KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W ZDOBYWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W ZDOBYWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W ZDOBYWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie adne przedsi biorstwo nie jest w stanie działa na rynku bez odpowiedniego systemu komunikacji z otoczeniem. Mimo, e gospodarstwa ekologiczne nastawione s na tradycj i natur to chc c zdoby przewag konkurencyjn musz stosowa najnowocze niejsze instrumenty komunikacji marketingowej. Jest to szczególnie wa ne w obliczu pogł biaj cej si konkurencji, procesów globalizacji i rosn cej wiadomo ci konsumentów. W pracy przeanalizowano wykorzystanie w praktyce instrumentów komunikacji marketingowej. Słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne, komunikacja marketingowa, przewaga konkurencyjna 1. Istota komunikacji marketingowej Komunikacja rynkowa firm podlega wpływowi wielu procesów i tendencji rynkowych. W ród nich mo na wymieni przede wszystkim: rosn c konkurencj na rynku powoduj c podobie stwo oferty rynkowej ró nych producentów, procesy globalizacji i integracji, rozwój nowych technik i technologii. W warunkach szybko zmieniaj cego si otoczenia i narastaj cej spirali konkurencji problem komunikacji firm z ich otoczeniem nabiera szczególnego znaczenia. Umiej tno skutecznego komunikowania si przedsi biorstw z otoczeniem rozumiana jako dwukierunkowy przepływ informacji stała si istotn determinant odniesienia przez ten podmiot szeroko rozumianego sukcesu rynkowego1. Dwukierunkowo przepływu informacji powinna polega na zapewnieniu sprz e zwrotnych oraz bazowa na informacjach płyn cych z bada marketingowych. W XXI wieku trudno ju konkurowa u ywaj c tylko takich instrumentów marketingowych jak: produkt, cena czy dystrybucja. Bez komunikacji firmy z rynkiem wiadomie osłabia si oddziaływanie wcze niej wymienionych instrumentów, tworzy mo liwo sztucznego odizolowania firmy od rynku i zachowa konsumentów, rezygnuje si z mo liwo ci stworzenia (wykreowania) własnego niepowtarzalnego profilu rynkowego firmy. Na przełom XX i XXI wieku przypada szczyt rozwoju komunikacji marketingowej firmy. Do 1 Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej pod red. K. liwi skiej. Wyd. Akad. Ekon., Katowice 2007, s.21.

2 226 najwa niejszych przyczyn tego rozwoju zaliczy mo na: 1. Nasilaj c si konkurencj, która jest efektem internacjonalizacji i globalizacji, 2. Pojawienie si nowych technologii, 3. Problemy z dotarciem do uwag konsumenta/odbiorcy, 4. Zmiany społeczne (wzrost wiadomo ci konsumentów). Komunikacja marketingowa mo e by postrzegana jako: - cz ogólnej komunikacji firmy, - koncepcja marketingowa stosowan przez przedsi biorstwo. Prowadz c komunikacj marketingow przedsi biorstwo kontaktuje si z otoczeniem. Kontakt ten pozwala na2: - marketingowe oddziaływanie na klientów i potencjalnych nabywców, - dostarczanie informacji, argumentacji i obietnic, - nakłanianie do kupowania, - zbieranie przychylnych opinii o firmie. Firma Firma przekaz Firma medium przekaz konsument konsument Rys.1. Model komunikacji interaktywnej ródło: D.L.Hoffman, T.P.Novak Marketing In Hypermedia Computer-Medicated Environments. Journal of Marketing. Vol.60, nr 3. W literaturze niemieckiej kontakt firmy z otoczeniem definiuje si szerzej, jako swoisty interaktywny dialog. W. Pepels3 uwa a, ze komunikacja taka powinna by tylko dwukierunkowa, tzn. oprócz przepływu informacji mi dzy nadawc a odbiorc, wyst puje równoległy przepływ informacji w kierunku odwrotnym (sprz enie zwrotne). Podobnego zdania jest równie Ph. Kotler4 (rys.1.). 2. Komunikacja marketingowa w polskich gospodarstwach ekologicznych 2 T.Sztucki, Promocja sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa,s W. Pepels, Einfuehrung In die Kommunikationspolitick. Schaeffer Poeschel Verlag. Stuttgart, s Ph. Kotler Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola. Gebethner i Spółka. Warszawa, s.546.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Cel i metoda badawcza Do ko ca 2008 roku w Polsce zarejestrowanych zostało około 11tys. gospodarstw ekologicznych. Z istoty swej s to gospodarstwa rolne oparte na tradycyjnym, naturalnym procesie produkcji, zgodnym z wymaganiami rodowiska naturalnego. Produkcja odbywa si przy du ym zaanga- owaniu pracy czynnika ludzkiego, bez udziału rodków chemicznych, i w tzw. obiegu zamkni tym. Produkty rolne z gospodarstw ekologicznych nie nale wi c do tanich. Czy wobec nadwy ki produktów spo ywczych w Europie i Ameryce Północnej istnieje szansa na utrzymanie si i umocnienie na rynku gospodarstw ekologicznych i ich produktów? Nie jest łatwo odpowiedzie na to pytanie, ale jedno jest pewne, e gospodarstwa ekologiczne mog by tradycyjne w sposobie produkcji, ale eby utrzyma pozycj na rynku musz by nowoczesne w komunikacji z otoczeniem. Obecnie stoj one na bardzo trudnej pozycji wyj ciowej, gdy nie mog walczy cen (wysokie koszty produkcji), maj utrudniony system dystrybucji produktów (krótszy okres trwało ci, niemo liwo chemicznego przedłu ania wie o ci, brak rozwini tej sieci dystrybucji produktów ekologicznych, itp.), a mimo to podejmuj walk o segment rynku i klienta. Celem pracy jest analiza ró nych form komunikacji marketingowej, która podejmowana jest przez gospodarstwa ekologiczne w celu zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku dóbr konsumenckich. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe za pomoc wywiadu prostego standaryzowanego z wykorzystaniem kwestionariusza w postaci ankiety elektronicznej. Ankiet wysłano do 10% firm ekologicznych w całej Polsce. Jednak współprac podj ło tylko 873 gospodarstw ekologicznych Materiał badawczy W wyniku analizy zgromadzonego materiału mo na stwierdzi, e wła ciciele gospodarstw ekologicznych w ró nym stopniu znaj i wykorzystuj instrumenty komunikacji marketingowej. Zdecydowana wi kszo respondentów precyzyjnie podała definicj reklamy, promocji sprzeda y, sprzeda y osobistej i marketingu szeptanego (buzz marketing) - 82% poprawnych odpowiedzi. Niewiele natomiast znało poj cie wydarzenia marketingowego (event marketing), czy public relations (35%). Zastosowanie w praktyce ró nych form komunikacji marketingowej przedstawione zostało w tabeli 1.

4 228 Tab.1 Formy komunikacji marketingowej stosowane przez gospodarstwa ekologiczne Instrumenty Reklama Rodzaj instrumentu Prasowa Radiowa Telewizyjna Kinowa W Internecie Uliczna Specjalistyczna Procent odpowiedzi potwierdzaj cych stosowanie w praktyce [%] 35 < Marketing szeptany 50 Promocja sprzeda y Skierowana do: - konsumentów, 45 - po redników handlowych, 21 - personelu 7 Sprzeda osobista Public relations Nowoczesne instrumenty ródło: obliczenia własne Zorganizowana, Bezpo rednia Troska o dobr reputacj, Rozpowszechnianie informacji; Utrzymywanie dobrych relacji z otoczeniem, itp. Internet: - strony WWW - poczta elektroniczna - grupy dyskusyjne - banery reklamowe. Telewizja i radio interaktywne Telefonia komórkowa W przeciwie stwie do mediów klasycznych (prasa, radio, telewizja), nowoczesne media s znacznie cz ciej wykorzystywane przez gospodarstwa ekologiczne. ródłem tego s dwa powody: - stwarzaj one jako ciowo odmienne mo liwo ci w procesie komunikacji (interaktywno i multimedialno ), - ale przede wszystkim s ta sze. Obecnie do najwa niejszych instrumentów komunikacji marketingowej gospodarstwa ekologiczne zaliczaj reklam prasow, w tym w czasopismach specjalistycznych (np. medycznych, rolnych, gospodarczych), jak i skierowanych do szerszej rzeszy społecze stwa (np. czasopisma kobiece). Reklama ta ma uwypukli wła ciwo ci zdrowotne ywno ci ekologicznej, podkre li szczególn rol kobiety w kształtowaniu zdrowych nawyków ywieniowych itp. Swoist odmian reklamy jest marketing szeptany, do którego stosowania przyznaje si co drugi wła ciciel gospodarstwa ekologicznego. Buzz marketing sprowadza si do przekazywania informacji o firmie i jej produktach w ród ludzi na zasadzie plotki. Firmy ekologiczne korzystaj bardzo ostro nie z trzeciego instrumentu, tj. promocji sprzeda

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, y. Wynika to z dwóch przesłanek: 1. Gospodarstwom ekologicznym brakuje kapitału finansowego na szeroko zakrojon akcj promocyjn, 2. Tradycji i do wiadczenia w prowadzeniu handlu. W zwi zku z tym widoczna jest dysproporcja w stosowaniu promocji sprzeda y do ró nych grup adresatów. Gospodarstwa kieruj j przede wszystkim do konsumenta i robi to poprzez sprzeda osobist (45%). Nadal rzadko ci jest tworzenie grup produkcyjno-handlowych (45%), które zajeły by si zawodowo promocj sprzeda y produktów ekologicznych w Polsce i za granic. Mimo, e wła ciciele gospodarstw ekologicznych nie znali definicji public relations to z badania wynika, e ch tnie układaj oni dobre relacje z najbli szym otoczeniem, dbaj o dobr reputacj i ch tnie podejmuj działania zmierzaj ce do propagowania wiedzy o zdrowej ywno ci, jej wła ciwo ciach, tradycyjnych metodach wytwarzania, ochronie rodowiska itp.(około 70% odpowiedzi). Jednak na szczególn uwag zasługuje wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji marketingowych przez tradycyjne gospodarstwa ekologiczne. Procent odpowiedzi potwierdzaj cych wykorzystanie Internetu jest prawie 100%. Niemal wszystkie podmioty gospodarcze maj własn stron internetow lub adres owy oraz kontakt poprzez telefon komórkowy. 3. Wnioski Gospodarstwa ekologiczne s zmuszone wykorzystywa komunikacj marketingow do zdobywania przewagi rynkowej. Nie mo na jednoznacznie okre li, jakie to instrumenty powinny by przede wszystkim stosowane by osi gn najlepszy rezultat rynkowy, ale mo na powiedzie, e ka de działanie maj ce na celu stworzenie dla własnych produktów tzw. unikalnej propozycji marketingowej jest godne uwagi. Działania gospodarstw ekologicznych musz by dostosowane do gł bokich zmian zachodz cych w otoczeniu firmy, musz nad a, a nawet wyprzedza preferencje klientów, dostosowywa si do zmian zachowa konsumentów, coraz silniejszych procesów globalizacji i liberalizacji. Wa ne jest te szybkie wykorzystanie przez wła cicieli gospodarstw wzrostu wiadomo ci i zachowa proekologicznych konsumentów oraz upowszechnianie si nowoczesnych technologii. Przekazywanie informacji o gospodarstwach ekologicznych i ich produktach dzi ki wykorzystaniu najnowocze niejszych instrumentów komunikacji marketingowej pozwala na edukowanie i tworzenie si nowej rzeszy konsumentów ywno ci naturalnej.

6 230 Bibliografia 1. Hoffman D.L, Novak T.P. Marketing In Hypermedia Computer-Medicated Environments. Journal of Marketing. Vol.60, nr 3, Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola. Gebethner i Spółka. Warszawa Pepels W. Einfuehrung In die Kommunikationspolitick. Schaeffer Poeschel Verlag. Stuttgart Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej pod red. K. liwi skiej. Wyd. Akad. Ekon., Katowice Sztucki T. Promocja sztuka pozyskiwania nabywców. Wyd. Placet, Warszawa MARKETING COMMUNICATION OF POLISH ECOFARMS IN THE PROCESS OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE Summary adne przedsi biorstwo nie jest w stanie działa na rynku bez odpowiedniego systemu komunikacji z otoczeniem. Mimo, e gospodarstwa ekologiczne nastawione s na tradycj i natur to chc c zdoby przewag konkurencyjn musz stosowa najnowocze niejsze instrumenty komunikacji marketingowej. Jest to szczególnie wa ne w obliczu pogł biaj cej si konkurencji, procesów globalizacji i rosn cej wiadomo ci konsumentów. W pracy przeanalizowano wykorzystanie w praktyce instrumentów komunikacji marketingowej. Keywords: ecological farms, communications of marketing, competitive advantage Jolanta Kondratowicz-Pozorska Katedra Ekonomii Uniwersytet Szczeci ski

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. zw. dr hab. in. Stanis aw Tkaczyk Politechnika Warszawska COBRO - Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola skojarze

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA 1. WPROWADZENIE Organizacje stwarzane s nie po to, by

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ

SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ SYSTEMY INFORMATYCZNE GOSPODAROWANIA WIEDZ ZBIGNIEW J. KLONOWSKI Instytut Organizacji i Zarz dzania Politechniki Wrocławskiej Streszczenie Zarz dzanie (gospodarowanie) wiedz odgrywa decyduj c rol w podnoszeniu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU

ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU ZASTOSOWANIE METODY CHAID DO POZNAWANIA KLIENTÓW I RYNKU JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie adne przedsi biorstwo nie jest w stanie zaspokoi potrzeb wszystkich swoich

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo