METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI"

Transkrypt

1 METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego; e-learnigu oraz wskazuje na ró nice pomi dzy nauczaniem tradycyjnym i elektronicznym. Zamieszczono w nim równie wskazania dotycz ce procesu wdra ania rozwi za e-learningowych. Wskazano równie na tendencje w zakresie dynamicznego konstruowania narz dzi nauczania elektronicznego, czego przykładem s projekty typy Rapid e-learning. Cz ci zasadnicz artykułu s interpretacje dotycz ce systemów zarz dzania nauczaniem w e-learningu (moduły LMS, LCMS, VCS), wraz z przykładami platform i teoretycznymi podstawami dotycz cymi integracji systemów zarz dzania nauczaniem elektronicznym. Słowa kluczowe: nauczanie elektroniczne, e-learning, zarz dzanie projektami e-learningowymi, systemy zarz dzania w e-learningu, Rapid e-learning, LMS, LCMS, VCS 1. Wprowadzenie e-learning, czyli Technology-Based Learning E-lerning jest form nauczania ukierunkowan na osob ucz c si. Dostarcza on rodków pozwalaj cych na zaspakajanie indywidualnych potrzeb zwi zanych z nauk. Proces ten mo e by realizowany poprzez uczestnictwo w grupach ucz cych si lub w grupach zainteresowa, których członkowie zdobywaj i wymieniaj wiadomo ci. E-learning umo liwia samodzielne uczenie si, a nawet do niego zach ca, jednak skuteczno nauki w tym systemie w du ym stopniu zale y od wsparcia zapewnianego ucz cym si. To efektywno tego wsparcia, a nie stosowanie wymy lnej technologii, tworzy prawdziw warto dodan [1]. Schramm [2] wymienia trzy zastosowania e-learningu: 1. Kształcenie przy wykorzystaniu technologii multimedialnych ucz cy zapoznaje si z materiałami szkoleniowymi wła ciwie bez kontaktu z innymi ucz cymi si czy te z trenerem prowadz cym. 2. Kształcenie w czasie rzeczywistym zogniskowane jest wokół ucz cego si i ukierunkowane na działanie; w znacznej mierze opiera si na kontaktach z innymi ucz cymi si i z trenerem prowadz cym. 3. Nieformalne kształcenie w systemie e-learningu dotyczy kształcenia w ramach organizacji; jest ukierunkowane na praktyk i opiera si na wielokierunkowych interakcjach mi dzy ucz cym si, opiekunami nadzoruj cymi i ekspertami w normalnym trybie pracy. Wszystkie z wymienionych powy ej zastosowa współcze nie ewoluuj i nabieraj wi kszego znaczenia. Warto wskaza na interpretacj przedrostka e w poj ciu e-learning. W potocznym znaczeniu przedrostek e pochodzi od angielskiego electronic (czyli: elektroniczne, cyfrowe). Mo na ogólnie przyj, e e-learning to forma przekazywania wiedzy, opisana nast puj cymi cechami:

2 84 Piotr Głowicki, Gabriel Łasi ski Metodyka zarz dzania projektami e-learningowymi nauczyciel i uczniowie s od siebie odseparowani, stosowane s media CYFROWE (w ramach interakcji oraz na potrzeby budowania obiektów wiedzy i przekazywania tre ci), zapewniona jest dwustronna CYFROWA komunikacja, nad cało ci czuwa edukacyjny system zarz dzania (LMS, LCMS), cz zada edukacyjnych jest realizowana synchronicznie (w czasie rzeczywistym), zapewnione jest odpowiednie zaplecze technologiczne i zespoły ludzkie, proces przebiega według okre lonych standardów w trybie synchronicznym, spełnione s okre lone standardy SCORM, AICC (i/ lub inne) Mo na zdefiniowa elearning równie jako satysfakcjonowanie wiedz poprzez cyfrowe media takie jak Internet, Intranet, Extranet, przekaz satelitarny, systemy audio i wideo, interaktywn telewizj oraz systemy no ników (CD-ROM, FDD, HD, DVD, Blu-Ray, ta my magnetyczne, płyty optyczne itd.). Podstawowe elementy systemu e-learningowego: interaktywne moduły lekcyjne, poczta elektroniczna, news groups, grupy dyskusyjne, forum dyskusyjne, narz dzia synchroniczne w Internecie: o chat, o audio- i wideokonferencje, o white board (forma pracy grupowej w czasie rzeczywistym) [3]. Aby zobrazowa nieco szerzej poj cie nauczania elektronicznego, na rysunku 1 przedstawione zostały mo liwe obszary zastosowania rozwi za e-learningowych [4]. e-learning Sektor publiczny Administracja rz dowa samorz dowa Organizacje i przedsi biorstwa szkolenia wewn trzne, szkolenia zewn trzne Sektor publiczny szkoły podstawowe, gimnazja, licea, uczelnie wy sze Szkoły indywidualne (prywatne) ródło: Machol A., Rysunek 1. Obszar zastosowa rozwi za e-learningowych Ze wskaza firm zajmuj cych si przetwarzaniem informacji (IDC) wynika, e około 60% rynku e-learningowego koncentruje si w sektorze przedsi biorstw. Jak wida, obszar zastosowania jest niezwykle szeroki. Obejmuje praktycznie cał przestrze rynkow. Przy definiowaniu poj cia e-learningu warto wspomnie o wyst puj cym w tym terminie przedrostku e. W kolejnym podrozdziale dokonana zostanie interpretacja tego przedrostka.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Znaczenie przedrostka e w e-learningu Poni ej przedstawione zostały propozycje interpretacji przedrostka e w terminie: e-learning [5]: Exploration e ucze u ywa sieci i narz dzi eksploracyjnych w celu zdobycia informacji i penetracji dost pnych zbiorów; Experience system e-learningowy oferuje e uczniowi kompletny zasób do wiadcze od synchronicznego nauczania, przez wymian informacji i dyskusj, do samodzielnej nauki; Engagement system e-learningowy inspiruje e ucznia przez mo liwo kreatywnego doj cia do dojrzałego uczenia si współpracy; Eease of use nie tylko system jest łatwy w obsłudze dla uczniów, którzy posiadaj do- wiadczenia zwi zane z obsług mediów, ale nauczanie w tym systemie sprawia, e e ucze w łatwy sposób staje si dost pny dla nauczycieli korzystaj cych z ró nych technicznych systemów (platform) (Windows, N4AC, Unix, etc.); Empowerment system daje uczniowi do r ki ster własnej drogi edukacyjnej. Jak mo na zauwa y, interpretacja przedrostka e w poj ciu e-learning nie ogranicza si wył cznie do kontekstu nauczania elektronicznego. Przesłanki te poszerzaj samo poj cie i wskazuj na kolejne obszary dotycz ce tego poj cia. Aby wyra nie zaznaczy odmienno tradycyjnej edukacji od edukacji e-learningowej, mo na wskaza na ró nice zaproponowane przez Runiewicz- Wardyn [6] przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Ró nice pomi dzy tradycyjnym a elektronicznym nauczaniem Nauczanie tradycyjne Nauczyciel w centrum procesu Jeden standard dla wszystkich Klasy i budynki szkolne jako podstawowa infrastruktura Uczenie si w czasie trwania godzin lekcyjnych Fakty i powtarzanie Indywidualne zmierzanie si z wyzwaniami Korzystanie z tekstu Semestralne rozmowy indywidualne ródło: Runiewicz-Wardyn M., elearning Ucze w centrum procesu Koncentracja na zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Dystrybuowanie nauczania z wielu miejsc Uczenie si w dowolnym czasie My lenie krytyczne, szeroko kontekstowe Współpraca i dialog pomi dzy studentami i nauczycielem Wykorzystanie ródeł Komunikacja codzienna Przedstawione ró nice wskazuj na dodatkowy kontekst dotycz cy nauczania tradycyjnego oraz e-learningu. Warto zwróci szczególnie uwag na fakt zmiany orientacji i postawienia w punkcie centralnym procesu indywidualnych potrzeb ucznia, osoby ucz cej si. Korzy ci wynikaj ce ze zmiany orientacji w procesie nauczania s wykorzystywane zarówno w edukacji akademickiej, jak i w sferze biznesowej. Ellis [7] wskazuje na nast puj ce obszary zastosowa e-learningu w biznesie (rys. 2).

4 86 Piotr Głowicki, Gabriel Łasi ski Metodyka zarz dzania projektami e-learningowymi Szkolenie partnerów biznesowych 7,1% IT - programowanie IT - infrastruktura sieciowa 11,2% 14,3% Szkolenie pracowników działu sprzeda y Faza pocz tkowa implementacji Reorganizacje firmy 19,4% 19,4% 19,4% Kwestie regulacyjne Aktualizacje informacji o produktach Szkolenie pracowników obsługi klienta Szkolenia zawodowe 36,7% 37,8% 40,8% 40,8% IT - aplikacje desktopowe 46,9% Podstawowe umiej tno ci biznesowe 51,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ródło: Ellis R., Rysunek 2. Zastosowanie e-learningu w biznesie Jak widzimy na przedstawionym powy ej zestawieniu, współcze nie rozwi zania e-learningowe maj zastosowanie w wielu sytuacjach. Analizuj c te wskazania, mo na zaobserwowa, e e-learning jest wykorzystywany zarówno procesowo (w oparciu o realizowan strategi biznesow ), jak i sytuacyjnie (w odpowiedzi na potrzeby wynikaj ce z wprowadzanych zmian). Najwi ksze zastosowanie (cho nieznacznie) e-learning wykazuje w przypadku kształcenia podstawowych umiej tno ci biznesowych. Równie popularne jest wykorzystywanie tego narz dzia w sferze kształcenia specjalistycznego desktopowego. Przez kształcenie desktopowe nale y rozumie kursy elektroniczne, kształc ce u ytkowników aplikacji bezpo rednio w trakcie wykonywanej pracy. S to cz sto tzw. zrzuty ekranów, krótkie filmy, sekwencje przykładowych działa i operacji w ramach konkretnych narz dzi informatycznych. Do popularny jest równie e-learning w kształceniu w obszarze szkole zawodowych. Ciekawa jest równie analiza dotycz ca instrumentarium stosowanego w ramach rozwi za e-learningowych. Rysunek 3 przedstawia narz dzia stosowane w ramach e-learningu [7]. Jak mo na zaobserwowa na poni szym rysunku, w ramach infrastruktury nauczania elektronicznego zdecydowanie dominuj autorskie narz dzia i rozwi zania. Z jednej strony jest to pozytywne zjawisko, poniewa wskazuje ono na realizacj indywidualnych potrzeb w ramach organizacji, z drugiej jednak strony mo e by przyczyn trudno ci w zakresie standaryzacji i unifikacji w obszarze rozwi za e-learningowych. Elektroniczne laboratoria Narz dzia tworzenia sieci społecznych Narz dzia integracji materiału Gry Narz dzia produkcji wideo Wideo-konferencje Symulacje Wirtualne klasy 5,2% 7,2% 8,2% 10,3% 11,3% 12,4% 14,4% 18,6% 20,6% 21,6% 24,7% 27,8% 28,9% 46,4% 47,4% 50,4% Narz dzia oceniane i testowane Narz dzia autorskie 53,6% 55,7% 61,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ródło: Ellis R., Rysunek 3. Infrastruktura e-learningowa w rozwi zaniach biznesowych

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Na uwag zasługuje fakt powszechnego stosowania narz dzi oceny i narz dzi testowych. Rozwi zania elektroniczne równie mog spełnia takie funkcje, ułatwiaj c i przy odpowiednich warunkach sprzyjaj c obiektywizacji ocen i wyników testów wiedzy czy te testów innego typu. 3. Rapid e-learning Poj cie e-learningu ma ju ponad 10 lat. Ewoluuj narz dzia, metody i zakres zastosowa tego narz dzia. Dostrzegane s korzy ci jak i ograniczenia rozwi za zdalnego, elektronicznego nauczania. W 2004 roku pojawił si termin rapid e-learning. Po raz pierwszy zastosował go Elliott Masie w trakcie swojego seminarium prowadzonego w Las Vegas. Nast pnie Josh Bersin opublikował studium na temat rapid e-learningu. Bersin [8] definiuje rapid e-learning za pomoc nast puj cych kategorii: Rapid e-learning to szkolenie, które mo e zosta przygotowane w mniej ni trzy tygodnie; Eksperci przedmiotu (SMEs) s najwa niejszym zasobem przy tworzeniu szkolenia; Dobrze znany program narz dziowy (np. PowerPoint) lub przyjazne dla u ytkownika szablony s punktem startu w tworzeniu kursu; Wa na jest prosta ocena, informacja zwrotna i ledzenie post pów; Mog by zawarte elementy medialne, które wzbogacaj nauk, ale nie tworz barier technologicznych (np. głos), y ucz ce mog zosta przerobione w godzin lub w czasie krótszym, najcz ciej w 30 minut, Mo e zosta wykorzystany synchroniczny (live) lub asynchroniczny model e-learningu. Pojawienie si tego typu wariantu nauczania elektronicznego wynika z potrzeb szybkiego kształcenia i przyswajania wiedzy we współczesnym wiecie. Dynamika wyst powania zmian skłoniła autorów elektronicznego nauczania do tworzenia dynamicznych kursów, mo liwych do przygotowania i wdro enia w jak najkrótszym czasie. Poni ej przestawiono w obrazowy sposób miejsce rapid e-learningu w wymiarze czasowym i wymiarze kompetencyjnym [9]. Certyfikowane umiej tno ci Nowe umiej to ci i kompetencje Wiedza Transfer Wiki Rapid e-learning Wirtualne klasy E-learning tradycyjny Symulacje Informacje Podcasty Blogi Webinars Czas Dni Tygodnie Miesi ce Rysunek 4. Umiejscowienie rapid e-learningu w przestrzeni kompetencyjnej ródło: K pi ska-jakubiec A., Majewski S., 2009.

6 88 Piotr Głowicki, Gabriel Łasi ski Metodyka zarz dzania projektami e-learningowymi Rozwi zanie typu Rapid e-learning wydaje si potencjalnie ciekawym i efektywnym kierunkiem rozwoju rozwi za z zakresu nauczania elektronicznego. Kolejny podrozdział zostanie po wi cony problematyce systemów zarz dzania nauczaniem wykorzystywanych w ramach e-learningu. 4. Systemy zarz dzania nauczaniem Zarz dzanie e-learningiem obejmuje trzy sfery zwi zane z procesem nauczania: zarz dzanie nauczaniem, zarz dzanie tre ci nauczania, zarz dzanie komunikacj i współprac synchroniczn. Wszystkie trzy systemy s dost pne w wielu formach (niejednokrotnie systemy LMS s nazywane platformami nauczania). Pierwszy z systemów to system zarz dzania nauczaniem LMS (Learning Management System), drugi system to LCMS (Learning Content Management System). Warto podkre li, i niektórzy producenci systemów wspomagaj cych zarz dzanie nauczaniem integruj funkcje obu tych systemów. Tworzone s tzw. platformy zarz dzaj ce e-learningiem. System LMS zapewnia pojedynczemu słuchaczowi dost p do ró nych ródeł nauczania i automatyzuje administrowanie programem szkolenia. LMS nie jest jednolit aplikacj. Jest to jednak software proponowany przez wi kszo konsorcjów zaanga owanych w proces e-nauczania. LMS powinien umo liwia swym u ytkownikom wykonywanie wszelkich czynno ci w prosty sposób. Ze wzgl du na specyfik zdalnego nauczania istotne jest równie, aby twórcy LMS-u uwzgl dnili ograniczenia technologiczne zwi zane z obci eniem sieci. LMS jest rozwi zaniem wysokiego poziomu, o znaczeniu strategicznym, słu cym do planowania, dostarczania i zarz dzania procesem nauczania w organizacji [4]. LMS spełnia wiele istotnych funkcji w procesie dydaktycznym. Pełne wykorzystanie systemu tej klasy znacznie upraszcza i przyspiesza zarz dzanie procesem szkole. Podstawowymi zadaniami systemu s przede wszystkim działania [10]: zarz dzaj ce: o projektowanie harmonogramów zaj, kursów i szkole, o budowanie katalogu dost pnych zasobów, o import i udost pnienie kursów osobom szkolonym, o zarz dzanie zasobami trenerskimi, o zarz dzanie zasobami (salami wykładowymi, projektorem etc.), o zarz dzanie opłatami za kursy lub ich kosztami; ledz ce proces szkole, które: o zapisuj dane dotycz ce procesu edukacyjnego dla ka dej osoby szkolonej z osobna, o ledz działania trenerów, o monitoruj zachowania studentów podczas uczenia si, o ewidencjonuj koszty procesu szkole ; raportuj ce, gdzie dost pne s ró nego rodzaju raporty dotycz ce rezultatów nauczania, satysfakcji studentów, ich zachowa w procesie edukacyjnym oraz inne raporty o charakterze administracyjnym. Po zako czeniu sekwencji kursu system LMS mo e wygenerowa sprawdzian wiadomo ci oparty na wymaganiach dotycz cych tematyki kursu. LMS mo e równie sporz dzi szczegółowy

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, raport. System zarz dzania uczeniem si mo e by traktowany jako platforma, na której archiwizuje si i wykorzystuje kursy online i komponenty kursów. Struktura komunikacji i funkcjonowania systemu zarz dzania LMS została przedstawiona na kolejnym rysunku [11]. integracji kursów Gotowe kursy Informacje o uczestnikach (wymagania) zarz dzania nauczaniem Informacje o przebiegu nauczania Tre kursu zamówiona przez uczestnika obsługi uczestnika Informacje o przebiegu nauczania Tre kursu zamówiona przez uczestnika komunikacyjny ródło: Nichols M., Rysunek 4. Struktura komunikacji i funkcjonowania systemu LMS Do najbardziej powszechnych systemów LMS i LCMS w Polsce nale [12]: Lotus Learning Space, IBM, Docent, Hewlett Packard, SABA, Betacom, ilearning, Oracle, Intralearn, BCnet, Edumatic, Edustrada, Alatus, Alatus. Systemy ró ni si od siebie wła ciwo ciami, funkcjonalno ci i obszerno ci interfaców. Tak jak bywa w przypadku rozwi za komercyjnych w zakresie programowania, spodziewa si nale y w przyszło ci du ej konkurencyjno ci równie w obszarze systemów klasy LMS i LCMS. 5. System zarz dzania tre ci nauczania System zarz dzania tre ci nauczania Learning Content Management System (LCMS) jest aplikacj umo liwiaj c nauczycielowi i uczniowi zarz dzanie tre ci i kontrolowanie przebiegu nauczania [4]. Ka dy kurs b d program dydaktyczny nale y rozpatrywa w kategorii zło onego systemu. Dlatego te jego projektowanie polega na tworzeniu jednostek dydaktycznych w jedn cało tematyczn. Ka dy z obiektów wiedzy (ka da jednostka tematyczna) zawiera trzy komponenty: cel szkolenia to, co ucze osi gnie lub opanuje po zamkni ciu bloku tematycznego, tre nauczania niezb dn do osi gni cia celu (np. tekst, zapis cyfrowy, symulacje, gry, slajdy, zało enia tematyczne, know-how), formy oceniania, sprawdzenie, w jakim stopniu cele s osi gni te. Obiekt wiedzy zawiera równie zgodnie ze standardami e-learningowymi metadane, czyli etykiety opisuj ce zawarto i cel systemu LCMS. LCMS przechowuje obiekty wiedzy w centralnej

8 90 Piotr Głowicki, Gabriel Łasi ski Metodyka zarz dzania projektami e-learningowymi składnicy (repozytorium), a twórcy programu dydaktycznego (lub zespół twórców) przegl daj repozytoria i dokonuj wyboru tre ci. Dzi ki podziałowi tre ci pewnego obszaru tematycznego na mniejsze cz ci uzyskujemy wi ksz precyzj nauczania (dostosowanie do ogranicze czasowych i preferencji uczniów). Podstawowymi komponentami systemu LCMS s : Składnica obiektów wiedzy (moduł repozytorium wiedzy) to scentralizowana baza danych, w której tre ci kolejnych modułów s przechowywane i zarz dzane. W praktyce pojedyncze obiekty wiedzy s udost pnianie okre lonym uczniom b d te s u ywane jako komponenty wi kszych modułów. Ten sam obiekt mo e by u ywany wielokrotnie do ró nych celów. Integratywno zachowana jest bez wzgl du na platform dostarczaj c obiekty; zapewnia j uniwersalny j zyk XML 3 (poprzez oddzielenie tre ci od logiki i kodu programu). Zautomatyzowana aplikacja autoryzacyjna u ywa si jej do tworzenia obiektów wiedzy wielokrotnego u ycia. Aplikacja automatyzuje prace nad rozbudow obiektów wiedzy, dostarczaj c autorom mo liwo ci, jakie daj szablony i scenariusze zawieraj ce zasady projektowania nauczania. Dynamiczny interfejs wydaj cy jest niezb dny do udost pnienia obiektów wiedzy opartych na profilach, testach wst pnych i/ lub zapytaniach ucznia. Aplikacja administracyjna u ywa si jej do zarz dzania listami uczestników, ledzenia i raportowania post pów uczniów oraz dostarczania innych podstawowych funkcji administracyjnych. Informacje te mog pochodzi od zbiorów LMS (przy zało onej integratywno ci systemów). Struktura komunikacji i funkcjonowania systemu LCMS została przedstawiona na kolejnym rysunku [4]. projektowania kursów Przenoszenie istniej cych kursów do edycji Tworzenie obiektów, aktualizacja, etykietowanie Repozytorium wiedzy Obiekty wchodz ce w skład kursu Zapytania do bazy, informacje o post pach w nauce dostarczania kursu Informacje steruj ce procesem nauki słuchacza Modyfikacja profilu słuchacza administracyjny ródło: Machol A., Rysunek 5. Struktura komunikacji i funkcjonowania systemu LCMS 3 XML (Extensible Markup Language) - j zyk słu cy do definiowania formatu i struktury dokumentów. Podzbiór j zyka SGML (Standard Generalized Markup Language) przeznaczonego do opisywania zło onych struktur danych w plikach tekstowych. ródło:

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, LCMS mo e tak e analizowa trendy poprzez porównywanie preferencji u ytkowników, wybieranych cie ek i szczegółów wydajno ci na tych cie kach. Zgromadzone dane umo liwiaj dostosowanie tre ci do faktycznych oczekiwa u ytkowników. LCMS mo e, wykorzystuj c zebrane informacje, prognozowa cie ki nauczania w oparciu o profile u ytkowników. Dla lepszego wyobra enia procesów zachodz cych pomi dzy systemami LMS i LCMS przedstawiono porównanie obu systemów w tab. 2. [4] Tabela 2. Porównanie systemów LMS i LCMS LMS LCMS Korzystaj cy z systemu Wszyscy słuchacze i organizacja projektanci tre ci kursu, słuchacze potrzebuj cy zindywidualizowanej tre ci. Zapewnia podstawowe zarz dzanie wynikami szkolenia, tre ci szkolenia potrzebami szkolenia, planowaniem szkolenia, programami szkolenia. Zarz dza e-learningiem Tak Tak Zarz dza tradycyjnymi formami Tak Nie szkolenia ledzi post py słuchaczy Tak Tak Wspomaga prac słuchaczy Tak Tak Obejmuje zarz dzanie profilami Tak Nie słuchaczy Ustala harmonogram zdarze Tak Nie Generuje pytania testowe Tak Tak Wspomaga tworzenie tre ci Nie Tak Zapewnia narz dzia do sterowania procesem tre ci Nie Tak ródło: Machol A., Gdy u ytkownik w celu zwi kszenia wydajno ci instaluje obydwa systemy, LMS i LMCS, to ich cisła integracja jest absolutn konieczno ci, poniewa LMS i LMCS obejmuj ró ny zakres działa administracyjnych. Brak integracji tych systemów prowadzi do wadliwych rozwi za i konfliktów. cisła integracja sytemu LMS i LCMS mo e umo liwi szereg zaawansowanych działa, które s niedost pne przy zastosowaniu tylko jednego produktu. LCMS mo e wykorzystywa informacj dost pn w LMS tak jak: profile, preferencje, stanowisko, dane dotycz ce kompetencji, aby dostarczy w sposób automatyczny zmodyfikowan cie k szkoleniow. 6. System zarz dzania komunikacj i współprac synchroniczn VCS (Virtual Classroom System) system wirtualnej klasy jest rozwi zaniem umo liwiaj cym zarz dzanie i prowadzenie nauczania na odległo w trybie synchronicznym. Udost pnia on szereg mo liwo ci współpracy, komunikacji oraz dystrybucji wiedzy z natychmiastowym sprz e-

10 92 Piotr Głowicki, Gabriel Łasi ski Metodyka zarz dzania projektami e-learningowymi niem zwrotnym. Systemy klasy VCS s powszechnie wykorzystywane jako narz dzia do prezentacji i pokazów na odległo [10]. Kolejne zestawienie (Tabela 3) ukazuje porównanie pomi dzy systemami zarz dzania stosowanymi w e-learningu. Tabela 3. Porównanie systemów zarz dzania w e-learningu Kryterium LMS LCMS VCS Cel Ludzie Wiedza Komunikacja Główna funkcja Zarz dzanie szkoleniami i budowaniem kompetencji Zarz dzanie materiałami szkoleniowymi Zarz dzanie komunikacj i współprac Grupa docelowa Firmy, instytucje b d działy organizuj ce i zarz dzaj ce procesem edukacyjnym Firmy, instytucje lub działy specjalizuj ce si w budowie szkole oraz zarz dzaniu wiedz Firmy, instytucje b d działy charakteryzuj ce si du interakcj wewn trzn lub zewn trzn Mo liwo ci zarz dzania procesem szkole Mo liwo ci budowy kursów Mo liwo ci interakcji Hipotetyczne potrzeby integracyjne ródło: Hyla M., Pełne, obejmuj ce nie tylko szkolenia zdalne, ale równie stacjonarne Wyra nie ograniczone, zazwyczaj mo liwo budowy wył cznie prostych form wiczeniowych Wyra nie ograniczone, zazwyczaj jest to chat i (lub) lista dyskusyjna Integracja z systemami korporacyjnymi (CRM, HR, SCM), Wyra nie ograniczone, obejmuj ce wył cznie kursy zbudowane za pomoc okre- lonego systemu Pełne repozytorium tre ci, zarz dzanie obiektami i wersjami elementów, obiektów oraz prac grupow Wyra nie ograniczone, zazwyczaj jest to chat i (lub) lista dyskusyjna Integracja z LMS i VCS Wyra nie ograniczone, obejmuj ce wył cznie proces nauczania synchronicznego Wyra nie ograniczone, obejmuj ce wył cznie proces nauczania synchronicznego Pełne mo liwo ci interakcji: współpraca i komunikacja poprzez sie Integracja z LMS i LCMS Problematyka dotycz ca systemów zarz dzania stosowanych w nauczaniu elektronicznym rozwija si bardzo dynamicznie. Zwi kszaj si mo liwo ci i oczekiwania stawiane przed t form doskonalenia. Nale y si spodziewa w najbli szym czasie powstawania nowych rozwi za, umo liwiaj cych lepsz komunikacj i daj cych wi ksze mo liwo ci w zakresie zarz dzania tre- ciami i procesami nauczania. [1] Armstrong M., Zarz dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków, [2] Schramm J., The Change Agenda, CIPD, Londyn, [3] Głowicki P., E-learning szanse i zagro enia dla współczesnej edukacji, Praca magisterska, AWF Wrocław, [4] Machol A., Kompendium wiedzy o sieciach, nr 5,. e-learning i-learning; Akademia NetWorld, [5] Jaffray P., Helping Investors Climb the e-learning Curve, USbancorp, [6] Runiewicz-Wardyn M., Towards building an elearning environment in Poland, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, [7] Ellis R., E-learning trends 2008, Learning Circuits, ASTD, 2008.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [8] Bersin J., Making Rapid E-Learning Work, MediaTec Publishing Inc, USA, [9] K pi ska-jakubiec A., Majewski S., Efektywno systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsi biorstwa, e-mentor Numer 2/2009, SGH, [10] Hyla M., E-learning od pomysłu do rozwi zania, Solidex, Kraków, [11] Nichols M., A theory for elearning, Educational Technology & Society, 6(2), 1 10, [12] Głowicki P., System nauczania hybrydowego jako instrument wspierania rozwoju organizacji sportowych, rozprawa doktorska, Wrocław, METHODOLOGY OF MANAGING E-LEARNING PROJECTS Summary The article contains the definition and interpretation of the electronic learning (e-learning),. and is identifying differences between the traditional and electronic learning. In it readings concerning the process of implementing e-learning solutions were also printed. Article also covers information s about tendencies in the scope of dynamic constructing tools of the electronic learning, with example types of that are Rapid e-learning projects. Interpretations concerning management systems are a fundamental part of the article (LMS, LCMS, VCS modules), together with examples of platforms and theoretical bases about of integration of systems of managing the electronic learning. Keywords: the electronic learning, e-learning, managing e-learning projects, systems of managing in the e-learning, Rapid the e-learning, LMS, LCMS, VCS Piotr Głowicki Gabriel Łasi ski Katedra Komunikacji i Zarz dzania w Sporcie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej

Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Numer obszaru: 4 Technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy programowej Narzędzia TIK w projekcie gimnazjalnym (ze szczególnym uwzględnieniem Internetu) Symbol szkolenia: TIKPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne;

Scenariusz lekcji. podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo informacyjne; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Cywilizacja informacyjna i kultura mediów 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: podać definicję pojęcia cywilizacja informacyjna ; scharakteryzować społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne

Założenia RPO WM 2014-2020. Konsultacje społeczne Założenia RPO WM 2014-2020 Konsultacje społeczne Cel Założeo RPO WM 2014-2020 Dokument został opracowany w celu wyznaczenia obszarów wsparcia dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM)

Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Rozwój Polskich Uczelni FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska - nowa specjalność magisterska w języku angielskim (MADEM) Małgorzata Plechawska-Wójcik

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu lub profili I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. PROGRAM KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/2012/2013 Senatu UKW z dnia 25 września 2013 r. Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI:

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI: PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ : 1. Analiza potrzeb szkolenowych jako pierwszy etap przygotowania. 2. Narzędzia i metody stosowane w analizie potrzeb szkoleniowych: Kwestionariusz,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo