Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie"

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, c) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nieposzlakowana opinia, e) wykształcenie wyższe, f) co najmniej 3 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej. 2. Wymagania dodatkowe: a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, b) znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, c) znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, d) znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, e) znajomość przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach, f) znajomość przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, g) znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, h) znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym, i) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, j) znajomość przepisów ustawy o muzeach, k) znajomość przepisów ustawy o bibliotekach, 1) znajomość przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, m) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, n) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o) znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, p) wysoka kultura osobista, r) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, s) odporność na stres, t) zdolność podejmowania decyzji, u) kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Nadzór nad: - realizacją uchwał Rady Miejskiej w zakresie określonym przez Burmistrza Miasta, realizacją uchwał i ustaleń, poleceń Burmistrza i zastępców Burmistrza,

2 opracowywaniem projektów uchwał organów gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza, opracowywaniem jednostkowych założeń do projektów budżetu i programu gospodarczego gminy, opracowywaniem wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych, sprawowaniem nadzoru nad prawidłową realizacją dochodów i wydatków budżetowych w powierzonym zakresie, opracowywaniem sprawozdań, analiz i informacji dla potrzeb organów gminy, organów nadzoru i kontroli zewnętrznej oraz innych instytucji, przygotowywaniem wniosków do rozpatrzenia przez Burmistrza, prowadzeniem postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, uczestnictwo w sesjach Rady oraz udział na zaproszenie w Komisjach Rady Miejskiej, współdziałaniem z organami administracji publicznej, samorządem osiedlowym, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, określonych w odrębnych przepisach, realizacją zadań związanych z ochroną dokumentów zawierających informacje niejawne, realizacją zadań związanych z ochroną danych osobowych, przeprowadzaniem procedury udzielania zamówień publicznych w oparciu o ustawę 0 zamówieniach publicznych, przygotowywaniem zbiorczych informacji i sprawozdań z zakresu działalności komórki organizacyjnej, przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej i służbowej, prowadzeniem i aktualizacją baz danych w postaci zapisów elektronicznych według kompetencji merytorycznych jednostki, prowadzeniem przez wydział spraw w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dot.: 1. opracowywania i realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia, 2. wspomagania i obsługi działań promujących zachowania prozdrowotne finansowanych z budżetu Gminy, 3. koordynacji działań związanych z opracowywaniem i realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4. prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 5. nadzoru nad działalnością Żłobka Miej skiego, 6. nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, 7. nadzoru nad działalnością Centrum Usług Socjalnych, prowadzeniem przez wydział spraw w zakresie kultury fizycznej i turystyki dot.: 1. realizacji zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji 1wypoczynku, 2. planowania, sprawozdawczości i obsługi budżetu w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki w gminie, 3. współpracy z innymi działającymi na terenie Gminy instytucjami upowszechniania sportu i turystyki, 4. przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, 5. nadzoru nad działalnością Krytej Pływalni, 6. koordynacji rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych, 7. współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami o profilu sportowym i turystycznym,

3 8. współdziałania ze wszystkimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału, 9. koordynacji działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki, 10. prowadzenia spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym realizacja umów o partnerstwie miast w zakresie kultury fizycznej i turystyki, 11. obsługi programów pomocowych dotyczących sportu i turystyki na terenie gminy, 12. wydawania zezwoleń na imprezy masowe, prowadzeniem przez wydział spraw w zakresie kultury i sztuki dot.: 1. wspierania inicjatyw kulturalnych i nadzór nad ich realizacją, 2. zapewnienia warunków materialnych dla upowszechniania kultury w mieście, 3. prowadzenia spraw związanych ze współpracą międzynarodową, w tym realizacja umów o partnerstwie miast w zakresie kultury i sztuki, 4. nadzoru nad działalnością gminnych instytucji kultury, 5. współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami o profilu kulturalnym, 6. współpracy z działającymi na terenie miasta instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, 7. koordynacji zarządzania, działań koncepcyjnych, realizacji programów kulturalnych w ramach promocji miasta, 8. planowania, sprawozdawczość i obsługi budżetowej w zakresie kultury, 9. prowadzenia rej estru instytucj i kultury, 10. współdziałania ze wszystkimi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie wykonywania zadań Wydziału, 11. koordynacji działań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze kultury i sztuki, prowadzeniem innych spraw należących do zadań wydziału dot.: 1. prowadzenia całokształtu spraw dotyczących współdziałania z organizacjami pozarządowymi, 2. wprowadzania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz do rejestru działalności reglamentowanej (RDR), 3. prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 4. nadzoru i decyzji w sprawach zgromadzeń i imprez masowych, 5. wydawania pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze gminy oraz nadzoru nad ich przeprowadzaniem, 6. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy, 7. prowadzenia spraw związanych z wydaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszarze gminy, 8. wykonywanie i zlecania wykonywania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, 9. uzgadniania zasad korzystania z przystanków będących własnością Gminy Chrzanów, 10. kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielanej licencji lub zezwolenia, 11. zatwierdzania pod względem merytorycznym comiesięcznej wpłaty do Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna. 12. prowadzenia spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej. Zabezpieczenie warunków i środków do pełnej realizacji zadań nadzorowanego wydziału. Współpraca z organami samorządowymi Urzędu w zakresie nadzorowanych spraw i działalności.

4 4. Przekazywanie podległym pracownikom do wiadomości i realizacji otrzymanych uchwał. 5. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę stron. 6. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału, 7. Usprawnienie organizacji, metod i form pracy wydziału z uwzględnieniem upraszczania procedur załatwiania spraw. 8. Opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników oraz projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów obejmujących nadzorowane sprawy. 9. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 10. Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowanie, żeby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 11. Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy. 12. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznego stanu pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. 13. Zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 14. Wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Burmistrza spraw. 4. Wymagane dokumenty: a) życiorys (CV), b) list motywacyjny, c) kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), d) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej, e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i archiwizowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. poz z póź. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2014r. Dz. U. poz. 1202) h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2014r. Dz. U. poz. 1202) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być własnoręcznie podpisane. Informacje dodatkowe: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie - Dziennik Podawczy lub przesłać pocztą z podaniem adresu zwrotnego na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Al. Henryka 20, Chrzanów z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, w terminie do dnia 18 maja 2015r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.malopolska.pl/umchrzanow oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie przy Al. Henryka 20. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych - zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo