OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi adres internetowy (URL): Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Eliza Gawlicka tel ; fax Anna Horbacz tel , faks : Tryb zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A. z dnia r. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w zakładce: centrum informacji/ przetargi/przetargi niepubliczne. Postępowanie, oznaczone jest numerem: BP/9/2013/AH. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na numer postępowania. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty wstępnej i negocjacji. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert, przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja programów rozwojowych dla kadry kierowniczej Akademia Menedżera PSE oraz dla kadry rezerwowej Akademia Przyszłego Menedżera PSE, tj. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej (poziom n-1, n-2 i n-3) oraz kadry rezerwowej (osoby, które obecnie nie pełnią funkcji menedżerskich) w oparciu o przygotowane przez Zamawiającego programy rozwojowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach danego Pakietu, zobowiązany będzie do: a) przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, b) dostarczenia materiałów szkoleniowych, c) przeprowadzenia ewaluacji szkoleń poziom zadowolenia ze szkoleń oraz przyswojenia wiedzy, d) zapewnienia sal/ ośrodka szkoleniowego, e) zapewnienia wsparcia logistycznego 1

2 3.2. Program rozwojowy opracowany przez Zamawiającego został oparty o wyniki audytu kompetencyjnego przeprowadzonego metodą Development Center w zakresie kompetencji zgodnych z modelem obowiązującym w PSE S.A. w przypadku kadry kierowniczej (10 kompetencji) oraz testów kompetencyjnych dla pracowników nie pełniących funkcji menedżerskich (12 kompetencji) (skala ocen A-D gdzie A jest oceną najniższą). Wyniki ocen poszczególnych osób są podstawą do podziału uczestników programu na grupy oraz wyboru tematyki szkoleń Zaplanowany cykl szkoleń został podzielony na pięć części zwanych Pakietami. Wykonawca ma możliwość wyboru Pakietu/ów, których realizacji się podejmuje, bądź przedstawienia oferty na realizację całego cyklu szkoleń, tj. wszystkich Pakietów. Opis poszczególnych Pakietów: Pakiet 1 Cykl szkoleniowy dla grupy A część 1. Osoby ocenione na poziomie A menedżerowie n-1; n-2, n-3 4 grupy Tematyka Sześć dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu kierowania zespołem, wywierania wpływu, motywowania oraz rozwoju i oceny pracowników Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego. Pakiet 2 Cykl szkoleniowy dla grupy A) część 2. Osoby ocenione na poziomie A menedżerowie n-1; n-2, n-3 4 grupy Tematyka Cztery dwudniowe szkolenia (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianą i innowacjami oraz zarządzania własną energią i stresem Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego. Pakiet 3 Cykl szkoleniowy dla grupy B Osoby ocenione na poziomie B menedżerowie n-1; n-2, n-3 4 grupy Tematyka Pięć dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania projektami, komunikacji zarządczej Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego. 2

3 Pakiet 4 Indywidualny coaching dla osób na poziomie D Osoby ocenione na poziomie D - HIPOT menedżerowie n-1; n-2, n-3 razem: 13 osób Temat Indywidualny coaching 7 sesji dla każdej osoby Założenia organizacyjne: sesje realizowane w siedzibie Zamawiającego Pakiet 5 Akademia Przyszłego Menedżera PSE Szkolenia dla kadry rezerwowej Kadra rezerwowa Osoby na stanowiskach niemenedżerskich 4 grupy szkoleniowe Temat Siedem dwudniowych szkoleń (dla każdej z grup) z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji, budowania autorytetu, zarządzania sobą. Założenia organizacyjne: szkolenia realizowane w salach szkoleniowych w okolicach siedziby Zamawiającego Wykonawca może wybrać, które z wymienionych Pakietów podejmuje się zrealizować. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Pakietów. 4. Termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do roku. Poszczególne pakiety powinny zostać zrealizowane w terminach: Pakiet 1: do 30 czerwca 2014r. Pakiet 2: do 15 grudnia 2014r. Pakiet 3: do 30 czerwca 2014r. Pakiet 4: do 30 czerwca 2014r. Pakiet 5: do 30 czerwca 2014r. 5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia 5.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b. posiadania wiedzy i doświadczenia, c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d. sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3

4 5.2 Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków: Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt.5.1, jeśli Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej trzy projekty szkoleniowe, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej ,00 zł każde, b. posiada znajomość i doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń menedżerskich oraz szkoleń dla kadry rezerwowej, c. dysponuje i dedykuje do przeprowadzenia szkolenia w ramach każdego z Pakietów zespół osób (co najmniej 5), posiadających doświadczenie trenerskie rozumiane jako: i. aktywność w prowadzeniu szkoleń umiejętności miękkich (kompetencji społecznych); ii. praktyczna umiejętność w zakresie uczenia dorosłych (andragogiki), iii. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich przeprowadzenie minimum 20 szkoleń (w przypadku pakietu 5-20 coachingów) odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. 5.3 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunków, określonych w pkt 5.2 a) - c) będzie dokonana łącznie. 5.4 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.2 Ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6. Ogłoszenia. 5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5.2 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń. 5.6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy niespełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania. 5.7 Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5 (pięć), odrębnie w ramach każdego z Pakietów, Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych, negocjacji, a następnie ofert, w ramach każdego z Pakietów, tych 5 (pięciu) Wykonawców, którzy kolejno: a) Przeprowadzili największą liczbę szkoleń (ponad trzy wymagane) opisanych w pkt. 5.2 a. Ogłoszenia, b) Posiadają największa liczbę osób dedykowanych do przeprowadzenia szkolenia (ponad pięć wymaganych) opisanych w pkt. 5.2 c. Ogłoszenia. 4

5 6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty: 6.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, 6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków, 6.3 Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt 6.2 Ogłoszenia. 6.4 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, szkoleń (wraz z informacją o realizacji szkolenia) wskazanych w pkt 5.2 a) Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace zostały wykonane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, 6.5 Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniających wymagania określone w pkt 5.2 c) Ogłoszenia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do Ogłoszenia, 6.6 Życiorysy zawodowe trenerów/ coachów przewidzianych do realizacji zamówienia i wskazanych w Załączniku nr 3a Ogłoszenia, przygotowane zgodnie z Załącznikiem nr 3b Ogłoszenia: co najmniej 5 doświadczonych trenerów (w przypadku Pakietów 1-3 oraz 5), co najmniej 5 doświadczonych coachów (w przypadku Pakietu 4), co najmniej jedną osobę odpowiadającą za wsparcie organizacyjno logistyczne (w przypadku Pakietów 1-5). Osoba ta będzie dedykowana do obsługi organizacyjnej. 6.7 W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum) dokument wskazujący członków konsorcjum i pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, obejmujące upoważnienie do dokonywania rozliczeń z Wykonawcą i wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy, 6.10 W przypadku Wniosków składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ( konsorcjum ) dokument określony w punkcie 6.2, składa każdy z członków konsorcjum, pozostałe dokumenty składają wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia. 5

6 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń. 7. Informacje dodatkowe 7.1 Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2 Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki. 7.3 Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.4 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i informacje Wykonawcy powinny być sporządzone trwałą techniką pisarską. Wskazane jest aby Wniosek był przygotowany w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 7.5 Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wskazane jest, aby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca umieścił w dodatkowej kopercie z dopiskiem tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści Wniosku w całości. 7.6 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie). 7.7 Wymaga się, by Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu był dostarczony w nieprzejrzystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości. Opakowanie zewnętrzne Wniosku powinno być opisane w następujący sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na. Pakiet nr. oraz winien zawierać dopisek Nie otwierać przed dniem /termin złożenia Wniosku/ godz ". 6

7 7.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia. 7.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia wadium. 8. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia r. do godziny 12:15 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Konstancin- Jeziorna, ul. Warszawska

8 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z art Regulaminu udzielania zamówień niepublicznych w PSE S.A., w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na.. oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art ust. 1) Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A., dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej. oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, dnia 2013 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 8

9 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Wykaz szkoleń odpowiadających warunkom określonym w pkt. 5.2 a Ogłoszenia Lp Tytuł szkolenia Zakres szkolenia Grupa docelowa Ilość uczestników szkolenia Liczba grup szkoleniowych Miejsce i data (dd.mm.rrrr) szkolenia Uwagi Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowych szkoleń zgodnie z pkt 5.2 a) Ogłoszenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przedmiotowych szkoleń, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia potwierdzającego należyte wykonanie szkoleń. 9

10 Załącznik nr 3a WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zgodnie z pkt 5.2. c Ogłoszenia Lp. Imię i nazwisko Rola w projekcie

11 Załącznik nr 3b ŻYCIORYS ZAWODOWOWY TRENERA/COACHA Zgodnie z pkt 5.2. c Ogłoszenia, Wykonawca przedstawi życiorysy zawodowe co najmniej 5 doświadczonych trenerów/ coachów. Uwaga: Przedstawione życiorysy muszą zawierać informacje o przeprowadzeniu przez każdego trenera co najmniej 20 szkoleń menedżerskich dla firm z różnych branż wraz z liczbą przeszkolonych osób w ciągu ostatnich 3 lat. Spośród przedstawionych osób co najmniej 2 trenerów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tworzenia programów szkoleniowych. L.p. Imię i nazwisko Temat szkolenia Podmiot Zamawiający Rola w projekcie Liczba przeprowadzonych szkoleń/coachingów Liczba przeszkolonych osób Data 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE Operator S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165 adres do korespondencji: 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Biuro Przetargów adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM. 1. Zamawiający. 2. Tryb zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna Ul. Warszawska 165 NIP: 526 27 48 966, REGON: 015 668

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013. 1. Nazwa i adres Zamawiającego PKP Intercity S.A. ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PR-34/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp.

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp. ul. Poznańska 15 62-065 Grodzisk Wlkp. PUP.I.2430-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Obsługę prawną Spółki na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo