Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004"

Transkrypt

1 Projekt podstawy programowej Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą jest stopniowe odchodzenie od upraktycznienia uczenia się szkolnego uczniów, które wykorzystywało slojd, utylitaryzm bądź kształcenie politechniczne. W nowym modelu przyjmuje się, że uczyć się techniki to uczyć się działań technicznych, których ważnym komponentem są technologie informacyjne. Działania te rozumiane są bardzo szeroko jako metody z zakresu: rozpoznawania środowiska technicznego, projektowania, konstruowania, programowania działań, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji ujemnych skutków działań technicznych. Ważnym założeniem jest również to, że podmiotem działań technicznych jest człowiek i wszystkie opracowane i opracowywane przez niego metody działań (technologie w tym technologie informacyjne) mają służyć jego dobru. Wyróżnione charakterystyczne fazy działalności technicznej wskazują na przyjęcie spiralnego układu treści. Podejmowane przez działania techniczne na poszczególnych etapach edukacyjnych są stopniowo wzbogacane, rozszerzane i prowadzą do rozwoju kompetencji technicznych uczniów. 1

2 Technika w kształceniu zintegrowanym Szkoła podstawowa klasy I-III Uczeń kończący trzecią klasę szkoły podstawowej powinien osiągnąć poziom orientacji ogólnotechnicznej, co wyraża się między innymi opanowaniem przez niego elementarnych pojęć technicznych i ich znaczeń w takim zakresie, że może on opisywać otaczające go środowisko techniczne, opracowywać pomysły wprowadzania zmian w tym środowisku, rozwiązywać proste problemy konstrukcyjne, planować działania, naśladować proste operacje technologiczne, użytkować urządzenia z najbliższego otoczenia oraz przewidywać (dobre i negatywne) skutki swoich działań. Celem nauczania techniki na poziomie klas 1 3 jest wspomaganie wielostronnego rozwoju psychiki wychowanków poprzez organizowanie różnorodnych form działań technicznoinformatycznych, w zakresie: wzbogacania słownictwa w zakresie opisu elementarnych zjawisk i procesów technicznych i oraz pojęć z zakresu informatyki; rozwijania podstawowych technicznych zdolności poznawczych, a szczególnie obserwacji, wyobraźni technicznej, myślenia technicznego; opisywania podstawowych (własnych) form aktywności technicznej; zrozumienia potrzeby zorganizowanego działania technicznego; poznania podstawowych zjawisk otaczającej ich techniki, w tym wyodrębniania narzędzi, maszyn i urządzeń; rozwijania elementarnych umiejętności praktycznych działań technicznych. 2

3 Szkoła podstawowa klasy IV-VI Technika lub Technika i Technologie Informacyjne) (proponuję 3 godziny) Wstęp Współczesna technika może skutecznie służyć człowiekowi, wówczas gdy człowiek choćby w elementarnym zakresie pozna i zrozumie podstawowe prawidłowości, jakie nimi rządzą, pozna jej związki z wynikami badań naukowych. Wymaga to rozwinięcia u uczniów umiejętności oceny i wartościowania otaczających ich zjawisk technicznych. Współcześnie technologii materiałów i technologii energetycznych dynamicznie rozwinęły się i jednocześnie przeniknęły wszelkie dziedziny aktywności człowieka technologie informacyjne TI. Ukończenie klasy szóstej oznacza, że uczeń powinien osiągnąć poziom umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk techniki. Potrafi w tym celu wykorzystać technologie informacyjne. Dokładniej osiągnie poziom interpretacji zjawisk techniki na podstawie obserwacji. Edukacja na etapie szkoły podstawowej charakteryzuje się rozbudzaniem aktywności uczniów, dodajmy, wielostronnej i kompleksowo ujmowanej. Środowisko techniczne rozciąga się już znacznie dalej poza najbliższe otoczenie ucznia. Interpretacja przejawia się w zewnętrznych (obserwowalnych) działaniach ucznia przebiegających według charakterystycznych cech wytworów techniki, pozwalających wyróżnić te przedmioty z tła, a dalej budować całe kategorie przedmiotów i zjawisk. Nadrzędnym celem nauczania techniki i technologii informacyjnych na tym etapie edukacji jest osiągnięcie poziomu aktywności pozwalającej interpretować otaczające ucznia środowisko techniczne z punktu widzenia różnych kryteriów (wartości). Kryteria te muszą odpowiadać podstawowym założeniom aksjologicznym: prawdy (dochodzenie do istoty prawdziwości zachodzących wokół zmian), dobra (przyjazności dla człowieka i środowiska podejmowanych działań), piękna (stosowania takich rozwiązań estetycznych, które są zgodne z uniwersalnym kanonem sztuki). Cele kształcenia 0) opisywanie i wartościowanie otoczenia technicznego, nazywania spotkanych w środowisku życia wytworów techniki; w tym urządzeń TI, (m. in. komputera i urządzeń peryferyjnych) opracowanie tekstów technicznych za pomocą programów komputerowych; zdobywanie informacji z różnorodnych źródeł i komunikowanie się; 1) projektowanie (obmyślanie i przewidywanie) zmian w środowisku technicznoinformatycznym; 2) konstruowanie - opracowania rozwiązań szczegółowych na podstawie analizy istniejących rozwiązań konstrukcyjnych; opracowanie rysunków za pomocą komputerowych programów graficznych; 3) planowanie własnych działań technicznych; organizowanie miejsca pracy; 4) świadome stosowanie określonych metod technologicznych i narzędzi w podejmowanych działaniach wytwórczych; bezpieczna praca z komputerem i innymi urządzeniami TI; 5) racjonalne wykorzystywanie urządzeń i maszyn oraz technologii informacyjnych do wspomagania człowieka w podejmowanych działaniach technicznych; 6) rozwijanie wrażliwości na problemy ekologiczne środowiska technicznego; uwrażliwienie na zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera. 3

4 Treści kształcenia 0) otoczenie techniczne ucznia od najbliższego do najdalszego; technika jako zjawisko współczesnej kultury i cywilizacji; teksty techniczne prezentujące elementy środowiska technicznego: zjawiska zawiązane z wytwarzaniem i przetwarzaniem materiałów konstrukcyjnych w wytwory użytkowe; wydawnictwa multimedialne jako źródło wiedzy, edytory tekstowe; 1) funkcje i wartości przedmiotów z otoczenia uczniów (np. stosowanie tworzyw sztucznych w budownictwie, gospodarstwie domowym, przemyśle maszynowym; rolnictwie itd.); normy techniczne, standardy jakości na przykładach wytworów codziennego użytku; metody zapisywania wyników projektowania z wykorzystaniem rysunku technicznego (głównie szkicowanie techniczne); schematy blokowe urządzeń technicznych; edytory graficzne; zastosowanie komputera i TI w życiu codziennym lub poznawanie zastosowań komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej; 2) zasady doboru materiałów w zależności od przeznaczenia; metody badania właściwości materiałów stosowanych na wytwory codziennego użytku (w tym różnych nośników danych); kryteria oceny wartości materiałów ze względu na zdrowie, skutki ich stosowania dla środowiska; dokumentacja techniczna (proste rysunki wykonawcze i złożeniowe; rzutowanie prostokątne); technologie informacyjne wspomagające konstruowanie; edytory graficzne i programy symulacyjne wspomagające modelowanie techniczne; 3) metody i zasady programowania działań indywidualnych i zespołowych; zasady dobierania narzędzi i urządzeń do operacji technologicznych i warunków w jakich one przebiegają; ustalania czasu operacji technologicznych; graficzne sposoby przedstawiania planów pracy w formie sieci zależności i harmonogramów (uwzględnianie zależności czasowej pomiędzy poszczególnymi operacjami); zasady komunikacji w sieci lokalnej, sposoby pozyskiwania informacji z różnych źródeł; 4) metody kształtowania materiałów w wyroby użytkowe na przykładach wyrobów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali; istota najczęściej stosowanych operacji technologicznych (piłowanie, wiercenie, szlifowanie); metody wykonywania połączeń rozłącznych (gwintowych, ) i nierozłącznych (zgrzewanych i sklejanych); 5) metody określania zdatności wytworów techniki (np. maszyny do szycia, narzędzi); proces diagnozowania prostych zjawisk techniki na podstawie wyżej wymienionych urządzeń; wykorzystywania wszystkich funkcji i możliwości wytworów, w tym urządzeń TI, rodzaje kryteriów jakości wyrobów z punktu widzenia konsumenta i bezpiecznego korzystania z wytworów techniki, zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem oraz zasady bezpiecznego poruszanie się po drogach; 6) potrzeba segregowania odpadów z różnych materiałów (papieru, drewna, metali szkła i tworzyw sztucznych); gospodarka materiałami w najbliższym środowisku (domu, osiedlu); diagnoza stanu środowiska własnego, gminy, regionu; wtórne wykorzystanie odpadów (recykling); rozwiązywanie problemów ekologicznych Polski; 4

5 Wzory wymagań uczeń potrafi realizować działania techniczne w zakresie: 0) rozpoznawania środowiska technicznego: rozpoznawanie materiałów konstrukcyjnych, w tym sztucznie wytworzonych przez człowieka; przeprowadzanie analizy wartości w odniesieniu do właściwości różnych materiałów; przygotowanie dokumentów tekstowych (edytory tekstu) dotyczących wartościowanie i ocena otoczenia wraz z jego elementami z uwzględnieniem różnych kryteriów (ekonomicznych, ergonomicznych, konstrukcyjnych i etycznych); 1) projektowanie zmian w środowisku technicznym: opracowywanie zestawu założeń projektowych uwzględniających oceny i analizy przeprowadzone w fazie rozpoznawania sytuacji technicznych; przygotowanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych z wykorzystaniem edytorów graficznych; 2) konstruowanie techniczne: badanie i opisywanie podstawowych właściwości materiałów na przykładzie tworzyw sztucznych, porównywanie ich z innymi materiałami (np. drzewnymi, metalami); czytanie i zapisywanie konstrukcji w formie graficznej (rzutowanie prostokątne, wymiarowanie i opis rysunku), również z wykorzystaniem edytorów graficznych; analiza zapisu konstrukcji stosowana w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) programowanie działań technicznych: analiza wytworów z punktu widzenia konieczności realizacji złożonych działań technicznych z wyodrębnianiem operacji technologicznych i czynności planowania ich układu oraz szacowanie czasu trwania; zapis planów technologicznych z wykorzystaniem programów komputerowych do planowania różnych działań; 4) realizacji elementarnych działań technicznych: posługiwanie się podstawowymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi stosowanymi do obróbki tworzyw sztucznych, łączenie materiałów (wykonywanie połączeń nierozłącznych i rozłącznych; wykonywanie pomiarów różnych wielkości związanych z właściwościami materiałów (długości przy pomocy liniału i suwmiarki, objętości, ciężaru właściwego (gęstości), nasiąkliwości); analiza technologiczna wytworów technicznych (jak to wykonano?); 5) eksploatacji wytworów techniki: sprawne stosowanie technologii informacyjnych w diagnozowaniu prostych sytuacji technicznych (np. odszukiwanie i zestawianie niezbędnych informacji za pomocą odpowiednich programów komputerowych); wyróżnianie, wartościowanie i ocena metod wytwarzania, przetwarzania i przesyłania energii elektrycznej i informacji; 7) zapobiegania i likwidowania ujemnych skutków własnych działań technicznych: rozpoznawanie i opisywanie zagrożeń występujących w środowisku, składowanie (krótkotrwałe i długotrwałe) i neutralizacja odpadów pochodzących z różnych źródeł; zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska poprzez segregowanie i wtórne wykorzystanie materiałów. 5

6 Gimnazjum Technika lub Technika i Technologie Informacyjne (proponuję 3 godziny) Nauczanie techniki na etapie gimnazjum cechuje rozwijanie samodzielności uczniów, dlatego na koniec tego etapu uczniowie powinni być w stanie porównywać wytwory i zjawiska techniki wyróżniając w nich elementy różne, takie same, spełniające podobne funkcje. Analogie powinny być dokonywane w oparciu o umiejętność wartościowania poszczególnych rozwiązań technicznych. Kończąc edukację ogólną na etapie gimnazjum uczeń osiąga poziom wskazywania analogii ogólnotechnicznych, czyli umie porównywać pod pewnymi określonymi względami charakterystyczne zjawiska techniki nie tylko ze swojego najbliższego otoczenia. Cele kształcenia 1) rozpoznanie i zrozumienie zjawisk techniki w bliskim i dalekim otoczeniu ucznia; poznanie siebie i swoich możliwości indywidualnych umożliwiających wielostronny i optymalny rozwój prowadzący do wyboru dalszego kierunku kształcenia i przyszłej pracy zawodowej; 2) rozwiązywanie typowych problemów technicznych pojawiających się w różnych etapach działalności technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych; 3) opracowywanie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dobieranie materiałów na podstawie danych katalogowych oraz wykonywanie dokumentacji technicznych z wykorzystaniem edytorów graficznych; 4) planowanie działań technicznych o różnym stopniu złożoności i różnych formach organizacyjnych pracy z wykorzystaniem programów komputerowych; 5) dobieranie i stosowanie technologii proekologicznych; bezpieczne posługiwanie się prostymi i złożonymi narzędziami technologicznymi i przyrządami pomiarowymi; 6) eksploatacja wytworów techniki z pełnym wykorzystaniem ich możliwości przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa; diagnozowanie najczęściej występujących niesprawności strukturalnych i funkcjonalnych maszyn; 7) krytyczne spostrzeganie i opisywanie działalności technicznej; dostrzeganie jej walorów i zagrożeń dla bytu człowieka. 6

7 Treści kształcenia 2) świat techniki w tekstach technicznych; różne znaczenie pojęcia technika; technika składnikiem i czynnikiem rozwoju kultury; technika a technologie wytwarzania przedmiotów; technika jako system specyficznych dziedzin wiedzy; wybrane zjawiska techniki współczesnej; technika w służbie człowieka (pomaga, przyspiesza, udostępnia, zabezpiecza itd.); elementy historii techniki związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem materiałów, energii i informacji; 3) metody rozwiązywania złożonych problemów technicznych: analogii, algorytmów; założenia projektowe, ich znaczenie dla działań technicznych; metody oceny wytworów i procesów ze względu na wielość kryteriów, w tym etycznych; maszyny technologiczne (wyróżnianie rozwiązań realizujących określone funkcje); multimedia i technologie informacyjne (np. słowniki, encyklopedie multimedialne); prognozy rozwoju techniki na wybranym przykładzie (np. inżynierii materiałowej oraz konstrukcji maszyn); 4) zasady optymalnego dobierania materiałów do konkretnych zastosowań (na przykładach otrzymywania stopów metali dawniej i współcześnie); badania i próby technologiczne oraz doświadczenia laboratoryjne jako metody pomocnicze w konstruowaniu; metody optymalnego dobierania wielkości i kształtu wytworów przez modelowanie graficzne płaskie (siatka modularna) i przestrzenne; metody badania modeli wykonanych z różnych materiałów: papieru, gipsu, gliny, drewna, metali, tworzyw sztucznych; schematy elektryczne (układy szeregowe i równoległe); technologie informacyjne stosowane do przygotowania dokumentacji technicznych; 5) przykłady złożonych działań technicznych, wyróżnianie operacji technologicznych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej wytworów; procesy produkcyjne: produkcji jednostkowej, seryjnej, ciągłej; sposoby zapisywania planów technologiczno-organizacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych (terminator elektroniczny, osobisty elektroniczny asystent); zalety i zagrożenia wynikające ze stosowania zasad organizacji pracy: podziału pracy, koncentracji produkcji, harmonizacji działań; 6) formy i metody realizacji procesów wytwórczych: przygotowanie półwyrobów, trasowanie na płaszczyźnie, dzielenie materiałów (obróbka bezwiórowa, np. cięcie nożycami i obróbka wiórowa, np. piłowanie); obróbka plastyczna (gięcie na zimno), łączenie materiałów (połączenia rozłączne i nierozłączne); operacje montażu na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów oraz optymalizacja procesów montażu (normalizacja, typizacja i unifikacja); fazy rozwojowe technologii przemysłowych (od rzemiosła do automatów przemysłowych); 7) metody oceny przydatności różnych wytworów i systemów technicznych w życiu człowieka; kulturowe i cywilizacyjne znaczenie rozwoju różnych wytworów (rower, maszyna do szycia, maszyna do pisania, komputer); problemy energetyczne występujące w środowisku domowym, lokalnym i krajowym; alternatywne źródła energii; maszyny elektryczne (prądnice i silniki); problemy diagnostyczne w powiązaniu z działaniami demontażowymi i montażowymi; zasady konserwacji i regulacji urządzeń; 8) problemy ekologiczne w środowisku lokalnym, ogólnokrajowym i globalnym (zanieczyszczenia: wody, gleby i powietrza); segregowanie i czasowe składowanie oraz przetwarzanie opakowań z: metali, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, papieru); koszty wykorzystania surowców wtórnych pochodzących z opakowań recykling; zalety i wady wykorzystania opakowań jedno i wielorazowych. 7

8 Wzory wymagań uczeń potrafi realizować działania techniczne w zakresie: 0) rozpoznawania środowiska technicznego w skali mikro i makro: czytanie ze zrozumieniem tekstów technicznych, w tym odpowiedzialne wykorzystywanie technologii informacyjnych do zdobywania i przechowywania potrzebnych informacji; budowanie własnego planu życiowego na podstawie rozpoznawania i oceny własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; obserwacja i analiza środowiska technicznego; 0) projektowania zmian w środowisku technicznym: wskazywanie i porównywanie funkcji maszyn; rysowanie schematów blokowych (funkcjonalnych) na przykładach maszyn; posługiwanie się graficznymi metodami projektowania, a także z wykorzystaniem technologii informacyjnych; 1) konstruowania technicznego: konstruowanie maszyn z wykorzystaniem poznanych praw przyrody i zasad techniki dla założonych funkcji podstawowych i różnych funkcji dodatkowych (z wykorzystaniem modeli); zasady sporządzania dokumentacji technicznych przy zastosowaniu różnych metod zapisu konstrukcji (rzutowanie prostokątne, aksonometryczne, przekroje oraz opis i wymiarowanie rysunków); 2) programowania działań technicznych: zapisywanie planów pracy w dowolnej postaci graficznej; wykorzystywanie programów komputerowych do planowania działań; planowanie pracy w różnych formach: jednostkowej, zespołowej seryjnej, ciągłej; porównywanie działań w różnych formach organizacyjnych; 3) realizacji działań technicznych: opracowywanie reguł prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się prostymi i złożonymi narzędziami; dobieranie i ocena procesów technologicznych w zależności od właściwości materiałów oraz spodziewanych cech użytkowych wytworów; 4) eksploatacji wytworów techniki: rozpoznawanie i ocena przydatności danego wytworu w różnych sytuacjach; pełne wykorzystanie możliwości komputerów; formułowanie hipotez diagnostycznych, weryfikowanie hipotez diagnostycznych oraz zestawianie typowych objawów niesprawności maszyn i sposobów ich usuwania; 5) zapobiegania i likwidowania ujemnych skutków działań technicznych: poprawne katalogowanie źródeł zanieczyszczenia środowiska lokalnego, np. w zakresie racjonalnego gospodarowania opakowaniami; ocenianie zwyczajów społecznych związanych z niewłaściwym stosowaniem techniki, np. w zakresie pozyskiwania surowców wtórnych. 8

9 Liceum przedmiot do wyboru Technika / Technologie Informacyjne / Informatyka Technika Kończąc liceum uczeń zdaje maturę. Podejmowane przez ucznia działania techniczne powinny charakteryzować się przemyślaną strukturą. Uczeń potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin techniki i innych dyscyplin naukowych (fizyka, chemia), wskazywać prawa przyrody i zasady techniki wykorzystane w konstruowanych i wykonywanych wytworów techniki. Etap edukacji ponadgimnazjalnej jest etapem przygotowującym ucznia do wyboru zawodu jest etapem kształcenia przedzawodowego. Dlatego ważne jest osiągnięcie takiego poziomu działań systemowych podejmowanych przez ucznia, aby był on w stanie świadomie wybrać drogę dalszego kształcenia przygotowującego do pracy w wybranym zawodzie. Dostrzeganie systemowości w otaczającym ucznia środowisku technicznym jest podstawą przygotowania do świadomego wyboru i realizacji swoich planów życiowych. W dynamicznie zmiennym i rozwijającym się środowisku technicznych będzie to również podstawą jego ustawicznego rozwoju. Cele kształcenia 0) krytyczne spostrzeganie i opisywanie rzeczywistości technicznej umożliwiającej wielostronny i optymalny rozwój każdego ucznia prowadzący do racjonalnego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz poznanie siebie jako przyszłego pracownika w wybranych grupach zawodów; 1) posługiwanie się metodami i zasadami stosowanymi w projektowaniu działań technicznych z zachowaniem wielości kryteriów, w tym etycznych; 2) posługiwanie się metodami i zasadami konstruowania technicznego w odniesieniu do urządzeń umożliwiających przesyłanie, odbiór, przetwarzanie, przechowywanie materiałów, energii i informacji; 3) organizowaniem działań technicznych jako wynik dostrzegania i rozumienia złożonych procesów pracy (i zmian kulturowych jakie one wywołują); 4) dobieranie i stosowanie elementów, urządzeń oraz zespołów urządzeń technicznych służących do przetwarzania materiałów, energii i informacji; 5) posługiwanie się metodami i zasadami eksploatacji urządzeń technicznych, na przykładzie sprzętu komputerowego; 6) wartościowanie otoczenia technicznego i własnych osiągnięć w różnych działaniach technicznych, poprzez wskazywanie humanistycznych wymiarów techniki współczesnej. 9

10 Treści kształcenia 0) świat techniki odbioru przesyłania i przetwarzania materiałów, energii i informacji; teksty popularnonaukowe i techniczne; rodzaje sygnałów odbieranych przez człowieka; parametry fizyczne i psychologiczne; parametry dostępnego sprzętu audiowizualnego i komputerowego; 1) metody rozwiązywania złożonych problemów technicznych: stosowanie: analogii, algorytmów, heurystyk; metody modelowania technicznego (graficzne - szkice, rysunki techniczne, harmonogramy, wykresy; modele fizyczne - modele płaskie, trójwymiarowe; metody modelowania wyrobów i procesów; modelowanie matematyczne - modele problemowe, optymalizujące, logiczne); metody analizowania wartości: funkcji i danych sytuacji problemowych; metody badania kosztów realizacji funkcji; wykorzystanie programów komputerowych w procesach modelowania i symulacji przyjętych rozwiązań technicznych; 2) zasady optymalnego dobierania elementów i podzespołów konstrukcyjnych (np. stosowania analizy morfologicznej); metody badań właściwości materiałów; reguły optymalnego dobierania wielkości i kształtu urządzeń; podstawowe zasady ergonomii; modelowanie komputerowe (2D, 3D); symulacja komputerowa funkcjonowania urządzeń; dokumentacja techniczna; budowa i zasada działania analogowych i cyfrowych elementów i przyrządów elektronicznych; mikromaszyny elektryczne; metody zapisu informacji technicznej (w postaci graficznej oraz na innych nośnikach danych); schematy blokowe struktur elektrycznych i mechanicznych; 3) zasady planowania działań technicznych o różnym charakterze i różnym stopniu złożoności (np. organizacja pracy redakcji gazety szkolnej, studia radiowego itp.); urządzenia technologii informacyjnych: komputer, terminator elektroniczny, osobisty elektroniczny asystent; projektowanie baz danych w zależności od potrzeb (baza hierarchiczna, relacyjna); zastosowanie baz danych (np. katalogowanie zbiorów książek, płyt, adresów, materiałów, wyrobów, kolekcji itp.); 4) fazy rozwojowe technologii przemysłowych (od rzemiosła do robotów); metody analizy technologicznej procesów i kosztów wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (np. urządzeń do odbioru, przesyłania i przechowywania informacji); zalety i zagrożenia podziału pracy: zawody, specjalności i specjalizacje; modelowanie procesów i zjawisk technologicznych na przykładzie wykonywania prostych czujników elektronicznych; zasady budowania komputerowych sieci lokalnych (tzw. LAN); 5) metody oceny przydatności różnych wytworów i systemów technicznych w życiu człowieka; kulturowe i cywilizacyjne znaczenie rozwoju różnych urządzeń wykorzystywanych w technologiach informacyjnych: telefon, faks, radio, telewizor, komputer, pager; wysyłanie listów pocztą elektroniczną; Internet jako sieć globalna; zasady stosowania różnych metod zapisu informacji (różnice pomiędzy zapisem analogowym a cyfrowym), powstawanie zapisu optycznego (aparaty fotograficzne), magnetycznego (magnetofony, magnetowidy, stacje dysków); zasady użytkowania różnych rodzajów drukarek komputerowych; 6) metody rozwiązywania problemów związanych z pojawieniem się tzw. szumu informacyjnego selekcjonowanie odbieranych informacji z punktu widzenia istotności ich przydatności dla człowieka; zasady wykorzystywania narzędzi systemowych usprawniających pracę komputera, np. poszukiwanie błędów dyskowych; zasady oszczędnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi i sprzętem komputerowym. 10

11 Wzory wymagań uczeń potrafi realizować działania techniczne w zakresie: 0) rozpoznawania środowiska technicznego: sformułowania własnych oczekiwań co do przyszłej pracy zawodowej; rozpoznawanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; gromadzenie informacji na temat drogi edukacyjnej najkorzystniejszej dla siebie; korzystanie z komputerowych baz informacyjnych (w tym również z encyklopedii multimedialnych) zlokalizowanych w dowolnym miejscu globalnej sieci komputerowej (np. za pomocą Internetu); 1) projektowania zmian w środowisku technicznym: opracowywanie założeń projektowych z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, ekologicznych, ergonomicznych itp.; posługiwanie się graficznymi metodami projektowania, a także edytorem tekstów i grafiki komputerowej; 2) konstruowania technicznego: sporządzanie dokumentacji technicznych przy zastosowaniu różnych metod zapisu konstrukcji; rysowanie schematów blokowych i strukturalnych urządzeń elektronicznych; stosowanie podstawowych metod badania właściwości materiałów; porównywania właściwości; wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego; 3) programowania działań technicznych: planowanie pracy w różnych formach, od indywidualnej do ciągłej; wykorzystywanie programów komputerowych do planowania działań; 4) realizacji działań technicznych: dobieranie i ocena procesów technologicznych w zależności od właściwości materiałów oraz spodziewanych cech użytkowych wytworów, np. opis wybranego procesu technologicznego; przykładowo przedstawienie technologii wykonania dowolnego elementu lub układu elektronicznego (np. tranzystora, układu scalonego); bezpieczne posługiwanie się prostymi i złożonymi narzędziami oraz przyrządami pomiarowymi; 5) eksploatacji wytworów techniki: rozpoznawanie i ocena przydatności danego wytworu w różnych sytuacjach technicznych, np. urządzeń do przesyłania i przechowywania informacji, np. analiza energochłonności wybranej struktury technicznej z najbliższego otoczenia (np. obliczenie ile kosztuje godzina pracy komputera); rozumienie problemów surowcowych, energetycznych i informatycznych Polski; 6) zapobiegania i likwidowania ujemnych skutków działań technicznych: ocenianie zwyczajów społecznych związanych z niewłaściwym stosowaniem techniki, np. do przesyłania i przechowywania informacji; podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego przed ujemnymi wpływami techniki. 11

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Założenia do programu nauczania TECH-INFO.

Założenia do programu nauczania TECH-INFO. 1 Założenia do programu nauczania TECH-INFO. I. Wprowadzenie. Program TECH-INFO poprzez twórcze i kreatywne działania uczniów rozwija ich wiedzę i umiejętności techniczne. Pokazuje zastosowania praw fizyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy IV-VI Klasa IV 1. Utrwalanie i rozszerzanie wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po drogach. 2. Poznanie zachowań sprzyjających

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE

Roman Mocek Zabrze 01.09.2007 Opracowanie zbiorcze ze źródeł Scholaris i CKE Różnice między podstawą programową z przedmiotu Technologia informacyjna", a standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu Informatyka" I.WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW MECHANICZNYCH Program stażu zawodowego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K 1 S t r o n a WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K l a s y I LP OCENA KRYTERIA OCENY 1 2 Celujący otrzymuje uczeń który spełnia wymogi oceny bardzo dobrej oraz: Bardzo dobry: spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych nazwa kierunku studiów: poziom kształcenia: profil kształcenia: wzornictwo przemysłowe pierwszy stopień ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne

MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej w Zamościu w 01.03.2016 30.06.2017 Wiedza jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Uczeń otrzymuje jedną z poniższych ocen jeżeli: CELUJĄCY -jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania, -wykazuje się opanowaniem zagadnień programowych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji do analizy i prezentowania współczesnych

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

technik elektronik elektronika

technik elektronik elektronika technik elektronik Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Ciebie nowe technologie, pociąga Cię programowanie, to elektronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębić. Elektronika jest nauką techniczną,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie

Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Wymagania. Zajęcia techniczne klasa VI Z techniką na co dzień Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie Moduł II. Mój dom przytulny i bezpieczny. Lp. Temat lekcji Wiedza i umiejętności (treści)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE DEKARZ SYMBOL CYFROWY 713[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie I z przedmiotu Technika - z elementami informatyki i Wychowanie Komunikacyjne obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo