REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec 2014, pod nazwą HR Osobowość, zwany dalej Konkursem. 2 DEFINICJE Ilekroć w dalszej części dokumentu jest mowa o: 1. Organizatorach Konkursu - należy przez to rozumieć firmy: HUMAN Concept & Solutions Monika Reszko, z siedzibą w Gdańsku, REGON: , NIP: i HR Business Solutions Anna Ralcewicz, z siedzibą w Pępowie k/gdańska, REGON: , NIP: ; 2. Konkursie - należy przez to rozumieć konkurs o nazwie HR Osobowość trwający w terminie r. do r. 3. Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć wysłanie formularza zgłoszenia na Konkurs poprzez stronę internetową 4. Zgłaszającym należy przez to rozumieć osobę fizyczną bądź prawną, która wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową 5. Uczestniku należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w konkursie; Celami konkursu są: 3 CELE KONKURSU 1. Wyłonienie osobowości HR na terenie Polski Północnej 2. Promowanie praktyk zarządzania angażujących HR w strategiczne procesy firm 3. Promowanie lokalnego rynku pracy 4. Integracja i rozwój specjalistów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 5. Promowanie najlepszych praktyk HR 6. Wymiana doświadczeń 7. Budowa nowego modelu współpracy w firmach 4 OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

2 1. W Konkursie jako uczestnik może wziąć udział osoba fizyczna lub prawna, która jest zatrudniona na terenie województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i podlaskiego, w dziale personalnym lub dziale administracji lub zajmująca się obszarem HR, posiadająca minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie rejestruje się w systemie na stronie internetowej Konkursu zwanej dalej Stroną Internetową. 3. Przystąpienie do udziału w konkursie może nastąpić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie internetowej do dnia roku do godziny Konkurs trwa od dnia 14 listopada 2013 roku, podzielony jest na trzy etapy i trwa do dnia 30 czerwca 2014 roku. 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego rozdania nagród na Konferencji 12 czerwca 2014r. 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora. 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przekazania bądź udostępnienia bazy Uczestników Konkursu innemu podmiotowi w celach marketingowych. 8. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztów: przejazdu do i z miejsca przeprowadzenia Konkursu oraz zakwaterowania na czas pełnienia obowiązków uczestnika konkursu. 9. Organizator zastrzega, że do konkursu zostanie przyjętych maksymalnie 150 Uczestników. 5 JURY 1. Organizatorzy wybiorą członków komisji konkursowych, zwanych dalej Jury. W skład Jury wchodzi również Przewodniczący mianowany przez Organizatorów. 2. Jury podejmuje decyzje większością głosów. Jeżeli głosy tak się rozłożą, że nie będzie można uzyskać większości, wówczas decydujący jest głos Przewodniczącego Jury. 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 4. Członkowie Jury zobowiązują się do nie ujawniania przebiegu głosowania, a także do nie komentowania publicznie wyników Konkursu. 6 ETAP PIERWSZY 1. Warunkiem udziału jest przesłanie formularza rejestracyjnego. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do konkursu. 2. O zakwalifikowaniu się do grupy 150 uczestników konkursu i przejściu do pierwszego etapu konkursu, rejestrujący się zostaną powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres .

3 3. Każdy z zakwalifikowanych Uczestników rozwiązuje wirtualne testy z zakresu: prawo pracy, narzędzia, psychologia pracy, jak również studium przypadku: konflikt, system motywacyjny i system wynagrodzeń. 4. Podczas pierwszego etapu Konkursu na Stronie Internetowej pojawi się test. 5. Test pojawi się na stronie internetowej od dnia godz i będzie aktywny do dnia do godz Maksymalny czas trwania jednego testu to 45 minut. 7. W czasie trwania I etapu każdy z Uczestników może rozwiązać test tylko jeden raz. 8. Do drugiego etapu Konkursu przechodzi nie więcej niż 50 Uczestników którzy zdobyli największą liczbę punktów. 9. O ilości osób zakwalifikowanych do drugiego etapu decyduje Jury. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani o wynikach testu oraz zakwalifikowaniu za pomocą poczty elektronicznej. 10. W przypadku, gdyby więcej niż 50 Uczestników uzyskało maksymalną ilość punktów, do drugiego etapu przechodzą wszyscy Uczestnicy, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów. 7 ETAP DRUGI 1. Każdy z zakwalifikowanych do II Etapu Uczestników otrzyma powiadomienie z kodem dostępu do gry symulacyjnej. 2. Gra łączy w sobie wyzwania biznesowe, którymi jako Manager HR należy sprostać wykorzystując swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W trakcie gry symulacyjnej Uczestnik przeprowadzi proces zmiany w organizacji. 3. Gra pojawi się na stronie internetowej od dnia godz i będzie aktywna do dnia godz W czasie trwania II etapu każdy z Uczestników może wziąć udział, w każdej z 6 rund gry, tylko jeden raz. 5. Do trzeciego etapu Konkursu przechodzi nie więcej niż 10 Uczestników którzy zdobyli największą liczbę punktów. 6. W przypadku, gdyby więcej niż 10 Uczestników uzyskało maksymalną ilość punktów, do drugiego etapu przechodzą wszyscy Uczestnicy, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów. 8 ETAP TRZECI 1. Trzeci etap Konkursu podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to esej pod tytułem: Wyzwania HR w XXI w., drugi to przeprowadzenie 5-minutowej prezentacji podczas Konferencji 12 czerwca 2014r., pod tytułem: Ja jako HR-owiec. 2. Pierwsza część III Etapu Konkursu będzie trwała od od godz do r. do godz. 24:00.

4 3. Każdy z wyłonionych 10 Uczestników w tym czasie ma za zadanie napisać i przesłać na adres: esej Wyzwania HR w XXI w. na max znaków. 4. Jury Konkursu zadecyduje o ilości przyznanych punktów z nadesłanych prac oraz wyłoni nie więcej niż 5 Uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 5. Na podstawie wyników testów wiedzy, gry symulacyjnej i esejów, Jury wyłoni Finałową grupę 5 osób. 6. Finałowa grupa 5 Uczestników zostanie zaproszona do poprowadzenia 5-minutowej prezentacji podczas Konferencji r., w celu wyłonienia osoby do Nagrody Publiczności. 7. Głosowanie na najlepszą prezentację będzie możliwe podczas Konferencji r. oraz podczas streamingu wystąpień. 8. Uczestnik, który zrezygnuje z przystąpienia do któregokolwiek z etapów Konkursu, zostanie automatycznie wyeliminowany z dalszego udziału w Konkursie; Ostateczna decyzja o postępowaniu z Uczestnikiem należy do Kapituły Konkursu. 8 NAGRODY 1. Zwycięzca konkursu HR Osobowość otrzyma Nagrodę Główną, którą jest uczestnictwo w studium MBA dla Kadry HR. 2. Nagroda Główna została ufundowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. 3. Finaliści konkursu otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez Partnerów konkursu, o których Organizator będzie informował ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego wręczenia nagród podczas Konferencji 12 czerwca 2014 roku. 5. Organizatorzy oraz Patroni mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień. 6. Uczestnikowi, który rezygnuje z Nagrody Głównej lub nagrody dodatkowej, nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną nagrodę, ani na jej równowartość w formie pieniężnej lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty. 7. W przypadku rezygnacji z Nagrody Głównej przez Zwycięzcę, Nagrodę Główną otrzymuje kolejny Uczestnik, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów. 8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody dodatkowej, decyzja o przyznaniu jej innej osobie należy do Organizatorów lub Partnera, który przyznał nagrodę dodatkową. 9. Nagrody zdobyte w Konkursie oraz wylosowane podczas rozdania nagród nie mogą zostać sprzedane w ciągu roku od zakończenia Konkursu;. 10. Zapisy ust. 7 nie dotyczą Nagrody Głównej, która zostanie przekazana na mocy odrębnej umowy. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5 1. Wszelkie materiały związane z Konkursem, w tym zadania konkursowe przekazane Organizatorom przez Uczestników nie podlegają zwrotowi. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenia i terminowość doręczenia korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji. 4. Dokonanie przez Uczestnika prawidłowej rejestracji w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraził zgodę na: przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a także dla celów marketingowych, Organizatorów i Partnerów. Nadto Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, Organizatorom oraz Partnerom, otrzymywanie na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. nr 144, poz z późn. zm.) pochodzących od Partnera Strategicznego, Organizatorów i Partnerów. 5. Informacje uzyskane od Uczestników podczas rejestrowania się w systemie będą wykorzystane do stworzenia bazy danych, której administratorem zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.(dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Human Concept & Solutions i HR Business Solutions. Każdy uczestnik ma prawo zmiany i dostępu do treści swoich danych osobowych. 6. Każdy z Uczestników wraz z rejestracją w systemie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 7. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów, a także na stronie internetowej 8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy. 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konkursu w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa lub siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. O odwołaniu Konkursu Organizatorzy poinformują w sposób przyjęty dla rozpowszechnienia informacji o Konkursie. 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Programu jest cykl szkoleń z zakresu audytu, finansów i rachunkowości.

1. Przedmiotem Programu jest cykl szkoleń z zakresu audytu, finansów i rachunkowości. Regulamin Programu World of Audit 2015, edycja VII I. ORGANIZATOR PROGRAMU 1. Organizatorem Programu szkoleniowego World of Audit (dalej Program ) jest KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I KWALIFIKACJI DO DNIA OTWARTEGO Regulamin IV edycji Dnia Otwartego w DLA Piper pod nazwą "OPEN DAY" I. ORGANIZATOR I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DO DNIA OTWARTEGO 1 Organizatorem dnia otwartego DLA Piper "OPEN DAY" ("Dzień Otwarty") jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU III POWIATOWY KONKURS WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: I. [Definicje] Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą Sklej to! organizowany na Stronie Internetowej; 2. Organizator Konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo