REGULAMIN KONKURSU WYCHOWAWCA ROKU 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU WYCHOWAWCA ROKU 2011"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYCHOWAWCA ROKU 2011 ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Ogłasza się konkurs Wychowawca Roku 2011 programu społecznego Szkoła bez przemocy (dalej Konkurs ). 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Programie należy przez to rozumieć organizowany przez Organizatorów program społeczny Szkoła bez przemocy 3. Organizatorami Konkursu są: Media Regionalne Sp. z o.o., Polskapresse Sp. z o.o., Fundacja Orange oraz Partner Programu Wydawnictwo Pedagogiczne Operon (dalej Organizatorzy Konkursu ). ARTYKUŁ 2 PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem Konkursu jest wyłonienie 16 najlepszych Wychowawców we wszystkich województwach, po 1 z każdego województwa. 2. Dla potrzeb Konkursu pod pojęciem Wychowawcy należy rozumieć czynnych zawodowo i podejmujących działania wychowawcze: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. ARTYKUŁ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Konkursie może być zgłoszona kandydatura każdego Wychowawcy. 2. Kandydatury Wychowawców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Programu pod adresem: 3. Nie mogą brać udziału w Konkursie osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, co najmniej dwukrotnie karane mandatami za wykroczenia drogowe lub nieprzestrzegające podstawowych zasad moralnych. ARTYKUŁ 4 CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs rozpocznie się 8 marca 2011 r. 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 maja 2011 r. 3. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Programu do dnia 25 maja 2011 r.

2 ARTYKUŁ 5 ETAPY KONKURSU 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 2. Pierwszy etap Konkursu obejmuje zgłaszanie kandydatów do tytułu Wychowawcy Roku 2011 za pośrednictwem specjalnego formularza konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej Programu, pod adresem Zgłaszanie kandydatów za pośrednictwem ww. formularza może następować w okresie od 8 marca 2011 r. do 3 kwietnia 2011 r. 3. W formularzu do głosowania zgłaszający powinien podać dane kandydata do tytułu Wychowawcy Roku 2011, tj. imię i nazwisko kandydata, szkołę, w której kandydat jest zatrudniony z podaniem województwa, miasta, adresu oraz numeru telefonu szkoły, a także krótkie uzasadnienie wyboru oraz swoje imię, nazwisko i adres mailowy. 4. Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z oddaniem głosu na zgłoszonego Wychowawcę. 5. Każdy może zgłosić tylko jednego kandydata, co oznacza, że może oddać tylko jeden głos. 6. Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może zgłosić kandydata do udziału w Konkursie. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane i brać w nim udział także osoby zatrudnione przez szkoły, które nie uczestniczą w Programie. 7. Pierwszy etap Konkursu kończy się z chwilą upływu terminu do zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Roku Po upływie terminu do zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Roku 2011 w każdym województwie grupa ekspertów dokona wyboru 10 kandydatów z danego województwa zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu. Grupa ekspertów, o której mowa wyżej składać się będzie z: (i) dziennikarza jednego z dzienników regionalnych organizujących Program, (ii) pracownika kuratorium oświaty albo przedstawiciela wydziału edukacji gminy lub powiatu oraz (iii) innego, wskazanego przez dziennikarza, przedstawiciela środowiska lokalnego. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu, zostaną wybrani w oparciu o liczbę głosów, uzasadnienia i opinie przedstawiciela środowiska lokalnego. 9. Eksperci skontaktują się z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu Konkursu. W wypadku niewyrażenia przez któregokolwiek z kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu zgody na kandydowanie, eksperci dokonają wyboru innego kandydata spośród zgłoszonych w pierwszym etapie Konkursu w danym województwie w oparciu o kryteria wskazane w ust. 8 powyżej.

3 10. Drugi etap konkursu obejmuje głosowanie na kandydatów wyłonionych przez grupę ekspertów w trybie określonym w ust. 8 i 9 powyżej. Głosowanie w drugim etapie następować będzie w trybie określonym przez Organizatorów Konkursu. Głosowanie może w szczególności przebiegać w formie głosowania za pośrednictwem kuponów publikowanych w tytułach regionalnych, o których mowa w ust. 11 poniżej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem Internetu. 11. Nazwiska 10 kandydatów z danego województwa wraz z informacjami o możliwości i trybie głosowania mogą być zamieszczane na kuponach do głosowania lub informacjach publikowanych w następujących tytułach regionalnych: Express Ilustrowany Polska Dziennik Bałtycki Polska Dziennik Łódzki Polska Dziennik Zachodni Polska Gazeta Krakowska Polska Gazeta Wrocławska Polska Głos Wielkopolski Polska Metropolia Warszawska Głos Dziennik Pomorza Gazeta Lubuska Nowa Trybuna Opolska Gazeta Olsztyńska Gazeta Pomorska Echo Dnia Nowiny Dziennik Wschodni Gazeta Współczesna Kurier Poranny 12. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, kupony z kandydatami oraz informacją o możliwości głosowania za pośrednictwem wiadomości SMS będą publikowane na łamach ww. tytułów regionalnych w okresie od 4 do 17 maja 2011 roku, chyba, że Organizatorzy Konkursu zdecydują inaczej.

4 13. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony konkursowe należy wysyłać do redakcji dzienników regionalnych na adresy podane na kuponach. W drugim etapie każda osoba ma prawo oddać więcej niż jeden głos. 14. W wypadku głosowania za pośrednictwem kuponów konkursowych, wypełnione kupony należy dostarczyć na adresy redakcji podane na kuponach do 19 maja 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 15. Głosy za pośrednictwem wiadomości SMS można oddawać do 19 maja 2011 r., chyba, że Organizatorzy wskażą za pośrednictwem strony internetowej Programu pod adresem: zakładka Wychowawca Roku wcześniejszy termin upływu terminu do oddawania głosów za pośrednictwem wiadomości SMS. 16. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 maja 2011 r. 17. Nagrodę określoną w art. 6 poniżej i tytuł Wychowawcy Roku 2011 r. otrzyma 16 Wychowawców po jednym w każdym województwie, którzy w drugim etapie Konkursu uzyskają najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w ich województwach. W wypadku, gdyby dwóch lub więcej kandydatów w danym województwie otrzymało równą liczbę głosów, rozstrzygający głos mają Organizatorzy Konkursu. 18. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Programu i dzienników regionalnych wskazanych w ust W przypadku, gdyby którykolwiek ze zwycięzców Konkursu nie mógł z jakiejkolwiek przyczyny odebrać nagrody, także w przypadku wykluczenia zgodnie z ust. 19 poniżej, nagrodę otrzymuje ten z Wychowawców, który otrzymał kolejną liczbę głosów w danym województwie. 20. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu mogą być w każdym czasie wykluczeni z uczestnictwa w Konkursie, niezależnie od liczby oddanych na nich głosów i etapu Konkursu. 21. Kandydaci mogą w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie składając pisemne oświadczenie na adres wskazany w art. 8 ust. 10 niniejszego Regulaminu. ARTYKUŁ 6 NAGRODY 1. Nagrodą dla zwycięzców drugiego etapu Konkursu, tj. 16 Wychowawców po jednym w każdym województwie jest sfinansowanie na kwotę 1500 złotych inicjatyw wychowawczych zwycięzców konkursu.

5 2. Nagrodę otrzymuje każdy z nauczycieli, który w drugim etapie konkursu uzyskał najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów zgłoszonych w jego województwie. ARTYKUŁ 7 KOMUNIKACJA I DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej (www.szkolabezprzemocy.pl/zakładka: Wychowawca Roku 2011) 2. Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajdą się w szczególności następujące informacje: a) Regulamin Konkursu, b) Formularz zgłoszeniowy, c) Lista tytułów regionalnych, które koordynują Konkurs w poszczególnych województwach. ARTYKUŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do Konkursu, w tym zgłoszenie kandydata oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Organizatorów. 3. Regulamin jest dostępny na stronie (zakładka: Wychowawca Roku 2011). 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich. 6. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Konkursu rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla m. st. Warszawy. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli dnia 8 marca 2011 roku o godz i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. 8. Osoba zgłaszająca kandydata do udziału w Konkursie wyraża zgodę na udostępnienie własnego adresu mailowego i otrzymywanie wiadomości mailowych z biura Programu. 9. Uczestnicy Konkursu i osoby zgłaszające kandydatów do Konkursu wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) na potrzeby organizacji Konkursu przez Media Regionalne.Spółkę

6 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 51, Warszawa, Polskapresse Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 41, Warszawa, Fundację Orange z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ignacego Krasickiego 55/59, Warszawa, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza 3, Gdynia oraz Profile Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. E. Drużbackiej 13, Warszawa.. Uczestnicy Konkursu oraz osoby zgłaszające mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich przetwarzania. 10. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, poza kuponami do głosowania w drugim etapie Konkursu, należy nadsyłać na adres: Profile Sp. Z o.o. Skrytka pocztowa 36, Warszawa 86 (z dopiskiem Wychowawca Roku 2011 ), chyba, że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 15 października 2012 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

22 marca - 30 czerwca 2013

22 marca - 30 czerwca 2013 REGULAMIN KONKURSU PRZEBOJOWE DZIECIAKI 2013 22 marca - 30 czerwca 2013 Przepisy ogólne 1. Organizator konkursu. 2. Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca Gazety Codziennej Nowiny oraz właściciel portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU

REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU REGULAMIN WIRTUALNEGO HACKATHONU 1. Organizator Wirtualnego Hackathonu Organizatorem Wirtualnego Hackathon jest Profit House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-140) przy Al. Solidarności 115 lok 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First

Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First Regulamin Konkursu Mobile First, Cloud First 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Konkursu ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Mobile First, Cloud First ( Konkurs ). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu: Księgowi Przyszłości 2014 zwanego dalej,,konkursem jest spółka SONETA Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne

Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem. Art. 1 Informacje ogólne Regulamin plebiscytu Na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2015 w województwie świętokrzyskim zwanego dalej Plebiscytem Art. 1 Informacje ogólne Plebiscyt dla czytelników Echa Dnia i użytkowników serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo