SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji okablowania strukturalnego i systemów bezpieczeństwa. Numer projektu: 07 / 2010 Opracował: mgr inż. Jacek Jeziorny podpis:... Sprawdził: mgr inż. Andrzej Tomczyk podpis:... Nr upr. 23/P/99 Egzemplarz nr 1 1/24

2 SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓLNA Nazwa zamówienia Przedmiot i zakres robót Oznaczenia kodowe robót Przedmiot SST Zakres stosowania SST Zakres robót objetych SST Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych Niezbedne informacje o terenie budowy Okreslenia podstawowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Ogólne wymagania Materiały budowlane Gips Woda Materiały gotowe Kable i przewody elektroenergetyczne Rozdzielnica niskonapieciowe Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe Rury instalacyjne Kable telekomunikacyjne Urzadzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego Kamera wewnętrzna Kamera zewnętrzna Obudowa do kamery zewnętrznej Obiektyw do kamery zewnętrznej Platforma zarządzająca oprogramowanie IP Switch CCTV Zestaw komputerowy Macierz dyskowa Urządzenia systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego Centrala sygnalizacji włamania i napadu Manipulator z wyświetlaczem LCD Moduły rozszerzeń wejść i rozszerzeń wejść z zasilaczem Moduł kontroli dostępu Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny Czujnik pasywnej podczerwieni Czujnik magnetyczny Czujnik sygnalizacji pożaru Urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne wymagania Sprzęt do wykonania robót budowlanych /24

3 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU Wymagania ogólne Transport materiałów i elementów WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT Zasady ogólne Zakres robót Instalacje KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie wykonywania robót Kable i osprzęt kablowy Kable sygnałowe i elektryczne Instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego Urządzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego i sieci LAN CCTV Wdrożenie systemu bezpieczeństwa wizyjnego Ocena wyników badań OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT NORMY /24

4 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia Budowa sieci komputerowej (logicznej i energetycznej), telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Adres Obiektu : Powiatowy Urząd Pracy, ul.zaciszna 2, Jarocin Adres Inwestora : Powiatowy Urząd Pracy, ul.hallera 8, Jarocin 1.2. Przedmiot i zakres robót Oznaczenia kodowe robót CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV Obwody elektryczne CPV Okablowanie sieciowe CPV Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie ciągów telefonicznych i komunikacyjnych CPV Ciągi kablowe Przedmiot SST Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania w zakresie budowy kabli i urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej (logicznej i energetycznej) telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci komputerowej (logicznej i energetycznej) telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie Zakres robót objętych SST Roboty omówione w SST mają zastosowanie do budowy: - instalacji teletechnicznych budynkowych, - instalacji elektrycznych budynkowych, - instalacji szaf teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa wizyjnego, - instalacji wczesnego wykrywania dymu oraz uruchomienia i wdrożenia systemów objętych opracowaniem 4/24

5 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych - transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót, - zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie na wskazane miejsce na terenie budowy, - demontaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni przy ulicy Hallera w Jarocinie - demontaż centrali telefonicznej - demontaż istniejących szaf RACK - demontaż istniejącej tablicy informacyjnej z budynku przy ulicy Hallera w Jarocinie - przygotowanie zapraw szpachlowych Niezbędne informacje o terenie budowy Terenem budowy jest remontowany budynek przy ulicy Zacisznej 2 w Jarocinie. Realizacja robót wymaga indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym w porozumieniu z wykonawcą prac remontowych Określenia podstawowe Punkt kamerowy lokalizacja w obiekcie kamery systemu monitoringu wraz z niezbędnymi urządzeniami wsporczymi, transmisyjnymi, zasilającymi. Kamera zewnętrzna punk kamerowy składający się z kamery stacjonarnej, obiektywu, obudowy zewnętrznej odpornej na działanie czynników atmosferycznych i uchwytów mocujących. Kamera wewnętrzna punk kamerowy składający się z kamery w obudowie wandaloodpornej i podstawy montażowej. Sieć LAN CCTV sieć komputerowa przewodowa, zbudowana na potrzeby systemu bezpieczeństwa wizyjnego, Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. Długość instalacyjna - rzeczywista długość zamontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. Urządzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej; urządzeniami elektrycznymi sa np. maszyny elektryczne, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną. Ochrona przeciwporażeniowa - zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem elektrycznym ludzi i zwierząt w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; w urządzeniach niskiego napiecia rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), przy dotyku pośrednim (ochronę dodatkową) oraz ochronę uzupełniającą. Prąd przeciążeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; w przypadku przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała. Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą - bezpośrednio lub przez impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały. 5/24

6 Uziemienie - połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się te urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz - jeśli występują - zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz), obwód rozdzielczy - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą, z których są zasilane obwody odbiorcze. Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do włączania w instalację elektryczną, pełniące jedną lub więcej następujących funkcji: rozdział energii elektrycznej, załączanie i odłączanie, zabezpieczenie obwodów i odbiorników. Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody. Przewód ochronny PE - uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego przyłącza się części przewodzące dostępne, połączony z główną szyną uziemiającą. Przewód neutralny N - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym (zerowym) układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej. Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy - łącznik samoczynny wyposażony w człony: pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działanie (wyłączenie) w przypadku wystąpienia prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg wykazu w punkcie WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2.1. Ogólne wymagania Materiały i urządzenia nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatę technicznę. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Materiały budowlane Gips Gips do zaprawiania bruzd powinien spełniać wymagania normy PN- B-30042:1997. Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywac w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach zgodnie z wymogami PN-B Woda Woda do gipsu powinna byc odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-88/B Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek Materiały gotowe Kable i przewody elektroenergetyczne 6/24

7 W kanałach i korytach kablowych stosować kable typu YDY lub YTDY. Przechowywanie, pakowanie i transport kabli wg normy PN-E-79100: Rozdzielnica niskonapięciowa Należy zastosować rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40 i wzmocnionej izolacji. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania normy PN-EN Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe Kanały, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spełniać wymagania normy PN-IEC A1 i posiadać znak bezpieczeństwa B przyznawany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosować kanały, korytka i listwy wyposażone w przegrody dla separacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Korytka kablowe blaszane powinny byc wykonane z blachy ocynkowanej spełniającej normę PN-EN A1: Rury instalacyjne Rury instalacyjne należy stosować zamiast listew kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne Kable telekomunikacyjne Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrębie budynku stosować kable YTDY i kable UTP Urzadzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego Dokumentacja techniczna została wykonana w oparciu o urządzenia monitoringu firmy SANYO oraz oprogramowanie firmy SeeTec. Dopuszcza sie stosowanie innych zamiennych urządzeń i oprogramowania o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej specyfikacji i dopuszczonych do stosowania na terytorium RP Kamera wewnętrzna Zalecana kamera SANYO typ VDC-HD3300P Minimalne parametry kamery : - Funkcja Dzień/Noc - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni - Wandaloodporna obudowa kopułowa - Przetwornik 1/3 Progressive Scan CMOS - Efektywna liczba pikseli: 16: x 1080, 4: x Rozdzielczość pozioma 1100 linii TV - Wbudowany obiektyw megapikselowy, zmienno-ogniskowy f= od 3 do 9 mm; F1.2 do 2.1 7/24

8 - Mechaniczna regulacja ostrości z poziomu przeglądarki internetowej - Automatyczna, mechaniczna korekcja ostrości dla trybu pracy w kolorze i trybie B/W - Kompresja obrazu MJPEG / H.264 (niezależnie definiowane dwa strumienie generowane równocześnie) - Prędkość: 25 kl./ sek. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) - Maksymalna rozdzielczość: 2288 x 1712 pikseli - Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP - Maksymalna ilość użytkowników: 20-5 poziomów kompresji obrazu - Minimalne oświetlenie (czułość) 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High,kolor), 0,1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, cz/b) - Stosunek sygnał/szum > 50 db (AGC wył.) - Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) - MULTI / CENTER / FACE/ OFF - Balans bieli ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. - Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB - Funkcja AGC Normal/Middle/High/Off - Elektroniczna migawka 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka (SensUp): x1x2, x4, x8, x16, x32 - Sterowanie przysłoną DC - Korekcja gamma od 0,45 do 1 - Kompensacja apertury On / Off - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D - Detekcja ruchu - Detekcja twarzy - Strefy prywatności - 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości - Zabezpieczenia: autoryzacja poprzez ID oraz hasło, obsługa SSL, filtrowanie adresów IP - 4 letnia gwarancja na kamerę (1 rok gwarancji na części ruchome) - Wyjście monitorowe kompozytowe (do celów konfiguracji) - Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) - Wejście alarmowe: 2 - Wyjście alarmowe: 2 - Uchwyt 3D umożliwiający montaż na ścianie. - Zasilanie 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) 8/24

9 Kamera zewnętrzna. Zalecana kamera SANYO typ VCC-HD2300P. Minimalne parametry kamery : - Funkcja Dzień/Noc - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni - Przetwornik 1/3 Progressive Scan CMOS - Efektywna liczba pikseli: 16: x 1080, 4: x Rozdzielczość pozioma 1100 linii TV - Mechaniczna regulacja ostrości z poziomu przeglądarki internetowej - Automatyczna, mechaniczna korekcja ostrości dla trybu pracy w kolorze i trybie B/W - Kompresja obrazu MJPEG / H.264 (niezależnie definiowane dwa strumienie generowane równocześnie) - Prędkość: 25 kl./ sek. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) - Maksymalna rozdzielczość: 2288 x 1712 pikseli - Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP - Maksymalna ilość użytkowników: 20-5 poziomów kompresji obrazu - Minimalne oświetlenie (czułość) 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High,kolor), 0,1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, cz/b) - Stosunek sygnał/szum > 50 db (AGC wył.) - Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) - MULTI / CENTER / FACE/ OFF - Balans bieli ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. - Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB - Funkcja AGC Normal/Middle/High/Off - Elektroniczna migawka 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka (SensUp): x1x2, x4, x8, x16, x32 - Sterowanie przysłoną DC - Korekcja gamma od 0,45 do 1 - Kompensacja apertury On / Off - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D - Detekcja ruchu - Detekcja twarzy 9/24

10 - Strefy prywatności - 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości - Zabezpieczenia: autoryzacja poprzez ID oraz hasło, obsługa SSL, filtrowanie adresów IP - 4 letnia gwarancja na kamerę (1 rok gwarancji na części ruchome) - Wyjście monitorowe kompozytowe (do celów konfiguracji) - Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) - Wejście alarmowe: 2 - Wyjście alarmowe: 2 - Zasilanie 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) Obudowa do kamery zewnętrznej Zalecana obudowa VIDEOTEC Minimalne parametry obudowy : - klasa szczelności IP67 - wzmocnione szkło o grubości minimum 6 mm - uchwyt z ukrytym torem kablowym - wbudowana grzałka i wentylator - zasilanie 230VAC lub 24VAC - oświetlacz podczerwieni o zasięgu świecenia 70 metrów i kącie 50 stopni, minimum 90 diód Obiektyw do kamery zewnętrznej Zalecany obiektyw FUJINON typ YV4.3X2.8SA-SA2 Minimalne parametry obiektywu : - obiektyw megapikselowy (minimum 2 megapiksele) - zmienna ogniskowa minimum 2,8 8,0 mm - kąty widzenia minimum 100 x 73 ~ 35 x 26 - zakres apertury minimum F Platforma zarządzająca oprogramowanie IP 10/24

11 Zalecane oprogramowanie SeeTec typ Enterprise EditionPackage Charakterystyka oprogramowania : System bezpieczeństwa wizyjnego powinien zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcje. Ponadto powinien umożliwić obserwację wybranych obrazów w centralnym punkcie ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji ściany monitorowej (monitor wall) wykorzystywanej do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowany poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania tras programowanych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system zewnętrzny oraz jakiego rodzaju akcję powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych. Zapis obrazu powinien odbywać się w taki sposób, aby uszkodzenie jednego z dysków nie miało wpływu na zapis oraz odtwarzani zarchiwizowanych nagrań. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, itp. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry minimalne : - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 2500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bit - Obsługę systemów wieloprocesorowych - Obsługa klastrów pracy awaryjnej w środowisku Windows Server /24

12 - Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Intuicyjny interfejs użytkownika - Zdalną obsługę podłączonych urządzeń - Dostęp z dowolnego miejsca na świecie - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorzez obrazu w podziale z kamer oraz map - Ściana monitorowa - rozszerzenie programowe wykorzystywane do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany monitorowej. - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp. - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana są do łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym - Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, wejść oraz wyjść alarmowych, przycisków wirtualnych - Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360º) - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach. - Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników - Możliwość definiowania obchodu strażników 12/24

13 - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców - Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi - Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów - Integracja z istniejącymi systemami analogowymi - Integracja z systemami innych producentów dzięki zastosowaniu komunikacji OPC lub dedykowanych modułów oprogramowania oraz wizualizacja obrazu i zdarzeń alarmowych - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Funkcja interkomu - Interkomy mogą być zastosowane jako elementy SIP/ interkomy przywoławcze lub w celu sterowania otwieraniem drzwi przez przekaźniki bezpotencjałowe. - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora - Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D Switch CCTV Zalecany switch 3Com typ Baseline Plus Switch 2928 HPWR Minimalne parametry serwera : - Standardy sieciowe : IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1p Priority Tags, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1X Port Security, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, ISO , IEEE 802.3af Power over Ethernet - Przepustowość : Przepustowość 41.7Mbps, Magistrala 56Gbps - Trunk - Spanning Tree : IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - Zarządzalność : HTTP, SNMP v3, RMON, CLI, HTTPS - QoS : Priorytetyzacja pakietów VoIP, 4 poziomy priorytetów na port, IEEE 802.1p CoS/QoS, 802.1p QoS w warstwie 2 i ToS w warstwie 3 w oparciu o znaczniki DSCP, Limitowanie pasma - VLAN : Automatyczne VLANy, 8 wirtualnych interfejsów VLAN, 256 port-based VLANs (IEEE 802.1Q) - Montaż w szafach RACK 13/24

14 - Rozmiar tablicy adresów MAC : 8K Zasilanie : 100V-240V AC, 50/60Hz, Pobór 45W Zestaw komputerowy Zalecany serwer DELL typ POWEREDGE R410 Serwer powinien być dostarczony jako urządzenie profesjonalne sprzedawane przez producenta sprzętu serwerowego z gwarancja minimum trzy lata w trybie Next Business Day (naprawa sprzętu w następnym dniu roboczym). Nie jest dopuszczalny montaż samodzielne przygotowanego serwera przez wykonawcę (składanie z części, instalacja systemu operacyjnego itd.). Minimalne parametry serwera : Macierz dyskowa - Podstawowy Procesor :Intel Xeon E5620, 4C, 2.40Ghz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT, Memory runs at 1066MHz Max - Dodatkowy procesor: Intel Xeon E5620, 4C, 2.40Ghz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT, Memory runs at 1066MHz Max - Pamięć: 4GB Memory for 2 CPUs, DDR3, 1066MHz (2x2GB Dual Ranked) - System operacyjny zainst. fabrycznie: Windows Server bit (OpenGoverment) - Możliwość podłączenia macierzy Raid: - Pierwszy dysk twardy: 160GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive - Zasilacz: Power Supply, 480W Przewód zasilający - Karty zarządzające do serwera: idrac6 Embedded BMC - Karty sieciowe: Broadcom NetXtreme II 5709 Dual Port Gigabit Ethernet NIC, supporting TOE, iscsi, x4 PCIe - Szyny montażowe do szafy Rack - Urządzenia optyczne 16X DVD-ROM Drive SATA - Dodatkowe oprogramowanie: Dell Management Console - Zarządzanie systemami : Electronic System Documentation and OpenManage DVD for PowerEdge R410 - Podstawowa gwarancja: Minimum 3 lata - typu Next Business Day Zalecana Macierz EonStor A08U Minimalne parametry macierzy : - Wykonanie RACK 19"(2U) - Miejsce na 8 dysków twardych Serial ATA-II - Podwójny interfejs SCSI Ultra Pamięć cache 256MB(max-2GB). - Kontroler sterujący RAID (RISC, ASIC-266) 14/24

15 - Ciągły transfer przy RAID5 odczyt/zapis : 328/229 MB/s - Technologia MediaScan - Poziomy RAID: 0, 1 (0+1), 3, 5, 10, 30, 50 i JBOD - Technologia SysSmart - Technologia IOSmart - Wsparcie dla Hot-swap i hot-spare - Automatyczna odbudowa macierzy w tle - Rozbudowa pojemności macierzy on-line (Online Capacity Expansion) - Zmiana poziomu RAID macierzy (RAID Level Migration) - Możliwość rozbudowy pamięci cache do 2GB 2.5. Urządzenia systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego Centrala sygnalizacji włamania i napadu. Centralę sygnalizacji włamania i napadu projektuje się zainstalować w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem GSM i odbiornikiem urządzeń bezprzewodowych należy umieścić w plastikowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej RE umieszczonej w serwerowni. Szczegółową lokalizację pokazano na rzucie parteru. Zalecana centrala SATEL typ INTEGRA 128 Minimalne parametry centrali alarmowej : - obsługa do 128 wejść - 32 strefy, 8 partycji rozbudowa do 128 programowalnych wyjść - wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz - wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcją monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem telefonu komórkowego lub komputera - funkcje kontroli dostępu - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - obsługa użytkowników - pamięć zdarzeń z funkcją wydruku 15/24

16 - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcją ładowania i diagnostyki Manipulator z wyświetlaczem LCD Zalecany manipulator SATEL typ INT-KLCD-GR : Manipulator z wyświetlaczem LCD projektuje się umieścić w przedsionku, wejściu dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na możliwy dostęp osób postronnych manipulator należy umieścić w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Minimalne parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD : - podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - diody LED informujące o stanie systemu - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie - 2 wejścia - sygnalizacja utraty łączności z centralą - łącze RS-232 do współpracy z oprogramowaniem wizualizacji Moduły roszerzeń wejść i roszerzeń wejść z zasilaczem Moduły roszerzeń wejść i roszerzeń wejść z zasilaczem projektuje się zainstalować w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Moduły należy umieścić w plastikowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej RE umieszczonej w serwerowni. Minimalne parametry modułu rozszerzenia wejść : - rozbudowa systemu o 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC 16/24

17 - programowanie wartości rezystancji parametrycznej - obsługa czujek wibracyjnych i roletowych Minimalne parametry modułu rozszerzenia wejść z zasilaczem : - rozbudowa systemu o 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC - programowanie wartości rezystancji parametrycznej - obsługa czujek wibracyjnych i roletowych - zasilacz impulsowy Moduł kontroli dostępu Drzwi do serwerowni należy wyposażyć w kontrolę dostępu. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez moduł kontroli dostępu przyłączony do magistrali centrali alarmowej oraz czytnik kart zbliżeniowych umieszczony przy wejściu do serwerowni. Szczegółowe parametry modułu kontroli dostępu : - przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną - wejście do kontroli stanu drzwi - współpraca z 1 lub 2 czytnikami kart zbliżeniowych - możliwość załączania/wyłączania czuwania za pomocą karty zbliżeniowej Minimalne parametry czytnika kontroli dostępu : - montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi - format transmisji: EM Marin - obsługa standardowych kart 125 khz - możliwość pracy na zewnątrz - przycisk dzwonka Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny Zalecany sygnalizator SATEL typ SP /24

18 Sygnalizator zewnętrzny należy umieśćić na elewacji frontowej budynku, na wysokości uniemożliwiającej dostęp osób postronnych. Minimalne parametry sygnalizatora : - sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny - sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED - wewnętrzna osłona metalowa - zabezpieczenie antysabotażowe przed: - oderwaniem od podłoża - otwarciem Czujnik pasywnej podczerwieni Minimalne parametry czujnika pasywnej podczerwieni : - czujnik pasywnej podczerwieni - przetwarzanie syganłu DSP - wysokość montażu od 1,8 do 3,0 metrów - zakres prędkości celu od 20 cm/s do 3 m/s - 9 kurtyn lustrzanych o zakresie 12 metrów - obróbka w algorytmie 5D - wyjście przekaźnikowe NC - zabezpieczenie antysabotażowe - chroniona strefa podejścia Czujnik magnetyczny. Minimalne parametry czujnika magnetycznego : - Czujka magnetyczna - Przykręcana z zaciskami śrubowymi, osłona zacisków - Szczelina 9,00 31,00 mm 18/24

19 - Zestyk NC/NO - Opcja w kolorze brązowym (zastosować w zależności od aranżacji wnętrza) Czujnik sygnalizacji pożaru. W czujniki sygnalizacji pożaru należy wyposażyć pomieszczeniach archiwum i kotłowni znajdujące się w piwnicy. Czujnik należy zamontować na stropie, zgodnie z dokumentacją producenta urządzenia. Czujniki należy przyłączyć do centrali alarmowej sygnalizacji włamania. Czujniki sygnalizacji pożaru muszą alarmować w trybie całodobowym. Minimalne parametry czujnika sygnalizacji pożaru : - Powierzchnia chroniona przez pojedyńczą czujkę, zależna od wysokosci jej instalowania, wynosi od 60 do 80 m2. - Należy je instalowac na suficie, na środku pomieszczenia a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. - Czujki nie powinny byc instalowane w pobliżu wentylatorów, urzadzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej Urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu Zalecane urządzenie I-CAM typ IFT Wysokowydajna pompa umieszczona w serwerowni zasysa powietrze do detektora przez sieć rurek ssących (zgodnie z dokumentacją w załączniku). Kolektor wlotowy powietrza posiada czujniki przepływu, które monitorują zmiany przepływu w każdej z rur ssących. Po detekcji powietrze wyrzucane jest na zewnątrz detektora do strefy chronionej. Wewnątrz detektora powietrze dostarczane jest do laserowej głowicy detekcyjnej poprzez filtr powietrza. Filtra usuwa zanieczyszczenia mechaniczne przed dostarczeniem próbki do komory detekcyjne, oczyszcza powietrze w celu utrzymania w czystości optycznych elementów głowicy detekcyjnej. W komorze detekcyjnej znajduje się stabilne laserowe źródło światła oraz dokładnie rozmieszczone fotodetektory w celu osiągnięcia optymalnej detekcji dla szerokiego zakresu wykrywanego dymu. 19/24

20 Stan detektora transmitowany jest zewnętrznego systemu alarmowego 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne wymagania Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST Sprzęt do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: - wiertarki elektryczne - bruzdownica - odkurzacz przemysłowy - megaomomierz, - mostek kablowy. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 4.1. Wymagania ogólne Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem Transport materiałów i elementów Wykonawca powinien wykazać się możliwoscią korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót: - samochód dostawczy do 3,5 t. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 20/24

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SE-2 BRANŻA ELEKTRYCZNA SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO, BOISKA SPORTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SE-2 BRANŻA ELEKTRYCZNA SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO, BOISKA SPORTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SE-2 BRANŻA ELEKTRYCZNA SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO, BOISKA SPORTOWE BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Obiekt: Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań Inwestor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Numer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ/ Załącznik nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu telewizji dozorowej IPCCTV w siedzibie Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa trzech strumienia kodowania 50kl/s przy rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR)

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Utworzono 25-01-2017 Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Cena : 922,50 zł Nr katalogowy : K17366 Producent : Hikvision Dostępność : Dostępność - 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o. ul.piłsudskiego Lublin

Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o. ul.piłsudskiego Lublin Nr zlecenia : 342/11/08-Zadanie 1 Kod CPV : 45252100-9 Tytuł projektu : Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-1 Branża : Elektryczna Obiekt : Pompownia Ścieków ZEMBORZYCE III Inwestor : MPWiK Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Po Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Sony Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T + 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.03.03.01 Układanie kabli Kod CPV 45314300-4 1. Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem robót jest przewidziane w projekcie układanie kabli elektroenergetycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro Nr sprawy: 06.SCK.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Sztumskie Centrum Kultury ul. Reja 13 82-400 Sztum

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 75/SPPW/2016 Wzór Formularza Oferty (pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587, REGON:

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12 INWESTOR: Muzeum w Sosnowcu 41-205 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2010F-I Cena : 364,00 zł (netto) 447,72 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS Exmor CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom, biuro, sklep czy magazyn. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo