SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

2 SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III WZORY FORMULARZY I TABEL CZĘŚĆ IV WZÓR UMOWY 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony 3

4 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI I: 1. INFORMACJE WSTĘPNE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WADIUM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA PODWYKONAWSTWO POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE OFERTA CENOWA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY WYKLUCZENIE WYKONAWCY ODRZUCENIE OFERTY UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA, WAŻNOŚCI I OTWARCIA OFERT KRYTERIA OCENY OFERT FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5 Informacje wstępne 1. INFORMACJE WSTĘPNE 1.1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie Jeziornie ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. NIP: , REGON: Konto bankowe:, Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament Teleinformatyki ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna. Tel.: , Fax.: Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o Zamawiającym należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: PP/2013/DT/40 Organizator postępowania: Departament Teleinformatyki PSE S.A. ul. Warszawska 165, Konstancin - Jeziorna Fax: 0-prefix Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania, a wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres do korespondencji podany w pkt 1.1. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dla zachowania terminów wymaganych dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie ich w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia na piśmie Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A. 5

6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie W zakresie nie uregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu i Kodeksu Cywilnego. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Aktualności / Regulacje prawne Informacje uzupełniające i definicje Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ ) przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o: Zamawiającym należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (uprzednio działająca pod firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.) z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Spółka, zamówieniu należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został określony w Części II SIWZ, postępowaniu należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, wykonawcy krajowym - wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawcy zagranicznym - wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, konsorcjum wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, obiekcie elektroenergetycznym należy przez to rozumieć linie i stacje elektroenergetyczne Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Udzielanie wyjaśnień Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania powinny być przesłane za pomocą poczty elektronicznej 6

7 Informacje ogólne w formie edytowalnej (np. MS Word) na adresy podane poniżej i potwierdzone na piśmie. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: p. Andrzej Bursztyński, tel , fax: p. Jowita Chomentowska, tel , fax: W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację. 3. INFORMACJE OGÓLNE 3.1. Oferta musi być opracowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej Specyfikacji Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu bezpiecznego dostępu Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części II SIWZ Opis przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rocznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca, w okresie gwarancji, zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wady zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte przez Wykonawcę niezależnie od upływu okresu gwarancji 4.4. Wykonawca zobowiązany będzie do: Świadczenia usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy realizacji tego typu usług Zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację usługi. 7

8 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach jak w etapach poniżej począwszy od dnia zawarcia Umowy: a) Etap I 6 tygodni. b) Etap II 20 tygodni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie siły i środki wykonawcze oraz zabezpieczyć wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia materiały w taki sposób, aby zrealizować całość zaplanowanych robót w wymaganym terminie. 6. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIENIA 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, c) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt.5.1, jeśli Wykonawca wykaże, że: Dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy i kompetencjami pozwalającymi na realizacje przedmiotu umowy tzn. co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat producenta oferowanego sprzętu (Cisco Certified Internetwork Expert lub równoważny) Posiada aktualny status partnerski producenta oferowanego sprzętu Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni zespół specjalistów, z co najmniej: a) certyfikowanym kierownikiem projektów (PRINCE2 Practitioner, PMP lub równoważny), b) dwiema osobami posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie systemów VPN potwierdzone certyfikatami producenta oferowanego sprzętu (Cisco Certified Network Profesional lub równoważne), które brały udział w minimum dwóch projektach o podobnym zakresie wdrożenia, c) przynajmniej jedna z osób okreśłonych w podpunkcie b) posiadać będzie ważny certyfikat ze specjalizacją "Security" W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum 2 wdrożenia odpowiadającego swoim rodzajem wdrożenia stanowiącym przedmiot zamówienia, 8

9 Podwykonawstwo w przedsiębiorstwach lub instytucjach sektora energetycznego lub publicznego, zatrudniającym minimum 1000 (jeden tysiąc) osób i posiadających jednostki terenowe, wdrożenie o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN z podaniem zakresu wdrożenia, wartości, daty i miejsca wdrożenia, nazw, adresu i kontaktu do przedstawiciela zleceniodawcy, który potwierdzi wykonanie wdrożenia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że wdrożenia te zostały wykonane należycie. Za wdrożenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wdrożenia polegające na dostawie, montażu, instalacji i uruchomieniu systemów zdalnego dostępu VPN (lub równoważne) Oferuje urządzenia, które posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta urządzeń kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a Wykonawca posiada udokumentowaną autoryzację producenta na sprzedaż oferowanych urządzeń Spełnia wymogi jakościowe zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, dostarczania, instalowania i serwisu zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych lub równoważną, potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju certyfikatów Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w 7.1 oraz 7.2 powyżej, na podstawie załączonych do oferty tabel, dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w 7.1 oraz 7.2 SIWZ powyżej będzie dokonana łącznie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. PODWYKONAWSTWO Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Wykonawca przedstawi w ofercie Wykaz podmiotów, które będą realizować zamówienie (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 2 Części III SIWZ). Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiającym powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, nie ujętym w wykazie podwykonawców, załączonym do oferty Podwykonawca robót ujęty w wykazie podmiotów, które będą realizować zamówienie, nie może zatrudnić swojego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego Wykonawca będzie odpowiedzialny za to, aby każdy element zamówienia, który może być zrealizowany lub dostarczony przez podwykonawcę, spełniał wymagania Zamawiającego i był z nimi zgodny. 9

10 Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu 9. POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9.1. Na potwierdzenie warunków określonych w pkt 7 Specyfikacji, wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 10 Specyfikacji Dokumenty przedłożone przez wykonawcę powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 10. DOKUMENTY I INFORMACJE WYMAGANE W OFERCIE Oferta winna określać cenę wykonania zamówienia zgodnie z Częścią I pkt 11 Specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: Wypełniony i podpisany Formularz oferty, zawarty w Załączniku nr 1 Części III SIWZ Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków art Regulaminu, zawarte w Formularzu oferty, Załącznik nr 1 Części III SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3, 10.4 powyżej składa odpowiednie dokumenty, wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe, lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wykaz osób o kwalifikacjach opisanych w i zgodnie z formularzem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Części III Specyfikacji wraz z posiadanymi przez nie certyfikatami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów. 10

11 Oferta cenowa Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, prac opisanych w pkt powyżej, wraz z dokumentami potwierdzającymi, należyte wykonanie prac (zgodnie z formularzem zamieszczonym w Załączniku nr 4 do Części III SIWZ) Certyfikat potwierdzający, że Wykonawca spełnia wymogi jakościowe zgodne z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych lub równoważny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju certyfikatów, Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia, Uzupełnione tabele zgodności z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 5 do Cz. III SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 10.3 powyżej Dokument potwierdzający aktualny status partnerski wydany przez producenta oferowanego sprzętu Informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) dokument wskazujący wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i pełnomocnika, (o którym mowa w pkt Specyfikacji) do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym i wystawiania faktur z tytułu wykonania umowy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 10.3, 10.4, 10.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty będą oceniane wspólnie dla wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie zawarte w Formularzu oferty, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczane przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia będą spełniały wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wymagania techniczne i funkcjonalne zawarte w Części II SIWZ Wykaz podmiotów, które będą realizować zamówienie oraz zakres prac, wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Części III SIWZ Inne dokumenty, nie wymienione powyżej, wymagane w SIWZ. 11. OFERTA CENOWA Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała: cenę netto w [zł]. 11

12 Sposób przygotowania oferty Wykonawca zastosuje nowoczesne materiały, technologie i metody organizacji robót skutkujące racjonalnym uzyskaniem niskich kosztów realizacji zamówienia Oferowana cena podana przez wykonawcę jest ceną stałą (nie podlega indeksacji), ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zapisami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest, aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Ofertę należy złożyć w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał plus 2 kopie), przy czym jeden egzemplarz powinien być opatrzony napisem ORYGINAŁ, a pozostałe napisem: KOPIA. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią poszczególnych egzemplarzy uznana będzie treść oryginału Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań Wewnętrzne opakowanie powinno zawierać adres wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty, w przypadku złożenia jej po terminie. Opakowanie zewnętrzne oferty powinno być opisane w następujący sposób: Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu oraz winna zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem: godz. 12:00 " Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie, jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości Wymaga się, aby Formularz oferty był podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12

13 Zmiany i wycofanie oferty 13. ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, stosując następujące zasady: Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób, opisany w pkt 12 Części I SIWZ. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY W przypadku kolejnej zmiany oferty należy za napisem ZMIANA OFERTY podać odpowiedni numer porządkowy dokonanej zmiany Wycofanie oferty może nastąpić na podstawie pisemnego powiadomienia przez wykonawcę Powiadomienie, o którym mowa w pkt powinno być opatrzone napisem WYCOFANIE - Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu. 14. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z postępowania wyklucza się Wykonawcę: a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego przez Spółkę lub podmioty należące do GK PSE lub wykonał je nienależycie, b) który znajduje się w sporze ze Spółką lub podmiotem należącym do GK PSE w związku z udzielonym mu zamówieniem, c) który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego Zamawiający może przed dokonaniem czynności wykluczenia na podstawie pkt 14.1 ppkt c) wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie. 15. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji, gdy: a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, b) oferta zawiera rażąco niską cenę, która nie gwarantuje realizacji przez wykonawcę zamówienia w wymaganym terminie i na wymaganych warunkach, c) oferta została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert, d) oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, e) wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do znaczącej zmiany treści oferty lub zmiany ceny. 16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z okoliczności: 13

14 INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA, WAŻNOŚCI I OTWARCIA OFERT a) w postępowaniu nie złożono żadnych ofert lub ofert nie podlegających odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie, d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży w interesie Spółki Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż określone w pkt 16.1 bez podania przyczyn. 17. INFORMACJA O TRYBIE SKŁADANIA, WAŻNOŚCI I OTWARCIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godziny 11.45, na adres: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, Kancelaria Ogólna Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, sala nr-123.6/a. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 18. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu Oferty zostaną ocenione według kryterium najniższej ceny Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną Do porównania i oceny ofert, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji, zostanie przyjęta ocena oferty netto W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera kolejną spośród pozostałych ofert ocenionych najwyżej. 19. FORMALNOŚCI PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego ofertę wybrano Z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy załączonym w Części IV SIWZ. 14

15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres jej realizacji oraz udzielonej gwarancji w wysokości 10 % ceny ofertowej Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego), - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa Warunkiem wejścia w życie umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej spełniać powinno łącznie następujące warunki: a) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, b) wystawca (gwarant) posiadać powinien ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadaną przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej. c) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej element SIWZ, będącej odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącej Załącznik nr 7 Części III SIWZ Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w pkt 20 lit. a) i b) z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego. 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 15

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo