Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN"

Transkrypt

1 Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie finansowe według Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej obejmujcy okres od do w walucie: PLN WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO okres biecy narastajco *okres porównywalny narastajco okres biecy narastajco *okres porównywalny narastajco I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (22 893) (8 955) (5 690) (1 982) (10 399) (1 509) (2 585) (334) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej VIII. Przepływy pienine netto, razem (3 170) (702) IX. Aktywa razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł / EUR) 3,11 3,70 0,77 0,82 XVII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł / EUR) 29,08 17,43 7,53 4,27 29,08 17,43 7,53 4,27 *porównywalne dane publikowane poprzednio zostały przekształcone zgodnie ze standarde MSSF1

2 Kurs EURO przyjty do obliczania wybranych danych finansowych wynosi: Wyszczególnienie (zł) okres biecy okres porównywalny kurs obowizujcy na ostatni dzie okresu przyjty do obliczenia danych z pozycji od IX do XIV,i XVII i XVIII kurs redni obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie- przyjty do obliczenia danych z pozycji od I, do VIII, i XVI, 3,8598 4,0790 4,0233 4,5182 Obliczanie zysku na jedn akcj zwykł oraz rozwodnionego zysku na jedn akcj zwykł: Zysk na jedn akcj zwykł oblicza si dzielc zysk za ostatnie 12 miesicy (za okres sty gru 2005) przez redni waon liczb akcji zarejestrowanych do dnia bilansowego i majcych prawo do dywidendy. Zysk za 12 miesicy : rednia waona liczba akcji majcych prawo do dywidendy: Zysk na jedn akcj: tys. zł szt. 3,11 zł Rozwodniony zysk na jedn akcj zwykł oblicza si dzielc zysk za ostatnie 12 miesicy przez redni waon przewidywanej liczby akcji majcych prawo do dywidendy. Rozwodniona liczba akcji (zgodnie z MSR 33): a) Akcje zwykłe serii od A - I, wykazane w sprawozdaniu szt. Razem rozwodniona liczba akcji: szt. Skorygowany zysk do podziału (zgodnie z MSR 33): a) Zysk netto (zanualizowany) wykazany w sprawozdaniu finansowym: Razem skorygowany zysk: tys. zł tys. zł. Obliczanie zysku na jedna akcj: Zysk Netto (zanualizowany) Akcje zwykłe Zysk na jedn akcj tys. zł. Zgodnie ze sprawozdaniem : ,11 zł. Rozwodniony zysk: ,11 zł.

3 DANE JEDNOSTKI Nazwa Spółki - COMP Spółka Akcyjna Siedziba - Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 29 Sd Rejestrowy - Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Nr Rejestru Przedsibiorców Przedmiotem działalnoci podstawowej wg EKD jest pozostała działalno zwizana z informatyk (dział 7260 Z), działalnoci drugorzdnej: doradztwo w zakresie sprztu komputerowego (dział 7210 Z) pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana (dział 5170 A) działalno w zakresie oprogramowania (dział 7220 Z) CZAS TRWANIA SPÓŁKI ZGODNIE ZE STATUTEM JEST NIEOGRANICZONY Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres i dane porównywalne za okres r. Spółka po raz pierwszy sporzdza ródroczne sprawozdanie wg Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci za roku obrachunkowego. Dane porównywalne równie zostały przekształcone wg MSR/MSSF SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI. Skład osobowy zarzdu na dzie r.: Jacek Papaj - Prezes Zarzdu Andrzej Olaf Wsowski - Wiceprezes Zarzdu Grzegorz Zieleniec - Wiceprezes Zarzdu Krzysztof Morawski - Członek Zarzdu Skład osobowy rady nadzorczej na dzie r.: Robert Tomaszewski - Przewodniczcy Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn - Wiceprzewodniczcy Rady Nadzorczej Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej Włodzimierz Hausner - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Tarnowski - Członek Rady Nadzorczej

4 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki na dzie bilansowy wynosi ,50 zł i dzieli si na szt. akcji, o wartoci nominalnej po 2,50 zł kada. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Warto serii / emisji wg wartoci nominalnej A, B,C,E,G,H,I brak brak ,50 Liczba akcji razem Kapitał zakładowy, razem ,50 Warto nominalna jednej akcji = 2,50 zł Spółka nie posiada wewntrznych jednostek organizacyjnych sporzdzajcych samodzielne sprawozdania finansowe. Spólka jest jednostk dominujc sporzdzajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W prezentowanym okresie nie nastpiło połczenie spółek. Przygotowanie sprawozda finansowych oparte było na załoeniu, e Spółka bdzie kontynuowa działalno w dajcej si przewidzie przyszłoci. W sprawozdaniu wszystkie kwoty podano w tysicach PLN, o ile nie zaznaczono inaczej SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE BILANS AKTYWA poprzedniego poprzedniego Aktywa razem A Aktywa obrotowe I rodki pienine i ekwiwalenty rodków pieninych rodki pienizne w banku i kasie Lokaty krótkoterminowe Inne płynne aktywa pienine II Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu III Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci IV Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday V Nalenoci z tytułu dostaw i usług W jednostkach powizanych

5 2 W pozostałych jednostkach VI Inne nalenoci i poyczki W jednostkach powiazanych a) Poyczki krótkoterminowe b) Inne naleznoci W pozostałych jednostkach a) Poyczki krótkoterminowe b) Inne nalenoci VII Zapasy Towary Materiały Produkty gotowe Pólprodukty i produkty w toku Zaliczki na poczet dostaw VIII Produkcja w toku na długoterminowych kontraktach IX Rozliczenia midzyokresowe B Aktywa trwałe I rodki pienine zastrzeone Konta depozytowe Inne rodki pienizne II Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci W jednostkach powizanych W pozostałych jednostkach III Nalenoci długoterminowe i poyczki W jednostkach powizanych W pozostałych jednostkach a) Poyczki udzielone długoterminowe b) Długoterminowe nalenoci handlowe c) Pozostałe nalenoci długoterminowe IV Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego V Inwestycje w udziały i akcje W jednostkach zalenych W jednostkach stowarzyszonych W pozostałych jednostkach VI Pozostałe inwestycje Inwestycje w nieruchomoci Inwestycje w wartoci niematerialne i prawne Inne inwestycje VII Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday VIII Wartoci niematerialne i prawne Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Inne wartoci niematerialne i prawne Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne IX Rzeczowe aktywa trwałe rodki trwałe a) grunty b) budynki i budowle c) urzdzenia techniczne i maszyny d) rodki transportu e) inne rodki trwałe rodki trwałe w budowie Zaliczki na rodki trwałe w budowie

6 PASYWA poprzedniego poprzedniego PASYWA razem A Zobowizania krótkoterminowe I Kredyty bankowe i pozyczki II Zobowizania z tytułu dostaw i usług Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek III Inne zobowizania Z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych Z tytułu wynagrodze Rozliczenia midzyokresowe i inne zobowizania a) Rozliczenia midzyokresowe kosztów b) Inne zobowizania Wobec jednostek powizanych Wobec pozostałych jednostek c) Rozliczenia midzyokresowe przychodów Dotacje Inne rozliczenia midzyokresowe przychodów Fundusze wydzielone a) ZFS b) Inne fundusze specjalne B Zobowizania długoterminowe I Długoterminowe kredyty bankowe i pozyczki II Rezerwy Rezerwy z tyt. wiadcze pracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe III Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego IV Zobowizania długoterminowe z tyt. leasingu finansowego V Pozostale zobowizania długoterminowe C Kapitał własny I Kapital podstawowy II Kapitał z nadwyki wart. emisyjnej ponad warto nominaln III Akcje własne IV Kapitał z aktualizacji wyceny aktywow V Zyski zatrzymane Kapitał do wykorzystania celowego Kapitał do dyspozycji akcjonariuszy w tym: Wynik finansowy roku bieacego Warto ksigowa Liczba akcji Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 29,08 27,82 17,43 15,57 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 29,08 27,82 17,43 15,57 POZYCJE POZABILANSOWE poprzedniego poprzedniego 1. Nalenoci warunkowe

7 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i porcze Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji naleytego wykonania kontraktu gwarancje zabezpieczone wekslami Inne (z tytułu) porczenie umów leasingowych(weksle) Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do Działalno kontynuowana A Przychody ze sprzeday I Przychody ze sprzeday towarów, materiałów i produktów II Przychody ze sprzeday usług III Przychody z najmu w tym od jednostek powiazanych B Koszt własny sprzeday I Koszt własny sprzeday towarów materiałów i produktów II Koszt własny sprzeday usług III Koszt własny przychodów z najmu w tym jednostkom powizanych C Zysk/strata brutto ze sprzeday (A-B) D Pozostałe przychody operacyjne I Zysk na sprzeday niefinansowych aktywów trwałych 13 II Inne przychody operacyjne w tym od jednostek powizanych E Koszty sprzeday i dystrybucji I Koszty sprzeday II Koszty dystrybucji F Koszty ogólnego zarzdu I Koszty ogólnozakładowe G Pozostałe koszty operacyjne I Strata na sprzeday niefinansowych aktywów trwałych II Inne koszty operacyjne H Zysk/strata z działalnoci operacyjnej (C+D-E-F-G) I Przychody finansowe I Zysk ze sprzeday inwestycji II Inne przychody finansowe w tym od jednostek powizanych J Koszty finansowe I Strata ze sprzeday inwestycji II Inne koszty finansowe w tym od jednostek powizanych K. Zysk/strata brutto (H+I-J) L Podatek dochodowy I Biecy II Odroczony

8 M Zysk netto z działalnoci gospodarczej (K-L) Działalno zaniechana O Zysk/Strata za rok obrotowy na działalnoci zaniechanej P Zysk netto za rok obrotowy (M-N) Zysk netto Liczba akcji Zysk netto na jedn akcj (w zł) 1,26 3,11 1,83 3,70 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk netto na jedn akcj (w zł) 1,26 3,11 1,83 3,70 RACHUNEK PRZEPŁ YWÓW PIENINYCH PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI OPERACYJNEJ 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem (22 832) (31 468) (2 656) (15 470) 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy) Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych - 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (154) (1 616) 167 (1 764) 6. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 13 (1 179) 24 (1 712) 7. Zmiana stanu rezerw (502) Zmiana stanu zapasów (1 545) 9. Zmiana stanu nalenoci (34 498) (32 350) (18 867) (10 764) 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (69) Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (1 581) (1 762) (219) (6 447) 12. Inne korekty z działalnoci operacyjnej III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/- II) (19 353) (22 893) 567 (8 955) PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (23) Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: zbycie aktywów finansowych dywidendy i udzialy w zyskach spłata udzielonych pozyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (467) Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialane i prawne Na aktywa finansowe, w tym: (0) nabycie aktywów finansowych (0)

9 - udzielone poyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszociowym Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I- II) (2 255) (10 399) (620) (1 509) PRZEPŁ YWY RODKÓW PIENINYCH Z DZIAŁ ALNOCI FINANSOWEJ I. Wpływy Wpływ netto z wydania udziałow (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poyczki Emisja dłunych papierów wartociowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli Inne, ni wpłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Z tytułu innych zobowiza finansowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) D. Przepływy pienine netto razem (A.III.+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: - zmiana stanu rodków pieniznych z tytułu rónic kursowych (8 967) (3 170) (9 051) (3 472) F. rodki pienine na pocztek okresu korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana metody konsolidacji* - - korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana zakresu konsolidacji* - - zmiana polityki rachunkowoci (85) (85) (302) (302) F1. rodki pienine na pocztek okresu po korektach G. rodki pienine na okresu (F+D), w tym - korekta konsolidacyjna zwiazana za zmiana zakresu konsolidacji* H. rodki pienine na okresu po korektach, w tym o ograniczonej mozliwoci dysponowania Noty objaniajce do rachunku przepływów pieninych. Struktura rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływu rodków pieninych poprzedniego poprzedniego rodki pienine w kasie

10 rodki pienine na rachunkach bankowych Depozyty terminowe Inne płynne aktywa pienizne rodki pienine razem Podział działalnoci Spółki na działalno operacyjn, inwestycyjn i finansow przyjty w rachunku przepływu rodków pieninych. I. W przepływach rodków pieninych z działalnoci operacyjnej ujmuje si: a) wpływy wynikajce ze sprzeday towarów, produktów i usług, b) wpływy ujte w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" pomniejszone o przychody ze sprzeday składników aktywów trwałych, które s wykazywane w działalnoci inwestycyjnej, c) wydatki zwizane z kosztami prowadzenia działalnoci podstawowej: koszt własny sprzedanych towarów, koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszt sprzeday i koszt ogólnego zarzdu, d) wydatki zwizane z kosztami ujtymi w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne", pomniejszone o warto sprzedanych aktywów trwałych i wielko nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych, e) wynik przeszacowania tych pozycji aktywów trwałych, które s wyraone w walutach obcych, f) wpływy i wydatki zwizane ze zmian stanu nalenoci długoterminowych dotyczcych działalnoci operacyjnej. II. W przepływach rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej ujmuje si: a) wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, akcji, udziałów i innych składników finansowego majtku trwałego oraz wpływy ze sprzeday papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu, b) wpływy z tytułu otrzymanych dywidend, c) wpływy wynikajce ze spłaty poyczek długoterminowych udzielonych przez Spółk innym podmiotom gospodarczym wraz ze spłat odsetek od tych poyczek, d) wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych, e) wydatki zwizane z nabyciem wartoci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, akcji, udziałów i innych składników finansowego majtku trwałego, papierów wartociowych przeznaczonych do obrotu, f) wydatki zwizane z udzielaniem poyczek długoterminowych innym podmiotom. III. W przepływach rodków pieninych z działalnoci finansowej ujmuje si: a) wpływy z tytułu zacignitych kredytów i poyczek zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych, b) wpływy z emisji akcji własnych, obligacji i innych dłunych papierów wartociowych zarówno długoterminowych jak i krótkoterminowych, c) wydatki zwizane z obsług zacignitych kredytów i poyczek, spłat kredytów i poyczek, spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek, d) wydatki zwizane z obsług emisji obligacji i dłunych papierów wartociowych oraz wykupem obligacji, i dłunych papierów wartociowych, e) wydatki zwizane z kosztami emisji akcji własnych, f) wpływy wynikajce z "Pozostałych przychodów finansowych" z wyjtkiem odsetek od udzielonych poyczek, odsetek od lokat bankowych oraz zysku ze sprzeday papierów wartociowych, które s wykazywane w działalnoci inwestycyjnej, g) wydatki wynikajce z "Pozostałych kosztów finansowych" z wyjtkiem strat ze sprzeday papierów wartociowych, akcji i udziałów w innych jednostkach oraz niezrealizowanych ujemnych rónic kursowych.

11 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁ ASNYM 2005 okres biecy od do 2005 okres biecy narastajco od do 2004 okres poprzedni od do okres poprzedni narastajco od do Kapitał własny na pocztek okresu (BO) - nowe ujcie a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (533) - (33) b) korekty błdów podstawowych Kapitał własny na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (prezentowanych) I.a Kapitał zakładowy na pocztek okresu Zmiany kapitału zakładowego (5 427) a) zwikszenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) I.b Kapitał zakładowy na okresu II.a Agio na pocztek okresu Zmiana a) zwikszenia (z tytułu) zbycie akcji własnych 18 - emisja akcji b) zmniejszenia (z tytułu) II.b Agio na okresu III.a. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych (30) a) zwikszenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia akcji nabytych przez spółke 30 III.b. Akcje (udziały) własne na okresu IV. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty błdów podstawowych IV a. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - 13 (91) (44) a) zwikszenia (z tytułu) przeszacowanie rodków trwałych b) zmniejszenia (z tytułu) sprzeday i likwidacji przeszacowanych rodków trwałych IV b. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu V. Zyski zatrzymane na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (533) - (340) b) korekty błdów podstawowych (+ / -) V.a.. Zyski zatrzymane na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zapasowy tworzony ustawowo na pocztek okresu Zmiany kapitału zapasowego tworzonego ustawowo a) zwikszenia (z tytułu) odpis z zysku - inne

12 b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zapasowy tworzony ustawowo na okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych (1 120) a) zwikszenia (z tytułu) odpis z zysku (umorzenie akcji) b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu Pozostały kapitał zapasowy na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci (1) 5.3.a.. Pozostały kapitał zapasowy na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiany kapitału zapasowego a) zwikszenia (z tytułu) z rozwizania kapitału rezerwowego z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) wynik przeszacowania majtku, lata ubiegłe 131 b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zapasowy na okresu Niepodzielony wynik finansowy na pocztek okresu zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci - (532) (340) - korekty błdów podstawowych 5.4.a. Niepodzielony wynik finansowy na pocztek okresu po uzgodnieniu do danych porównywanych Zmiany niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych - (6 707) - (6 165) a) zwikszenia (z tytułu) pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku do podziału 168 b) zmniejszenia (z tytułu) odpisu na kapitał zapasowy odpisu na wynagrodzenia organów zarzdzajcych i nadzorujcych utworzenie funduszu rezerwowego na pokrycie akcji do umorzenia przeznaczenie zysku na fundusze celowe przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych inne Niepodzielony wynik finansowy na okresu (532) (341) 5.5. Wynik netto zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci (192) - korekty błdów podstawowych a) zysk netto b) strata netto(wpisa ze znakiem +) c) odpisy z zysku (wpisa ze znakiem +) V.b. Zyski zatrzymane na okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci Kapitał własny na okresu (BZ )

13 Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za 2005 Informacje wynikajce z zapisów paragrafu 98 ust. 4 punkty 1-8 i paragrafu 98 ust. 6 punkty 2-9 Rozporzdzenia RM w sprawie Informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych z dnia 21 marca 2005 roku 1) zwizły opis istotnych dokona lub niepowodze Spółki w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych; 20 grudnia 2005 roku Zarzd COMP SA ogłosił wezwanie do sprzeday sztuk akcji Novitus SA, które daj prawo do 24,999% głosów na WZA Novitus SA i 24,999% udział w kapitale zakładowym tej Spółki. Cena jednostkowa akcji w wezwaniu wynosiła 16,4 złotego. Zgodnie z harmonogramem okrelonym w treci wezwania w wyniku złoonych zapisów w styczniu 2006 roku COMP SA zakupił wymieniona w wezwaniu ilo akcji Novitus SA. 2) opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignite wyniki finansowe; Nie zaistniały inne zdarzenia majce znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe 3) objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci działalnoci Spółki w prezentowanym okresie; Zgodnie z oczekiwaniami, 2005 roku był najlepszym kwartałem w 2005 roku. Ta tendencja jest zgodna z trwał i obserwowan przez Zarzd od lat sezonowoci brany IT. 4) informacja dotyczca emisji, wykupu i spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych; W IV kwartale 2005 roku w Spółce nie zanotowano zdarze tego typu. 5) informacje dotyczce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łcznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W okresie IV 2005 roku Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłat dywidendy. 6) wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujtych w tym sprawozdaniu, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Spółki; W styczniu 2006 roku Spółka po pomylnym zrealizowaniu wezwania na 24,999% akcji Novitus SA ogłoszonego w grudniu 2005 roku w drodze transakcji pakietowych dokupiła akcji Novitus SA, co łcznie dało jej prawo do 32,98% głosów na WZA i 32,98% udział w kapitale zakładowym Novitus SA. Równie w styczniu 2006 roku Spółka ogłosiła wezwanie na akcji Novitus SA. To wezwanie zgodnie z harmonogramem bdzie realizowane w lutym W wypadku sukcesu wezwania, COMP bdzie w posiadaniu od 43% do 66% akcji Novitus SA, co daje od 43% do 66% głosów na WZA Novitus SA. 7) informacja dotyczca zmian zobowiza warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastpiły od czasu zako czenia ostatniego roku obrotowego;

14 Spółka na dzie 31 grudnia 2005r. roku posiadała nastpujce (znaczce w ocenie Spółki) zobowizania warunkowe: 1. Umowa nr 02/162/05 o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji kontraktowych. Data zawarcia umowy r. Strony umowy: COMP S.A. (dalej Zleceniodawca) i BRE Bank S.A. (dalej Bank) Przedmiot umowy: Okrelenie zasad współpracy pomidzy Zleceniodawc a Bankiem w zakresie korzystania z gwarancji bankowych w ramach ustalonego przez Bank limitu na gwarancje bankowe na okres od dnia podpisania umowy do dnia Zleceniodawca dobrowolnie poddaje si egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego na wypadek niewywizania si ze zobowiza, wynikajcych z przedmiotowej umowy oraz umów zawartych w ramach niniejszej umowy do maksymalnej kwoty zł. najpóniej do dnia r. Ponadto w przypadku przewłaszczenia rzeczy w celu zabezpieczenia roszczenia wynikajcego z tej umowy - Zleceniodawca dobrowolnie poddaje si egzekucji wydania rzeczy w odniesieniu do przedmiotu przewłaszczenia ustanowionego w celu zabezpieczenia roszczenia wynikajcego z niniejszej umowy. Istotne warunki umowy: Ustalono limit na gwarancje bankowe : -krótkoterminowe do 12 miesiecy do łcznej.kwoty PLN -długoterminowe do 48 miesicy do łcznej kwoty PLN Zabezpieczenie: - weksle in blanco wraz z deklaracj wekslow. 2. Gwarancja nr 02/891/Z/PB Data wystawienia gwarancji 6 grudnia 2001 r. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: BRE Bank S.A. z siedzib w Warszawie, Oddział Regionalny Warszawa. Przedmiot gwarancji: Gwarancja dobrego wykonania kontraktu wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu zobowiza wynikajcych z realizacji umowy. Istotne warunki gwarancji: Okres obowizywania gwarancji: do r. Warto gwarancji 5.661,12 zł. 3. Gwarancja dobrego wykonania umowy nr GKN Data wystawienia gwarancji 17 lutego 2003 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zagwarantowanie właciwego wykonania przez Spółk jej zobowiza wynikajcych z umowy nr IDD/1211/2001 z dnia 21 listopada 2001 roku zawartej midzy Spółk a Telekomunikacj Polsk Spółka Akcyjna. Istotne warunki gwarancji: Warto gwarancji: ,20 zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 4. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 3 grudnia 2003 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy nr C/827/09/IF/B/2003 zawartej w dniu 3 grudnia 2003 roku midzy Spółk a Ministerstwem Finansów. Istotne warunki gwarancji: Obecnie gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji: zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 5. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 3 lutego 2004 roku. Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpiecze S.A. z siedzib w Warszawie Przedmiot gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa naleytego wykonania umowy wystawiona na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu zabezpieczenia zobowiza wynikajcych z umowy na modernizacj infrastruktury sieciowej. Istotne warunki gwarancji: Obecnie gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji: ,20 zł. Okres obowizywania gwarancji: r. 6. Gwarancja nr F Data wystawienia gwarancji 22 marca 2004 roku.

15 Podmiot udzielajcy gwarancji Gwarant: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. z siedzib w Warszawie. Przedmiot gwarancji: Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie wykonania umowy zawartej w dniu 4 grudnia 2003 roku midzy Spółk a Softbank S.A, której przedmiotem jest dostawa Podsystemu Bezpieczestwa dla Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK. Istotne warunki gwarancji: Gwarancja udzielona została jako gwarancja właciwego usunicia wad i usterek. Warto gwarancji zł. Okres obowizywania gwarancji r. 7. Umowa o limit wierzytelnoci nr CRD/L/6069/01 Data zawarcia umowy 26 stycznia 2001 roku, ze zmianami. Aneksem Nr 10 z dnia 4 kwietnia 2005 roku do przedmiotowej umowy wprowadzono jej tekst jednolity. Strony umowy: Spółka (dalej Zobowizany) oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzib w Warszawie (dalej Bank). Przedmiot umowy: W ramach limitu wierzytelnoci Bank zobowizuje si udzieli gwarancji. Istotne warunki umowy: Gwarancja nie moe by udzielona na okres dłuszy ni 18 miesicy. Limit wierzytelnoci do maksymalnej kwoty zł. Okres wykorzystania limitu do dnia r. dla kredytu w rachunku biecym, do dla gwarancji, do dla transakcji forward. W umowie przewidziano nastpujce sposoby zabezpieczenia wierzytelnoci Banku: - weksel własny in blanco z deklaracj wekslow, - pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiza Kredytobiorcy wobec Banku, - zastaw rejestrowy na zapasach w magazynie, - cesja wierzytelnoci z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zastawu. 8. Umowa generalna o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr 26/G4/2005 Data zawarcia umowy r. Strony umowy: COMP S.A. i TUiR CIGNA STU S.A. Przedmiot umowy: Umowa okrela zasady udzielania przez CIGNA STU ubezpieczeniowych gwarancji. Istotne warunki umowy: Limit gwarancyjny z tytułu wszystkich wydanych gwarancji nie moe przekroczy zł przy czym: - limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi zł, a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł., - limit gwarancyjny dla gwarancji naleytego wykonania kontraktu wynosi zł., a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł. - limit gwarancyjny dla gwarancji usunicia wad i usterek wynosi zł., a kwota pojedynczej gwarancji nie moe przekroczy zł Umowa zawarta na okres do dnia r. 9. Umowa NR UO/GKR/57/ Data zawarcia umowy 2 sierpnia 2004r. Strony umowy: COMP S.A. i PZU S.A. Przedmiot umowy: okresowe udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych Istotne warunki umowy: maksymalny limit zaangaowania PLN z tego: PLN - gwarancje zapłaty wadium, PLN - gwarancje naleytego wykonania kontraktu, PLN - gwarancje własciwego usunicia wad i usterek. Limit obowiazuje do dnia 4 sierpnia 2006 r. Zabezpieczeniem roszczen zwrotnych PZU S.A. jest: a) 5 weksli wlasnych in blanco, b) notarialne owiadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art.777 par.1 pkt 5 kpc. W zwizku z realizacj kontraktu podpisanego z MSWiA Nr 2002/ Partia 4 na dostaw sprztu telekomunikacyjnego, teletransmisyjnego, komputerowego i innego dla NSIS funkcjonuje gwarancja wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. poza obowizujc umow o limit wierzytelnoci. 1. Gwarancja Nr CRD/G/17027 Data wystawienia 28 grudnia 2004r. Podmiot udzielajcy gwarancji: Raiffeisen Bank Polska S.A. Beneficjent: Komenda Główna Policji Rodzaj gwarancji: dobre wykonanie kontraktu

16 Warto gwarancji: ,95 EUR Okres obowizywania: r. Zabezpieczenie : kaucja w wysokoci kwoty gwarancji 8) opis organizacji grupy kapitałowej Spółki, ze wskazaniem jednostek podlegajcych konsolidacji; Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki, ze wskazaniem jednostek podlegajcych konsolidacji; Nazwa spółki i jej forma prawna Warto udziałów w cenie nabycia (w tys PLN) % posiadanych udziałów / akcji w kapitale podmiotu % ilo głosów, udziałów, kontrol. podmiotu Kapitał udziałowy / akcyjny Spółki (w tys PLN) metoda konsolidacji ENIGMA Sp. z o.o pełna PACOMP Sp. Z o.o pełna RADCOMP S.A ,9 78, pełna Techlab 2000 Sp. z o.o praw własnoci Razem: X X X X Wyniki w okresie w tys. PLN Podmioty Grupy Kapitałowej Sprzeda Zysk (strata) operacyjna Zysk (strata) netto Comp S.A Radcomp S.A Pacomp Sp z o.o Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. * Techlab 2000 Sp. z o.o.** Prezentowane wyniki spółek maj charakter wstpny, zostały podane na podstawie nie zbadanych sprawozda finansowych spółek, sporzdzonych według polskich standardów rachunkowoci (przed przekształceniem na MSR/MSFF) * Wyniki spółki Enigma ujte w okresie **w pozycji "zysk/strata operacyjna podano zysk brutto przed opodatkowaniem 9) wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połczenia jednostek gospodarczych, przejcia lub sprzeday jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalnoci; W okresie sprawozdawczym ( ) nie nastpiły przejcia, sprzeda lub zakup innych jednostek gospodarczych. Poniej zaprezentowane zostały zmiany w strukturze aktywów jednostki w okresie całego roku dzie struktura struktura zmiany struktura zmiany w struktrze

17 AKTYWA % % % 0% Aktywa obrotowe % % % 7% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 0% 0 0% 0 0% 0% Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci 0 0% 0 0% 0 0% 0% Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 0 0% 0 0% 0 0% 0% Nalenoci z tytułu dostaw i usług % % % -11% Inne nalenoci i poyczki % % % 15% Zapasy % % % -4% Produkcja w toku na dlugoterminowych kontraktach IT % % 269 0% -2% Rozliczenia midzyokresowe % % % -2% Aktywa trwałe % % % -7% rodki pienizne zastrzeone % % % 3% Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci % 610 1% % -1% Nalenoci długoterminowei poyczki % % % -2% Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego 535 1% 175 0% % -1% Inwestycje w udziały i akcje % % % 1% Pozostałe inwestycje 329 0% 701 1% 372 1% 0% Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeday 0 0% 0 0% 0 0% 0% Wartoci niematerialne i prawne % % % -5% Rzeczowe aktywa trwałe % % 470 1% -3% W drugim kwartale 2005 roku Spółka sprzedała posiadane udziały w Torn Sp. z o.o. oraz zakupiła udziały w spółce Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. W ocenie Zarzdu przeprowadzone transakcje nie bd miały negatywnego wpływu na wyniki finansowe Spółki w 2005 roku, a w dalszej przyszłoci przyczyni si do wzrostu przychodów i zysku poprzez koncentracj działa grupy kapitałowej na rynku bezpieczestwa teleinformatycznego. W pozycji inne nalenoci i poyczki wykazana jest wpłata rodków pieninych do Domu Maklerskiego realizujcego wezwanie na zakup akcji Spółki Novitus S.A. 10) stanowisko zarzdu odnonie do moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych; 17 grudnia 2004 roku Spółka opublikowała prognoz wyników na 2005 rok. Zarzd Spółki przewidywał osignicie przychodów netto w wysokoci 83 milionów złotych i zysku netto w wysokoci 7,7 miliona złotych. Dane finansowe Spółki za 4 kwartały 2005 roku wskazuj, e prognoza roczna przychodu netto zostanie w sprawozdaniu rocznym nieznacznie przekroczona, natomiast prognoza zysku netto zostanie przekroczona o ok. 10%. Wpływ na wikszy ni zakładano wynik netto ma uzyskanie wyszej marzy na sprzeday i ograniczenie kosztów Spółki szczególnie w IV kwartale. Jednoczenie Zarzd Spółki nie przewiduje przekroczenia prognozy przychodów i zysków skonsolidowanych grupy, a ostateczny stopie wykonania bdzie moliwy do oszacowania po sporzdzeniu i przekształceniu na standardy midzynarodowe sprawozda przez wszystkie spółki grupy. 11) wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio przez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikajcych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym

18 zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego; Na dzie sporzdzenia niniejszego raportu 2 akcjonariuszy posiadało według wiedzy Zarzdu Spółki bezporednio, lub przez podmioty zalene pakiety powyej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. Imi i nazwisko Akcjonariusza Liczba posiadanych Akcji (szt.) Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział % w głosach na WZA Jacek Papaj ,24% ,24% PROKOM Software SA ,11% ,11% 12) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta na dzie przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrbnie dla kadej z osób; Nazwisko Funkcja Ilo posiadanych akcji Robert Tomaszewski Przewodniczcy Rady Nadzorczej sztuk Tomasz Marek Bogutyn Wiceprzewodniczcy Rady - Nadzorczej Mieczysław Tarnowski Członek Rady Nadzorczej - Włodzimierz Hausner Członek Rady Nadzorczej - Jacek Pulwarski Członek Rady Nadzorczej - Jacek Papaj Prezes Zarzdu sztuki Andrzej Olaf Wsowski Wiceprezes Zarzdu sztuk Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarzdu sztuk Krzysztof Morawski Członek Zarzdu sztuk W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego według wiedzy Zarzdu Spółki nie nastpiła zmiana w stanie posiadania akcji przez wymienione powyej osoby. 13) wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji w zakresie: a) postpowania dotyczcego zobowiza albo wierzytelnoci Spółki lub jednostki od niej zalenej, których warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z okreleniem: przedmiotu postpowania, wartoci przedmiotu sporu, daty wszczcia postpowania, stron wszcztego postpowania oraz stanowiska Spółki, b) dwu lub wicej postpowa dotyczcych zobowiza oraz wierzytelnoci, których łczna warto stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, z okreleniem łcznej wartoci postpowa odrbnie w grupie zobowiza oraz wierzytelnoci wraz ze stanowiskiem Spółki w tej sprawie oraz, w odniesieniu do najwikszych postpowa w grupie zobowiza i grupie wierzytelnoci - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartoci przedmiotu sporu, daty wszczcia postpowania oraz stron wszcztego postpowania; Nie tocz si adne postpowania spełniajce kryteria tego punktu. 14) informacje o zawarciu przez Spółk lub jednostk od niej zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli warto tych transakcji (łczna warto wszystkich transakcji zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro - jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomidzy jednostkami powizanymi, a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej, prowadzonej przez Spółk lub jednostk od niej zalen. Nie wystpiły takie transakcje. 15) informacje o udzieleniu przez Spółk lub przez jednostk od niej zalen porcze kredytu lub poyczki lub udzieleniu gwarancji - łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki;

19 Spółka nie udzieliła porcze, kredytów ani gwarancji, których warto przekroczyłaby 10% kapitałów własnych. 16) inne informacje, które zdaniem Spółki s istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez Spółk; Nie wystpiły adne okolicznoci poza ujtymi w prezentowanym sprawozdaniu mogce mie istotny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz na jego moliwoci realizacji zobowiza. 17) wskazanie czynników, które w ocenie Spółki bd miały wpływ na osignite przez ni wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego. Brak takich czynników. Podpisy wszystkich członków Zarzdu COMP S.A. Data Imi i nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Jacek Papaj Prezes Zarzdu Andrzej Olaf Wsowski Wiceprezes Zarzdu Grzegorz Zieleniec Wiceprezes Zarzdu Krzysztof Morawski Członek Zarzdu OKRELENIE ZASTOSOWANYCH ZASAD I METOD RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym za czwarty kwartał roku objtego pierwszym sprawozdaniem finansowym sporzdzonym zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej (MSSF). Spółka zdecydowała o sporzdzaniu i prezentowaniu jednostkowego sprawozdania finansowego dla pełniejszego przedstawienia inwestorom giełdowym sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, jako, e rok 2005 jest pierwszym pelnym rokiem sprawozdawczym, w którym Spółka prezentuje swoje wyniki finansowe. Ponadto dane finansowe COMP S.A. stanowi najbardziej istotn pozycj w sprawozdaniu skonsolidowanym. Korekty, które wystpiły w zwizku z przekształceniem sprawozdania zostały zaprezentowane poniej. Rónice w wartoci danych dotyczcych wyniku finansowego Korekta MSSF PSR w tys. zł MSSF w tys. zł w tys. zł

20 Przychody ze sprzeday Zysk (strata) na sprzeday Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej wynik na działalnoci finansowej (19) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto (192) Rónice w wartoci danych dotyczcych kapitału własnego. AKTYWA PSR Korekta MSSF MSSF w tys. zł w tys. zł w tys. zł Aktywa trwałe Wartoci niematerialne i prawne (469) Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 136 (136) Nalenoci długoterminowe Inne aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe) Aktywa obrotowe (3 618) Zapasy (2 463) Nalenoci krótkoterminowe rodki pienine i ich ekwiwalenty (85) Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Inwestycje krótkoterminowe (4 087) Produkcja w toku na długoterminowych kontraktach Suma aktywów PASYWA Kapitał własny (33) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy (1 421) w tym z emisji akcji powyej ich wartoci nominalnej Akcje własne (30) (30) Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty Pozostałe zobowizania (zobowizania z tytułu leasingu) Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy na wiadczenia pracownicze

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo