PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY część: elektryczna i AKPiA"

Transkrypt

1 JEDOSTKA PROJEKTOWAIA URZĄDZEIA SAITARE I OCHROY ŚRODOWISKA DR IŻ. RYSZARD WEDA Lipków, ul. Kontuszowa 9, -8 Izabelin Tom IV IWESTOR BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa AZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLAEGO BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki PROJEKT BUDOWLAO-WYKOAWCZY część: elektryczna i AKPiA Podpisy: Projektował: mgr inż. Grzegorz Chinowski... r upr. /8/Sk-ce Kierownik zespołu: dr inż. Ryszard Wenda... Sprawdził: inż. Adam ałachowski... r upr. 8/89 Sk-ce Lipków, grudzień r.

2 Rawa azowiecka, --9 Oświadczenie iniejszym oświadczam, Ŝe projekt pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ ;r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki część: elektryczna i AKPiA w zakresie instalacji elektrycznych został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.... Skierniewice, --9 Oświadczenie iniejszym oświadczam, Ŝe projekt pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ ;r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki część: elektryczna i AKPiA w zakresie instalacji elektrycznych został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej....

3 Spis treści opracowania:. Podstawa opracowania. Wykaz przepisów związanych. Zakres opracowania. Opis techniczny istniejącego i projektowanego zasilania. Opis techniczny obiektów technologicznych oraz zakres prac elektrycznych..przepompownia ścieków PS-x8-H-x.. Zbiornik retencyjny.. acerator.. Bioreaktory.. Stacja odwadniania osadu.7. Przepływomierz ścieków oczyszczonych. Tor kablowy zasilania pompowni ścieków 7. Ochrona przepięciowa 8. Ochrona przeciwporaŝeniowa 9. System monitoringu i wizualizacji. Badania odbiorcze BHP. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji prac budowlanych. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej Rys.. Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków Rys.. Plan instalacji elektrycznej oraz AKPiA w budynku technicznym oczyszczalni Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; rozłącznik izolacyjny, pompy ścieków Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; wentylatory pomieszczeń technologicznych Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; pompy ścieków, mieszadło, macerator Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; pompy i mieszadło osadu nadmiernego Rys.7. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; dmuchawa nr, Rys. 8. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; dmuchawa nr, Rys.9. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; zawory -drogowe, elektrozawory Rys.. Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni; przepustnice ścieków Rys.. Schemat elektryczny skrzynki AKPiA

4 . Podstawa opracowania Opracowano na podstawie: - dokumentacji pt.: BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu uŝytkowania części pomieszczeń w m. RADUCZ r ewid. działki:/, obręb:-raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki wykonanej w Jednostce Projektowania URZĄDZEIA SAITARE I OCHROY ŚRODOWISKA DR Iś. RYSZARD WEDA Lipków, ul. Kontuszowa 9, - 8 Izabelin, - uzgodnień z inwestorem oraz wizji lokalnej w terenie, - uzgodnień branŝowych - dokumentacji technicznych producentów urządzeń umieszczonych w tym projekcie. Wykaz przepisów związanych - Ustawa z dnia 7 lipca 99 r. Prawo budowlane (Dz. U. 9/89/, Dz.U./7/) - Ustawa z dnia kwietnia 997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 97//8, zmiany Dz.U. 97/8/, 98/9/9, 98//8, 98//, 99/88/98, 99//, //89, /8/. - Ustawa z dnia sierpnia 99 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U.9/8/, zmiany Dz.U. 9/7/9, 8/89/, 9//9, 9//9, 9//77, 97//7, 97//77, 98//8, 98//) - Rozporządzenie inistra Infrastruktury nr 9 z dnia.. Dz.U. r 7 z późniejszymi zmianami Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie - Rozporządzenie inistra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Dz. U. r 8 poz. 9 z dn r. - P IEC --, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa. - P IEC --, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. - P-7/E - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - P-E - Światło i oświetlenie Oświetlenie miejsc pracy- część : iejsca pracy we wnętrzach. Zakres opracowania Celem opracowania jest wykonanie projektu zasilania, sterowania i monitorowania urządzeń technologicznych modernizowanej oczyszczalni ścieków. Dokładny opis tj. przeznaczenie, rozmieszczenie i funkcjonowanie obiektów oraz urządzeń omawianej oczyszczalni znajduje się w projekcie technologicznym. Ten projekt obejmuje instalacje elektryczne w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach budynku technicznego oraz projektowanej pompowni ścieków. W tabeli zestawiono: odbiorniki energii elektrycznej, bilans mocy, obliczenia techniczne. W części AKPiA przedstawiono m.in.: - sterowanie urządzeniami technologicznymi oczyszczalni

5 - system pomiarowy parametrów Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej nieelektrycznych oczyszczalni - system wizualizacji pracy oczyszczalni - sygnalizację stanów alarmowych. Opis techniczny istniejącego i projektowanego zasilania Oczyszczalnia zasilana jest ze słupowej stacji transformatorowej nr - w układzie T-C (S= kva). Zabezpieczenia w rozdzielnicy stacji tr. x WT- /T A. Rozdzielnica stacji transformatorowej połączona jest z rozdzielnicą główną obiektu zamontowaną w budynku po drugiej stronie drogi. atomiast rozdzielnica oczyszczalni znajduje się w korytarzu budynku technicznego będącego przedmiotem niniejszego projektu. Z tej rozdzielnicy aktualnie zasilane są urządzenia kotłowni. W czasie przebudowy obiektu kotłownia zostanie zlikwidowana. W opuszczonym pomieszczeniu zamontowane zostaną urządzenia technologiczne projektowanej oczyszczalni ścieków. Rozdzielnica główna oczyszczalni umocowana będzie do istniejącej ściany konstrukcyjnej budynku na projektowanym podeście. Zaciski rozdzielnic budynku technicznego i RG oczyszczalni połączy kabel YKY x mm. Zasilanie awaryjne zapewni istniejący generator prądotwórczy zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku technicznego i przyłączony do rozdzielnicy obiektowej (w korytarzu tego budynku ) PrzeciwpoŜarowy rozłącznik prądu umieszczony zostanie na ścianie przy projektowanym wejściu do pomieszczeń oczyszczalni. Ten rozłącznik wyzwala cewkę wybijakową wyłącznika prądu rozdzielnicy głównej. Podobnie funkcjonował będzie rozłącznik BHP zamontowany na ścianie wewnętrznej obiektu. Takie rozwiązanie wypełnia zalecenia Rozporządzenia inistra Infrastruktury z dnia kwietnia roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z treścią tego dokumentu przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu naleŝy instalować w budynkach o kubaturze przekraczającej m. W celu skompensowania mocy biernej projektuje się baterię kondensatorów o mocy Q = kvar. Do sterowania baterii kondensatorów naleŝy wykorzystać projektowany przekładni prądowy pracujący w układzie miernika. echaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków tworzy zespół współpracujących obiektów i urządzeń technologicznych:. Przepompowna ścieków PS-x8-H-x. Sito-piaskownik Draimad B ( urządzenie pracuje bez zasilania elektrycznego). Zbiornik retencyjny ( wykonany na miejscu z płyt TWS) o wym, x,9 x wys.,7 [m].. acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC. Cztery bioreaktory (zbiorniki o wym., x, x wys., [m] z dmuchawami SCL DH, P=, kw. Zbiornik osadu nadmiernego o wym. śr., x wys.,7 [m] 7. Stacja odwadniania osadów. Opis techniczny obiektów technologicznych oraz zakres prac elektrycznych..przepompownia ścieków PS-x8-H-x

6 Firma etalchem, dostawca kompletnej przepompowni wyposaŝy ją m.in. w: - dwie pompy S-H/Z o mocy P=, kw - cztery pływakowe sygnalizatory poziomu typu AC- - elektryczną skrzynkę zasilania i sterowania Skrzynkę zasilania i sterowania połączyć z rozdzielnicą oczyszczalni: - kablem elektroenergetycznym YKY x w rurze osłonowej niebieskiej śr. mm np. DVR - kablem sterowania FTPw xx, w rurze osłonowej RHDPEwp x - bednarką oc x.. Zbiornik retencyjny W zbiorniku zamontowane zostaną następujące odbiorniki energii elektrycznej: - dwie pompy z wirnikiem VORTE typu IF T (Q= m /h, h=7 m, n=9 obr./min., P=,9 kw, m=9 kg) - mieszadło firmy FLYGT typ SR SJ, średnica śmigła mm, n= obr./min, P=,9 kw oraz aparaty AKPiA: - pływakowy sygnalizator poziomu typu AC- (maksymalny poziom ścieków) - hydrostatyczna sonda głębokości SG-S ( m H O) W celu połączenia kabli firmowych pomp i mieszadła z kablami zasilania naleŝy zamontować na zbiorniku skrzynką połączeniową kwasoodporną xx [cm] wyposaŝoną w rozłączniki izolacyjne szt.. Przewody zasilania pomp i mieszadła YDY /7V x,. Kabel AKPiA FTPw xx,... acerator Do rozdrabiania skawalonych zanieczyszczeń w ściekach zastosowano macerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC, P=, kw. Urządzenie zasilane będzie przewodem YDY /7V x,. Przewód AKPiA YDY /7V x mm... Bioreaktory Ścieki ze zbiornika retencyjnego poprzez macerator tłoczone są do czterech prostopadłościennych zbiorników. Ścieki trafiają najpierw do komór ciśnieniowych, gdzie w warunkach wyŝszego obciąŝenia zachodzi redukcja węgla organicznego i współbieŝna denitryfikacja azotu azotanowego, a następnie bezcisnieniowych, gdzie w warunkach niŝszego obciąŝenia zachodzi nitryfikacja i współbieŝna denitryfikacja azotu azotanowego. W czasie fazy tlenowej zawartość obu komór mieszana jest i napowietrzana spręŝonym powietrzem wtłaczanym rusztami napowietrzającymi wyposaŝonymi w dyfuzory z elastycznymi membranami. Tłoczone powietrze dostarcza tlen niezbędny dla procesów Ŝyciowych biomasy oraz zapewnia odpowiednie mieszanie dla utrzymania kłaczków osadu czynnego w postaci zawiesiny równomiernie wypełniającej reaktor. Z chwilą gdy upłynie czas fazy napowietrzania zostaje wstrzymany dopływ spręŝonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające ścieki gromadzone są w reaktorze i powodując powolne i stopniowe podwyŝszanie się poziomu ścieków w komorach oczyszczania. Po upływie czasu fazy beztlenowej oraz zadawalającym opadnięciu osadu podczas fazy sedymentacji, zdekantowane ścieki oczyszczone w sposób wymuszony przy pomocy spręŝonego powietrza wtłaczanego do reaktora przelewają się do koryta odpływowego i dalej odpływają do studni pomiarowej, a następnie kanałem ścieków oczyszczonych (zrzutowym) do odbiornika. W momencie, gdy poziom cieczy w reaktorze osiągnie

7 poziom minimalny, zostaje odcięty dopływ spręŝonego powietrza i otworzony zawór odpowietrzający. Tym samym rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania - napełniania reaktora i kolejny cykl biochemicznego oczyszczania ścieków. Zagęszczony podczas fazy sedymentacji w reaktorze osad nadmierny jest usuwany przy do zbiornika osadu nadmiernego przy pomocy pompy AUT. Źródłem spręŝonego powietrza dla oczyszczalni biologicznej będzie dmuchawa bocznokanałowa umieszczone w specjalnej komorze na górze zbiornika oczyszczalni biologicznej. SpręŜone powietrze zasila komory oczyszczania za pośrednictwem zaworu trójdroŝnego. Cykliczną pracą reaktorów kierować będą moduły sterownicze. Istotnym elementem modułów są sterowniki przemysłowe z zapisanym programem technologicznym firmy URZĄDZEIA SAITARE i OCHROY ŚRODOWISKA Dr inŝ. Ryszard WEDA, które nadzorują automatyczną pracę następujących urządzeń: - przepustnic, elektrozaworów - pomp ścieków Urządzeniami elektrycznymi biorącymi udział w pracy oczyszczalni są: - pompy ściekowe (P) i (P) - hydrostatyczne sondy głębokości SG-S zamontowane w zbiornikach bezciśnieniowych reaktorów szt.; w zbiorniku retencyjnym szt. i osadu nadmiernego szt. - sygnalizatory AC- zamontowane w zbiornikach ciśnieniowych reaktorów szt., w zbiorniku retencyjnym szt. oraz w zbiorniku osadu nadmiernego szt. - przepustnice ścieków na wejściu do bioreaktorów - zawóry trójdroŝne - elektrozawory - dmuchawy Zasada działania pracą pomp jest następująca: - praca pomp ścieków jest przemienna; pompy załączają się ze zwłoką na określony czas na początku fazy napowietrzania - czas trwania zwłoki w załączeniu i pracy pompy jest regulowany nastawami sterownika centralnego - pracą zaworów trójdroŝnych i dmuchaw sterują sterowniki bioreaktorów. Sterowanie dmuchawami regulowane czasowe w dostosowaniu do faz cyklu Zasada działania pracą zaworu trójdroŝnego i dmuchawy jest następująca: zawór trójdroŝny ustawia się w połoŝeniu w czasie fazy napowietrzania, a w połoŝenie w czasie fazy sedymentacji. Dmuchawa załącza się po upływie czasu sedymentacji (początek fazy dekantacji) i wyłącza się po upływie fazy napowietrzania (początek fazy sedymentacji). Czasy trwania faz cyklu pracy reaktora są regulowane nastawami sterownika układu zasilająco - sterującego. astawy czasowe sterownika muszą być regulowane, w zakresach: - czas zwłoki w pracy pompy - min - czas pracy pompy - min - czas fazy napowietrzania - 9 min - czas fazy sedymentacji - 9 min

8 - czas fazy dekantacji - 9 min.. Stacja odwadniania osadu Kompletacja stacji: a) moduł BCVPK, który pracuje w systemie Draimad-Teknobag, b) stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu CP- (zbiornik l) c) spręŝarka oduł BCVPK wyposaŝony jest w elektryczną skrzynkę zasilania. Z tej skrzynki zasilane i sterowane są: - pompa dozująca PD-, P=, kw stacji polielektrolitu - mieszadło, P=,8 kw stacji poliektrolitu - spręŝarka jednofazowa P=, kw; (konieczne ciś. 7 atm. V=l ) Skrzynka elektryczna modułu BCVPK zasilana jest z rozdzielnicy oczyszczalni przewodem YDY /7V x mm. Kabel AKPiA FTPw xx,..7. Przepływomierz ścieków oczyszczonych Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza zainstalowanego na przewodzie odpływowym PVC. Zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny D typu EAG. Przetwornik przepływomierza zamontować obok skrzynki AKPiA. W ukompletowaniu przepływomierza znajduje się przewód pomiarowy do połączenia czujki z przetwornikiem. atomiast przewód zasilania cewki czujki z przetwornika wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest ułoŝyć w ramach zlecenia..tor kablowy zasilania pompowni ścieków Trasa kabla do pompowni podano na Planie Zagospodarowania Terenu oraz schematycznie na rys.. Kabl elektroenergetyczny ukłoŝyć w rurze osłonowej w wykopie na głębokości,7 m (górna ścianka rury osłonowej) atomiast kabel sterowania i pomiarowy układać w rurze RHDPE na głębokości, m, Zachować max odległość pomiędzy kablami zasilania i AKPiA. Przed zasypaniem przeprowadzić inwentaryzację. 7. Ochrona przepięciowa Sieć zasilająca oczyszczalnię (po stronie energetyki zawodowej) zawiera ochronę przepięciową na stacji transformatorowej po stronie Ś i po stronie niskiego napięcia. Ogranicznik przepięć V B+C - 8 Uc-(L-)=8V AC Iimp(/)=,/7, ka Up<, kv Bettermann nr kat. 9 7 zamontować w rozdzielnicy głównej. Kontrola parametrów ograniczników co - lata oraz po uderzeniu pioruna bezpośrednio w budynek. W obwodzie AKPiA projektuje się ogranicznik kl. D typu DEHrail P nr kat. 9 Up<kV

9 8. Ochrona przeciwporaŝeniowa Projekt wykonano w oparciu o normę P-IEC --:; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Obwody elektryczne oczyszczalni będą pracować: - do Rozdzielnicy Głównej oczyszczalni w systemie T-C - wszystkie pozostałe tj. od RG do odbiorników w systemie T-S Przed dotykiem pośrednim zastosowano następujące środki ochrony: - samoczynne wyłączania zasilania. Czas wyłączania poniŝej, s. - połączenia wyrównawcze, które zgodnie z wymaganiami IEC --:, są nieodłącznym warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporaŝeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Części przewodzące, jednocześnie dostępne naleŝy przyłączyć do tego samego uziomu (układu uziemień). Przekroje przewodów połączeń wyrównawczych powinny mm. Do szyn uziemiających przyłączyć metalowe urządzenia technologiczne, rury, metalowe obudowy itp. W trakcie budynku technologicznego- socjalnego z agregatownią (ob. nr ) i reaktora (ob. nr ) oraz dobudowanej części pompowni (ob. nr ) wykonać uziomy fundamentowe. Wszystkie obiekty oczyszczalni połączyć bednarką ocynkowaną x mm. Bednarkę ułoŝyć na dnie rowu kablowego pomiędzy obiektami. Rezystancja uziemienia nie moŝe przekroczyć om. Szynę PE w Rozdzielnicy Głównej połączyć z uziomem fundamentowym budynku socjalnego z agregatownią. W rozdzielnicy stacji dmuchaw bednarkę przyłączyć do szyny PE. - w obwodach sterowniczych za pomocą obniŝonego napięcia do V DC i AC - ochrona będzie uzupełnienia wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie róŝnicowym ma - połączenia wyrównawcze; zostaną zrealizowane przy pomocy bednarki i przewodów LgY mm 9. System monitoringu i wizualizacji System umoŝliwi rejestrację informacji charakterystycznych oczyszczalni m.in. - ilości oczyszczonych ścieków - czasy wystąpienia alarmów: a) awarii zasilania b) zbiornika pompowni c) zbiornika retencyjnego d) reaktorów e) zbiornika osadu nadmiernego f) modułu odwadniania osadu W sytuacjach awaryjnych system uruchomi w oczyszczalni sygnalizację alarmową świetlną i akustyczną oraz powiadomi przez GS osoby upowaŝnione.. Badania odbiorcze Po zakończeniu robót budowlanych przed oddaniem obiektu do eksploatacji, naleŝy przeprowadzić badania odbiorcze (oględziny, pomiary i próby) zgodnie z wymaganiami normy P-E --. Sprawdzić wykonanie poleceń zawartych w dzienniku budowy. Po zainstalowaniu wszystkich elementów zasilania naleŝy: - wykonać pomiary

10 a) rezystancji izolacji kabli i przewodów b) ciągłości przewodów wyrównawczych c) rezystancji uziemienia d) skuteczności samoczynnego wyłączania e) natęŝenia oświetlenia - sprawdzić działanie urządzeń elektrycznych wykonać nastawy i regulacje aparatów - przeprowadzić próby i badania odbiorcze wymagane przez P-IEC --, w tym umieszczenie tablic ostrzegawczych i opisów, - sporządzić protokoły - przed przekazaniem oczyszczalni do eksploatacji opracować szczegółową instrukcję bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych i przekazać inwestorowi Po dokonaniu odbioru sporządzić protokół końcowy odbioru robót.

11 BHP Prace budowlane mogą prowadzić jedynie wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie BHP. Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji prac budowlanych a) roboty ziemne b) roboty montaŝowe linii kablowych nn c) roboty montaŝowe urządzeń elektrycznych d) prace montaŝowe nad i wewnątrz głębokich zbiorników wypełnionych ściekami. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników InstruktaŜ pracowników obejmuje: - imienny podział pracy - kolejność wykonywania zadań - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac w pobliŝu napięcia, kv. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - w czasie wykonywania robót ziemnych miejsce pracy naleŝy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze - prowadzenie robót ziemnych w pobliŝu instalacji podziemnych, a takŝe głębienie wykopów poszukiwawczych wykonywać ręcznie z zachowaniem ostroŝności. - urobek i materiały składać w odległości nie mniejszej niŝ, m od wykopu - w czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia energetyczne, wywieszać tablice o treści ie załączać - elektryczne roboty budowlane uzgadniać z innymi branŝami oraz słuŝbami nadzoru oczyszczalni.

12 Tab.. Bilans mocy. Obliczenia mocy czynnej, biernej, pozornej Lp Obiekt Urządzenie oc urządz. [kw] Sprawn [ eta] oc czynna pobrana [ kw ] Pompownia ścieków f-my ETALCHE PS- Pompa S-H/Z,,7,,8,7,7, x8-h-x, zbiornik z kręgów Pompa S-H/Z,,7,,8,7,7, Ŝelbetowych Øx Pompa typu IF T,9,7,,8,7,9, Zbiornik retencyjny Pompa typu IF T,9,7,,8,7,9, ieszadło typu SR SJ,9,7,,8,7,9, acerator acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE,,78,8,8,7,,8 7 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 8 Bioreaktor Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 9 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH,,7,9,8,7,8,8 Pompa pozioma LFP, typu PJ /,7,7,,79,78,79,8 Zbiornik osadu nadmiernego Pompa pozioma LFP, typu PJ /,7,7,,79,78,79,8 ieszadło SR SF,9,7,,79,78,9, oduł Draimad-Teknobag, typ BCVPK,,8,,7,,,8 Stacja polielektrolitu CP-; pompa PD-,,,9,7,,9, Stacja odwadniania osadu Stacja polielektrolitu CP-; mieszadło,8,,9,7,,, 7 SpręŜarka V= l,,7,9,7,9,, 8 Pomieszczenie technologiczne I Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, 9 Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, Pomieszczenie technologiczne II Wentylator dachowy DAk-/9/V,8,,9,7,,, Pomieszczenie technologiczne I Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody,,, Ogrzewanie (elektryczne grzejniki olejowe kw) szt.,,, Pomieszczenie technologiczne I oraz II Oświetlenie szt. x x [W],7,79,9,79,78,7, cos Fi tg Fi oc bierna pobr. [kvar] oc pozorn a urządz. [kva] oc zainstalowana [kw],9 współczynnik jednoczesności kj=,7 oc szczytowa czynna [kw] oc bierna [kvar] 9, oc bierna szczytowa [kvar] oc pozorna [kva] 8, Prąd obliczeniowy RG [A],7 tg Fi ( naturalny), cos Fi (naturalny),8

13 Pompownia ścieków ETALCHE typ PS-x8-H-x zbiornik z kręgów żelbetowych ØØ x pompy S-H/Z o mocy P=, kw; szt. skrzynka elektryczna autonomiczna; układem sterowania RZS Układ sterowania RZS z sygnalizatorami poziomu typu AC-:. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp). Poziom I (wyłączanie pomp). Poziom A (włączanie pomp). Poziom ALAR (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej) Budynek techniczny Rozdzielnica główna oczyszczalni Kabel YKY x Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) skrzynka elektryczna pompowni ( wyposażenie ) K K SO SO Kabel YKY x ( rura osłonowa niebieska DVR śr. ) Kabel teleinformatyczny FTPw xx, (rura RHDPEwp x,) Bednarka oc x Fragment mapy zasadniczej obręb: -Raducz działka nr / Istniejąca rozdzielnica główna obiektu ( natynkowa żeliwna skrzynkowa) Istniejąca słupowa stacja transformatorowa nr - Transformator S= kva układ sieci T-C Zabezpieczenie w stacji x WT-/T A Kabel YAKY x9 ( do RG) OZACZEIA: K SO ścieki surowe ścieki oczyszczone Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Inwestor: Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce grudzień r. Budynek techniczny Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) Asystent projektanta: Sprawdzający: inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r. grudzień r.

14 7. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo /7V x, mm. Obwody oświetlenia awaryjnego przewodem YDYżo /7 V x, mm.. Oprawy H - H montować na ścianie na wys. m. Oprawy H - H, Ha, Ha montować na suficie. Obwody gniazdek V AC wykonać przewodem YDYżo /7 V x, mm. Obwód gniazda siły xv wykonać przewodem YDYżo /7V x, mm. Przewody układać w korytkach typu KDS [] H//F BAKS (kwasoodporne) do urządzeń w rurkach RL elastycznych z tworzywa sztucznego [IK] Aparaty AKPiA w zbiorniku retencyjnym:. wył. AC- poziom max. Sonda głębokości SG-S (m H O) aparaty montować na profilu kwasoodpornym xx, umocowanym do dna zbiornika (ze względu na wirowanie ścieków) Draimad B Zbiornik retencyjny b Pomieszczenie technologiczne I a H H SZ- skrzynka złączowa nr ( kwasoodporna xx); służy do połączenia; - kabli pomp i mieszadła z kablami zasilania poprzez rozłączniki izolacyjne A/p - kabli aparatów z kablami AKPiA x YDYżo /7 x, (zasilanie pomp) YDYżo /7 x, (zasilanie mieszadła) FTPw xx, ( AKPiA) Rozdzielnica główna oczyszczalni Skrzynka AKPiA YDY x, (zasilanie maceratora) YDY x ( AKPiA; awaria) YDYżo x, (oświetlenie) YDYżo x, ( ośw.awaryjne) YDYżo x, ( wentylatory) Kabel YKY x Istniejąca rozdzielnica główna budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa) G H7 H8 Ha H9 H YDYżo /7 x FTPw xx, ( AKPiA) G G H G7 H b H H a Ha oświetl. pom. techn.i oświetl. pom. techn.ii Rozłącznik BHP b YDYżo x, YDYżo x, Pomieszczenie technologiczne II Rozłącznik przeciwpożarowy prądu Bednarka oc x wyprowadzenie uziomu fundamentowego Wymagana rezystancja uziemienia Rg < Kabel YKY x ( rura osłonowa niebieska DVR śr. ) Kabel teleinformatyczny FTPw xx, (rura RHDPEwp x,) Bednarka oc x. Zbiornik retencyjny; wym.:,x,9x wys,7 [m] a. Pompy IF T; P =,9kW, szt. b. ieszadło SR SJ; P=,9 kw. acerator Vogelsang RotaCut ILIE ACC; P=, kw. Zbiorniki bioreatorów (konstrukcja kompozytowo-stalowa); wym.:,x, x wys., [m] szt.. Zbiornik osadu nadmiernego ( konstrukcja kompozytowo-stalowa); wym. średn,, m wys., m a. ieszadło typu SR SF, P=,9 kw, n= obr./min. średnica śmigła mm. b. Pompa pozioma, monoblokowa LFP, typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min., P=,7 kw) - szt.. oduł systemu Draimad-Teknobag, typ BCVPK. Stacja polielektrolitu typu CP-, V= l, pompa PD-, P=, kw, mieszadło P=,8 kw 7. Sprężarka V= l, p=7 atm. 8. Przepływomierz elektromagnetyczny EAG D 9. Wentylator dachowy DAk-/9/V, P=,8 kw, n=9 obr./min., na podstawie dachowej B/III Ø szt. W czasie rozbudowy budynku technicznego wykonać uziom fundamentowy. Bednarkę oc x mm połączyć ze zbrojeniem fundamentu. Uziom wyprowadzić do GSU w rozdzielnicy głównej, przyłączyć do metalowych obudów urządzeń technologicznych ( połączenie wyrównawcze) skrzynek przyłączeniowych, metalowych rurociągów. Zgodnie z IEC --: połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem LgY mm. Stosować końcówki KOR i połączenia śrubowe zabezpieczone przed korozją. a rurociągach stosować obejmy kwasoodporne. Układ sieci: T-C (od rozdzielnicy transformatorowej do szyn rozdzielnicy głównej oczyszczalni); T-S ( od rozdzielnicy głównej do odbiorników) G G G Aparaty AKPiA w zbiorniku osadu nadmiernego:. wył. AC- poziom max. Sonda głębokości SG-S (m H O) aparaty montować na profilu kwasoodpornym xx, umocowanym do dna zbiornika (ze względu na wirowanie osadu) H Ha. OPK TCW xtl-dw HF [IP] świetlówka G W/8 L-T8 Radium. Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8. Oprawa halogenowa 7W czarna z czujką ruchu CE-8P-B/ CE-8P-B. Łącznik oświetlenia (bryzgoszczelny). Gniazdko V z uziemieniem (bryzgoszczelne). Gniazdo xv,,pe A (dla urządzenia Karcher) 7. Grzejnik olejowy kw z termostatem 8. Wentylator dachowy DAk-/9/V YDYżo x, m m 8 8 Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzający: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Imię azwisko Podpis: Data: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Plan instalacji elektrycznej oraz AKPiA w budynku technicznym oczyszczalni grudzień r. grudzień r. grudzień r.

15 L, L, L L L L L L L, L, L Q Wyłącznik kompaktowy Ith = 8A p Przekładniki prądu DT K=/ kl. S= VA FS< L L L iernik parametrów sieci D L L L 8 9 A B GDI RS 8 +V DC awaria zasilania Q Ith A złączka Weldmiller - ASK- szt. osłonka złączki AP ASK- F *A gg Z-SHL/ EATO nr kat. 88 F *A gg Z-SHL/ EATO nr kat. 88 F CLS-C/ EATO nr kat. 7 F CFI-// EATO nr kat. 77 F CLS-B EATO nr kat. 98 F CFI-// nr kat. 7 F7 CLS-B EATO nr kat. 98 F8 CFI-// nr kat. 7 F9 CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 F CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 F CLS-B EATO nr kat. 7 F CFI-// nr kat. 7 PFA Ogranicznik przepięć V B+C - 8 Uc-(L-)=8V AC Iimp(/)=,/7, ka Up<, kv Bettermann nr kat. 9 7 Fs,, ma Bateria kondensatorów Q= kvar GSU YKYżo,/ kv x mm Pompownia ścieków ETALCHE typ PS-x8-H-x zbiornik z kręgów żelbetowych Ø x pompy S-H/Z o mocy P=, kw; szt. skrzynka elektryczna autonomiczna; układem sterowania RZS YDYżo /7V x mm Stacja odwadniania osadu Stacja CP; pompa PD- Stacja CP; mieszadło Sprężarka V= l YDYżo /7V x, mm G7 Gniazdo x V A Pomieszczenie technologiczne I Karcher YDY /7 x, mm x, mm Oświetlenie wewenętrzne Oprawa hermetyczna IP OPK TCW xtl-dw HF szt. Świetlówka G W/8 L-T8 Radium Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8 Pomieszczenie technologiczne I YDY /7 x, mm x, mm Oświetlenie wewenętrzne Oprawa hermetyczna IP OPK TCW xtl-dw HF szt. Świetlówka G W/8 L-T8 Radium Oprawa awaryjna 8W/h HELIOS-HE HE/-SE/8 Pomieszczenie technologiczne II YDY /7 x, mm G Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne I Przepływowy podgrzewacz wody P= kw/ V AC YDY /7 x, mm YDY /7 x, mm G, Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne I Grzejniki elektryczne P= kw/ V AC x szt. G,, Gniazdo V AC bryzgoszczelne Pomieszczenie technologiczne II Grzejniki elektryczne P= kw/ V AC x szt. Kabel YKY x mm Bednarka oc x Kabel wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku technicznego ( wtynkowa żeliwna skrzynkowa); ułożyć w korytku kwasoodpornym x korytka połączyć przewodem i uziemić Wymagana rezystancja uziemienia Rg < Kabel HDGs /V x oc zainstalowana [kw] Pi = kw oc szczytowa czynna [kw] Ps= kw S Rozłącznik BHP Obudowa rozdzielnicy kwasoodporna [szer.] x [wys] 7 x [głęb.] Obudowa skrzynki AKPiA kwasoodporna [szer.] x [wys] x [głęb.] Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda S Przeciwpożarowy rozłącznik prądu ( na ścianie zewnętrznej przy wejściu ) PFA - PPZRAZF f-my SCHRACK ( przełącznik fazy) Przewody układać w korytkach typu KDS H//F BAKS do urządzeń w rurkach RL elastycznych z tworzywa sztucznego [IK] Układ sieci T-C (od rozdzielnicy transformatorowej do szyn rozdzielnicy głównej oczyszczalni); T-S ( od rozdzielnicy głównej do odbiorników) Inwestor: Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzający: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Imię azwisko Podpis: Data: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni rozłącznik izolacyjny, pompy ścieków grudzień r. grudzień r. grudzień r.

16 L, L, L F LS T,-,A Icu= ka DC SF LH F7 LS T,-,A Icu= ka DC SF7 LH F9 LS T,-,A Icu= ka DC SF9 LH L, L, L F CFI-// EATO nr kat. 78 Wentylator dachowy nr SF Z-HK nr kat.8.i wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC F8 CFI-// EATO nr kat. 78 8SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dachowy nr wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC F CFI-// EATO nr kat. 78 SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dachowy nr wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O.I DC K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne I Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne II Wentylator dachowy [Wen ] DAk-/9/ P=,8 kw, n=9 obr/min In=,A; cos Fi=,7; eta=, Pomieszczenie technologiczne II Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni wentylatory pomieszczeń technologicznych Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

17 L, L, L F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I SF Z-HK nr kat.8 wył. Pompa ścieków [P] H 8LTLB.O S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i V DC Fs SP-7 ma DC F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa ścieków [P] S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF LH.I ieszadło w zbiorn. retenc. SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i +V sc DC F7 LS VT -, A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF7 LH.I SF8 Z-HK nr kat.8 acerator wył. H 8LTLB.O L, L, L S7 V DC 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i +V sc Fs SP-7 ma DC A A K R V DC A A K R V DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K BG9 A V AC Irob=9A P=kW Ith=W na jeden biegun rozruch VA, trzymanie VA A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy K BG9 A V AC Irob=9A P=kW Ith=W na jeden biegun rozruch VA, trzymanie VA A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy YD /7 x mm YD /7 x mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm SZ Łącznik ŁK-R/.8 OB Łącznik ŁK-R/.8 OB Łącznik ŁK-R/.8 OB C C Pompa ścieków [P] IFRA typ IF T P =,88 kw Izn =, A cos f =,8 =,7 silnik wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w termiki szeregowo włączone w uzwojenia fazowe sterujące wewnętrznym przekaźnikiem R Zbiornik retencyjny Pompa ścieków [P] IFRA typ IF T P =,88 kw Izn =, A cos f =,8 =,7 silnik wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz w termiki szeregowo włączone w uzwojenia fazowe sterujące wewnętrznym przekaźnikiem R Zbiornik retencyjny ieszadło typu SR SJ P=,9 kw Zbiornik retencyjny acerator Vogelsang typ RotaCut ILIE ACC P =, kw/ V In =, A cos f=,8 Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni pompy ścieków, mieszadło, macerator Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

18 L, L, L F9 LS VT,-, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF9 LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa osadu nr S8 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH.I DC SF Z-HK nr kat.8 wył. H 8LTLB.O Pompa osadu nr S9 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i F LS VT,-,A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 A -L.I A -L SF LH.I ieszadło w zbiorn. retenc. SF Z-HK nr kat.8 H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc.i L, L, L +V sc DC A A K R V DC +V sc +V sc +V sc K7 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K8 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA O A A 7 K9 BG A cewka V AC A -L Fa A A O JVR 9 K.I termik pompy YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm przewód wyprowadzony z mieszadła C Pompa osadu pozioma, monoblokowa LFP typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min, P=,7 kw) Pompa osadu pozioma, monoblokowa LFP typu PJ / (Q= m/h, h=8 m, n= obr./min, P=,7 kw) ieszadło Flygt typu SR SF P=,9 kw, n=7 obr./min. średnica śmigła mm. Zbiornik osadu nadmiernego Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni pompy i mieszadło osadu nadmiernego Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

19 L, L, L F LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Dmuchawa nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F7 LS T, -, A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 7 DC SF7 LH SF8 Z-HK nr kat.8.i Wentylator dmuchawy nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F9 LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF9 LH Dmuchawa nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF LH Wentylator dmuchawy nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O L, L, L sc +V sc.i DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A O O O O YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. 7 BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni dmuchawa nr, Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

20 L, L, L F LS T, - A Icu= ka F CFI-// nr kat. 78 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Dmuchawa nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF LH SF Z-HK nr kat.8.i Wentylator dmuchawy nr H 8LTLB.O wył. S 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F7 LS T, - A Icu= ka F8 CFI-// nr kat. 78 DC SF7 LH Dmuchawa nr SF8 Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S7 8 LPT SL I x 8 LT C.O sc +V sc.i DC F9 LS T, -, A Icu= ka F CFI-// nr kat. 7 DC SF9 LH Wentylator dmuchawy nr SF Z-HK nr kat.8.i H 8LTLB.O wył. S8 8 LPT SL I x 8 LT C.O L, L, L sc +V sc.i DC +V sc +V sc +V sc +V sc K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA 7 A A 7 K BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA A A 7 K7 BG.DDC cewka V DC P=, W I=mA 7 A A 7 O O O O YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm YDYżo /7 x, mm Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Dmuchawa bocznokanałowa SCL DH nr P =, kw Wentylator obudowy dźwiękochłonnej dmuchawy nr P =, kw; I=, A Inwestor: Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr inż. Ryszard Wenda Stadium: PBW Branża: Elektryczna i AKPiA Obiekt: azwa rysunku: BIURO OCHROY RZĄDU ul. Podchorążych 8, - Warszawa Skala: Rys. 8 BUDOWA OCZYSZCZALI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI RL - przebudowa, rozbudowa bud. kotłowni ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w m.raducz r ewid. działki: /, obręb: -Raducz, gm. owy Kawęczyn, pow. skierniewicki Schemat elektryczny rozdzielnicy oczyszczalni dmuchawa nr, Imię azwisko Podpis: Data: Projektant: Asystent projektanta: mgr inż. GRZEGORZ CHIOWSKI specj. Instalacyjno-inż. w zakresie instalcje elektr. nr ewid. /8 Sk-ce inż. arek Goliszewski specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/9 Sk-ce grudzień r. grudzień r. Sprawdzający: inż. ADA AŁACHOWSKI specj. instal.-inż. w zakresie sieci i inst. elektr. nr ewid. 8/89 Sk-ce grudzień r.

URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin

URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA URZĄDZENIA SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA DR INś. RYSZARD WENDA Lipków, ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin INWESTOR Gmina Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 08 320 Sterdyń NAZWA i ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J.

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. C ZĘSTO C H O W A, U L. K O P E R N I K A 2 1 T E L. / F A X. ( 0 3 4 ) 3 6 6-9 1-1 3, 3 6 6-9 1-1 8 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-939 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo