ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH"

Transkrypt

1

2 ZASTOSOWANIE METODY TOMOGRAFII ELEKTROOPOROWEJ DO LOKALIZACJI STRUKTUR KRASOWYCH Michał Rudzki Geofizyka Toruń Sp. z o.o.

3 WSTĘP Szybki rozwój specjalistycznych technik elektronicznych i informatycznych, a zwłaszcza ich coraz większa dostępność, dokonujące się w ciągu ostatnich lat są głównymi przyczynami coraz szerszego ich przemysłowego stosowania w badaniach geofizycznych. Przykładem takiego skoku może być metoda elektrooporowa, w której zastosowanie rejestracji cyfrowej, automatycznej akwizycji danych polowych oraz nowych technik interpretacyjnych doprowadziło do narodzin praktycznie odrębnej już metody badań. Metoda ta znana jest pod różnymi nazwami: resistivity imaging, continuous vertical electrical soundings, electrical resistivity tomography. Metoda tomografii elektrooporowej jest jedną z najbardziej wszechstronnych metod geofizycznych. Dzięki swym unikalnym cechom, takim jak szeroka rozpiętość zasięgu głębokościowego (zależnie od metodyki prowadzenia prac - od kilku metrów do kilku setek metrów), dokładności odwzorowania ośrodka geologicznego, a także szerszemu niż w innych metodach zakresowi stosowalności, metoda ta w krajach wysoko rozwiniętych weszła na stałe do kanonu metod geofizycznych. Do niedawna metoda tomografii elektrooporowej nie była w Polsce stosowana na szerszą skalę. Pomijając prace o charakterze czysto naukowym, po raz pierwszy do wachlarza standardowo stosowanych na skalę przemysłową metod geofizycznych wprowadzona została w firmie GEOFIZYKA-TORUŃ w roku Od tego czasu datuje się jej zastosowanie do rozwiązywania zagadnień różnorodnej natury - od badań geologicznych na skalę półregionalną, poprzez szeroko rozumiany monitoring środowiska geologicznego oraz do prac szczegółowych. Fot. 1. Widok ogólny kopalni gipsu. Fot. 2. Teren prowadzonych prac. Rys. 1. Układ profili pomiarowych tomografii elektrooporowej na tle mapy terenu badań. Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 2 / 2

4 Technika prowadzenia prac metodą tomografii elektrooporowej. Zasadniczą cechą pomiarów metodą tomografii elektrooporowej jest rozmieszczenie wzdłuż linii profilu, na którym wykonane mają zostać badania, odpowiedniej ilości elektrod pomiarowych. Elektrody te rozmieszczone są w równych odległościach od siebie. Elektrody te podłączone są kablem wielożyłowym do jednostki centralnej, na którą składa się sterowany komputerem selektor elektrod oraz miernik geoelektryczny, wyposażony w możliwość rejestracji cyfrowej pomiarów. Selektor elektrod umożliwia podłączenie do miernika dowolnej kombinacji czterech elektrod spośród wszystkich podłączonych do kabla wielożyłowego. Dla wybranej kombinacji elektrod wykonywany jest pomiar wartości oporności pozornej, przy uwzględnieniu typu i bieżącej geometrii rozstawu. Po wykonaniu pomiaru następuje automatyczny wybór kolejnej kombinacji elektrod spośród przyłączonych do kabla, na podstawie odpowiedniego ich schematu, uprzednio wprowadzonego do pamięci komputera sterującego. Możliwy jest zatem wybór praktycznie dowolnego układu pomiarowego (a w szczególności najbardziej popularnych - Wennera, Schlumbergera, dipolowy-osiowy, itd.). W pamięci komputera przechowywanych może być wiele takich list, możliwe jest więc wykonanie dla aktualnie rozłożonego układu elektrod kilku serii pomiarowych, przy użyciu różnych układów pomiarowych, dla różnych parametrów rejestracji, itp. Efektem końcowym serii pomiarów są wartości oporności pozornej, odniesione (na podstawie położenia i geometrii odpowiadających im "chwilowych" układów pomiarowych) do konkretnego położenia i głębokości. Zbór uzyskanych w ten sposób wyników może następnie być wizualizowany, przetwarzany, oraz interpretowany jakościowo i ilościowo. Rys. 2. Przekroje oporności elektrycznej ośrodka od P-5 do P-8. Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 3 / 3

5 Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej do lokalizacji struktur krasowych. Poniżej sposób rozwiązania zagadnienia wykrycia i lokalizacji potencjalnych struktur krasowych na obszarze przedpola kopalni gipsu (Fot. 1.). Zadanie to podyktowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zaprojektowania robót górniczych na obszarze przewidzianym do eksploatacji. Ze względu na zróżnicowany charakter powierzchni terenu w rejonie badań (Fot. 2.), wymagany zasięg głębokościowy, pożądaną szczegółowość wyników, zastosowanie tej właśnie metody okazało się najlepszym rozwiązaniem. Metodyka prac terenowych. Na obszarze przedpola wydzielono dwa fragmenty terenu, w obrębie których linie pomiarowe zostały poprowadzone równolegle do siebie (Rys. 1). Wydzielenie dwóch obszarów było spowodowane koniecznością utrzymania w przybliżeniu prostoliniowej geometrii każdego profilu elektrycznego, ze względu na wymogi dostępnych metod przetwarzania danych. Na obszarze oznaczonym jako "B" wykonano pomiary na 15 profilach (P-1 do P-15), natomiast na obszarze "C" na 14 profilach (P-16 do P29). Odległość miedzy liniami pomiarowymi była stała w obu obszarach i wynosiła 5 metrów. Łączna długość wykonanych profili geoelektrycznych wyniosła ponad 13 km. Rys. 3. Mapa cięcia poziomego oporności elektrycznej ośrodka poziom 20 m ppt. Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 4 / 4

6 Przetwarzanie danych pomiarowych. Interpretacja ilościowa, wykonana została w formie automatycznej inwersji 2D metodą ZONGE (optymalizacja parametrów przetwarzania w celu minimalizacji błędu). Wynikiem końcowym zastosowania metody inwersji jest model opornościowy ośrodka, czyli przestrzenny rozkład oporności rzeczywistej wzdłuż badanej linii profilowej. Należy podkreślić, że obliczenia wykonywane są w geometrii 2D, co w dużej części eliminuje błąd popełniany przez stosowanie w klasycznej interpretacji SGE modelu płasko-równoległego, a otrzymany rozkład oporności obarczony jest mniejszym błędem subiektywności interpretacji. Procedura ta jest niemal w pełni automatyczna, tak więc uzyskany model opornościowy ośrodka jest najbardziej prawdopodobny w sensie najlepszego dopasowania wyników syntetycznych do danych polowych. Pod pojęciem "wyniki syntetyczne" należy rozumieć tzw. rozwiązanie zadania prostego, czyli obliczenie teoretycznych danych pomiarowych przy założeniu rozkładu oporności rzeczywistej identycznego z rozkładem otrzymanym w trakcie inwersji. Mapy izoomów cięcia poziomego powstały w wyniku interpolacji wartości oporności ośrodka pomiędzy przekrojami na przyjętych, rosnących stopniowo, głębokościach prospekcji. Charakterystyka opornościowa ośrodka geologicznego. Na obszarze przedpola eksploatacyjnego, w zasięgu głębokościowym objętym badaniami geofizycznymi występują trzy kompleksy skalne różniące się opornościami rzeczywistymi. Czwartorzędowe utwory ilasto-gliniaste o zróżnicowanej miąższości od 1 do 4 metrów (w obrębie hałd nadkładu) posiadają niskie oporności z przedziału ohmm. Występujące poniżej skały kompleksu gipsowego (gipsy drobno- i grubokrystaliczne, gipsy ilaste) wykazują oporności od 40 do około 400 omometrów. Seria podścielająca złoże gipsów to głównie iły oraz iły piaszczyste poziomu nadlitotamniowego z przewagą kompleksów niskooporowych od 10 do 60 omometrów. Interpretacja wyników badań. Głównym założeniem było poszukiwanie obiektów o strukturze nieciągłej, takich jak pustki, leje krasowe, uskoki czy strefy spękań. Obiektów tych poszukiwano w obrębie złoża gipsów, które jak wcześniej wspomniano, pod względem litologicznym i opornościowym nie jest całkowicie jednorodne. Obiekty takie zaznaczają się na rejestracjach elektrooporowych w dwojaki sposób. W miejscach gdzie mają one charakter pustek wypełnionych powietrzem następuje gwałtowny, skokowy wzrost oporności elektrycznej ośrodka (obecność obiektu typu izolator). Anomalie mają silne gradienty we wszystkich kierunkach a względne zmiany oporności w sąsiedztwie takich form osiągają wartości kilkuset ohmm (co odzwierciedlają czerwone barwy na załącznikach graficznych). Bezwzględne wartości oporności ośrodka bardzo często przekraczają w tych miejscach 600 ohmm. W miejscach gdzie opisane obiekty są wypełnione osadami ilastymi efekt jest dokładnie odwrotny. Anomalie mają charakter ujemny względem otaczającego tła (zimne, niebieskie barwy na załącznikach graficznych). W trakcie interpretacji wyróżniono szereg obiektów tego typu (anomalii), które zaznaczają się w postaci lokalnych, skokowych zmian oporności elektrycznej ośrodka i oznaczono literą (analogicznie do oznaczenia obszaru) oraz kolejnym numerem. Niezależnie od opisanych powyżej form, na przekrojach i mapach zaznaczają się wydłużone strefy gradientowe, wzdłuż których następuje zmiana miąższości Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 5 / 5

7 kompleksu gipsowego i/lub nadkładu. Takie miejsca odzwierciedlają najprawdopodobniej uskoki lub strefy uskokowe, które są generalnie miejscami podatnymi na rozwinięcie się form krasowych. Rys. 4. Blokdiagram oporności elektrycznej ośrodka dla wybranych płaszczyzn cięcia widoczne są izolowane anomalie wysokooporowe, odpowiadające pustkom krasowym. Rys. 5. Blokdiagram oporności elektrycznej ośrodka wyróżniono objętości o oporności sugerującej istnienie struktur krasowych typu pustek lub spekań. Geofizyka Toruń Sp. z o.o. 6 / 6

8

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk

VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa II Sympozjum Morskiej Geomorfologii Poziom Morza, linia brzegowa INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Gdańsk 2014 Zakład Oceanografii Operacyjnej, Instytut Morski w Gdańsku Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich ENVIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A.

Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A. Materiały Warsztatów str. 235 245 Tadeusz KACZAREWSKI, Jan WIŚNIEWSKI, Andrzej BĄK, Bogusław WOJNAR BOT KWB TURÓW S.A. Dokumentowanie nieciągłości tektonicznych złoża z wykorzystaniem technologii GIS Streszczenie

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA

Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Jan Zabrodzki GRAFIKA KOMPUTEROWA Wykład 1: Informacje wstępne Informacje wstępne Grafika komputerowa jest obecnie obszerną dziedziną wiedzy, która obejmuje wiele zagadnień natury teoretycznej i algorytmicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ IN SITU Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka i funkcjonalność systemu

Charakterystyka i funkcjonalność systemu Charakterystyka i funkcjonalność systemu GEOLISP Katowice, styczeń 2012 autor: Marian Poniewiera Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych Politechniki Śląskiej www.geolisp.pl geolisp@geolisp.pl Krótki

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana.

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Zarząd Oddziału we Wrocławiu. XX JUBILEUSZOWA JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI imienia Jacka Rejmana. Instytut Geodezji i Geoinformatyki UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Zakład Geodezji i Geoinformatyki, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii POLITECHNIKA WROCŁAWSKA STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2008/ Kraków, luty 2008 Raport Nr 3/POP Pechelbronn 80 Specjalna

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo