STUDIUM WYKONALNOŚCI BIOGAZOWNI NA RYNKU PRODUKCJI SKOJARZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM WYKONALNOŚCI BIOGAZOWNI NA RYNKU PRODUKCJI SKOJARZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA"

Transkrypt

1 STUDIUM WYKONALNOŚCI BIOGAZOWNI NA RYNKU PRODUKCJI SKOJARZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Zbigniew Jan SCHMIEGEL Ryszard Mocha VII Ekoenergetyczna konferencja na temat; AKTYWIZACJA GMINY ZA POMOCĄ INNOWACYJNEJ ENERGETYKI Konwersatorium, ROZPROSZONEJ r. Gliwice, r.

2 PRAGMATYKA BUDOWY BIOGAZOWNI

3 SCHEMAT IDEOWY BIOGAZOWNI

4 PODSTAWY PLANOWANIA BIOGAZOWNI

5 PRZYGOTOWANIE PROCEDUR ZARZĄDZANIA PROJEKTEM A. przygotowanie i przedstawienie koncepcji inwestycji, B. rozpoznanie i udział w pozyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń, C. sporządzenie listy wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń dla budowy biogazowni, D. sporządzenie harmonogramu składania wniosków wraz z przewidywanym czasem ich rozpatrywania, E. wytypowanie potencjalnych dostawców/wykonawców, F. przygotowanie procedur zawierania umów oraz samo zawieranie umów, -przygotowanie i realizacja procedury weryfikacji wykonania robót/usług/dostaw zgodnie z umową, G. przygotowanie i realizacja procedury przygotowania wniosku o płatność oraz procedury archiwizowania dokumentów, H. określenie ilości możliwych do uzyskania substratów oraz przygotowywanie umów z dostawcami substratów, I. kontakt z potencjalnymi odbiorcami produktów biogazowni, J. nawiązanie kontaktu z władzami lokalnymi oraz współpracy przy inwestycji (samorząd jako preferowany partner), K. rozpoznanie potencjalnych partnerw do inwestycji.

6 ELEMENTY WYMAGAJĄCE WYKONANIA POSIADANE ZEZWOLENIA I ZAWARTE UMOWY 1. Studium Wykonalności 2. Dokumentacja projektowa SIWZ 3. Warunki zabudowy 4. Warunki przyłączeniowe 5. Przetarg na wykonanie inwestycji 6. Umowy z dostawcą technologii na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę elektrociepłowni na biogaz 7. Uzyskanie pozwolenia na budowę 8. Harmonogram realizacji inwestycji z wykresem Gantta 9. Deklaracja zakupu energii cieplnej 10. Deklaracje uprawy i dostawy substratw 11. Deklaracja zakupu energii elektrycznej 12. Dzierżawa gruntów 13. Odrolnienie gruntów 14. Uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 15. Zgodność inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 16. Ocena oddziaływania na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko 17. Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o nie wywieraniu istotnego oddziaływania inwestycji na obszar NATURA Umowy z rolnikami na dostawę substratw 19. Uzyskanie koncesji na sprzedaż energii 20. Umowy z odbiorcami energii elektrycznej i ciepła oraz sedymentu pofermentacyjnego

7 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 1.LOKALIZACJA INWESTYCJI (stan prawny nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, komunikacja, położenie itp.) 2.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA (stan istniejący i projektowany) 3.PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ (wynikające z budowy i eksploatacji inwestycji bilans potrzeb wodnych, ścieków, hałas, odpady, emisje zanieczyszczeń do powietrza) 4.OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI 5.OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE I KOMPENSACJĘ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 6.LOKALIZACJA INWESTYCJI WZGLĘDEM OBSZARÓW NATURA 2000 ( odległość od najbliższych obszarów Natura 2000, innych obszarów chronionych i zabytków)

8 Lokalizacja LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ BIOGAZOWNI -dostępność substratów -infrastruktura komunikacyjna telekomunikacja, media -przyłączenie do sieci SEE -bliskość odbioru ciepła -dzierżawa, odrolnienie Obszar społeczno-gospodarczy oddziaływania zamyka się w okręgu o promieniu max.20 km wokół biogazowni. W obszarze tym zaktywizowana będzie działalność rolnicza na terenie ok. 500 ha. Rolnicy uzyskają gwarancje odbioru upraw energetycznych zakontraktowanych długoterminowo z coroczną rewaloryzacją cen. Hodowcy z powiatu oddając gnojowicę zapewnią sobie jej ekologiczną utylizację.

9 POZYSKANIE WSPÓŁFINANSOWANIA INWESTYCJI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko -m.in.9.4.i 9.1 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych -dofinansowanie 325mln EURO wynosi do70%wartościinwestycji dla MŚP -minimalna wartość inwestycji 10mlnzł Regionalne Programy Operacyjne -wielkość budżetu zależna od województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich NFOŚiGW -budżet-1,5mld PLN -Pożyczki z możliwością umorzenia do 50% wartości inwestycji Fundusze Inwestycyjne, inwestorzy branżowi

10 CZYNNIKI OPTYMALIZACJI DOBORU SUBSTRATÓW Rodzaj, jakość i sposób dozowania substratów Średnia zawartość suchej masy w dozowanym spektrum substratów Kwasowość masy fermentacyjnej (ph) Stabilizacja temperatury (proces mezofilny) Optymalny czas retencji Optymalizacja ekonomiczna (cena, wydajność energetyczna, proces technologiczny, logistyka dostaw, ryzyka)

11 BILANS BIOGAZOWNI CASE STUDY substrat ilość, t zawartość suchej masy, % masy całkowitej wydajność, m3/t biogaz, m3 zawartosc metanu biometan, m3 cena, PLN/t z transp koszt kiszonka kukurydzy t ,6 178, % gnojowica bydlęca t ,0 17, % gnojowica świńska t ,0 19, % suma ,6 suma suma suma moc układy kogeneracyjnego, kw el moc cieplna, kw energia 1m3 biometanu, kwh 10 czas pracy biogazowni, h sprawnosć elektryczna 39% sprawność termiczna 42% potrzeby własne_energia elektryczna 8,00% potrzeby własne_ciepło 25,00% ciepło na sprzedaż lokalny PEC GJ produkcja energii elektrycznej kwh GJ produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła po odliczeniu potrzeb własnych kwh GJ energia elektryczna ciepło potrzeby własne kwh GJ energia elektryczna ciepło

12 PROJEKCJA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH Projekt Silosy na substraty stałe, waga Układ dozowania substratów płynnych (3szt.) Układ dozowania substratów stałych Komory fermentacyjne (2 szt.) Komora pofermentacyjna Układ CHP w kontenerze (1 szt.) Zbiornik na osad pofermentacyjny (2 szt.) Separator Kontener kontrolny Pochodnia Niwelacja terenu, drogi wewnętrzne, place i ogrodzenie Ciepłociąg (2 x 300 m) Transformator i przyłącza Koparko-ładowarka Koszty ubezpieczenia w fazie budowy Rozruch obiektu (testowanie) Koszty ogólne (wynajem, energia) Niezbędne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne Pomocnicze usługi obce niezbędne dla realizacji projektu Szkolenie pracowników Audyty związane z realizacją projektu Szkolenie personelu obsługującego obiekt wytworzony w ramach projektu Zarządzanie projektem Razem:

13 EKONOMIA

14 RENTOWNOŚĆ dofinansowanie żółte certyfikaty IRR (15 lat) IRR (20 lat) wariant I 0% 0 PLN/kWh 1,85% 4,51% wariant II 0% 120 PLN/kWh 8,41% 10,28% wariant III 50% 120 PLN/kWh 22,85% 23,60% t n 1 (1 CFt IRR ) t I 0 0

15 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI CASE STUDY

16 EMISJA HAŁASU CASE STUDY

17 POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁANIA BIOGAZOWNI POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁANIA BIOGAZOWNI Korzyści dla przemysłu niższe ceny za energię (brak kosztów przesyłu) większe bezpieczeństwo energetyczne - rezerwowe źródła zasilania, praca wyspowa możliwość inwestowania na terenach o dużym bezrobociu (niższe koszty pracy) wzrost popytu na towary i usługi związane z rozwojem biogazowni. Bezpieczeństwo energetyczne kraju uzyskanie alternatywnego źródła gazowego alternatywne paliwo dla pojazdów (CNG) - zatłaczanie zielonego gazu po uzdatnieniu bezpośrednio do sieci wypełnienie obowiązku produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wypełnienie zobowiązań Polski w unijnym Pakiecie 3x20 niewyczerpane źródło energii. Korzyści dla środowiska redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4) zmniejszenie dopływu związków biogennych (N, P) pochodzących z nawozów sztucznych przeciwdziałanie eutrofizacji wód powierzchniowych bezodpadowa produkcja energii zerowy bilans dla dwutlenku węgla brak emisji związków zanieczyszczających powietrze pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych (SO2, NO2, węglowodory).

18 POZYTYWNE EFEKTY DZIAŁANIA BIOGAZOWNI Korzyści społeczne wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich powstanie nowych miejsc pracy w sektorach gospodarki związanych z rynkiem biogazu poprawa warunków materialnych (bytowych) związanych z możliwością podjęcia pracy zarobkowej i z mniejszymi kosztami energii użytkowej. Korzyści dla postępu naukowo-technicznego nowe obszary badań obiekty doświadczalne w pełnej skali możliwość prowadzenia międzynarodowych badań i doświadczeń wdrażanie nowych technologii poprawa wydajności procesów selekcjonowanie specjalnych odmian roślin.

19 BARIERY I ANTYCYPOWANE PERSPEKTYWY

20 ANTYCYPOWANE PERSPEKTYWY DLA BIOGAZOWNI W pilne wyzwania polskiej energetyki : odbudowa mocy wytwórczych dostosowaniem istniejących instalacji do wymogów środowiskowych rozbudowa sieci elektroenergetycznych. dywersyfikacja pozyskiwania energii bezpieczeństwo energetyczne wpisują się synergetycznie przyszłościowe realizacje budowy biogazowni poprzez: potencjalny rynek pozyskiwania substratów z upraw energetycznych darmowe odpady bioorganiczne zarabianie na utylizacji dotacje krajowe i unijne kredyty preferencyjne sprzedaż świadectw pochodzenia zielonych energii ekologiczne bezodpadowe wytwarzanie energii wysokosprawną kogenerację i biopaliwo drugiej generacji możliwość pracy wyspowej

21 GRUPY INWESTORÓW Medialne nagłaśnianie awangardowego trendu jakim się jawią obecnie biogazownie determinuje konieczność sprecyzowania grup rozdających karty na tym rynku i realizujących przyszłościowo swoje projekty w biogazowej energetyce. Przyszłościowa aktywność może być przypisana trzem grupom : 1. Firmy z branży rolno-hodowlano-spożywczej naturalne przedsięwzięcie biznesowe wykorzystanie odpadów wymagających utylizacji zagwarantowane dostawy bez kosztów przesyłu ciepła i energii elektrycznej darmowe pozyskanie wysokozmineralizowanego nawozu 2. Duże i stabilne firmy branżowe korzystne ulokowanie nadwyżek finansowych dywersyfikacja własnej działalności zwiększenie przychodów poprzez mechanizmy wsparcia (bezzwrotne lub preferencyjne kredyty, dotacje unijne i krajowe) 3. Spółki z branży elektroenergetycznej prawna obligacja do ograniczania emisji CO2 zwiększenie udziału OZE w produkowanym i sprzedawanym volumenie energii poprawa wizerunku w oczach partnerów i klientów

22 AKTUALNY TREND PREKURSORSKI EUFORYZM czyli NAIWNOŚĆ PROGRAMOWANA GIGANTOMANIA miniaturyzacja

23 MITY MEDIALNE Gmina samodzielnym inwestorem biogazowni Dotacje unijne i krajowe do 95% Prawo energetyczne, URE, programy ministerialne zapewniają regulacje prawne inwestycji (zielone światło, wsparcie, rentowność, preferencje) Wytwarzanie zielonego gazu i zatłaczanie go do sieci to intratna rewolucja w energetyce

24 BARIERY I RYZYKA Bariery prawne: ochrona środowiska, zasady nawożenia, warunki przyłączenia, odrolnienie, PPP Bariery organizacyjne: brak specjalistów wiedza o procesie, wykonawstwo pod klucz brak doświadczenia Bariery finansowe: nakłady inwestycyjne niewiedza instytucji finansowych, dotacje nieprzejrzyste świadectwa pochodzenia - czasowe Bariery społeczne: nieufność lokalnych społeczeństw lokalne koterie lub antagonizmy partyjne brak obiektw pilotażowych Bariery techniczne: gigantomania decydentów brak znajomości procesów biotechnologicznych brak know-how budowy instalacji brak rynku polskich wykonawców brak serwisu Ryzyka: umowy długoterminowe warunki pogodowe zmiany prawne zmiany spektrum substratów

25 NIEAPLIKOWALNE KTO NIE POWINIEN INWESTOWAĆ W BIOGAZOWNIE Gminy ( samodzielnie) Słaby inwestor KIEDY NIE POWINNO SIĘ BUDOWAĆ BIOGAZOWNI Zła lokalizacja Brak różnorodności substratów Rentowność bliska wewnętrznej stopie zwrotu inwestora Biznesplan zamyka się po 20 latach

26 PRZYSZŁOŚCIOWI SPRZYMIERZEŃCY 1. Szybki wzrost kosztów energii (zmiana warunków makroekonomicznych) 2. Inkorporacja kosztów zewnętrznych 3. Odchodzenie od Wspólnej Polityki Rolnej UE 4. Odchodzenie UE od klasycznej energetyki jądrowej (?) 5. Program zrównoważonego rozwoju 6. Ekologia, ekologia, ekologia 7. Załamanie się rynku lądowych farm wiatrowych 8. Powstawanie wielkohektarowych kooperatyw rolniczych 9. Synergetyka w gminie

27 MIKROBIOGAZOWNIA NATURALNA side view en face self-made kit

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. mała biogazownia rolnicza INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat mała biogazownia rolnicza Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja

Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Jesteśmy aktywni - Stawiamy na edukację Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja 1bezpłatna Patronat honorow

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ BIOGAZOWNI ROLNICZYCH Pracę wykonano na zamówienie: MINISTERSTWA GOSPODARKI w Instytucie Energetyki Odnawialnej Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego

lat PALIWA METANOWE W TRANSPORCIE MIEJSKIM Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego Możliwości dofinansowania przez NFOŚiGW działań w obszarze ekologicznego transportu miejskiego i gospodarki odpadami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Ekspert Departament

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo