PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA"

Transkrypt

1 JEDOSTKA PROJEKTOWAIA URZĄDZEIA SAITARE I OCHROY ŚRODOWISKA DR IŻ. RYSZARD WEDA Lipków, ul. Kontuszowa 9, -8 Izabelin Tom IV IWESTOR BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa AZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLAEGO BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki PROJEKT BUDOWLAO-WYKOAWCZY część: elektryczna i AKPiA Podpisy: Projektował: mgr inż. Grzegorz Chinowski... r upr. /8/Sk-ce Kierownik zespołu: dr inż. Ryszard Wenda... Sprawdził: inż. Adam ałachowski... r upr. 8/89 Sk-ce Lipków, grudzień r.

2 Rawa azowiecka, --9 Oświadczenie iniejszym oświadczam, Ŝe projekt pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ ;r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki część: elektryczna i AKPiA w zakresie instalacji elektrycznych został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... Skierniewice, --9 Oświadczenie iniejszym oświadczam, Ŝe projekt pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ ;r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki część: elektryczna i AKPiA w zakresie instalacji elektrycznych został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej....

3 Spis treści opracowania:. Podstawa opracowania. Wykaz przepisów związanych. Zakres opracowania. Opis techniczny istniejącego i projektowanego zasilania. Opis techniczny obiektów technologicznych oraz zakres prac elektrycznych..przepompownia ścieków PS-x8-H-x.. Zbiornik retencyjny.. acerator.. Bioreaktory.. Stacja odwadniania osadu.7. Przepływomierz ścieków oczyszczonych. Tor kablowy zasilania pompowni ścieków 7. Ochrona przepięciowa 8. Ochrona przeciwporaŝeniowa 9. System monitoringu i wizualizacji. Badania odbiorcze BHP. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji prac budowlanych. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej Rys.. Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków Rys.. Plan instalacji elektrycznej oraz AKPiA w budynku technicznym oczyszczalni Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; rozłącznik izolacyjny, pompy ścieków Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; wentylatory pomieszczeń technologicznych Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; pompy ścieków, mieszadło, macerator Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; pompy i mieszadło osadu nadmiernego Rys.7. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; dmuchawa nr, Rys. 8. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; dmuchawa nr, Rys.9. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; zawory -drogowe, elektrozawory Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; przepustnice ścieków Rys.. Schemat elektryczny skrzynki AKPiA

4 . Podstawa opracowania Opracowano na podstawie: - dokumentacji pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki wykonanej w Jednostce Projektowania URZĄDZEIA SAITARE I OCHROY ŚRODOWISKA DR Iś. RYSZARD WEDA Lipków, ul. Kontuszowa 9, - 8 Izabelin, - uzgodnień z inwestorem oraz wizji lokalnej w terenie, - uzgodnień branŝowych - dokumentacji technicznych producentów urządzeń umieszczonych w tym projekcie. Wykaz przepisów związanych - Ustawa z dnia 7 lipca 99 r. Prawo budowlane (Dz. U. 9/89/, Dz.U./7/) - Ustawa z dnia kwietnia 997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 97//8, zmiany Dz.U. 97/8/, 98/9/9, 98//8, 98//, 99/88/98, 99//, //89, /8/. - Ustawa z dnia sierpnia 99 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U.9/8/, zmiany Dz.U. 9/7/9, 8/89/, 9//9, 9//9, 9//77, 97//7, 97//77, 98//8, 98//) - Rozporządzenie inistra Infrastruktury nr 9 z dnia.. Dz.U. r 7 z późniejszymi zmianami Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie - Rozporządzenie inistra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Dz. U. r 8 poz. 9 z dn r. - P IEC --, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa. - P IEC --, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. - P-7/E - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - P-E - Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy- część : iejsca pracy we wnętrzach. Zakres opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu zasilania, sterowania i monitorowania urządzeń technologicznych modernizowanej oczyszczalni ścieków. Dokładny opis tj. przeznaczenie, rozmieszczenie i funkcjonowanie obiektów oraz urządzeń omawianej oczyszczalni znajduje się w projekcie technologicznym. Ten projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach budynku technicznego oraz projektowanej pompowni ścieków. W tabeli zestawiono: odbiorniki energii elektrycznej, bilans mocy, obliczenia techniczne. W części AKPiA przedstawiono m.in.: - sterowanie urządzeniami technologicznymi oczyszczalni

5 - system pomiarowy parametrów Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej nieelektrycznych oczyszczalni - system wizualizacji pracy oczyszczalni - sygnalizację stanów alarmowych. Opis techniczny istniejącego i projektowanego zasilania Oczyszczalnia zasilana jest ze słupowej stacji transformatorowej nr - w układzie T-C (S= kva). Zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji tr. x WT- /T A. Rozdzielnica stacji transformatorowej połączona jest z rozdzielnicą główną obiektu zamontowaną w budynku po drugiej stronie drogi. atomiast rozdzielnica oczyszczalni znajduje się w korytarzu budynku technicznego będącego przedmiotem niniejszego projektu. Z tej rozdzielnicy aktualnie zasilane są urządzenia kotłowni. W czasie przebudowy obiektu kotłownia zostanie zlikwidowana. W opuszczonym pomieszczeniu zamontowane zostaną urządzenia technologiczne projektowanej oczyszczalni ścieków. Rozdzielnica główna oczyszczalni umocowana będzie do istniejącej ściany konstrukcyjnej budynku na projektowanym podeście. Zaciski rozdzielnic budynku technicznego i RG oczyszczalni połączy kabel YKY x mm. Zasilanie awaryjne zapewni istniejący generator prądotwórczy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku technicznego i przyłączony do rozdzielnicy obiektowej (w korytarzu tego budynku ) PrzeciwpoŜarowy rozłącznik prądu umieszczony zostanie na ścianie przy projektowanym wejściu do pomieszczeń oczyszczalni. Ten rozłącznik wyzwala cewkę wybijakową wyłącznika prądu rozdzielnicy głównej. Podobnie funkcjonował będzie rozłącznik BHP zamontowany na ścianie wewnętrznej obiektu. Takie rozwiązanie wypełnia zalecenia Rozporządzenia inistra Infrastruktury z dnia kwietnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z treścią tego dokumentu przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu naleŝy instalować w budynkach o kubaturze przekraczającej m. W celu skompensowania mocy biernej projektuje się baterię kondensatorów o mocy Q = kvar. Do sterowania baterii kondensatorów naleŝy wykorzystać projektowany przekładni prądowy pracujący w układzie miernika. echaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków tworzy zespół współpracujących obiektów i urządzeń technologicznych:. Przepompowna ścieków PS-x8-H-x. Sito-piaskownik Draimad B ( urządzenie pracuje bez zasilania elektrycznego). Zbiornik retencyjny ( wykonany na miejscu z płyt TWS) o wym, x,9 x wys.,7 [m].. acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC. Cztery bioreaktory (zbiorniki o wym., x, x wys., [m] z dmuchawami SCL DH, P=, kw. Zbiornik osadu nadmiernego o wym. śr., x wys.,7 [m] 7. Stacja odwadniania osadów. Opis techniczny obiektów technologicznych oraz zakres prac elektrycznych..przepompownia ścieków PS-x8-H-x

6 Firma etalchem, dostawca kompletnej przepompowni wyposaŝy ją m.in. w: - dwie pompy S-H/Z o mocy P=, kw - cztery pływakowe sygnalizatory poziomu typu AC- - elektryczną skrzynkę zasilania i sterowania Skrzynkę zasilania i sterowania połączyć z rozdzielnicą oczyszczalni: - kablem elektroenergetycznym YKY x w rurze osłonowej niebieskiej śr. mm np. DVR - kablem sterowania FTPw xx, w rurze osłonowej RHDPEwp x - bednarką oc x.. Zbiornik retencyjny W zbiorniku zamontowane zostaną następujące odbiorniki energii elektrycznej: - dwie pompy z wirnikiem VORTE typu IF T (Q= m /h, h=7 m, n=9 obr./min., P=,9 kw, m=9 kg) - mieszadło firmy FLYGT typ SR SJ, średnica śmigła mm, n= obr./min, P=,9 kw oraz aparaty AKPiA: - pływakowy sygnalizator poziomu typu AC- (maksymalny poziom ścieków) - hydrostatyczna sonda głębokości SG-S ( m H O) W celu połączenia kabli firmowych pomp i mieszadła z kablami zasilania naleŝy zamontować na zbiorniku skrzynką połączeniową kwasoodporną xx [cm] wyposaŝoną w rozłączniki izolacyjne szt.. Przewody zasilania pomp i mieszadła YDY /7V x,. Kabel AKPiA FTPw xx,... acerator Do rozdrabiania skawalonych zanieczyszczeń w ściekach zastosowano macerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC, P=, kw. Urządzenie zasilane będzie przewodem YDY /7V x,. Przewód AKPiA YDY /7V x mm... Bioreaktory Ścieki ze zbiornika retencyjnego poprzez macerator tłoczone są do czterech prostopadłościennych zbiorników. Ścieki trafiają najpierw do komór ciśnieniowych, gdzie w warunkach wyŝszego obciąŝenia zachodzi redukcja węgla organicznego i współbieŝna denitryfikacja azotu azotanowego, a następnie bezcisnieniowych, gdzie w warunkach niŝszego obciąŝenia zachodzi nitryfikacja i współbieŝna denitryfikacja azotu azotanowego. W czasie fazy tlenowej zawartość obu komór mieszana jest i napowietrzana spręŝonym powietrzem wtłaczanym rusztami napowietrzającymi wyposaŝonymi w dyfuzory z elastycznymi membranami. Tłoczone powietrze dostarcza tlen niezbędny dla procesów Ŝyciowych biomasy oraz zapewnia odpowiednie mieszanie dla utrzymania kłaczków osadu czynnego w postaci zawiesiny równomiernie wypełniającej reaktor. Z chwilą gdy upłynie czas fazy napowietrzania zostaje wstrzymany dopływ spręŝonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające ścieki gromadzone są w reaktorze i powodując powolne i stopniowe podwyŝszanie się poziomu ścieków w komorach oczyszczania. Po upływie czasu fazy beztlenowej oraz zadawalającym opadnięciu osadu podczas fazy sedymentacji, zdekantowane ścieki oczyszczone w sposób wymuszony przy pomocy spręŝonego powietrza wtłaczanego do reaktora przelewają się do koryta odpływowego i dalej odpływają do studni pomiarowej, a następnie kanałem ścieków oczyszczonych (zrzutowym) do odbiornika. W momencie, gdy poziom cieczy w reaktorze osiągnie

7 poziom minimalny, zostaje odcięty dopływ spręŝonego powietrza i otworzony zawór odpowietrzający. Tym samym rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania - napełniania reaktora i kolejny cykl biochemicznego oczyszczania ścieków. Zagęszczony podczas fazy sedymentacji w reaktorze osad nadmierny jest usuwany przy do zbiornika osadu nadmiernego przy pomocy pompy AUT. Źródłem spręŝonego powietrza dla oczyszczalni biologicznej będzie dmuchawa bocznokanałowa umieszczone w specjalnej komorze na górze zbiornika oczyszczalni biologicznej. SpręŜone powietrze zasila komory oczyszczania za pośrednictwem zaworu trójdroŝnego. Cykliczną pracą reaktorów kierować będą moduły sterownicze. Istotnym elementem modułów są sterowniki przemysłowe z zapisanym programem technologicznym firmy URZĄDZEIA SAITARE i OCHROY ŚRODOWISKA Dr inŝ. Ryszard WEDA, które nadzorują automatyczną pracę następujących urządzeń: - przepustnic, elektrozaworów - pomp ścieków Urządzeniami elektrycznymi biorącymi udział w pracy oczyszczalni są: - pompy ściekowe (P) i (P) - hydrostatyczne sondy głębokości SG-S zamontowane w zbiornikach bezciśnieniowych reaktorów szt.; w zbiorniku retencyjnym szt. i osadu nadmiernego szt. - sygnalizatory AC- zamontowane w zbiornikach ciśnieniowych reaktorów szt., w zbiorniku retencyjnym szt. oraz w zbiorniku osadu nadmiernego szt. - przepustnice ścieków na wejściu do bioreaktorów - zawóry trójdroŝne - elektrozawory - dmuchawy Zasada działania pracą pomp jest następująca: - praca pomp ścieków jest przemienna; pompy załączają się ze zwłoką na określony czas na początku fazy napowietrzania - czas trwania zwłoki w załączeniu i pracy pompy jest regulowany nastawami sterownika centralnego - pracą zaworów trójdroŝnych i dmuchaw sterują sterowniki bioreaktorów. Sterowanie dmuchawami regulowane czasowe w dostosowaniu do faz cyklu Zasada działania pracą zaworu trójdroŝnego i dmuchawy jest następująca: zawór trójdroŝny ustawia się w połoŝeniu w czasie fazy napowietrzania, a w połoŝenie w czasie fazy sedymentacji. Dmuchawa załącza się po upływie czasu sedymentacji (początek fazy dekantacji) i wyłącza się po upływie fazy napowietrzania (początek fazy sedymentacji). Czasy trwania faz cyklu pracy reaktora są regulowane nastawami sterownika układu zasilająco - sterującego. astawy czasowe sterownika muszą być regulowane, w zakresach: - czas zwłoki w pracy pompy - min - czas pracy pompy - min - czas fazy napowietrzania - 9 min - czas fazy sedymentacji - 9 min

8 - czas fazy dekantacji - 9 min.. Stacja odwadniania osadu Kompletacja stacji: a) moduł BCVPK, który pracuje w systemie Draimad-Teknobag, b) stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu CP- (zbiornik l) c) spręŝarka oduł BCVPK wyposaŝony jest w elektryczną skrzynkę zasilania. Z tej skrzynki zasilane i sterowane są: - pompa dozująca PD-, P=, kw stacji polielektrolitu - mieszadło, P=,8 kw stacji poliektrolitu - spręŝarka jednofazowa P=, kw; (konieczne ciś. 7 atm. V=l ) Skrzynka elektryczna modułu BCVPK zasilana jest z rozdzielnicy oczyszczalni przewodem YDY /7V x mm. Kabel AKPiA FTPw xx,..7. Przepływomierz ścieków oczyszczonych Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza zainstalowanego na przewodzie odpływowym PVC. Zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny D typu EAG. Przetwornik przepływomierza zamontować obok skrzynki AKPiA. W ukompletowaniu przepływomierza znajduje się przewód pomiarowy do połączenia czujki z przetwornikiem. atomiast przewód zasilania cewki czujki z przetwornika wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest ułoŝyć w ramach zlecenia..tor kablowy zasilania pompowni ścieków Trasa kabla do pompowni podano na Planie Zagospodarowania Terenu oraz schematycznie na rys.. Kabl elektroenergetyczny ukłoŝyć w rurze osłonowej w wykopie na głębokości,7 m (górna ścianka rury osłonowej) atomiast kabel sterowania i pomiarowy układać w rurze RHDPE na głębokości, m, Zachować max odległość pomiędzy kablami zasilania i AKPiA. Przed zasypaniem przeprowadzić inwentaryzację. 7. Ochrona przepięciowa Sieć zasilająca oczyszczalnię (po stronie energetyki zawodowej) zawiera ochronę przepięciową na stacji transformatorowej po stronie Ś i po stronie niskiego napięcia. Ogranicznik przepięć V B+C - 8 Uc-(L-)=8V AC Iimp(/)=,/7, ka Up<, kv Bettermann nr kat. 9 7 zamontować w rozdzielnicy głównej. Kontrola parametrów ograniczników co - lata oraz po uderzeniu pioruna bezpośrednio w budynek. W obwodzie AKPiA projektuje się ogranicznik kl. D typu DEHrail P nr kat. 9 Up<kV

9 8. Ochrona przeciwporaŝeniowa Projekt wykonano w oparciu o normę P-IEC --:; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Obwody elektryczne oczyszczalni będą pracować: - do Rozdzielnicy Głównej oczyszczalni w systemie T-C - wszystkie pozostałe tj. od RG do odbiorników w systemie T-S Przed dotykiem pośrednim zastosowano następujące środki ochrony: - samoczynne wyłączania zasilania. Czas wyłączania poniŝej, s. - połączenia wyrównawcze, które zgodnie z wymaganiami IEC --:, są nieodłącznym warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporaŝeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Części przewodzące, jednocześnie dostępne naleŝy przyłączyć do tego samego uziomu (układu uziemień). Przekroje przewodów połączeń wyrównawczych powinny mm. Do szyn uziemiających przyłączyć metalowe urządzenia technologiczne, rury, metalowe obudowy itp. W trakcie budynku technologicznego- socjalnego z agregatownią (ob. nr ) i reaktora (ob. nr ) oraz dobudowanej części pompowni (ob. nr ) wykonać uziomy fundamentowe. Wszystkie obiekty oczyszczalni połączyć bednarką ocynkowaną x mm. Bednarkę ułoŝyć na dnie rowu kablowego pomiędzy obiektami. Rezystancja uziemienia nie moŝe przekroczyć om. Szynę PE w Rozdzielnicy Głównej połączyć z uziomem fundamentowym budynku socjalnego z agregatownią. W rozdzielnicy stacji dmuchaw bednarkę przyłączyć do szyny PE. - w obwodach sterowniczych za pomocą obniŝonego napięcia do V DC i AC - ochrona będzie uzupełnienia wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie róŝnicowym ma - połączenia wyrównawcze; zostaną zrealizowane przy pomocy bednarki i przewodów LgY mm 9. System monitoringu i wizualizacji System umoŝliwi rejestrację informacji charakterystycznych oczyszczalni m.in. - ilości oczyszczonych ścieków - czasy wystąpienia alarmów: a) awarii zasilania b) zbiornika pompowni c) zbiornika retencyjnego d) reaktorów e) zbiornika osadu nadmiernego f) modułu odwadniania osadu W sytuacjach awaryjnych system uruchomi w oczyszczalni sygnalizację alarmową świetlną i akustyczną oraz powiadomi przez GS osoby upowaŝnione.. Badania odbiorcze Po zakończeniu robót budowlanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji, naleŝy przeprowadzić badania odbiorcze (oględziny, pomiary i próby) zgodnie z wymaganiami normy P-E --. Sprawdzić wykonanie poleceń zawartych w dzienniku budowy. Po zainstalowaniu wszystkich elementów zasilania naleŝy: - wykonać pomiary

10 a) rezystancji izolacji kabli i przewodów b) ciągłości przewodów wyrównawczych c) rezystancji uziemienia d) skuteczności samoczynnego wyłączania e) natęŝenia oświetlenia - sprawdzić działanie urządzeń elektrycznych wykonać nastawy i regulacje aparatów - przeprowadzić próby i badania odbiorcze wymagane przez P-IEC --, w tym umieszczenie tablic ostrzegawczych i opisów, - sporządzić protokoły - przed przekazaniem oczyszczalni do eksploatacji opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i przekazać inwestorowi Po dokonaniu odbioru sporządzić protokół końcowy odbioru robót.

11 BHP Prace budowlane mogą prowadzić jedynie wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji prac budowlanych a) roboty ziemne b) roboty montaŝowe linii kablowych nn c) roboty montaŝowe urządzeń elektrycznych d) prace montaŝowe nad i wewnątrz głębokich zbiorników wypełnionych ściekami. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników InstruktaŜ pracowników obejmuje: - imienny podział pracy - kolejność wykonywania zadań - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac w pobliŝu napięcia, kv. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - w czasie wykonywania robót ziemnych miejsce pracy naleŝy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze - prowadzenie robót ziemnych w pobliŝu instalacji podziemnych, a takŝe głębienie wykopów poszukiwawczych wykonywać ręcznie z zachowaniem ostroŝności. - urobek i materiały składać w odległości nie mniejszej niŝ, m od wykopu - w czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia energetyczne, wywieszać tablice o treści ie załączać - elektryczne roboty budowlane uzgadniać z innymi branŝami oraz słuŝbami nadzoru oczyszczalni.

12 Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej Lp Obiekt Urządzenie oc urządz. [kw] Sprawn [ eta] oc czynna pobrana [ kw ] Pompownia ścieków f-my ETALCHE PS- Pompa S-H/Z,,7,,8,7,7, x8-h-x, zbiornik z kręgów Pompa S-H/Z,,7,,8,7,7, Ŝelbetowych Øx Pompa typu IF T,9,7,,8,7,9, Zbiornik retencyjny Pompa typu IF T,9,7,,8,7,9, ieszadło typu SR SJ,9,7,,8,7,9, acerator acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE,,78,8,8,7,,8 7 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 8 Bioreaktor Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 9 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 Pompa pozioma LFP, typu PJ /,7,7,,79,78,79,8 Zbiornik osadu nadmiernego Pompa pozioma LFP, typu PJ /,7,7,,79,78,79,8 ieszadło SR SF,9,7,,79,78,9, oduł Draimad-Teknobag, typ BCVPK,,8,,7,,,8 Stacja polielektrolitu CP-; pompa PD-,,,9,7,,9, Stacja odwadniania osadu Stacja polielektrolitu CP-; mieszadło,8,,9,7,,, 7 SpręŜarka V= l,,7,9,7,9,, 8 Pomieszczenie technologiczne I Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, 9 Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, Pomieszczenie technologiczne II Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, Pomieszczenie technologiczne I Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody,,, Ogrzewanie (elektryczne grzejniki olejowe kw) szt.,,, Pomieszczenie technologiczne I oraz II Oświetlenie szt. x x [W],7,79,9,79,78,7, cos Fi tg Fi oc bierna pobr. [kvar] oc pozorn a urządz. [kva] oc zainstalowana [kw],9 współczynnik jednoczesności kj=,7 oc szczytowa czynna [kw] oc bierna [kvar] 9, oc bierna szczytowa [kvar] oc pozorna [kva] 8, Prąd obliczeniowy RG [A],7 tg Fi ( naturalny), cos Fi (naturalny),8

13 Pompownia ścieków ETALCHE typ PS-x8-H-x zbiornik z kręgów żelbetowych ØØ x pompy S-H/Z o mocy P=, kw; szt. skrzynka elektryczna autonomiczna; układem sterowania RZS Układ sterowania RZS z sygnalizatorami poziomu typu AC-:. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp). Poziom I (wyłączanie pomp). Poziom A (włączanie pomp). Poziom ALAR (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej) Budynek techniczny Rozdzielnica główna oczyszczalni Kabel YKY x Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) skrzynka elektryczna pompowni ( wyposażenie ) K K SO SO Kabel YKY x ( rura osłonowa niebieska DVR śr. ) Kabel teleinformatyczny FTPw xx, (rura RHDPEwp x,) Bednarka oc x Fragment mapy zasadniczej obręb: -Raducz działka nr / Istniejąca rozdzielnica główna obiektu ( natynkowa żeliwna skrzynkowa) Istniejąca słupowa stacja transformatorowa nr - Transformator S= kva układ sieci T-C Zabezpieczenie w stacji x WT-/T A Kabel YAKY x9 ( do RG) OZACZEIA: K SO ścieki surowe ścieki oczyszczone Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Inwestor: Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce grudzień r. Budynek techniczny Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) Asystent projektanta: Sprawdzający: inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r. grudzień r.

14 7. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo /7V x, mm. Obwody oświetlenia awaryjnego przewodem YDYżo /7 V x, mm.. Oprawy H - H montować na ścianie na wys. m. Oprawy H - H, Ha, Ha montować na suficie. Obwody gniazdek V AC wykonać przewodem YDYżo /7 V x, mm. Obwód gniazda siły xv wykonać przewodem YDYżo /7V x, mm. Przewody układać w korytkach typu KDS [] H//F BAKS (kwasoodporne) do urządzeń w rurkach RL elastycznych z tworzywa sztucznego [IK] Aparaty AKPiA w zbiorniku retencyjnym:. wył. AC- poziom max. Sonda głębokości SG-S (m H O) aparaty montować na profilu kwasoodpornym xx, umocowanym do dna zbiornika (ze względu na wirowanie ścieków) Draimad B Zbiornik retencyjny b Pomieszczenie technologiczne I a H H SZ- skrzynka złączowa nr ( kwasoodporna xx); służy do połączenia; - kabli pomp i mieszadła z kablami zasilania poprzez rozłączniki izolacyjne A/p - kabli aparatów z kablami AKPiA x YDYżo /7 x, (zasilanie pomp) YDYżo /7 x, (zasilanie mieszadła) FTPw xx, ( AKPiA) Rozdzielnica główna oczyszczalni Skrzynka AKPiA YDY x, (zasilanie maceratora) YDY x ( AKPiA; awaria) YDYżo x, (oświetlenie) YDYżo x, ( ośw.awaryjne) YDYżo x, ( wentylatory) Kabel YKY x Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) G H7 H8 Ha H9 H YDYżo /7 x FTPw xx, ( AKPiA) G G H G7 H b H H a Ha oświetl. pom. techn.i oświetl. pom. techn.ii Rozłącznik BHP b YDYżo x, YDYżo x, Pomieszczenie technologiczne II Rozłącznik przeciwpożarowy prądu Bednarka oc x wyprowadzenie uziomu fundamentowego Wymagana rezystancja uziemienia Rg < Kabel YKY x ( rura osłonowa niebieska DVR śr. ) Kabel teleinformatyczny FTPw xx, (rura RHDPEwp x,) Bednarka oc x. Zbiornik retencyjny; wym.:,x,9x wys,7 [m] a. Pompy IF T; P =,9kW, szt. b. ieszadło SR SJ; P=,9 kw. acerator Vogelsang RotaCut ILIE ACC; P=, kw. Zbiorniki bioreatorów (konstrukcja kompozytowo-stalowa); wym.:,x, x wys., [m] szt.. Zbiornik osadu nadmiernego ( konstrukcja kompozytowo-stalowa); wym. średn,, m wys., m a. ieszadło typu SR SF, P=,9 kw, n= obr./min. średnica śmigła mm. b. Pompa pozioma, monoblokowa LFP, typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min., P=,7 kw) - szt.. oduł systemu Draimad-Teknobag, typ BCVPK. Stacja polielektrolitu typu CP-, V= l, pompa PD-, P=, kw, mieszadło P=,8 kw 7. Sprężarka V= l, p=7 atm. 8. Przepływomierz elektromagnetyczny EAG D 9. Wentylator dachowy DAk-/9/V, P=,8 kw, n=9 obr./min., na podstawie dachowej B/III Ø szt. W czasie rozbudowy budynku technicznego wykonać uziom fundamentowy. Bednarkę oc x mm połączyć ze zbrojeniem fundamentu. Uziom wyprowadzić do GSU w rozdzielnicy głównej, przyłączyć do metalowych obudów urządzeń technologicznych ( połączenie wyrównawcze) skrzynek przyłączeniowych, metalowych rurociągów. Zgodnie z IEC --: połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem LgY mm. Stosować końcówki KOR i połączenia śrubowe zabezpieczone przed korozją. a rurociągach stosować obejmy kwasoodporne. Układ sieci: T-C (od rozdzielnicy transformatorowej do szyn rozdzielnicy głównej oczyszczalni); T-S ( od rozdzielnicy głównej do odbiorników) G G G Aparaty AKPiA w zbiorniku osadu nadmiernego:. wył. AC- poziom max. Sonda głębokości SG-S (m H O) aparaty montować na profilu kwasoodpornym xx, umocowanym do dna zbiornika (ze względu na wirowanie osadu) H Ha. OPK TCW xtl-dw HF [IP] świetlówka G W/8 L-T8 Radium. Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8. Oprawa halogenowa 7W czarna z czujką ruchu CE-8P-B/ CE-8P-B. Łącznik oświetlenia (bryzgoszczelny). Gniazdko V z uziemieniem (bryzgoszczelne). Gniazdo xv,,pe A (dla urządzenia Karcher) 7. Grzejnik olejowy kw z termostatem 8. Wentylator dachowy DAk-/9/V YDYżo x, m m 8 8 Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzający: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Imię azwisko Podpis: Data: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Plan instalacji elektrycznej oraz AKPiA w budynku technicznym oczyszczalni grudzień r. grudzień r. grudzień r.

15 L, L, L L L L L L L, L, L Q Wyłącznik kompaktowy Ith = 8A p Przekładniki prądu DT K=/ kl. S= VA FS< L L L iernik parametrów sieci D L L L 8 9 A B GDI RS 8 +V DC awaria zasilania Q Ith A złączka Weldmiller - ASK- szt. osłonka złączki AP ASK- F *A gg Z-SHL/ EATO nr kat. 88 F *A gg Z-SHL/ EATO nr kat. 88 F CLS-C/ EATO nr kat. 7 F CFI-// EATO nr kat. 77 F CLS-B EATO nr kat. 98 F CFI-// nr kat. 7 F7 CLS-B EATO nr kat. 98 F8 CFI-// nr kat. 7 F9 CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 F CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 F CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 PFA Ogranicznik przepięć V B+C - 8 Uc-(L-)=8V AC Iimp(/)=,/7, ka Up<, kv Bettermann nr kat. 9 7 Fs,, ma Bateria kondensatorów Q= kvar GSU YKYżo,/ kv x mm Pompownia ścieków ETALCHE typ PS-x8-H-x zbiornik z kręgów żelbetowych Ø x pompy S-H/Z o mocy P=, kw; szt. skrzynka elektryczna autonomiczna; układem sterowania RZS YDYżo /7V x mm Stacja odwadniania osadu Stacja CP; pompa PD- Stacja CP; mieszadło Sprężarka V= l YDYżo /7V x, mm G7 Gniazdo x V A Pomieszczenie technologiczne I Karcher YDY /7 x, mm x, mm Oświetlenie wewenętrzne Oprawa hermetyczna IP OPK TCW xtl-dw HF szt. Świetlówka G W/8 L-T8 Radium Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8 Pomieszczenie technologiczne I YDY /7 x, mm x, mm Oświetlenie wewenętrzne Oprawa hermetyczna IP OPK TCW xtl-dw HF szt. Świetlówka G W/8 L-T8 Radium Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8 Pomieszczenie technologiczne II YDY /7 x, mm G Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne I Przepływowy podgrzewacz wody P= kw/ V AC YDY /7 x, mm YDY /7 x, mm G, Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne I Grzejniki elektryczne P= kw/ V AC x szt. G,, Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne II Grzejniki elektryczne P= kw/ V AC x szt. Kabel YKY x mm Bednarka oc x Kabel wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa); ułożyć w korytku kwasoodpornym x korytka połączyć przewodem i uziemić Wymagana rezystancja uziemienia Rg < Kabel HDGs /V x oc zainstalowana [kw] Pi = kw oc szczytowa czynna [kw] Ps= kw S Rozłącznik BHP Obudowa rozdzielnicy kwasoodporna [szer.] x [wys] 7 x [głęb.] Obudowa skrzynki AKPiA kwasoodporna [szer.] x [wys] x [głęb.] Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda S Przeciwpożarowy rozłącznik prądu ( na ścianie zewnętrznej przy wejściu ) PFA - PPZRAZF f-my SCHRACK ( przełącznik fazy) Przewody układać w korytkach typu KDS H//F BAKS do urządzeń w rurkach RL elastycznych z tworzywa sztucznego [IK] Układ sieci T-C (od rozdzielnicy transformatorowej do szyn rozdzielnicy głównej oczyszczalni); T-S ( od rozdzielnicy głównej do odbiorników) Inwestor: Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzający: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Imię azwisko Podpis: Data: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni rozłącznik izolacyjny, pompy ścieków grudzień r. grudzień r. grudzień r.

16 L, L, L F LS T,-,A Icu= ka DC SF LH F7 LS T,-,A Icu= ka DC SF7 LH F9 LS T,-,A Icu= ka DC SF9 LH L, L, L F CFI-// EATO nr kat. 78 Wentylator dachowy nr SF Z-HK nr kat.8.i wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC F8 CFI-// EATO nr kat. 78 8SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dachowy nr wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC F CFI-// EATO nr kat. 78 SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dachowy nr wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne I Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne II Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne II Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni wentylatory pomieszczeń technologicznych Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

17 L, L, L F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I SF Z-HK nr kat.8 wył. Pompa ścieków [P] H 8LTLB.O S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i V DC Fs SP-7 ma DC F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa ścieków [P] S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF LH.I ieszadło w zbiorn. retenc. SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i +V sc DC F7 LS VT -, A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF7 LH.I SF8 Z-HK nr kat.8 acerator wył. H 8LTLB.O L, L, L S7 V DC 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i +V sc Fs SP-7 ma DC A A K R V DC A A K R V DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K BG9 A V AC Irob=9A P=kW Ith=W na jeden biegun rozruch VA, trzymanie VA A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy K BG9 A V AC Irob=9A P=kW Ith=W na jeden biegun rozruch VA, trzymanie VA A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy YD /7 x mm YD /7 x mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm SZ Łącznik ŁK-R/.8 OB Łącznik ŁK-R/.8 OB Łącznik ŁK-R/.8 OB C C Pompa ścieków [P] IFRA typ IF T P =,88 kw Izn =, A cos f =,8 =,7 silnik wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w termiki szeregowo włączone w uzwojenia fazowe sterujące wewnętrznym przekaźnikiem R Zbiornik retencyjny Pompa ścieków [P] IFRA typ IF T P =,88 kw Izn =, A cos f =,8 =,7 silnik wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w termiki szeregowo włączone w uzwojenia fazowe sterujące wewnętrznym przekaźnikiem R Zbiornik retencyjny ieszadło typu SR SJ P=,9 kw Zbiornik retencyjny acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC P =, kw/ V In =, A cos f=,8 Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni pompy ścieków, mieszadło, macerator Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

18 L, L, L F9 LS VT,-, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF9 LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa osadu nr S8 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa osadu nr S9 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF LH.I ieszadło w zbiorn. retenc. SF Z-HK nr kat.8 H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i L, L, L +V sc DC A A K R V DC +V sc +V sc +V sc K7 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K8 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K9 BG A cewka V AC A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm przewód wyprowadzony z mieszadła C Pompa osadu pozioma, monoblokowa LFP typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min, P=,7 kw) Pompa osadu pozioma, monoblokowa LFP typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min, P=,7 kw) ieszadło Flygt typu SR SF P=,9 kw, n=7 obr./min. średnica śmigła mm. Zbiornik osadu nadmiernego Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni pompy i mieszadło osadu nadmiernego Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

19 L, L, L F LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Dmuchawa nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F7 LS T, -, A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 7 DC SF7 LH SF8 Z-HK nr kat.8.i Wentylator dmuchawy nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F9 LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF9 LH Dmuchawa nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF LH Wentylator dmuchawy nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O L, L, L sc +V sc.i DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A O O O O YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. 7 BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni dmuchawa nr, Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

20 L, L, L F LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Dmuchawa nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dmuchawy nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F7 LS T, - A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 78 DC SF7 LH Dmuchawa nr SF8 Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S7 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F9 LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF9 LH Wentylator dmuchawy nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S8 8 LPT SL I x 8 LT C.O L, L, L sc +V sc.i DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA 7 A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K7 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA 7 A A 7 O O O O YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. 8 BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni dmuchawa nr, Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Grabów nad Pilicą ul. K. Pułaskiego 51 26-902 Grabów nad Pilica PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO- REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 142 TEMAT : MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA

DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Egz... Inwestor: DZIELNICA WESOŁA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UL. 1. PRASKIEGO PUŁKU 33, 05-075 WARSZAWA-WESOŁA Nazwa opracowania: DOPOSAśENIE OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 94,

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY. kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań PROJEKT WYKONAWCZY kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE HYDROFORNI S T E L M A C H I P A R T N E R Z Y B I U R O A R C H I T E K T O N I C Z N E Sp. z o.o. 2 0-0 7 6 L u b l i n, u l. K r a k o w s k i e P r z e d m i eście 5 5 tel/fax (81)7437315(17) e-mail: stelmach@stelmach.architekci.com

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 2 OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA kotłownia gazowa o mocy 88 kw w budynku Domu Kultury w Chełmnie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

lp pozycja opis robót jedn. ilość 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148

lp pozycja opis robót jedn. ilość 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148 Przedmiar robót - Oczyszczalnia Ścieków w Naczęsławice - instalacje elektryczne i AKPiA I Roboty kablowe zewnętrzne 1 KNNR5 0701-02 kopanie rowu kablowego m3 47,36 2 KNNR5 0706-02 nasypanie piasku m 148

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RODZKI 97-330 Sulejów, ul. Góra Strzelecka 18 H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY 1 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA WĘZŁA SANITARNEGO W NISKIEJ CZĘŚCI BUDYNKU WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INWESTOR: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków

Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej. Oczyszczalnia Ścieków Projekt Budowlany Zasilania i Instalacji Elektrycznej Wewnętrznej Oczyszczalni Ścieków Branża: Elektryczna Obiekt : Oczyszczalnia Ścieków - Inwentaryzacja istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZE. -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUD-EL Sp. z o.o., biuro@bud-el.pl, www.bud-el.pl Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Inwestora. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

H go sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo

H go sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 Obiekt Temat Branża PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo