the living history lebendige geschichte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "the living history lebendige geschichte"

Transkrypt

1 the living history lebendige geschichte

2 A

3 B

4 C

5 3 Malbork kojarzy si najcz Êciej z najwi kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza. Najwi kszy gotycki zespó zamkowy na Êwiecie o powierzchni ok. 21 hektarów i àcznej kubaturze budynków przekraczajàcej çwierç miliona metrów szeêciennych uwa any jest za najwi kszà budowlà ceglanà wzniesionà r kami cz owieka. Corocznie Malbork odwiedza ponad pó miliona turystów z ca ego Êwiata. Malbork to miejsce koncertów, spektakli plenerowych, przedstawieƒ teatralnych i wydarzeƒ sportowych, s ynàce przede wszystkim ze sztandarowej historycznej imprezy plenerowej jakà jest Obl enie Malborka, które odbywa si zawsze w trzecim tygodniu lipca. W sezonie letnim na rzece Nogat odbywajà si wyêcigi smoczych odzi i wyêcigi na nartach wodnych. Okolice Malborka to typowe krajobrazy u aw WiÊlanych. Stàd ju tylko w pó godziny samochodem mo na dotrzeç na Mierzej WiÊlanà i Ba tyk, a do Gdaƒska lub Sopotu mo na dojechaç w nieca à godzin. Na turystów czeka bogata baza noclegowa od trzygwiazdkowych hoteli po prywatne pokoje goêcinne i pole campingowe. Malbork to obowiàzkowy punkt programu wycieczek po Polsce, nazywany jest Per à Pomorza i najwi kszà górà cegie na pó noc od Alp. Zapraszamy wi c do naszego miasta, gdzie w cieniu gotyckich murów wcià ywa jest historia najwi kszej ceglanej fortecy Êredniowiecznej Europy. Malbork is best known for its castle the largest Gothic fortress in Europe. Malbork Castle is a masterpiece of mediaeval defensive and residential architecture. The largest Gothic castle complex in the work, covering an area of about 21 hectares, and with buildings of more than a quarter of a million cubic metres, it is considered to be the largest brick building erected by human hand. Every year Malbork is visited by more than half a million tourists from all over the world. Malbork is a venue for concerts, open-air spectacles, theatrical performances and sporting events, famed above all for its flagship open-air historical event, the Siege of Malbork, which always takes place in the third week of July. In the summer season there are dragon boat races and water skiing competitions on the river Nogat. The neighbourhood of Malbork offers typical landscapes of the Vistula mudflats. Just half an hour away by car are the Vistula Spit and the Baltic Sea, while Gdaƒsk and Sopot are less than an hour s drive away. Visitors can choose between a wide range of accommodation, from three-star hotels to private guest rooms and a campsite. Malbork is one of the places that no visitor to Poland should miss. It has been called the Pearl of Pomerania and the largest mountain of bricks north of the Alps. We invite you to visit our town, where in the shade of the Gothic walls the history of the largest brick fortress of mediaeval Europe lives on. Malbork wird meist mit der größten gotischen Festung in Europa assoziert. Das Schloss von Malbork ist ein wahres Meisterwerk der Verteidigungs- und Palastarchitektur des späten Mittelalters. Der weltweit größte gotische Schlosskomplex mit einer Fläche von etwa 21 Hektar und einer Gesamtkubatur der Gebäude, die eine Viertelmillion Kubikmeter überschreitet, wird als größter Ziegelsteinbau angesehen, der von menschlicher Hand errichtet wurde. Marienburg wird jährlich von mehr als einer halben Million Touristen aus der ganzen Welt besucht. Marienburg ist ein Ort zahlreicher Konzerte, Freiluftveranstaltungen, Theateraufführungen und Sportereignisse, der vor allem durch seine historische Hauptveranstaltung, die Belagerung von Malbork bekannt ist, die jährlich in der dritten Juliwoche stattfindet. In der Sommersaison finden auf dem Fluss Nogat Drachenboot- und Wasserskirennen statt. Die Umgebung von Malbork zeigt das typische Landschaftsbild der Weichseltiefebene ( u awy WiÊlane). Von hier aus kann man in nur einer halben Stunde mit dem Auto zur Weichselnehrung und zur Ostsee gelangen, nach Danzig und Sopot fährt man eine knappe Stunde. Auf die Touristen wartet eine umfangreiche Übernachtungsbasis von Drei-Sterne-Hotels bis hin zu Privatzimmern und Zeltplätzen. Marienburg ist ein Pflichtpunkt im Programm vieler Besucher von Polen, es wird der Perle von Pommern und der höchste Ziegelberg nördlich der Alpen genannt. Wir laden Sie daher ganz herzlich in unsere Stadt ein, wo die Geschichte der größten Ziegelburg des mittelalterlichen Europas im Schatten der gotischen Mauern immer noch lebendig ist.

6 4 Zamek w Malborku The Castle Museum in Malbork O d siedmiu wieków na wzgórzu nad Nogatem stoi Zamek Malborski pomnik kunsztu Êredniowiecznych budowniczych. Monumentalna gotycka budowla do dziê zdumiewa i zachwyca surowoêcià kszta tów, ch odem sal zamkowych, tajemniczoêcià przejêç, g bokoêcià fos i rozpi toêcià grubych murów obronnych. Siedem wieków burzliwej historii kryje w sobie Zamek. W drugiej po owie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani krzy akami, wybrali wzgórze nad Nogatem na nowà siedzib swego zakonu. Poczàtkowo budowano zamek na siedzib konwentu (Zamek Wysoki). Powstajàca budowla sta a si domem zakonnym i twierdzà, a od XIV wieku stolicà paƒstwa krzy ackiego. Wówczas przystàpiono do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym (Zamek Êredni), w sk ad którego wchodzi pa ac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty goêcinne i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano i urzàdzono Przedzamcze, gdzie miejsce znalaz y zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia, itp. Zespó zamkowy o powierzchni oko o 21 hektarów spinajà pot ne mury, okalajà fosy, a wielkie bramy, baszty i wie e bronià dost pu do twierdzy. M albork Castle has stood for seven centuries on a hill overlooking the river Nogat, as a monument to the art of mediaeval builders. Even today this monumental Gothic building amazes and enchants with the harshness of its shapes, the coldness of the castle halls, the mystery of its passages, the depth of its moats and the span of its thick defensive walls. Seven centuries of stormy history are concealed within the castle. In the second half of the 13th century the brothers of the knightly Teutonic Order selected this hill by the Nogat for the order s new headquarters. Initially a castle was built to house the chapter (the High Castle). The building became a monastic house and a fortress, and from the 14th century served as the capital of the Teutonic state. At that time work began on a new castle of grand appearance (the Middle Castle), which included the Grand Masters palace, the great dining hall, guests chambers and reception rooms. The castle approaches were developed and expanded, with an arsenal, a brass foundry and other buildings. The castle complex, covering an area of about 21 hectares, is enclosed within powerful walls, surrounded by moats, and protected by great gates and towers. S eit sieben Jahrhunderten steht auf der Erhebung am Fluss Nogat das Malborker Schloss ein Denkmal der Kunst der mittelalterlichen Baumeister. Das monumentale gotische Bauwerk verblüfft und entzückt bis heute aufgrund der Strenge seiner Formen, der Kälte der Schlosssäle, der geheimnisvollen Durchgänge, der Tiefe der Schlossgräben und der Spannweite der starken Verteidigungsmauern. Das Schloss birgt sieben Jahrhunderte turbulenter Geschichte in sich. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wählten der Brüder Ritterordens, auch Kreuzritter genannt, die Erhebung an der Nogat zum neuen Sitz ihres Ordens aus. Anfangs wurde das Schloss für den Sitz des Konvents errichtet (die Hochburg). Der entstehende Bau wurde zum Klosterhaus und zur Festung, und seit dem 14. Jahrhundert auch zur Hauptstadt des Kreuzritterstaates. Damals begann man mit dem Bau eines neuen Schlosses mit repräsentativem Charakter (mittlere Burg), zu welchem der Palast der Großmeister, der Große Saal, die Gästezimmer und die Rezeptionsräume gehörten. Es wurde die Vorburg ausgebaut und eingerichtet, wo die Wirtschaftsgebäude (u.a. der Karwan, die Glockengießerei u.a.m.) ihren Platz fanden. Der Burgkomplex mit einer Fläche von etwa 21 Hektar wird von mächtigen Mauern und Burggräben umgeben, die großen Tore, Basteien und Türme verteidigen den Zugang zur Burg. Z a m e k C a s t l e S c h l o s s

7 Das Schlossmuseum in Malbork 5

8 6 Zamek

9 7 O d 1961r. gospodarzem zamku jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Placówka eksponuje dla turystów 18 wystaw sta ych m.in. bogate zbiory bursztynu, militariów oraz rzeêby gotyckiej oraz kilka wystaw czasowych. Odwiedza je rocznie ponad pó miliona turystów z ca ego Êwiata. W roku 1997 Zespól Zamkowy w Malborku wpisano na presti owà List Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W sezonie letnim turyêci mogà uczestniczyç w spektaklu Âwiat o i Dêwi k. W jesienne, zimowe i wiosenne wieczory mo na odkryç nowe uroki zamku przemierzajàc wraz z przewodnikiem tras nocnego zwiedzania i podziwiajàc zamek w nocnej iluminacji. Niepowtarzalna atmosfera zabytkowych wn trz dodaje splendoru ka dej uroczystoêci. Istnieje wi c mo liwoêç wynajmu sal zamkowych na oficjalne spotkania, koncerty itp. oraz na konferencje. Bardzo bogatà ofert posiada OÊrodek Konferencyjny KARWAN. Castle Schloss S ince 1961 the castle has been run by Malbork Castle Museum. Visitors can see 18 permanent exhibitions, including rich collections of amber objects, military items and Gothic sculptures, as well as several temporary exhibitions. These are visited each year by more than half a million tourists from all over the world. In 1997, Malbork s Castle Complex was entered on the prestigious UNESCO World Heritage List. I n the summer season tourists can enjoy the Light and Sound spectacular. On autumn, winter and spring evenings you can discover new charms within the castle, taking a guided night tour and admiring the castle under illumination. The unparalleled atmosphere of the historic interiors will add splendour to any ceremonial occasion; the castle halls can be hired for official meetings, concerts, etc. and for conferences. The Karwan Conference Centre has a very wide range of services on offer. S eit dem Jahre 1961 ist das Schlossmuseum zu Malbork der Hausherr des Schlosses. Das Museum stellt den Besuchern 18 ständige Ausstellungen zur Verfügung, darunter unter anderem die reiche Bernsteinsammlung, die Militaria sowie die gotischen Plastiken, und darüber hinaus noch mehrere zeitweilige Ausstellungen. Das Schloss wird jährlich von mehr als einer halben Million Touristen aus der ganzen Welt besucht. Im Jahre 1997 wurde der Schlosskomplex in Malbork in die prestigeträchtige Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. I n der Sommersaison können die Touristen am Spektakel Licht und Ton teilnehmen. Und an den Abenden im Herbst, Winter und Frühjahr kann man völlig neue Reize des Schlosses entdecken, wenn man gemeinsam mit einem Museumsführer die Trasse der Nachtbesichtigung absolviert und das Schloss und seine nächtliche Beleuchtung bestaunt. Die unvergleichliche Atmosphäre der historischen Räume verleihen jeder Feierlichkeit zusätzlichen Glanz. Es besteht daher die Möglichkeit der Anmietung der Schlosssäle für offizielle Treffen, Konzerte usw. sowie für Konferenzen. Ein sehr reiches Angebot besitzt zudem das Konferenzzentrum KARWAN.

10 8 Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten KoÊció p.w. Matki Bo ej Nieustajàcej Pomocy, dawny KoÊció Êw. Jerzego W latach 70-tych XV w. odbudowano go niemal od podstaw po zniszczeniach jakim uleg w czasie wojny 13-letniej. Ju w 1526 r. wyg oszono tu pierwsze kazanie ewangelickie, zaê w 1598 koêció przekazano w wy àczne u ytkowanie luteranom. Ponownie powa nie ucierpia w czasie potopu szwedzkiego w 1658 r. KoÊció obecny pochodzi z lat Wn trze trzynawowej hali zosta o tak wyposa one w awy i empory by jak najlepiej s u y y nabo eƒstwom ewangelickim. KoÊció Êw. Jana Chrzciciela Na terenie Starego Miasta w Malborku funkcjonowa od koƒca XIII stulecia koêció parafialny pod wezwaniem Êw. Jana Chrzciciela. Zarówno w Êredniowieczu jak i w czasach najnowszych by wielokrotnie przebudowywany. Obecnà form architektonicznà Êwiàtynia zawdzi cza kampanii budowlanej oko o 1468 r., kiedy dêwiga a si z ruin po wojnie trzynastoletniej. Do najcenniejszych zabytków ruchomych we wn trzu nale y Êredniowieczna rzeêba Êw. El biety Turyƒskiej oraz neogotycki zespó o tarzy. KoÊció Êw. Jana przez ca à swojà historià by Êwiàtynià katolickà. Brama Mariacka Brama zbudowana ok. po. XIV w. pozwalajàca wyjechaç z Malborka do Sztumu. Usytuowana w po udniowej cz Êci murów obronnych. Nale y do nielicznej grupy bram miejskich z okresu Êredniowiecza na terenie pó nocnych ziem polskich. Obecnie w obiekcie znajduje si pub - Baszta u Króla. Brama Garncarska Brama przejazdowa z XIV w., na planie prostokàta, z trzema ostro ukowymi przeêwitami, pi ciokondygnacyjna, ceglana. Dach czterospadowy kryty dachówkà. Górne partie bramy dekorowane ostro ukowymi blendami. Znajduje si w pasie murów obronnych, otaczajàcych Stare Miasto. Ratusz Staromiejski Âredniowieczna siedziba w adz miejskich usytuowana zosta a we wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kszta cie wzniesiona zosta a w 2 po. XIV w., oko o 1380 r. Przez stulecia we wn trzach ratusza odbywa y si municypalne uroczystoêci. Burmistrz i rada miasta urz dowali tu do 1929 r., kiedy to oddano do u ytku Nowy Ratusz (obecnie Urzàd Miasta). W latach II wojny Êwiatowej Ratusz by miejscem Êmierci Polaków przymusowych robotników, wywo onych na u awy Malborskie. Na Êcianie Ratusza znajduje si tablica upami tniajàca dzia alnoêç Polaków z organizacji M ody Las dzia ajàcej na terenie PowiÊla, Warmii i Mazur w latach Tylko tutaj oglàdaç mo emy s ynne malborskie podcienia. DziÊ Ratusz jest siedzibà M odzie owego Domu Kultury. Dawny Szpital Jerozolimski Zachowany budynek Szpitala Jerozolimskiego to budynek z XVI w. za o ony na planie prostokàta, ceglany, cz Êciowo tynkowany, dwukondygnacjowy. Dach dwuspadowy kryty dachówkà mnich mniszka. Szczyty o podwójnie za amanych k0raw dziach, zwieƒczone naczó kiem, zdobione tynkowanymi fryzami obramionymi profilowanymi gzymsami. Budynek jest obecnie remontowany. Budynek Szko y aciƒskiej nad Nogatem Budynek powsta y w XIV w. za czasów wielkiego mistrza Winricha von Kniprode, zosta zniszczony w czasie po aru miasta r. Odbudowany w 1900 r. jako typowy magazyn o czterech kondygnacjach przykryty dachem dwuspadowym. Zniszczony ca kowicie w czasie II wojny Êwiatowej. Od XVI w. do 1864 r. w budynku znajdowa a si szko a, w której uczono poczàtków aciny. Budynek dworca PKP Nowy dworzec istniejàcy do dziê oddano do u ytku w 1890 roku. Budynek dworca zbudowano w stylu neogotyckim, murowany z ceg y licówki, za o ony na planie wyd u onego prostokàta. Dach wysoki, zró nicowany w konstrukcji i formie, kryty ceramicznie, od strony frontowej (po udniowej) dachówkà holenderskà, a od strony peronów dachówkà karpiówkà. Interesujàcy przyk ad architektury kolejowej z XIX w. Kaplica KoÊcio a ChrzeÊcijan Baptystów przy ul. Jagielloƒskiej nr 105 Kaplica powsta a w 1910 roku na potrzeby miejscowej gminy. Wzniesiona w stylu historyzujàcym nawiàzujàcym do form gotyku, z elementami modernizmu. Za o ona na planie zbli onym do prostokàta z aneksem przybudówki, dwukondygnacjowa. Przyk ad architektury neogotyckiej z elementami modernizmu do dziê pe ni swojà pierwotnà funkcj. Zespó budynków poczty przy ul. Poczty Gdaƒskiej i ul. 17 Marca Wzniesione w ostatnim dziesi cioleciu XIX wieku. Utrzymany w konwencji niemieckiego neogotyku. W 1945 budynek g ówny zosta doszcz tnie zniszczony, zachowa y si z niego jedynie wypalone mury. Po odbudowie i rekonstrukcji dachu do dzisiaj budynek pe ni funkcje, dla jakich zosta zbudowany. Wie a ciênieƒ przy Pl. S owiaƒskim Wie a ciênieƒ przy Pl. S owiaƒskim w Malborku zosta a zbudowana w 1905 roku wraz z za o eniem w mieêcie wodociàgów, w stylu neogotyckim. Murowana z ceg y, na wysokim, oêmiobocznym kamiennym cokole. Budynek wie y ciênieƒ przy jest przyk adem niezwykle ciekawej, neogotyckiej architektury, do dziê funkcjonujàcego zabytku techniki.

11 9 The Church of the Virgin Mary in Malbork, formerly St George s Church In the 1470s this church was rebuilt virtually from scratch, following the destruction it had suffered in the Thirteen Years War. As early as 1526 the first evangelical sermon was preached here, and in 1598 the church passed to the exclusive use of the Lutherans. It again suffered badly during the Swedish invasion of The church which stands today was built in The interior of the hall, with its three naves, contains pews and galleries arranged for evangelical worship. John the Baptist Church in Malbork Since the end of the 13th century there existed in Malbork s Old Town a parish church dedicated to John the Baptist. In both mediaeval and more recent times it underwent many alterations. The present-day architectural form dates from around 1468, when the church was rebuilt from ruins after the Thirteen Years War. The most valuable historic features in the interior include a mediaeval statue of St Elizabeth of Turin and a neo- Gothic altar set. John the Baptist Church has remained a Roman Catholic place of worship throughout its history. St Mary s Gate in Malbork The gate was built in Gothic style around in the southern section of the defensive walls, on the road leading to Sztum. In the 16th century a half-timbered structure was added over the gate, but this no longer survives. This is one of only a small number of mediaeval town gates in northern Poland. The building currently houses the Baszta u Króla pub. Potter s Gate in Malbork This gate dates from the 14th century. It has a rectangular layout with three Gothic arches. The building has five storeys and is built of brick, with a four-pitched tiled roof. The upper parts of the gate are decorated with ogival blind windows. The gate is part of the defensive walls surrounding the Old Town. Malbork Old Town Hall The mediaeval seat of the town s government was erected on the eastern side of the market square. In its present form it was built in the second half of the 14th century, around For centuries municipal ceremonies took place within the town hall. The mayor and town council had their offices there until 1929, when the new town hall (now known as the Town Office) was opened. During the second world war the Old Town Hall was the scene of the death of a number of Poles, taken to the Malbork region as forced labourers. On the wall of the building is a plaque commemorating the activities of Poles from the M ody Las organization, which operated in the PowiÊle, Warmia and Masuria regions between 1941 and This is the only place where you can view the famous Malbork arcades. Today the Old Town Hall houses a Youth Cultural Centre. Old Jerusalem Hospital in Malbork The Jerusalem Hospital is a surviving building from the 16th century, rectangular in layout, brick built, partially plastered, with two storeys and a double-pitched roof with alternating tiles. The gables have double-cornered edges, topped with a jerkin head, decorated with plastered friezes framed in profiled cornices. The building was recently restored, planned to be used as a Hospital Museum and a Polish-German partnership centre. Latin School Building on the Nogat river in Malbork This building dates from the 14th century and the times of Grand Master Winrich von Kniprode. It was destroyed in the fire which spread through the town on July 26, 1899, and was rebuilt in 1900 as a typical four-storey warehouse with a double-pitched roof. It was destroyed completely during the second world war. From the 16th century until 1864 the building housed a school where basic Latin was taught. Railway station The new station, which survives to this day, was opened in It is built in neo-gothic style, using face bricks, with a lengthened rectangular layout. There is a high roof with varied construction and form, covered with ceramic tiles (pantiles on the southern frontal side, and plane tiles on the platform side). This is an interesting example of 19th-century railway architecture. Chapel of the Baptist Church at 105 Jagielloƒska Street, Malbork The chapel of the Baptist Church at ul. Jagielloƒska 105, Malbork was built in 1910 to serve the needs of the local community. It is built in imitation Gothic style, with modernist elements. It has an almost rectangular layout, with an annexe, and has two storeys. The building continues to serve its original function to this day. Post office buildings at Poczty Gdaƒskiej Street and 17 Marca Street in Malbork These were built in the last decade of the 19th century, maintained in German neo-gothic style. In 1945 the main building was totally destroyed, with only the charred walls surviving. Following rebuilding and reconstruction of the roof, the building today continues to serve the function for which it was originally built. Water tower on Plac S owiaƒski in Malbork The water tower was erected in 1905 when water mains were built in the town. It is brick built in neo-gothic style, on a high, octagonal stone socle. The water tower is an example of especially interesting neo-gothic architecture, a technological monument functioning to this day.

12 10 Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten Die Kirche der Muttergottes der Immerwährenden Hilfe, ehemals Kirche des Hl. Georgs In den 70-er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche praktisch von den Fundamenten an nach der Vernichtung im Dreizehnjährigen Krieg neu erbaut. Bereits im Jahre 1526 wurde hier die erste evangelische Predigt gehalten, im Jahre 1598 wurde das Gotteshaus vollständig den Lutheranern übergeben. Während der schwedischen Sintflut im Jahre 1658 erlitt das Gebäude erneut schwerste Schäden. Die heute Kirche stammt aus dem Jahren Das Innere der dreischiffigen Halle wurde mit Bänken und Emporen ausgerüstet, um so gut wie möglich evangelischen Gottesdiensten zu dienen. Kirche des Hl. Johannes des Täufers in Marienburg Auf dem Gebiet der Marienburger Altstadt funktionierte seit Ende des 13. Jahrhunderts eine Johannes dem Täufer gewidmete Pfarrkirche. Sowohl im Mittelalter, wie auch in neuster Zeit wurde sie oftmalig umgebaut. Die heutige architektonische Form verdankt das Gotteshaus der Baukampagne von etwa 1468, als die Stadt nach den Vernichtungen des Dreizehnjährigen Krieges wiederaufgebaut wurde. Zu den kostbarsten Stücken im Inneren der Kirche zählen die mittelalterliche Skulptur der Hl. Elisabeth von Turin und der neogotische Altarkomplex. Die Johanneskirche war während ihrer gesamten Existenzzeit eine katholische Kirche. Marientor in Marienberg Das Tor wurde etwa in der Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet und im 16. Jahrhundert durch einen heute nicht mehr existierenden Fachwerkaufbau ergänzt. Es liegt im südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Es gehört zu der kleinen Gruppe der mittelalterlichen Stadttore auf dem Gebiet von Nordpolen. Das gotische Tor, das eine Ausfahrt aus Marienburg in Richtung Stuhm (Sztum) ermöglichte, wurde in den Jahren errichtet. Es liegt im südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Haute befindet sich im Tor ein Pub die Bastei beim König. Töpfertor in Marienberg Stadttor aus dem 14. Jahrhundert, auf dem Grundriss eines Rechtecks errichtet mit drei spitzbögigen Öffnungen, fünfstöckiger Ziegelbau. Das Walmdach ist mit Dachziegeln bedeckt. Die oberen Partien des Tors sind mit spitzbögigen Blenden verziert. Das Gebäude befindet sich im Streifen der Verteidigungsmauern, die die Altstadt umgeben. Altstadtrathaus in Marienburg Der mittelalterliche Sitz der Stadtbehörden liegt an der Ostseite des Marktes. In seiner heutigen Form wurde das Gebäude in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts um etwa 1380 errichtet. Über Jahrhunderte fanden im Rathaus die städtischen Feierlichkeiten statt. Der Bürgermeister und der Stadtrat residierten in diesem Gebäude bis zum Jahre 1929, als das Neue Rathaus (heute Stadtamt) übergeben wurde. In den Jahren des zweiten Weltkrieges war das Rathaus Todesort vieler Polen Zwangsarbeiter, die in die Region der Marienburger Tiefebene verschleppt wurden. An der Rathauswand befindet sich heute eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Aktivitäten der Polen aus der Organisation M ody Las (Junger Wald), die in den Jahren auf dem Territorium des Weichsellandes, Ermlandes und der Masuren aktiv war. Die Tafel wurde von der Vereinigung Kreis der Malborker Stadtführer gestiftet. Und nur hier können wir die berühmten Laubengänge besichtigen. Heute ist das Rathaus Sitz des Jugendkulturhauses. Das ehemalige Jerusalemer Hospital in Marienburg Das erhalten geblieben Jerusalemer Hospital ist ein teilweise verputztes, zweistöckiges Ziegelgebäude aus dem 14. Jahrhundert auf dem Grundriss eines Rechtecks. Das Giebeldach ist mit Dachziegeln Mönch Nonne bedeckt. Die Giebel mit den doppelt gebrochenen Rändern sind mit einer Verdachung bedeckt, mit verputzten Firesen geschmückt und profilierten Gesims versehen. Vor kurzem renoviert, ist hier in Zukunft die Einrichtung eines Museums für Krankenhauswesen und eines Zentrums für deutsch-polnische Zusammenarbeit vorgesehen. Gebäude der Lateinschule an der Nogat in Marienburg Das im 14. Jahrhundert zu Zeiten des Großmeisters Winrich von Kniprode errichtete Gebäude wurde während des Brandes am 26. Juli des Jahres 1899 zerstört. Im Jahre 1900 wurde es als typisches Lagergebäude mit vier Stockwerken und Giebeldach wiedererrichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Objekt vollkommen zerstört. Beginnend im 14. Jahrhundert befand sich hier bis zum Jahre 1864 eine Schule, in der die Grundlagen des Lateins unterrichtet wurden. Bahnhofsgebäude Der bis heute existierende Neue Bahnhof wurde im Jahre 1890 übergeben. Das Bahnhofsgebäude wurde in neogotischem Stil aus Fassadenziegeln auf dem Grundriss eines langgezogenen Rechtecks errichtet. Hochdach, differenziert in Konstruktion und Form, mit Keramikziegeln gedeckt, von der Frontseite (Süden) mit Pfannenziegeln, zu den Bahnsteigen mit Plattenziegeln. Ein interessantes Beispiel der Eisenbahnarchitektur des 19. Jahrhunderts. Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105 in Marienburg Die Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105 in Marienburg entstand im Jahre 1910 für den Bedarf der städtischen Gemeinde. Sie wurde in einem Stil errichtet, der an die Formen der Gotik mit Elementen des Modernismus

13 11 anknüpft. Errichtet auf dem Grundriss eines Rechtecks mit Vorbau, zweigeschossig. Ein Beispiel der neogotischen Architektur mit Elementen des Modernismus, das bis heute seine ursprüngliche Funktion erfüllt. Komplex der Postgebäude an der ul. Poczty Gdaƒskiej und der ul. 17 Marca in Marienburg. Errichtet im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in der Konvention der deutschen Neugotik. Im Jahre 1945 wurde das Hauptgebäude vollkommen zerstört, es verbleiben lediglich die ausgebrannten Mauern. Nach dem Wiederaufbau und der Rekonstruktion erfüllt das Gebäude bis heute die Funktion, für welche es ursprünglich erbaut wurde. Wasserturm am pl. S owiaƒski in Marienburg. Der Wasserturm am pl. S owiaƒski in Marienburg wurde im Jahre 1905 zusammen mit dem Bau der Wasserleitungen in der Stadt in neogotischem Stil errichtet. gemauerter Ziegelbau auf hohem, achteckigem Sockel. Er besitzt eine Turmuhr mit sehr interessantem Uhrmechanismus. Das Gebäude des Wasserturms am pl. S owiaƒski 15 in Marienburg ist ein Beispiel für die außergewöhnlich interessante neogotische Architektur und gleichzeitig ein bis heute funktionierendes Technikdenkmal.

14 12 Imprezy sta e Events Veranstaltungen P rzez ca y rok w Malborku rozrywek dostarcza mnóstwo atrakcyjnych wydarzeƒ. Aby byç na bie àco zajrzyjcie do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na Od widowiska na wodzie do wielkiej bitwy w zamkowych murach. Masz pewnoêç, e niczego nie przegapisz. Oto kilka z cyklicznych imprez: Dni Malborka (czerwiec) obchody dni miasta, impreza plenerowa z gwiazdami polskiej muzyki Mi dzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej (czerwiec) Êredniowieczny festiwal taƒca i muzyki Obl enie Malborka (lipiec) najwi ksza historyczna plenerowa impreza Malborka Malborskie Kulturalia (sierpieƒ) weekend z operà, operetkà i teatrem w scenerii zamku malborskiego Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach (wrzesieƒ) mi dzynarodowy turniej szachowy we wn trzach zamkowych WyÊcigi Smoczych odzi (sezon letni) wyêcigi dru yn smoczych odzi na rzece Nogat Bo e Narodzenie w Sztuce (grudzieƒ styczeƒ) Koncerty muzyczne, prezentacje, galerie sztuki, wystawy to wszystko i jeszcze wi cej w Êwiàtecznej scenerii Bo ego Narodzenia. M albork is never short of entertainment, with numerous attractive events taking place all year round. For the latest information, have a look at the calendar of cultural and sporting events at or From spectacles on the river to great battles within the castle walls be sure not to miss anything. These are some of the regular events: Malbork Festival (June) town celebrations, including an open-air event with leading Polish musical performers International Festival of Antique Culture (June) a mediaeval festival of dance and music Siege of Malbork (July) Malbork s largest historical open-air event Malbork Culture Festival (August) a weekend of opera, operetta and theatre against the backdrop of Malbork Castle Malbork Open Chess Championships (September) an international chess tournament held inside the castle Dragon Boat Races (summer season) races between teams of dragon boats on the river Nogat Christmas in Art (December-January) concerts, presentations, galleries of art, exhibitions all this and more in the seasonal scenery of Christmas.

15 D as ganze Jahr über garantieren viele attraktive Veranstaltung hervorragende Unterhaltung in Marienburg. Um sich auf dem laufenden zu halten, sollten Sie sich den Kalender der Kultur- und Sportveranstaltungen ansehen, der auf den Seiten oder veröffentlicht wird. Von Shows auf dem Wasser bis zur großen Schlacht an den Schlossmauern. So werden Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen Nachfolgend stellen wir Ihnen ein paar zyklisch stattfindende Veranstaltungen vor: Marienburger Tage (Juni) Fest der Stadttage eine Freiluftveranstaltung mit den Stars der polnischen Musikszene Internationales Festival der Alten Kultur (Juni) Mittelalterliches Festival für Tanz und Musik Belagerung von Marienburg (Juli) größte historische Freiluftveranstaltung in Marienburg Marienburger Kulturalien (August) ein Wochenende mit Oper, Operette und Theater in der Szenerie des Marienburger Schlosses Offene Marienburger Schachmeisterschaften (September) Internationales Schachturnier in den Räumen des Schlosses Drachenbootrennen (Sommersaison) Regatten der Drachenbootbesatzungen auf dem Fluss Nogat Weihnachten in der Kunst (Dezember Januar) Musikkonzerte, Ausstellungen, Kunstgalerien, Präsentationen all das und noch mehr in der feierlichen Stimmung der Weihnachtszeit. 13

16 14 Obl enie Malborka The Siege of Malbork N ajwi ksza plenerowa impreza malborska nawiàzujàca do faktów historycznych. Zapraszamy turystów na pokazy rycerskie, turnieje bojowe, inscenizacj obl enia, jarmark rzemios Êredniowiecznych, koncerty muzyczne, zabawy plebejskie i dla dzieci. Zapraszamy na spotkanie, które przeniesie uczestników i widzów w czasy Êredniowiecza, na spotkanie z rycerzami, rzemieêlnikami i kupcami. Uczestniczyç b dziemy w próbie szturmu na Malborski Zamek. Zapoznamy si z uzbrojeniem i technikami walki XV-wiecznych rycerzy, podziwiaç b dziemy pi kne konie i umiej tnoêci dosiadajàcych je jeêdêców. Odwiedzimy Êredniowieczny jarmark, na którym spotkamy kupców i rzemieêlników ró nych specjalnoêci. G ód i pragnienie zaspokoimy w karczmach usytuowanych w ró nych cz Êciach przedzamcza. Oglàdaç b dziemy wyst py w drownych aktorów, s uchaç gry i Êpiewu kapel, które zjadà do Malborka. Kulminacyjnym punktem b dzie wieczorna bitwa spektakl plenerowy, którego scenariusz oparty jest na autentycznej Êredniowiecznej historii - wydarzeniu, które mia o miejsce w 1410 roku, po s ynnej bitwie pod Grunwaldem. Przed pó nocà sztuczne ognie taƒczyç b dà na tle malborskiej warowni. The Siege

17 Die Belagerung von Malbork 15 T his is Malbork s largest open-air event, based on true historical facts. Visitors are invited to see exhibitions of knightly arts, jousting tournaments, a reconstruction of the siege, a mediaeval crafts fair, concerts, and fun and games for children and adults. Come to an event which takes participants and spectators back to the Middle Ages, where they can meet knights, craftspeople and merchants, and witness an attempted storming of Malbork Castle. Learn about the weapons and battle techniques of 15th-century knights, and admire the beautiful horses and the skills of their riders. Visit a mediaeval fair where you will meet merchants and craftsmen of many different trades. Food and drink are available at the inns situated in various places in the castle approaches. See performances by wandering players, and listen to the singing and playing of the a cappella ensembles that descend on Malbork. The climax will be the evening battle, an open-air spectacle whose script is based on an authentic mediaeval story an event that took place in 1410 following the famous Battle of Grunwald. Just before midnight fireworks will dance against the backdrop of Malbork s fortress. D iese größte Freiluftveranstaltung in Marienburg knüpft an historische Tatsachen an. Wir laden alle Touristen herzlich zu Ritterturnieren, Kampfturnieren, Inszenierungen der Belagerung, dem Jahrmarkt des mittelalterlichen Handwerks, Musikkonzerten, plebejischen Festen und Veranstaltungen für Kinder ein. Wir laden zu einem Treffen ein, das die Teilnehmer und Zuschauer in die Zeiten des Mittelalters versetzt, wo sie Ritter, Handwerker und Kaufleute treffen können. Wir werden am Versuch der Erstürmung des Marienburger Schlosses teilnehmen. Wir lernen die Bewaffnung und die Kampftechniken der of Malbork Ritter des 15. Jahrhunderts kennen, können wunderschöne Pferde und die Fähigkeiten ihrer Reiter bewundern. Wir besuchen einen mittelalterlichen Jahrmarkt, auf dem wir Kaufleute und Handwerker verschiedener Branchen kennenlernen. Unseren Hunger und Durst löschen wird in den Schenken an verschiedenen Stellen vor dem Schloss. Wir sehen uns die Auftritte wandernder Schauspielertruppen an, hören dem Spiel und der Musik der Kapellen zu, die zahlreich nach Marienburg kommen. Kulminationspunkt wird die abendliche Schlacht werden ein Freilichtspektakel, dessen Drehbuch auf der authentischen mittelalterlichen Geschichte aufbaut den Ereignissen, die im Jahre 1410 nach der berühmten Schlacht bei Grunwald in Marienburg stattfanden. Vor Mitternacht werden Feuerwerkskörper vor dem Hintergrund der Marienburger Festung explodieren.

18 16 Festiwal Kultury Dawnej Antique Culture Festival

19 Festival der Alten Kultur 17 M alborskie Festiwale Kultury Dawnej tradycyjnie obfitujà w wiele wydarzeƒ kulturalnych i artystycznych, spektakli historycznych, itp. Z roku na rok wydarzenia te stojà na coraz wy szym poziomie dzi ki udzia owi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnymi punktami programu festiwalu sà: Korowód otwierajàcy imprez, jarmark Êredniowieczny oraz Koncert Jubileuszowy. Program wzbogacany jest rokrocznie o wyst py grup rycerskich, tworzàcych malowniczy obóz tu pod murami zamku malborskiego, inscenizujàcych wydarzenia z lat Sà to mi dzy innymi sceny z walk pod Malborkiem pomi dzy wojskami krzy ackimi i polskimi w ostatnich latach Wojny Trzynastoletniej. Niezapomnianà atrakcjà jest Koncert Fina owy, który corocznie odbywa si na zakoƒczenie festiwalu. Wierzymy, e Festiwal Kultury Dawnej rozbudzi zami owanie do muzyki Êredniowiecza w wielu artystycznych duszach, co zaowocuje powstaniem nowych zespo ów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. M albork s Festival of Antique Culture traditionally offer numerous cultural and artistic events, historical spectacles, and more. Year by year the standard of these events is being raised ever higher, with participation by leading musical, theatrical and historical groups from Poland and abroad. Notable items in the festival programme include the opening procession, the mediaeval fair and the Jubilee Concert. Every year the programme is enriched with performances by groups of knights, who create a picturesque camp beneath the walls of Malbork castle, recreating historical events from the years These include scenes from the battles at Malbork between the Teutonic and Polish armies in the final years of the Thirteen Years War. An unforgettable attraction is the final concert which annually brings the festival to a close. We believe that the Festival of Antique Culture will engender a fondness for mediaeval music in those with artistic souls, leading to the birth of new vocal, instrumental and dance groups. D ie Marienburger Festival der Alten Kultur bieten traditionell viele kulturelle und künstlerische Ereignisse, historische Spektakel usw. an. Von Jahr zu Jahr stehen diese Veranstaltungen dank der Teilnahme der besten Musik-, Theater- und Geschichtsgruppen aus Polen und dem Ausland auf immer höherem Niveau. Besonders attraktive Punkte des Festivalprogramms sind: Der Festumzug zur Eröffnung der Veranstaltung, der mittelalterliche Jahrmarkt und das Jubiläumskonzert. Das Programm wird alljährlich durch Auftritte von Rittervereinen bereichert, die ein malerisches Lager gleich neben den Mauern des Marienburger Schlosses errichten und die Ereignisse der Jahre nachstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Kampfszenen zwischen den Armeen der Kreuzritter und der Polen aus den letzten Jahren des Dreizehnjährigen Krieges. Eine unvergessliche Attraktion ist das Abschlusskonzert, das jedes Jahr am Ende des Festivals stattfindet. Wir sind davon überzeugt, dass das Festival der Alten Kultur die Vorliebe für die mittelalterliche Musik in vielen künstlerisch angehauchten Seelen wecken wird, wodurch neue Gesangs-, Instrumental- und Tanzgruppen entstehen.

20 18 Malbork Welcome Center Malbork Welcome Center to nowoczesne Centrum Turystyki w Malborku. Powsta o w 2008 roku i funkcjonuje w odrestaurowanym budynku w centrum miasta przy ul. Kosciuszki 54. Centrum powsta o dzi ki Êrodkom z projektu: OÊrodki Welcome Centre w Malborku i Mosédis wsparcie inwestycyjne dla turystyki przygranicznej. Projekt wspó finansowany by ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sàsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Dzia ania projektu pozwoli y przede wszystkim usprawniç Informacj Turystycznà w mieêcie oraz wzmocniç wspó prac z bran à turystycznà, aby wspólnie promowaç mark miasta i regionu. Malbork Welcome Center pe ni trzy podstawowe funkcje: Centrum Obs ugi Turysty i Wspó pracy z Bran à Turystycznà Biuro Promocji Turystyki i Kultury Miasta Malborka Biuro Marketingu Imprez Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku ul. KoÊciuszki 54, Malbork Malbork Welcome Center is a modern tourism centre in Malbork. Created in 2008, it is housed in a restored building in the town centre, at 54 KoÊciuszki Street. The centre came into being thanks to funds from a project called Welcome Centres in Malbork and Mosédis investment support for border tourism. The project was partly financed by the European Regional Development Fund under a neighbourhood programme encompassing Lithuania, Poland, and the Kaliningrad region of Russia. Above all the project made it possible to improve the tourist information services in the town and to strengthen cooperation with the tourist industry in order to jointly promote the brand of the town and region. The Malbork Welcome Center serves three basic functions: Centre for Tourist Services and Cooperation with the Tourism Industry Malbork Town Culture and Tourism Promotion Bureau Events Marketing Bureau Malbork Welcome Center - Center of Tourism in Malbork ul. KoÊciuszki 54, Malbork Das Malbork Welcome Center ist das moderne Tourismuszentrum in Marienburg. Es entstand im Jahre 2008 und funktioniert in einem restaurierten Gebäude im Stadtzentrum an der KoÊciuszki-Straße 54. Das Zentrum entstand dank der Mittel des Projektes Welcome Centre in Marienburg und Mosëdis Investitionsunterstützung für den grenznahen Tourismus. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Nachbarschaftsprogramms Litauen Polen Kaliningrader Bezirk der Russischen Föderation gefördert. Die Maßnahmen des Projektes erlaubten es vor allem, die Tourismusinformation in der Stadt zu verbessern und die Zusammenarbeit mit der Touristikbranche zu verstärken, um so gemeinsam die Marke der Stadt und der Region zu fördern. Das Malbork Welcome Center erfüllt drei grundlegende Funktionen: Zentrum der Touristenbedienung und der Zusammenarbeit mit der Touristikbranche Büro für Tourismusförderung der Stadt Marienburg Büro für Veranstaltungsmarketing Malbork Welcome Center Tourismuszentrum in Marienburg ul. KoÊciuszki 54, Malbork

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Gmina Okonek. Informator turystyczny Szlakiem okonia. Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch ISBN 978-83-60696-84- Gmina Okonek Informator turystyczny Szlakiem okonia The commune of Okonek Tourist guide Following the Traces of Perch Gemeinde Okonek Touristische Information Auf dem Wege vom Barsch

Bardziej szczegółowo

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA

HOTELE HISTORYCZNE POLSKA HOTELE HISTORYCZNE POLSKA Stowarzyszenie właścicieli hoteli historycznych Association of historic hotels owners Verein der Eigentümer historischer Hotels www. HHPOLSKA. com 24 33 19 8 30 1 10 5 3 20 21

Bardziej szczegółowo

Czasy. The Times. Zeiten

Czasy. The Times. Zeiten GDA SK Czasy Poczàtki Gdaƒska si gajà roku 980. Krótko przed Êwi tami Wielkiej Nocy roku 997 pojawi si w tych stronach biskup rodem z Czech, misjonarz Wojciech, znany te pod imieniem Adalbert. The Times

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait Powiat Kołobrzeski Portret Historyczny Kołobrzeg County Historical Profile Landkreis Kolberg Historisches Portrait Wstęp Broszura pt. Portret Historyczny, wydana w języku polskim, niemieckim i angielskim,

Bardziej szczegółowo

Nie wiadomo dok adnie, ile zamków powsta o na

Nie wiadomo dok adnie, ile zamków powsta o na KRAJOBRAZY Anna Pawlikowska-Piechotka architekt Wydzia Architektury Politechniki Warszawskiej, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie FUNKCJE TURYSTYCZNE ZAMKÓW MAZOWSZA Nie wiadomo dok adnie,

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte

Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr. Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte Zobacz więcej See more Sehen Sie mehr Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus Karta Turysty Tourist Card Touristenkarte WSTĘP INTRODUCTION EINLEITUNG 3 Szanowni Państwo - Drodzy Turyści, witamy Państwa na terenie

Bardziej szczegółowo

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW

POLISH. and let yourself be enchanted. i daj siê oczarowaæ. und lass dich verzaubern LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW POZNAJ JĘZYK, ODKRYJ POLSKĄ KULTURĘ i daj siê oczarowaæ LERNE DIE SPRACHE KENNEN, ENTDECKE DIE POLNISCHE KULTUR und lass dich verzaubern POLISH LANGUAGE SCHOOL IN KRAKÓW EXPLORE THE LANGUAGE, DISCOVER

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES

TCZEW HISTORIA MIASTA PO O ENIE ZABYTKI KULTURA I WYPOCZYNEK GOSPODARKA INFORMATOR TELEADRESOWY HISTORY OF THE CITY LOCATION HISTORICAL SITES HISTORIA MIASTA HISTORY OF THE CITY PO O ENIE LOCATION ZABYTKI HISTORICAL SITES KULTURA I WYPOCZYNEK CULTURE AND LEISURE GOSPODARKA ECONOMY INFORMATOR TELEADRESOWY TELEPHONE AND ADDRESS DIRECTORY 2 5 6

Bardziej szczegółowo

Městský Úřad Kravaře. Urząd Miasta Racibórz

Městský Úřad Kravaře. Urząd Miasta Racibórz Racibórz Kravare Urząd Miasta Racibórz ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz tel.: 32 755 06 00 fax: 32 755 07 25 web: www.raciborz.pl e-mail: boi@um.raciborz.pl Městský Úřad Kravaře Náměstí 405/43 747

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Drezdenko 2014 WYDAWCA Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko WSPÓŁPRACA Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW G M I N A K U Ź N I A R A C I B O R S K A Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Gmina Kuźnia Raciborska RACIBÓRZ 2007 Opracowano i wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Ein Tag ist zu wenig!

Ein Tag ist zu wenig! Ein Tag ist zu wenig! Reisefürer Inhalt 4 Wie komme ich an? 5 Glanz der Vergangenheit 7 Die Burg 9 Burg und Stadtführer 10 Gemauerte Verzauberung 14 Stadtherz 16 Denkmal für König Kasimir den Jagiellonen

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo