the living history lebendige geschichte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "the living history lebendige geschichte"

Transkrypt

1 the living history lebendige geschichte

2 A

3 B

4 C

5 3 Malbork kojarzy si najcz Êciej z najwi kszà gotyckà warownià w Europie. Zamek malborski to arcydzie o architektury obronnej i rezydencjonalnej Êredniowiecza. Najwi kszy gotycki zespó zamkowy na Êwiecie o powierzchni ok. 21 hektarów i àcznej kubaturze budynków przekraczajàcej çwierç miliona metrów szeêciennych uwa any jest za najwi kszà budowlà ceglanà wzniesionà r kami cz owieka. Corocznie Malbork odwiedza ponad pó miliona turystów z ca ego Êwiata. Malbork to miejsce koncertów, spektakli plenerowych, przedstawieƒ teatralnych i wydarzeƒ sportowych, s ynàce przede wszystkim ze sztandarowej historycznej imprezy plenerowej jakà jest Obl enie Malborka, które odbywa si zawsze w trzecim tygodniu lipca. W sezonie letnim na rzece Nogat odbywajà si wyêcigi smoczych odzi i wyêcigi na nartach wodnych. Okolice Malborka to typowe krajobrazy u aw WiÊlanych. Stàd ju tylko w pó godziny samochodem mo na dotrzeç na Mierzej WiÊlanà i Ba tyk, a do Gdaƒska lub Sopotu mo na dojechaç w nieca à godzin. Na turystów czeka bogata baza noclegowa od trzygwiazdkowych hoteli po prywatne pokoje goêcinne i pole campingowe. Malbork to obowiàzkowy punkt programu wycieczek po Polsce, nazywany jest Per à Pomorza i najwi kszà górà cegie na pó noc od Alp. Zapraszamy wi c do naszego miasta, gdzie w cieniu gotyckich murów wcià ywa jest historia najwi kszej ceglanej fortecy Êredniowiecznej Europy. Malbork is best known for its castle the largest Gothic fortress in Europe. Malbork Castle is a masterpiece of mediaeval defensive and residential architecture. The largest Gothic castle complex in the work, covering an area of about 21 hectares, and with buildings of more than a quarter of a million cubic metres, it is considered to be the largest brick building erected by human hand. Every year Malbork is visited by more than half a million tourists from all over the world. Malbork is a venue for concerts, open-air spectacles, theatrical performances and sporting events, famed above all for its flagship open-air historical event, the Siege of Malbork, which always takes place in the third week of July. In the summer season there are dragon boat races and water skiing competitions on the river Nogat. The neighbourhood of Malbork offers typical landscapes of the Vistula mudflats. Just half an hour away by car are the Vistula Spit and the Baltic Sea, while Gdaƒsk and Sopot are less than an hour s drive away. Visitors can choose between a wide range of accommodation, from three-star hotels to private guest rooms and a campsite. Malbork is one of the places that no visitor to Poland should miss. It has been called the Pearl of Pomerania and the largest mountain of bricks north of the Alps. We invite you to visit our town, where in the shade of the Gothic walls the history of the largest brick fortress of mediaeval Europe lives on. Malbork wird meist mit der größten gotischen Festung in Europa assoziert. Das Schloss von Malbork ist ein wahres Meisterwerk der Verteidigungs- und Palastarchitektur des späten Mittelalters. Der weltweit größte gotische Schlosskomplex mit einer Fläche von etwa 21 Hektar und einer Gesamtkubatur der Gebäude, die eine Viertelmillion Kubikmeter überschreitet, wird als größter Ziegelsteinbau angesehen, der von menschlicher Hand errichtet wurde. Marienburg wird jährlich von mehr als einer halben Million Touristen aus der ganzen Welt besucht. Marienburg ist ein Ort zahlreicher Konzerte, Freiluftveranstaltungen, Theateraufführungen und Sportereignisse, der vor allem durch seine historische Hauptveranstaltung, die Belagerung von Malbork bekannt ist, die jährlich in der dritten Juliwoche stattfindet. In der Sommersaison finden auf dem Fluss Nogat Drachenboot- und Wasserskirennen statt. Die Umgebung von Malbork zeigt das typische Landschaftsbild der Weichseltiefebene ( u awy WiÊlane). Von hier aus kann man in nur einer halben Stunde mit dem Auto zur Weichselnehrung und zur Ostsee gelangen, nach Danzig und Sopot fährt man eine knappe Stunde. Auf die Touristen wartet eine umfangreiche Übernachtungsbasis von Drei-Sterne-Hotels bis hin zu Privatzimmern und Zeltplätzen. Marienburg ist ein Pflichtpunkt im Programm vieler Besucher von Polen, es wird der Perle von Pommern und der höchste Ziegelberg nördlich der Alpen genannt. Wir laden Sie daher ganz herzlich in unsere Stadt ein, wo die Geschichte der größten Ziegelburg des mittelalterlichen Europas im Schatten der gotischen Mauern immer noch lebendig ist.

6 4 Zamek w Malborku The Castle Museum in Malbork O d siedmiu wieków na wzgórzu nad Nogatem stoi Zamek Malborski pomnik kunsztu Êredniowiecznych budowniczych. Monumentalna gotycka budowla do dziê zdumiewa i zachwyca surowoêcià kszta tów, ch odem sal zamkowych, tajemniczoêcià przejêç, g bokoêcià fos i rozpi toêcià grubych murów obronnych. Siedem wieków burzliwej historii kryje w sobie Zamek. W drugiej po owie trzynastego wieku bracia zakonu rycerskiego, zwani krzy akami, wybrali wzgórze nad Nogatem na nowà siedzib swego zakonu. Poczàtkowo budowano zamek na siedzib konwentu (Zamek Wysoki). Powstajàca budowla sta a si domem zakonnym i twierdzà, a od XIV wieku stolicà paƒstwa krzy ackiego. Wówczas przystàpiono do budowy nowego zamku o charakterze reprezentacyjnym (Zamek Êredni), w sk ad którego wchodzi pa ac wielkich mistrzów, wielki refektarz, komnaty goêcinne i pomieszczenia recepcyjne. Rozbudowano i urzàdzono Przedzamcze, gdzie miejsce znalaz y zabudowania gospodarcze Karwan, ludwisarnia, itp. Zespó zamkowy o powierzchni oko o 21 hektarów spinajà pot ne mury, okalajà fosy, a wielkie bramy, baszty i wie e bronià dost pu do twierdzy. M albork Castle has stood for seven centuries on a hill overlooking the river Nogat, as a monument to the art of mediaeval builders. Even today this monumental Gothic building amazes and enchants with the harshness of its shapes, the coldness of the castle halls, the mystery of its passages, the depth of its moats and the span of its thick defensive walls. Seven centuries of stormy history are concealed within the castle. In the second half of the 13th century the brothers of the knightly Teutonic Order selected this hill by the Nogat for the order s new headquarters. Initially a castle was built to house the chapter (the High Castle). The building became a monastic house and a fortress, and from the 14th century served as the capital of the Teutonic state. At that time work began on a new castle of grand appearance (the Middle Castle), which included the Grand Masters palace, the great dining hall, guests chambers and reception rooms. The castle approaches were developed and expanded, with an arsenal, a brass foundry and other buildings. The castle complex, covering an area of about 21 hectares, is enclosed within powerful walls, surrounded by moats, and protected by great gates and towers. S eit sieben Jahrhunderten steht auf der Erhebung am Fluss Nogat das Malborker Schloss ein Denkmal der Kunst der mittelalterlichen Baumeister. Das monumentale gotische Bauwerk verblüfft und entzückt bis heute aufgrund der Strenge seiner Formen, der Kälte der Schlosssäle, der geheimnisvollen Durchgänge, der Tiefe der Schlossgräben und der Spannweite der starken Verteidigungsmauern. Das Schloss birgt sieben Jahrhunderte turbulenter Geschichte in sich. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wählten der Brüder Ritterordens, auch Kreuzritter genannt, die Erhebung an der Nogat zum neuen Sitz ihres Ordens aus. Anfangs wurde das Schloss für den Sitz des Konvents errichtet (die Hochburg). Der entstehende Bau wurde zum Klosterhaus und zur Festung, und seit dem 14. Jahrhundert auch zur Hauptstadt des Kreuzritterstaates. Damals begann man mit dem Bau eines neuen Schlosses mit repräsentativem Charakter (mittlere Burg), zu welchem der Palast der Großmeister, der Große Saal, die Gästezimmer und die Rezeptionsräume gehörten. Es wurde die Vorburg ausgebaut und eingerichtet, wo die Wirtschaftsgebäude (u.a. der Karwan, die Glockengießerei u.a.m.) ihren Platz fanden. Der Burgkomplex mit einer Fläche von etwa 21 Hektar wird von mächtigen Mauern und Burggräben umgeben, die großen Tore, Basteien und Türme verteidigen den Zugang zur Burg. Z a m e k C a s t l e S c h l o s s

7 Das Schlossmuseum in Malbork 5

8 6 Zamek

9 7 O d 1961r. gospodarzem zamku jest Muzeum Zamkowe w Malborku. Placówka eksponuje dla turystów 18 wystaw sta ych m.in. bogate zbiory bursztynu, militariów oraz rzeêby gotyckiej oraz kilka wystaw czasowych. Odwiedza je rocznie ponad pó miliona turystów z ca ego Êwiata. W roku 1997 Zespól Zamkowy w Malborku wpisano na presti owà List Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W sezonie letnim turyêci mogà uczestniczyç w spektaklu Âwiat o i Dêwi k. W jesienne, zimowe i wiosenne wieczory mo na odkryç nowe uroki zamku przemierzajàc wraz z przewodnikiem tras nocnego zwiedzania i podziwiajàc zamek w nocnej iluminacji. Niepowtarzalna atmosfera zabytkowych wn trz dodaje splendoru ka dej uroczystoêci. Istnieje wi c mo liwoêç wynajmu sal zamkowych na oficjalne spotkania, koncerty itp. oraz na konferencje. Bardzo bogatà ofert posiada OÊrodek Konferencyjny KARWAN. Castle Schloss S ince 1961 the castle has been run by Malbork Castle Museum. Visitors can see 18 permanent exhibitions, including rich collections of amber objects, military items and Gothic sculptures, as well as several temporary exhibitions. These are visited each year by more than half a million tourists from all over the world. In 1997, Malbork s Castle Complex was entered on the prestigious UNESCO World Heritage List. I n the summer season tourists can enjoy the Light and Sound spectacular. On autumn, winter and spring evenings you can discover new charms within the castle, taking a guided night tour and admiring the castle under illumination. The unparalleled atmosphere of the historic interiors will add splendour to any ceremonial occasion; the castle halls can be hired for official meetings, concerts, etc. and for conferences. The Karwan Conference Centre has a very wide range of services on offer. S eit dem Jahre 1961 ist das Schlossmuseum zu Malbork der Hausherr des Schlosses. Das Museum stellt den Besuchern 18 ständige Ausstellungen zur Verfügung, darunter unter anderem die reiche Bernsteinsammlung, die Militaria sowie die gotischen Plastiken, und darüber hinaus noch mehrere zeitweilige Ausstellungen. Das Schloss wird jährlich von mehr als einer halben Million Touristen aus der ganzen Welt besucht. Im Jahre 1997 wurde der Schlosskomplex in Malbork in die prestigeträchtige Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. I n der Sommersaison können die Touristen am Spektakel Licht und Ton teilnehmen. Und an den Abenden im Herbst, Winter und Frühjahr kann man völlig neue Reize des Schlosses entdecken, wenn man gemeinsam mit einem Museumsführer die Trasse der Nachtbesichtigung absolviert und das Schloss und seine nächtliche Beleuchtung bestaunt. Die unvergleichliche Atmosphäre der historischen Räume verleihen jeder Feierlichkeit zusätzlichen Glanz. Es besteht daher die Möglichkeit der Anmietung der Schlosssäle für offizielle Treffen, Konzerte usw. sowie für Konferenzen. Ein sehr reiches Angebot besitzt zudem das Konferenzzentrum KARWAN.

10 8 Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten KoÊció p.w. Matki Bo ej Nieustajàcej Pomocy, dawny KoÊció Êw. Jerzego W latach 70-tych XV w. odbudowano go niemal od podstaw po zniszczeniach jakim uleg w czasie wojny 13-letniej. Ju w 1526 r. wyg oszono tu pierwsze kazanie ewangelickie, zaê w 1598 koêció przekazano w wy àczne u ytkowanie luteranom. Ponownie powa nie ucierpia w czasie potopu szwedzkiego w 1658 r. KoÊció obecny pochodzi z lat Wn trze trzynawowej hali zosta o tak wyposa one w awy i empory by jak najlepiej s u y y nabo eƒstwom ewangelickim. KoÊció Êw. Jana Chrzciciela Na terenie Starego Miasta w Malborku funkcjonowa od koƒca XIII stulecia koêció parafialny pod wezwaniem Êw. Jana Chrzciciela. Zarówno w Êredniowieczu jak i w czasach najnowszych by wielokrotnie przebudowywany. Obecnà form architektonicznà Êwiàtynia zawdzi cza kampanii budowlanej oko o 1468 r., kiedy dêwiga a si z ruin po wojnie trzynastoletniej. Do najcenniejszych zabytków ruchomych we wn trzu nale y Êredniowieczna rzeêba Êw. El biety Turyƒskiej oraz neogotycki zespó o tarzy. KoÊció Êw. Jana przez ca à swojà historià by Êwiàtynià katolickà. Brama Mariacka Brama zbudowana ok. po. XIV w. pozwalajàca wyjechaç z Malborka do Sztumu. Usytuowana w po udniowej cz Êci murów obronnych. Nale y do nielicznej grupy bram miejskich z okresu Êredniowiecza na terenie pó nocnych ziem polskich. Obecnie w obiekcie znajduje si pub - Baszta u Króla. Brama Garncarska Brama przejazdowa z XIV w., na planie prostokàta, z trzema ostro ukowymi przeêwitami, pi ciokondygnacyjna, ceglana. Dach czterospadowy kryty dachówkà. Górne partie bramy dekorowane ostro ukowymi blendami. Znajduje si w pasie murów obronnych, otaczajàcych Stare Miasto. Ratusz Staromiejski Âredniowieczna siedziba w adz miejskich usytuowana zosta a we wschodniej pierzei Rynku. W obecnym kszta cie wzniesiona zosta a w 2 po. XIV w., oko o 1380 r. Przez stulecia we wn trzach ratusza odbywa y si municypalne uroczystoêci. Burmistrz i rada miasta urz dowali tu do 1929 r., kiedy to oddano do u ytku Nowy Ratusz (obecnie Urzàd Miasta). W latach II wojny Êwiatowej Ratusz by miejscem Êmierci Polaków przymusowych robotników, wywo onych na u awy Malborskie. Na Êcianie Ratusza znajduje si tablica upami tniajàca dzia alnoêç Polaków z organizacji M ody Las dzia ajàcej na terenie PowiÊla, Warmii i Mazur w latach Tylko tutaj oglàdaç mo emy s ynne malborskie podcienia. DziÊ Ratusz jest siedzibà M odzie owego Domu Kultury. Dawny Szpital Jerozolimski Zachowany budynek Szpitala Jerozolimskiego to budynek z XVI w. za o ony na planie prostokàta, ceglany, cz Êciowo tynkowany, dwukondygnacjowy. Dach dwuspadowy kryty dachówkà mnich mniszka. Szczyty o podwójnie za amanych k0raw dziach, zwieƒczone naczó kiem, zdobione tynkowanymi fryzami obramionymi profilowanymi gzymsami. Budynek jest obecnie remontowany. Budynek Szko y aciƒskiej nad Nogatem Budynek powsta y w XIV w. za czasów wielkiego mistrza Winricha von Kniprode, zosta zniszczony w czasie po aru miasta r. Odbudowany w 1900 r. jako typowy magazyn o czterech kondygnacjach przykryty dachem dwuspadowym. Zniszczony ca kowicie w czasie II wojny Êwiatowej. Od XVI w. do 1864 r. w budynku znajdowa a si szko a, w której uczono poczàtków aciny. Budynek dworca PKP Nowy dworzec istniejàcy do dziê oddano do u ytku w 1890 roku. Budynek dworca zbudowano w stylu neogotyckim, murowany z ceg y licówki, za o ony na planie wyd u onego prostokàta. Dach wysoki, zró nicowany w konstrukcji i formie, kryty ceramicznie, od strony frontowej (po udniowej) dachówkà holenderskà, a od strony peronów dachówkà karpiówkà. Interesujàcy przyk ad architektury kolejowej z XIX w. Kaplica KoÊcio a ChrzeÊcijan Baptystów przy ul. Jagielloƒskiej nr 105 Kaplica powsta a w 1910 roku na potrzeby miejscowej gminy. Wzniesiona w stylu historyzujàcym nawiàzujàcym do form gotyku, z elementami modernizmu. Za o ona na planie zbli onym do prostokàta z aneksem przybudówki, dwukondygnacjowa. Przyk ad architektury neogotyckiej z elementami modernizmu do dziê pe ni swojà pierwotnà funkcj. Zespó budynków poczty przy ul. Poczty Gdaƒskiej i ul. 17 Marca Wzniesione w ostatnim dziesi cioleciu XIX wieku. Utrzymany w konwencji niemieckiego neogotyku. W 1945 budynek g ówny zosta doszcz tnie zniszczony, zachowa y si z niego jedynie wypalone mury. Po odbudowie i rekonstrukcji dachu do dzisiaj budynek pe ni funkcje, dla jakich zosta zbudowany. Wie a ciênieƒ przy Pl. S owiaƒskim Wie a ciênieƒ przy Pl. S owiaƒskim w Malborku zosta a zbudowana w 1905 roku wraz z za o eniem w mieêcie wodociàgów, w stylu neogotyckim. Murowana z ceg y, na wysokim, oêmiobocznym kamiennym cokole. Budynek wie y ciênieƒ przy jest przyk adem niezwykle ciekawej, neogotyckiej architektury, do dziê funkcjonujàcego zabytku techniki.

11 9 The Church of the Virgin Mary in Malbork, formerly St George s Church In the 1470s this church was rebuilt virtually from scratch, following the destruction it had suffered in the Thirteen Years War. As early as 1526 the first evangelical sermon was preached here, and in 1598 the church passed to the exclusive use of the Lutherans. It again suffered badly during the Swedish invasion of The church which stands today was built in The interior of the hall, with its three naves, contains pews and galleries arranged for evangelical worship. John the Baptist Church in Malbork Since the end of the 13th century there existed in Malbork s Old Town a parish church dedicated to John the Baptist. In both mediaeval and more recent times it underwent many alterations. The present-day architectural form dates from around 1468, when the church was rebuilt from ruins after the Thirteen Years War. The most valuable historic features in the interior include a mediaeval statue of St Elizabeth of Turin and a neo- Gothic altar set. John the Baptist Church has remained a Roman Catholic place of worship throughout its history. St Mary s Gate in Malbork The gate was built in Gothic style around in the southern section of the defensive walls, on the road leading to Sztum. In the 16th century a half-timbered structure was added over the gate, but this no longer survives. This is one of only a small number of mediaeval town gates in northern Poland. The building currently houses the Baszta u Króla pub. Potter s Gate in Malbork This gate dates from the 14th century. It has a rectangular layout with three Gothic arches. The building has five storeys and is built of brick, with a four-pitched tiled roof. The upper parts of the gate are decorated with ogival blind windows. The gate is part of the defensive walls surrounding the Old Town. Malbork Old Town Hall The mediaeval seat of the town s government was erected on the eastern side of the market square. In its present form it was built in the second half of the 14th century, around For centuries municipal ceremonies took place within the town hall. The mayor and town council had their offices there until 1929, when the new town hall (now known as the Town Office) was opened. During the second world war the Old Town Hall was the scene of the death of a number of Poles, taken to the Malbork region as forced labourers. On the wall of the building is a plaque commemorating the activities of Poles from the M ody Las organization, which operated in the PowiÊle, Warmia and Masuria regions between 1941 and This is the only place where you can view the famous Malbork arcades. Today the Old Town Hall houses a Youth Cultural Centre. Old Jerusalem Hospital in Malbork The Jerusalem Hospital is a surviving building from the 16th century, rectangular in layout, brick built, partially plastered, with two storeys and a double-pitched roof with alternating tiles. The gables have double-cornered edges, topped with a jerkin head, decorated with plastered friezes framed in profiled cornices. The building was recently restored, planned to be used as a Hospital Museum and a Polish-German partnership centre. Latin School Building on the Nogat river in Malbork This building dates from the 14th century and the times of Grand Master Winrich von Kniprode. It was destroyed in the fire which spread through the town on July 26, 1899, and was rebuilt in 1900 as a typical four-storey warehouse with a double-pitched roof. It was destroyed completely during the second world war. From the 16th century until 1864 the building housed a school where basic Latin was taught. Railway station The new station, which survives to this day, was opened in It is built in neo-gothic style, using face bricks, with a lengthened rectangular layout. There is a high roof with varied construction and form, covered with ceramic tiles (pantiles on the southern frontal side, and plane tiles on the platform side). This is an interesting example of 19th-century railway architecture. Chapel of the Baptist Church at 105 Jagielloƒska Street, Malbork The chapel of the Baptist Church at ul. Jagielloƒska 105, Malbork was built in 1910 to serve the needs of the local community. It is built in imitation Gothic style, with modernist elements. It has an almost rectangular layout, with an annexe, and has two storeys. The building continues to serve its original function to this day. Post office buildings at Poczty Gdaƒskiej Street and 17 Marca Street in Malbork These were built in the last decade of the 19th century, maintained in German neo-gothic style. In 1945 the main building was totally destroyed, with only the charred walls surviving. Following rebuilding and reconstruction of the roof, the building today continues to serve the function for which it was originally built. Water tower on Plac S owiaƒski in Malbork The water tower was erected in 1905 when water mains were built in the town. It is brick built in neo-gothic style, on a high, octagonal stone socle. The water tower is an example of especially interesting neo-gothic architecture, a technological monument functioning to this day.

12 10 Zabytki Monuments Sehenswürdigkeiten Die Kirche der Muttergottes der Immerwährenden Hilfe, ehemals Kirche des Hl. Georgs In den 70-er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche praktisch von den Fundamenten an nach der Vernichtung im Dreizehnjährigen Krieg neu erbaut. Bereits im Jahre 1526 wurde hier die erste evangelische Predigt gehalten, im Jahre 1598 wurde das Gotteshaus vollständig den Lutheranern übergeben. Während der schwedischen Sintflut im Jahre 1658 erlitt das Gebäude erneut schwerste Schäden. Die heute Kirche stammt aus dem Jahren Das Innere der dreischiffigen Halle wurde mit Bänken und Emporen ausgerüstet, um so gut wie möglich evangelischen Gottesdiensten zu dienen. Kirche des Hl. Johannes des Täufers in Marienburg Auf dem Gebiet der Marienburger Altstadt funktionierte seit Ende des 13. Jahrhunderts eine Johannes dem Täufer gewidmete Pfarrkirche. Sowohl im Mittelalter, wie auch in neuster Zeit wurde sie oftmalig umgebaut. Die heutige architektonische Form verdankt das Gotteshaus der Baukampagne von etwa 1468, als die Stadt nach den Vernichtungen des Dreizehnjährigen Krieges wiederaufgebaut wurde. Zu den kostbarsten Stücken im Inneren der Kirche zählen die mittelalterliche Skulptur der Hl. Elisabeth von Turin und der neogotische Altarkomplex. Die Johanneskirche war während ihrer gesamten Existenzzeit eine katholische Kirche. Marientor in Marienberg Das Tor wurde etwa in der Hälfte des 14. Jahrhunderts errichtet und im 16. Jahrhundert durch einen heute nicht mehr existierenden Fachwerkaufbau ergänzt. Es liegt im südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Es gehört zu der kleinen Gruppe der mittelalterlichen Stadttore auf dem Gebiet von Nordpolen. Das gotische Tor, das eine Ausfahrt aus Marienburg in Richtung Stuhm (Sztum) ermöglichte, wurde in den Jahren errichtet. Es liegt im südlichen Teil der Verteidigungsmauern. Haute befindet sich im Tor ein Pub die Bastei beim König. Töpfertor in Marienberg Stadttor aus dem 14. Jahrhundert, auf dem Grundriss eines Rechtecks errichtet mit drei spitzbögigen Öffnungen, fünfstöckiger Ziegelbau. Das Walmdach ist mit Dachziegeln bedeckt. Die oberen Partien des Tors sind mit spitzbögigen Blenden verziert. Das Gebäude befindet sich im Streifen der Verteidigungsmauern, die die Altstadt umgeben. Altstadtrathaus in Marienburg Der mittelalterliche Sitz der Stadtbehörden liegt an der Ostseite des Marktes. In seiner heutigen Form wurde das Gebäude in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts um etwa 1380 errichtet. Über Jahrhunderte fanden im Rathaus die städtischen Feierlichkeiten statt. Der Bürgermeister und der Stadtrat residierten in diesem Gebäude bis zum Jahre 1929, als das Neue Rathaus (heute Stadtamt) übergeben wurde. In den Jahren des zweiten Weltkrieges war das Rathaus Todesort vieler Polen Zwangsarbeiter, die in die Region der Marienburger Tiefebene verschleppt wurden. An der Rathauswand befindet sich heute eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Aktivitäten der Polen aus der Organisation M ody Las (Junger Wald), die in den Jahren auf dem Territorium des Weichsellandes, Ermlandes und der Masuren aktiv war. Die Tafel wurde von der Vereinigung Kreis der Malborker Stadtführer gestiftet. Und nur hier können wir die berühmten Laubengänge besichtigen. Heute ist das Rathaus Sitz des Jugendkulturhauses. Das ehemalige Jerusalemer Hospital in Marienburg Das erhalten geblieben Jerusalemer Hospital ist ein teilweise verputztes, zweistöckiges Ziegelgebäude aus dem 14. Jahrhundert auf dem Grundriss eines Rechtecks. Das Giebeldach ist mit Dachziegeln Mönch Nonne bedeckt. Die Giebel mit den doppelt gebrochenen Rändern sind mit einer Verdachung bedeckt, mit verputzten Firesen geschmückt und profilierten Gesims versehen. Vor kurzem renoviert, ist hier in Zukunft die Einrichtung eines Museums für Krankenhauswesen und eines Zentrums für deutsch-polnische Zusammenarbeit vorgesehen. Gebäude der Lateinschule an der Nogat in Marienburg Das im 14. Jahrhundert zu Zeiten des Großmeisters Winrich von Kniprode errichtete Gebäude wurde während des Brandes am 26. Juli des Jahres 1899 zerstört. Im Jahre 1900 wurde es als typisches Lagergebäude mit vier Stockwerken und Giebeldach wiedererrichtet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Objekt vollkommen zerstört. Beginnend im 14. Jahrhundert befand sich hier bis zum Jahre 1864 eine Schule, in der die Grundlagen des Lateins unterrichtet wurden. Bahnhofsgebäude Der bis heute existierende Neue Bahnhof wurde im Jahre 1890 übergeben. Das Bahnhofsgebäude wurde in neogotischem Stil aus Fassadenziegeln auf dem Grundriss eines langgezogenen Rechtecks errichtet. Hochdach, differenziert in Konstruktion und Form, mit Keramikziegeln gedeckt, von der Frontseite (Süden) mit Pfannenziegeln, zu den Bahnsteigen mit Plattenziegeln. Ein interessantes Beispiel der Eisenbahnarchitektur des 19. Jahrhunderts. Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105 in Marienburg Die Kapelle der Baptistenkirche an der ul. Jagielloƒska 105 in Marienburg entstand im Jahre 1910 für den Bedarf der städtischen Gemeinde. Sie wurde in einem Stil errichtet, der an die Formen der Gotik mit Elementen des Modernismus

13 11 anknüpft. Errichtet auf dem Grundriss eines Rechtecks mit Vorbau, zweigeschossig. Ein Beispiel der neogotischen Architektur mit Elementen des Modernismus, das bis heute seine ursprüngliche Funktion erfüllt. Komplex der Postgebäude an der ul. Poczty Gdaƒskiej und der ul. 17 Marca in Marienburg. Errichtet im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts in der Konvention der deutschen Neugotik. Im Jahre 1945 wurde das Hauptgebäude vollkommen zerstört, es verbleiben lediglich die ausgebrannten Mauern. Nach dem Wiederaufbau und der Rekonstruktion erfüllt das Gebäude bis heute die Funktion, für welche es ursprünglich erbaut wurde. Wasserturm am pl. S owiaƒski in Marienburg. Der Wasserturm am pl. S owiaƒski in Marienburg wurde im Jahre 1905 zusammen mit dem Bau der Wasserleitungen in der Stadt in neogotischem Stil errichtet. gemauerter Ziegelbau auf hohem, achteckigem Sockel. Er besitzt eine Turmuhr mit sehr interessantem Uhrmechanismus. Das Gebäude des Wasserturms am pl. S owiaƒski 15 in Marienburg ist ein Beispiel für die außergewöhnlich interessante neogotische Architektur und gleichzeitig ein bis heute funktionierendes Technikdenkmal.

14 12 Imprezy sta e Events Veranstaltungen P rzez ca y rok w Malborku rozrywek dostarcza mnóstwo atrakcyjnych wydarzeƒ. Aby byç na bie àco zajrzyjcie do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na Od widowiska na wodzie do wielkiej bitwy w zamkowych murach. Masz pewnoêç, e niczego nie przegapisz. Oto kilka z cyklicznych imprez: Dni Malborka (czerwiec) obchody dni miasta, impreza plenerowa z gwiazdami polskiej muzyki Mi dzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej (czerwiec) Êredniowieczny festiwal taƒca i muzyki Obl enie Malborka (lipiec) najwi ksza historyczna plenerowa impreza Malborka Malborskie Kulturalia (sierpieƒ) weekend z operà, operetkà i teatrem w scenerii zamku malborskiego Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach (wrzesieƒ) mi dzynarodowy turniej szachowy we wn trzach zamkowych WyÊcigi Smoczych odzi (sezon letni) wyêcigi dru yn smoczych odzi na rzece Nogat Bo e Narodzenie w Sztuce (grudzieƒ styczeƒ) Koncerty muzyczne, prezentacje, galerie sztuki, wystawy to wszystko i jeszcze wi cej w Êwiàtecznej scenerii Bo ego Narodzenia. M albork is never short of entertainment, with numerous attractive events taking place all year round. For the latest information, have a look at the calendar of cultural and sporting events at or From spectacles on the river to great battles within the castle walls be sure not to miss anything. These are some of the regular events: Malbork Festival (June) town celebrations, including an open-air event with leading Polish musical performers International Festival of Antique Culture (June) a mediaeval festival of dance and music Siege of Malbork (July) Malbork s largest historical open-air event Malbork Culture Festival (August) a weekend of opera, operetta and theatre against the backdrop of Malbork Castle Malbork Open Chess Championships (September) an international chess tournament held inside the castle Dragon Boat Races (summer season) races between teams of dragon boats on the river Nogat Christmas in Art (December-January) concerts, presentations, galleries of art, exhibitions all this and more in the seasonal scenery of Christmas.

15 D as ganze Jahr über garantieren viele attraktive Veranstaltung hervorragende Unterhaltung in Marienburg. Um sich auf dem laufenden zu halten, sollten Sie sich den Kalender der Kultur- und Sportveranstaltungen ansehen, der auf den Seiten oder veröffentlicht wird. Von Shows auf dem Wasser bis zur großen Schlacht an den Schlossmauern. So werden Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen Nachfolgend stellen wir Ihnen ein paar zyklisch stattfindende Veranstaltungen vor: Marienburger Tage (Juni) Fest der Stadttage eine Freiluftveranstaltung mit den Stars der polnischen Musikszene Internationales Festival der Alten Kultur (Juni) Mittelalterliches Festival für Tanz und Musik Belagerung von Marienburg (Juli) größte historische Freiluftveranstaltung in Marienburg Marienburger Kulturalien (August) ein Wochenende mit Oper, Operette und Theater in der Szenerie des Marienburger Schlosses Offene Marienburger Schachmeisterschaften (September) Internationales Schachturnier in den Räumen des Schlosses Drachenbootrennen (Sommersaison) Regatten der Drachenbootbesatzungen auf dem Fluss Nogat Weihnachten in der Kunst (Dezember Januar) Musikkonzerte, Ausstellungen, Kunstgalerien, Präsentationen all das und noch mehr in der feierlichen Stimmung der Weihnachtszeit. 13

16 14 Obl enie Malborka The Siege of Malbork N ajwi ksza plenerowa impreza malborska nawiàzujàca do faktów historycznych. Zapraszamy turystów na pokazy rycerskie, turnieje bojowe, inscenizacj obl enia, jarmark rzemios Êredniowiecznych, koncerty muzyczne, zabawy plebejskie i dla dzieci. Zapraszamy na spotkanie, które przeniesie uczestników i widzów w czasy Êredniowiecza, na spotkanie z rycerzami, rzemieêlnikami i kupcami. Uczestniczyç b dziemy w próbie szturmu na Malborski Zamek. Zapoznamy si z uzbrojeniem i technikami walki XV-wiecznych rycerzy, podziwiaç b dziemy pi kne konie i umiej tnoêci dosiadajàcych je jeêdêców. Odwiedzimy Êredniowieczny jarmark, na którym spotkamy kupców i rzemieêlników ró nych specjalnoêci. G ód i pragnienie zaspokoimy w karczmach usytuowanych w ró nych cz Êciach przedzamcza. Oglàdaç b dziemy wyst py w drownych aktorów, s uchaç gry i Êpiewu kapel, które zjadà do Malborka. Kulminacyjnym punktem b dzie wieczorna bitwa spektakl plenerowy, którego scenariusz oparty jest na autentycznej Êredniowiecznej historii - wydarzeniu, które mia o miejsce w 1410 roku, po s ynnej bitwie pod Grunwaldem. Przed pó nocà sztuczne ognie taƒczyç b dà na tle malborskiej warowni. The Siege

17 Die Belagerung von Malbork 15 T his is Malbork s largest open-air event, based on true historical facts. Visitors are invited to see exhibitions of knightly arts, jousting tournaments, a reconstruction of the siege, a mediaeval crafts fair, concerts, and fun and games for children and adults. Come to an event which takes participants and spectators back to the Middle Ages, where they can meet knights, craftspeople and merchants, and witness an attempted storming of Malbork Castle. Learn about the weapons and battle techniques of 15th-century knights, and admire the beautiful horses and the skills of their riders. Visit a mediaeval fair where you will meet merchants and craftsmen of many different trades. Food and drink are available at the inns situated in various places in the castle approaches. See performances by wandering players, and listen to the singing and playing of the a cappella ensembles that descend on Malbork. The climax will be the evening battle, an open-air spectacle whose script is based on an authentic mediaeval story an event that took place in 1410 following the famous Battle of Grunwald. Just before midnight fireworks will dance against the backdrop of Malbork s fortress. D iese größte Freiluftveranstaltung in Marienburg knüpft an historische Tatsachen an. Wir laden alle Touristen herzlich zu Ritterturnieren, Kampfturnieren, Inszenierungen der Belagerung, dem Jahrmarkt des mittelalterlichen Handwerks, Musikkonzerten, plebejischen Festen und Veranstaltungen für Kinder ein. Wir laden zu einem Treffen ein, das die Teilnehmer und Zuschauer in die Zeiten des Mittelalters versetzt, wo sie Ritter, Handwerker und Kaufleute treffen können. Wir werden am Versuch der Erstürmung des Marienburger Schlosses teilnehmen. Wir lernen die Bewaffnung und die Kampftechniken der of Malbork Ritter des 15. Jahrhunderts kennen, können wunderschöne Pferde und die Fähigkeiten ihrer Reiter bewundern. Wir besuchen einen mittelalterlichen Jahrmarkt, auf dem wir Kaufleute und Handwerker verschiedener Branchen kennenlernen. Unseren Hunger und Durst löschen wird in den Schenken an verschiedenen Stellen vor dem Schloss. Wir sehen uns die Auftritte wandernder Schauspielertruppen an, hören dem Spiel und der Musik der Kapellen zu, die zahlreich nach Marienburg kommen. Kulminationspunkt wird die abendliche Schlacht werden ein Freilichtspektakel, dessen Drehbuch auf der authentischen mittelalterlichen Geschichte aufbaut den Ereignissen, die im Jahre 1410 nach der berühmten Schlacht bei Grunwald in Marienburg stattfanden. Vor Mitternacht werden Feuerwerkskörper vor dem Hintergrund der Marienburger Festung explodieren.

18 16 Festiwal Kultury Dawnej Antique Culture Festival

19 Festival der Alten Kultur 17 M alborskie Festiwale Kultury Dawnej tradycyjnie obfitujà w wiele wydarzeƒ kulturalnych i artystycznych, spektakli historycznych, itp. Z roku na rok wydarzenia te stojà na coraz wy szym poziomie dzi ki udzia owi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnymi punktami programu festiwalu sà: Korowód otwierajàcy imprez, jarmark Êredniowieczny oraz Koncert Jubileuszowy. Program wzbogacany jest rokrocznie o wyst py grup rycerskich, tworzàcych malowniczy obóz tu pod murami zamku malborskiego, inscenizujàcych wydarzenia z lat Sà to mi dzy innymi sceny z walk pod Malborkiem pomi dzy wojskami krzy ackimi i polskimi w ostatnich latach Wojny Trzynastoletniej. Niezapomnianà atrakcjà jest Koncert Fina owy, który corocznie odbywa si na zakoƒczenie festiwalu. Wierzymy, e Festiwal Kultury Dawnej rozbudzi zami owanie do muzyki Êredniowiecza w wielu artystycznych duszach, co zaowocuje powstaniem nowych zespo ów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. M albork s Festival of Antique Culture traditionally offer numerous cultural and artistic events, historical spectacles, and more. Year by year the standard of these events is being raised ever higher, with participation by leading musical, theatrical and historical groups from Poland and abroad. Notable items in the festival programme include the opening procession, the mediaeval fair and the Jubilee Concert. Every year the programme is enriched with performances by groups of knights, who create a picturesque camp beneath the walls of Malbork castle, recreating historical events from the years These include scenes from the battles at Malbork between the Teutonic and Polish armies in the final years of the Thirteen Years War. An unforgettable attraction is the final concert which annually brings the festival to a close. We believe that the Festival of Antique Culture will engender a fondness for mediaeval music in those with artistic souls, leading to the birth of new vocal, instrumental and dance groups. D ie Marienburger Festival der Alten Kultur bieten traditionell viele kulturelle und künstlerische Ereignisse, historische Spektakel usw. an. Von Jahr zu Jahr stehen diese Veranstaltungen dank der Teilnahme der besten Musik-, Theater- und Geschichtsgruppen aus Polen und dem Ausland auf immer höherem Niveau. Besonders attraktive Punkte des Festivalprogramms sind: Der Festumzug zur Eröffnung der Veranstaltung, der mittelalterliche Jahrmarkt und das Jubiläumskonzert. Das Programm wird alljährlich durch Auftritte von Rittervereinen bereichert, die ein malerisches Lager gleich neben den Mauern des Marienburger Schlosses errichten und die Ereignisse der Jahre nachstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um Kampfszenen zwischen den Armeen der Kreuzritter und der Polen aus den letzten Jahren des Dreizehnjährigen Krieges. Eine unvergessliche Attraktion ist das Abschlusskonzert, das jedes Jahr am Ende des Festivals stattfindet. Wir sind davon überzeugt, dass das Festival der Alten Kultur die Vorliebe für die mittelalterliche Musik in vielen künstlerisch angehauchten Seelen wecken wird, wodurch neue Gesangs-, Instrumental- und Tanzgruppen entstehen.

20 18 Malbork Welcome Center Malbork Welcome Center to nowoczesne Centrum Turystyki w Malborku. Powsta o w 2008 roku i funkcjonuje w odrestaurowanym budynku w centrum miasta przy ul. Kosciuszki 54. Centrum powsta o dzi ki Êrodkom z projektu: OÊrodki Welcome Centre w Malborku i Mosédis wsparcie inwestycyjne dla turystyki przygranicznej. Projekt wspó finansowany by ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sàsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Dzia ania projektu pozwoli y przede wszystkim usprawniç Informacj Turystycznà w mieêcie oraz wzmocniç wspó prac z bran à turystycznà, aby wspólnie promowaç mark miasta i regionu. Malbork Welcome Center pe ni trzy podstawowe funkcje: Centrum Obs ugi Turysty i Wspó pracy z Bran à Turystycznà Biuro Promocji Turystyki i Kultury Miasta Malborka Biuro Marketingu Imprez Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku ul. KoÊciuszki 54, Malbork Malbork Welcome Center is a modern tourism centre in Malbork. Created in 2008, it is housed in a restored building in the town centre, at 54 KoÊciuszki Street. The centre came into being thanks to funds from a project called Welcome Centres in Malbork and Mosédis investment support for border tourism. The project was partly financed by the European Regional Development Fund under a neighbourhood programme encompassing Lithuania, Poland, and the Kaliningrad region of Russia. Above all the project made it possible to improve the tourist information services in the town and to strengthen cooperation with the tourist industry in order to jointly promote the brand of the town and region. The Malbork Welcome Center serves three basic functions: Centre for Tourist Services and Cooperation with the Tourism Industry Malbork Town Culture and Tourism Promotion Bureau Events Marketing Bureau Malbork Welcome Center - Center of Tourism in Malbork ul. KoÊciuszki 54, Malbork Das Malbork Welcome Center ist das moderne Tourismuszentrum in Marienburg. Es entstand im Jahre 2008 und funktioniert in einem restaurierten Gebäude im Stadtzentrum an der KoÊciuszki-Straße 54. Das Zentrum entstand dank der Mittel des Projektes Welcome Centre in Marienburg und Mosëdis Investitionsunterstützung für den grenznahen Tourismus. Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Nachbarschaftsprogramms Litauen Polen Kaliningrader Bezirk der Russischen Föderation gefördert. Die Maßnahmen des Projektes erlaubten es vor allem, die Tourismusinformation in der Stadt zu verbessern und die Zusammenarbeit mit der Touristikbranche zu verstärken, um so gemeinsam die Marke der Stadt und der Region zu fördern. Das Malbork Welcome Center erfüllt drei grundlegende Funktionen: Zentrum der Touristenbedienung und der Zusammenarbeit mit der Touristikbranche Büro für Tourismusförderung der Stadt Marienburg Büro für Veranstaltungsmarketing Malbork Welcome Center Tourismuszentrum in Marienburg ul. KoÊciuszki 54, Malbork

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres Map of Szczecin dated 1910.

Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres Map of Szczecin dated 1910. Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres 1910. Map of Szczecin dated 1910. Fragment planu centrum Szczecina z 1894 roku. Ausschnitt aus einem Stadtplan des Jahres 1894 Part of a map of the Szczecin

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI

UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI UNSERE REGION - PAŁUKI NASZ REGION - PAŁUKI W naszej szkole od kwietnia do grudnia 2012 roku realizowaliśmy projekt Unsere Region Pałuki. Głównym jego celem było zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014

Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa 19.08.-23.08.2014 Kraków 2014 Travel Office Pedagogical University of Cracow Photo by Mariusz Szubert & Anna Winiarczyk-Raźniak Institute of Geography Pedagogical University of Cracow Post-iGeo: Kraków-Toruń-Gdańsk-Warszawa

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom

LEGENDE / OPIS MAPY. 1 Naumburger Dom LEGENDE / OPIS MAPY 1 Naumburger Dom Der evangelische Naumburger Dom St. Peter und Paul in Naumburg stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Bis zum 1564 war der Dom der Bischofssitz

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje

Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Pokoje Restauracja / Lobby Bar / Night Club Spa & Wellness Konferencje Jarosławiec jest osadą rybacką o charakterze rekreacyjno- wypoczynkowym położoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, na Przylądku Jarosławieckim.

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1

OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 OFERTA / OFFER / ANGEBOT NR 1 THE INVESTMENT ESTATE DATA: Perpetual usufruct, sale, PPP Wyspa Wielka Żuława, Iława, województwo warmińsko-mazurskie Total ground surface(ha) Evaluation of the area (PLN)

Bardziej szczegółowo

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne

Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne 03 Abenteuer mit der Lausitzer Neiße touristische Bewirtschaftung der deutsch-polnischen Grenzregion Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego Abenteuer mit der Lausitzer

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

AN INVITATION TO POLAND

AN INVITATION TO POLAND AN INVITATION TO POLAND Poland is a central European country situated to the south of the Baltic Sea, bordered on the west by the River Oder with the River Vistula running through the center of the country.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

godz przemarsz wojsk krzy ackich i polsko-litewskich, W³adys³aw Jagie³³o wraz ze swoimi przybocznymi jad±cymi na koniach, wwiezienie

godz przemarsz wojsk krzy ackich i polsko-litewskich, W³adys³aw Jagie³³o wraz ze swoimi przybocznymi jad±cymi na koniach, wwiezienie Oblê enie Malborka Burmistrz Miasta Malborka zaprasza na V-t± jubileuszow± imprezê "Oblê enie Malborka". 24 i 25 lipca 2004r Malbork przeniesie siê w czasy redniowiecza.zapraszamy wiêc wszystkich mieszkañców,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

Nasze biuro PTTK znajduje się na ul.rynek 12 obok Ratusza. W naszym budynku jest również kawiarnia Kordegarda. {morfeo 102}

Nasze biuro PTTK znajduje się na ul.rynek 12 obok Ratusza. W naszym budynku jest również kawiarnia Kordegarda. {morfeo 102} Biuro PTTK w Sandomierzu jest Organizatorem i Pośrednikiem Turystyki Zezwolenie nr 731 Jesteśmy jedynym biurem turystycznym w Sandomierzu posiadającym wykwalifikowanych przewodników oprowadzających w języku

Bardziej szczegółowo

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23

May: 31.05.2008 Pm36 + modern coaches Poznań Gł. 6.29 Kołobrzeg 12.23 PLEASE NOTE: Special trains not organised by The Wolsztyn Experience may be cancelled at short notice! No reservation available for trains running out of Chabówka. In case of greater demant extra coaches

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz

Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Lodz Museum der Unabhängigkeitstraditionen Abteilung Radogoszcz Geschichte Das Museum befindet sich in der ehemaligen Fabrik von Samuel Abbe an der Ecke der Straßen ul. Sowińska und ul. Zgierska. Ab Dezember

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE The photo presents the church on Żerniki. It has been taken by night, using the long exposure. To get

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego.

Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Nazwa projektu: Nowe czasy nowe zagrożenia wspólne wyzwania. Polsko-niemiecka specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Projektbezeichnung: Neue Zeiten Neue Gefahren gemeinsame Herausforderungen.

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar

Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Erinnerung an die Opfer Pamięci Ofiar Krematorium w Sachsenhausen. Foto: Archiv. Einladung Die Konzentrationslager des Dritten Reiches Erinnerung an die Opfer Ort: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE CENTRUM WARSZAWY MIEJSCE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA HISTORIC CENTRE OF WARSAW WORLD HERITAGE SITE

HISTORYCZNE CENTRUM WARSZAWY MIEJSCE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA HISTORIC CENTRE OF WARSAW WORLD HERITAGE SITE HISTORYCZNE CENTRUM WARSZAWY MIEJSCE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA HISTORIC CENTRE OF WARSAW WORLD HERITAGE SITE KRÓTKA HISTORIA MIASTA BRIEF CITY HISTORY Założenie: 1280 r. przez książąt mazowieckich. Wznieśli

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny klasa V WELCOME Opis miejsc Uczeń opisuje swój dom, uwzględniając położenie różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń opisuje swój dom,

Bardziej szczegółowo