CMIP Common Management Information Protocol. Jest protokołem do przesyłania informacji zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMIP Common Management Information Protocol. Jest protokołem do przesyłania informacji zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi."

Transkrypt

1 Wykład 12. (nazwa pliku wr_12b.pdf) Z A R Z Ą D Z A N I E S I E C I A M I T E L E K O M U N I K A C Y J N Y M I Temat wykładu: Protokoły- dokoń czenie. Platformy zarządzania CMIP Common Management Information Protocol Jest protokołem do przesyłania informacji zarządzających sieciami telekomunikacyjnymi. Protokół ten jest wprawdzie stosowany w sieciach TMN, jednak w rzeczywistości jest on bardziej związany z modelem zarządzania sieciami OSI opracowanym przez ISO. CIMP jest zresztą opisany zarówno przez zalecenie ITU X.711, jak i przez normę ISO Spełnia on następujące funkcje(podobnie jak SNMP): M-GET - odczytuje wartości atrybutu zarządzanego obiektu (np. centrala czynna/nieczynna); M-SET - ustawia wartości atrybutu zarządzanego obiektu; M-CANCEL-GET - anuluje żądania pobrania atrybutu; M-CREATE - tworzy obiekt; M-DELETE - kasuje obiekt ; M-ACTION - wykonuje akcję; M-EVENT-REPORT - przesyła informację o zajściu zdarzenia. CMIP a SNMP O ile protokół SNMP miał w założeniu być przystosowany do przesyłania informacji zarządzania przede wszystkim w sieciach IP - jest protokołem prostszym, o tyle CMIP jest protokołem bardziej ogólnym, cechującym się dużo większą wariantowością, co przekłada się bezpośrednio na koszt implementacji. SNMP posługuje się bazami MIB i MIB-II SNMP posługuje się bazami MIB i MIB-II. w których informacja jest przechowywana w liściach statycznego drzewa. Adres typu obiektu w drzewie składa się z cyfr dziesiętnych przedzielonych kropkami. Np. adres wszystkich informacji powiązanych z Internetem to , a adres wszystkich informacji w bazach MIB to Każ dy producent projektujący definicję obiektów ma własną ścież kę, którą moż e administrować-oczywistym jest,że jeżeli na etapie produkcji nie wdroż y się systemu zarządzania to w późniejszym czasie nie będzie takiej możliwości. W ramach końcowych typów (liści drzewa ) możliwe jest utworzenie instancji obiektu odnoszącej się do konkretnego urządzania. CMIP również posługuje się bazami drzewiastymi, jednak na tym podobieństwo do baz stosowanych w SNMP się kończy CMIP posługuje się bowiem obiektowym modelem GDMO (Guidelines for the Definitions Management Objects). Zastosowane tu drzewo informacji zarządzania (MIT, Management Information Tree) można uznać za drzewo dziedziczenia, w którym obiekty dziedziczą wartości i metody po swoich przodkach. 1

2 Drzewo to jest dynamiczne! Poszczególne operacje protokołu CMIP, takie jak m-create czy m-delete, zmieniają jego strukturę. Tematem, który powraca uparcie niczym bumerang, zwłaszcza w środowiskach akademickich, jest współpraca między protokołem CMIP a SNMP. Istnieją pewne rozwiązania, jednak nie są one satysfakcjonujące. Znacznie łatwiej jest też przejść z SNMP na CMIP (zakładajac że część funkcji CMIP będzie niewykorzystana) niż odwrotnie. Platforma zarządzania CORBA Marek Sawerwain CORBA Programowanie w praktyce, MIKOM 2002 Nie ma ścisłej definicji platformy zarządzania. Architektura Zarządzania Obiektami OMA (ang. Object Management Architecture) definiuje architekturę zarządzania rozproszonymi obiektami na wysokim poziomie abstrakcji. OMA specyfikowana jest poprzez określenie styków (interfejsów) i protokołów. Konkretne specyfikacje opierają się na istniejących technologiach, spełniających wymagania techniczne OMG. Architektura OMA jest architekturą odniesienia i jest podstawą do tworzenia aplikacji. Architektura CORBA Architektura OMA składa się z czterech elementów : Pośrednik Żądań Obiektów - ORB (ang. Object Request Broker) Usługi Obiektów (ang. Object Services) Wspólne Funkcje Usługowe (ang. Common Facilities) Obiekty Aplikacyjne (ang. Application Objects) (bardziej ogólna wersja ) Architektura CORBA 2

3 Broker Pośrednik Żądań Obiektów stanowi wspólne medium komunikacyjne. OMG określiła architekturę Pośrednika (architektura komunikacji między Obiektami Aplikacyjnymi), tzw. Wspólną Architekturę Pośrednika Żądań Obiektów CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture). kojarzy wszystkie zadania jakie mamy do wykonania Usługi Obiektów Obsługą styków obiektów niskiego poziomu zajmują się Usługi Obiektów. Usługi te należą do podstawowych czynności wykonywanych na obiektach: nazywanie, cykl ż ycia obiektu i transakcje. Do tej pory zostały opracowane dwie specyfikacje w tym zakresie: COSS1 i COSS2 (ang. Common Object Services Specification). Wspólne Funkcje Usługowe Do opisu standardowych styków z aplikacjami opracowywane są Wspólne Funkcje Usługowe. Są one przeznaczone do rozproszonego środowiska (dla róż nych klas obiektów w telekomunikacji, która jest systemem podlegającym ciągłym modyfikacjom,nie miałoby sensu wprowadzenie systemu zarządzania dla jednej klasy obiektu). Obiekty Aplikacyjne reprezentują konkretne styki z aplikacjami. Styki te, ze względu na róż norodność oprogramowania, nie zostaną zestandaryzowane. Podstawowe elementy specyfikacji CORBA Pośrednik Żądań Obiektów (ang. Object Request Broker) Język Definicji Styków (ang. lnterface Definition Language) Styk Dynamicznego Wywoływania (ang. Dynamic Invocation Interface) Pośrednik Żądań Obiektów Zadaniem Pośrednika Żądań Obiektów jest znajdowanie implementacji obiektu, którego dotyczy konkretne żądanie i przekazywanie wywołania do obiektu. Żądanie powinno być obsłużone niezależnie od położenia obiektu (część obiektów jest mobilnych- nie tylko komórki), języka implementacji lub innych parametrów, które nie są zdefiniowane w styku obiektu (ang. Object s interface). Klient, który chce skorzystać z usług (metod) innego obiektu przy pomocy ORB, moż e to zrobić na dwa sposoby: wykorzystując styk obiektu opisany nagłówkiem (ang. stub) wygenerowanym z pliku opisu w języku Definicji Styków IDL lub wykorzystując Styk Dynamicznego Wywoływania DII, niezależny od styku obiektu docelowego. Z kolei ORB przekazuje dane do implementacji obiektu oraz wywołuje usługi obiektu wykorzystując tzw. szkielet IDL lub szkielet (zwany czasami pniem) dynamiczny. Szkielety są powiązane z konkretną implementacją Adaptera Obiektów (ang. Object Adapter) i mogą wywoływać funkcje ORB przez Adapter Obiektów. Język Definicji Styków IDL Język Definicji Styków IDL służy do definiowania obiektów w postaci styku obiektu, czyli zbioru operacji i parametrów związanych z tymi operacjami. IDL jest więc ogólnym opisem obiektu, pozwalającym określić operacje (usługi) jakie obiekt moż e wykonać i parametry wymagane do wywołania konkretnej operacji. Nie jest on jednak językiem programowania, językiem implementacji nie określa wewnętrznej struktury obiektów, nie służy do tworzenia implementacji obiektów, a jedynie do opisu obiektów, których implementacja w konkretnym języku programowania jest dana lub będzie stworzona później. IDL jest językiem obiektowym, udostępniającym mechanizm dziedziczenia (takż e wielokrotnego) oraz obsługę wyjątków (ang. exception). W wyniku kompilacji pliku z 3

4 opisem obiektów w języku IDL powstaje tzw. nagłówek (ang. stub), wykorzystywany przez ORB do wywoływania operacji na obiektach. Definicje w IDL Repozytorium archiwum,baza danych elementów występujących w systemie. Klientem nie jest abonent, ale konkretna aplikacja. Styk Dynamicznego Wywoływania DII znalezienie obiektu, znalezienie styku obiektu, stworzenie żądania operacji, wywołanie żądania operacji, otrzymania wyniku wykonania operacji. Czynności te mogą być wykonywane jedynie w czasie działania systemu. Takie podejście we współpracy aplikacji z obiektami pozwala korzystać ze środowiska rozproszonych obiektów, bez potrzeby uaktualniania wersji styków. Schemat dowolnej aplikacji w CORBIE 4

5 Realizacja TMN z wykorzystaniem technologii CORBA Dwa sposoby : wykorzystanie bramki" do systemu TMN (ang. gateway environment), realizacja systemu TMN w całości w technologii CORBA (ang. non-gateway environment). raczej idea niewiele urządzeń w telekomunikacji pracujących w systemie CORBA Realizacja systemu TMN wyłącznie w środowisku CORBA Dostęp do obiektów TMN z systemu CORBA Dostęp do obiektów CORBA z systemu TMN Komunikacja obiektów CORBA z wykorzystaniem protokołu CMIP Komunikacja obiektów TMN z wykorzystaniem technologii CORBA 5

6 Zalety architektury CORBA w zastosowaniach telekomunikacyjnych Architektura CORBA zapewnia bardzo wygodny sposób zapewnienia współpracy róż norodnych systemów. Daje możliwość przesłonięcia - zamaskowania systemów odziedziczonych (jeżeli urządzenia nie spełniają nowych standardow moż na je zamaskować ), wykorzystując w pełni ich moż liwości, a zarazem pozwalając na wprowadzenie w takim heterogenicznym środowisku systemów zupełnie nowych, zaimplementowanych jako rozproszone systemy obiektowe. Dzięki wykorzystaniu języka opisu styków IDL zamiast języka programowania, architektura CORBA zapewnia dostęp do obiektów niezależ nie od platformy implementacji obiektu - również pomiędzy róż nymi domenami, co stanowi podstawowe wymaganie przy współpracy systemów dostarczonych przez róż nych dostawców, stosujących z reguły specyficzne rozwiązania firmowe. Dostęp do systemów odziedziczonych jest istotny również z powodu o wiele dłuższego czasu ż ycia urządzeń i systemów telekomunikacyjnych w stosunku do systemów informatycznych. Spowodowane jest to głównie wysokimi kosztami uruchomienia systemu oraz długim czasem zwrotu inwestycji telekomunikacyjnej. Technologia CORBA oferuje tu niewątpliwie możliwość włączenia nawet bardzo starych systemów do współpracy ze sprzętem i oprogramowaniem nowszej generacji, co może okazać się konieczne ze względu na potrzebę zachowania ciągłości funkcji zarządzania usługami i sprzętem. Wykorzystanie Języka Definicji Styków IDL niezależ nego od implementacji pozwala na połączenie systemów, w szczególności systemów zarządzania, które mają stosują rozwiązania firmowe. Proponowane przez konsorcjum OMG rozwiązania w adaptacji rozwiązań CORBA na potrzeby Sieci Zarządzania Telekomunikacją uwzględniają rozwiązania szeroko akceptowane przez operatorów - w szczególności model zarządzania OSI i przyjęte takż e przez Network Management Forum statyczne zasady translacji specyfikacji GDMO Ciekawą propozycją jest Repozytorium Informacji Zarządzania OSI, które pozwoli w łatwy sposób i zgodnie ze standardami budować model informacyjny, który będzie mógł być wykorzystany zarówno w środowisku CORBA, jak i w TMN. Wady architektury CORBA w zastosowaniach telekomunikacyjnych Wydajność nie jest zadowalająca w zastosowaniach wymagających efektywnego działania w czasie rzeczywistym. Może być ona natomiast stosowana do realizacji róż nych funkcji zarządzania siecią, i usługami, które nie są krytycznie uwarunkowane czasowo. Na przykład z powodzeniem moż e zostać wykorzystana w aplikacjach służ ących do sprawdzania stanu elementów sieci, tworzenia róż nego rodzaju raportów, zgłaszania pewnych rodzajów alarmów. Wydajność dostępnych platform sprzętowych nie pozwala obecnie zastosować technologii CORBA np. do obsługi połączeń i realizacji usług telekomunikacyjnych na dużą skalę. Prowadzone są jednak prace badawcze i eksperymenty związane z wykorzystaniem architektury CORBA do realizacji usług IN. 6

7 Brak jest jednolitego ujęcia problemu zarządzania usługami - w szczególności propozycji wspólnego modelu obiektowego na potrzeby zarządzania usługami. Moż e to spowodować, ż e zarządzanie w warstwie usług nadal będzie poza standaryzacją. W ITU- T prowadzi się studia nad włączeniem architektury CORBA do realizacji styku Q3 w warstwie SML (Service Management Layer) OpenView firmy Hewlett Packard zarządzanie sieciami IP i elementami telekomunikacyjnymi zarządzanie operacyjne serwerami i aplikacjami zarządzanie wydajnością inwentaryzacja i dystrybucja oprogramowania zarządzanie danymi (zarządzanie sieciami SAN, backupy, archiwizacja) zarządzanie bezpieczeństwem zarządzanie usługami informatycznymi, service desk zarządzanie usługami internetowymi OpenView firmy Hewlett Packard - Narzędzia Kompleksowe zarządzanie środowiskiem teleinformatycznym hp OpenView network node manager pozwala z jednej stacji roboczej zarządzać sytuacjami awaryjnymi, konfigurowaniem i efektywnością, wykrywa wszystkie urządzenia w sieci, daje kompletny obraz sieci, monitoruje sieć hp OpenView network node manager extended topology jest przeznaczony dla duż ych sieci wykorzystujących przełączniki ATM lub Ethernet. Rozszerza moż liwości hp OpenView network node manager o zaawansowane wykrywanie i monitorowanie złożonych sieci. Pozwala na szybszą diagnostykę problemów sieciowych dzięki zejściu monitorowania na poziom poszczególnych portów. Precyzyjne wykrywanie ścieżek sieciowych umożliwia korelacja zdarzeń dotyczących topologii. hp OpenView event correlation designer to graficzne narzędzie do tworzenia dodatkowych obwodów korelacji zdarzeń dla aplikacji z rodziny hp OpenView. Technologia korelacji zdarzeń pozwala na wyeliminowanie duż ej liczby fałszywych zdarzeń i podkreślenie najważ niejszych, będących prawdziwymi przyczynami niewłaściwej pracy sieci hp OpenView customer views łączy informacje o środowisku sieciowym z informacjami o użytkownikach korzystających z niego. Dzięki temu moż liwe jest zarządzanie środowiskiem sieciowym z punktu widzenia użytkownika końcowego. Na jednej mapie przedstawiana jest topologia sieci wraz z kompletem informacji o uż ytkownikach. hp OpenView multicast rozszerzenie moż liwości platformy hp OpenView network node manager, które pozwala na zarządzanie i monitorowanie transmisji typu multicast, alarmuje w przypadku obniżenia jakości transmisji. Pozwala realizować takie usługi jak wideokonferencja 7

8 hp OpenView problem diagnosis Wspomaga diagnostykę problemów sieciowych. Pokazuje ścież kę sieciową między komputerem końcowym a wybranym urządzeniem w sieci. Na wszystkich segmentach ścieżki sieciowej zbierane i wizualizowane są dane dotyczące opóźnień w transmisji pakietów i obciąż eniu poszczególnych segmentów. Stan urządzeń przedstawiany jest w postaci kolorowych ikon hp OpenView service assurance W jego skład wchodzi zestaw dodatkowych narzędzi do obsługi awarii w heterogenicznych sieciach telekomunikacyjnych (Fault Management). Wykorzystując interfejsy DM TMN (Distributed Management TMN)funkcjonalność tego systemu może być konfigurowana przez uż ytkownika w zależności od wymagań i potrzeb. hp OpenView operations telecom extensions rozszerzają moż liwości agenta hp OpenView operations w kierunku zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Umoż liwiają zbieranie alarmów ze środowiska telekomunikacyjnego i przetwarzają je na alarmy hp OpenView operations (względnie na alarmy w formacie X.733 obsługiwane m. in. przez hp OpenView topology server). Alarmy przetwarzane są zgodnie z polisami - definiowanymi z poziomu serwera hp OpenView operations OpenView firmy Hewlett Packard - Narzędzia cd. Zarządzanie systemami i aplikacjami hp OpenView operations/performance jest podstawową aplikacją hp OpenView zapewniającą funkcje zarządzania operacyjnego (ang. Operations Management), obsługi zdarzeń (ang. Fault Management) oraz zarządzania wydajnością i pojemnością (ang. Cappacity Planning, Performance Management). Na poziomie interfejsu graficznego hp OpenView operations stanowi podstawę do stworzenia systemu zarządzania operacyjnego (monitorowania, wykrywania i eliminowania nieprawidłowości) w rozproszonym, heterogenicznym środowisku teleinformatycznym hp OpenView performance zapewnia centralne zarządzanie wydajnością w skali całego środowiska informatycznego począwszy od sieci i systemu operacyjnego aż do aplikacji i baz danych. hp OpenView performance pozwala na ciągłe monitorowanie wydajności serwerów i aplikacji oraz na gromadzenie danych wydajnościowych dla potrzeb późniejszej analizy hp OpenView operations dostarcza natychmiastowych i czytelnych informacji o obciąż eniu i wydajności działania systemu. Pozwala na analizę stanu systemu, jego strojenie i znajdowanie wąskich gardeł. Zastosowania hp OpenView glanceplus pozwala na oszczędność czasu, większą efektywność działania systemów i lepsze działanie aplikacji. hp OpenView smart plug-ins (SPI) Zwiększają moż liwości zarządzania poszczególnymi aplikacjami i bazami danych. Dostarczają one bazę wiedzy o zarządzanej aplikacji, waż nych parametrach i zdarzeniach świadczących o niewłaściwej pracy zarządzanej aplikacji. Moduły SPI korzystają z agentów i interfejsu hp OpenView dla potrzeb komunikacji między zarządzanym serwerem a centrum zarządzania oraz z konsoli i systemu 8

9 hp OpenView service navigator navigator pozwala na graficzną wizualizację procesów biznesowych. Wszelkie komponenty usługi informatycznej (linii technologicznej) przedstawiane są w postaci grafu. Graf zawiera strukturę powiązań między tymi elementami. OpenView advanced security rozszerza standardowy poziom bezpieczeństwa zapewniany przez hp OpenView. Wprowadzone jest tu dodatkowe szyfrowanie oraz autentykację pomiędzy stacją zarządzania o agentami na zarządzanych systemach. Zastosowany jest klucz 128 bitowy zapewniający odpowiednio wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz ich niezaprzeczalność i integralność hp OpenView managex jest aplikacją umoż liwiającą zintegrowane zarządzanie rozproszonymi serwerami Windows NT/2000 i Novell NetWare. hp OpenView managex zapewnia aktualną informację o stanie wszystkich serwerów Windows NT/2000 i NetWare oraz pozwala zdalnie nimi zarządzać.. OpenView firmy Hewlett Packard - Narzędzia cd. Zarządzanie usługami teleinformatycznymi hp OpenView service desk to oprogramowanie umoż liwiające działom IT efektywne wspieranie uż ytkowników i zarządzanie środowiskiem IT na poziomie świadczonych usług. hp OpenView service desk pomaga rejestrować zgłoszenia użytkowników oraz incydenty generowane automatycznie poprzez inne moduły zarządzania hp OpenView. Zgłoszenia są priorytetyzowane i kierowane do odpowiednich specjalistów hp OpenView reporter jest narzędziem umoż liwiającym tworzenie i publikowanie raportów z danych zbieranych przez agentów innych aplikacji hp OpenView. hp OpenView reporter zawiera standardowo ponad 50 róż nych raportów dotyczących wydajności i dostępności róż nych aplikacji pracujących w środowisku IT hp OpenView service information portal jest przeznaczone dla dostawców usług sieciowych i aplikacyjnych (ISP, ASP etc.). Oprogramowanie to umoż liwia wizualizację danych dla uż ytkowników i klientów korzystającymi ze świadczonych przez danego dostawcę usług sieciowych lub aplikacyjnych. hp OpenView internet usage manager umoż liwia stworzenie systemu rozliczającego klientów i uż ytkowników wewnętrznych za wykorzystywane zasoby oraz pozwala na analizę ich zachowań. Jest to modularny, wysoce konfigurowalny system zbierający, agregujący i korelujący dane pochodzące z róż nych źródeł. OpenView firmy Hewlett Packard - Narzędzia cd. inne Zarządzanie pamięcią masową Zarządzanie uż ytkownikami, konfiguracjami i dystrybucją Rozwiązania dla Internetu Zarządzanie dystrybucją dokumentów 9

10 Inne platformy Inne np. Platformy firmy Siemens Nadrzę dny system zarządzania siecią CORBA SNMP TNMS Core/CDM Siećtransmisji danych SXA, SXD ELI Qst/OSI Qd2/OSI Qd2/SISA SMA 16, SLD 16, DL 64 SMA 1/4, SMA 1 K, SMA 1 K -CP, SLR Infinity FL FMX, CMX, SRA L Q3/OSI Infinity MTS, Infinity WLS, WaveLine, OSN MODIF, OSN OCP, OSN TEX, OSN OCR Poró wnanie platform zarządzania siecią LAN Autorzy niniejszego opracowania: Radosław Drabek Patryk Chamuczyński Tomasz Grelewicz Paweł Jankowski 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Novell Audit 2 www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów w systemach korporacyjnych Sukces wymaga od współczesnych organizacji udostępniania zasobów systemów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej

Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr1, 2011 Koncepcja operatorskiego centrum zarządzania telekomunikacyjnej sieci resortowej Mirosław Siergiejczyk Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Mateusz Gaweł i Dawid Kuczek Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu MODEL ZARZĄDZANIA SIĘCIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ (TMN) BAZA

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie

Zbieranie oraz zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie Integracja systemów informatycznych w automatyzacji procesów produkcyjnych Krzysztof Skura Zbigniew Smalec * Integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest zadaniem niełatwym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo

MS Windows 2000 od rodka

MS Windows 2000 od rodka IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP

SDL. Internet ARPANET C/UNIX TCP/IP Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Telekomunikacja wersja 2.0 STRESZCZENIE W referacie omówiono zmiany zachodzące na rynku telekomunikacyjnym i w sposobie implementacji i

Bardziej szczegółowo

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01 IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja

Architektura systemu. Instalacja i konfiguracja Od wielu lat NETWARE jest wiodącym sieciowym systemem operacyjnym, stabilnym, bezpiecznym, oferującym kompletne usługi sieciowe, niezwykle rozbudowanym, elastycznym, mającym mnóstwo zabezpieczeń, chociaż

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo