I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1"

Transkrypt

1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z 2009r. nr 43 poz. 349), 5) Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 6) Corocznego obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim. II. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa przeznaczenie środków Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowych funduszu. 2. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportoworekreacyjnej, udzielanie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej oraz pomocy na cele mieszkaniowe. 3. Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu oraz preliminarza (załącznik nr 4), określającego procentowy podział odpisu wydatków środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 4. Zasady tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu zostały uzgodnione z organizacjami związkowymi. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają uzgodnienia z organizacjami związkowymi w formie aneksu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, 2. dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych 3. pracodawcy należy przez to rozumieć Zespół Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora placówki. 4. pracowniku należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania. 2 III. Tworzenie Funduszu 1 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Odpis podstawowy dla nauczycieli tworzy się w oparciu o postanowienia art. 53 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela. Strona 1

2 3. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycielami pobierających świadczenia kompensacyjne odpis podstawowy tworzy się w oparciu o postanowienia art. 53 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela. 4. Podstawą do naliczenia odpisu o którym mowa w ust. 3 na dany rok kalendarzowy dla nauczyciela emeryta lub rencisty, jest roczna deklaracja PIT 40A dotycząca wypłaconych przez ZUS emerytur lub rent w roku poprzednim, albo decyzja ZUS określająca wysokość emerytury lub renty w roku poprzednim. Dla nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne podstawą naliczenia odpisu jest odcinek dotyczący wysokości pobieranego przez niego świadczenia kompensacyjnego dostarczone przez każdego uprawnionego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. 5. Wysokość odpisu podstawowego na każdego zatrudnionego pracownika administracji i obsługi wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego. Ustalając wysokość odpisu, wybiera się kwotę wyższą. 6. Wysokość odpisu może być zwiększona o: odsetki bankowe od środków tego Funduszu, dobrowolne wpłaty, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną, 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 7. Odpisy i zwiększenia stanowią jeden fundusz. Niezależnie od różnic w wysokości odpisu wszyscy uprawnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjno-obsługowi, emeryci i renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mają równe prawa do korzystania z Funduszu zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami przyznawania świadczeń. IV. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 1 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub mianowania niezależnie od wymiaru i okresu zatrudnienia, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, zdrowotnych i w stanie nieczynnym, 3) emeryci i renciści dla których szkoła była ostatnim, przed przejściem na emeryturę lub rentę miejscem zatrudnienia oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne, 4) emeryci i renciści byli nauczyciele zlikwidowanych szkół, dla których organ prowadzący wskazał szkołę Zespół Szkół Gimnazjalnych, w której będzie naliczany odpis na Fundusz socjalny na podstawie art.53. ust.3a ustawy KN, 5) dyrektor szkoły, po uzyskaniu zatwierdzania świadczeń z funduszu przez prezydenta miasta lub osobę do tego przez niego upoważnioną. 2. Za członków rodzin uprawnionych do korzystania z funduszu uważa się: współmałżonka i dzieci pracownika, co do których pracownik posiada prawa rodzicielskie, w tym dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach Strona 2

3 rodziny zastępczej. Wymienione powyżej dzieci są uprawnione do korzystania z funduszu do lat 18, a jeżeli się kształcą do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Fakt kontynuowania nauki dzieci w szkołach ponadpodstawowych i wyższych należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Dzieci w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności uwzględnia się jako członka rodziny bez względu na wiek. V. Przeznaczenie środków Funduszu 1 Środki wypłacane z ZFŚS działającego w szkole przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1. Świadczenia urlopowego dla nauczycieli na podstawie art. 53 1a Karty Nauczyciela. 2. Krajowego i zagranicznego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wczasy pod gruszą, agroturystyka, dla osób uprawnionych. 3. Do imprez zbiorowych, kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez szkołę dla osób uprawnionych. 4. Wypoczynku organizowanego przez szkołę w formie turystyki grupowej, np. wycieczki, rajdy, wyjazdy integracyjno-rekreacyjne, grzybobranie itp. 5. Bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub finansowej, przyznawanej w szczególnych przypadkach losowych: długotrwałej choroby lub śmierci, klęski żywiołowej, pożaru, kradzieży. 6. Pomocy rzeczowej lub finansowej w postaci bezzwrotnej zapomogi pieniężnej dla osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej. 7. Wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym w miarę możliwości finansowych Funduszu. 8. Zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe w postaci udzielenia pożyczek na cele mieszkaniowe, remontowe na warunkach określonych umową zawieraną między osobą uprawnioną, a dyrektorem szkoły. VI. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 1 1. Przyznanie i wysokość świadczenia ze środków Funduszu (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli wypłacanego na podstawie art. 53 1a ustawy KN) zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 2. Świadczenia z Funduszu (z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli przyznawanym na podstawie art. 53 1a ustawy K.N.) mają charakter uznaniowy i będą przyznawane w oparciu o wypełniony wniosek osoby uprawnionej (wzór wniosku załącznik nr 1). Wnioski osób uprawnionych są rozpatrywane na bieżąco. 3. Wysokość przyznawanego świadczenia z Funduszu uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie wykazanego we wniosku uprawnionego (załącznik nr 1) oraz sytuacji rodzinnej i życiowej wnioskodawcy, którą należy opisać w załączniku nr 2. Dochód brutto na jednego członka rodziny to łączny dochód wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym liczony z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oświadczenia, podzielony przez ilość osób i przez trzy miesiące, z których liczony był dochód. Strona 3

4 W obliczeniach dochodu z ostatnich trzech miesięcy nie uwzględnia się dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki. 4. Warunkiem przyznania świadczenia socjalnego osobie uprawnionej jest złożenie wniosku (załącznik nr 1) z podaniem dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie. 5. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego złożone przez osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, w których nie będzie ujawniony dochód przypadający na jednego członka rodziny, nie będą rozpatrywane, a co za tym idzie nie zostanie takim osobom przyznane żadne świadczenie z Funduszu. 6. Dyrektor szkoły może żądać od osoby składającej oświadczenie udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, zaświadczenia o dochodach współmałżonka, PIT-u rocznego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury renty lub zasiłku przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Odmowa dostarczenia takich dokumentów skutkuje nieprzyznaniem świadczenia. W przypadku oświadczenia złożonego przez dyrektora, prezydent miasta lub osoba przez niego upoważniona, może zażądać od dyrektora udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie. 7. Osoba uprawniona może wnioskować o dofinansowanie wybranej formy wypoczynku jeden raz w roku. 8. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art.53 1a Karty Nauczyciela do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 9. O dofinansowanie do wypoczynku ze środków Funduszu mogą ubiegać się pracownicy oraz emeryci i renciści na podstawie złożonego i wypełnionego wniosku (zał. nr 1). Wnioski należy składać do 15 czerwca każdego roku. Wnioski złożone po 15 czerwca danego roku nie będą brane pod uwagę, a tym samym rozpatrywane. Dofinansowanie powinno być wypłacone do końca sierpnia. 10. Szkoła może zorganizować wypoczynek w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych, które mogą być sfinansowane ze środków Funduszu zgodnie z preliminarzem. 11. Dofinansowanie dla poszczególnych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu do wypoczynku organizowanego przez szkołę w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych jest zróżnicowane i uzależnione od dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz dopłaty określa tabela (załącznik nr 5). Pracownik uczestniczący w zorganizowanym wypoczynku przez szkołę, imprezie zbiorowej, o których mowa w ust. 10 nie jest zobowiązany do przedstawiania swojej sytuacji materialnej. W przypadku kiedy pracownik odstąpi od przedstawienia swojej sytuacji materialnej za pomocą załącznika nr 1, dopłata do jego uczestniczenia w zorganizowanym wypoczynku, imprezie zbiorowej/integracyjnej organizowanych przez szkołę, będzie liczona tak jak dla pracownika, którego dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 250% minimalnego wynagrodzenia. 12. Podstawę do przyznania świadczenia z uwagi na sytuację losową stanowi wniosek osoby uprawnionej zawierający uzasadnienie wyjątkowej sytuacji losowej oraz dokumenty potwierdzające (zaświadczenia odpowiednich służb) zdarzenia losowe: Strona 4

5 kradzież, pożar, wybuch gazu, wypadek, długotrwała choroba pracownika lub najbliższych członków jego rodziny, śmierć pracownika lub jego bliskiego członka rodziny albo inne nagłe zdarzenie. 1) Pomoc finansowa przyznawana jest w postaci bezzwrotnego świadczenia pieniężnego udzielanego w razie zdarzeń losowych. 2) Wysokość świadczenia z uwagi na sytuację losową wynosi do 200% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. 13. Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana w postaci bezzwrotnego świadczenia rzeczowego/pieniężnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie i jest przyznawana wówczas gdy nie przekracza 100 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, ustalonego w danym roku. Przyznana pomoc odpowiada wysokości świadczenia socjalnego ustalonego w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 14. Podstawę do przyznania świadczenia stanowi udokumentowany wniosek (załącznik nr 1) osoby uprawnionej: 1) znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej (niski dochód na osobę w rodzinie, wychowującej samotnie dzieci lub mającej dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają kosztownej opieki i leczenia, lub wychowującej dzieci częściowo lub całkowicie osierocone); 2) znajdującej się w okresowo trudnej sytuacji zdrowotnej potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim lub innymi dokumentami opisującymi przebieg choroby, dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki związane z leczeniem oryginały rachunków lub faktur; dokumentami poświadczającymi dochód w rodzinie. 15. Na wniosek, złożony zgodnie z par. 1 ust.4, każdej osoby uprawnionej, w miarę posiadania środków do dyspozycji Funduszu, dyrektor szkoły w porozumieniu z szkolnymi przedstawicielami związków zawodowych może przyznać świadczenie w postaci wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów, w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym. 1) Wysokość świadczenia w postaci wsparcia finansowego dla ogółu pracowników, emerytów i rencistów w związku ze zwiększonymi potrzebami ich i ich rodzin w okresie jesienno-zimowym uzależniona jest od możliwości Funduszu oraz dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie zgodnie z tabelą - załącznik nr 6. Wnioski o finansową zapomogę w okresie jesiennozimowym należy składać do końca listopada, każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a tym samym brane pod uwagę. 2) Pomoc rzeczowa lub finansowa dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu jest udzielana w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej lub bonów towarowych niepodlegających wymianie na pieniądze, uprawniających do zakupu towarów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 16. Każdorazowo w sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Strona 5

6 VII. Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe 1 1. Zwrotna pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana na każdy cel związany z poprawą sytuacji mieszkaniowej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2. Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu i nie może przekroczyć złotych. 3. Pożyczki są oprocentowane jednorazowo w wysokości 3% kwoty pożyczki rocznie rozłożonej na maximum 24 raty. 4. Wysokość pożyczki oraz ilości rat, w jakich pożyczka będzie spłacana, z uwzględnieniem ust. 2 i ust. 3, pożyczkobiorca określa we wniosku załącznik nr Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają wniosek załącznik nr 1. Pomoc na cele mieszkaniowe będzie udzielana zgodnie z kolejnością składanych wniosków w ramach posiadanych środków na rachunku Funduszu. 6. Osobom uprawnionym, zatrudnionym na czas określony, może zostać udzielona pożyczka na cele mieszkaniowe w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Pożyczka na cele mieszkaniowe musi być spłacona do końca trwania umowy o pracę. 7. Udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch pracowników szkoły zatrudnionych na czas nieokreślony i mających nie więcej niż dwa zobowiązania wobec Funduszu. 8. W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi solidarnie na poręczycieli. 9. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub rozwiązania umowy o pracę z winy pożyczkobiorcy, rozwiązania umowy o pracę na wniosek pożyczkobiorcy pożyczka podlega natychmiastowej spłacie. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w aneksie do umowy. 10. Kolejną pożyczkę można uzyskać po spłaceniu poprzedniej. 11. Przyznanie pożyczki są przekazywane na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. 12. Szczegółowe warunki przyznawania i spłat pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta między dyrektorem, a pożyczkobiorcą (wzór załącznik nr 3). 13. Zawieszenie spłaty pożyczki na okres do 3 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek pożyczkobiorcy. 14. Pożyczkę umarza się jedynie w wypadku śmierci pożyczkobiorcy. 15. Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w szkole. VIII. Postanowienia końcowe 1 1. Funduszem administruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności socjalnej. 2. Środki Funduszu gromadzone są na osobnym rachunku bankowym. 3. Równowartość dokonanych naliczeń odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu do dnia 30 września tego roku, z tym że do dnia 31 maja tego roku w wysokości co najmniej 75% odpisu, a do dnia 30 września pozostałą część. 4. Sposób wykorzystania dodatkowych (zwiększonych) środków oraz zagospodarowania niewykorzystanych środków proponuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu Strona 6

7 z przedstawicielami organizacji związkowych działających w szkole przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego dochodów i wydatków funduszu. 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Wnioski o udzielenie pomocy z ZFŚS wraz z załącznikami składa się w sekretariacie szkoły.. Wstępnej weryfikacji wniosków dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora. 7. W przypadkach zmiany miejsca zamieszkania, utrudniającej korzystanie ze świadczeń socjalnych, nauczyciele będący emerytami lub rencistami mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS za pomocą poczty polskiej lub kurierskiej. 8. Decyzje o przyznaniu świadczeń z ZFŚS podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu ze związkami. 9. W razie odmowy przyznania świadczenia uprawniony ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni. Rozpatrzenie odwołania następuje niezwłocznie po złożeniu odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania i utrzymaniu decyzji negatywnej decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach mgr inż. Ewa Jarosz Strona 7

8 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego: Regulamin został podpisany dnia r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach. Aneks nr 1 do regulaminu został podpisany dnia r. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach Strona 8

9 Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach uzgodniony z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność Regulamin został podpisany dnia r. przez Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Gliwicach Panią Marię Konar. Aneks nr 1 do regulaminu został podpisany dnia r.przez Przewodniczącą NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Gliwicach Panią Marię Konar. Strona 9

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS w ZSG w Gliwicach zgodny z ustalonym aneksem nr1 W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Wnioskodawca (uprawniony)... imię i nazwisko.. adres zamieszkania, telefon kontaktowy Proszę o przyznanie dla mnie*: o Dofinansowania do wakacji z ZFŚS, o świadczenia socjalnego w formie pieniężnej, o świadczenia socjalnego w formie rzeczowej, o świadczenia socjalnego w sytuacji losowej. o dofinansowanie zorganizowanego przez szkołę: o wypoczynku w formie turystyki grupowej, imprezy zbiorowej/integracyjnej pożyczki mieszkaniowej * należy podkreślić świadczenie, o które się staramy Uzasadnienie: **Proszę o udzielenie mi pożyczki mieszkaniowej w wysokości:.zł, słownie: którą spłacę w.ratach... data i ** Wypełniamy tylko w przypadku ubiegania się o pożyczkę mieszkaniową podpis wnioskodawcy Strona 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS w ZSG w Gliwicach zgodny z ustalonym aneksem nr1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI DOCHODU Niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto liczony z ostatnich trzech miesięcy*, mój i członków mojej rodziny: wyniósł...zł, słownie:..., Zgodnie z rozdz. IV ust.2 niniejszego regulaminu, w skład mojej rodziny wchodzą następujące osoby (należy podać ich imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, a w przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu należy podać dodatkowo datę urodzenia.): Średni dochód brutto na członka rodziny wynosi zatem ( średni miesięczny dochód brutto liczony z ostatnich trzech miesięcy* podzielony na ilość osób wchodzących w skład rodziny):..zł, słownie: Oświadczam że do ww. dochodów zostały wliczone wszystkie dochody moje oraz współmałżonka oraz każdego członka rodziny z każdego stosunku pracy, emerytury, działalności gospodarczej, zasiłku i innych źródeł. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej.... data i podpis wnioskodawcy * średni miesięczny dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy, to suma wszystkich dochodów brutto z trzech ostatnich miesięcy każdej osoby z rodziny wraz z wnioskodawcą i podzielony na trzy. Wyciąg z regulaminu ZFŚS 1 ust.5: Dyrektor szkoły może żądać od osoby składającej oświadczenie udokumentowania sposobu obliczania dochodu w rodzinie (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, zaświadczenia o dochodach współmałżonka, PIT-u rocznego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusy bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury renty lub zasiłku. przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.). Odmowa dostarczenia takich dokumentów skutkuje nieprzyznaniem świadczenia. Strona 11

12 Załącznik Nr 2 Informacja: o sytuacji rodzinnej/o sytuacji życiowej* Wnioskodawca (uprawniony)... Proszę o rozpatrzenie mojej prośby o świadczenie socjalne z powodu mojej sytuacji rodzinnej/sytuacji życiowej*: 1.Wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dzieci lub inne. 2. Trwałe inwalidztwo długotrwała choroba dotykająca uprawnionego. 3. Korzystanie z zasiłku bezrobotnego bądź utrata tego zasiłku przez współmałżonka uprawnionego. 4.Jesli występują inne sytuacje proszę je opisać. *-niepotrzebne skreślić.. Uzasadnienie prośba... data i podpis wnioskodawcy Strona 12

13 Załącznik Nr 3 U M O W A Nr... w sprawie udzielenia pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy:- Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach, zwanym dalej Pracodawcą, w imieniu którego działa Dyrektor, a panem/panią. -zamieszkałym w, ul...,. legitymującym się dowodem osobistym nr wydanym przez Prezydenta Miasta. zwanym dalej Pożyczkobiorcą, o treści następującej: 1 Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły w Gliwicach przyznaje się panu/pani.. pożyczkę w wysokości zł (słownie:..zł) na okres: od do.. 2 Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w skali roku od kwoty pożyczki. Kwota oprocentowania wynosi... zł (słownie:. złotych). 3 Pożyczka wraz z odsetkami wynosi.. zł i jest w całości zwrotna. Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli, będących pracownikami zatrudnionymi w szkole na czas nieokreślony. 4 Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w 3 umowy w.ratach miesięcznych, przy czym strony ustalają, że spłata rozpocznie się od. r. Pierwsza rata pożyczki wraz z odsetkami wynosi. zł, a następne wynosić będą po. zł każda. Termin spłaty ostatniej raty przypada na.r. 5 Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia nałożonych rat wraz z odsetkami określonymi w 4 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz z wszystkich innych przysługujących mu należności. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia nie pozwala na potrącenie należnych rat ze względu na kwotę wolną od potrąceń wynikającą z Kodeksu Pracy, pracownik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o indywidualnej spłacie pożyczki na konto szkoły. Strona 13

14 6 Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w całości w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego Pożyczkobiorcy lub rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z Pożyczkobiorcą z innych przyczyn pożyczkę należy spłacić na nowych warunkach uzgodnionych z Pracodawcą. Warunki te muszą być określone w aneksie do niniejszej umowy. Pożyczka zostaje umorzona jedynie w przypadku śmierci Pożyczkobiorcy. 7 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu ZFŚS, o którym mowa w 1 oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego. 8 Zgodnie z 3 niniejszej umowy Pożyczkobiorca proponuje na poręczycieli następujące osoby: zamieszkała w, ul..., legitymująca się dow. osobistym nr.. wydanym przez Prez. Miasta 2.. zamieszkały w, ul..., legitymujący się dow. osobistym nr. wydanym przez Prez. Miasta.. 9 Poręczyciele wymienieni w 8 niniejszej umowy zgodnie oświadczają, że: w razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie zobowiązani do pokrycia należnej Pracodawcy kwoty wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę. 1. podpis poręczyciela: 2. podpis poręczyciela: Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Szkoła... i jeden-pożyczkobiorca. Pożyczkobiorca: Dyrektor : Strona 14

15 Załącznik Nr 4 Preliminarz wydatków z ZFŚS na dany rok dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Podział Funduszu Świadczeń Socjalnych zostaje przedstawiony w następujący sposób: 35 % wysokości Funduszu socjalnego na dany rok jest przeznaczone na wypłacane świadczeń socjalnych z tytułu: bezzwrotnej pomocy w okresie jesienno-zimowej, trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej, 45% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i emerytów. 15% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na pożyczki mieszkaniowe. 5% wysokości Funduszu socjalnego na dany rok przeznacza się na dopłaty związane z wypoczynkiem w formie turystyki grupowej, imprez zbiorowych/integracyjnych. Tabela wysokości przyznanych świadczeń socjalnych. Tabela dofinansowania dla uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów. Dofinansowanie zgodnie z kryterium socjalnym 1.Wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Dochody na jednego członka w rodzinie do 75% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 76 % minimalnego wynagrodzenia - do 175% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 176 % minimalnego wynagrodzenia - do 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość podstawowego świadczenia 100 % 80 % 60% 10 % Dodatkowe informacje z załącznika nr 2: 1.Wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie dzieci, gospodarstwo jednoosobowe 2. Trwałe inwalidztwo długotrwała choroba dotykająca uprawnionego, 3. Korzystanie z zasiłku bezrobotnego bądź utrata tego zasiłku przez współmałżonka uprawnionego. Strona 15

16 Załącznik Nr 5 Przychody na jednego członka w rodzinie do 150% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 151% minimalnego wynagrodzenia - do 200% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość dopłaty 50 % dopłaty podstawowej 80 % dopłaty podstawowej 100 % dopłaty podstawowej Załącznik Nr 6 Dochody na jednego członka w rodzinie do 75% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 76 % minimalnego wynagrodzenia - do 175% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. od 176 % minimalnego wynagrodzenia - do 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Powyżej 250% minimalnego wynagrodzenia na jedną osobę w rodzinie. Wysokość podstawowego świadczenia 100 % 80 % 60% 10 % Strona 16

17 REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Ujednolicony tekst Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych, zgodnie z wprowadzonym aneksem nr 1 poprzez zarządzenie nr 27/13/14 z dnia r. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 został podpisany i uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZO w Gliwicach dnia r. oraz przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty dnia r. Strona 17

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r.

Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia r. Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 16.03.2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS, zwany też Funduszem), zwany dalej regulaminem, obowiązuje w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. I. Postanowienia ogólne Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZOLNEGO NR 3 W CZĘSTOCHOWIE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 8 W JAWORZNIE I. Postanowienia wstępne W Gimnazjum nr 8 w Jaworznie tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 1 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo