Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN"

Transkrypt

1 Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie finansowe według Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej obejmujcy okres od do w walucie: PLN WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO okres biecy narastajco *okres porównywalny narastajco okres biecy narastajco *okres porównywalny narastajco I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (22 893) (8 955) (5 690) (1 982) (10 399) (1 509) (2 585) (334) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem (3 170) (702) IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 3,11 3,70 0,77 0,82 XVII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 29,08 17,43 7,53 4,27 29,08 17,43 7,53 4,27 *porównywalne dane publikowane poprzednio zostały przekształcone zgodnie ze standarde MSSF1

2 Kurs EURO przyjty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: Wyszczególnienie (zł) okres biecy okres porównywalny kurs obowizujcy na ostatni dzie okresu przyjty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV,i XVII i XVIII kurs redni obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie- przyjty do obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, 3,8598 4,0790 4,0233 4,5182 Obliczanie zysku na jedn akcj zwykł oraz rozwodnionego zysku na jedn akcj zwykł: Zysk na jedn akcj zwykł oblicza si dzielc zysk za ostatnie 12 miesicy (za okres sty gru 2005) przez redni waon liczb akcji zarejestrowanych do dnia bilansowego i majcych prawo do dywidendy. Zysk za 12 miesicy : rednia waona liczba akcji majcych prawo do dywidendy: Zysk na jedn akcj: tys. zł szt. 3,11 zł Rozwodniony zysk na jedn akcj zwykł oblicza si dzielc zysk za ostatnie 12 miesicy przez redni waon przewidywanej liczby akcji majcych prawo do dywidendy. Rozwodniona liczba akcji (zgodnie z MSR 33): a) Akcje zwykłe serii od A - I, wykazane w sprawozdaniu szt. Razem rozwodniona liczba akcji: szt. Skorygowany zysk do podziału (zgodnie z MSR 33): a) Zysk netto (zanualizowany) wykazany w sprawozdaniu finansowym: Razem skorygowany zysk: tys. zł tys. zł. Obliczanie zysku na jedna akcj: Zysk Netto (zanualizowany) Akcje zwykłe Zysk na jedn akcj tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem : ,11 zł. Rozwodniony zysk: ,11 zł.

3 DANE JEDNOSTKI Nazwa Spółki - COMP Spółka Akcyjna Siedziba - Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29 Sd Rejestrowy - Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Nr Rejestru Przedsibiorców Przedmiotem działalnoci podstawowej wg EKD jest pozostała działalno zwizana z informatyk (dział 7260 Z), działalnoci drugorzdnej: doradztwo w zakresie sprztu komputerowego (dział 7210 Z) pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana (dział 5170 A) działalno w zakresie oprogramowania (dział 7220 Z) CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZGODNIE ZE STATUTEM JEST NIEOGRANICZONY Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres i dane porównywalne za okres r. Spółka po raz pierwszy sporzdza ródroczne sprawozdanie wg Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci za roku obrachunkowego. Dane porównywalne równie zostały przekształcone wg MSR/MSSF SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI. Skład osobowy zarzdu na dzie r.: Jacek Papaj - Prezes Zarzdu Andrzej Olaf Wsowski - Wiceprezes Zarzdu Grzegorz Zieleniec - Wiceprezes Zarzdu Krzysztof Morawski - Członek Zarzdu Skład osobowy rady nadzorczej na dzie r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej

4 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki na dzie bilansowy wynosi ,50 zł i dzieli si na szt. akcji, o wartoci nominalnej po 2,50 zł kada. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Warto serii / emisji wg wartoci nominalnej A, B,C,E,G,H,I brak brak ,50 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem ,50 Warto nominalna jednej akcji = 2,50 zł Spółka nie posiada wewntrznych jednostek organizacyjnych sporzdzajcych samodzielne sprawozdania finansowe. Spólka jest jednostk dominujc sporzdzajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W prezentowanym okresie nie nastpiło połczenie spółek. Przygotowanie sprawozda finansowych oparte było na załoeniu, e Spółka bdzie kontynuowa działalno w dajcej si przewidzie przyszłoci. W sprawozdaniu wszystkie kwoty podano w tysicach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE BILANS AKTYWA poprzedniego poprzedniego Aktywa razem A Aktywa obrotowe I rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych rodki pienizne w banku i kasie Lokaty krótkoterminowe Inne płynne aktywa pienine II Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu III Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci IV Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday V Nalenoci z tytułu dostaw i usług W jednostkach powizanych

5 2 W pozostałych jednostkach VI Inne nalenoci i poyczki W jednostkach powiazanych a) Poyczki krótkoterminowe b) Inne naleznoci W pozostałych jednostkach a) Poyczki krótkoterminowe b) Inne nalenoci VII Zapasy Towary Materiały Produkty gotowe Pólprodukty i produkty w toku Zaliczki na poczet dostaw VIII Produkcja w toku na długoterminowych kontraktach IX Rozliczenia midzyokresowe B Aktywa trwałe I rodki pienine zastrzeone Konta depozytowe Inne rodki pienizne II Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci W jednostkach powizanych W pozostałych jednostkach III Nalenoci długoterminowe i poyczki W jednostkach powizanych W pozostałych jednostkach a) Poyczki udzielone długoterminowe b) Długoterminowe nalenoci handlowe c) Pozostałe nalenoci długoterminowe IV Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego V Inwestycje w udziały i akcje W jednostkach zalenych W jednostkach stowarzyszonych W pozostałych jednostkach VI Pozostałe inwestycje Inwestycje w nieruchomoci Inwestycje w wartoci niematerialne i prawne Inne inwestycje VII Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday VIII Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne IX Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe a) grunty b) budynki i budowle c) urzdzenia techniczne i maszyny d) rodki transportu e) inne rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie

6 PASYWA poprzedniego poprzedniego PASYWA razem A Zobowizania krótkoterminowe I Kredyty bankowe i pozyczki II Zobowizania z tytułu dostaw i usług Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek III Inne zobowizania Z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych Z tytułu wynagrodze Rozliczenia midzyokresowe i inne zobowizania a) Rozliczenia midzyokresowe kosztów b) Inne zobowizania Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek c) Rozliczenia midzyokresowe przychodów Dotacje Inne rozliczenia midzyokresowe przychodów Fundusze wydzielone a) ZFS b) Inne fundusze specjalne B Zobowizania długoterminowe I Długoterminowe kredyty bankowe i pozyczki II Rezerwy Rezerwy z tyt. wiadcze pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe III Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego IV Zobowizania długoterminowe z tyt. leasingu finansowego V Pozostale zobowizania długoterminowe C Kapitał własny I Kapital podstawowy II Kapitał z nadwyki wart. emisyjnej ponad warto nominaln III Akcje własne IV Kapitał z aktualizacji wyceny aktywow V Zyski zatrzymane Kapitał do wykorzystania celowego Kapitał do dyspozycji akcjonariuszy w tym: Wynik finansowy roku bieacego Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 29,08 27,82 17,43 15,57 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 29,08 27,82 17,43 15,57 POZYCJE POZABILANSOWE poprzedniego poprzedniego 1. Nalenoci warunkowe

7 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji naleytego wykonania kontraktu gwarancje zabezpieczone wekslami Inne (z tytułu) porczenie umów leasingowych(weksle) Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do Działalno kontynuowana A Przychody ze sprzeday I Przychody ze sprzeday towarów, materiałów i produktów II Przychody ze sprzeday usług III Przychody z najmu w tym od jednostek powiazanych B Koszt własny sprzeday I Koszt własny sprzeday towarów materiałów i produktów II Koszt własny sprzeday usług III Koszt własny przychodów z najmu w tym jednostkom powizanych C Zysk/strata brutto ze sprzeday (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne I Zysk na sprzeday niefinansowych aktywów trwałych 13 II Inne przychody operacyjne w tym od jednostek powizanych E Koszty sprzeday i dystrybucji I Koszty sprzeday II Koszty dystrybucji F Koszty ogólnego zarzdu I Koszty ogólnozakładowe G Pozostałe koszty operacyjne I Strata na sprzeday niefinansowych aktywów trwałych II Inne koszty operacyjne H Zysk/strata z działalnoci operacyjnej (C+D-E-F-G) I Przychody finansowe I Zysk ze sprzeday inwestycji II Inne przychody finansowe w tym od jednostek powizanych J Koszty finansowe I Strata ze sprzeday inwestycji II Inne koszty finansowe w tym od jednostek powizanych K. Zysk/strata brutto (H+I-J) L Podatek dochodowy I Biecy II Odroczony

8 M Zysk netto z działalnoci gospodarczej (K-L) Działalno zaniechana O Zysk/Strata za rok obrotowy na działalnoci zaniechanej P Zysk netto za rok obrotowy (M-N) Zysk netto Liczba akcji Zysk netto na jedn akcj (w zł) 1,26 3,11 1,83 3,70 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk netto na jedn akcj (w zł) 1,26 3,11 1,83 3,70 RACHUNEK PRZEPŁ YWÓW PIENINYCH PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI OPERACYJNEJ 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem (22 832) (31 468) (2 656) (15 470) 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy) Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych - 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (154) (1 616) 167 (1 764) 6. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 13 (1 179) 24 (1 712) 7. Zmiana stanu rezerw (502) Zmiana stanu zapasów (1 545) 9. Zmiana stanu nalenoci (34 498) (32 350) (18 867) (10 764) 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (69) Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (1 581) (1 762) (219) (6 447) 12. Inne korekty z działalnoci operacyjnej III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/- II) (19 353) (22 893) 567 (8 955) PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (23) Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (467) Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialane i prawne Na aktywa finansowe, w tym: (0) nabycie aktywów finansowych (0)

9 - udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszociowym Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I- II) (2 255) (10 399) (620) (1 509) PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałow (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: - zmiana stanu rodków pieniznych z tytułu rónic kursowych (8 967) (3 170) (9 051) (3 472) F. rodki pienine na pocztek okresu korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana metody konsolidacji* - - korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana zakresu konsolidacji* - - zmiana polityki rachunkowoci (85) (85) (302) (302) F1. rodki pienine na pocztek okresu po korektach G. rodki pienine na okresu (F+D), w tym - korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana zakresu konsolidacji* H. rodki pienine na okresu po korektach, w tym o ograniczonej mozliwoci dysponowania Noty objaniajce do rachunku przepływów pieninych. Struktura rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływu rodków pieninych poprzedniego poprzedniego rodki pienine w kasie

10 rodki pienine na rachunkach bankowych Depozyty terminowe Inne płynne aktywa pienizne rodki pienine razem Podział działalnoci Spółki na działalno operacyjn, inwestycyjn i finansow przyjty w rachunku przepływu rodków pieninych. I. W przepływach rodków pieninych z działalnoci operacyjnej ujmuje si: a) wpływy wynikajce ze sprzeday towarów, produktów i usług, b) wpływy ujte w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" pomniejszone o przychody ze sprzeday składników aktywów trwałych, które s wykazywane w działalnoci inwestycyjnej, c) wydatki zwizane z kosztami prowadzenia działalnoci podstawowej: koszt własny sprzedanych towarów, koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszt sprzeday i koszt ogólnego zarzdu, d) wydatki zwizane z kosztami ujtymi w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", pomniejszone o warto sprzedanych aktywów trwałych i wielko nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, e) wynik przeszacowania tych pozycji aktywów trwałych, które s wyraone w walutach obcych, f) wpływy i wydatki zwizane ze zmian stanu nalenoci długoterminowych dotyczcych działalnoci operacyjnej. II. W przepływach rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej ujmuje si: a) wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, akcji, udziałów i innych składników finansowego majtku trwałego oraz wpływy ze sprzeday papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu, b) wpływy z tytułu otrzymanych dywidend, c) wpływy wynikajce ze spłaty poyczek długoterminowych udzielonych przez Spółk innym podmiotom gospodarczym wraz ze spłat odsetek od tych poyczek, d) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, e) wydatki zwizane z nabyciem wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, akcji, udziałów i innych składników finansowego majtku trwałego, papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu, f) wydatki zwizane z udzielaniem poyczek długoterminowych innym podmiotom. III. W przepływach rodków pieninych z działalnoci finansowej ujmuje si: a) wpływy z tytułu zacignitych kredytów i poyczek zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych, b) wpływy z emisji akcji własnych, obligacji i innych dłunych papierów wartociowych zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych, c) wydatki zwizane z obsług zacignitych kredytów i poyczek, spłat kredytów i poyczek, spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek, d) wydatki zwizane z obsług emisji obligacji i dłunych papierów wartociowych oraz wykupem obligacji, i dłunych papierów wartociowych, e) wydatki zwizane z kosztami emisji akcji własnych, f) wpływy wynikajce z "Pozostałych przychodów finansowych" z wyjtkiem odsetek od udzielonych poyczek, odsetek od lokat bankowych oraz zysku ze sprzeday papierów wartociowych, które s wykazywane w działalnoci inwestycyjnej, g) wydatki wynikajce z "Pozostałych kosztów finansowych" z wyjtkiem strat ze sprzeday papierów wartociowych, akcji i udziałów w innych jednostkach oraz niezrealizowanych ujemnych rónic kursowych.

11 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁ ASNYM 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do Kapitał własny na pocztek okresu (BO) - nowe ujcie a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (533) - (33) b) korekty błdów podstawowych Kapitał własny na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (prezentowanych) I.a Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego (5 427) a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) I.b Kapitał zakładowy na okresu II.a Agio na pocztek okresu Zmiana a) zwikszenia (z tytułu) zbycie akcji własnych 18 - emisja akcji b) zmniejszenia (z tytułu) II.b Agio na okresu III.a. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych (30) a) zwikszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia akcji nabytych przez spółke 30 III.b. Akcje (udziały) własne na okresu IV. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych IV a. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 13 (91) (44) a) zwikszenia (z tytułu) przeszacowanie rodków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) sprzeday i likwidacji przeszacowanych rodków trwałych IV b. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu V. Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (533) - (340) b) korekty błdów podstawowych (+ / -) V.a.. Zyski zatrzymane na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zapasowy tworzony ustawowo na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego tworzonego ustawowo a) zwikszenia (z tytułu) odpis z zysku - inne

12 b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zapasowy tworzony ustawowo na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych (1 120) a) zwikszenia (z tytułu) odpis z zysku (umorzenie akcji) b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu Pozostały kapitał zapasowy na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci (1) 5.3.a.. Pozostały kapitał zapasowy na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) z rozwizania kapitału rezerwowego z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) wynik przeszacowania majtku, lata ubiegłe 131 b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zapasowy na okresu Niepodzielony wynik finansowy na pocztek okresu zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (532) (340) - korekty błdów podstawowych 5.4.a. Niepodzielony wynik finansowy na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywanych Zmiany niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych - (6 707) - (6 165) a) zwikszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku do podziału 168 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisu na kapitał zapasowy odpisu na wynagrodzenia organów zarzdzajcych i nadzorujcych utworzenie funduszu rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia przeznaczenie zysku na fundusze celowe przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych inne Niepodzielony wynik finansowy na okresu (532) (341) 5.5. Wynik netto zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci (192) - korekty błdów podstawowych a) zysk netto b) strata netto(wpisa ze znakiem +) c) odpisy z zysku (wpisa ze znakiem +) V.b. Zyski zatrzymane na okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci Kapitał własny na okresu (BZ )

13 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za 2005 Informacje wynikajce z zapisów paragrafu 98 ust. 4 punkty 1-8 i paragrafu 98 ust. 6 punkty 2-9 Rozporzdzenia RM w sprawie Informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych z dnia 21 marca 2005 roku 1) zwizły opis istotnych dokona lub niepowodze Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych; 20 grudnia 2005 roku Zarzd COMP SA ogłosił wezwanie do sprzeday sztuk akcji Novitus SA, które daj prawo do 24,999% głosów na WZA Novitus SA i 24,999% udział w kapitale zakładowym tej Spółki. Cena jednostkowa akcji w wezwaniu wynosiła 16,4 złotego. Zgodnie z harmonogramem okrelonym w treci wezwania w wyniku złoonych zapisów w styczniu 2006 roku COMP SA zakupił wymieniona w wezwaniu ilo akcji Novitus SA. 2) opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignite wyniki finansowe; Nie zaistniały inne zdarzenia majce znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe 3) objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci działalnoci Spółki w prezentowanym okresie; Zgodnie z oczekiwaniami, 2005 roku był najlepszym kwartałem w 2005 roku. Ta tendencja jest zgodna z trwał i obserwowan przez Zarzd od lat sezonowoci brany IT. 4) informacja dotyczca emisji, wykupu i spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych; W IV kwartale 2005 roku w Spółce nie zanotowano zdarze tego typu. 5) informacje dotyczce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łcznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W okresie IV 2005 roku Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłat dywidendy. 6) wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujtych w tym sprawozdaniu, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki; W styczniu 2006 roku Spółka po pomylnym zrealizowaniu wezwania na 24,999% akcji Novitus SA ogłoszonego w grudniu 2005 roku w drodze transakcji pakietowych dokupiła akcji Novitus SA, co łcznie dało jej prawo do 32,98% głosów na WZA i 32,98% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Równie w styczniu 2006 roku Spółka ogłosiła wezwanie na akcji Novitus SA. To wezwanie zgodnie z harmonogramem bdzie realizowane w lutym W wypadku sukcesu wezwania, COMP bdzie w posiadaniu od 43% do 66% akcji Novitus SA, co daje od 43% do 66% głosów na WZA Novitus SA. 7) informacja dotyczca zmian zobowiza warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastpiły od czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego;

14 Spółka na dzie 31 grudnia 2005r. roku posiadała nastpujce (znaczce w ocenie Spółki) zobowizania warunkowe: 1. Umowa nr 02/162/05 o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych. Data zawarcia umowy r. Strony umowy: COMP S.A. (dalej Zleceniodawca) i BRE Bank S.A. (dalej Bank) Przedmiot umowy: Okrelenie zasad współpracy pomidzy Zleceniodawc a Bankiem w zakresie korzystania z gwarancji bankowych w ramach ustalonego przez Bank limitu na gwarancje bankowe na okres od dnia podpisania umowy do dnia Zleceniodawca dobrowolnie poddaje si egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek niewywizania si ze zobowiza, wynikajcych z przedmiotowej umowy oraz umów zawartych w ramach niniejszej umowy do maksymalnej kwoty zł. najpóniej do dnia r. Ponadto w przypadku przewłaszczenia rzeczy w celu zabezpieczenia roszczenia wynikajcego z tej umowy - Zleceniodawca dobrowolnie poddaje si egzekucji wydania rzeczy w odniesieniu do przedmiotu przewłaszczenia ustanowionego w celu zabezpieczenia roszczenia wynikajcego z niniejszej umowy. Istotne warunki umowy: Ustalono limit na gwarancje bankowe : -krótkoterminowe do 12 miesiecy do łcznej.kwoty PLN -długoterminowe do 48 miesicy do łcznej kwoty PLN Zabezpieczenie: - weksle in blanco wraz z deklaracj wekslow. 2. Gwarancja nr 02/891/Z/PB Data wystawienia gwarancji 6 grudnia 2001 r. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie, Oddział Regionalny Warszawa. Przedmiot gwarancji: Gwarancja dobrego wykonania kontraktu wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu zobowiza wynikajcych z realizacji umowy. Istotne warunki gwarancji: Okres obowizywania gwarancji: do r. Warto gwarancji 5.661,12 zł. 3. Gwarancja dobrego wykonania umowy nr GKN Data wystawienia gwarancji 17 lutego 2003 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zagwarantowanie właciwego wykonania przez Spółk jej zobowiza wynikajcych z umowy nr IDD/1211/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku zawartej midzy Spółk a Telekomunikacj Polsk Spółka Akcyjna. Istotne warunki gwarancji: Warto gwarancji: ,20 zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 4. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 3 grudnia 2003 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy nr C/827/09/IF/B/2003 zawartej w dniu 3 grudnia 2003 roku midzy Spółk a Ministerstwem Finansów. Istotne warunki gwarancji: Obecnie gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji: zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 5. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 3 lutego 2004 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. z siedzib w Warszawie Przedmiot gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa naleytego wykonania umowy wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu zabezpieczenia zobowiza wynikajcych z umowy na modernizacj infrastruktury sieciowej. Istotne warunki gwarancji: Obecnie gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji: ,20 zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 6. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 22 marca 2004 roku.

15 Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2003 roku midzy Spółk a Softbank S.A, której przedmiotem jest dostawa Podsystemu Bezpieczestwa dla Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Istotne warunki gwarancji: Gwarancja udzielona została jako gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji zł. Okres obowizywania gwarancji r. 7. Umowa o limit wierzytelnoci nr CRD/L/6069/01 Data zawarcia umowy 26 stycznia 2001 roku, ze zmianami. Aneksem Nr 10 z dnia 4 kwietnia 2005 roku do przedmiotowej umowy wprowadzono jej tekst jednolity. Strony umowy: Spółka (dalej Zobowizany) oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie (dalej Bank). Przedmiot umowy: W ramach limitu wierzytelnoci Bank zobowizuje si udzieli gwarancji. Istotne warunki umowy: Gwarancja nie moe by udzielona na okres dłuszy ni 18 miesicy. Limit wierzytelnoci do maksymalnej kwoty zł. Okres wykorzystania limitu do dnia r. dla kredytu w rachunku biecym, do dla gwarancji, do dla transakcji forward. W umowie przewidziano nastpujce sposoby zabezpieczenia wierzytelnoci Banku: - weksel własny in blanco z deklaracj wekslow, - pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiza Kredytobiorcy wobec Banku, - zastaw rejestrowy na zapasach w magazynie, - cesja wierzytelnoci z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu. 8. Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr 26/G4/2005 Data zawarcia umowy r. Strony umowy: COMP S.A. i TUiR CIGNA STU S.A. Przedmiot umowy: Umowa okrela zasady udzielania przez CIGNA STU ubezpieczeniowych gwarancji. Istotne warunki umowy: Limit gwarancyjny z tytułu wszystkich wydanych gwarancji nie moe przekroczy zł przy czym: - limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi zł, a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł., - limit gwarancyjny dla gwarancji naleytego wykonania kontraktu wynosi zł., a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł. - limit gwarancyjny dla gwarancji usunicia wad i usterek wynosi zł., a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł Umowa zawarta na okres do dnia r. 9. Umowa NR UO/GKR/57/ Data zawarcia umowy 2 sierpnia 2004r. Strony umowy: COMP S.A. i PZU S.A. Przedmiot umowy: okresowe udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych Istotne warunki umowy: maksymalny limit zaangaowania PLN z tego: PLN - gwarancje zapłaty wadium, PLN - gwarancje naleytego wykonania kontraktu, PLN - gwarancje własciwego usunicia wad i usterek. Limit obowiazuje do dnia 4 sierpnia 2006 r. Zabezpieczeniem roszczen zwrotnych PZU S.A. jest: a) 5 weksli wlasnych in blanco, b) notarialne owiadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art.777 par.1 pkt 5 kpc. W zwizku z realizacj kontraktu podpisanego z MSWiA Nr 2002/ Partia 4 na dostaw sprztu telekomunikacyjnego, teletransmisyjnego, komputerowego i innego dla NSIS funkcjonuje gwarancja wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. poza obowizujc umow o limit wierzytelnoci. 1. Gwarancja Nr CRD/G/17027 Data wystawienia 28 grudnia 2004r. Podmiot udzielajcy gwarancji: Raiffeisen Bank Polska S.A. Beneficjent: Komenda Główna Policji Rodzaj gwarancji: dobre wykonanie kontraktu

16 Warto gwarancji: ,95 EUR Okres obowizywania: r. Zabezpieczenie : kaucja w wysokoci kwoty gwarancji 8) opis organizacji grupy kapitałowej Spółki, ze wskazaniem jednostek podlegajcych konsolidacji; Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki, ze wskazaniem jednostek podlegajcych konsolidacji; Nazwa spółki i jej forma prawna Warto udziałów w cenie nabycia (w tys PLN) % posiadanych udziałów / akcji w kapitale podmiotu % ilo głosów, udziałów, kontrol. podmiotu Kapitał udziałowy / akcyjny Spółki (w tys PLN) metoda konsolidacji ENIGMA Sp. z o.o pełna PACOMP Sp. Z o.o pełna RADCOMP S.A ,9 78, pełna Techlab 2000 Sp. z o.o praw własnoci Razem: X X X X Wyniki w okresie w tys. PLN Podmioty Grupy Kapitałowej Sprzeda Zysk (strata) operacyjna Zysk (strata) netto Comp S.A Radcomp S.A Pacomp Sp z o.o Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. * Techlab 2000 Sp. z o.o.** Prezentowane wyniki spółek maj charakter wstpny, zostały podane na podstawie nie zbadanych sprawozda finansowych spółek, sporzdzonych według polskich standardów rachunkowoci (przed przekształceniem na MSR/MSFF) * Wyniki spółki Enigma ujte w okresie **w pozycji "zysk/strata operacyjna podano zysk brutto przed opodatkowaniem 9) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połczenia jednostek gospodarczych, przejcia lub sprzeday jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnoci; W okresie sprawozdawczym ( ) nie nastpiły przejcia, sprzeda lub zakup innych jednostek gospodarczych. Poniej zaprezentowane zostały zmiany w strukturze aktywów jednostki w okresie całego roku dzie struktura struktura zmiany struktura zmiany w struktrze

17 AKTYWA % % % 0% Aktywa obrotowe % % % 7% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0% 0 0% 0 0% 0% Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci 0 0% 0 0% 0 0% 0% Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 0 0% 0 0% 0 0% 0% Nalenoci z tytułu dostaw i usług % % % -11% Inne nalenoci i poyczki % % % 15% Zapasy % % % -4% Produkcja w toku na dlugoterminowych kontraktach IT % % 269 0% -2% Rozliczenia midzyokresowe % % % -2% Aktywa trwałe % % % -7% rodki pienizne zastrzeone % % % 3% Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci % 610 1% % -1% Nalenoci długoterminowei poyczki % % % -2% Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 535 1% 175 0% % -1% Inwestycje w udziały i akcje % % % 1% Pozostałe inwestycje 329 0% 701 1% 372 1% 0% Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday 0 0% 0 0% 0 0% 0% Wartoci niematerialne i prawne % % % -5% Rzeczowe aktywa trwałe % % 470 1% -3% W drugim kwartale 2005 roku Spółka sprzedała posiadane udziały w Torn Sp. z o.o. oraz zakupiła udziały w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. W ocenie Zarzdu przeprowadzone transakcje nie bd miały negatywnego wpływu na wyniki finansowe Spółki w 2005 roku, a w dalszej przyszłoci przyczyni si do wzrostu przychodów i zysku poprzez koncentracj działa grupy kapitałowej na rynku bezpieczestwa teleinformatycznego. W pozycji inne nalenoci i poyczki wykazana jest wpłata rodków pieninych do Domu Maklerskiego realizujcego wezwanie na zakup akcji Spółki Novitus S.A. 10) stanowisko zarzdu odnonie do moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych; 17 grudnia 2004 roku Spółka opublikowała prognoz wyników na 2005 rok. Zarzd Spółki przewidywał osignicie przychodów netto w wysokoci 83 milionów złotych i zysku netto w wysokoci 7,7 miliona złotych. Dane finansowe Spółki za 4 kwartały 2005 roku wskazuj, e prognoza roczna przychodu netto zostanie w sprawozdaniu rocznym nieznacznie przekroczona, natomiast prognoza zysku netto zostanie przekroczona o ok. 10%. Wpływ na wikszy ni zakładano wynik netto ma uzyskanie wyszej marzy na sprzeday i ograniczenie kosztów Spółki szczególnie w IV kwartale. Jednoczenie Zarzd Spółki nie przewiduje przekroczenia prognozy przychodów i zysków skonsolidowanych grupy, a ostateczny stopie wykonania bdzie moliwy do oszacowania po sporzdzeniu i przekształceniu na standardy midzynarodowe sprawozda przez wszystkie spółki grupy. 11) wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio przez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikajcych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym

18 zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego; Na dzie sporzdzenia niniejszego raportu 2 akcjonariuszy posiadało według wiedzy Zarzdu Spółki bezporednio, lub przez podmioty zalene pakiety powyej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. Imi i nazwisko Akcjonariusza Liczba posiadanych Akcji (szt.) Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział % w głosach na WZA Jacek Papaj ,24% ,24% PROKOM Software SA ,11% ,11% 12) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrbnie dla kadej z osób; Nazwisko Funkcja Ilo posiadanych akcji Robert Tomaszewski Przewodniczcy Rady Nadzorczej sztuk Tomasz Marek Bogutyn Wiceprzewodniczcy Rady - Nadzorczej Mieczysław Tarnowski Członek Rady Nadzorczej - Włodzimierz Hausner Członek Rady Nadzorczej - Jacek Pulwarski Członek Rady Nadzorczej - Jacek Papaj Prezes Zarzdu sztuki Andrzej Olaf Wsowski Wiceprezes Zarzdu sztuk Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarzdu sztuk Krzysztof Morawski Członek Zarzdu sztuk W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego według wiedzy Zarzdu Spółki nie nastpiła zmiana w stanie posiadania akcji przez wymienione powyej osoby. 13) wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji w zakresie: a) postpowania dotyczcego zobowiza albo wierzytelnoci Spółki lub jednostki od niej zalenej, których warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z okreleniem: przedmiotu postpowania, wartoci przedmiotu sporu, daty wszczcia postpowania, stron wszcztego postpowania oraz stanowiska Spółki, b) dwu lub wicej postpowa dotyczcych zobowiza oraz wierzytelnoci, których łczna warto stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z okreleniem łcznej wartoci postpowa odrbnie w grupie zobowiza oraz wierzytelnoci wraz ze stanowiskiem Spółki w tej sprawie oraz, w odniesieniu do najwikszych postpowa w grupie zobowiza i grupie wierzytelnoci - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartoci przedmiotu sporu, daty wszczcia postpowania oraz stron wszcztego postpowania; Nie tocz si adne postpowania spełniajce kryteria tego punktu. 14) informacje o zawarciu przez Spółk lub jednostk od niej zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli warto tych transakcji (łczna warto wszystkich transakcji zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro - jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomidzy jednostkami powizanymi, a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej, prowadzonej przez Spółk lub jednostk od niej zalen. Nie wystpiły takie transakcje. 15) informacje o udzieleniu przez Spółk lub przez jednostk od niej zalen porcze kredytu lub poyczki lub udzieleniu gwarancji - łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki;

19 Spółka nie udzieliła porcze, kredytów ani gwarancji, których warto przekroczyłaby 10% kapitałów własnych. 16) inne informacje, które zdaniem Spółki s istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez Spółk; Nie wystpiły adne okolicznoci poza ujtymi w prezentowanym sprawozdaniu mogce mie istotny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz na jego moliwoci realizacji zobowiza. 17) wskazanie czynników, które w ocenie Spółki bd miały wpływ na osignite przez ni wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego. Brak takich czynników. Podpisy wszystkich członków Zarzdu COMP S.A. Data Imi i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Jacek Papaj Prezes Zarzdu Andrzej Olaf Wsowski Wiceprezes Zarzdu Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarzdu Krzysztof Morawski Członek Zarzdu OKRELENIE ZASTOSOWANYCH ZASAD I METOD RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym za czwarty kwartał roku objtego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporzdzonym zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF). Spółka zdecydowała o sporzdzaniu i prezentowaniu jednostkowego sprawozdania finansowego dla pełniejszego przedstawienia inwestorom giełdowym sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, jako, e rok 2005 jest pierwszym pelnym rokiem sprawozdawczym, w którym Spółka prezentuje swoje wyniki finansowe. Ponadto dane finansowe COMP S.A. stanowi najbardziej istotn pozycj w sprawozdaniu skonsolidowanym. Korekty, które wystpiły w zwizku z przekształceniem sprawozdania zostały zaprezentowane poniej. Rónice w wartoci danych dotyczcych wyniku finansowego Korekta MSSF PSR w tys. zł MSSF w tys. zł w tys. zł

20 Przychody ze sprzeday Zysk (strata) na sprzeday Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej wynik na działalnoci finansowej (19) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto (192) Rónice w wartoci danych dotyczcych kapitału własnego. AKTYWA PSR Korekta MSSF MSSF w tys. zł w tys. zł w tys. zł Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne (469) Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 136 (136) Nalenoci długoterminowe Inne aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe) Aktywa obrotowe (3 618) Zapasy (2 463) Nalenoci krótkoterminowe rodki pienine i ich ekwiwalenty (85) Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Inwestycje krótkoterminowe (4 087) Produkcja w toku na długoterminowych kontraktach Suma aktywów PASYWA Kapitał własny (33) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (1 421) w tym z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej Akcje własne (30) (30) Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty Pozostałe zobowizania (zobowizania z tytułu leasingu) Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na wiadczenia pracownicze

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo