INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE"

Transkrypt

1 Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki. 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy. 4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu uczenia się. 5. Dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągnięć przyjętych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności. 6. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci. II. Ocenia się: 1. W stopniach szkolnych, określonych w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych. 2. Za pomocą ustalonych standardów wymagań edukacyjnych w stosunku do przedmiotu informatyka z zakresu umiejętności i wiadomości zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów oraz standardów wymagań edukacyjnych oraz w zakresie postaw uczniów. III. Zasady oceniania 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasady sprawiedliwości, z możliwością stworzenia indywidualnego programu naprawy. 2. Ocenie podlegają: a) praca na lekcji - ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć w formie kontroli osiągania celów operacyjnych lekcji, - odpowiedzi ustne, - jakość pracy i aktywność na lekcji, - współpraca w grupie, b) sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem, przeprowadzane w postaci:

2 Ocenianie przedmiotowe INFORMATYKA 2 pisemnej (za pomocą specjalnych kart pracy) oraz praktycznych ćwiczeń przy komputerze, c) prace domowe: - bieżące utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji, - długoterminowe stanowiące pracę nad projektem tematycznym, - prace nieobowiązkowe będące samodzielną uczniowską propozycją poszerzenia wiadomości i umiejętności, d) osiągnięcia specjalne. IV. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny 1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informatyczną. 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizacja pracy. 4. Praca z programem stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania przewidzianych rezultatów. 5. Rozwiązywanie problemów dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywanego zadania. 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 7. Aktywność na lekcjach. 8. Współpraca w grupie. 9. Wkład pracy ucznia. 10. Stopień motywacji uczenia się. V. Narzędzia i czas sprawdzania osiągnięć uczniów. 1. Sprawdziany (praktyczny; w formie kart pracy) po każdym dziale, obowiązkowe a. Sprawdziany zapowiedziane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje uczniom cele, zakres materiału i kryteria ocen pracy. b. Jeżeli uczeń opuści test sprawdzający z przyczyn losowych, to powinien go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. c. Uczeń może poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.

3 Ocenianie przedmiotowe INFORMATYKA 3 d. Przy poprawieniu sprawdzianu i odbywaniu go w drugim terminie kryteria pozostają takie same. e. Uczeń ma prawo do poprawienia dwóch ocen cząstkowych w ciągu semestru. 2. Ćwiczenia praktyczne w semestrze. 3. Odpowiedzi ustne dotyczące treści znanych i nowych oceniane wg znanych uczniom kryteriów, np.: rzeczowości, dynamiczności, aktywności myślowej. 4. Ocenianie bieżące pracy ucznia na każdej lekcji, polegające na: - obserwowaniu pracy uczniów i zbieraniu informacji na temat:: samodzielności wykonywania ćwiczenia, korzystania z odpowiednich pomocy (systematyczne notowanie w zeszycie, pomocy zawartej w programie czy instrukcji programu, a nie wyłącznie z pomocy sąsiedzkiej czy pytań kierowanych do nauczyciela), prawidłowego planowania pracy (napisanie krótkiego planu działania w zeszycie), - obserwowaniu, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania danego zadania wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności i czy są to działania świadome, czy uczeń wykonuje planowo wszystkie czynności, nie działa chaotycznie lub przypadkowo, - zadawaniu, w trakcie wykonywania przez uczniów ćwiczeń, pytań o zastosowaną metodę, o sposób otrzymania danego rozwiązania i uzasadnienie wybranej metody. należy zwrócić uwagę na sposób formułowania odpowiedzi czy jest ona wynikiem pełnego zrozumienia problemu i zastosowanej metody, czy też jest pobieżna i uczeń potrafi jedynie wykonać praktycznie ciąg pewnych czynności, lecz nie rozumie celu działania i znaczenia pojawiających się pojęć, - premiowaniu uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie. - Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę ustną, której celem jest uwidocznienie poprawnych działań i nawyków uczniów oraz wskazanie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. 5. Planowa obserwacja postaw ucznia i rozmowy z uczniem. - przygotowanie stanowiska pracy, - aktywność i zaangażowanie na lekcji, - współpraca w grupie, - tempo pracy, - przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. 6. Inne formy aktywności (np. wykonywanie zadań nadobowiązkowych). 7. Uczeń powinien uzyskać co najmniej cztery oceny cząstkowe w semestrze. 8. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w ciągu semestru.

4 Ocenianie przedmiotowe INFORMATYKA 4 VI. Zasady ustalania oceny bieżącej 1. Obszary, w których uczeń oceniany jest wg tabeli wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności z informatyki: sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia, odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności. 2. W zakresie postaw w stosunku do przedmiotu informatyka ocenie podlega: przygotowanie stanowiska pracy, aktywność i zaangażowanie na lekcji, współpraca w grupie, tempo pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy. Oceny z prac pisemnych wynikają z ilości otrzymanych przez ucznia punktów wg następujących przedziałów: 0% - 29% - niedostateczny 30% - 49% - dopuszczający 50% - 74% - dostateczny 75% - 89% - dobry 90% - 99% - bardzo dobry 100% + zad. dodatkowe celujący Za uzyskanie górnej granicy punktów z danego przedziału procentowego dodaje się do stopnia "+". VII. Zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej Ocena śródroczna i roczna uwzględnia otrzymywane przez ucznia oceny w trakcie semestru, przy czym największą wagę mają oceny ze sprawdzianów (praktycznych i w formie kart pracy), następnie oceny z ćwiczeń praktycznych, potem odpowiedzi ustnych i wreszcie prac domowych. Przy ocenianiu stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu: nie zna pojęć informatycznych występujących w materiale nauczania,

5 Ocenianie przedmiotowe INFORMATYKA 5 nie umie stosować posiadanych wiadomości do wykonywania elementarnych czynności praktycznych w bardzo prostych sytuacjach, nie potrafi wykonywać ćwiczeń, nawet pod kierunkiem nauczyciela, nie wie, czym zajmuje się informatyka i jakie są jej metody, nie umie uruchamiać programów komputerowych, nie umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego, nie umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, w wypowiedziach popełnia bardzo poważne błędy merytoryczne. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy informatycznej w ciągu dalszej nauki: rozumie pytania i polecenia, ćwiczenia wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, zna najważniejsze pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, wie, czym zajmuje się technologia informacyjna/informatyka i jakie są jej metody, umie uruchomić komputer i programy komputerowe, umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego w elementarnym zakresie, umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym w elementarnym zakresie, umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania elementarnych czynności w bardzo prostych sytuacjach, w wypowiedziach popełnia liczne błędy merytoryczne. 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania technologii informacyjnej/informatyki na poziomie, który nie przekracza wymagań zawartych w podstawie programowej: umie stosować posiadane wiadomości do wykonywania prostych zadań w typowych sytuacjach, umie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego, umie posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań o niewielkim stopniu trudności, w wypowiedziach popełnia błędy merytoryczne. 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej: wie, czym zajmuje się technologia informacyjna/informatyka i jakie są jej metody,

6 Ocenianie przedmiotowe INFORMATYKA 6 zna i omawia pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania, umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego, swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym do wykonywania typowych zadań, poprawnie stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie typowych zadaniach, w wypowiedziach sporadycznie popełnia błędy. 5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania technologii informacyjnej/informatyki: umie sprawnie komunikować się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni wykorzystuje jego możliwości, swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, trafnie i umiejętnie dobierając je do wykonywania zadań w nowych sytuacjach, właściwie dobiera środki informatyczne, swobodnie i w pełni samodzielnie posługuje się metodami i środkami informatyki, które umożliwiają rozwiązywanie zadań szkolnych, dobrze zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania oraz swobodnie i poprawnie stosuje posiadaną wiedzę w wykonywanych samodzielnie zadaniach teoretycznych i praktycznych, samodzielnie proponuje metody i rozwiązuje złożone zadania i problemy (ujęte programem nauczania) wykorzystując różnorodne oprogramowanie, w pełni samodzielnie buduje wypowiedzi, popełniając sporadycznie drobne pomyłki. 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz posiadł dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania technologii informacyjnej/informatyki, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii fachowej oraz proponuje nietypowe rozwiązania, jego wypowiedzi mają przemyślaną konstrukcję, nie zawierają żadnych błędów, osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach lub konkursach informatycznych albo posiada inne porównywalne osiągnięcia. Przy ustalaniu ocen brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

7 Zespół Szkół Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola ŻURAKOWSKA, Anna CHRUŚCICKA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI I UCZNIÓW KLASA I gimnazjum 1. KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA Konieczne dopuszczający Podstawowe dostateczny Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej. Uruchamiania zestaw komputerowy i poprawnie kończy jego pracę. Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w uczeniu się. Wymienia zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem dotyczące: prawidłowej pozycji ciała i czasu pracy oraz właściwej organizacji komputerowego stanowiska pracy. Objaśnia zasady korzystania ze zgromadzonych w pamięciach szkolnych komputerów: dokumentów, prac innych użytkowników, programów. Podaje przykłady zastosowania komputera w szkole. Wymienia nazwy urządzeń opartych na technice komputerowej. Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów. Podaje negatywne aspekty gier komputerowych i przykłady szkodliwego oddziaływania Internetu. Podaje zastosowania spotykanych na co dzień urządzeń opartych na technice komputerowej. Wyjaśnia pojęcia: informatyka, piractwo komputerowe. Omawia zasady obowiązujące użytkownika komputera podczas korzystania z programów. Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania. Wskazuje na korzyści wynikające z zastosowania komputerów. Omawia zagrożenia wynikające z rozwoju technik komputerowych i łatwego dostępu do informacji. Podaje zasady właściwego przechowywania nośników danych.

8 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Rozszerzające dobry Dopełniające bardzo dobry Ponadprogramowe celujący Ocenia organizację komputerowych stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole. Ustala sposób prawidłowego użytkowania dyskietek i płyt CD-ROM na podstawie symboli umieszczonych na opakowaniu. Charakteryzuje zastosowanie komputera w poznanych dziedzinach. Charakteryzuje dokumentację legalnego oprogramowania: licencję, numer licencyjny, kartę rejestracyjną. Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy. Analizuje korzyści wynikające z użytkowania legalnego oprogramowania. Charakteryzuje możliwości wykorzystania komputera w procesie nauczania i uczenia się. Przewiduje wpływ doboru monitora na komfort pracy użytkownika komputera. Charakteryzuje normy odpowiedzialnego i etycznego zachowania użytkowników systemów informatycznych. Analizuje zalety (np.: ułatwia pracę, dostarcza rozrywki) i zagrożenia (np.: powoduje chorobę zawodową RSI), jakie niesie komputeryzacja życia. Ocenia wpływ komputera i urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka. Opracowuje kodeks świadomego użytkownika komputera. Charakteryzuje bankowe usługi oferowane w Internecie. Wyjaśnia pojęcia: prawa autorskie, programy demo, komputer multimedialny. Omawia konsekwencje prawne piractwa komputerowego. Prezentuje własne doświadczenia w korzystaniu z komputerów Omawia normy bezpiecznego użytkowania monitorów. Wyjaśnia pojęcia: upgrade, programy freeware, public domain, shareware, znak towarowy. Omawia sposoby zapobiegania piractwu komputerowemu. Podaje inne od omawianych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer. Omawia wpływ informatyki na pracę oraz życie człowieka i społeczeństw. Wskazuje na sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z powszechnego zastosowania komputerów i łatwego dostępu do informacji. Rozpoznaje znaki norm TCO 95 i TCO 99. Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera. Wskazuje, na podstawie literatury, kierunki rozwoju komputera. Wskazuje na podstawie dostępnej literatury tematycznej kierunki rozwoju komputeryzacji w różnych dziedzinach życia. Wyjaśnia pojęcia: GPS, wirtualny bank, e-commerce. 8

9 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne dopuszczający Korzysta ze stacji dyskietek i napędu CD-ROM w jednostce centralnej zgodnie z poznanymi zasadami. Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem. Wykorzystuje mysz do pracy w systemie Windows. Określa podstawowe elementy Pulpitu. Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie. Uruchamia program, otwierając utworzony w nim dokument. Poprawnie kończy pracę programów. Obsługuje programy uruchomione automatycznie z płyty CD-ROM. Otwiera plik. Zapisuje plik, dobierając nazwy tworzonych plików do ich zawartości według wskazówek. Otwiera okno folderu. Zakłada folder. Kopiuje plik lub folder. Usuwa wskazany plik lub folder. Porusza się po strukturze folderów. Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie. Obsługuje klawiaturę z wykorzystaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków diakrytycznych. Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów. Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb oraz odkłada okno na pasek zadań i przywraca je na Pulpit. Obsługuje menu programu i okna dialogowe. Uruchamia programy, korzystając z przycisku START. Przegląda zasoby komputera, korzystając z drzewa folderów w oknie Eksploratora Windows. Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze. Tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru. Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery. Przegląda zasoby sieciowe, korzystając z aplikacji Otoczenie sieciowe. Nazywa typ komputerów będących w pracowni komputerowej. Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego. Wskazuje poznane urządzenia zewnętrzne. Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM). Podaje wielokrotności jednostki pamięci komputera (1 bajta). Wskazuje poznane elementy okna programu. Podaje przykłady aplikacji poznanych na lekcji. Omawia sposoby uruchamiania poznawanych na lekcji aplikacji. Odczytuje z paska zadań nazwy uruchomionych aplikacji i wskazuje aplikację aktywną. Wskazuje foldery otwarte. Objaśnia zastosowanie elementów rozmieszczonych z przodu jednostki centralnej. Wymienia nazwy najczęściej spotykanych plików wykonywalnych programów instalacyjnych. Nazywa poznany program kompresujący. Podaje określenie sieci komputerowej. Wyjaśnia pojęcia: serwer, klient, logowanie. Wymienia rodzaje sieci (WAN i LAN). 9

10 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Podstawowe dostateczny Określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu, głośników, słuchawek, modemu. Porównuje pojemności różnych rodzajów pamięci komputera. Wyszukuje zapisane pliki ze wskazanych folderów. Sprawdza wybrany dysk programem antywirusowym i niszczy ewentualnie wykryte wirusy według wskazówek. Wyszukuje pliki (foldery) o znanej nazwie za pomocą polecenia ZNAJDŹ z menu START. Wyszukuje wskazane informacje o plikach (folderach, dyskach) wśród ich właściwości. Zmienia nazwę pliku lub folderu. Poznaje przeznaczenie wskazanych elementów okien dialogowych, korzystając z Pomocy podręcznej (kontekstowej). Przegląda zasoby komputera, korzystając z drzewa folderów w oknie Eksplorator Windows. Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer lub korzystając z polecenia URUCHOM z menu START. Tworzy nowy folder podczas zapisu pliku. Tworzy na Pulpicie skrót do programu, dysku, dokumentu lub folderu. Zmienia nazwę skrótu. Tworzy strukturę folderów według potrzeb. Kopiuje, przenosi i usuwa grupę plików (folderów). Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia ZAPISZ JAKO ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku. Wyszukuje plik (grupę plików) z zastosowaniem znaków globalnych (wieloznacznych) według podanego wzoru. Odczytuje i porównuje właściwości różnych obiektów. Rozpoznaje rodzaj pliku po rozszerzeniu jego nazwy (TXT, BMP, DOC, WPS). Porządkuje pliki i foldery na dysku. Formatuje dyskietkę zgodnie ze wskazówkami. Instaluje program, postępując zgodnie ze wskazówkami. Tworzy pojedynczy plik archiwum (grupy plików) i przeprowadza jego dekompresję. Rozpoznaje pliki archiwów różnego typu. Rozróżnia podstawowe elementy wewnętrzne komputera (płytę główną, procesor, kartę graficzną, dźwiękową, sieciową, pamięć wewnętrzną). Rozróżnia podstawowe jednostki pamięci komputera (bit, bajt). Szereguje jednostki pamięci komputera według wielkości Wyjaśnia pojęcia: procesor, płyta główna, pamięć komputera, program, oprogramowanie, okno, Pulpit, ikony, przycisk, pasek zadań, aplikacja, dokument, okno programu, okna dialogowe, okna komunikatów, plik, folder, folder otwarty, nazwa pliku, skrót, Kosz. Wyjaśnia pojęcia: system operacyjny, zawieszenie komputera, wskazywanie, kliknięcie, przeciąganie myszą, plik wykonywalny, drzewo folderów, rozszerzenie, pliki danych, opcja. Omawia zastosowanie elementów okna. Omawia zastosowanie okien komunikatów. Objaśnia rolę Schowka podczas operacji kopiowania i przenoszenia. Omawia pojęcie nazwy globalnej (wieloznacznej). Objaśnia sposób odczytywania właściwości różnych obiektów. Wymienia rodzaje atrybutów pliku (folderu). Objaśnia znaczenie rozszerzenia nazwy pliku. Omawia wszystkie opcje okna ZAMKNIJ SYSTEM WINDOWS. Omawia sposoby przeciwdziałania wirusom komputerowym. Rozróżnia najważniejsze gniazda służące do połączenia urządzeń zewnętrznych. Wymienia typy drukarek Wyjaśnia pojęcia: program instalacyjny, kompresja, dekompresja, plik archiwalny. Objaśnia, na czym polega instalacja programu. Omawia elementy okna programu kompresującego i ich przeznaczenie. Wymienia typy archiwów tworzonych przez program kompresujący. Wyjaśnia pojęcia: konto, protokół sieciowy, prawo dostępu. Identyfikuje typ sieci lokalnej funkcjonującej w szkolnej pracowni komputerowej. Wymienia zadania administratora szkolnej sieci. Omawia zasady organizacji pracy w lokalnej sieci komputerowej. 10

11 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Rozszerzające dobry Dopełniające bardzo dobry Analizuje różnice między pamięciami wewnętrznymi a zewnętrznymi komputera. Charakteryzuje nośniki pamięci zewnętrznych (płyty CD-R, CD-RW, DVD). Porównuje zasady pracy i zastosowania drukarek różnego typu. Omawia zadania systemu operacyjnego. Wyjaśnia na czym polega instalacja programu. Nazywa elementy i zawartość okna MÓJ KOMPUTER. Łączy elementy zestawu komputerowego. Wyjaśnia pojęcia: ścieżka dostępu, menu podręczne, kompatybilność Prawidłowo reaguje na zawieszenie się komputera. Stosuje optymalne metody zmiany położenia i rozmiaru okna. Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty. komputerów, wielozadaniowość systemu, nagrywarka, rozdzielczość. Wyjaśnia potrzebę stosowania nazw wieloznacznych i zasady ich tworzenia. Omawia sposoby wyszukiwania tematów, korzystając z karty SPIS TREŚCI. Wybiera optymalną metodę kopiowania, przenoszenia i usuwania grupy plików Objaśnia przebieg formatowania dyskietki. lub folderów. Wyszukuje plik (grupę plików), tworząc nazwę wieloznaczną z zastosowaniem znaku *. Wymienia etapy procesu instalacji programu. Rozpoznaje rodzaje serwerów lokalnej sieci komputerowej. Opisuje zasady wymiany informacji w lokalnej sieci komputerowej. Dokonuje analizy odczytanych informacji o plikach (folderach, dyskach) na podstawie ich właściwości. Charakteryzuje atrybut Tylko do odczytu. Przewiduje na podstawie poznanych rozszerzeń lub ikony reprezentującej plik, z jaką aplikacją jest on skojarzony. Korzysta z systemu Pomocy tematycznej do wyszukania omawianego zagadnienia. Odczytuje stopień kompresji spakowanych plików. Analizuje możliwości i dokonuje wyboru różnych parametrów kompresji (dekompresji). Tworzy archiwum o ustalonym rozmiarze, archiwum samorozpakowujące się i archiwum z hasłem. Przeprowadza dekompresję danych po ustaleniu parametrów. Charakteryzuje poznane rodzaje sieci komputerowych. Udostępnia innym użytkownikom sieci dane zgromadzone na swoim komputerze. Charakteryzuje szkodliwe działania wirusów komputerowych. Instaluje program antywirusowy. Konserwuje myszkę. Wyszukuje plik (grupę plików), tworząc nazwę wieloznaczną z zastosowaniem znaku?. Uzasadnia potrzebę nadawania atrybutu Tylko do odczytu oraz analizuje skutki jego odwołania. Korzysta z opcji ukrywania rozszerzeń nazw plików. Prezentuje historię mikrokomputera. Definiuje sposób określania szybkości komputera. Omawia zastosowanie kart: graficznej, dźwiękowej i sieciowej. Objaśnia parametry wyświetlanego obrazu. Omawia zadania programu instalacyjnego. Objaśnia korzyści wynikające z kompresji i dekompresji plików. 11

12 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Ponadprogramowe celujący 3. PROGRAMY UŻYTKOWE Korzysta z systemu Pomocy do wyszukania potrzebnego zagadnienia, dotyczącego pracy w środowisku Windows. Instaluje programy, korzystając z programów instalacyjnych. Wybiera optymalny program do kompresji danych. Obsługuje program antywirusowy zgodnie z potrzebami. Wykorzystuje okienko do zabezpieczania dyskietki przed przypadkowym zapisem. Sprawdza zasoby komputera. Analizuje różnice w budowie okien różnych programów. Odczytuje właściwości pliku lub folderu. Wyszukuje dowolny plik, grupę plików lub folder za pomocą polecenia ZNAJDŹ z menu START, wykorzystując znaki globalne. Tworzy skojarzenie rozszerzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu START PROGRAMY. Rozróżnia dwa typy komputerów osobistych: IBM PC i MAC. Porównuje komputery stacjonarne i przenośne. Opisuje związek między sprzętową konfiguracją komputera a jego wydajnością. Porównuje ilościowo różne rodzaje pamięci zewnętrznej. Charakteryzuje port USB. Odczytuje z instrukcji obsługi parametry urządzenia. Ocenia jakość urządzenia na podstawie poznanych parametrów. Charakteryzuje napędy i nośniki pamięci zewnętrznych, np.: streamer, Zip, MO. Określa zastosowanie innych od poznanych urządzeń zewnętrznych (trackball, touchpad, ploter). Ocenia różnice pracy w systemach DOS i WINDOWS. Charakteryzuje nakładki systemowe (np. NC). Wykorzystuje narzędzia systemowe: defragmentator dysków, scandisk. Charakteryzuje atrybuty plików i folderów: archiwalny, ukryty i systemowy. Stosuje do instalacji i deinstalacji programów aplikacje systemu Windows. Charakteryzuje różne programy kompresujące i porównuje cechy tworzonych przez nie typów archiwów. Instaluje i uruchamia nieznane mu dotychczas programy komputerowe. Obsługuje różne programy antywirusowe. Opisuje zadania różnych serwerów w lokalnej sieci komputerowej. Wskazuje różnice w budowie okien różnych programów. Objaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych w systemie Windows. Rozróżnia typy slotów (gniazd). Objaśnia zasadę dwójkowego systemu liczbowego. Omawia cechy nowoczesnych kart graficznych i dźwiękowych. Omawia zastosowanie innych niż poznane na lekcji kart rozszerzających (np.: telewizyjnej, wideo). Wymienia producentów popularnych procesorów. Omawia zasady powstawania kolorowych wydruków na drukarce atramentowej oraz sposoby polepszania wydruków. Wyjaśnia pojęcia: system binarny, sektor, klaster, dyskietka systemowa, defragmentacja dysku. Wskazuje na zadania polecenia DODAJ/USUŃ PROGRAMY. Omawia konsekwencje modyfikowania folderu WINDOWS. Omawia dekompresję plików instalacyjnych jako jedno z zadań programu instalacyjnego. Wyjaśnia pojęcie deinstalacji programu. Omawia różnicę między usunięciem z dysku plików programu a deinstalowaniem programu. 12

13 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I 3.1. RYSOWANIE W EDYTORZE GRAFIKI Konieczne dopuszczający Uruchamia edytor grafiki wykorzystywany na lekcji. Rysuje proste elementy graficzne i figury geometryczne z wykorzystaniem myszki. Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania kwadratów i kół. Wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki. Zapisuje prace w podanym folderze w proponowanym przez program formacie. Zaznacza fragment rysunku, dobierając odpowiednią cechę narzędzia. Przenosi fragment rysunku w inne miejsce na tym samym rysunku. Kopiuje elementy rysunku, przeciągając je myszką z wykorzystaniem klawisza CTRL. Komponuje rysunki z gotowych elementów, wykorzystując PRZYBORNIK. Korzysta z podglądu wydruku. Drukuje prace według wskazówek. Operuje kolorem pierwszo- i drugoplanowym. Rysuje proste elementy graficzne, prawidłowo dobierając z PRZYBORNIKA narzędzie i jego cechy. Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania kwadratów, kół i okręgów, linii poziomych, pionowych i pod kątem 45 o oraz wielokątów. Posługuje się poleceniem COFNIJ do odwołania wykonanej czynności. Korzysta z LUPY do korekty rysunku. Wypełnia gotowe elementy, pobierając kolor z rysunku. Umieszcza napisy w wybranym miejscu rysunku, dobierając kolor napisu i tła. Wykonuje operacje na fragmentach rysunku: przenoszenie, kopiowanie, usuwanie, przekształcanie (np. obrót i pochylenie fragmentów rysunku, odwracanie kolorów), zmiana rozmiaru. Wstawia do tworzonego obrazu rysunki z pliku. Ustawia rysunek jako tapetę, korzystając z polecenia PLIK USTAW JAKO TAPETĘ w programie Paint według wskazówek. Drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki, Schowek, blok Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki. Omawia zastosowanie narzędzi z PRZYBORNIKA. Nazywa poznany edytor grafiki. 13

14 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Podstawowe dostateczny Rozszerzające dobry Dopełniające bardzo dobry Ponadprogramowe celujący Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki. Komponuje rysunki z gotowych elementów. Dokonuje poprawek w pracach graficznych, wykorzystując siatkę pikseli. Dokonuje wyboru czcionki i jej atrybutów. Wykonuje złożone rysunki, dobierając optymalne metody kopiowania, przenoszenia, przekształcania i usuwania zaznaczonego fragmentu rysunku. Tworzy pliki zawierające fragmenty rysunków za pomocą opcji KOPIUJ DO. Zapisuje rysunki w formatach JPG lub GIF. Komponuje prace plastyczne techniką zbliżoną do fotomontażu. Wykorzystuje poznane operacje do uzyskania efektu perspektywy i cienia. Tworzy ozdobne napisy. Tworzy paletę niestandardowych kolorów i wykorzystuje ją w pracy. Dopasowuje rozmiar obrazu do tworzonego rysunku. Porównuje rozmiary plików graficznych zapisanych w różnych formatach. Wyszukuje w Internecie grafikę w formacie BMP, GIF lub JPG i zapisuje ją w plikach. Wykorzystuje importowane z Internetu obrazy, umieszczając je na Pulpicie w formie tapety. Wykonuje zrzuty ekranowe całego ekranu lub aktywnego okna. Tworzy własne kompozycje graficzne, wykorzystując zrzuty ekranowe. Dobiera jakość wydruku przy drukowaniu prac. Tworzy według własnego projektu prace graficzne o praktycznym zastosowaniu, bogate kolorystycznie i kompozycyjnie. Uzyskuje atrakcyjne efekty w komponowanych przez siebie obrazach, wykorzystując poznane narzędzia i operacje. Zmienia standardową ikonę skrótu do dokumentu na utworzoną przez siebie. Skanuje grafikę i zapisuje ją w pliku. Wstawia zeskanowaną grafikę do tworzonych obrazów. Komponuje prezentacje graficzne (plansze) na określony temat. Obsługuje szkolną drukarkę. Charakteryzuje i porównuje różne formaty plików graficznych (BMP, JPG, GIF). Przetwarza obrazy graficzne za pomocą innych programów graficznych (np. Paint Shop Pro). Projektuje i wykonuje prace graficzne o praktycznym zastosowaniu. Omawia różnice w operowaniu zaznaczonym fragmentem rysunku z tłem i bez tła. Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń. Wyjaśnia, na czym polega importowanie grafiki. Wymienia poznane sposoby importowania grafiki. Wyjaśnia pojęcie piksela. Omawia sposoby importowania grafiki z różnych źródeł. Objaśnia sposoby umieszczania tapety na Pulpicie. Objaśnia sposób tworzenia zrzutu ekranowego. Wskazuje możliwości wykorzystania zrzutów ekranowych. Omawia sposób ustalania jakości wydruku. Wskazuje różnice między grafiką bitmapową a grafiką wektorową. Omawia sposób obsługi szkolnego skanera. Opisuje sposób skomponowania prezentacji z rysunków i tekstów zapisanych w oddzielnych plikach. Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach graficznych. 14

15 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I 3.2. PRACA Z EDYTOREM TEKSTU Konieczne dopuszczający Podstawowe dostateczny Prawidłowo uruchamia i kończy pracę z edytorem tekstu wykorzystywanym na lekcji. Pisze teksty z zastosowaniem małych i wielkich liter, polskich znaków diakrytycznych. Stosuje zasadę częstego zapisywania tworzonego dokumentu. Wyświetla dokument w różnych widokach. Wyszukuje usterki w tekście i wprowadza poprawki, stosując klawisze do usuwania znaków. Ustala parametry układu strony (rozmiar, orientację strony, szerokość marginesów). Zaznacza tekst myszką i za pomocą klawiatury. Dokonuje zmian w tekście: dopisuje nowy akapit, wstawia i usuwa akapit. Stosuje w tekście wcięcia w pierwszym wierszu akapitu i wcięcia akapitu. Dzieli tekst na akapity i wstawia pusty akapit. Formatuje akapit według wzoru. Tworzy teksty zawierające listy wypunktowane według wzoru. Odtwarza treść i format wzorca dokumentu. Wykonuje operacje na bloku: usuwanie, przenoszenie, kopiowanie. Wstawia do tekstu rysunek zapisany w pliku. Wstawia tabele do dokumentu tekstowego według wskazówek. Wpisuje tekst do tabeli. Zaznacza odpowiednie fragmenty tabeli. Formatuje tekst wpisany do tabeli. Dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron. Przestrzega zasad poprawnego rozmieszczania w tekście znaków interpunkcyjnych i spójników. Analizuje rozmieszczenie tekstu w dokumencie, wyświetlając znaki specjalne. Dobiera słownictwo, korzystając z wbudowanego do edytora tekstu słownika wyrazów bliskoznacznych. Charakteryzuje różne rodzaje wyrównania tekstu. Ocenia układ tekstu i format wzorcowych dokumentów. Zmienia odstępy między wierszami i między akapitami Omawia zastosowanie edytora tekstu. Wskazuje elementy okna edytora tekstu i objaśnia ich zastosowanie. Wyjaśnia pojęcia: blok, czcionka, redagowanie i formatowanie dokumentu, wiersz, akapit, wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wyrównanie tekstu, łamanie wiersza, margines. Wymienia nazwy najczęściej używanych rodzajów czcionek. Wyjaśnia potrzebę różnicowania rodzajów czcionek w dokumencie i zróżnicowanego wyglądu akapitu. Wyjaśnia rolę klawisza ENTER w redagowaniu tekstu. Wskazuje charakterystyczne cechy poznanych wzorcowych dokumentów. Wyjaśnia znaczenie częstego zapisywania tworzonego dokumentu w pliku na dysku. Omawia budowę tabeli wstawianej do dokumentu tekstowego. Omawia etapy przygotowania dokumentu do druku. Rozróżnia rozszerzenia nazw plików nadawane przez edytory tekstu. Wyjaśnia pojęcia: nagłówek, stopka, przypis, twarda spacja, indeks górny i dolny. Objaśnia pojęcie widoków dokumentu i omawia ich rodzaje. Objaśnia tryby pracy edytora. Opisuje charakterystyczne cechy wzorcowych dokumentów. Objaśnia możliwość zmiany znaku wypunktowania i numerowania. Wyjaśnia pojęcie tabulatora i sposoby jego ustalania. 15

16 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Rozszerzające dobry Rozmieszcza tekst w kolumnach z wykorzystaniem tabulatorów. Tworzy teksty zawierające listy wypunktowane oraz numerowane. Redaguje i formatuje teksty według podanego opisu. Wstawia do tekstu rysunek otwarty w edytorze grafiki, korzystając ze Schowka. Wstawia do tekstu rysunek z galerii klipartów. Uzasadnia potrzebę nadawania niektórym tekstom formatu tabeli. Wstawia tabelę do dokumentu i ustala jej budowę odpowiednio do danych, które zostaną w niej umieszczone. Zmienia wysokości wierszy, szerokości kolumn oraz rozmiar wskazanych komórek tabeli. Modyfikuje budowę tabeli, dodając lub usuwając wiersze lub kolumny. Przemieszcza kursor tekstowy między komórkami tabeli. Stosuje obramowania tabeli oraz wypełnienia komórek (kolorem lub wzorem) w celu nadania tabeli pożądanego wyglądu. Korzysta z narzędzia automatycznego numerowania w celu ponumerowania wierszy tabeli. Pracuje z kilkoma otwartymi dokumentami jednocześnie. Ustala sposób rozmieszczenia okien z otwartymi dokumentami tekstowymi odpowiednio do wykonywanej pracy i przełącza się między nimi. Modyfikuje dokumenty, między innymi kopiując fragmenty tekstu z jednego dokumentu do innego i formatując dokument docelowy. Wstawia do dokumentu nagłówek lub stopkę według podanego wzoru. Korzysta z podglądu wydruku, sprawdzając przygotowanie dokumentu do druku. Ustala jakość wydruku. Używa kombinacji klawiszy w pracy z edytorem tekstu. Ocenia, jak dobór parametrów układu strony wpływa na jej wygląd. Dobiera rodzaj tabulatora do wyrównania kolumn tekstu. Formatuje fragmenty dokumentu, kopiując format z innego fragmentu. Stosuje operację odwołania niektórych ostatnio wprowadzonych zmian w wyglądzie dokumentu. Modyfikuje i formatuje wstawione do tekstu obiekty graficzne. Dobiera formę dokumentu zawierającego tekst i grafikę, dbając o jego przejrzystość i czytelność. Sortuje dane tabeli według ustalonego kryterium. Modyfikuje podział tabeli, scalając sąsiednie komórki. Wymienia rodzaje tabulatorów. Objaśnia sposoby zmiany szerokości kolumn, wysokości wiersza i rozmiarów wskazanych komórek tabeli. Omawia rodzaje obramowania tabeli oraz wypełnienia komórek (kolorem lub wzorem). Podaje przykłady dokumentów, w których tekst na stronie podzielony jest na kolumny (łamy). Objaśnia sposób pracy z kilkoma otwartymi dokumentami jednocześnie Rozróżnia czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Wyjaśnia, jak wypunktowanie lub numerowanie akapitów wpływa na wygląd i czytelność dokumentu. Omawia operację nadawania fragmentowi tekstu formatu innego fragmentu. Objaśnia zastosowanie narzędzi do przekształcania obiektu WordArt. Wyjaśnia, na czym polega scalanie komórek. Omawia operację dzielenia tekstu na kolumny. Objaśnia polecenia służące do wstawiania i formatowania nagłówka lub stopki. 16

17 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Dopełniające bardzo dobry Ponadprogramowe celujący Ocenia, jaki wpływ na wygląd i czytelność dokumentów ma podział tekstu na kolumny (łamy). Otwiera w wybranym edytorze tekstu dokumenty zapisane w plikach o innym formacie. Modyfikuje dokument edytora, w którym pracuje, kopiując fragmenty tekstów z dokumentów utworzonych w innych programach i nadając im format odpowiedni dla redagowanego dokumentu. Ustala lub zmienia format nagłówka i stopki. Sprawnie obsługuje szkolną drukarkę. Umieszcza rysunki w tekście, stosując łączenie z obiektami. Analizuje różnice między osadzaniem a łączeniem obiektów graficznych z dokumentem tekstowym. Stosuje poznane czynności redagowania tekstu i umieszczania w nim grafiki, tworząc dokumenty, w których starannie dopracowana treść jest efektownie skomponowana z grafiką. Zamienia tekst na tabelę, modyfikuje ją i formatuje. Formatuje dokumenty wielostronicowe, dbając o właściwy dobór formy do treści całego dokumentu. Wstawia do dokumentu pola tekstowe, wpisuje do nich tekst, umieszcza obiekty graficzne, a następnie pola te formatuje (dla edytora Word). Ustala opcję sprawdzania pisowni w trakcie pisania i poprawia tekst na bieżąco (dla edytora Word). Dostosowuje słownik Autokorekty do własnych potrzeb. Stosuje opcję automatycznego lub ręcznego dzielenia wyrazów. Stosuje funkcję automatycznego numerowania akapitów w postaci punktów i podpunktów (dla edytora Word). Korzysta z narzędzi do rysowania elementów graficznych (dla edytora Word). Modyfikuje budowę tabeli za pomocą narzędzia do rysowania tabeli (dla edytora Word). Nadaje tekstowi odpowiedni format, korzystając z polecenia GALERIA STYLÓW z menu FORMAT (dla edytora Word). Tworzy style i je modyfikuje. Tworzy szablony dokumentów. Tworzy formularze dokumentów. Wyjaśnia pojęcia: OLE, obiekt osadzony, obiekt połączony. Objaśnia, na czym polega technika OLE. Omawia skutki zmiany lokalizacji lub usunięcia z dysku pliku źródłowego zawierającego rysunek połączony z dokumentem tekstowym. Opisuje operację zamiany tekstu na tekst rozmieszczony w tabeli. Podaje możliwości wykorzystania pola tekstowego. Omawia sposób formatowania pola tekstowego. Opisuje sposób poprawiania tekstu za pomocą Autokorekty. Wyjaśnia sposób automatycznego numerowania akapitów w postaci punktów i podpunktów (dla edytora Word). Wskazuje na korzyści płynące z możliwości samodzielnego rysowania tabeli. Objaśnia sposób definiowania własnych stylów akapitów i znaków (dla edytora Word). 17

18 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I 4. MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI Konieczne dopuszczający Podstawowe dostateczny Uruchamia wybraną przeglądarkę internetową. Wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy. Otwiera w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie. Przegląda otwartą stronę WWW. Określa źródło informacji: program edukacyjny, encyklopedia, słownik, strona WWW. Obsługuje programy multimedialne. Uruchamia według wskazówek prezentację, steruje pokazem prezentacji oraz wybiera sposób jego zakończenia, korzystając z programu PowerPoint. Wstawia na slajd elementy tekstowe i graficzne z pliku. Ustala tło slajdu. Formatuje tekstowe i graficzne elementy slajdu. Gromadzi materiały tekstowe i graficzne potrzebne do opracowania stron WWW. Uruchamia edytor stron WWW. Rozpoznaje stronę główną (domową). Korzystając z odsyłaczy, odczytuje informacje zgromadzone na stronach WWW. Otwiera strony WWW z dysku i przegląda je w trybie offline. Odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji. Prezentuje sposoby wyszukiwania i pozyskiwania informacji z różnych zbiorów (np. leksykonów). Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat, korzystając ze zgromadzonych informacji. Charakteryzuje prezentację multimedialną. Analizuje budowę przykładowej prezentacji. Przegląda prezentację w różnych widokach. Zmienia według wskazówek kolejność slajdów w różnych widokach. Tworzy slajd według wskazówek. Nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji. Wyjaśnia pojęcia: multimedia, programy multimedialne, programy edukacyjne, interaktywność programu, hiperłącze. Opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych. Omawia ogólne zasady pracy z programami multimedialnymi. Wymienia narzędzia niezbędne do opracowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej. Wyjaśnia pojęcie slajdu w odniesieniu do prezentacji multimedialnej. Wymienia tekstowe i graficzne elementy slajdu. Objaśnia różnicę między pokazem automatycznym i sterowanym za pomocą myszki. Wskazuje elementy okna programu PowerPoint. Wyjaśnia pojęcia: interaktywność programu, hipertekst, odsyłacz (hiperłącze), sieć WWW, strona WWW, adres strony WWW, przeglądarka, wyszukiwarka, poczta elektroniczna, , program pocztowy, adres . Omawia budowę dokumentów hipertekstowych. Wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek. Omawia przeznaczenie paska adresowego w oknie przeglądarki. Rozróżnia charakterystyczne elementy strony WWW. Wyjaśnia znaczenie słowa kluczowego. Rozróżnia tryby pracy przeglądarki internetowej. Omawia rolę elementów multimedialnych służących do przekazywania informacji w programach edukacyjnych, encyklopediach i słownikach. Objaśnia zasady pracy z poznanym programem do tworzenia prezentacji i przeprowadzania jej pokazu oraz sposób obsługi tego programu. Omawia rodzaje przycisków i innych powiązań między slajdami. Wyjaśnia zastosowanie przycisków i elementów slajdu wykorzystywanych w przeprowadzaniu pokazu. Omawia różne rodzaje przejść między slajdami i sposób ich ustalania. Opisuje sposób zmiany kolejności slajdów w różnych widokach. 18

19 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Rozszerzające dobry Dopełniające bardzo dobry Charakteryzuje elementy strony WWW. Wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW. Otwiera i obsługuje wskazane wyszukiwarki internetowe. Wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia informacji na zadany temat. Wstawia do dokumentu tekstowego obiekty graficzne, dźwiękowe i filmowe, tworząc dokument multimedialny. Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji. Wykorzystuje programy multimedialne do uzupełniania, utrwalania i weryfikowania swoich wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin. Korzysta ze zgromadzonych informacji w celu opracowania różnych form wypowiedzi. Analizuje budowę przykładowej prezentacji w różnych widokach. Analizuje system powiązań między slajdami oraz ocenia ich znaczenie w prezentowaniu i wyszukiwaniu informacji w przykładowej prezentacji. Opracowuje własne wzorce kolejnych slajdów prezentacji. Tworzy prezentację multimedialną według wskazówek. Dobiera sposób sterowania przebiegiem pokazu. Ustala powiązania między slajdami z zastosowaniem umieszczonych na nich elementów graficznych lub tekstowych. Wyszukuje w Internecie informacje z różnych dziedzin według zainteresowań. Optymalnie dobiera sposób pozyskiwania informacji z programów multimedialnych i Internetu na dowolny temat. Korzysta z różnych wyszukiwarek internetowych. Wykorzystuje programy multimedialne i strony WWW do uzupełniania, utrwalania i weryfikowania swoich wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin. Pozyskuje i gromadzi elementy multimedialne z różnych źródeł. Korzysta ze zgromadzonych informacji w celu opracowania własnych różnych form wypowiedzi. Tworzy dokumenty multimedialne na zadany temat. Dobiera programy multimedialne do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Ocenia, w jaki sposób różne elementy prezentacji oraz pojedynczych slajdów wpływają na jej atrakcyjną postać oraz ułatwiają odbiór zawartych w niej treści. Omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki. Objaśnia rolę strony głównej. Wymienia poznane wyszukiwarki. Omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej. Omawia korzyści wynikające z zastosowania programów edukacyjnych do rozszerzania i sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności. Wymienia cechy dobrze opracowanej prezentacji. Omawia różne efekty animacji i sposób ich stosowania dla poszczególnych elementów slajdów. Opisuje budowę przykładowej prezentacji. Omawia sposób dołączania dźwięku do slajdu. Wyjaśnia pojęcie: skrót HTTP. Omawia korzyści wynikające z zastosowania programów edukacyjnych do zgłębiania, rozszerzania i sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności. Omawia sposób zmiany typu pokazu prezentacji 19

20 EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA I Ponadprogramowe celujący Projektuje prezentację multimedialną na dowolny temat. Gromadzi i opracowuje wszystkie składniki zaprojektowanej prezentacji. Tworzy prezentację multimedialną według opracowanego projektu. Sprawnie przeprowadza pokaz własnej prezentacji. Wybiera sposób wyszukiwania informacji w Internecie i ocenia skuteczność tego sposobu. Charakteryzuje inne niż strony WWW sposoby sięgania do zasobów i usług Internetu oraz wykorzystuje je do pozyskiwania informacji i komunikacji internetowej. Tworzy własną stronę WWW. Obsługuje inny od poznanego program do tworzenia prezentacji i przeprowadzania jej pokazu. Składa prezentację z gotowych plików. Gromadzi tematycznie pliki dźwiękowe przeznaczone na tło muzyczne projektowanych stron. Omawia historię Internetu oraz sieci stron WWW. Omawia typy plików (np.: MP3, AVI, WAV) stosowanych w dokumentach multimedialnych. Omawia elementy projektu prezentacji. Objaśnia obsługę innego programu do tworzenia prezentacji i przeprowadzania jej pokazu. 20

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa II (Gimnazjum)

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa II (Gimnazjum) Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa II (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIA Informatyka klasa V DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek Konieczne K ocena dopuszczająca zorganizować stanowisko pracy zgodnie z poznanymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa V Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z INFORMATYKI NA POSZCZEGLNE OCENY KLASA V I PÓŁROCZE

WYMAGANIA Z INFORMATYKI NA POSZCZEGLNE OCENY KLASA V I PÓŁROCZE 1. KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA Z INFORMATYKI NA POSZCZEGLNE OCENY KLASA V I PÓŁROCZE Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI NA PODSTAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI NR DOPUSZCZENIA DKOS-4014-40/02 1. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM 1.1. Komputer jako narzędzie pracy KLASA VI (W CYKLU 1 GODZ.

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny 2010/2011. Klasa II (Gimnazjum)

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny 2010/2011. Klasa II (Gimnazjum) Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny 2010/2011. Klasa II (Gimnazjum) Lp. Moduł Dopuszczający (K) Dostateczny (P) Dobry (R) Bardzo dobry (D) 1 Moduł V. Programy użytkowe- Rysowanie w edytorze

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6 EDUACYJNE Z INFORMATYI DLA LASY 6 1. TECHNIA OMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEA onieczne Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. orzysta

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum)

Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum) Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa III (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie I. Założenia ogólne. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANIE: KAMILA GRUBY - MIODOŃSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5

WYMAGANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA - KLASA 5 - Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

INFORMATYKA - KLASA 5 - Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. INFORMATYA - LASA 5-1. TECHNIA OMPUTEROWA W śyciu CZŁOWIEA Rozszerzające + R Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy. Charakteryzuje sposób obsługi szkolnego sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY I. Zadania przedmiotowych zasad oceniania: 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji do nauki. 2. Wskazanie kierunku dalszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: KAMILA GRUBY - MIODOŃSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

1. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych

1. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I b GIMNAZJUM ZS w Białce Rok szk. 2014/15 1. O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych + R bardzo Uruchamia zestaw komputerowy i poprawnie kończy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 UCZEŃ OTRZYMUJE OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DOSTATECZNĄ DOBRĄ BARDZO DOBRĄ CELUJĄCĄ JEŻELI: BHP obowiązujące w szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013 Wymagania na poszczególne oceny z podziałem na realizowane zagadnienia Treści programowe Oceny Wymagania (tematy) 2 3 4 5 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO) Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki

Wymagania edukacyjne z informatyki Wymagania edukacyjne z informatyki 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Wymagania Osiągnięcia ucznia Umiejętności Wiadomości ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo