor): Autonomous Systems and Intelligent Agents in Power system Control and Operation Baden, Schweiz, Springer Verlag, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz U nr 93, poz Skvarenina TL (Editor): The Power Electronics Handbook CRC Press LLC, Song YH, Johns AT: Flexible ac transmission systems (FACTS) The Institution of Electrical Engineers, London, Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (stan prawny na dzień 13 stycznia 2006, tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE) 17 Van Werben M,Scheepers M: The changing role of distribution system operators in liberalised and decentralising electricity markets, Proc of the Int Conf Of Future Power Systems, Nov Witek B: Analysis of Selected Protective Criteria Applied to Power Lines with UPFC Proc of CIGRE Study Committee B5 Colloquium, 2005 September 14-16, Calgary, Canada, pp Witek B: Dynamiczne modelowanie układów kondycjonowania energii dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej w sieci rozdzielczej Energetyka, Zeszyt tematyczny nr 7/2005, s Witek B: Nowoczesne struktury zasilania odbiorców energii elektrycznej na wymaganym poziomie jakości Energetyka, nr 10/2007, s Witek B: Parametryzacja modeli symulacyjnych stosowanych w analizie stanów przejściowych w układach elektroenergetycznych z elementami energoelektronicznymi Archiwum Energetyki, tom XXXVII, 2007, s Witek B: Wybrane aspekty realizacji elastycznych układów zasilania odbiorców energii elektrycznej Elektryka, Zeszyt 1(201), Gliwice 2007, s

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN

Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN mgr inż. Łukasz Matyjasek Kompensacja mocy biernej w stacjach rozdzielczych WN/SN Dla dystrybutorów energii elektrycznej, stacje rozdzielcze WN/SN stanowią podstawowy punkt systemu rozdziału energii, której

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POMIARY I ANALIZA WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl Laboratorium RSM-SM jakość napięcia zasilającego zmiany (wolne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

19 listopada 2015 Warszawa

19 listopada 2015 Warszawa 19 listopada 2015 Warszawa RAPORT z wizyty studialnej w Niemczech Karlsruhe, Walldorf (Badenia-Wirtembergia), Niemcy 26-28 października 2015 Kierunek: niskoemisyjna energetyka Emisja CO 2, OZE, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Rynkowo zorientowane, elastyczne układy zasilania oparte na centrach sterowania jakością energii elektrycznej

Rynkowo zorientowane, elastyczne układy zasilania oparte na centrach sterowania jakością energii elektrycznej Rynkowo zorientowane, elastyczne układy zasilania oparte na centrach sterowania jakością energii elektrycznej Autor: dr inŝ. Bernard Witek ( Rynek Energii 4/010) Streszczenie. W artykule opisano propozycję

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

INTERFEJSY SIECIOWE. Praca wyspowa źródła niewielkiej mocy wybrane zagadnienia. Referent: Piotr Rzepka. Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny

INTERFEJSY SIECIOWE. Praca wyspowa źródła niewielkiej mocy wybrane zagadnienia. Referent: Piotr Rzepka. Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny Politechnika Śląska Wydział Elektryczny INTERFEJSY SIECIOWE Praca wyspowa źródła niewielkiej mocy wybrane zagadnienia Grupa robocza: dr inż. Marcin Zygmanowski dr inż. Piotr Rzepka dr inż. Edward Siwy

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska, Gliwice W artykule

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ Załącznik nr 5 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO IECI ROZDZIELCZEJ - 1 - 1. POTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW DEFINICJE: J.B. ENERGETYKA UNIEJÓW - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów ENERGETYKA UNIEJÓW URD

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH

METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH Jerzy NIEBRZYDOWSKI, Grzegorz HOŁDYŃSKI Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki METODY BADAŃ POMIAROWYCH W WIEJSKICH STACJACH TRANSFORMATOROWYCH W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną

Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Aktywne zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej SN z generacją rozproszoną Autor: Michał Wierzbowski Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej ( Energia Elektryczna luty 2013) W obecnym czasie obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci

Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci Skrócenie SAIDI i SAIFI i Samoczynna Reaktywacja Sieci Siemens Polska 2016 Wstęp Samoczynna Reaktywacja Sieci SAIFI i SAIDI Model regulacji jakościowej Nowe linie elektroenergetyczne Samoczynna Reaktywacja

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KONDENSATORY W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM sieć zasilająca X S X C I N XS +X T

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje

Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Łukasz Matyjasek ELMA energia I. Cel kompensacji mocy biernej Kompensacja mocy biernej podstawowe informacje Indukcyjne odbiorniki i urządzenia elektryczne w trakcie pracy pobierają z sieci energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Słownik pojęć i definicji. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Słownik pojęć i definicji Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I-1-RE 1 Oznaczenia skrótów ARNE EAZ IRiESD IRiESD-Bilansowanie IRiESP IRiESP - Bilansowanie JWCD JWCK KSE nn OSD OSD PGE Dystrybucja S.A. OSP

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ ELMA energia ul. Wioślarska 18 10-192 Olsztyn Tel: 89 523 84 90 Fax: 89 675 20 85 www.elma-energia.pl elma@elma-energia.pl REGULATORY MOCY BIERNEJ DLA SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH OBCIĄŻEŃ UNIVAR TRIVAR

Bardziej szczegółowo

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Marek Maniecki Warszawa, 13 maja 2014 roku Przesłanki projektu Uwolnienie rynku energii - wzrastające ceny energii dla odbiorców, taryfy dynamiczne

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy REGULACJA NAPIĘCIA W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną

Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną Ryszard PAWEŁEK Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną Streszczenie. Trakcja elektryczna jest typowym odbiorcą zakłócającym wprowadzającym

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE

DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE DANE TECHNICZNE I UKŁADY POMIAROWO-ROZLICZENIOWE 1 1. OSDn zobowiązuje się świadczenia usługi dystrybucji, a URD zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej do obiektu/obiektów - nazwa obiektu adres

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią

Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Mikroinstalacje w sieci dystrybucyjnej - przyłączenie i współpraca z siecią Maciej Mróz Październik 2015 r. Dystrybucja jako operator sieci Liczba odbiorców [mln]] Obszar działania [kkm²] Dostarczona energia

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Niezależny Operator Pomiarów dr. inż. Tomasz Kowalak Dyrektor Departamentu Taryf A Chłodna 64, 0 872 W Procesy Inwestycyjne 31 marca 2008 r. e mail: @ 48 2 61 62 10 48 2 61 62 19 1 Kluczowe kwestie: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER

REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO DC BUS VOLTAGE CONTROLLER IN HYBRID ACTIVE POWER FILTER ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LVIII Dawid BUŁA Instytut Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach REGULATOR NAPIĘCIA DC HYBRYDOWEGO ENERGETYCZNEGO FILTRU AKTYWNEGO Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A.

Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Projekty Innowacyjne w PGE Dystrybucja S.A. Biuro Strategii i Innowacji Warszawa, 28.10.2016 r. Innowacyjność w obszarze OSD E Nowy model regulacyjny 2016-2020 wraz z nową definicją zwrotu z zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM

42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM 42 Przekształtniki napięcia stałego na napięcie przemienne topologia falownika napięcia, sterowanie PWM Falownikami nazywamy urządzenia energoelektroniczne, których zadaniem jest przetwarzanie prądów i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej

Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Korzyści z wdrożenia sieci inteligentnej Warszawa, 6 lipca 2012 Otoczenie rynkowe oczekuje istotnych zmian w sposobie funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Główne wyzwania stojące przed dystrybutorami energii

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 74 Electrical Engineering 2013 Marek PALUSZCZAK* Wojciech TWARDOSZ** Grzegorz TWARDOSZ*** MONITOROWANIE PARAMETRÓW PRACY HYBRYDOWEGO ODNAWIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej. Lublin, 15 listopada 2016

Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej. Lublin, 15 listopada 2016 Działania podjęte przez ENEA Operator dla poprawy wskaźników regulacji jakościowej Lublin, 15 listopada 2016 Wskaźniki regulacji jakościowej dla ENEA Operator 2 Wskaźniki regulacji jakościowej dla ENEA

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Opracowanie metod analizy i narzędzi do komputerowo wspomaganego zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP 1 2 2 5 6 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl Energetyka elektryczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30

PLAN PREZENTACJI. 2 z 30 P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI, NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO I ROBOTYKI Energoelektroniczne przekształtniki wielopoziomowe właściwości i zastosowanie dr inż.

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce Tematyka badawcza: Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu,

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH

PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA URZĄDZEŃ PLAZMOWYCH 3-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 189 Mirosław NESKA, Andrzej MAJCHER, Andrzej GOSPODARCZYK Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom PRZEKSZTAŁTNIK REZONANSOWY W UKŁADACH ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Jakość dostawy energii elektrycznej w badaniach i dydaktyce

Jakość dostawy energii elektrycznej w badaniach i dydaktyce Zbigniew HANZELKA Jakość dostawy energii elektrycznej w badaniach i dydaktyce Kraków 23 października 2014 r. John von Neuman (rok 1956): W ciągu kilku dziesięcioleci energia będzie tak samo bezpłatna i

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V

ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V Warszawa, dnia 23 lipca 2002 r. Jacek Bełkowski Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii ZMIANA NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO z 220/380 V na 230/400 V W wielu publikacjach prasowych poruszany jest temat zmiany napięcia

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH

ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH ZŁA JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAGROŻENIEM DLA POPRAWNEJ PRACY ODBIORNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka dr inż. Andrzej Firlit IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Elektrotechniki PROBLEMY IDENTYFIKACJI ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO POWODUJĄCYCH WZROST WYŻSZYCH HARMONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną n i e z b ę d n i k e l e k t r y k a Julian Wiatr Mirosław Miegoń Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Źródła zasilania oraz zasady doboru ich mocy

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT dla systemów DSM/DSR w procesie budowania oddolnych zdolności do przeciwstawienia się kryzysowi w elektroenergetyce

Analiza SWOT dla systemów DSM/DSR w procesie budowania oddolnych zdolności do przeciwstawienia się kryzysowi w elektroenergetyce C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Przedmiot: Zarządzanie popytem i źródłami rozproszonymi Kierunek: Energetyka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (2) zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2008.30.178 1 2008-09-24 Dz.U.2008.162.1005 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI (1) z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym

Analiza jakości i zużycia energii elektrycznej w instalacjach obiektów o charakterze przemysłowym, komunalnym i usługowym Marcin WARDACH 1, Andrzej KIRYLUK 2, Piotr CIERZNiEWSKI 1, Tomasz ZARĘBSKI 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Oddział Szczeciński

Bardziej szczegółowo

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym

RYNEK NEGAWATÓW. Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym RYNEK NEGAWATÓW Perspektywy wdrożenia instrumentów zarządzania popytem w polskim systemie elektroenergetycznym Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu SMART GRID PSE Operator S.A. Konferencja EUROPOWER Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7

PowerFlex 700AFE. Funkcja. Numery katalogowe. Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 Produkty Napędy i aparatura rozruchowa Przemienniki czestotliwości PowerFlex PowerFlex serii 7 PowerFlex 700AFE Hamowanie regeneracyjne Mniej harmonicznych Poprawiony współczynnik mocy Możliwość redukcji

Bardziej szczegółowo