Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Do celów związanych ze wzorem dotyczącym ujawniania informacji na temat funduszy własnych, korekty regulacyjne obejmują odliczenia od funduszy własnych oraz filtry ostrożnościowe. Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego ujawniania informacji na temat funduszy własnych Numer Wyjaśnienie wiersza Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne zgodnie z art. 26 ust. 1 oraz art. 27, 28 i 1 29 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz wykazem EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 tego samego rozporządzenia. Zyski zatrzymane przed wszelkimi korektami regulacyjnymi zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. c 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (przed uwzględnieniem jakichkolwiek zysków lub strat netto z bieżącego okresu). Kwota skumulowanych innych całkowitych dochodów i pozostałych kapitałów 3 rezerwowych, zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. d i e Kwota funduszy ogólnych ryzyka bankowego zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. f rozporządzenia 3a (UE) nr Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 4 575/2013, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier I, zgodnie z art. 486 ust. 2 Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier 5 I), zgodnie z art. 84 Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do 5a przewidzenia obciążeń lub dywidend, zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 6 Suma wierszy 1-5a. Dodatkowe korekty wartości, zgodnie z art. 34 i 105 rozporządzenia (UE) nr 575/ Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 8 podatku dochodowego), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. b i art. 37 rozporządzenia (UE) nr 9 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu powiązanej 10 rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c i art. 38 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z 11 tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne, zgodnie z art. 33 lit. a Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty, zgodnie z art. 36 ust lit. d i art. 40 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych, zgodnie z art. 32 ust rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej, które wynikają 14 ze zmian zdolności kredytowej instytucji, zgodnie z art. 33 lit. b rozporządzenia (UE) nr

2 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, zgodnie z art. 36 ust lit. e oraz art. 41 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 16 własnych w kapitale podstawowym Tier I, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. f oraz art. 42 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją 17 krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. g oraz art. 44 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). Bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 18 znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. h oraz art. 43, 45, 46 oraz art. 49 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz 19 po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. i oraz art. 43, 45, 47, art. 48 ust. 1 lit. b oraz art. 49 ust. 1-3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna). 20 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. Kwota ekspozycji kwalifikująca się do wagi ryzyka równej %, jeżeli instytucja 20a decyduje się na wariant odliczenia zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k rozporządzenia (UE) nr Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca znacznych pakietów akcji poza 20b sektorem finansowym zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k oraz art rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca pozycji sekurytyzacyjnych, zgodnie z 20c art. 36 ust. 1 lit. k ppkt (ii), art. 243 ust. 1 lit. b, art. 244 ust. 1 lit. b oraz art. 258 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Z kwoty zgłoszonej w wierszu 20a kwota dotycząca dostaw instrumentów z późniejszym 20d terminem rozliczenia zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. k ppkt (ii) oraz art. 379 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca próg 10%, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 21 podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota ujemna) Kwota przekraczająca próg 15%, zgodnie z art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/ Z kwoty zgłoszonej w wierszu 22 kwota posiadanych przez instytucję bezpośrednich i pośrednich udziałów kapitałowych w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 23 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. i oraz art. 48 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) nr 24 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. Z kwoty zgłoszonej w wierszu 22 kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku 25 dochodowego wynikających z różnic, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 48 ust. 1 lit. a Straty za rok obrachunkowy zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (kwota 25a ujemna).

3 Kwota możliwych do przewidzenia obciążeń podatkowych związanych z pozycjami kapitału podstawowego Tier I, dających się przewidzieć w chwili wyliczania tych pozycji, z wyjątkiem przypadków, w których instytucja odpowiednio koryguje kwotę pozycji kapitału 25b podstawowego Tier I, o ile takie obciążenia podatkowe obniżają kwotę, którą można maksymalnie wykorzystać w celu pokrycia ryzyka lub strat zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. I rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I, które przekraczają 27 wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. j rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I, które oblicza się jako sumę 28 wierszy 7-20a, 21, 22 oraz 25a Kapitał podstawowy Tier I, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 28 od wiersza 6. Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne zgodnie z art. 51 i 52 rozporządzenia 30 (UE) nr Kwota w wierszu 30 zaklasyfikowana jako kapitał własny, zgodnie z mającymi zastosowanie 31 standardami rachunkowości. Kwota w wierszu 30 zaklasyfikowana jako zobowiązania, zgodnie z mającymi zastosowanie 32 standardami rachunkowości. Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 4, i powiązane ażio 33 emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego Tier I, zgodnie z art. 486 ust. 3 Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier I (w tym udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany przez 34 jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich, zgodnie z art. 85 i 86 rozporządzenia (UE) nr Kwota zgłoszona w wierszu 34 odnosząca się do instrumentów emitowanych przez jednostki 35 zależne przeznaczonych do wycofania, zgodnie z art. 486 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 36 Suma wierszy 30, 33 i Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I, zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b, art. 56 lit. a oraz art. 57 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji, zgodnie z art. 56 lit. b oraz art. 58 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 56 lit. c, art. 59 i 60 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 56 lit. d oraz art. 59 rozporządzenia (UE) nr 575/ [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji, zgodnie z art. 56 lit. e rozporządzenia (UE) nr 575/ Suma wierszy Kapitał dodatkowy Tier I, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 43 od wiersza Kapitał Tier I, który oblicza się jako sumę wierszy 29 i Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne, zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia

4 (UE) nr Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio 47 emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II, zgodnie z art. 486 ust. 4 Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I 48 nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich, zgodnie z art. 87 i 88 Z kwoty zgłoszonej w wierszu 48 kwota odnosząca się do instrumentów emitowanych przez 49 jednostki zależne przeznaczonych do wycofania zgodnie z art. 486 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr Korekty z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 62 lit. c i d rozporządzenia (UE) nr Suma wierszy i wiersza 50. Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 52 własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane zgodnie z art. 63 lit. b ppkt (i), art. 66 lit. a oraz art. 67 Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 53 kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji, o których mowa w art. 66 lit. b oraz art. 68 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II oraz pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 54 znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 66 lit. c, art. 69 i 70 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II oraz pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 55 instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 66 lit. d oraz art. 69 rozporządzenia (UE) nr 575/ [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013]. 57 Suma wierszy Kapitał dodatkowy Tier II, który oblicza się poprzez odjęcie wiersza 57 od wiersza Łączny kapitał, który oblicza się jako sumę wierszy 45 i Aktywa ważone ryzykiem razem grupy sprawozdającej. Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko), który 61 oblicza się, dzieląc wiersz 29 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek) zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. a Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko), który 62 oblicza się, dzieląc wiersz 29 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek) zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. b Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko), który oblicza się, 63 dzieląc wiersz 59 przez wiersz 60 (wyrażone jako odsetek)zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. c Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i antycyklicznego, jak również wymóg bufora ryzyka systemowego oraz bufora instytucji o znaczeniu systemowym wyrażony jako odsetek 64 kwoty ekspozycji na ryzyko). Oblicza się go jako sumę 4,5 % i 2,5 % oraz wymogu dotyczącego bufora antycyklicznego obliczanego zgodnie z art. 128, 129 i 130 dyrektywy 2013/36/UE, wymogu bufora ryzyka systemowego (jeżeli dotyczy) obliczanego zgodnie z art. 133 dyrektywy 2013/36/UE i bufora instytucji o znaczeniu systemowym (bufor

5 a 68 globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyliczanych zgodnie z art. 131 dyrektywy 2013/36/UE. W tym wierszu przedstawiony zostanie współczynnik kapitału podstawowego Tier I, poniżej którego instytucja będzie podlegać ograniczeniom w zakresie wypłaty zysków. bufora zabezpieczającego, tj. banki będą zgłaszały w tym miejscu wartość 2,5 %. wymogu bufora antycyklicznego. wymogu bufora ryzyka systemowego. wymogu utrzymywania bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym. Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko). Oblicza się go, odejmując od kapitału podstawowego Tier I instytucji wszelkie pozycje ujęte w kapitale podstawowym Tier I wykorzystane w celu spełnienia wymogów kapitałowych dotyczących kapitału Tier I oraz łącznych wymogów kapitałowych instytucji. 69 [nieistotne w przepisach unijnych] 71 [nieistotne w przepisach unijnych] 71 [nieistotne w przepisach unijnych] 72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. h oraz art. 45, 46, art. 56 lit. c, art. 59, 60, art. 66 lit. c, art. 69 i 70 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 73 znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich), zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. i, art. 45 i 48 rozporządzenia (UE) nr 74 [Zbiór pusty zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013] Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3, zgodnie z art. 36 ust. 1 lit. c, art. 38 oraz art. 48 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową zgodnie z art. 62 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową, zgodnie z art. 62 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów zgodnie z art. 62 rozporządzenia (UE) nr Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów, zgodnie z art. 62 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 3 oraz art. 486 ust. 2 i 5 Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 3 oraz art. 486 ust. 2 i 5 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 4 oraz art. 486 ust. 3 i 5

6 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 4 oraz art. 486 ust. 3 i 5 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania zgodnie z art. 484 ust. 5 oraz art. 486 ust. 4 i 5 Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) zgodnie z art. 484 ust. 5 oraz art. 486 ust. 4 i 5

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c

Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych. 26 ust. 3 2 Zyski zatrzymane art. 26 ust. 1 lit. c Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w SBL Skalmierzyce Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Polityki ( )

Załącznik nr 4 do Polityki ( ) Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe kwota Załącznik nr 4 do Polityki ( ) 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio

Bardziej szczegółowo

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2

art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29 w tym: instrument typu 1 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w tym: instrument typu 2 1 Załącznik nr 4 do Polityki ujawnień w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Wzór do celów ujawniania informacji na temat funduszy własnych Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe

Bardziej szczegółowo

Art. 486 ust. 2

Art. 486 ust. 2 Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe 1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne W tym: instrumenty typu 1 W tym: instrumenty typu 2 W tym: instrumenty typu 3 Kwota w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Kraków, marzec 2016 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE INFORMACJA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Kraków, marzec 2017 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.215 r. Warszawa, kwiecień 216

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania ankiety COREP

Instrukcja wypełniania ankiety COREP Instrukcja wypełniania ankiety COREP Zgodnie z przyjętą konwencją znaków dodatnich i ujemnych, wszystkie kwoty należy wykazywać jako wartości dodatnie, z wyjątkiem pozycji przedstawionych w wierszach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZELINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZELINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZELINIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU 1 Wstęp 1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

III. Fundusze własne (CRR art. 437)

III. Fundusze własne (CRR art. 437) III. Fundusze własne (CRR art. 437) Poniższe dane liczbowe obrazujące strukturę funduszy własnych Grupy zostały przygotowane według stanu na dzień 31 grudnia 214 r. Tabela nr 2 Struktura funduszy własnych

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 57/2016 z dnia 22.04.2016 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 32/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach Białobrzegi, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej

Zasady polityki informacyjnej Załącznik nr 1 Przyjęto Uchwałą Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim nr 75/ZA/2016 z dnia 29.09.2016r. Przyjęto Uchwałą Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIE INFORMACJI

UJAWNIENIE INFORMACJI UJAWNIENIE INFORMACJI w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wieleniu wg stanu na dzień 31 grudnia 215 roku. Wieleń, czerwiec 216 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. (Filar III)

Bank Pocztowy S.A. (Filar III) Bank Pocztowy S.A. (Filar III) Informacja na temat adekwatności kapitałowej Banku Pocztowego S.A. według stanu na 31 grudnia 2014 roku WARSZAWA, 2015 ROK Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cele i strategie

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. (Filar III)

Bank Pocztowy S.A. (Filar III) Bank Pocztowy S.A. (Filar III) Informacja na temat adekwatności kapitałowej Banku Pocztowego S.A. według stanu na 31 grudnia 2015 roku WARSZAWA, 2016 ROK Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cele i strategie

Bardziej szczegółowo

Płońsk, kwiecień 2015 r.

Płońsk, kwiecień 2015 r. Płońsk, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Informacje o Banku... 4 II. Podstawy prawne... 4 III. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem... 5 IV. Zakres konsolidacji ostrożnościowej... 6 V. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim wg stanu na dzień r.

Informacje podlegające ujawnieniu w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim wg stanu na dzień r. z siedzibą w Makowie Mazowieckim Załącznik do Uchwały Nr 34/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim z dnia 06.07.2016 Załącznik do Uchwały Nr 14/2016 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

2014 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku

2014 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku 2014 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku Warszawa, 2 marca 2015 r. (aktualizacja z dnia 12 maja 2015 r.) Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zakres konsolidacji

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIE INFORMACJI

UJAWNIENIE INFORMACJI UJAWNIENIE INFORMACJI o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Według stanu na 31 grudnia 214 roku Pekao Investment Banking S.A.* ( Dom Maklerski ) *Na dzień 31.12.214 Dom Maklerski był zarejestrowany pod nazwą UniCredit

Bardziej szczegółowo

2015 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku

2015 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku 2015 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mbanku S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, 25 lutego 2016 r. (aktualizacja z dnia 26 kwietnia 2016 r.) Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2015 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2015 r. Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2015 r. Warszawa, 7 kwietnia 2016 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Cele i strategie Domu Maklerskim mbanku S.A. w zakresie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI. na dzień

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI. na dzień INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI na dzień 31.12.215 roku ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 355/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2013 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr108a/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim z dnia

Załącznik do Uchwały nr108a/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim z dnia Załącznik do Uchwały nr108a/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim z dnia 23-12-2015. Załącznik do Uchwały nr 28/2015. Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim z dnia 29-12-2015.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI INFORMACJE DOTYCZĄCE RYZYKA, FUNDUSZY WŁASNYCH, WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH, POLITYKI W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ I INNYCH INFORMACJI ujawniane zgodnie z częścią ósmą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową i Polityką zmiennych składników wynagrodzeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2014 r. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

/-/ Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

/-/ Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego U c h w a ł a n r 29 / 2 0 1 7 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polityki upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zgodnie z 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r.

Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. Raport dotyczący adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na dzień 31 grudnia 212 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. KAPITAŁY NADZOROWANE...3 II. WYMOGI KAPITAŁOWE...5 1.1. WYMOGI KAPITAŁOWE Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 37/17/AB/DPA/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 2 Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 31.7.2015 L 205/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1278 z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.2.2016 L 39/5 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.6.2015 L 150/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/923 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2014 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2014 r. Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2014 r. Warszawa, 26 czerwca 2015 r. Spis treści Wstęp... 3 1. Cele i strategie Domu Maklerskim mbanku S.A. w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo