I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1"

Transkrypt

1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z 2009r. nr 43 poz. 349), 5) Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6) Corocznego obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. II. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa przeznaczenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych funduszu. 2. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportoworekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej oraz pomocy na cele mieszkaniowe. 3. Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu oraz preliminarza (załącznik nr 4), określającego procentowy podział odpisu wydatków środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 4. Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi w formie aneksu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, 2. dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych 3. pracodawcy należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora placówki. 4. pracowniku należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania. 2 III. Tworzenie Funduszu 1 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Odpis podstawowy dla nauczycieli tworzy się w oparciu o postanowienia art. 53 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela. Strona 1

2 3. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycielami pobierających świadczenia kompensacyjne odpis podstawowy tworzy się w oparciu o postanowienia art. 53 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela. 4. Podstawą do naliczenia odpisu o którym mowa w ust. 3 na dany rok kalendarzowy dla nauczyciela emeryta lub rencisty, jest roczna deklaracja PIT 40A dotycząca wypłaconych przez ZUS emerytur lub rent w roku poprzednim, albo decyzja ZUS określająca wysokość emerytury lub renty w roku poprzednim. Dla nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne podstawą naliczenia odpisu jest odcinek dotyczący wysokości pobieranego przez niego świadczenia kompensacyjnego dostarczone przez każdego uprawnionego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. 5. Wysokość odpisu podstawowego na każdego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Ustalając wysokość odpisu, wybiera się kwotę wyższą. 6. Wysokość odpisu może być zwiększona o: odsetki bankowe od środków tego Funduszu, dobrowolne wpłaty, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 7. Odpisy i zwiększenia stanowią jeden fundusz. Niezależnie od różnic w wysokości odpisu wszyscy uprawnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjno-obsługowi, emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mają równe prawa do korzystania z Funduszu zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami przyznawania świadczeń. IV. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania niezależnie od wymiaru i okresu zatrudnienia, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, zdrowotnych i w stanie nieczynnym, 3) emeryci i renciści dla których szkoła była ostatnim, przed przejściem na emeryturę lub rentę miejscem zatrudnienia oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne, 4) emeryci i renciści byli nauczyciele zlikwidowanych szkół, dla których organ prowadzący wskazał szkołę Zespół Szkół Gimnazjalnych, w której będzie naliczany odpis na Fundusz socjalny na podstawie art.53. ust.3a ustawy KN, 5) dyrektor szkoły, po uzyskaniu zatwierdzania świadczeń z funduszu przez prezydenta miasta lub osobę do tego przez niego upoważnioną. 2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z funduszu uważa się: współmałżonka i dzieci pracownika, co do których pracownik posiada prawa rodzicielskie, w tym dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach Strona 2

3 rodziny zastępczej. Wymienione powyżej dzieci są uprawnione do korzystania z funduszu do lat 18, a jeżeli się kształcą do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Fakt kontynuowania nauki dzieci w szkołach ponadpodstawowych i wyższych należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Dzieci w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności uwzględnia się jako członka rodziny bez względu na wiek. V. Przeznaczenie środków Funduszu 1 Środki wypłacane z ZFŚS działającego w szkole przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1. Świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie art. 53 1a Karty Nauczyciela. 2. Krajowego i zagranicznego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wczasy pod gruszą, agroturystyka, dla osób uprawnionych. 3. Do imprez zbiorowych, kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez szkołę dla osób uprawnionych. 4. Wypoczynku organizowanego przez szkołę w formie turystyki grupowej, np. wycieczki, rajdy, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, grzybobranie itp. 5. Bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej, przyznawanej w szczególnych przypadkach losowych: długotrwałej choroby lub śmierci, klęski żywiołowej, pożaru, kradzieży. 6. Pomocy rzeczowej lub finansowej w postaci bezzwrotnej zapomogi pieniężnej dla osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej. 7. Wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym w miarę możliwości finansowych Funduszu. 8. Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci udzielenia pożyczek na cele mieszkaniowe, remontowe na warunkach określonych umową zawieraną między osobą uprawnioną, a dyrektorem szkoły. VI. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 1 1. Przyznanie i wysokość świadczenia ze środków Funduszu (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli wypłacanego na podstawie art. 53 1a ustawy KN) zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 2. Świadczenia z Funduszu (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli przyznawanym na podstawie art. 53 1a ustawy K.N.) mają charakter uznaniowy i będą przyznawane w oparciu o wypełniony wniosek osoby uprawnionej (wzór wniosku załącznik nr 1). Wnioski osób uprawnionych są rozpatrywane na bieżąco. 3. Wysokość przyznawanego świadczenia z Funduszu uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie wykazanego we wniosku uprawnionego (załącznik nr 1) oraz sytuacji rodzinnej i życiowej wnioskodawcy, którą należy opisać w załączniku nr 2. Dochód brutto na jednego członka rodziny to łączny dochód wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym liczony z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oświadczenia, podzielony przez ilość osób i przez trzy miesiące, z których liczony był dochód. Strona 3

4 W obliczeniach dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie uwzględnia się dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki. 4. Warunkiem przyznania świadczenia socjalnego osobie uprawnionej jest złożenie wniosku (załącznik nr 1) z podaniem dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie. 5. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego złożone przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, w których nie będzie ujawniony dochód przypadający na jednego członka rodziny, nie będą rozpatrywane, a co za tym idzie nie zostanie takim osobom przyznane żadne świadczenie z Funduszu. 6. Dyrektor szkoły może żądać od osoby składającej oświadczenie udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, zaświadczenia o dochodach współmałżonka, PIT-u rocznego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury renty lub zasiłku przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Odmowa dostarczenia takich dokumentów skutkuje nieprzyznaniem świadczenia. W przypadku oświadczenia złożonego przez dyrektora, prezydent miasta lub osoba przez niego upoważniona, może zażądać od dyrektora udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie. 7. Osoba uprawniona może wnioskować o dofinansowanie wybranej formy wypoczynku jeden raz w roku. 8. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art.53 1a Karty Nauczyciela do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 9. O dofinansowanie do wypoczynku ze środków Funduszu mogą ubiegać się pracownicy oraz emeryci i renciści na podstawie złożonego i wypełnionego wniosku (zał. nr 1). Wnioski należy składać do 15 czerwca każdego roku. Wnioski złożone po 15 czerwca danego roku nie będą brane pod uwagę, a tym samym rozpatrywane. Dofinansowanie powinno być wypłacone do końca sierpnia. 10. Szkoła może zorganizować wypoczynek w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych, które mogą być sfinansowane ze środków Funduszu zgodnie z preliminarzem. 11. Dofinansowanie dla poszczególnych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu do wypoczynku organizowanego przez szkołę w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych jest zróżnicowane i uzależnione od dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz dopłaty określa tabela (załącznik nr 5). Pracownik uczestniczący w zorganizowanym wypoczynku przez szkołę, imprezie zbiorowej, o których mowa w ust. 10 nie jest zobowiązany do przedstawiania swojej sytuacji materialnej. W przypadku kiedy pracownik odstąpi od przedstawienia swojej sytuacji materialnej za pomocą załącznika nr 1, dopłata do jego uczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku, imprezie zbiorowej/integracyjnej organizowanych przez szkołę, będzie liczona tak jak dla pracownika, którego dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 250% minimalnego wynagrodzenia. 12. Podstawę do przyznania świadczenia z uwagi na sytuację losową stanowi wniosek osoby uprawnionej zawierający uzasadnienie wyjątkowej sytuacji losowej oraz dokumenty potwierdzające (zaświadczenia odpowiednich służb) zdarzenia losowe: Strona 4

5 kradzież, pożar, wybuch gazu, wypadek, długotrwała choroba pracownika lub najbliższych członków jego rodziny, śmierć pracownika lub jego bliskiego członka rodziny albo inne nagłe zdarzenie. 1) Pomoc finansowa przyznawana jest w postaci bezzwrotnego świadczenia pieniężnego udzielanego w razie zdarzeń losowych. 2) Wysokość świadczenia z uwagi na sytuację losową wynosi do 200% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. 13. Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana w postaci bezzwrotnego świadczenia rzeczowego/pieniężnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i jest przyznawana wówczas gdy nie przekracza 100 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonego w danym roku. Przyznana pomoc odpowiada wysokości świadczenia socjalnego ustalonego w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 14. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi udokumentowany wniosek (załącznik nr 1) osoby uprawnionej: 1) znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej (niski dochód na osobę w rodzinie, wychowującej samotnie dzieci lub mającej dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają kosztownej opieki i leczenia, lub wychowującej dzieci częściowo lub całkowicie osierocone); 2) znajdującej się w okresowo trudnej sytuacji zdrowotnej potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innymi dokumentami opisującymi przebieg choroby, dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki związane z leczeniem oryginały rachunków lub faktur; dokumentami poświadczającymi dochód w rodzinie. 15. Na wniosek, złożony zgodnie z par. 1 ust.4, każdej osoby uprawnionej, w miarę posiadania środków do dyspozycji Funduszu, dyrektor szkoły w porozumieniu z szkolnymi przedstawicielami związków zawodowych może przyznać świadczenie w postaci wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów, w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym. 1) Wysokość świadczenia w postaci wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym uzależniona jest od możliwości Funduszu oraz dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie zgodnie z tabelą - załącznik nr 6. Wnioski o finansową zapomogę w okresie jesiennozimowym należy składać do końca listopada, każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a tym samym brane pod uwagę. 2) Pomoc rzeczowa lub finansowa dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu jest udzielana w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej lub bonów towarowych niepodlegających wymianie na pieniądze, uprawniających do zakupu towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 16. Każdorazowo w sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Strona 5

6 VII. Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe 1 1. Zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana na każdy cel związany z poprawą sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu i nie może przekroczyć złotych. 3. Pożyczki są oprocentowane jednorazowo w wysokości 3% kwoty pożyczki rocznie rozłożonej na maximum 24 raty. 4. Wysokość pożyczki oraz ilości rat, w jakich pożyczka będzie spłacana, z uwzględnieniem ust. 2 i ust. 3, pożyczkobiorca określa we wniosku załącznik nr Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają wniosek załącznik nr 1. Pomoc na cele mieszkaniowe będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków w ramach posiadanych środków na rachunku Funduszu. 6. Osobom uprawnionym, zatrudnionym na czas określony, może zostać udzielona pożyczka na cele mieszkaniowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Pożyczka na cele mieszkaniowe musi być spłacona do końca trwania umowy o pracę. 7. Udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch pracowników szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony i mających nie więcej niż dwa zobowiązania wobec Funduszu. 8. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi solidarnie na poręczycieli. 9. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub rozwiązania umowy o pracę z winy pożyczkobiorcy, rozwiązania umowy o pracę na wniosek pożyczkobiorcy pożyczka podlega natychmiastowej spłacie. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w aneksie do umowy. 10. Kolejną pożyczkę można uzyskać po spłaceniu poprzedniej. 11. Przyznanie pożyczki są przekazywane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. 12. Szczegółowe warunki przyznawania i spłat pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta między dyrektorem, a pożyczkobiorcą (wzór załącznik nr 3). 13. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 3 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek pożyczkobiorcy. 14. Pożyczkę umarza się jedynie w wypadku śmierci pożyczkobiorcy. 15. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w szkole. VIII. Postanowienia końcowe 1 1. Funduszem administruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności socjalnej. 2. Środki Funduszu gromadzone są na osobnym rachunku bankowym. 3. Równowartość dokonanych naliczeń odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu do dnia 30 września tego roku, z tym że do dnia 31 maja tego roku w wysokości co najmniej 75% odpisu, a do dnia 30 września pozostałą część. 4. Sposób wykorzystania dodatkowych (zwiększonych) środków oraz zagospodarowania niewykorzystanych środków proponuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu Strona 6

7 z przedstawicielami organizacji związkowych działających w szkole przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego dochodów i wydatków funduszu. 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Wnioski o udzielenie pomocy z ZFŚS wraz z załącznikami składa się w sekretariacie szkoły.. Wstępnej weryfikacji wniosków dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora. 7. W przypadkach zmiany miejsca zamieszkania, utrudniającej korzystanie ze świadczeń socjalnych, nauczyciele będący emerytami lub rencistami mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS za pomocą poczty polskiej lub kurierskiej. 8. Decyzje o przyznaniu świadczeń z ZFŚS podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami. 9. W razie odmowy przyznania świadczenia uprawniony ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni. Rozpatrzenie odwołania następuje niezwłocznie po złożeniu odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania i utrzymaniu decyzji negatywnej decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach mgr inż. Ewa Jarosz Strona 7

8 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego: Regulamin został podpisany dnia r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach. Aneks nr 1 do regulaminu został podpisany dnia r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach Strona 8

9 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach uzgodniony z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Regulamin został podpisany dnia r. przez Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Gliwicach Panią Marię Konar. Aneks nr 1 do regulaminu został podpisany dnia r.przez Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Gliwicach Panią Marię Konar. Strona 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS w ZSG w Gliwicach zgodny z ustalonym aneksem nr1 W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Wnioskodawca (uprawniony)... imię i nazwisko.. adres zamieszkania, telefon kontaktowy Proszę o przyznanie dla mnie*: o Dofinansowania do wakacji z ZFŚS, o świadczenia socjalnego w formie pieniężnej, o świadczenia socjalnego w formie rzeczowej, o świadczenia socjalnego w sytuacji losowej. o dofinansowanie zorganizowanego przez szkołę: o wypoczynku w formie turystyki grupowej, imprezy zbiorowej/integracyjnej pożyczki mieszkaniowej * należy podkreślić świadczenie, o które się staramy Uzasadnienie: **Proszę o udzielenie mi pożyczki mieszkaniowej w wysokości:.zł, słownie: którą spłacę w.ratach... data i ** Wypełniamy tylko w przypadku ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową podpis wnioskodawcy Strona 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS w ZSG w Gliwicach zgodny z ustalonym aneksem nr1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU Niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto liczony z ostatnich trzech miesięcy*, mój i członków mojej rodziny: wyniósł...zł, słownie:..., Zgodnie z rozdz. IV ust.2 niniejszego regulaminu, w skład mojej rodziny wchodzą następujące osoby (należy podać ich imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, a w przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu należy podać dodatkowo datę urodzenia.): Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi zatem ( średni miesięczny dochód brutto liczony z ostatnich trzech miesięcy* podzielony na ilość osób wchodzących w skład rodziny):..zł, słownie: Oświadczam że do ww. dochodów zostały wliczone wszystkie dochody moje oraz współmałżonka oraz każdego członka rodziny z każdego stosunku pracy, emerytury, działalności gospodarczej, zasiłku i innych źródeł. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej.... data i podpis wnioskodawcy * średni miesięczny dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy, to suma wszystkich dochodów brutto z trzech ostatnich miesięcy każdej osoby z rodziny wraz z wnioskodawcą i podzielony na trzy. Wyciąg z regulaminu ZFŚS 1 ust.5: Dyrektor szkoły może żądać od osoby składającej oświadczenie udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, zaświadczenia o dochodach współmałżonka, PIT-u rocznego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury renty lub zasiłku. przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Odmowa dostarczenia takich dokumentów skutkuje nieprzyznaniem świadczenia. Strona 11

12 Załącznik Nr 2 Informacja: o sytuacji rodzinnej/o sytuacji życiowej* Wnioskodawca (uprawniony)... Proszę o rozpatrzenie mojej prośby o świadczenie socjalne z powodu mojej sytuacji rodzinnej/sytuacji życiowej*: 1.Wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dzieci lub inne. 2. Trwałe inwalidztwo długotrwała choroba dotykająca uprawnionego. 3. Korzystanie z zasiłku bezrobotnego bądź utrata tego zasiłku przez współmałżonka uprawnionego. 4.Jesli występują inne sytuacje proszę je opisać. *-niepotrzebne skreślić.. Uzasadnienie prośba... data i podpis wnioskodawcy Strona 12

13 Załącznik Nr 3 U M O W A Nr... w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy:- Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, zwanym dalej Pracodawcą, w imieniu którego działa Dyrektor, a panem/panią. -zamieszkałym w, ul...,. legitymującym się dowodem osobistym nr wydanym przez Prezydenta Miasta. zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o treści następującej: 1 Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły w Gliwicach przyznaje się panu/pani.. pożyczkę w wysokości zł (słownie:..zł) na okres: od do.. 2 Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w skali roku od kwoty pożyczki. Kwota oprocentowania wynosi... zł (słownie:. złotych). 3 Pożyczka wraz z odsetkami wynosi.. zł i jest w całości zwrotna. Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli, będących pracownikami zatrudnionymi w szkole na czas nieokreślony. 4 Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w 3 umowy w.ratach miesięcznych, przy czym strony ustalają, że spłata rozpocznie się od. r. Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosi. zł, a następne wynosić będą po. zł każda. Termin spłaty ostatniej raty przypada na.r. 5 Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia nałożonych rat wraz z odsetkami określonymi w 4 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz z wszystkich innych przysługujących mu należności. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia nie pozwala na potrącenie należnych rat ze względu na kwotę wolną od potrąceń wynikającą z Kodeksu Pracy, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o indywidualnej spłacie pożyczki na konto szkoły. Strona 13

14 6 Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w całości w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego Pożyczkobiorcy lub rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn pożyczkę należy spłacić na nowych warunkach uzgodnionych z Pracodawcą. Warunki te muszą być określone w aneksie do niniejszej umowy. Pożyczka zostaje umorzona jedynie w przypadku śmierci Pożyczkobiorcy. 7 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS, o którym mowa w 1 oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 8 Zgodnie z 3 niniejszej umowy Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli następujące osoby: zamieszkała w, ul..., legitymująca się dow. osobistym nr.. wydanym przez Prez. Miasta 2.. zamieszkały w, ul..., legitymujący się dow. osobistym nr. wydanym przez Prez. Miasta.. 9 Poręczyciele wymienieni w 8 niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że: w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie zobowiązani do pokrycia należnej Pracodawcy kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. 1. podpis poręczyciela: 2. podpis poręczyciela: Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Szkoła... i jeden-pożyczkobiorca. Pożyczkobiorca: Dyrektor : Strona 14

15 Załącznik Nr 4 Preliminarz wydatków z ZFŚS na dany rok dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Podział Funduszu Świadczeń Socjalnych zostaje przedstawiony w następujący sposób: 35 % wysokości Funduszu socjalnego na dany rok jest przeznaczone na wypłacane świadczeń socjalnych z tytułu: bezzwrotnej pomocy w okresie jesienno-zimowej, trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej, 45% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów. 15% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na pożyczki mieszkaniowe. 5% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na dopłaty związane z wypoczynkiem w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych. Tabela wysokości przyznanych świadczeń socjalnych. Tabela dofinansowania dla uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów. Dofinansowanie zgodnie z kryterium socjalnym 1.Wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Dochody na jednego członka w rodzinie do 75% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 76 % minimalnego wynagrodzenia - do 175% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 176 % minimalnego wynagrodzenia - do 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość podstawowego świadczenia 100 % 80 % 60% 10 % Dodatkowe informacje z załącznika nr 2: 1.Wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dzieci, gospodarstwo jednoosobowe 2. Trwałe inwalidztwo długotrwała choroba dotykająca uprawnionego, 3. Korzystanie z zasiłku bezrobotnego bądź utrata tego zasiłku przez współmałżonka uprawnionego. Strona 15

16 Załącznik Nr 5 Przychody na jednego członka w rodzinie do 150% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 151% minimalnego wynagrodzenia - do 200% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość dopłaty 50 % dopłaty podstawowej 80 % dopłaty podstawowej 100 % dopłaty podstawowej Załącznik Nr 6 Dochody na jednego członka w rodzinie do 75% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 76 % minimalnego wynagrodzenia - do 175% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 176 % minimalnego wynagrodzenia - do 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość podstawowego świadczenia 100 % 80 % 60% 10 % Strona 16

17 REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Ujednolicony tekst Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych, zgodnie z wprowadzonym aneksem nr 1 poprzez zarządzenie nr 27/13/14 z dnia r. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 został podpisany i uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach dnia r. oraz przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty dnia r. Strona 17

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo