Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drgania elementów nastawiajàcych. zaworów hydraulicznych. Podstawowe w z y konstrukcyjne. zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK"

Transkrypt

1 Drgania elementów nastawiajàcych zaworów hydraulicznych MICHA STOSIAK Nieod àcznà cechà hydraulicznych uk adów nap dowych i sterujàcych jest wyst powanie w nich pulsacji ciênienia. CiÊnienie w tych uk adach waha si wokó wartoêci Êredniej wynikajàcej m.in. z obcià- enia i parametrów geometrycznych odbiornika. Do êróde pulsacji ciênienia nale y pulsacja wydajnoêci pompy wyporowej, spowodowana cyklicznym charakterem pracy jej elementów wyporowych. W takich przypadkach podstawowa sk adowa harmoniczna widma pulsacji ciênienia zazwyczaj zawiera si w przedziale Hz. Pulsacja ciênienia, wyst pujàc w ca ym uk adzie hydraulicznym, jest przyczynà wzbudzania drgaƒ mechanicznych poszczególnych elementów uk adu [1, 2]. Jest to zjawisko niekorzystne, szczególnie gdy chodzi o dok adnoêç pozycjonowania (np. narz dzia obrabiarki) czy ha as [3, 4]. Jednak e w pewnych przypadkach niektóre zawory hydrauliczne mogà przyczyniaç si do wzrostu pulsacji ciênienia w uk adzie hydraulicznym. Sytuacja taka mo e nastàpiç, gdy zawór hydrauliczny (np. rozdzielacz, zawór maksymalny) poddany jest zewn trznym drganiom mechanicznym. Drgania te wzbudzaç mogà drgania elementu sterujàcego zaworu (np. suwak, grzybek sto kowy, kulka). Zjawisko to mo e byç szczególnie intensywne w zakresie cz stotliwoêci rezonansowych wymienionych elementów sterujàcych [5, 6] i powodowaç mo e pojawienie si sk adowych harmonicznych widma pulsacji ciênienia odpowiadajàcych wymuszonym drganiom elementu sterujàcego. Problem ten, zwany z literaturze mi dzynarodowej Fluid-structure interaction, jest w kr gu zainteresowaƒ wielu oêrodków badawczych [7]. Podstawowe w z y konstrukcyjne zaworów hydraulicznych W typowych zaworach hydraulicznych spotykane sà podstawowe w z y konstrukcyjne, takie jak: suwak-tuleja (dla rozdzielacza, regulatora przep ywu), grzybek-gniazdo, kula-gniazdo dla zaworów maksymalnych. W zaworach tych element nastawiajàcy wartoêç szczeliny przep ywowej (suwak, grzybek, kula) zwiàzany jest z korpusem zaworu zazwyczaj przez spr yn o okreêlonej sztywnoêci (bàdê uk ad spr yn), ciecz roboczà, w której si on porusza oraz która przep ywa przez szczeliny wynikajàce z warunków konstrukcyjnych pracy elementu nastawczego. Istotne wydaje si zatem pytanie o drogi przenoszenia si drgaƒ mechanicznych korpusu zaworu na element sterujàcy. W ogólnym przypadku wyró niç mo na drogi przenoszenia: przez spr yn (bàdê uk ad spr yn), w wyniku op ywu elementu sterujàcego przez ciecz roboczà, Dr in. Micha Stosiak jest pracownikiem Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroc awskiej. przez przep yw cieczy roboczej przez szczeliny w w z ach konstrukcyjnych. Ponadto, do opisu stanu przejêciowego hydraulicznego zaworu wzniosowego w bogatej literaturze u ywane sà si y dzia ajàce na element sterujàcy: si a bezw adnoêci, si a tarcia suchego, wiskotycznego, si a hydrostatyczna, hydrodynamiczna czy si y od elementów sterujàcych, np. w postaci elektromagnesów. Zatem dla podstawowego w z a konstrukcyjnego zaworu maksymalnego wzniosowego mo na wyró niç dwie drogi, którymi przekazywane sà drgania mechaniczne korpusu na grzybek sto kowy: spr - yna oraz ciecz robocza. Zewn trzne drgania mechaniczne (np. pod o a) sà bezpoêrednio przekazywane na sztywno mocowany korpus zaworu. Na rys. 1 zaprezentowano podstawowy w ze konstrukcyjny typu grzybek-gniazdo zaworu maksymalnego. Zewn trzne drgania mechaniczne przy o one do korpusu przekazywane sà na grzybek zaworu przez spr yn o sztywnoêci c i ciecz roboczà, gdy zawór jest otwarty. Problem ustalenia dróg przenoszenia drgaƒ mechanicznych korpusu dotyczy równie zaworów maksymalnych, w których elementem sterujàcym jest suwak rys. 2. Najbardziej rozpowszechnionà odmianà rozdzielaczy sà rozdzielacze suwakowe. Suwak takiego rozdzielacza wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w tulei. Z korpusem zwiàzany jest spr ynami centrujàcymi (w przypadku rozdzielaczy trójpo o eniowych) oraz, ogólnie ujmujàc, cieczà roboczà. Ciecz ta obecna jest równie w szczelinie promieniowej (o wysokoêci do kilkunastu µm) mi dzy suwakiem a tulejà. Rys. 1. Uk ad typu grzybek sto kowy gniazdo typowego zaworu maksymalnego: 1 grzybek sto kowy o po owie kàta tworzàcej sto ka α 1, 2 spr yna, 3 korpus zaworu: x przemieszczenie grzybka, v 1 pr dkoêç przep ywu cieczy wp ywajàcej do zaworu, v 2 pr dkoêç wyp ywu cieczy z w z a grzybek-gniazdo, F s si a od sztywnoêci spr yny, p 2 ciênienie zlewu, α l po owa kàta tworzàcej sto ka; korpus zaworu poddawany jest drganiom mechanicznym o postaci w = w 0 sin(2 π f t) ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/

2 drgajàcego zaworu) do odleg ych miejsc uk adu hydraulicznego. Rys. 2. Podstawowy w ze konstrukcyjny zaworu maksymalnego: 1 suwak, 2 spr yna, 3 korpus Rys. 3. Typowa para suwak-tuleja rozdzielacza 4/3: F d si a hydrodynamiczna, F t si a tarcia, F s si a spr yn, F M si a od elektromagnesów sterujàcych Wspó praca pary suwak-tuleja odbywa si równie w obecnoêci tarcia. Na skutek dobrych warunków smarowania pary suwakowej mo na pominàç tarcie Coulomba [8]. Natomiast przy du ych pr dkoêciach przesterowania, które mogà wystàpiç ze wzgl du na zewn trzne drgania mechaniczne, nale y uwzgl dniç tarcie newtonowskie. Schemat typowej pary suwak- -tuleja dla rozdzielacza 4/3 przedstawiono na rys. 3. Równie w przypadku pary suwak-tuleja zewn trzne drgania mechaniczne korpusu przenoszone sà przez spr yny oraz si y tarcia w szczelinie promieniowej na suwak zaworu. Wzbudza si on, powodujàc zmiany pola powierzchni szczeliny przep ywowej rozdzielacza [9]. Skutkuje to powstaniem pulsacji ciênienia w uk adzie hydraulicznym. Pulsacja ta jest transmitowana od êród a (w tym przypadku Rys. 4. Rozk ad elementarnego oporu czo owego na opór ciênieƒ i opór tarcia powierzchniowego: v 0 pr dkoêç przep ywu cieczy, pda si a normalna dzia ajàca na element, τda si a styczna dzia ajàca na element Op yw elementu sterujàcego w cieczy rzeczywistej Wszystkie cia a sta e, a w szczególnoêci element sterujàcy zaworu, poruszajàce si w oêrodku p ynnym lub pozostajàce nieruchome w poruszajàcym si oêrodku p ynnym, sà poddawane dzia aniom si wywieranych przez ten oêrodek na ich powierzchnie si y te zwane sà reakcjami lub si ami aerodynamicznymi w drugim przypadku. Ka dà elementarnà si dzia ajàcà na dowolny element powierzchni cia a roz o yç mo na na dwie sk adowe: normalnà, równà iloczynowi ciênienia statycznego przez pole elementu powierzchniowego oraz stycznà si tarcia powierzchniowego. O ile si y normalne wyst pujà w cieczach idealnych i rzeczywistych, to si y tarcia powierzchniowego wyst pujà tylko w cieczach rzeczywistych. Ponadto opór czo owy stawiany przez cia o podczas op ywu podzieliç mo na na dwie sk adowe: opór czo owy ciênieƒ R p i opór czo owy tarcia powierzchniowego R f. Na rys. 4 przedstawiono element sterujàcy zaworu maksymalnego (w postaci kuli) znajdujàcy si w p ynàcej z pr dkoêcià v 0 cieczy. Na element powierzchniowy da dzia a si a normalna oraz styczna, których sk adowe w kierunku przep ywu wynoszà odpowiednio: p da cosε oraz τ da sinε, gdzie ε oznacza kàt, jaki wektor p da tworzy z kierunkiem ruchu. Zatem opór czo owy ciênieƒ (R p ) wyra a si [10]: (1) natomiast opór czo owy tarcia powierzchniowego (R f ): (2) Model ruchu kulki w cieczy Zasadniczy problem polega na okreêleniu si dzia ajàcych na powierzchni czàstki [11]. Si y te Rys. 5. Stalowa kulka 1 umieszczona w zbiorniku oleju hydraulicznego 3, zwiàzana z drgajàcym zbiornikiem spr ynà 2 32 ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/2010

3 wynikajà z oddzia ywania p ynu na powierzchni czàstki i si y ci koêci. Równanie ruchu czàstki ma postaç: (3) Dla silnie niestacjonarnych ruchów kuli mo na jeszcze uwzgl dniç si Basseta (F 4 ) [11]: (11) jest si à od napr enia normalnego (ciênienia) na powierzchni czàstki A 1, si à wynikajàcà z napr eƒ stycznych dzia ajàcych na powierzchni A 1, m masa czàstki, v c pr dkoêç Êrodka ci koêci czàstki, n napr enia normalne dzia ajàce na powierzchni czàstki. Wyznaczenie napr eƒ normalnych i stycznych dzia ajàcych na czàstk jest niezwykle z o onym zagadnieniem [11]. W ogólnym przypadku zadanie nie zosta o jeszcze rozwiàzane. Najcz Êciej dokonuje si uproszczeƒ polegajàcych na przyj ciu, i czàstka ma kszta t kulisty, a Êcis e obliczenie si od napr eƒ normalnych i stycznych zast puje si sk adaniem si okreêlonych dla szczególnie prostych sytuacji. Jednym z przybli eƒ mo e byç przypadek uwzgl dniajàcy nast pujàce si y: si y wyporu (F 1 ) si y od mas stowarzyszonych (F 2 ) m w jest masà p ynu wypartego czàstkà, si y oporu tarcia (F 3 ) gdzie wartoêci wspó czynnika C x podaç mo na za [11]: (4) (5) (6) C x = dla op ywu uwarstwionego (7) (8) C x = 0,44 dla op ywu burzliwego (9) ν lepkoêç kinematyczna cieczy. Tak wi c równanie ruchu czàstki kulistej ma postaç: (10) Si a F 1 jest wyznaczana w warunkach hydrostatycznych, si a F 2 dla idealnego op ywu kuli, a F 3 dla równomiernego stacjonarnego op ywu kuli. Ze wzgl du na symetri tych si wzgl dem Êrodka kulistej czàstki pr dkoêç kàtowa jest równa zeru. v C jest wektorem Êrodka ci koêci masy czàstki, µ lepkoêç dynamiczna cieczy. Drugi cz on w powy szej zale noêci jest znaczàcy tylko w chwili startu czàstki. Równanie ró niczkowe ruchu kulki zawieszonej na spr ynie umieszczonej w zbiorniku wype nionym olejem hydraulicznym przedstawia si nast pujàco: (12) k wersor osi z, i wersor osi x, w wymuszenie kinematyczne dzia ajàce na kulk. Poniewa kierunek ruchu kulki i wymuszenia kinematycznego pokrywa si z osià x, to wszystkie wektory sk adowe rzutowane na oê z, prostopad à do osi x, zerujà si (rys. 5), zatem rzut wektorów na oê x przedstawia si nast pujàco: (13) m masa kulki + 1/3 masy spr yny, wg zasady Raighleya (0,1221 kg), X kx po o enie kulki w kierunku osi x, X kz po o enie kulki w kierunku osi z, m w masa wypartego przez kulk oleju (0,0016 kg), m s masa spr yny (0,005 kg) r promieƒ kulki (0,0075 m) µ lepkoêç dynamiczna cieczy (oleju hydraulicznego HL68 w temperaturze 20 C). Rozwiàzanie graficzne w postaci widma amplitudowo-cz stotliwoêciowego równania (13) przedstawiajàcego odchy ki po o enia wymuszanego elementu od po o enia w stanie ustalonym dla zakresu cz stotliwoêci wymuszenia kinematycznego, pochodzàcego od wibratora elektrycznego, z przedzia u (10 30) Hz przedstawia si na rys. 6. Przy czym parametry wymuszenia: f = 10 Hz i w 0 = 0,00043 m, f = 15 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 20 Hz i w 0 = 0,00048 m, f = 25 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 30 Hz i w 0 = 0,00052 m. Najwy szà wartoêç amplitudy drgaƒ kulki obserwuje si przy cz stotliwoêci ok. 15 Hz, co zwiàzane jest ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/

4 Rys. 6. Widmo amplitudowo-cz stotliwoêciowe przebiegu drgaƒ kulki wymuszanej kinematycznie z f = 10, 15, 20, 25 i 30 Hz; masa kulki m = 0,1205 kg, sztywnoêç spr yny c s = 875 N/m reprezentacja graficzna rozwiàzania analitycznego uproszczonego modelu matematycznego dla kulki przedstawionego równaniem (13) Fot. 1. Widok ogólny wibratora elektrycznego 1 wraz z zamontowanym zbiornikiem oleju hydraulicznego 2 z wystàpieniem rezonansu. Natomiast opis drgaƒ kulki dla przypadku braku w zbiorniku oleju hydraulicznego mo e byç dokonany równaniem ró niczkowym drugiego rz du: (14) k t umienie (wobec braku oleju w zbiorniku k = 0), c sztywnoêç spr yny, m masa kulki + 1/3 masy spr yny. Drgania elementu sterujàcego badania eksperymentalne Celem dalszych analiz nad drogami przenoszenia si zewn trznych drgaƒ mechanicznych na element sterujàcy zaworu przeprowadzono badania eksperymentalne, u ywajàc wibratora elektrycznego jako êród a wymuszenia kinematycznego oraz uk adu badawczego w postaci zbiornika z lub bez oleju i elementu (kulki bàdê sto ka) zawieszonego na spr - ynie rys. 5, fot. 1. W sk ad stanowiska badawczego wchodzi : wibrator elektryczny generujàcy drgania mechaniczne specjalnie wykonanego zbiornika oleju Rys. 7. Schemat blokowy zestawu aparatury do pomiaru drgaƒ: OB badany obiekt (stalowa kulka bàdê grzybek zaworu), CD piezoelektryczny jednoosiowy przetwornik drgaƒ, typu KD-12 firmy RFT, WP mierniko- -wzmacniacz pomiarowy drgaƒ typu 2525 firmy B&K, OC czterokana owy oscyloskop cyfrowy firmy Tektronix typu TDS 224 wraz z modu em rozszerzajàcym TDS 2CM, KO komputer osobisty, DK drukarka, CA kalibrator drgaƒ typu 4294 firmy B&K Rys. 8. Widmo amplitudowo-cz stotliwoêciowe drgaƒ kinematycznie wymuszanego elementu stalowej kulki zanurzonej w oleju hydraulicznym; parametry wymuszenia: f = 10 Hz i w 0 = 0,00043 m, f = 15 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 20 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 30 Hz i w 0 = 0,00052 m, masa kulki m = 0,1205 kg, sztywnoêç spr yny c s = 875 N/m 34 ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/2010

5 hydraulicznego z elementem o kszta cie kuli bàdê sto ka umocowanym na spr ynie, uk ad pomiaru i akwizycji danych. Schemat blokowy toru pomiaru przyspieszenia drgaƒ oraz akwizycji danych przedstawiono na rys. 7. Badania doêwiadczalne polega y na jednoczesnym pomiarze i rejestracji przyspieszenia drgaƒ wibratora i elementu wymuszanego, przy czym zwi kszano cz stotliwoêç drgaƒ wymuszenia co 5 Hz, poczàwszy od 10 Hz, a skoƒczywszy na 30 Hz. Poni ej przedstawiono wyniki badaƒ, w których elementem wymuszanym by a stalowa kulka o masie m k (0,1205 kg) i promieniu r (0,0075 m) zawieszona na spr ynie o sztywnoêci c s (875 N/m) i masie m s (0,005 kg) znajdujàca si w oleju hydraulicznym HL68 o temperaturze 293 K. Zamieszczone widma prezentujà wychylenie wymuszanego elementu z po o enia równowagi pod wp ywem dzia ajàcego wymuszenia zewn trznego rys. 8. Nast pnie usuni to olej ze zbiornika, zatem element wymuszany (stalowa kulka) zwiàzany by ze zbiornikiem tylko spr ynà o sztywnoêci c s wyniki przedstawiono na rys. 9. Innym, cz sto stosowanym elementem sterujàcym w zaworach hydraulicznych jest grzybek w postaci grzybka sto kowego. Na rys. 11 przedstawiono wyniki badaƒ, w których elementem wymuszanym by grzybek o masie m st (0,1195 kg), promieniu podstawy r st (0,0075 m) i kàcie tworzàcej sto ka α st (90 ) zawieszony na spr ynie o sztywnoêci c s (875 N/m) i masie m s (0,005 kg). Zbiornik oleju, z którym grzybek zwiàzany by spr ynà, nie zawiera oleju hydraulicznego rys. 10 oraz zbiornik wype niony olejem hydraulicznym HL68. Równie w tym przypadku rezonans wymuszanego grzybka sto kowego wyst puje dla cz stotliwoêci ok. 15 Hz. Porównanie wykresów rys. 8 z rys. 9 oraz rys. 10 z rys. 11 wskazywaç mo e, e w tym przypadku za przenoszenie zewn trznych drgaƒ mechanicznych na wymuszany element (kulka bàdê grzybek sto kowy) odpowiedzialna jest spr - yna Êwiadczyç mogà o tym nieznaczne ró nice w amplitudach przemieszczeƒ wymuszanych elementów w przypadku pomiarów Rys. 9. Widmo amplitudowo-cz stotliwoêciowe drgaƒ kinematycznie wymuszanego elementu stalowej kulki; parametry wymuszenia: f = 10 Hz i w 0 = 0,00043 m, f = 15 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 20 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 30 Hz i w 0 = 0,00052 m, masa kulki m = 0,1205 kg, sztywnoêç spr yny c s = 875 N/m; zbiornik bez oleju hydraulicznego Rys. 10. Widmo amplitudowo-cz stotliwoêciowe drgaƒ kinematycznie wymuszanego elementu grzybka zaworu wzniosowego; uk ad bez oleju hydraulicznego; parametry wymuszenia: f = 10 Hz i w 0 = 0,00043 m, f = 15 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 20 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 30 Hz i w 0 = 0,00052 m, masa grzybka m = 0,1195 kg, sztywnoêç spr yny c s = 875 N/m Rys. 11. Widmo amplitudowo-cz stotliwoêciowe drgaƒ kinematycznie wymuszanego elementu grzybka zaworu wzniosowego zanurzonego w oleju hydraulicznym; wymuszenia: f = 10 Hz i w 0 = 0,00043 m, f = 15 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 20 Hz i w 0 = 0,0005 m, f = 30 Hz i w 0 = 0,00052 m, masa grzybka m = 0,1195 kg, sztywnoêç spr yny c s = 875 N/m ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/

6 uk adu z olejem i bez. W przypadku stalowej kulki wprowadzenie oleju hydraulicznego do zbiornika spowodowa o nieznacznà zmian amplitudy drgaƒ kulki ok. 3%, dla cz stotliwoêci wymuszenia f = 15 Hz. Natomiast w przypadku grzybka sto kowego ró nice sà wi ksze. Dla przypadku bez oleju hydraulicznego obserwuje si wzrost amplitudy drgajàcego elementu o ok. 20% przy cz stotliwoêci wymuszeƒ 20 Hz. Podsumowanie Przedstawiony uproszczony opis matematyczny dotyczy tylko elementu sterujàcego zaworu w postaci kulki. Natomiast analiza porównania wyników rozwa aƒ teoretycznych z danymi doêwiadczalnymi wskazuje na potrzeb opracowania uêciêlonego modelu matematycznego opisujàcego wymuszone drgania typowych elementów sterujàcych zaworów hydraulicznych: kulki, grzybka sto kowego, suwaka. Jak pokazujà wyniki badaƒ doêwiadczalnych, istnieje doêç silny wp yw kszta tu op ywanego elementu, co powinno znaleêç swój opis w modelu matematycznym. Poznanie dróg przenoszenia si zewn trznych drgaƒ mechanicznych wp ynie na podj cie skutecznych metod prowadzàcych do redukcji drgaƒ elementu sterujàcego zaworu oraz w konsekwencji zredukuje pulsacj ciênienia w uk adzie hydraulicznym. LITERATURA 1. Kudêma Z.: W aêciwoêci dynamiczne przewodów hydraulicznych. Hydraulika i Pneumatyka 6/ Rohatyƒski R.: Wp yw dynamicznych w aêciwoêci przewodów zasilajàcych na dzia anie nap dów hydraulicznych. Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroc awskiej. Nap d i Sterowanie Hydrauliczne, Wroc aw Kollek W., Kudêma Z., Rutaƒski J.: Ha as maszyn budowlanych z nap dem hydrostatycznym. Przeglàd Mechaniczny nr 1/ Marchelek K.: Dynamika obrabiarek. WNT, Warszawa Kudêma Z.: Cz stoêç drgaƒ w asnych zaworu maksymalnego i uk adu hydraulicznego. Sterowanie i Nap d Hydrauliczny nr 3/ Tomasiak E.: Wybrane zagadnienia dynamiki zaworów. Sterowanie i Nap d Hydrauliczny nr 6/ Misra A., Behdinan K., Cleghorn W. L.: Self-excited vibration of a control valve due to fluid-structure interaction. Journal of Fluids and Structures No. 5/ Stryczek S.: Nap d hydrostatyczny. WNT, Warszawa Stosiak M.: Wp yw drgaƒ mechanicznych pod o a na pulsacj ciênienia w uk adzie hydraulicznym. Hydraulika i Pneumatyka 3/ Troskolaƒski A. T.: Hydromechanika techniczna. Tom II. Hydraulika. Paƒstwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa Puzyrewski R., Sawicki J.: Podstawy mechaniki p ynów i hydrauliki. PWN, Warszawa ROK WYD. LXIX ZESZYT 6/2010

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Autor: Miros aw Galikowski TEST PRZED PRÓBNÑ MATURÑ 2008 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy: 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie

DRGANIA MECHANICZNE. materiały uzupełniające do ćwiczeń. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie DRGANIA MECHANICZNE materiały uzupełniające do ćwiczeń Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych studia inżynierskie prowadzący: mgr inż. Sebastian Korczak część modelowanie, drgania swobodne Poniższe materiały

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Modelowanie komputerowe uk adów hydraulicznych

Modelowanie komputerowe uk adów hydraulicznych Modelowanie komputerowe uk adów hydraulicznych ANDRZEJ BÑKOWSKI WAC AW GIERULSKI Powszechna obecnie metoda komputerowych badaƒ symulacyjnych wymaga budowy modelu adekwatnego do analizowanego uk adu Model

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrukcja do

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry

Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry Wst p Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry Autor: dr in. S awomir awomir RABCZAK Wst p - historia. Czerpak do wody u ywany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. (pompa czerpalna) Wst p -

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY KOD UCZNIA Liczba uzyskanych punktów (maks. 40): Młody Fizyku! WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Etap rejonowy Masz do rozwiązania 20 zadań (w tym 3 otwarte). Całkowity czas na rozwiązanie wynosi 90 minut. W

Bardziej szczegółowo

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU Włodzimiez Wolczyński Miaa łukowa kąta 10 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 360 o =2π ad = = 2 s 180 o =π ad 90 o =π/2 ad = jednostka adian [1 = 1 = 1] Π ad 180 o 1 ad - x o = 180 57, 3 57 18, Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn mechanizmów

Teoria maszyn mechanizmów Adam Morecki - Jan Oderfel Teoria maszyn mechanizmów Państwowe Wydawnictwo Naukowe SPIS RZECZY Przedmowa 9 Część pierwsza. MECHANIKA MASZYN I MECHANIZMÓW Z CZŁONAMI SZTYWNYMI 13 1. Pojęcia wstępne do teorii

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki powtórzenie

Świat fizyki powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Masz

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii - powtórzenie

Właściwości materii - powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 2 stycznia 2001 r. 36 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro

Projektowanie Systemów Elektromechanicznych. Przekładnie dr inż. G. Kostro Projektowanie Systemów Elektromechanicznych Przekładnie dr inż. G. Kostro Zębate: Proste; Złożone; Ślimakowe; Planetarne. Cięgnowe: Pasowe; Łańcuchowe; Linowe. Przekładnie Przekładnie Hydrauliczne: Hydrostatyczne;

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami.

ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII. - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. ZASTOSOWANIE LASERÓW W METROLOGII Metrologia - miernictwo, nauka o pomiarach. Obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy zwi zane z pomiarami. Cechy wi zki wiat a laserowego wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY MES Z WYNIKAMI POMIARÓW TENSOMETRYCZNYCH DEFORMACJI KÓŁ KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH

PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY MES Z WYNIKAMI POMIARÓW TENSOMETRYCZNYCH DEFORMACJI KÓŁ KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 18/22 Aleksander Sładkowski, Krzysztof Bizoń, Katarzyna Chruzik Instytut Transportu, Zakład Transportu Szynowego, Politechnika Śląska w Katowicach PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę

Kod pracy. Po udzieleniu odpowiedzi do zadań 1 20, wypełnij tabelkę ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Koisji Wojewódzkiego Konkursu Przediotowego z Fizyki Iię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna 36 Ć W I Z E N I E 5 PASYWNE FILTY ZĘSTOTLIWOŚI. WIADOMOŚI OGÓLNE Filtrem częstotliwości nazywamy układ o strukturze czwórnika (czwórnik to układ mający cztery zaciski jedna z par zacisków pełni rolę wejścia,

Bardziej szczegółowo

TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK

TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK Ćwiczenie 1 Wyznaczenie zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia Wprowadzenie Ogniwa fotowoltaiczne służą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Wymagania edukacyjne z fizyki do gimnazjum Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim Uczeń uzyskuje z poszczególnych działów fizyki oceny cząstkowe jeżeli sprostał wymaganiom ogólnym, doświadczalnym,

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ MATURA 010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 10 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 10 stron.. W zadaniach od 1. do 5. sà podane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

A. Pytania kierunkowe Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

A. Pytania kierunkowe Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN studia 1 stopnia Liczba pytań w jednostkach (proporcjonalna do liczby godzin w programie studiów) Jednostka Liczba pytań Pytania kierunkowe KMiPKM 19 KTMiM 10 KBEPiM

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z narzędziami do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE Włodzimierz Wolczyński 18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE Zadanie 1 Oto cykl pracy pewnego silnika termodynamicznego w układzie p(v). p [ 10 5 Pa] 5 A 4 3 2 1 0 C B 5 10 15 20 25 30 35 40 V [ dm 3 ] Sprawność

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl MA OGABARYTOWE ZAWORY ROZDZIELAJ CE /, / I / G/8 I G/ sterowane elektromagnetycznie sterowane

Bardziej szczegółowo

Kratownice Wieża Eiffel a

Kratownice Wieża Eiffel a Kratownice Wieża Eiffel a Kratownica jest to konstrukcja nośna, składająca się z prętów połączonch ze sobą w węzłach. Kratownica może bć: 1) płaska, gd wszstkie pręt leżą w jednej płaszczźnie, 2) przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!./+)012+3$%-4#4$5012#-4#4-6017%*,4.!#$!#%&!!!#$%&#'()%*+,-+ '()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+ Ucze interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j zyka matematycznego do opisu

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych ZENON J DRZYKIEWICZ JERZY STOJEK ROMAN ORNACKI Nowoczesne podejêcie do projektowania

Bardziej szczegółowo