KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA LOKALIZACJI GAZOPORTU W ŚWINOUJŚCIU DLA CELÓW DYWERSYFIKACJI DOSTAW GAZU ZESPÓŁ WYKONAWCÓW: 1. Mgr inż. Marek Trojnar Kierownik Zespołu 2. Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk 3. Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk 4. Prof. dr inż. Eugeniusz Skrzymowski 5. Kpt. ż.w. inż. Piotr Nowakowski 6. Mgr inż. Wojciech Królak 7. Mgr Krzysztof Muszyński 8. Mgr inż. Mieczysław Potocki Szczecin, styczeń 2006

2 Spis treści: 1. Rynek gazu 2. Terminal LNG w Świnoujściu 2.1. Dostęp do portu Opis części lądowej. 3. Uzasadnienie lokalizacji Bezpieczeństwo i uwarunkowania geopolityczne 3.2. Logistyka odbioru i przesyłu gazu 3.3. Uwarunkowanie lokalne 3.4. Uwarunkowania ekonomiczne 4. Załączniki 2

3 1. Rynek gazu Długookresowe prognozy Międzynarodowej Unii Gazowniczej wskazują na znaczny wzrost zapotrzebowania gospodarki światowej na gaz. W ostatnich latach upowszechnił się handel gazem w postaci LNG (Liquefied Natural Gas). Przewiduje się, że w 2030r. wielkość światowych obrotów gazem LNG będzie wyższa, niż przesyłanym magistralami gazowymi i wyniesie mld m 3 (gazociągami od 340 do 390 mld m 3 ). Jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu importu LNG jest dążenie do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, którego produkcja jest dziś skoncentrowana w Rosji i Zatoce Perskiej (66 % światowych rezerw gazu). Handel gazem LNG pozwala na elastyczne dostosowanie dostaw do wymogów i warunków rynkowych. Skroplenie gazu i jego transport statkami morskimi pozwala na wykorzystanie znacznych rezerw tego paliwa znajdujących się w odległych od odbiorców częściach świata. LNG jest gazem ziemnym skroplonym w temperaturze C. Z 1 m 3 LNG uzyskuje się około 600 m 3 gazu sieciowego, a z 1 tony LNG uzyskuje się go około 1380 m 3. Efekt skali i postęp technologiczny przyczyniają się do sukcesywnego zmniejszania różnicy kosztów między LNG a gazem transportowanym tradycyjnie rurociągami. Producentami LNG są: - Azja Wschodnia: Indonezja (22% światowego eksportu), Malezja, Brunei, - Zatoka Perska (23% światowego eksportu): Katar, - Północna Afryka, w tym Algieria (29% światowego eksportu), - w najbliższych latach do grona znaczących eksporterów LNG dołączą: Rosja (Sachalin), Egipt, Norwegia. Głównymi odbiorcami LNG są kraje azjatyckie: Japonia (64% światowego importu), Korea Południowa, Tajlandia. Programy importu LNG mają Chiny, Indie, USA, Meksyk, Nowa Zelandia, Filipiny. Światowa produkcja LNG jest bardzo skoncentrowana ponad 50% wydobycia kontroluje kilka przedsiębiorstw: Sonatrach, Petramina, Katar Petroleum i Shell. Do swoich programów strategicznych włączyły przemysł LNG również koncerny naftowogazowe: Exxon Mobil, Total, British Petroleum, Chevron Texaco. 3

4 Europa zaopatrywana jest w gaz głównie tradycyjnymi rurociągami z Rosji i z Morza Północnego. Zużycie gazu LNG w Europie wyniosło w 2004r. 40 mld m 3 (22,5% światowego importu) i koncentruje się głównie w rejonie basenu Morza Śródziemnego w oparciu o dostawy statkami z północnej Afryki, głównie z Algierii. Głównym odbiorcą europejskim jest Hiszpania (Gas Natural). Mniejsze ilości sprowadzają: Francja (Gaz de France), Włochy, Belgia, Grecja. W najbliższym czasie dużym odbiorcą LNG będzie Wielka Brytania. Prognozy przewidują, że do 2020r. zapotrzebowanie Europy na LNG wyniesie 134 mld m 3 rocznie. Polska zużywa rocznie około 13 mld m 3 gazu, z tego: - 6,0 mld m 3 gaz rosyjski, - 4,0 mld m 3 wydobycie krajowe, - 2,0 mld m 3 z krajów azjatyckich, - 1,0 mld m 3 gaz norweski i niemiecki. Planowana w ramach dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w gaz budowa terminalu portowego LNG o zdolności przeładunkowej 3-5 mld m 3 rocznie zabezpieczy około 30% krajowego zapotrzebowania na gaz. Dywersyfikacja dostaw gazu poprzez import w postaci LNG wymaga zarówno budowy portowego termianlu przeładunkowo składowego, jak i floty statków metanowców. Najpowszechniej używanymi obecnie statkami do przewozu LNG są metanowce o pojemności tys. m 3 gazu (zanurzenie 11,4m, szerokość 50m, długość 290m). Światowa flota metanowców liczy około 180 statków; w zamówieniach na najbliższe lata jest ponad 120 jednostek. Rozważając alternatywne źródła dostaw nośników energii do Polski, jakim jest skroplony gaz ziemny (LNG) należy pamiętać, iż sprawą zasadniczą są nieprzerwane, regularne dostawy. Zabezpieczenie takich dostaw jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez zapewnienie własnej gestii transportowej, tzn. zakup w miejscu dostawy na bazie FOB. Pozostawienie gestii w rękach trzecich zakup na bazie CAF/CIF - uzależniłoby odbiorcę handlowo i fizycznie od solidności dostawcy. De facto odbiorca w tym przypadku pozbawia się możliwości bezpośredniej kontroli dostaw. Bezpieczeństwo energetyczne kraju wymaga, by gestia transportowa była w ręku polskim. 4

5 Wielkość floty niezbędnej do zapewnienia regularnych dostaw gazu uzależniona jest od położenia źródeł dostaw. Przy założeniu rocznych zakupów rzędu 5 mld m 3 gazu z rejonu Afryki Płn. należy dysponować czterema statkami o standardowej wielkości m 3. 2.Terminal LNG w Świnoujściu 2.1. Dostęp do portu Port morski w Świnoujściu położony jest na Wyspach Wolin i Uznam, na zachodnim i wschodnim brzegu Świny. Dostęp do portu prowadzi z morza torem podejściowym o głębokości technicznej 14,5m. Nabrzeża portu handlowego zlokalizowane są po wschodniej stronie rzeki Świny i mogą przyjmować statki o zanurzeniu T c =13,2 m, szerokości 42 m i długości całkowitej L c =270m. Położenie geograficzne portu sprawia, że jest on najbliższym dużym portem u wejścia na wody Morza Bałtyckiego od strony Cieśnin Duńskich, posiada dogodne lądowo-wodne połączenia komunikacyjne i jest uznawany za całoroczny. Nie występuje tu zjawisko pływów, a obszar jest asejsmiczny. Biorąc pod uwagę Świnoujście jako miejsce lokalizacji gazoportu proponuje się budowę terminalu przeładunkowego gazu jako portu zewnętrznego przy falochronie wschodnim, a na południe od niego lokalizację zaplecza pod magazynowanie i ekspedycję LNG (zał.1). Koncepcja portu zewnętrznego daje możliwość obsługi statków bez ograniczeń co do długości i szerokości jednostki, a także nie zakłóci działalności przeładunkowej portu handlowego i ruchu statków na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. fot. 1 statek do transportu LNG 5

6 2.2. Opis części lądowej Teren pod część lądową terminalu LNG leżący w granicach portu morskiego w Świnoujściu (na zał. nr 2 oznaczony kolorem niebieskim) posiada powierzchnię ok. 19 ha i jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu ZMPSiŚ SA. Pozostały teren (na zał. nr 2 oznaczony czerwonym kreskowaniem), tj. ok. 46 ha należy do innych użytkowników: 1. Gmina Miasto Świnoujście - ok. 13 ha. 2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - ok. 33 ha. Daje to łącznie ok. 65 ha terenu, z którego praktycznie ok ha można będzie wykorzystać pod obiekty lądowe terminalu LNG (na zał. nr 2 żółta obwiednia). Ponadto należy wziąć pod uwagę tereny Skarbu Państwa (pas techniczny wybrzeża w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie), które powinny być użyczone pod rurociąg gazowy łączący pirs z lądową częścią magazynową terminalu LNG. Terminal, będąc oddalonym od terenów zamieszkałych, gwarantuje znikome ryzyko zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Lokalizacja w terenie mało uczęszczanym przez ludzi będzie sprzyjająca przy tworzeniu i realizacji standardów ochronnych. fot. 2 teren przewidziany pod część lądową terminalu LNG stan obecny 6

7 W strategii rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu przewidziano rezerwację terenów położonych na wschód od obszaru obecnie eksploatowanego przez Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o., między wywrotnicą wagonów a ul. Ku Morzu z odcinkiem pasa nadbrzeżnego i wód morskich, na port zewnętrzny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla terenu elementarnego obejmującego rejon lokalizacji terminalu LNG w granicach portu morskiego przewiduje rezerwy terenu portu z dopuszczeniem lokalizacji bazy składowania paliw i gazu skroplonego. Na wschód od tego terenu do ul. Ku Morzu (teren poza granicami portu morskiego) przewidziano rezerwę terenu dla potrzeb portu. 3. Uzasadnienie lokalizacji 3.1. Bezpieczeństwo i uwarunkowania geopolityczne - Port w Świnoujściu jest najbliższym portem głębokowodnym na Bałtyku od strony Cieśnin Duńskich. Ma to bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi po tym akwenie. Metanowce płynąc do Świnoujścia ominą szlak żeglugowy o największym nasileniu ruchu statków (w tym tankowców), leżący na północ od wyspy Bornholm. Ominięcie tego obszaru znacznie zmniejsza ryzyko kolizji i awarii morskiej. Obecnie trwają zabiegi państw skandynawskich na forum międzynarodowym zmierzające do uporządkowania ruchu statków na Bałtyku z powodu wzrostu ich ilości, szczególnie tankowców z paliwem płynących do/z portów rosyjskich w Zatoce Fińskiej. Lokalizacja terminalu gazowego w Zatoce Gdańskiej i ruch zbiornikowców z gazem trasą na północ od Bornholmu mogą spowodować uzasadnione protesty Danii i Szwecji. - Lokalizacja terminalu w Świnoujściu (na Wyspie Wolin) jest najkorzystniejszym usytuowaniem na polskim odcinku wybrzeża morskiego z geopolitycznego punktu widzenia. Transport LNG przez Cieśniny Duńskie do Świnoujścia będzie się odbywał na akwenach monitorowanych przez system bezpieczeństwa państw NATO. Dzięki temu zminimalizowane zostanie zagrożenie terrorystyczne oraz ekspansywne zakusy lokowania swoich interesów w tym rejonie przez państwa trzecie (czego nie można wykluczyć w przypadku lokalizacji w Zatoce Gdańskiej, w bliskim sąsiedztwie Rosji, np. manewry wojskowe ograniczające lub uniemożliwiające ruch gazowców). 7

8 - Obszar morski terminalu LNG może stanowić awaryjne miejsce oczekiwania dla statków o dużym zanurzeniu wchodzących/wychodzących z portu w Świnoujściu. Jest to szczególnie istotne w kontekście bazy morskiej NATO, obecnie budowanej w Świnoujściu. Najbliższym miejscem oczekiwania statków jest aktualnie kotwicowisko nr 3, odległe o ok. 50 km od portu. W sytuacji kiedy przy terminalu nie będzie zbiornikowca, na obszarze manewrowym będzie możliwe dokonywanie odlichtunku większych statków na wodzie. Jest to istotny czynnik zwiększający funkcjonalność portu handlowego w Świnoujściu. - Lokalizacja terminalu w Świnoujściu zapewnia dekoncentrację strategicznych baz paliwowych, co ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zbyt duże skoncentrowanie baz energetycznych w Trójmieście: petrochemia, naftoport, siarkopol i ewentualnie gazoport stanowi duże zagrożenie z powodu potencjalnych awarii, pożarów, działań terrorystycznych itp Logistyka odbioru i przesyłu gazu - Położenie geograficzne Świnoujścia predestynuje ten port do stworzenia w nim węzła logistycznego odbioru i przesyłu gazu dla regionu północno zachodniej Polski, z możliwością powiązań z obecnie istniejącą i planowaną w przyszłości europejską i krajową siecią gazociągów: siecią wielkopolską, gazociągiem norweskim w Niechorzu, rurociągiem Bernau Szczecin, gazociągiem podmorskim Rosja Niemcy w Greifswaldzie. 8

9 - Województwo Zachodniopomorskie należy do największych odbiorców gazu - ponad 8,2% krajowego zużycia. W 2004r. zużycie gazu wyniosło około 1,1 mld m 3, tj. prawie trzykrotnie więcej, niż w Województwie Pomorskim, gdzie zużycie wyniosło 0,36 mld m 3. Należy założyć, że w perspektywie najbliższych 10 lat zużycie gazu w Województwie Zachodniopomorskim wyniesie około 2 mld m 3 rocznie. - Planowane dostawy LNG na poziomie 3-5 mld m 3 rocznie umożliwią zaopatrzenie w gaz dużych odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie terminalu: Zakłady Chemiczne Police SA około 0,6 mld m 3 rocznie, a w przyszłości Zespół Elektrowni Dolna Odra ok. 0,6 mld m 3 rocznie (program rozwojowy ZEDO zakłada budowę bloku gazowo parowego o mocy 400 MW) Uwarunkowania lokalne - Port w Świnoujściu jest całoroczny, nie występuje zjawisko pływów, położony jest na obszarze asejsmicznym, nie występują utrudnienia nawigacyjne, a sama lokalizacja terminalu nie zakłóci działalności przeładunkowej portu handlowego oraz ruchu statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Proponowana lokalizacja terminalu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu umożliwia obsługę największych eksploatowanych obecnie gazowców. - Część lądowa terminalu mogłaby powstać na terenie o powierzchni około 45 ha do tej pory niezagospodarowanym i traktowanym jako rezerwa na potrzeby portu. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świnoujście dopuszcza we wskazanej lokalizacji przeładunek i składowanie paliw i gazu. - Władze administracji rządowej i samorządowej regionu, a także Prezydent i Rada Miasta Świnoujście jednoznacznie i pozytywnie opowiadają się za lokalizacją terminalu w Świnoujściu, co niewątpliwie usprawni i przyspieszy rozwiązywanie problemów formalno prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. - Na terenie miasta Świnoujście obowiązuje Uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych, rozbudowywanych lub zmodernizowanych w wyniku inwestycji, stwarzających preferencje dla potencjalnych inwestorów. 9

10 - Lokalizacja terminalu LNG w Świnoujściu przyczyni się do znaczącego wzrostu przeładunków oraz poprawy międzynarodowej konkurencyjności portów ujścia Odry, a tym samym aktywizacji gospodarczej regionu Uwarunkowania ekonomiczne - Lokalizacja terminalu w Świnoujściu jest korzystna ze względu na różnicę odległości przewozowej w stosunku do portu gdańskiego dla podróży okrężnej ok. 360 mil morskich (Mm), co przy założeniu średniej prędkości statku 13 węzłów daje ok. 1,15 dnia żeglugi; w wymiarze finansowym oznacza to, że średniorocznie koszt przewozu 8,3 mln m 3 skroplonego gazu w rejon Gdańska będzie droższy o minimum 5 mln USD w stosunku do Świnoujścia. - Orientacyjny koszt budowy terminalu LNG w Świnoujściu nie powinien przekroczyć 300 mln USD, a koszt budowy 1 statku o pojemności ok. 135 tys. m 3 ok. 200 mln USD. - Budowa terminalu w Świnoujściu może ułatwić i zmienić zakres odbudowy istniejącego falochronu wejściowego do portu, a przez to w sposób znaczący obniżyć koszty jego modernizacji. - Na etapie opracowywania studium wykonalności należy rozważyć możliwość wykorzystania do rozładunku statków ruchomego terminalu lub boi, a także wykorzystania właściwości geologicznych gruntu do podziemnego magazynowania gazu. Wprowadzenie takich rozwiązań przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów projektowanej inwestycji. 10

11 Załącznik nr 1 Propozycja lokalizacji terminalu LNG w porcie w Świnoujściu 11

12 Załącznik nr / / / / / / /10 22/ / / / / / / Tereny ZMPSiŚ SA - ok. 19 ha / / / / / / / / / Tereny poza gestią ZMPSiŚ SA - ok. 46 ha /

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 1.Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE Do głównych, narastających wraz z rozwojem gospodarczym, dylematów europejskiej polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan.

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan. Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich) Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego www.pwc.pl Cztery wolności na rynku gazu ziemnego Działania liberalizacyjne w obszarze gazu ziemnego w Polsce Wrzesień 2012 r. Od autorów Cztery wolności na rynku gazu ziemnego to pierwsze opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo