SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji okablowania strukturalnego i systemów bezpieczeństwa. Numer projektu: 07 / 2010 Opracował: mgr inż. Jacek Jeziorny podpis:... Sprawdził: mgr inż. Andrzej Tomczyk podpis:... Nr upr. 23/P/99 Egzemplarz nr 1 1/24

2 SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓLNA Nazwa zamówienia Przedmiot i zakres robót Oznaczenia kodowe robót Przedmiot SST Zakres stosowania SST Zakres robót objetych SST Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych Niezbedne informacje o terenie budowy Okreslenia podstawowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Ogólne wymagania Materiały budowlane Gips Woda Materiały gotowe Kable i przewody elektroenergetyczne Rozdzielnica niskonapieciowe Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe Rury instalacyjne Kable telekomunikacyjne Urzadzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego Kamera wewnętrzna Kamera zewnętrzna Obudowa do kamery zewnętrznej Obiektyw do kamery zewnętrznej Platforma zarządzająca oprogramowanie IP Switch CCTV Zestaw komputerowy Macierz dyskowa Urządzenia systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego Centrala sygnalizacji włamania i napadu Manipulator z wyświetlaczem LCD Moduły rozszerzeń wejść i rozszerzeń wejść z zasilaczem Moduł kontroli dostępu Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny Czujnik pasywnej podczerwieni Czujnik magnetyczny Czujnik sygnalizacji pożaru Urządzenia systemu wczesnej detekcji dymu WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne wymagania Sprzęt do wykonania robót budowlanych /24

3 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU Wymagania ogólne Transport materiałów i elementów WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT Zasady ogólne Zakres robót Instalacje KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT Badania przed przystąpieniem do robót Badania w czasie wykonywania robót Kable i osprzęt kablowy Kable sygnałowe i elektryczne Instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego Urządzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego i sieci LAN CCTV Wdrożenie systemu bezpieczeństwa wizyjnego Ocena wyników badań OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT NORMY /24

4 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zamówienia Budowa sieci komputerowej (logicznej i energetycznej), telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. Adres Obiektu : Powiatowy Urząd Pracy, ul.zaciszna 2, Jarocin Adres Inwestora : Powiatowy Urząd Pracy, ul.hallera 8, Jarocin 1.2. Przedmiot i zakres robót Oznaczenia kodowe robót CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV Obwody elektryczne CPV Okablowanie sieciowe CPV Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie ciągów telefonicznych i komunikacyjnych CPV Ciągi kablowe Przedmiot SST Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania w zakresie budowy kabli i urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej (logicznej i energetycznej) telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową sieci komputerowej (logicznej i energetycznej) telefonicznej, systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego, wizyjnego i wczesnej detekcji dymu w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie Zakres robót objętych SST Roboty omówione w SST mają zastosowanie do budowy: - instalacji teletechnicznych budynkowych, - instalacji elektrycznych budynkowych, - instalacji szaf teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa wizyjnego, - instalacji wczesnego wykrywania dymu oraz uruchomienia i wdrożenia systemów objętych opracowaniem 4/24

5 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych - transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót, - zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie na wskazane miejsce na terenie budowy, - demontaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni przy ulicy Hallera w Jarocinie - demontaż centrali telefonicznej - demontaż istniejących szaf RACK - demontaż istniejącej tablicy informacyjnej z budynku przy ulicy Hallera w Jarocinie - przygotowanie zapraw szpachlowych Niezbędne informacje o terenie budowy Terenem budowy jest remontowany budynek przy ulicy Zacisznej 2 w Jarocinie. Realizacja robót wymaga indywidualnego uzgodnienia z Zamawiającym w porozumieniu z wykonawcą prac remontowych Określenia podstawowe Punkt kamerowy lokalizacja w obiekcie kamery systemu monitoringu wraz z niezbędnymi urządzeniami wsporczymi, transmisyjnymi, zasilającymi. Kamera zewnętrzna punk kamerowy składający się z kamery stacjonarnej, obiektywu, obudowy zewnętrznej odpornej na działanie czynników atmosferycznych i uchwytów mocujących. Kamera wewnętrzna punk kamerowy składający się z kamery w obudowie wandaloodpornej i podstawy montażowej. Sieć LAN CCTV sieć komputerowa przewodowa, zbudowana na potrzeby systemu bezpieczeństwa wizyjnego, Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla. Długość instalacyjna - rzeczywista długość zamontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. Urządzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej; urządzeniami elektrycznymi sa np. maszyny elektryczne, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki. Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną. Ochrona przeciwporażeniowa - zespół środków technicznych zapobiegających porażeniom prądem elektrycznym ludzi i zwierząt w normalnych i zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; w urządzeniach niskiego napiecia rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), przy dotyku pośrednim (ochronę dodatkową) oraz ochronę uzupełniającą. Prąd przeciążeniowy - dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; w przypadku przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała. Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą - bezpośrednio lub przez impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały. 5/24

6 Uziemienie - połączenie elektryczne z ziemią; uziemieniem nazywa się te urządzenie uziemiające obejmujące uziom, przewód uziemiający oraz - jeśli występują - zacisk probierczy uziomowy i szynę uziemiającą. Wewnętrzna linia zasilająca (wlz), obwód rozdzielczy - obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą, z których są zasilane obwody odbiorcze. Rozdzielnica - urzadzenie przeznaczone do włączania w instalację elektryczną, pełniące jedną lub więcej następujących funkcji: rozdział energii elektrycznej, załączanie i odłączanie, zabezpieczenie obwodów i odbiorników. Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody. Przewód ochronny PE - uziemiony przewód stanowiący element zastosowanego środka ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, nie podlegający obciążeniu prądami roboczymi, do którego przyłącza się części przewodzące dostępne, połączony z główną szyną uziemiającą. Przewód neutralny N - przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym (zerowym) układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej. Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy - łącznik samoczynny wyposażony w człony: pomiarowy i wyzwalający, wywołujące działanie (wyłączenie) w przypadku wystąpienia prądów różnicowych większych od znamionowego prądu wyzwalającego. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami wg wykazu w punkcie WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2.1. Ogólne wymagania Materiały i urządzenia nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatę technicznę. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Materiały budowlane Gips Gips do zaprawiania bruzd powinien spełniać wymagania normy PN- B-30042:1997. Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywac w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach zgodnie z wymogami PN-B Woda Woda do gipsu powinna byc odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-88/B Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek Materiały gotowe Kable i przewody elektroenergetyczne 6/24

7 W kanałach i korytach kablowych stosować kable typu YDY lub YTDY. Przechowywanie, pakowanie i transport kabli wg normy PN-E-79100: Rozdzielnica niskonapięciowa Należy zastosować rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40 i wzmocnionej izolacji. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania normy PN-EN Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe Kanały, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spełniać wymagania normy PN-IEC A1 i posiadać znak bezpieczeństwa B przyznawany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosować kanały, korytka i listwy wyposażone w przegrody dla separacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Korytka kablowe blaszane powinny byc wykonane z blachy ocynkowanej spełniającej normę PN-EN A1: Rury instalacyjne Rury instalacyjne należy stosować zamiast listew kablowych w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne Kable telekomunikacyjne Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrębie budynku stosować kable YTDY i kable UTP Urzadzenia systemu bezpieczeństwa wizyjnego Dokumentacja techniczna została wykonana w oparciu o urządzenia monitoringu firmy SANYO oraz oprogramowanie firmy SeeTec. Dopuszcza sie stosowanie innych zamiennych urządzeń i oprogramowania o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej specyfikacji i dopuszczonych do stosowania na terytorium RP Kamera wewnętrzna Zalecana kamera SANYO typ VDC-HD3300P Minimalne parametry kamery : - Funkcja Dzień/Noc - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni - Wandaloodporna obudowa kopułowa - Przetwornik 1/3 Progressive Scan CMOS - Efektywna liczba pikseli: 16: x 1080, 4: x Rozdzielczość pozioma 1100 linii TV - Wbudowany obiektyw megapikselowy, zmienno-ogniskowy f= od 3 do 9 mm; F1.2 do 2.1 7/24

8 - Mechaniczna regulacja ostrości z poziomu przeglądarki internetowej - Automatyczna, mechaniczna korekcja ostrości dla trybu pracy w kolorze i trybie B/W - Kompresja obrazu MJPEG / H.264 (niezależnie definiowane dwa strumienie generowane równocześnie) - Prędkość: 25 kl./ sek. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) - Maksymalna rozdzielczość: 2288 x 1712 pikseli - Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP - Maksymalna ilość użytkowników: 20-5 poziomów kompresji obrazu - Minimalne oświetlenie (czułość) 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High,kolor), 0,1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, cz/b) - Stosunek sygnał/szum > 50 db (AGC wył.) - Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) - MULTI / CENTER / FACE/ OFF - Balans bieli ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. - Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB - Funkcja AGC Normal/Middle/High/Off - Elektroniczna migawka 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka (SensUp): x1x2, x4, x8, x16, x32 - Sterowanie przysłoną DC - Korekcja gamma od 0,45 do 1 - Kompensacja apertury On / Off - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D - Detekcja ruchu - Detekcja twarzy - Strefy prywatności - 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości - Zabezpieczenia: autoryzacja poprzez ID oraz hasło, obsługa SSL, filtrowanie adresów IP - 4 letnia gwarancja na kamerę (1 rok gwarancji na części ruchome) - Wyjście monitorowe kompozytowe (do celów konfiguracji) - Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) - Wejście alarmowe: 2 - Wyjście alarmowe: 2 - Uchwyt 3D umożliwiający montaż na ścianie. - Zasilanie 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) 8/24

9 Kamera zewnętrzna. Zalecana kamera SANYO typ VCC-HD2300P. Minimalne parametry kamery : - Funkcja Dzień/Noc - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni - Przetwornik 1/3 Progressive Scan CMOS - Efektywna liczba pikseli: 16: x 1080, 4: x Rozdzielczość pozioma 1100 linii TV - Mechaniczna regulacja ostrości z poziomu przeglądarki internetowej - Automatyczna, mechaniczna korekcja ostrości dla trybu pracy w kolorze i trybie B/W - Kompresja obrazu MJPEG / H.264 (niezależnie definiowane dwa strumienie generowane równocześnie) - Prędkość: 25 kl./ sek. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) - Maksymalna rozdzielczość: 2288 x 1712 pikseli - Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP - Maksymalna ilość użytkowników: 20-5 poziomów kompresji obrazu - Minimalne oświetlenie (czułość) 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High,kolor), 0,1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, cz/b) - Stosunek sygnał/szum > 50 db (AGC wył.) - Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) - MULTI / CENTER / FACE/ OFF - Balans bieli ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. - Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB - Funkcja AGC Normal/Middle/High/Off - Elektroniczna migawka 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka (SensUp): x1x2, x4, x8, x16, x32 - Sterowanie przysłoną DC - Korekcja gamma od 0,45 do 1 - Kompensacja apertury On / Off - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D - Detekcja ruchu - Detekcja twarzy 9/24

10 - Strefy prywatności - 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości - Zabezpieczenia: autoryzacja poprzez ID oraz hasło, obsługa SSL, filtrowanie adresów IP - 4 letnia gwarancja na kamerę (1 rok gwarancji na części ruchome) - Wyjście monitorowe kompozytowe (do celów konfiguracji) - Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) - Wejście alarmowe: 2 - Wyjście alarmowe: 2 - Zasilanie 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) Obudowa do kamery zewnętrznej Zalecana obudowa VIDEOTEC Minimalne parametry obudowy : - klasa szczelności IP67 - wzmocnione szkło o grubości minimum 6 mm - uchwyt z ukrytym torem kablowym - wbudowana grzałka i wentylator - zasilanie 230VAC lub 24VAC - oświetlacz podczerwieni o zasięgu świecenia 70 metrów i kącie 50 stopni, minimum 90 diód Obiektyw do kamery zewnętrznej Zalecany obiektyw FUJINON typ YV4.3X2.8SA-SA2 Minimalne parametry obiektywu : - obiektyw megapikselowy (minimum 2 megapiksele) - zmienna ogniskowa minimum 2,8 8,0 mm - kąty widzenia minimum 100 x 73 ~ 35 x 26 - zakres apertury minimum F Platforma zarządzająca oprogramowanie IP 10/24

11 Zalecane oprogramowanie SeeTec typ Enterprise EditionPackage Charakterystyka oprogramowania : System bezpieczeństwa wizyjnego powinien zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcje. Ponadto powinien umożliwić obserwację wybranych obrazów w centralnym punkcie ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji ściany monitorowej (monitor wall) wykorzystywanej do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowany poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania tras programowanych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system zewnętrzny oraz jakiego rodzaju akcję powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych. Zapis obrazu powinien odbywać się w taki sposób, aby uszkodzenie jednego z dysków nie miało wpływu na zapis oraz odtwarzani zarchiwizowanych nagrań. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, itp. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry minimalne : - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 2500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bit - Obsługę systemów wieloprocesorowych - Obsługa klastrów pracy awaryjnej w środowisku Windows Server /24

12 - Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Intuicyjny interfejs użytkownika - Zdalną obsługę podłączonych urządzeń - Dostęp z dowolnego miejsca na świecie - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorzez obrazu w podziale z kamer oraz map - Ściana monitorowa - rozszerzenie programowe wykorzystywane do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany monitorowej. - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp. - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana są do łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym - Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, wejść oraz wyjść alarmowych, przycisków wirtualnych - Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360º) - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach. - Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników - Możliwość definiowania obchodu strażników 12/24

13 - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców - Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi - Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów - Integracja z istniejącymi systemami analogowymi - Integracja z systemami innych producentów dzięki zastosowaniu komunikacji OPC lub dedykowanych modułów oprogramowania oraz wizualizacja obrazu i zdarzeń alarmowych - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Funkcja interkomu - Interkomy mogą być zastosowane jako elementy SIP/ interkomy przywoławcze lub w celu sterowania otwieraniem drzwi przez przekaźniki bezpotencjałowe. - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora - Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D Switch CCTV Zalecany switch 3Com typ Baseline Plus Switch 2928 HPWR Minimalne parametry serwera : - Standardy sieciowe : IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1p Priority Tags, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1X Port Security, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE Ethernet, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, ISO , IEEE 802.3af Power over Ethernet - Przepustowość : Przepustowość 41.7Mbps, Magistrala 56Gbps - Trunk - Spanning Tree : IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - Zarządzalność : HTTP, SNMP v3, RMON, CLI, HTTPS - QoS : Priorytetyzacja pakietów VoIP, 4 poziomy priorytetów na port, IEEE 802.1p CoS/QoS, 802.1p QoS w warstwie 2 i ToS w warstwie 3 w oparciu o znaczniki DSCP, Limitowanie pasma - VLAN : Automatyczne VLANy, 8 wirtualnych interfejsów VLAN, 256 port-based VLANs (IEEE 802.1Q) - Montaż w szafach RACK 13/24

14 - Rozmiar tablicy adresów MAC : 8K Zasilanie : 100V-240V AC, 50/60Hz, Pobór 45W Zestaw komputerowy Zalecany serwer DELL typ POWEREDGE R410 Serwer powinien być dostarczony jako urządzenie profesjonalne sprzedawane przez producenta sprzętu serwerowego z gwarancja minimum trzy lata w trybie Next Business Day (naprawa sprzętu w następnym dniu roboczym). Nie jest dopuszczalny montaż samodzielne przygotowanego serwera przez wykonawcę (składanie z części, instalacja systemu operacyjnego itd.). Minimalne parametry serwera : Macierz dyskowa - Podstawowy Procesor :Intel Xeon E5620, 4C, 2.40Ghz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT, Memory runs at 1066MHz Max - Dodatkowy procesor: Intel Xeon E5620, 4C, 2.40Ghz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT, Memory runs at 1066MHz Max - Pamięć: 4GB Memory for 2 CPUs, DDR3, 1066MHz (2x2GB Dual Ranked) - System operacyjny zainst. fabrycznie: Windows Server bit (OpenGoverment) - Możliwość podłączenia macierzy Raid: - Pierwszy dysk twardy: 160GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive - Zasilacz: Power Supply, 480W Przewód zasilający - Karty zarządzające do serwera: idrac6 Embedded BMC - Karty sieciowe: Broadcom NetXtreme II 5709 Dual Port Gigabit Ethernet NIC, supporting TOE, iscsi, x4 PCIe - Szyny montażowe do szafy Rack - Urządzenia optyczne 16X DVD-ROM Drive SATA - Dodatkowe oprogramowanie: Dell Management Console - Zarządzanie systemami : Electronic System Documentation and OpenManage DVD for PowerEdge R410 - Podstawowa gwarancja: Minimum 3 lata - typu Next Business Day Zalecana Macierz EonStor A08U Minimalne parametry macierzy : - Wykonanie RACK 19"(2U) - Miejsce na 8 dysków twardych Serial ATA-II - Podwójny interfejs SCSI Ultra Pamięć cache 256MB(max-2GB). - Kontroler sterujący RAID (RISC, ASIC-266) 14/24

15 - Ciągły transfer przy RAID5 odczyt/zapis : 328/229 MB/s - Technologia MediaScan - Poziomy RAID: 0, 1 (0+1), 3, 5, 10, 30, 50 i JBOD - Technologia SysSmart - Technologia IOSmart - Wsparcie dla Hot-swap i hot-spare - Automatyczna odbudowa macierzy w tle - Rozbudowa pojemności macierzy on-line (Online Capacity Expansion) - Zmiana poziomu RAID macierzy (RAID Level Migration) - Możliwość rozbudowy pamięci cache do 2GB 2.5. Urządzenia systemu bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego Centrala sygnalizacji włamania i napadu. Centralę sygnalizacji włamania i napadu projektuje się zainstalować w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Płytę główną centrali alarmowej zintegrowaną z modułem GSM i odbiornikiem urządzeń bezprzewodowych należy umieścić w plastikowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC do centrali alarmowej należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej RE umieszczonej w serwerowni. Szczegółową lokalizację pokazano na rzucie parteru. Zalecana centrala SATEL typ INTEGRA 128 Minimalne parametry centrali alarmowej : - obsługa do 128 wejść - 32 strefy, 8 partycji rozbudowa do 128 programowalnych wyjść - wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy 868 MHz - wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcją monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem telefonu komórkowego lub komputera - funkcje kontroli dostępu - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - obsługa użytkowników - pamięć zdarzeń z funkcją wydruku 15/24

16 - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2 A z funkcją ładowania i diagnostyki Manipulator z wyświetlaczem LCD Zalecany manipulator SATEL typ INT-KLCD-GR : Manipulator z wyświetlaczem LCD projektuje się umieścić w przedsionku, wejściu dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na możliwy dostęp osób postronnych manipulator należy umieścić w metalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Minimalne parametry manipulatora z wyświetlaczem LCD : - podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - diody LED informujące o stanie systemu - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie - 2 wejścia - sygnalizacja utraty łączności z centralą - łącze RS-232 do współpracy z oprogramowaniem wizualizacji Moduły roszerzeń wejść i roszerzeń wejść z zasilaczem Moduły roszerzeń wejść i roszerzeń wejść z zasilaczem projektuje się zainstalować w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Moduły należy umieścić w plastikowej obudowie zabezpieczonej wyłącznikiem antysabotażowym. Wewnątrz obudowy należy umieścić akumulator zasilanie awaryjne systemu. Zasilanie podstawowe 230VAC należy doprowadzić przewodem o odpowiednim przekroju z rozdzielni elektrycznej RE umieszczonej w serwerowni. Minimalne parametry modułu rozszerzenia wejść : - rozbudowa systemu o 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC 16/24

17 - programowanie wartości rezystancji parametrycznej - obsługa czujek wibracyjnych i roletowych Minimalne parametry modułu rozszerzenia wejść z zasilaczem : - rozbudowa systemu o 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC - programowanie wartości rezystancji parametrycznej - obsługa czujek wibracyjnych i roletowych - zasilacz impulsowy Moduł kontroli dostępu Drzwi do serwerowni należy wyposażyć w kontrolę dostępu. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez moduł kontroli dostępu przyłączony do magistrali centrali alarmowej oraz czytnik kart zbliżeniowych umieszczony przy wejściu do serwerowni. Szczegółowe parametry modułu kontroli dostępu : - przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną - wejście do kontroli stanu drzwi - współpraca z 1 lub 2 czytnikami kart zbliżeniowych - możliwość załączania/wyłączania czuwania za pomocą karty zbliżeniowej Minimalne parametry czytnika kontroli dostępu : - montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi - format transmisji: EM Marin - obsługa standardowych kart 125 khz - możliwość pracy na zewnątrz - przycisk dzwonka Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny Zalecany sygnalizator SATEL typ SP /24

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EGZ. NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: INWESTOR: ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY TEREN ZAKŁADU DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY 88-400 ŻNIN SYSTEM MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo