ROLA ANIMACJI KOMPUTEROWYCH W NAUCZANIU O REAKCJACH W CHEMII ORGANICZNEJ - ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA ANIMACJI KOMPUTEROWYCH W NAUCZANIU O REAKCJACH W CHEMII ORGANICZNEJ - ROZWAŻANIA WSTĘPNE"

Transkrypt

1 ROLA ANIMACJI KOMPUTEROWYCH W NAUCZANIU O REAKCJACH W CHEMII ORGANICZNEJ - ROZWAŻANIA WSTĘPNE THE ROLE OF COMPUTER ANIMATIONS IN ORGANIC CHEMISTRY TEACHING PAULINA ZIMAK, JAN RAJMUND PAŚKO, MAŁGORZATA NODZYŃSKA Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, Kraków, PL Abstract Organic chemistry is one of the compulsory courses offered to students entering the Natural Sciences Department. One of the most difficult concepts to understand in this course is the mechanism of chemical reactions (Bartoszewicz, Gulińska, 2007). However, a tri-dimensional computer animation seems to be both an effective instructional tool for teaching mechanisms of reactions and a crucial aid for students in visualizing the aforementioned chemical processes. Key words Animation, organic chemistry, reaction mechanisms, teaching, visualisation Wstęp Chemia organiczna jest obligatoryjnym kursem realizowanym w ramach kształcenia studentów Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunkach: biologia i ochrona środowiska. Zajęcia z chemii organicznej są przewidziane w planie studiów licencjackich dla studentów pierwszego (biologia) i drugiego (ochrona środowiska) roku. Formalnym zakończeniem kursu jest złożenie przez studentów egzaminu pisemnego. Na realizację treści kształcenia - przedmiotu chemia organiczna przeznaczonych jest: 15 godzin wykładu (biologia, ochrona środowiska) oraz 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych (biologia) bądź 15 godzin (ochrona środowiska). W kartach omawianego kursu (dla poziomu studiów licencjackich w ramach wspomnianych kierunków) przedstawione są oczekiwane efekty kształcenia. Studenci po ukończeniu kursu powinni posiadać wiadomości z zakresu: właściwości podstawowych grup związków organicznych, podstawowych typów reakcji chemicznych dla związków zawierających określoną grupę funkcyjną, znajomości metod otrzymywania podstawowych grup związków organicznych, znajomości mechanizmów reakcji chemicznych oraz zależności ich przebiegu od środowiska reakcji. Ponadto studenci powinni umieć: wyjaśnić właściwości związków organicznych w zależności od rodzaju grup funkcyjnych, które w nich występują, napisać równania reakcji otrzymywania określonych związków organicznych, posługiwać się terminologią i nomenklaturą chemiczną oraz opisywać właściwości związków organicznych. Bardzo przydatną rubryką w karcie kursu jest rubryka dotycząca tak zwanych warunków wstępnych. Pojęcie to odnosi się do wiadomości i umiejętności, jakie powinien posiadać student przed przystąpieniem do kursu z chemii organicznej. Warunki wstępne tak zdefiniowane zakładają, że studenci w ramach innych kursów (chemia ogólna, chemia analityczna) bądź wcześniejszej edukacji opanowali wiadomości i umiejętności z zakresu: kwantowej teorii budowy atomu, teorii wiązań chemicznych, efektów elektronowych w związkach chemicznych, systematyki związków nieorganicznych, teorii kwasów i zasad, podstawowych założeń kinetyki i statyki chemicznej, rysowania wzorów strukturalnych związków kowalencyjnych, uzgadniania współczynników w równaniach reakcji chemicznych, w równaniach oksydacyjno-redukcyjnych, wykonywania obliczeń stechiometrycznych oraz obliczeń dotyczących stężeń roztworów i wydajności reakcji. W powyższych rozważaniach celowo odwołano się do informacji zawartych w kartach kursu z chemii 30

2 organicznej. Stanowią one, bowiem punkt wyjścia do badań własnych w aspekcie: oceny faktycznego poziomu wiadomości i umiejętności studentów rozpoczynających kurs, oceny poziomu zakładanych rezultatów kształcenia po zakończeniu kursu, zdefiniowania źródła ewentualnych trudności w procesie nauczania-uczenia się chemii organicznej, podjęcia działań metodologicznych optymalizujących efektywność kształcenia chemicznego. Dodatkowym argumentem skłaniającym do podjęcia badań nad problematyką kształcenia chemicznego studentów są wieloletnie obserwacje nauczycieli akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Bartoszewicz i Gulińską (2007). Poczynione analizy wskazały na problem studentów z uczeniem się chemii organicznej zwłaszcza w kwestii zrozumienia mechanizmów reakcji. Powyższe stwierdzenia stały się inspiracją do podjęcia własnych badań, gdyż jak stwierdzili Morrison i Boyd (1985) Właściwe zrozumienie zachodzących mechanizmów jest kluczowe w odnalezieniu prostego modelu licznych reakcji chemicznych a także odgrywa niebagatelną rolę w późniejszym wnioskowaniu o mechanizmach reakcji jeszcze nieomawianych. Metodyka badań Cele i metody badawcze Cele badań oraz metody badawcze przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Cele badań i przyjęte metody badawcze Cele badań Metody badawcze Zapoznanie się z psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami uczenia się i nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem roli Analiza literatury wizualizacji w kształceniu chemicznym (chemia organiczna) Porównanie skuteczności nauczania tradycyjnego oraz nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej (animacji Eksperyment pedagogiczny 1 komputerowej) Poznanie opinii studentów będących po kursie i w czasie kursu chemia organiczna w kwestii uczenia się chemii organicznej Metoda sondażu 1 Pozyskanie informacji od nauczycieli akademickich odnośnie realizacji kursu z chemii organicznej (dydaktyka szczegółowa chemii Metoda sondażu 1 organicznej, ocena wiadomości i umiejętności studentów przystępujących do kursu, efekty kształcenia) Określenie zmiany efektu kształcenia, wpływu zastosowanego środka dydaktycznego na kształcenie chemiczne, przeprowadzenie analiz Metoda analizy statystycznej 2 danych uzyskanych z badania Zaprojektowanie i wykonanie narzędzi badawczych (program.exe diagnostyczny, animacji komputerowych) Klasyfikację metod badawczych przyjęto za: 1 Łobockim (2008) i 2 Stawińskim (2006) Hipotezy badawcze Metody badawcze (tabela 1) zaproponowano w związku z weryfikacją przyjętych hipotez badawczych. Hipoteza główna: Zakłada się wpływ wizualizacji mechanizmów reakcji chemicznych z wykorzystaniem animacji komputerowych na efektywność nauczania-uczenia się przedmiotu chemii organicznej. Hipotezy szczegółowe: Nauczanie z wykorzystaniem animacji komputerowych zwiększa efekty kształcenia studentów w ramach kursu z chemii organicznej. Animacje trójwymiarowe mają korzystny wpływ na powstawanie prawidłowych wyobrażeń o strukturze mikroświata. Animacje komputerowe ułatwiają studentom zapamiętanie i zrozumienie mechanizmów reakcji chemicznych. 31

3 Animacje komputerowe skracają czas studentów na naukę mechanizmów reakcji chemicznych. Zredukowanie lub wyeliminowanie błędnego wyobrażenia studentów o dwuwymiarowej budowie związków chemicznych (obraz płaskich wzorów strukturalnych). Kształtowanie holistycznego obrazu mikroświata zależność między budową, właściwościami i przebiegiem reakcji. Organizacja badań Zaplanowane badania obejmują swym poziomem dydaktykę uniwersytecką chemii organicznej. Adresowane są do studentów kierunków biologia i ochrona środowiska prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach cyklu chemia dla niechemików. Ogólne informacje o próbie kontrolnej i próbie badawczej przedstawiono na Figurze 1. Liczebność każdej z prób szacuje się na około: 150 osób. Realizację badań zaplanowano na lata Figura 1 Próba kontrolna i próba badawcza Nauczanie studentów Z punktu metodologicznego, dotychczasowe nauczanie o mechanizmach reakcji jest prowadzone w sposób tradycyjny. Polega na wyjaśnieniu przebiegu reakcji chemicznych przez poszczególne etapy z zastosowaniem wzorów strukturalnych związków chemicznych, strzałek, ładunków elektrycznych, wolnych par elektronowych, elektronów, wiązań. Zachodzące kolejno zmiany są zaznaczane w sposób symboliczny. Rdzeń tradycyjnego nauczania o mechanizmach reakcji stanowi, zatem ciąg płaskich, statycznych wzorów strukturalnych. Stosowane wzory płaskie są zaledwie niedoskonałym przybliżeniem rzeczywistej budowy cząsteczek, które jako twory materialne są strukturami trójwymiarowymi (Mastalerz, 1986). Płaskie wzory strukturalne nie oddają pełnego obrazu licznych efektów przestrzennych jak chociażby efektów sterycznych (zawada steryczna) wpływających na przebieg reakcji (Patrick, 2004). Właściwości wielu substancji są zależne od budowy przestrzennej związków chemicznych. Brak w nauczaniu tradycyjnym ukazania trójwymiarowej budowy związków i dynamiki mechanizmu reakcji, może prowadzić do powstawania błędnych wyobrażeń i trudności w uczeniu się. W nauczaniu przedmiotów chemicznych i biochemicznym ważne jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej studentów. Nauczanie z zastosowaniem animacji komputerowej 3D+T (animacja trójwymiarowo z czynnikiem czasu) łączy budowę przestrzenną z dynamicznym aspektem przedstawiania poszczególnych etapów reakcji. Liczne badania przeprowadzone z użyciem animacji komputerowych wykazały pozytywny wpływ tego rodzaju modeli na kształtowanie wyobrażeń u uczniów o pojęciach z mikroświata (Chmielowska-Marmucka, Paśko, 2010). W związku z tym należy stosować środki dydaktyczne pozwalające jak najlepiej ukazać budowę atomu uwzględniając jego 32

4 strukturę przestrzenną czy przebieg omawianych procesów (Paśko, Kopek, 2008). Dotychczasowe animacje komputerowe tworzone były w programie komputerowym Macromedia Flash. Korzystając z podstawowych funkcji tego programu można bardzo łatwo stworzyć modele spełniające wszystkie teoretyczne założenia tworzonych modeli (Nodzyńska, Paśko, 2005). Jednakże podejmując badania nad mechanizmami reakcji w chemii organicznej pojawiają się specjalne wymagania dla tworzonych animacji. Chodzi głównie o całą gamę efektów przezroczystości orbitali i ich niekonwencjonalne zmiany kształtu podczas poszczególnych etapów reakcji. Z pomocą może przyjść darmowy program do grafiki 3D Blender. Jest on udostępniany od r. na licencji GPL. Licencja GPL gwarantuje, że Blender zawsze będzie programem do korzystania bez żadnych opłat zarówno do celów domowych, dydaktycznych jak i komercyjnych (http://www.blender3d.pl). Jest to program do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych o niekonwencjonalnym interfejsie użytkownika (http://www.blender.org/). Z użyciem programu Blender, zaplanowano stworzenie wizualizacji procesów zachodzących w chemii organicznej w ramach odpowiednio zaprojektowanych trójwymiarowych animacji komputerowych ukazujących zarówno mechanizm reakcji jak i przestrzenne aspekty budowy omawianych związków chemicznych. Tematyka animacji ma dotyczyć mechanizmów substytucji elektrofilowej w pierścieniu benzoesowym z uwzględnieniem kompleksów przejściowych π i σ: S E do pierścienia benzenu; S E do pierścienia benzenu z obecnym w pierścieniu podstawnikiem metakierującym; S E do pierścienia benzenu z obecnym w pierścieniu podstawnikiem ortokierującym, parakierującym; Badania zostały podzielone na trzy fazy (Figura 2). W fazie pierwszej (wstępnej) planuje się określenie sytuacji badawczej (wywiad z nauczycielami akademickimi prowadzącymi kurs, zebranie opinii studentów o kursie, określenie uwarunkowań procesu kształcenia chemicznego). Faza ta obejmuje również czynności przygotowawcze między innymi stworzenie narzędzi badawczych dla późniejszych faz (Figura 2. Wcześniejsze etapy). Faza druga (właściwa) została przewidziana na nauczanie tradycyjne i nauczanie z użyciem animacji. Z fazą tą wiążą się nierozerwalnie poszczególne etapy badań: pre-test, post-test i post-test II (po 3,5 miesiącach od post-testu) oraz ich ewaluacja. Faza trzecia zawiera opracowanie i zestawienie wyników z badań (Figura 2. Późniejsze etapy badań). Figura 2 Kluczowe etapy badań w aspekcie czasowym 33

5 Podsumowanie Niniejsze badania stanowią próbę określenia skuteczności narzędzia - animacji komputerowej jako środka dydaktycznego komplementarnego z środkami tradycyjnego nauczania o mechanizmach reakcji w chemii organicznej. Celem badań jest określenie czynników warunkujących efektywny proces uniwersyteckiego kształcenia chemicznego. Literatura BARTOSZEWICZ, M., & GULIŃSKA, H. (2007). Tworzenie programów multimedialnych dla studentów - narzędzia pracy informatycznej In I. Maciejowska, M. Ruszak, & S. Witkowski (Eds.), Wykorzystanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii, (pp ). Kraków. CHMIELOWSKA-MARMUCKA, A., & PAŚKO, J.R. (2010). Zmiana wyobrażeń uczniów o strukturze mikroświata po zastosowaniu animacji komputerowej w klasach I-III gimnazjum w powiecie nowosądeckim. vol. 5, pp Chemické Rozhl'ady. ŁOBOCKI, M. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. MASTALERZ, P. (1986). Chemia organiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN MORRISON, R. T., & BOYD, R. N. (1985). Chemia organiczna. vol. I, p.73. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. NODZYŃSKA, M. & PAŚKO, J.R. (2005). Rola programu Macromedia Flash w diagnozowaniu wyobrażeń studentów o strukturze materii. In J. Morbitzer (Ed.), Komputer w edukacji: 15. Ogólnopolskie Sympozjum naukowe, Kraków września 2005 Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. pp PAŚKO, J., KOPEK, W. (2008). Program wizualizacyjny Macromedia Flash jako element kształcenia przyszłych nauczycieli (pp ). In Technologie informacyjne dla chemików. Kraków PATRICK, G. (2004). Chemia organiczna. Krótkie wykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. STAWIŃSKI, W. (2006). Metody badań. In W. Stawiński (Ed.), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska (pp ). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. TEJCHMAN, W. (2007). Karta kursu chemia organiczna I. Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr R-12/2007 ( ) i (http://www.blender.org/) ( ). 34

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie

Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Maria Helenowska-Peschke Politechnika Gdańska Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji propozycje autorskie Zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne pozwalają na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wirtualny świat i jakość kształcenia

Wirtualny świat i jakość kształcenia Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny Wirtualny świat i jakość kształcenia Kilka słów na temat organizacji badań jakości kursów zdalnych 1

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej

Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej Multimedialne środki dydaktyczne ułatwiające naukę w opinii uczniów klas III i VI szkoły podstawowej Marzena KIEŁBASA Mirosława SOCHA Abstrakt: Opracowanie jest próbą włączenia się w dyskusję na temat

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań)

Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym module edukacyjnym (wyniki badań) Jacek Jędryczkowski j.jedryczkowski@kmti.uz.zgora.pl Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra Indywidualizacja procesu uczenia się a formy komunikacji w e-learningowym

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie z pedagogiki

Prace magisterskie z pedagogiki Prace magisterskie z pedagogiki Franciszek Bereźnicki Prace magisterskie z pedagogiki Kraków 2008 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008 Redakcja wydawnicza: Zuzanna Bochenek Korekta: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

E-learning nieodkryte terytorium

E-learning nieodkryte terytorium Izabella Bednarczyk, Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski E-learning nieodkryte terytorium Duża grupa ludzi (w Polsce więcej niż 25% spośród tych, którzy deklarują chęć podnoszenia swoich kwalifikacji)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego pod redakcją Macieja Szafrańskiego Spis treści 1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

e-mentor :: Koncepcja kształcenia studentóww zakresie systemów e-lea... Anna Rybak, Wiesław Półjanowicz

e-mentor :: Koncepcja kształcenia studentóww zakresie systemów e-lea... Anna Rybak, Wiesław Półjanowicz 1 z 9 2011-04-18 10:05 e-learning zarządzanie wiedzą e-biznes kształcenie ustawiczne metody, formy i programy kształcenia Strona główna O czasopiśmie Najnowszy numer Archiwum Forum Dla autorów Kontakt

Bardziej szczegółowo