MANAGER MBA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MANAGER MBA 2013-03-01"

Transkrypt

1 >E5teS*~ i,-: iv».

2 W ŚWINOUJŚCIU POWSTAJE IMPONUJĄCY TERMINAL, KTÓRY ZAPEWNI NASZEMU KRAJOWI BEZPIECZEŃSMO ENERGEP/CZNĘ A C0 NIEMNIEJ WAŻNE POZWOLI NEGOCJOWAĆ LEPSZE CENY TEGO PA j+»ą"iim ifz^jkć : Ttrf "'V "*' " St". T" ' $> -. ;V! >Ł H i}! "^;"- W J-. ; ' c.:\f 'K.%, %.-:?:-%& IH >-> r>' *, V, 7. - \^,'^V >*JV :. Mj*?.'?S.'< -Terminal w Świnoujściu będzie pierwszą tego typu inwestycją nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy.

3 Handel stanowi dziś już 30 proc światowego obrotu gazem i udział ten stale wzrasta. Transport morski stał się znakomitą alternatywą dla przesyłu gazu ziemnego rurociągami. Przy odległościach rzędu 4-6 tys. km transport gazu skroplonego jest tańszy niż przesył gazociągiem. W wyniku skroplenia gaz ziemny zmniejsza swoją objętość ok. 600 razy, przez co staje się łatwy w transporcie. Dlatego też zrobił w świecie ogromną furorę. Krajom poszukujących nowych źródeł zaopatrzenia z powodów ekonomicznych, jak Polska, albo geograficznych, jak np. Japonia, otworzył dostęp do nowych źródeł zaopatrzenia. Z kolei producentom gazu w odległych i trudno dostępnych rejonach świata dał szansę na sprzedaż tego cennego surowca. Dzięki budowanemu terminalowi w Świnioujściu, Polska będzie mogła importować skroplony gaz praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, np. z Algierii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indonezji, Australii, USA, Norwegii, Peru czy Jemenu. Do przewozu drogą morską wykorzystuje się ogromne statki - metanowce. Warto podkreślić, że będzie mógł być transportowany do Świnoujścia jednymi z największych metanowców świata typu Q-flex, o pojemności do 216 tys. m 3, zanurzeniu 12,5 m, długoś ci 315 m i szerokości 50 m. Terminal w Świnoujściu będzie pierwszą tego typu inwestycją nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Dzięki rozbudowie krajowej sieci gazociągów i utworzeniu interkonektorów, łączących je z systemami państw ościennych, terminal może stać się nową drogą importu gazu także dla naszych sąsiadów. Inwestycję ulokowano w dzielnicy Warszów, na obszarze przemysłowym przeznaczonym pod rozwój portu. Inwestycja będzie zrealizowana na obszarze o powierzchni ponad 40 ha. Obiekt ten będzie mógł odbierać i przetwarzać do 5 mld m 3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m 3, co stanowi ok. połowy obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce, które wynosi 14 mld m 3. O wyborze Świnoujścia jako miejsca budowy terminalu zadecydowały następujące czynniki: uregulowana sytuacja prawna gruntów pod budowę terminalu (tereny są własnością portu, gminy i nadleśnictwa oraz są wolne od praw osób trzecich), relatywnie niskie koszty, krótka droga transportu, mniejszy ruch statków w rejonie Świnoujścia niż w Zatoce Gdańskiej oraz większe zapotrzebowanie na gaz w regionie północno-zachodnim kraju. W skład terminalu będą wchodziły urządzenia do przyjmowania z metanowców, dwa kriogeniczne zbiorniki o pojemności 160 tys. m 3 każdy oraz instalacje służące do regazyfikacji wraz z urządzeniami do przekazania gazu do gazociągu łączącego terminal z krajowym systemem przesyłowym. Oprócz terminalu, głównymi elementami całej inwestycji będą: falochron, infrastruktura portowa oraz gazociąg przyłączeniowy i gazociąg przesyłowy. Nowy falochron na Morzu Bałtyckim będzie zlokalizowany na wschód od istniejącego już falochronu przy ujściu Świny oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do nowego portu zewnętrznego: toru podejściowego, obrotnicy dla statków i ostrogi, dobudowanej do istnie- Dzięki budowanemu terminalowi w Świnioujściu, Polska będzie mogła importować skroplony gaz praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. TERMINAL Na świecie działają 92 takie obiekty o łącznej mocy odbioru 640 mld m 3 gazu ziemnego rocznie i pojemności 31,7 mln m 3 w 312 zbiornikach magazynowych. Z kolei w Europie działa kilkanaście terminali regazyfikacyjnych. Najwięcej, bo aż 6, znajduje się w Hiszpanii, która jest liderem importu w Unii Europejskiej. Zainstalowana moc odbioru wszystkich terminali europejskich odpowiada niespełna 23 proc. całkowitego zużycia gazu w Unii w 2008 roku i 36,5 proc. łącznego importu netto do UE. Magazyny stanowią 3,5 proc. łącznej pojemności czynnej magazynów gazu w krajach Unii, jednak są to magazyny o największej mocy wytłaczania (tzn. najszybciej dostarczające gaz do sieci), sięgającej 12 mln m 3 /dobę.

4 MANAGER MBA jącego falochronu. Będzie miał długość ok. 3 km i wykonany zostanie ze stali, betonu i ka mienia. Po wybudowaniu falo chronu i ostrogi, które utworzą wejście do nowego portu, a tak że po wykonaniu niezbędnych prac pogłębiarskich, powsta ły basen portowy będzie miał parametry wystarczające do zlokalizowania w nim nowego nabrzeża przystosowanego do przyjmowania jednostek oraz - w przyszłości - innych nabrzeży portowych. Niezbędna jest też zupełnie nowa infrastruktura do obsłu gi metanowców W celu umożliwienia cumowania i rozładunku wpływających do portu metanowców z powstanie nabrzeże, którego główną częścią będzie stanowi sko statkowe, a także platforma ujęcia wody przeciwpożarowej oraz estakada pod rurociągi technologiczne. Stanowsisko statków wyposażone będzie we wszelkie niezbędne urządzenia, takie jak urządzenia nawigacyj ne, cumownicze, etc Nabrzeże służyć będzie wyłącznie do roz ładunku jednostek transportu jących Gazociąg przyłączeniowy o długości ok. 6 km połączy terminal z krajowym sys temem przesyłowym. Jego trasa rozpocznie się na terenie inwe stycji, a w miejscowości Łuko wo połączy się z gazociągiem przesyłowym Świnoujście-Szczecin o długości 74 km. Trasa tego gazociągu, rozpo czynająca się w Łukowie, za kończy się w okolicach tłoczni gazu w Goleniowie, gdzie gaz z terminalu zostanie włączony do krajowego systemu przesy łowego. Najefektowniejszymi elemen tami samego terminalu są dwa zbiorniki na skroplony gaz; każ 3 dy o pojemności 160 tys. m, wadze 70 tys. ton (pusty), wy sokości 40 m i średnicy 80 m. Każdy zbiornik będzie składał się z dwóch części: wewnętrz nego zbiornika ze stali krio genicznej, w którym będzie przechowywany gaz skroplony w temperaturze -162 Q oraz z zewnętrznych betonowych cylindrów. Dzięki temu zbior niki będą bezpieczne, wytrzy małe i dobrze izolowane, gdyż różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz będzie wynosiła nawet 200 C Do budowy zbiorników przy wykorzystaniu najnowocze śniejszych metod stosowanych obecnie w budownictwie użyto ton stali oraz m 3 betonu. Taka ilość stali wystar czyłaby do wybudowania jed nego z najdłuższych mostów świata - Golden Gate w San Francisco, a ilość betonu do budowy 950 domków jedno rodzinnych czy 1/6 Stadionu Narodowego w Warszawie Łączne koszty projektu budowy terminalu w Świnoujściu szacowane są na 2,76 mld zł. Kwota ta może jeszcze ulec niewielkim zmianom, w zależ ności od finalnych kosztów fi nansowania inwestycji. Spółka Polskie pozyskuje finan sowanie na ten cel z następu jących źródeł: 1 mld 18 mln zł ze środków własnych, 752 mln zł z funduszy europejskich (EEPR i POIŚ), 900 mln zł to kredy ty z EBI i EBOiR Pozostałe 88 mln zł spółka będzie pozyski wała z finansowania dostępne go na rynku. STRATEGICZNE ZNACZENIE INWESTYCJI W 2006 roku rząd uznał ko nieczność wzmocnienia bez pieczeństwa energetycznego naszego kraju, poprzez wybudo- LIQUEFIED NATURAL GAS (Liquefied Natural Gas), czyli skroplony gaz ziemny, jest paliwem produkowanym poprzez usuwanie zanieczyszczeń, a następnie zmianę stanu skupienia pod wpływem tempe ratury -i62 C. Po skropleniu otrzymuje się bardzo czyste, bezbarwne i bezwonne paliwo, bez właściwości toksycznych i korozyjnych. W skład wchodzi głównie metan oraz nie wielkie ilości innych węglowodorów. Skroplony gaz ziemny ma objętość około 600 razy mniejszą niż w stanie lotnym (na turalnym), co czyni go bardziej ekonomicznym w transporcie i magazynowaniu. HISTORIA Po raz pierwszy skroplenia gazu, czyli zamiany fazy gazowej w ciekłą, dokonał brytyjski fizyk i chemik Michael Faraday ( ). W 1883 roku profesorom Uniwersytetu Jagielloń skiego - Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskie mu - udało się skroplić tlen i azot z powietrza atmosferycz nego, jednakże technologię schładzania i skraplania, którą można zastosować w urządzeniach chłodniczych, opatento wał w 1896 roku niemiecki inżynier i przedsiębiorca Carl Paul Gottfried von Linde, który w 1873 roku zbudował pierwsze urzą dzenie chłodzące w Europie. Pierwsza chłodziarka na świecie pojawiła się jednak w Australii, a zaprojektował i skonstru ował ją Szkot James Harrisson, z zawodu drukarz i dzienni karz. Pierwotnie wymyślona technologia służyła schładzaniu powietrza, a po raz pierwszy została zastosowana przez prze mysł spożywczy. Technologia schładzania i skraplania gazu ziemnego została po raz pierwszy zastosowana w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza instalacja do skraplania roz poczęła działanie w Zachodniej Wirginii w 1917 roku, a pierw sza komercyjna instalacja skraplająca została zbudowana w Cleveland w stanie Ohio (USA), w 1941 roku. TRANSPORT SKROPLONEGO GAZU Transport skroplonego gazu ziemnego rozpoczął się po II Woj nie Światowej. W styczniu 1959 roku, przekształcony z uży wanego w czasie II Wojny Światowej transportowca, statek The Methane Pioneer" wypłynął z Lake Charles w Luizjanie (USA) z ładunkiem m.in., aby przybyć do Canvey Island w Wielkiej Brytanii. Po sukcesie pierwszego i kolejnych siedmiu transportów statkami, The British Gas Council zdecydował o imporcie z Wenezueli. Jednakże w związku z odkryciem złóż gazu w Algierii, kraju położonym znacznie bliżej Wielkiej Brytanii, ostatecznie zdecydowano o imporcie paliwa z tego kraju. W ten sposób Algieria stała się pierwszym na świecie ekspor terem. Pierwsza komercyjna dostawa z tego kraju na rynek brytyjski dotarła w 1964 roku. Dostawy gazu skroplone go do Wielkiej Brytanii nie wytrzymały jednak konkurencji ze złożami gazu odkrytymi na Morzu Północnym. Lata 70. i 80. XX wieku przyniosły wzrost zainteresowania w krajach azjatyckich, głównie w Japonii i Korei. Rozpoczęto tam budowę elektrowni, których paliwem opałowym miał być gaz ziemny. Wydatnie przyczyniło się to do wzrostu koniunk tury na skroplony gaz.

5 TERMINAL W ŚWINOUJŚCIU - ZAŁOŻENIA TECHNICZNE Obrotnica metanowców I Miejsce na trzeci zbiornik Pochodn napełniania cystern samocho dowych Stacja pomiarowa gazu Terminal Estakada pod instalacje technologiczne statkowe do rozadunku?jfxr&: w oztadowcze Platforma pompowni, w tym przeciw pożarowa Estakada urociagów technolo gicznych Zbiorniki Regazyfikatory I Zbiornik z wodą do celów przeciwpożarowych Sterownia, Administracja Rozdzielnia elektryczna, Media pomocnicze, Warsztat Port zewnętrzny Fa ochron wanie nowoczesnego terminalu do odbioru gazu ziemnego. W kolejnych latach precyzowano plany, wpisujące się w powstającą strategię dywersyfikacji dostaw gazu. W efekcie zapadła decyzja o rozpoczęciu prac związanych z budową terminalu w Świnoujściu, którego podstawą prawną stała się tzw. specustawa z 24 kwietnia 2009 r. W tym samym roku zakończono prace nad projektem technicznym terminalu, przygotowanym przez międzynarodowe konsorcjum firm zgodnie z normami europejskimi i przy uwzględnieniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Budowa terminalu pozwoli zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na gaz w Polsce, przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Umożliwi również odbiór skroplonego gazu ziemnego praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, co dodatkowo przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również da możliwość do zakupów interwencyjnych lub stricte handlowych na rynku spotowym, a także umożliwi sprzedaż gazu do innych państw Europy Środkowo -Wschodniej. Inwestycja w Świnoujściu będzie pierwszym terminalem w tej części Europy, dlatego jego budowa jest ważna nie tylko z punktu widzenia Polski, ale również z perspektywy pozostałych krajów regionu. Przedsięwzięcie to będzie ponadto stanowiło ważny element tworzonego Korytarza Gazowego Północ-Południe, który ma się składać z wielu dwustronnych, międzysystemowych połączeń gazowych i krajowych gazociągów. W ten sposób polskie Świnoujście zostanie połączone przez Czechy, Słowację i Węgry z planowanym terminalem Adria w Chorwacji. Rozpoczęta przez nasz kraj inwestycja infrastrukturalna wpisuje się w unijną politykę tworzenia wspólnego rynku gazu. W kolejnym numerze naszego magazynu przedstawimy obszerny materiał ukazujący postęp tej niezwykle ważnej dla naszego kraju inwestycji.

Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu

Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu Budowa terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu Źródło: ZMPSiŚ S.A. Czym jest projekt budowy terminalu LNG i portu zewnętrznego w Świnoujściu? 4 3 5 2 Projekt dotyczy budowy terminalu LNG, czyli

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4

Ewelina Kochanek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I-II - 2007 /3-4 Terminale skroplonego gazu ziemnego krok w stronę mniejszego uzależnienia od dostaw tego surowca do Polski Ewelina Kochanek TRANSPORT GAZU ZIEMNEGO DROGĄ MORSKĄ W CELU LEPSZEGO BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl

Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl Andrzej Korona, doradca DGSA, Tel. 600 909 270, mail andrzej.korona@erg.pustkow.pl CNG/LNG (metan sprężony/metan skroplony schłodzony) zastosowanie i perspektywy rozwoju. Transport drogowy LNG Gaz ziemny.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE

KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE KONCEPCJA WDROŻENIA LNG W POLSCE Sławomir Skwarczyński, Piotr Żoła INVESTGAS S.A. Warszawa W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie tematykę związaną z rynkiem LNG na świecie, stosowanymi rozwiązaniami

Bardziej szczegółowo

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu ENERGIA dla POLSKI Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu Raport z wdrożenia i funkcjonowania Systemu Koordynacji Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału i warunków dostaw gazu z nowych, głównych kierunków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie do 2030 roku

Ocena potencjału i warunków dostaw gazu z nowych, głównych kierunków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie do 2030 roku RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO 2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu

Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu Adam Matkowski, Marcin Sienkiewicz* ) Budowa terminalu odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych.

BIULETYN OPINIE. Nr 27/2010. Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych. BIULETYN OPINIE Nr 27/2010 Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego ocena rozwiązań alternatywnych Arkadiusz TOŚ Warszawa, 18 sierpnia 2010 roku Streszczenie Poniższy dokument 1 stanowi

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1

PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 PKN Orlen szacuje, że wynik operacyjny za II kw. 2011 na około 1 mld zł...1 Nowym inwestorem SPEC została Dalkia Polska...2 Dalkia zapłaci za 85 proc. akcji SPEC 1,44 mld zł, zainwestuje 1 mld zł w 7 lat...3

Bardziej szczegółowo

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM

1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM SPÓŁKA PBG 1. WYWIAD Z PREZESEM JERZYM WIŚNIEWSKIM 1. Panie Prezesie, w podsumowującym ubiegły rok Liście do Akcjonariuszy wspomina Pan o transakcji z hiszpańskim OHL, dotyczącej sprzedaży 51% akcji Hydrobudowy

Bardziej szczegółowo

Rynek Polskiej Nafty i Gazu

Rynek Polskiej Nafty i Gazu Raport Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012 Patronat Honorowy: Minister Gospodarki RP 2012 7 Główny Sponsor: Partner merytoryczny: Spis treści: Słowo wstępne Ministra Gospodarki...5

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU

KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU ZESPÓŁ WYKONAWCÓW: 1. Mgr inż. Marek Trojnar Kierownik Zespołu 2. Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk 3. Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10

Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii. Propozycja dla krajów UE-10 Partnerstwo Europy Centralnej w Sektorze Energii Propozycja dla krajów UE-10 Spis treści Streszczenie 3 Sytuacja gospodarcza krajów UE-10 4 Produkcja i zużycie energii elektrycznej 6 Produkcja i zużycie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE. Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski PERSPEKTYWY DLA NOWEGO MODELU RYNKU GAZU ZIEMNEGO W POLSCE Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski W najbliższych latach kształt polskiego rynku gazu ulegnie poważnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 Podsumowanie Kontynuacja trendu dynamicznego wzrostu przychodów (+56% r/r) oraz wyników na wszystkich poziomach

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych.

Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych. Krzysztof Kubiak Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych. 3 stycznia rząd podjął decyzję o rozpatrzeniu możliwości budowy portu gazowego. Jest to bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Gazowa "rewolucja przemysłowa"

Gazowa rewolucja przemysłowa Gazowa "rewolucja przemysłowa" LNG i powstawanie globalnego rynku gazu ziemnego Autorzy: Antoni Fałkowski, Agnieszka Nitza, Malwina Piekarska, Dominik Smyrgała (red.), Monika Sopala Spis treści Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu

GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu Strona znajduje się w archiwum. GAZ-SYSTEM pozyskał finansowanie EBOiR na budowę terminalu LNG w Świnoujściu 4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej

Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej Robert Zajdler, Tomasz Hara, Jan Staniłko T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Kamil Sobczyk Potrzeba współpracy energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej mogłaby wydawać się oczywista.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Ruszel* ZNACZENIE TERMINALI LNG NA WSPÓLNYM RYNKU ENERGII UE

Mariusz Ruszel* ZNACZENIE TERMINALI LNG NA WSPÓLNYM RYNKU ENERGII UE Znaczenie terminali LNG na wspólnym rynku energii UE 49 Polityka i Społeczeństwo 4(12) / 2014 ARTYKUŁY Mariusz Ruszel* ZNACZENIE TERMINALI LNG NA WSPÓLNYM RYNKU ENERGII UE Wstęp Współczesne wyzwania geopolityczne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych Piotr MICKIEWICZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne Polski a rozbudowa bałtyckiego systemu transportu surowców energetycznych W artykule przedstawiono ocenę konsekwencji

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

http://www.portalwiedzy.inig.pl

http://www.portalwiedzy.inig.pl Przegąd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, luty Energetyka gazowa zwiększy o 20% zapotrzebowanie na gaz Po realizacji inwestycji w energetykę gazową zapotrzebowanie na gaz w Polsce wzrośnie o około 3 mld

Bardziej szczegółowo