Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)"

Transkrypt

1 Arkadiusz Kawulski Bernard Smykla Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) 1

2 Wykaz skrótów * KNB - Komisja Nadzoru Bankowego * u.pr.b - ustawa z dnia 29 sierpnia - Prawo bankowe * Dyrektywa 2000/12 - Dyrektywa nr 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, * Dyrektywa CAD - Dyrektywa z 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitału firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, * Uchwała 5/2001 uchwała KNB nr 5/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania. * Uchwała 6/ uchwała Komisji Nadzoru Bankowego Nr 6/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, wysokości, szczegółowego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, wysokości i warunków ich zaliczania, innych pomniejszeń funduszy własnych banku, wysokości i warunków pomniejszania o nie funduszy własnych oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych. * Uchwała 7/ Uchwała nr 7/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania wierzytelności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji wierzytelności, określenia innych wierzytelności i udzielonych zobowiązań pozabilansowych, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji wierzytelności oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu w rachunku koncentracji wierzytelności. 2

3 Wprowadzenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 1 (u.pr.b.) - regulacja mające podstawowe znaczenie dla działalności polskiego systemu bankowego - zmieniana była już kilkanaście razy. W znakomitej większości zmiany u.pr.b. wprowadzane były niejako "przy okazji" uchwalenia innych ustaw, były bowiem wymuszane główną materią ustawy zmieniającej i miały na celu dostosowanie Prawa bankowego do owej materii. Sporadycznie ustawodawca starał się też usunąć zauważone w praktyce wady i usterki, utrudniające stosowanie tej ustawy. Jakościowo inny charakter mają zmiany, które do u.pr.b. wprowadziła ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw 2. Ustawa z 23 sierpnia 2001r. (.) jest wynikiem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przesłanym do Sejmu 8 stycznia 2001r. 3. Jak wynika z uzasadnienia do owego projektu, celem głównym jego autorów było wprowadzenie do u.pr.b. zmian, które zapewnić miały jej pełne dostosowanie do regulacji Unii Europejskiej (UE). W dążeniu do owego pełnego dostosowania autorzy projektu wzorowali się przede wszystkim na Dyrektywie nr 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, która zastąpiła kilka dyrektyw bankowych, wcześniej regulujących różne obszary działalności instytucji kredytowych na obszarze UE. 4 Szczególne miejsce wśród przepisów zmienionych nowelizacją u.pr.b., zajmują unormowania regulujące tzw. nadzorcze normy ostrożnościowe, nazywane także parametrycznymi instrumentami nadzoru bankowego. Określają one minimalne wymagania ustanawiane w celu ograniczenia podejmowania nadmiernego ryzyka i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa systemu bankowego. Mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy. Regulacje jakościowe koncentrują się na wskazywaniu obowiązującego trybu, zasad, czy też procedur postępowania, pozostawiając określenie skali aktywności banku samym zainteresowanym. Natomiast normy ilościowe limitują działalność banków poprzez wyrażone liczbowo parametry lub proporcje pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu. Podstawowe nadzorcze normy ostrożnościowe obowiązujące polskie banki to normy o charakterze ilościowym w postaci wyrażonych liczbowo parametrów opartych o fundusze 1 Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz i Nr 144, poz Dz.U. Nr 111 poz Druk sejmowy nr Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions. 3

4 własne. Ustawową konstrukcję tych norm ustaloną przepisami u.pr.b. uzupełniają unormowania zawarte w aktach wykonawczych do tej ustawy. Nowelizacja u.pr.b. ustaliła nowe brzmienie przepisów określających fundusze własne i kreujących oparte o te fundusze nadzorcze normy ostrożnościowe. W obowiązującym stanie prawnym normy te tworzą limity zaangażowania kredytowego (nazywane także normami koncentracji kredytowej) określone w art. 71 i 79 u.pr.b. oraz normy adekwatności kapitałowej określone w art. 128 u.pr.b. Fundusze własne uregulowane zostały w ustawie 127 u.pr.b oraz w wydanycb na podstawie ustawy aktach wykonawczych Nowelizacja zachowała przepisy upoważniające Komisję Nadzoru Bankowego (KNB) do uszczegółowienia ustawowo określonych norm ostrożnościowych wiążącymi banki normami płynności oraz innymi normami dopuszczalnego ryzyka w działalności banków. Przed wejściem w życie przepisów nowelizacji nadzorcze normy ostrożnościowe regulowane były w zasadzie w odniesieniu do banku podlegającemu nadzorowi indywidualnemu, tj. na bazie nieskonsolidowanej (ang solo basis, unconsolidated basis)- Tym niemniej w ramach szeroko rozumianego prawa bankowego (obejmującego ogół aktów prawnych regulujących funkcjonowanie banków w naszym kraju) znalazły się przepisy, które - kreując pewne struktury organizacyjne łączące banki - nakazują stosowanie nadzorczych norm ostrożnościowych wobec owych struktur tak jakby owe struktury stanowiły jeden bankiem. Struktury te to: grupy bankowe, uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1996r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej 5 oraz bankowe grupy kapitałowe, unormowane w art u.pr.b. Po likwidacji Grupy Banku PeKaO S.A. na rynku nie występują tego rodzaju struktury. Nowe, ustalone nowelizacją u.pr.b., brzmienie przepisów kreujących przywołane wyżej art. 71, art. 127 i art. 128 u.pr.b. uzupełnione zostało nieznanymi dotychczas rozwiązaniami w ramach regulacji określających podmiotowy zakres stosowania wspomnianych norm. Nadal podstawowa regulacja nadzorczych norm ostrożnościowych odnosi się do banku nadzorowanego indywidualnie. Utrzymane zostały przepisy dotyczące grup bankowych i bankowych grup kapitałowych. Jakościowo nowa sytuacja wynika jednak z tego, że KNB upoważniona została do uwzględnienia powiązań banków z innymi podmiotami uczestniczącymi w strukturach holdingowych podlegających nadzorowi skonsolidowanemu, przy określeniu sposobu obliczania funduszy własnych i opartych na nich norm ostrożnościowych. Upoważnienie to zostało przez KNB wykorzystane w uchwałach wykonawczych, wydanych przez KNB, uzupełniających ustawową regulację funduszy własnych i nadzorczych norm 5 Dz.U. Nr 90, poz. 406, Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz

5 ostrożnościowych. Tym samym w stanie prawnym, ustalonym nowelizacją u.pr.b., nadzorcze normy ostrożnościowe uregulowane zostały zarówno w ujęciu indywidualnym (regulacja podstawowa) jak i na bazie skonsolidowanej (on consolidated basis). Nadzorcze normy ostrożnościowe uregulowane w u.pr.b. i w aktach wykonawczych do tej ustawy obowiązują banki uniwersalne. Należy mieć na uwadze, że w polskim systemie bankowym oprócz banków uniwersalnych działają także banki specjalistyczne w postaci banków hipotecznych. 6 Ustawa ta zawiera regulacje kreujące szczególne normy ostrożnościowe dla banków hipotecznych. Normy ostrożnościowe ustalone w u.pr.b. uzupełniając te szczególne normy tworzą razem z nimi szerszy pakiet regulacji ostrożnościowych, które muszą przestrzegać banki hipoteczne. Niniejsze opracowanie zawiera prezentację nadzorczych norm ostrożnościowych ustalonych w u.pr.b.. Prezentacja ta dokonana zostanie przy zastosowaniu podziału na regulację podstawową tych norm i regulację w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem dotychczasowego stanu prawnego i stanu aktualnie obowiązującego.. Rozwiązania obowiązujące polskie banki przedstawione zostaną na tle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Jest to o tyle istotne, iż w grudniu 2002 r. nastąpiło zakończenie negocjacji z Unię Europejską, co obejmuje także obszar Swoboda świadczenia usług, w ramach którego zawiera się omawiana problematyka. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień r. 6 Regulacją ustrojową dla tych banków jest ustawa z dnia 29 sierpnia o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 ze zm.). 5

6 Cz. I. Nadzorcze normy ostrożnościowe w ujęciu indywidualnym I. Fundusze własne 1. Wymogi dotyczące funduszy własnych zawarte w Dyrektywie 2000/12 Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż fundusze własne banku spełniają dwie podstawowe funkcje: * pierwotnego źródła finansowania jego działalności, * praktycznie jedynego źródła pokrywania ewentualnych strat. Wysokość funduszy własnych banku determinuje więc rozmiary jego działalności i określa poziom jego stabilności, a tym samym wpływa na zakres ochrony deponentów. Szczególnie druga funkcja przesądziła o tym, że fundusze własne stały się podstawą wyliczania norm ostrożnościowych. Ich właściwe określenie jest więc warunkiem sine qua non odpowiedniego funkcjonowania tych norm. Fundusze własne banków stanowią więc podstawową kategorię ostrożnościową. Najważniejszą dyrektywą odnoszącą się do instytucji kredytowych w zakresie ich funduszy własnych była Dyrektywa Rady z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie funduszy własnych instytucji kredytowych, nowelizowana dyrektywami z 1991 i 1992 r. 7 Postanowienia tej Dyrektywy zostały włączone do Dyrektywy 2000/12. W Dyrektywie 2000/12 funduszom własnym poświęcone są art Dyrektywa powyższa wprowadziła podział funduszy własnych instytucji kredytowych na podstawowe i uzupełniające, definiując ich poszczególne składniki, a także określiła pozycje podlegające potrąceniu przy wyliczaniu funduszy własnych. Fundusze własne podstawowe (core capital) instytucji kredytowych powinny się składać z następujących pozycji: 1. wpłacony kapitał (akcyjny lub udziałowy), łącznie z premią emisyjną, lecz z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych. 2. fundusze rezerwowe oraz niepodzielony zysk i niepokryta strata z lat ubiegłych, a za zgodą państw członkowskich także zysk w trakcie zatwierdzania 8 3. fundusz ogólnego ryzyka bankowego. 7 Council Directive of 17 April 1989 on the own funds of credit institutions - 89/299/EEC + 91/633/EEC + 92/16/EEC - OJ L OJ L OJ L Państwa Członkowskie mogą zezwolić na włączanie do funduszy podstawowych zysku bieżącego okresu jedynie wówczas, gdy zysk ten został zweryfikowany przez osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych, a zostało wykazane, w sposób zadowalający dla kompetentnych władz, iż kwota zysku została wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie 86/635/EEC i podana w ujęciu netto, pomniejszonym o wszelkie dające się przewidzieć obciążenia lub dywidendy. 6

7 Natomiast do funduszy własnych uzupełniających (supplementary capital) instytucji kredytowej Dyrektywa zalicza: 1. różnice z wyceny majątku trwałego (rezerwy rewaluacyjne) 2. korekty wyceny aktywów 3. zobowiązania członków instytucji kredytowych utworzonych w formie spółdzielni i zobowiązania solidarne kredytobiorców pewnych instytucji utworzonych w formie funduszy, 4. akcje uprzywilejowane kumulacyjne o określonym terminie wymagalności oraz zobowiązania podporządkowane, po spełnieniu określonych warunków. 5. inne pozycje Instytucja kredytowa musi mieć możliwość nieograniczonego i bezzwłocznego wykorzystania wszystkich pozycji funduszy podstawowych (pkt 1-3) i części funduszy uzupełniających (pkt 1-2) do pokrycia ryzyka lub strat, gdy tylko one wystąpią. Kwota tych pozycji musi być podana w ujęciu netto, pomniejszonym o wszelkie dające się przewidzieć w chwili wyliczania obciążenia podatkowe, bądź też musi być stosownie skorygowana, o ile takie obciążenia podatkowe obniżają kwotę, którą można wykorzystać na pokrycie ryzyka lub strat. Niektóre z pozycji funduszy uzupełniających wymagają szerszego omówienia W odniesieniu do zobowiązań podporządkowanych (pkt 4) obowiązują następujące warunki: - w przypadku upadłości lub likwidacji instytucji kredytowej, pożyczkodawcy zajmą miejsce po wszystkich innych wierzycielach instytucji, a ich wierzytelności nie zostaną spłacone dopóty, dopóki nie zostaną uregulowane wszystkie inne długi instytucji niespłacone w tym momencie, - uwzględniane są jedynie środki w pełni wpłacone, - umowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach innych od likwidacji instytucji zobowiązanie takie stanie się wymagalnym przed terminem umownym, - zaciągnięte zobowiązania mają termin wymagalności powyżej 5 lat, a wielkość, którą można zaliczać do funduszy musi być stopniowo zmniejszana w ciągu co najmniej ostatnich pięciu lat od terminu wymagalności. 9 9 O ile zobowiązania te nie mają określonego terminu wymagalności, podlegają spłacie jedynie po pięcioletnim wypowiedzeniu pożyczki, chyba że pożyczka ta nie jest już zakwalifikowana do funduszy własnych lub istnieje wyraźny wymóg uzyskania uprzedniej zgody kompetentnych władz na dokonanie wcześniejszej spłaty danej pożyczki. Kompetentne władze mogą udzielać zgody na wcześniejszą spłatę takich pożyczek wówczas, gdy 7

8 Państwa członkowskie mogą zaliczać do funduszy uzupełniających instytucji kredytowych inne pozycje (pkt 5), o ile - instytucja kredytowa może je swobodnie wykorzystywać na pokrycie normalnego ryzyka bankowego, - są ujęte w księgach rachunkowych instytucji, a ich kwotę ustala zarząd instytucji i weryfikują biegli rewidenci, - kwota ta jest następnie zgłaszana władzom nadzorczym i podlega ich nadzorowi. Na określonych w Dyrektywie 2000/12 zasadach jako inne pozycje funduszy uzupełniających mogą być także zaliczane papiery wartościowe o nieokreślonym terminie wymagalności i inne instrumenty. 10 Dyrektywa wprowadziła zasadę, zgodnie z którą fundusze własne uzupełniające nie mogą przekraczać 100% funduszy własnych podstawowych pomniejszonych o akcje własne, wartości niematerialne i prawne oraz straty bieżące. Natomiast suma zobowiązań członków instytucji kredytowych utworzonych w formie spółdzielni oraz akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych i zobowiązań podporządkowanych nie może przekraczać 50 % funduszy własnych podstawowych, pomniejszonych o odpowiednie pozycje. Następujące pozycje pomniejszają fundusze własne podstawowe: - akcje własne posiadane przez instytucję kredytową, według wartości księgowej; - wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 4 ust. 9 ( Aktywa ) Dyrektywy 86/635/EEC 11 ; - straty o istotnym znaczeniu poniesione w bieżącym roku obrotowym; Ponadto sumę łączną funduszy własnych pomniejsza się o: wniosek o taką zgodę został złożony z inicjatywy remitenta, a spłata nie wpłynie ujemnie na wypłacalność danej instytucji kredytowej. 10 Papiery wartościowe o nieokreślonym terminie wykupu oraz inne instrumenty można zaliczać do innych pozycji funduszy własnych, gdy spełniają one następujące warunki: nie mogą one podlegać spłacie na wniosek okaziciela lub bez uprzedniej zgody kompetentnych władz; umowa długu musi przyznać instytucji kredytowej możliwość odroczenia spłaty odsetek z tytułu tego długu; roszczenia pożyczkodawcy wobec instytucji kredytowej muszą być w pełni podporządkowane roszczeniom wierzycieli niepodporządkowanych; dokumenty określające warunki emisji papierów wartościowych muszą zapewnić, że kwota długu wraz z odsetkami niespłaconymi pozwoli instytucji kredytowej pokryć straty przy zachowaniu kondycji finansowej umożliwiającej dalszą działalność; uwzględniane są jedynie kwoty w pełni wpłacone. 11 Jest to Dyrektywa Rady w sprawie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Council Directive of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions - 86/635/EEC/ OJ L 372, ). 8

9 - akcje i udziały w innych instytucjach kredytowych i finansowych stanowiące powyżej 10% kapitału tych instytucji, jak również należności podporządkowane oraz instrumenty, gdy odnoszą się one do innych instytucji kredytowych i finansowych, w których dana instytucja kredytowa w każdym przypadku posiada akcje i udziały stanowiące powyżej 10% kapitału. W przypadku, gdy akcje i udziały w innej instytucji kredytowej lub finansowej są posiadane tymczasowo z tytułu podjętego programu pomocy mającego na celu restrukturyzację finansową i uratowanie takiej instytucji, władze nadzorcze mogą odstąpić od tego wymogu; - akcje i udziały w innych instytucjach kredytowych i finansowych stanowiące do 10% kapitału tych instytucji, jak również należności podporządkowane oraz instrumenty, gdy odnoszą się one do instytucji kredytowych i finansowych innych pod względem sumy posiadanych w nich akcji i udziałów od tych, o których mowa wyżej, a także należności podporządkowane i instrumenty, które przekraczają kwotę 10% funduszy własnych danej instytucji kredytowej, wyliczonych przed pomniejszeniem tych funduszy o powyższe pozycje. Opisane w Dyrektywie 2000/12 pojęcie funduszy własnych obejmuje maksymalny zakres składników i maksymalne kwoty. Stosowanie tych składników i określanie niższych pułapów tych kwot, jak również pomniejszanie funduszy własnych o pozycje inne od tych wyszczególnionych w Dyrektywie 2000/12 pozostawia się do decyzji państw członkowskich według ich własnego uznania, niemniej Państwa członkowskie mają obowiązek rozważania możliwości większego zbliżenia swoich przepisów do przepisów Dyrektywy 2000/12 celem dochodzenia do wspólnej definicji funduszy własnych. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia do swojego ustawodawstwa regulacji o funduszach własnych do dnia 1 stycznia 1993 r. Powyższe zasady odnoszą się do obliczania funduszy własnych instytucji kredytowych w ujęciu indywidualnym. Wyliczanie funduszy własnych na bazie skonsolidowanej będzie przedstawione w dalszej części opracowania. 2. Regulacje polskie 2.1. Stan prawny przed 1 stycznia 2002 r. Obowiązująca od 1 stycznia 1998 r. u.pr.b. eksponuje szczególnie funkcję funduszy własnych jako elementu stabilizującego sytuację banku, stanowiąc w art. 126, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne, 9

10 dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. W u.pr.b. wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym podstawowa regulacja funduszy własnych znalazła się w jej art Przepisy art. 127 uzupełniały postanowienia uchwały wykonawczej KNB. Wg pierwotnego brzmienia art. 127 fundusze własne podzielone zostały na dwie kategorie: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające. Funduszami podstawowymi były: 1) w zależności od formy prawnej banku: a) dla banku państwowego - fundusz statutowy, b) dla banku w formie spółki akcyjnej - wpłacony i zarejestrowany kapitał akcyjny, c) dla banku spółdzielczego - fundusz udziałowy, fundusz zasobowy 2) inne fundusze (kapitały) tworzone z zysku po opodatkowaniu, z nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej i uiszczanych przez akcjonariuszy dopłat, które zgodnie z ustawą i statutem mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie strat bilansowych banku, 3) fundusz ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. Funduszami uzupełniającymi banku mogły być, za zgodą KNB, w szczególności: 1) tzw. zobowiązania (pasywa) podporządkowane, czyli przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z umową nie mogły być wcześniej wycofane z banku i w razie upadłości banku lub jego likwidacji miały podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności, przy czym uwzględniona kwota nie mogła być wyższa niż 50% funduszy podstawowych i w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy być corocznie pomniejszana o 20% jej wartości początkowej; w przypadku przyjęcia środków w walucie obcej były one przeliczone na złote, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, w dniu zawarcia umowy, 2) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy to ustawa o rachunkowości. 12 Ponadto KNB mogła zaliczyć do funduszy uzupełniających banków spółdzielczych określoną część dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków, nie więcej niż 50% kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Jest to ustawa z dnia 29 września 1994 r.(dz.u. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). 13 Dz. U. Nr 119, poz i z 2001 r. Nr 111, poz Wcześniej tę kwestie regulował art. 7 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ, który brzmiał identycznie jak aktualny art. 10 ust. 2 ustawy o 10

11 Ustawa wprowadziła także zasadę, iż fundusze przydzielone oddziałowi banku zagranicznego w kraju powinny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy (art. 127). Ustawa określała podstawowe proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami funduszy własnych. I tak zobowiązania (pasywa) podporządkowane i część dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków zaliczona do funduszy własnych nie mogły łącznie przekraczać 50% funduszy podstawowych, natomiast fundusze uzupełniające nie mogły stanowić więcej niż 50% funduszy własnych banku - czyli nie mogły być większe od funduszy podstawowych. Upoważnienia ustawowe wynikające z art. 127 u.pr.b. KNB wykonała w: Uchwale Nr 12/98 z dnia 2 grudnia 1998r. w sprawie trybu i warunków zaliczenia do funduszy uzupełniających banków spółdzielczych części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków 14, Uchwale Nr 8/98 z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a także pozycji bilansu banku podlegających potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy własnych 15 Zgodnie z pierwszą z przywołanych wyżej uchwał zaliczenie do funduszy uzupełniających części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków mogło nastąpić na wniosek zainteresowanego banku spółdzielczego złożony za pośrednictwem banku regionalnego lub banku zrzeszającego po spełnieniu szeregu warunków. Warunki te to uchwała walnego zgromadzenia w sprawie podniesienia odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, zmiana statutu banku uwzględniająca zmienione zasady odpowiedzialności członków, pisemne zobowiązanie każdego członka do uczestnictwa w pokrywaniu strat banku do podwójnej wysokości posiadanych udziałów, zabezpieczenie tego zobowiązania wekslem in blanco zdeponowanym w banku regionalnym lub banku zrzeszającym, pełne pokrycie przez członków banku wszystkich zadeklarowanych udziałów. Uchwała Nr 8/98 KNB wydana została nie tylko na podstawie delegacji zawartych w funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zgodnie z tym przepisem za straty powstałe w banku spółdzielczym jego udziałowcy odpowiadają do wysokości posiadanych udziałów; odpowiedzialność ta może zostać jednak podniesiona w statucie banku do podwójnej wysokości wniesionych udziałów. 14 Dz. Urz. NBP Nr 26, poz. 60. Uchwała ta obowiązywała od 26 grudnia 1998 r. 15 Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 44. Uchwała ta obowiązywała od 1 stycznia 1999 r. 11

12 art. 127 u.pr.b., ale także art. 114 ust. 4 tej ustawy oraz art. 10 ust. 4 ustawy o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, upoważniających KNB do ustalenia zasad wyliczania funduszy własnych bankowych grup kapitałowych i grup bankowych. Uchwała ta regulowała zasady ustalania funduszy własnych banku w ujęciu indywidualnym oraz dla grupy bankowej i bankowej grupy kapitałowej traktowanych tak jakby były pojedynczymi bankami. W ujęciu indywidualnym uchwała zawierała rozwiązania, uzupełniające postanowienia art. 127 u.pr.b.. Uzupełnienia te polegały na: * określeniu innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, * określeniu proporcji pomiędzy funduszami uzupełniającymi, * określeniu pozycji, o które należy pomniejszyć fundusze podstawowe, * określeniu pozycji, o które należy pomniejszyć sumę funduszy podstawowych (po ich wcześniejszym pomniejszeniu) i funduszy uzupełniających. Uchwała upoważniała także KNB do udzielania zezwoleń na nieuwzględnianie pomniejszeń poszczególnych składników funduszy własnych banków realizujących programy postępowania naprawczego lub banków przejmujących banki zagrożone upadłością bądź likwidacją ze względu na złą sytuację ekonomiczną. Przepisy przejściowe w zawarte w u.pr.b. wprowadziły dla banków dość krótkie okresy dostosowawcze. Banki, które w dniu jej wejścia w życie (tzn. 1 stycznia 1998r.), nie spełniły przewidzianych w niej wymagań dotyczących wielkości funduszy własnych, zostały zobowiązane do uzyskania zwiększenia sumy funduszy własnych do poziomu wymaganego przy tworzeniu banku do dnia 31 grudnia 1998 r.. W uzasadnionych przypadkach KNB mogła przedłużyć ten termin, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 1999 r Fundusze własne banku po nowelizacji u.pr.b Konstrukcja funduszy własnych Nowelizacja u.pr.b. wprowadziła, obowiązujące od 1 stycznia 2002 r., nowe brzmienie art Nowe brzmienie tego przepisu nie oznacza jednak rewolucyjnych zmian. Główne zasady konstrukcji funduszy własnych zostały utrzymane nadal obowiązuje podział na fundusze podstawowe i uzupełniające. Po nowelizacji art. 127 u.pr.b., tak jak to było dotychczas, pozwala wpływać KNB na wielkość funduszy własnych zarówno poprzez akty indywidualne (np. zgody na zaliczenie do funduszy własnych zobowiązań podporządkowanych, części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku spółdzielczego), jak i generalne wydane na podstawie zawartych w tym przepisie upoważnień do wydania aktów wykonawczych. 12

13 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 127 fundusze własne banku obejmują: 1) fundusze podstawowe banku 2) fundusze uzupełniające banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych banku 3) pozycje pomniejszające fundusze własne banku Fundusze podstawowe banku obejmują: - fundusze zasadnicze banku - pozycje dodatkowe funduszy podstawowych - pozycje pomniejszające fundusze podstawowe Fundusze uzupełniające banku obejmują: - kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, - za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego b) zobowiązania podporządkowane - inne pozycje bilansu banku w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami i postanowieniami statutu banku służy wyłącznie pokryciu strat bilansowych banku, określone przez KNB. Pozycje pomniejszające fundusze własne obejmują: a) brakującą kwotę rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumianą jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku, b) inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez KNB. Aby prawidłowo obliczyć fundusze własne, należy najpierw obliczyć fundusze podstawowe. Fundusze podstawowe obliczamy poprzez dodanie funduszy zasadniczych oraz pozycji dodatkowych funduszy podstawowych i odjęcie pozycji pomniejszających fundusze podstawowe. Następnie należy wyliczyć fundusze uzupełniające, które nie mogą przewyższać kwoty funduszy własnych podstawowych, dodatkowo zobowiązania podporządkowane nie mogą przewyższać połowy funduszy podstawowych, zaś w banku spółdzielczym zobowiązania podporządkowane i dodatkowa kwota odpowiedzialności członków nie może przewyższać połowy funduszy podstawowych banku. 13

14 Po zsumowaniu funduszy podstawowych i funduszy uzupełniających od otrzymanej kwoty odejmujemy pozycje pomniejszające fundusze własne. Otrzymana wartość stanowi podstawę do obliczania innych norm ostrożnościowych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 128a u.pr.b. bank jest obowiązany do udzielenia na żądanie KNB wszelkich informacji dotyczących struktury funduszy własnych. Z uwagi na ogólny charakter art. 127, przepis ten zawiera kilka delegacji ustawowych dla KNB. Na podstawie tych delegacji KNB: 1) określi w drodze uchwały, a) wysokość i warunki zaliczania do funduszy własnych banku spółdzielczego części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku spółdzielczego, b) inne pozycje, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 2 lit c), ich wysokość i warunki ich zaliczenia do funduszy podstawowych banku państwowego. 2) może określić w drodze uchwały: a) wysokość, szczegółowy zakres i warunki pomniejszania funduszy podstawowych banku o pozycje, o których mowa w art. 127 ust. 2 pkt 3, b) inne pozycje bilansu banku, o których mowa w art. 127 ust. 3 pkt 3, ich wysokość i warunki ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, c) inne pomniejszenia funduszy własnych banku, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 3 lit. b), ich wysokość i warunki pomniejszania o nie funduszy własnych. Na podstawie wszystkich powyższych fakultatywnych delegacji ustawowych została wydana uchwała Komisji Nadzoru Bankowego Nr 6/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, wysokości, szczegółowego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, wysokości i warunków ich zaliczania, innych pomniejszeń funduszy własnych banku, wysokości i warunków pomniejszania o nie funduszy własnych oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych. 16 Uchwała jest zgodna z wymogami art Dyrektywy 2000/12. W zakresie metodologii obliczania funduszy własnych banku działającego indywidualnie, w stosunku do 16 Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 44. Uchwała weszła w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. 14

15 obowiązującej dotychczas uchwały KNB z 1998 r., uchwała wprowadza zmiany wynikające wprost ze postanowień nowelizacji. Natomiast na podstawie delegacji obligatoryjnej została wydana uchwała Komisji Nadzoru Bankowego Nr 8/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości i warunków zaliczania do funduszy własnych banków spółdzielczych określonej części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków. 17 W/w uchwały KNB zostaną omówione w dalszej części opracowania Fundusze podstawowe banku Zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. W skład funduszy podstawowych banku wchodzą m.in. fundusze zasadnicze. Fundusze zasadnicze (w Dyrektywie 2000/12 - core capital) są główną częścią składową funduszy podstawowych banku. Obejmują one, z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań banku z ich tytułu, w zależności od formy prawnej banku: a) w banku państwowym fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, b) w banku w formie spółki akcyjnej wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, c) w banku spółdzielczym wpłacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy, d) w oddziale banku zagranicznego zarejestrowany kapitał przeznaczony na działalność oddziału banku w kraju, Fundusze zasadnicze banków państwowych są tworzone na podstawie ich statutów. Aktualnie w Polsce działa jeden bank mający status banku państwowego. Jest to Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusze własne Banku Gospodarstwa Krajowego określa 17 Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 46. Uchwała weszła w życie w dniu 7 stycznia 2002 r. 15

16 rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. 18 Zgodnie z 29 tego rozporządzenia funduszami podstawowymi BGK są: 1) fundusz statutowy, 2) fundusz zapasowy, 3) fundusz rezerwowy, 4) fundusz ogólnego ryzyka. Fundusz statutowy jest podwyższany: 1) z corocznych odpisów z zysku, w wysokości nie mniejszej niż 10% rocznego zysku netto, 2) z innych źródeł. Fundusz zapasowy jest tworzony z odpisów z rocznego zysku netto, w wysokości nie niższej niż 8% tego zysku, przy czym dokonywania odpisów można zaprzestać, gdy fundusz zapasowy osiągnie wysokość co najmniej 1/3 funduszu statutowego. Fundusz zapasowy jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat bilansowych. Natomiast fundusz rezerwowy jest tworzony z odpisów z rocznego zysku netto. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku w części nie pokrytej funduszem zapasowym. Fundusze zasadnicze banku w formie spółki akcyjnej są tworzone na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych 19 Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości w spółkach akcyjnych tworzy się kapitał (fundusz) rezerwowy w wysokości: 1) kwoty odpowiadającej wartości nabytych przez spółkę akcyjną akcji własnych według ceny nabycia tych akcji, 2) kwoty równej wysokości obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, w przypadkach określonych w art kodeksu spółek handlowych; kwota ta powinna być równa łącznej wartości nominalnej umorzonych akcji. Fundusze zasadnicze banków spółdzielczych tworzone są zgodnie z przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze. 20 Zgodnie z art. 78 tej ustawy zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: 1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, 18 Dz.U Nr 21 poz. 188, z 2000 r. Nr 107 poz i z 2001 r. Nr 73 poz Dz.U. Nr 94. Poz oraz z 2001 r. Nr 102 poz Dz.U. Nr 54, poz. 288 z późn. zm. 16

17 2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w jej statucie (np. fundusz rezerwowy). Fundusze zasadnicze oddziałów banków zagranicznych w Polsce to zarejestrowany kapitał przeznaczony na działalność oddziału w kraju. Aktualnie w Polsce działa jeden oddział banku zagranicznego. Jest to oddział Societe Generale. Powstaje jednak wątpliwość, w jaki sposób ów kapitał ma być zarejestrowany, skoro ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 21 i akty wykonawcze do niej nie przewidują wpisu kapitału oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce. Problematyczne może być w tej sytuacji także zastosowanie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym we wniosku o utworzenie oddziału bank zagraniczny określa wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału. Natomiast w zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego KNB ustala m.in. minimalną wysokość funduszy niezbędnych do działalności oddziału. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zgodnie z zasadami jednolitej licencji bankowej oraz nadzoru kraju macierzystego oddziały instytucji kredytowych z UE działające w Polsce nie będą musiały posiadać wydzielonego kapitału (funduszy) przeznaczonych na prowadzenie działalności bankowej w Polsce. Pozycje dodatkowe funduszy podstawowych to: 1) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych 3) w bankach państwowych inne pozycje określone przez KNB. Fundusz ogólnego ryzyka przeznacza się na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. Z reguły fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto. Tylko w banku państwowym (BGK) jest to fundusz obligatoryjny ma swoje umocowanie w statucie. Natomiast zarówno w bankach w formie spółki akcyjnej, jak i w bankach spółdzielczych tworzenie tego funduszu jest fakultatywne. Fundusz taki jest tworzony, jeżeli przewidują to statuty banku w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego. Fundusz ogólnego ryzyka jest związany z rezerwą na ryzyko ogólne, o której mowa w art. 130 ustawy Prawo bankowe. 22 Te dwa pojęcia należy jednak odróżniać od siebie Dz. U. Nr 17, poz. 209 i z 2002 r. Nr 1, poz Banki mogą tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Banki tworzą i wykorzystują tę rezerwę na podstawie dokonywanej oceny 17

18 Powiązanie funduszu ogólnego ryzyka z rezerwą na ryzyko ogólne przejawia się tym, iż kwota odpisu na rezerwę nie może być wyższa niż kwota odpisu dokonywanego w danym roku z zysku za rok poprzedni na fundusz ryzyka ogólnego. Rezerwę na ryzyko ogólne bank rozwiązuje, jeżeli w ocenie banku ustaną okoliczności uzasadniające dalsze jej utrzymywanie, natomiast utrzymywanie funduszu ryzyka ogólnego wzmacnia bazę kapitałową banku i jego bezpieczeństwo. Kryteria określenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości. Natomiast do pozycji dodatkowych funduszy podstawowych nie został zaliczony zysk w trakcie zatwierdzania, o którego możliwości zaliczenia stanowi Dyrektywa 2000/12. Nie jest to jednak niezgodne z Dyrektywą 2000/12, która w tym zakresie daje swobodę Państwom Członkowskim. Przepis umożliwiający określenie przez KNB innych pozycji, które mogą być zaliczane do funduszy podstawowych banków obowiązuje od 24 września 2002 r. 24 Owe inne pozycje, ich wysokośc oraz warunki ich zaliczenia do funduszy podstawowych banku państwowego określić ma KNB w drodze uchwały. W praktyce omawiany przepis i uchwała KNB, wydana na jego podstawie będą miały zastosowanie do jedynego obecnie w Polsce banku państwowego, Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe stanowią: a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości, b) wartości niematerialne i prawne, c) niepokryta strata z lat ubiegłych, w tym również strata w trakcie zatwierdzania, d) strata na koniec okresu sprawozdawczego, obliczona narastająco od początku roku obrotowego. Pomniejszenie o akcje własne dotyczy tylko banków w formie spółki akcyjnej. Pomniejszenie to jest ujmowane w 100 % wg wartości bilansowej akcji własnych. Nie ma tego ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych nie objętych rezerwami celowymi, utworzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami. Wysokość corocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne, o której mowa w ust. 1, wynosi maksymalnie 1,5% ustalonej na koniec poszczególnych kwartałów roku obrotowego średniej kwoty nie spłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszonej o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, na które bank zgodnie z odrębnymi przepisami utworzył rezerwy celowe w wysokości 100% tych kredytów i pożyczek. 23 Szerzej o tym A. Jończyk, Rezerwa na ryzyko ogólne a rezerwy celowe i fundusz ogólnego ryzyka, Prawo bankowe 3/ Został on wprowadzony ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 144, poz

19 możliwości zmniejszenia lub zwolnienia banku od obowiązku pomniejszania funduszy o akcje własne. Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy o rachunkowości za wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, c) know-how. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Pomniejszenia funduszy podstawowych banku o wartości niematerialne i prawne należy ujmować w następującej wysokości: - w roku % - w roku % - w roku % 25 Taki sposób pomniejszania funduszy podstawowych o wartości niematerialne i prawne został ustalony w negocjacjach Polski z UE w zakresie swobody świadczenia usług. Strona polska wystąpiła w tej sprawie o roczny (do końca 2003 r.) okres przejściowy. Komisja Europejska wyraziła na to zgodę. Niepokryta strata z lat ubiegłych wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego banku, strata w trakcie zatwierdzania jest to strata, która nie została jeszcze zatwierdzona przez biegłego rewidenta. Niepokryta strata pomniejsza fundusze własne w 100 % wg wartości bilansowej. Odliczeniu od funduszy podstawowych podlega także strata na koniec okresu sprawozdawczego. Strata na koniec okresu sprawozdawczego pomniejsza fundusze własne w 100 % wg wartości bilansowej. 25 Wynika to z 2 ust. 1 uchwały KNB Nr 6/

20 Uchwała KNB Nr 6/2001 utrzymała, wprowadzoną uchwałą Nr 5/98 możliwość niepomniejszania w określonym zakresie funduszy podstawowych o stratę z lat ubiegłych i stratę na koniec okresu sprawozdawczego Mianowicie dla celów wyznaczania limitów koncentracji kredytowej i progu koncentracji kapitałowej, Komisja Nadzoru Bankowego, w uzasadnionych przypadkach, może na wniosek banku zezwolić na czasowe nieuwzględnianie w pomniejszeniach funduszy podstawowych banków realizujących programy postępowania naprawczego lub banków przejmujących banki zagrożone upadłością lub likwidacją ze względu na złą sytuację ekonomiczną, całości lub części niepokrytej straty z lat ubiegłych, w tym straty w trakcie zatwierdzania oraz straty na koniec okresu sprawozdawczego, przy czym uwzględniana w pomniejszeniach kwota tych pozycji w danym roku nie może być mniejsza od wielkości ustalonych zgodnie z zasadami ustalonymi dla pomniejszania funduszy podstawowych o wartości niematerialne i prawne (czyli w 2002 r. co najmniej 30 %, w 2003 r. co najmniej 60 % a w 2004 r. 100%). Z powyższego wynika, iż KNB ma jedynie możliwość określania wysokości i okresu stosowania wyłączenia. Ograniczenie stosowania wyłączenia jedynie dla celów limitów koncentracji wierzytelności i progu koncentracji kapitałowej, wynika z założenia, iż wszelkie inne wskaźniki ostrożnościowe (np. współczynnik wypłacalności) powinny przedstawiać rzeczywistą sytuację banku. W szczególności konstrukcja tych wskaźników powinna umożliwiać porównania pomiędzy bankami. KNB powinna natomiast mieć możliwość rozluźnienia, w ściśle określonych sytuacjach, limitów ograniczających zakres prowadzonej działalności Fundusze uzupełniające banku Fundusze uzupełniające (w Dyrektywie 2000/12 - supplementary capital) stanowią dodatkową część funduszy własnych, które muszą jednak spełniać określone warunki. Fundusze uzupełniające banku nie mogą przewyższać funduszy podstawowych banku. Jak to zostało wspomniane wcześniej fundusze uzupełniające banku obejmują: 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonanej na podstawie odrębnych przepisów, 2) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego: - dodatkową kwotę odpowiedzialności członków banku spółdzielczego - zobowiązania podporządkowane 26 Pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków z dnia r. w sprawie nowych regulacji ostrożnościowych dla banków. 20

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych

Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Załącznik nr 5 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Do celów związanych

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1254 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie według stanu na dzień roku Załącznik Polityki informacyjnej BS w Ożarowie za rok 214 zatwierdzony uchwałą Zarządu Banku nr 44/215 z dnia 22.5.215 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Ożarowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1/2 U c h w a ł a N r 4 7 / 2 0 1 6 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) a INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.) I. Wprowadzenie... 3 II. Fundusze własne... 3 III. Wymogi kapitałowe... 5 IV. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach

Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 25.11.2015 Sprawozdania finansowe małych firm na nowych zasadach Wartości przychodów i aktywów pozwalające przygotować za 2015 r. uproszczony bilans i rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Strona 1 z 5

Załącznik. Strona 1 z 5 Załącznik Poprawki proponowane do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (druk 908)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu

Informacje związane z adekwatnością kapitałową podlegające upowszechnianiu Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką lub Invista DM SA) dotyczących adekwatności kapitałowej Spółki jest spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział regulacji ostrożnościowych ze względu na kryterium

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Strona1 RAPORT DOTYCZĄCY ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEO 31 grudnia 2010. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 5 Nota 1 b 6 Nota 1 c Nota 2 a 7 Nota 2 b 8 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do podpisu Prezydenta RP. USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe [1]) Art. 9b. 1.

Tekst ustawy przekazany do podpisu Prezydenta RP. USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe [1]) Art. 9b. 1. Tekst ustawy przekazany do podpisu Prezydenta RP USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo