Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych."

Transkrypt

1 Podatki dochodowe W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została uchwalona , weszła w życie r., była ponad 100 razy nowelizowana.

3 Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Zakres podmiotowy wyznaczony przez zasadę powszechności opodatkowania (brak zwolnień podmiotowych!): Art. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszystkie osoby fizyczne KC zasada: każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci / uznania za zmarłego

4 Nieograniczony obowiązek podatkowy (zasada rezydencji) Nieograniczony obowiązek podatkowy - Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w Polsce obowiązuje zasada rezydencji bez względu na obywatelstwo możliwość powstania zjawiska podwójnego opodatkowania

5 Miejsce zamieszkania Do końca 2006 r. brak definicji miejsca zamieszkania w prawie podatkowym odwołanie do Kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2007 r. art. 3 ust. 1a - za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

6 Ograniczony obowiązek podatkowy Związany z zasadą źródła - osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7 Zasada źródła a zasada rezydencji Zasada rezydencji - wiąże się z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, wyznacza osobisty stosunek podatnika do jurysdykcji podatkowej. Zasada źródła - wiąże się z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, wyznacza ekonomiczny stosunek podatnika do jurysdykcji podatkowej. Zasady te równolegle stosowane są w większości jurysdykcji wyjątek USA, które to państwo stosuje również zasadę obywatelstwa Konflikt powyższych zasad może prowadzić do podwójnego opodatkowania

8 Jak rozwiązywany problem podwójnego opodatkowania? 1) środki unilateralne (regulacje prawa wewnętrznego) 2) umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (bilateralne lub multilateralne) Polska zawarła ponad 80 takich umów

9 Do czego nie stosuje się ustawy? do przychodów, które są opodatkowane innymi podatkami, np. od działalności rolniczej, leśnej, przychodów z tytułu spadków i darowizn przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (sprzedaż narkotyków, prostytucja)

10 Opodatkowanie małżonków Zasadniczo małżonkowie traktowani jako odrębni podatnicy, ale po pewnymi warunkami mogą być opodatkowani łącznie, co stanowi szczególnego rodzaju ulgę podatkową.

11 Przesłanki łącznego opodatkowania małżonków (art. 6 ust. 2 ustawy) 1) pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim 2) podleganie przez obojga nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 3) istnienie przez cały rok wspólności majątkowej między nimi 4) złożenie stosownego wniosku we wspólnym zeznaniu rocznym 5) brak podlegania opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym od działalności gospodarczej oraz opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym

12 Przesłanki łącznego opodatkowania małżonków (art. 6 ust. 2 ustawy) Podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, ALE od : Możliwość łącznego opodatkowania ma zastosowanie również do: 1) małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Szwajcarii, 2) małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu RP a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż RP państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG albo w Szwajcarii, - jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

13 Łączne opodatkowanie małżonków sposób określenia podatku Art. 6 ust. 2 - podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, Etapy obliczenia podatku 1. Dochód małżonka dodaje się do dochodów drugiego 2. Te dochody dzieli się przez dwa 3. Od połowy dochodów oblicza się podatek 4. Podatek mnoży się przez dwa

14 Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci Zasady łącznego opodatkowania małżonków odpowiednio stosuje się do osób wychowujących samotnie dzieci: 1) małoletnie, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 3) uczące się, do ukończenia 25 roku życia

15 Przychody z udziałów w zyskach spółki osobowej Art. 8 ust. 1 - przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (nie dotyczy SKA!), ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku Spółki osobowe (w tym spółka cywilna, ale z wyłączeniem SKA) nie są podatnikami podatku dochodowego. W takim wypadku podatnikami są wspólnicy tych spółek (inaczej w podatku od towarów i usług!)

16 Przedmiot opodatkowania Art. 9 ust. 1 - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 (zwolnienia przedmiotowe) ust. 1a - jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (z pewnymi wyjątkami)

17 Czym jest dochód? Art. 9 ust. 2 - dochodem ze źródła przychodów zasadniczo jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

18 Źródła przychodów 1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, 2) działalność wykonywana osobiście, 3) pozarolnicza działalność gospodarcza, 4) działy specjalne produkcji rolnej,

19 Źródła przychodów 5) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, 6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych 7) odpłatne zbycie, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany, 8) inne źródła.

20 Działy specjalne produkcji rolnej Przychody z działalności rolniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, ale działy specjalne produkcji rolnej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Działy specjalne produkcji rolnej to: uprawy w szklarniach i ogrzewanie w tunelach foliowych uprawy grzybów i grzybni uprawy roślin in vitro wylęgarnie drobiu hodowla zwierząt futerkowych hodowla dżdżownic prowadzenie pasiek

21 Zwolnienia przedmiotowe Wyróżnić można kilka głównych grup zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych: 1) Zwolnienia o charakterze socjalnym (odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, zasiłki rodzinne itp.) 2) Zwolnienia określonych świadczeń pracowniczych (należności za czas podróży służbowej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 3) Zwolnienia świadczeń o charakterze odszkodowawczym (z ubezpieczeń osobowych i majątkowych, odszkodowania wynikające z odrębnych ustaw - z pewnymi wyjątkami) 4) Inne zwolnienia (dochodów uzyskanych od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej itd.)

22 Pojęcie przychodu Przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Data powstania przychodu: zasadniczo dzień jego otrzymania przez podatnika lub pozostawienia do jego dyspozycji

23 Przychód z działalności gospodarczej Kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Data powstania przychodu: zasadniczo dzień wystawienia faktury (rachunku) nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego, wykonanie usługi czy otrzymanie zapłaty.

24 Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy (wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów). 1) wydatek ma być rzeczywiście i definitywnie poniesiony 2) w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów 3) nie jest zaliczony do kosztów zabronionych

25 Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (1) 1) wydatki na nabycie gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, wydatki na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie lub ulepszenie innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2) wydatki zawinione przez podatnika: w szczególności odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, odszkodowania za zwłokę, za wady towarów, koszty egzekucyjne, grzywny i kary oraz odsetki od tych zobowiązań 3) wierzytelności odpisane jako przedawnione lub nieściągalne (chyba że nieściągalne, które zostały uprzednio zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawodopodobniona)

26 Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów (2) 4) podatki (w szczególności bezpośrednie dochodowe i od spadków i darowizn, również akcyzowy od nadmiernych ubytków oraz zasadniczo podatek od towarów i usług) 5) wydatki na spłatę pożyczek i innych zobowiązań 6) wydatki na reprezentację

27 Koszty zryczałtowane W przypadku niektórych źródeł przychodów odstępuje się od ustalania kosztów na zasadach ogólnych przyjmując stałe koszty ryczałtowe: 1) Koszty, których normatywnie zdeterminowana wysokość nie ma związku z wielkością uzyskanego przez podatnika przychodu (np. koszty w odniesieniu do przychodów ze stosunków pracy i pokrewnych, z niektórych rodzajów działalności wykonywanej osobiście) 2) koszty określane jako odsetek osiągniętego przez podatnika przychodu normatyw kosztów w przychodzie (20% - samodzielnie wykonywana działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa, publicystyczna, wykonywanie umów o dzieło itp. A także 50% w odniesieniu do przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzania nimi)

28 Dochód a strata Ustalony według zasad ogólnych dochód nie zawsze będzie tożsamy z podstawą opodatkowania: - poniesienie straty - ulgi podatkowe Strata nadwyżka poniesionych kosztów nad uzyskanym z danego źródła przychodem o wysokość straty można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych wysokość obniżenia w każdym roku nie może przekroczyć 50% poniesionej straty.

29 Ulgi podatkowe 1) polegające na odliczeniu określonych kwot od podstawy opodatkowania (od dochodu) np. składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny na cele kultu religijnego / cele społeczne; 2) polegające na odliczeniu określonych kwot od podatku (np. odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75% podstawy wymiaru, środków przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku, ulga prorodzinna )

30 Ustalanie wysokości podatku - stawki Obecnie progresywne stawki podatkowe przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynoszą: - 18% - 32%

31 Opodatkowanie podatkiem liniowym 19% - w odniesieniu do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców, którzy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia organom podatkowym wybrali opodatkowanie liniowe - pozbawienie przy tym możliwości skorzystania z większości ulg i możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem

32 Zasady poboru podatku Podstawowe zasady: 1) zasada poboru zaliczkowego 2) obowiązek samoobliczenia podatku

33 Zryczałtowany podatek dochodowy Ustawa z dnia 27 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne szczególne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotyczące niektórych podatników 1) niesamoistność regulacji lex specialis w stosunku do zasad ogólnych 2) uproszczenie zasad wymiaru i poboru podatku (rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów i dochodu jako podstawy opodatkowania) 3) fakultatywność 4) ograniczenie podmiotowego zakresu stosowania

34 Do jakich podatników stosuje się zryczałtowane formy opodatkowania 1) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 2) wykonujący wolne zawody 3) duchowni 4) podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze

35 Rodzaje form zryczałtowanych 1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2) karta podatkowa 3) zryczałtowany podatek od przychodów osób duchownych

36 Podatek dochodowy od osób prawnych - podstawy prawne ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku (t.j. Dz.U. z 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych nowelizowana ponad 100 razy

37 Podatek dochodowy od osób prawnych - zakres podmiotowy 1) osoby prawne, 2) spółki kapitałowe w organizacji, 3) polskie spółki komandytowo-akcyjne, 4) spółki nie posiadające osobowości prawnej posiadające siedzibę lub zarząd w innym państwie, gdy zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jako osoby prawne podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, 5) podatkowe grupy kapitałowe.

38 Pojęcie podatkowej grupy kapitałowej grupa co najmniej dwóch spółek kapitałowych (sp. z o.o. lub S.A.) posiadających siedzibę na terytorium RP powiązanych kapitałowo (min. 95% bezpośredni udział kapitałowy spółki dominującej) przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek nie może być niższy niż 1 mln zł. umowa zawiązująca PGK musi być zawarta w formie aktu notarialnego na co najmniej 3 lata, podlega ona zgłoszeniu do US, który dokonuje rejestracji PGK po rejestracji PGK nie może być rozszerzana

39 Nie w pełni respektowana zasada powszechności opodatkowania. Zwolnione m.in: Zwolnienia podmiotowe 1) Skarb Państwa 2) NBP 3) jednostki budżetowe 4) fundusze celowe 5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów okreslonych w przepisach ustawy o dochodach JST 6) ARiMR 7) ZUS 8) fundusze inwestycyjne i emerytalne (także z innych państw UE, EOG, ale też państw trzecich!)

40 Zasada rezydencji a zasada źródła Nieograniczony obowiązek podatkowy obciąża podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Podatnicy ci podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania zgodnie z zasadą rezydencji. Ograniczony obowiązek podatkowy obciąża podatników niemających w Polsce siedziby ani zarządu, o ile osiągają oni dochody na terytorium RP. Wówczas, zgodnie z zasadą źródła podlegają oni opodatkowaniu tylko w zakresie tych dochodów.

41 Przedmiot opodatkowania Osiąganie dochodu, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z których został on uzyskany brak normatywnego katalogu źródeł przychodów (odmiennie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych)

42 Pojęcie dochodu oraz straty Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

43 Do jakich przychodów nie stosuje się ustawy? 1) do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej oraz z gospodarki leśnej 2) przychodów które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy 3) przychodów armatora opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym

44 Przychody Art. 12 przychodami zasadniczo otrzymane pieniądze, wartości pieniężne (w tym różnice kursowe), wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń, a także wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań oraz zwróconych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne lub zaliczone do straconych.

45 Pojęcie nieodpłatnego świadczenia brak definicji nieodpłatnego świadczenia w u.p.d.o.p. odwoływanie się do cywilistycznego pojęcia świadczenia nieprawidłowe wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że nieodpłatnym świadczeniem musi być jakiś rodzaj działania wierzyciela (dokonania pewnej czynności, przekazania czegoś), brak działania (non facere) nie powinien być objęty pojęciem nieodpłatnego świadczenia np. brak wypłaty dywidendy udziałowcom nie powoduje powstania po stronie spółki nieodpłatnego świadczenia (podobnie brak zwrotu pożyczki w terminie)

46 Czego nie zalicza się do przychodów? Do przychodów nie zalicza się m.in. : kwot naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, należnego podatku od towarów i usług, zwróconych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

47 Przychody z udziału w spółce osobowej Zgodnie z zasadą transparentności spółek osobowych (z wyjątkiem SKA!) dochody osiągane przez te spółki opodatkowane są na poziomie wspólników Dochody te łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

48 Przychody z działalności gospodarczej Zalicza się do nich przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

49 Normatywna koncepcja kosztów uzyskania przychodów Art. 15 ust. 1 - Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (koszty zabronione)

50 Definitywne poniesienie kosztów kosztem jedynie definitywne poniesione wydatki np. kaucja gwarancyjna staje się kosztem dopiero w momencie jej zatrzymania przez kontrahenta w wypadku nienależytego wykonania umowy

51 Poniesienie w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów brak konieczności istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a osiągnieciem przychodów wydatek może potencjalnie spowodować osiągnięcie przychodów (skutek nie musi nastąpić) wydatek może choćby pośrednio przyczyniać się do osiągania przychodów (wydatki na usługi reklamowe, księgowe, ochroniarskie, remonty lokali itp.)

52 Brak ujęcia wydatku w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów Kosztem uzyskania przychodów może być tylko taki wydatek, definitywnie poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, który nie został wymieniony w zamkniętym katalogu wydatków nieuznawanych z mocy ustawy za koszt uzyskania przychodów na gruncie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

53 Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Są to przykładowo: 1) wydatki na nabycie nieruchomości (pomniejszenie podstawy opodatkowania poprzez odpisy amortyzacyjne), 2) wydatki na reprezentację, 3) wierzytelności odpisane jako przedawnione 4) poza pewnymi przypadkami wierzytelności odpisane jako nieściągalne 5) zasadniczo podatki (w tym szczególnie podatek dochodowy oraz w pewnych przypadkach podatek od towarów i usług oraz akcyza) 6) wydatki na nabycie udziałów, akcji, papierów wartościowych (wydatki te są kosztem w momencie odpłatnego zbycia tych instrumentów) 7) odsetki w ramach instytucji niedostatecznej kapitalizacji

54 Zagadnienie dokumentowania poniesienia kosztów uzyskania przychodów koszty uzyskania przychodów powinny być należycie udokumentowane (zgodnie z odpowiednimi przepisami) brak udokumentowania wydatków nie wyłącza możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodów, poniesienie wydatku może być wykazane każdym dowodem (zasada otwartego systemu środków dowodowych art. 180 Ordynacji podatkowej) zagadnienie dokumentowania wydatków na usługi niematerialne na gruncie u.p.d.o.p. nie jest konieczne dowodzenie wykonania usługi, wystarczy wykazanie poniesienia wydatku, aczkolwiek zgodnie z dominującą linią orzeczniczą podatnik powinien posiadać dowody wykonania danej usługi

55 Ulgi podatkowe Odliczenia od dochodu: - darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego oraz darowizny na cele kultu religijnego - w przypadku banków: 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji - ulga na nabycie nowych technologii (dla podatników nie prowadzących działalności na obszarze specjalnych stref ekonomicznych)

56 Stawka podatkowa stawka liniowa 19% (jedna z najniższych stawek podatku dochodowego od osób prawnych wśród państw UE) stawka ta dotyczy wszystkich dochodów (brak wyróżnienia źródeł przychodów), które wykazywane są w zeznaniu rocznym w przypadku dochodów, od których pobierany jest podatek ryczałtowy stawka wynosi: 10% - dochody przedsiębiorstw zagranicznej żeglugi powietrznej 20% - przychody nierezydentów z odsetek, należności licencyjnych stawki te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę

57 Zasady poboru podatku 1) zasada poboru zaliczkowego 2) obowiązek samoobliczenia podatku

58 Zaliczki na podatek (1) Istnieją dwa sposoby rozliczania zaliczek na podatek metoda podstawowa i system uproszczony metoda podstawowa (zaliczką jest różnica między podatkiem należnym od dochodu uzyskanego od początku roku a sumą zaliczek wniesionych za poprzednie miesiące), tak ustaloną zaliczkę wpłaca się do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

59 Zaliczki na podatek (2) system uproszczony zaliczka stanowi 1/12 kwoty podatku od dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym za rok poprzedni (bądź za 2 lata wstecz, jeśli w poprzednim roku nie wykazano podatku do zapłaty) W konsekwencji brak możliwości wyboru systemu uproszczonego przez podatników: 1) którzy rozpoczynają działalność 2) w ostatnich dwóch latach nie wykazali podatku do zapłaty

60 Obowiązek samoobliczenia podatku Podatnicy mają obowiązek samodzielnie obliczyć kwotę podatku do zapłaty i wykazać ją w zeznaniu rocznym. Termin na złożenie zeznania rocznego koniec trzeciego miesiąca roku następującego po zakończeniu roku podatkowego przyjętego przez podatnika (nie musi to być rok kalendarzowy).

61 Dziękuję za uwagę! Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/157 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą

Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Praktyczne rozliczenie dochodów studenta z pracy za granicą Przemysław Powierza KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Jak oswoić PIT-a żeby nie ugryzł po latach - czyli praktyczne rozliczenie dochodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób b fizycznych

Podatek dochodowy od osób b fizycznych Podatek dochodowy od osób b fizycznych Katedra Prawa Finansowego Charakter podatku dochodowego od osób b fizycznych Charakter osobisty Podatek progresywny Realizacja zasady sprawiedliwości Realizacja celów

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo