PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW M1 odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej M2 Konfigurowanie oraz obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej M3 Administrowanie systemami komputerowymi raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Technikum Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Tomasz Flaga, mgr inż. iotr Matuszewski, mgr inż. Sławomir Sarota, mgr Zbigniew Sobór Recenzenci: Konsultanci: mgr Sławomir Duch 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK TYFLOINFORMATYK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: matematyka i informatyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu TEHNIK TYFLOINFORMATYK uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu TEHNIK TYFLOINFORMATYK nie istnieje potrzeba wcześniejszego osiągania efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK Tyfloinformatyk to specjalista z zakresu technologii wspomagającej, czyli osoba, która ma wiedzę na temat aktualnego poziomu rozwoju tej technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające używanie komputera przez osoby niewidome i słabo widzące stanowią dziś bardzo silnie rozwijającą się dziedzinę informatyki, zwaną technologią wspomagającą. Składają się na nią programy udźwiękowiające oraz urządzenia brajlowskie, dzięki którym niewidomi użytkownicy pozyskują informacje z ekranu za pomocą słuchu i dotyku, co umożliwia im swobodną pracę w większości popularnych aplikacji, również w Internecie. Osoby słabo widzące mogą korzystać z programów powiększających ekran, a także z elektronicznych urządzeń powiększających dokumenty. Używając skanera oraz programów do optycznego rozpoznawania znaków, osoby z dysfunkcją wzroku są w stanie samodzielnie czytać zwykłe dokumenty drukowane. Używając odpowiedniego oprogramowania użytkownicy mogą tworzyć i odtwarzać dokumenty dźwiękowe, np. książki mówione. Istnieje też szeroka gama notatników brajlowskich, które osobie niewidomej zastępują tradycyjny brulion. Specjalne oprogramowanie może udźwiękowić telefon komórkowy. Dzięki drukarkom brajlowskim i programom do przygotowywania wydruków brajlowskich można tworzyć dokumenty drukowane alfabetem raille a oraz wypukłe grafiki. To wszystko sprawia, że komputer jest dla osoby niewidomej lub słabo widzącej nie tylko narzędziem pracy, ale pełni niezwykle ważną rolę rewalidacyjną; można rzec, że jest protezą wzroku. Rozległość zagadnień związanych z technologią wspomagającą i różnorodność stosowanego w jej ramach sprzętu i oprogramowania stwarza zapotrzebowanie na specjalistę w tej dziedzinie, czyli technika tyfloinformatyka. 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK Technik tyfloinformatyk może podjąć pracę jako osoba prowadząca szkolenie dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego. Szkoleń takich potrzebują zarówno osoby niewidome i słabo widzące, które zaczynają pracować na komputerze (uczniowie, studenci), jak i osoby pracujące na komputerze od dłuższego czasu, które straciły wzrok lub ich wzrok ulega pogorszeniu (pracownicy, emeryci). Należy dodać, że instytucje, które współfinansują sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku, często oferują swoim beneficjentom również finansowanie szkoleń z zakresu technologii wspomagającej. Technik tyfloinformatyk może też służyć pomocą pracodawcom przygotowującym stanowiska pracy dla osób z dysfunkcją wzroku, zwłaszcza w branżach skomputeryzowanych, takich jak np. telemarketing, biura czy urzędy. Może również współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi za edukację osób rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 niewidomych, takimi jak szkoły integracyjne (szkolenie uczniów i nauczycieli), czy wyższe uczelnie, które ostatnio dużą wagę przywiązują do zapewnienia niepełnosprawnym studentom odpowiednich warunków do nauki. Należy zwrócić uwagę, że absolwenci kierunków informatycznych studiów wyższych nie posiadają kwalifikacji w zakresie technologii wspomagającej, gdyż treści te są bardzo specjalistycznym wycinkiem wiedzy informatycznej. 10. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zarówno technik tyfloinformatyk, technik informatyk jak i technik teleinformatyk ma efekty kształcenia wspólne dla grupy zawodów, stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(E.b) oraz grupę efektów wspólnych dla wszystkich zawodów kształcących w technikum określone jako OMZ. Kwalifikacja E.11. E.12. E.13. E.14. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych rojektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Symbol zawodu Zawód Technik tyfloinformatyk Technik informatyk Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik informatyk 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TYFLOINFORMATYK Elementy wspólne KZ(E.b) OMZ KZ(E.b) OMZ OMZ KZ(E.b) OMZ KZ(E.b) Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 2) konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej; 3) prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik tyfloinformatyk: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(E.b) oraz OMZ efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: o E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 750 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik tyfloinformatyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji E.11. przeznaczono minimum 1080 godzin. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 270 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze modułowej Modułowe kształcenie zawodowe M1 odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej M2 Konfigurowanie oraz obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej M3 Administrowanie systemami komputerowymi Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego EGZAMIN OTWIERDZAJĄY IERWSZĄ KWALIFIKAJĘ E.11. ODYWA SIĘ OD KONIE IERWSZEGO SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 Wykaz jednostek modułowych dla zawodu technik tyfloinformatyk Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Nazwa modułu M1 odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej M2 Konfigurowanie oraz obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej M3 Administrowanie systemami komputerowymi Nazwa jednostki modułowej Liczba godzin przewidziana na moduł M1.J1 osługiwanie się językiem obcym 120 M1.J2 rowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej 60 M2.J1 isanie na klawiaturze 90 M2.J2 rzygotowanie komputera dla użytkownika niewidomego 240 M2.J3 rzygotowanie komputera dla użytkownika słabowidzącego 180 M2.J4 rzygotowanie wydruków wypukłych 120 M2.J5 Obsługiwanie i konfigurowanie urządzeń mówiących 90 M2.J6 rojektowanie stanowiska komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową M3.J1 Konfigurowanie systemów operacyjnych 310 M3.J2 Zarządzanie sieciami komputerowymi rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 Mapa dydaktyczna rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW W programie nauczania dla zawodu technik tyfloinformatyk zastosowano taksonomię celów A. Niemierko. Lista modułów z liczbą godzin M1 odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 180 godzin M2 Konfigurowanie oraz obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej 780 godzin M3 Administrowanie systemami komputerowymi 540 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 M1 odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej M1.J1 osługiwanie się językiem obcym M1.J2 rowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej M1.J1 osługiwanie się językiem obcym Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia JOZ(1)1. posłużyć się poprawnie kontekstem w zrozumieniu wypowiedzi z użyciem specjalistycznego słownictwa stosowanego w branży tyfloinformatycznej; JOZ(1)2. obsłużyć klienta w języku angielskim zgodnie z jego oczekiwaniami; JOZ(1)3. przeczytać i prawidłowo przetłumaczyć ofertę handlową dotyczącą informatycznych systemów komputerowych; JOZ(1)4. prawidłowo zredagować w języku angielskim korespondencję wysyłaną za pomocą poczty elektronicznej; JOZ(2)1. przeprowadzić rozmowę kontrahencką z klientem w języku angielskim z uwzględnieniem rodzaju proponowanych usług; JOZ(2)2. posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych technika tyfloinformatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii; D słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych, szczególnie dotyczące planowania pracy, obsługa klientów w języku angielskim, rozmowa kontrahencka, zastosowanie zwrotów grzecznościowych, wydawanie poleceń, negocjowanie warunków zakupu, porozumienie o współpracy, organizacja stanowiska pracy, korespondencja zawodowa w języku angielskim, informacje zawarte w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 JOZ(2)3. zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku angielskim; JOZ(2)4. wydać polecenia w języku angielskim dotyczące realizacji prac zawodowych zgodnie z zasadami gramatyki; JOZ(2)5. zastosować zwroty grzecznościowe w języku angielskim zgodnie z zasadami; źródła informacji o sprzęcie i urządzeniach, wiedza o sprzęcie i urządzeniach w zasobach internetowych, oferty szkoleniowe, JOZ(2)6. negocjować warunki zakupu określonego sprzętu w języku angielskim zgodnie z zasadami gramatyki i z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii; JOZ(2)7. opracować w języku angielskim porozumienie o współpracy z kontrahentem zgodnie z zasadami gramatyki; JOZ(3)1. przetłumaczyć na język angielski z zachowaniem podstawowych zasad gramatyki i ortografii, teksty zawodowe napisane w języku polskim; JOZ(3)2. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczną korespondencję dotycząca zamawianej usługi; JOZ(3)3. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące zasad obsługi urządzeń informatycznych; JOZ(3)4. przeczytać i przetłumaczyć anglojęzyczne instrukcje dotyczące stosowanego oprogramowania; JOZ(4)1. porozumieć się z uczestnikami procesu pracy w języku angielskim wykorzystując słownictwo zawodowe; JOZ(4)2. przekazać w języku angielskim informacje dotyczące wykonywanych prac zgodnie z zasadami gramatyki; D JOZ(4)3. słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku angielskim kontrahentów zgodnie z zasadami aktywnego słuchania; JOZ(4)4. porozumieć się z zespołem współpracowników poprawnie w języku angielskim zgodnie z zasadami; JOZ(4)5. zredagować notatkę w języku angielskim z tekstu zawodowego słuchanego i czytanego; D JOZ(5)1. skorzystać z anglojęzycznych zasobów Internetu związanych z tematyką zawodową; JOZ(5)2. dokonać analizy informacji zawartych w anglojęzycznej dokumentacji technicznej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 JOZ(5)3. wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące sprzętu i urządzeń informatycznych; JOZ (5)4. skorzystać z anglojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu D ofert szkoleniowych; JOZ (5)5. zgromadzić i przetłumaczyć poprawnie oferty szkoleniowe dla branży tyfloinformatycznej. lanowane zadania (ćwiczenia) Zadanie1: Zaplanuj i przeprowadź rozmowę kontrahencką w języku angielskim dotyczącą zaprojektowania i przygotowania zestawu komputerowego dla użytkownika niewidomego. Zadanie może być wykonywane w parach. Zadanie2: Korzystając z anglojęzycznych zasobów Internetu wyszukaj informacje o drukarkach brajlowskich wyposażonych w port sieciowy T/I. Sporządź trzy warianty ofertowe dla kontrahenta. Zadanie może być wykonywane w parach lub indywidualnie. Zadanie3: Wyszukaj i przetłumacz dwie anglojęzyczne oferty szkoleniowe dotyczące obsługi programów udźwiękowiających. Zadanie należy wykonać indywidualnie. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni tyfloinformatycznej. Środki dydaktyczne Komputer z oprogramowaniem biurowym oraz dostępem do Internetu (jedno stanowisko dla jednego ucznia). Urządzenia multimedialne. Słowniki. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika tyfloinformatyka. W jednostce modułowej powinny być kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji z zakresu narzędzi i urządzeń związanych z typowymi czynnościami zawodowymi, porozumiewania się w języku angielskim z kontrahentami i pracownikami. Jednostka modułowa m1.j1 wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, dyskusji dydaktycznej. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo. Zajęcia należy prowadzić w grupach do 9 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się wykorzystanie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów pisemnych, karty obserwacji pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów: Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 M1.J2 rowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia DG(1)1 rozróżniać podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki rynkowej; DG(1)2 zdefiniować pojęcia: działalność gospodarcza, osobowość prawna, własność prywatna; DG(1)3 scharakteryzować pojęcia mikroprzedsiębiorca, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo; DG(2)1 zanalizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(2)4 zidentyfikować przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3)1 zidentyfikować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży komputerowej; DG(3)2 zanalizować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży komputerowej; DG(8)3 zidentyfikować przepisy dotyczące obrotu i przechowywania dokumentów w przedsiębiorstwie; DG(2)5 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3)3 przewidywać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej; -podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, -rodzaje i charakterystyka aktów prawnych regulujących A D A A prowadzenie działalności gospodarczej, -obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników, -obowiązki przedsiębiorcy w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej i ubezpieczeń, -charakterystyka branży informatycznej pod kątem przepisów prawa GIODO, recycling, licencja, certyfikaty E, -odpowiedzialność karno-skarbowa przedsiębiorcy, - podstawowe pojęcia dotyczące H i pierwszej pomocy, - podstawowe pojęcia dotyczące ergonomii, -etyka w biznesie, -rodzaje strategii zarządzania przedsiębiorstwem, -formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności D gospodarczej, -struktury dystrybucji towarów i usług oraz autoryzacja serwisu, -formy ewidencji działalności gospodarczej, A D -formy i rodzaje wspierania innowacji, -metody analizy konkurencji, -analiza SWOT, -struktura i formy biznes planu, -formy dofinansowania działalności gospodarczej, -struktura wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 H(2)1. rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H(2)2. rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce. DG(7)1 zaplanować strategię własnej działalności gospodarczej; D DG(4)1 scharakteryzować formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; DG(6)1 zdefiniować pojęcia: inkubator przedsiębiorczości, venture capital, franszczyzna, faktoring; DG(7)2 wybrać odpowiednią do zamierzonego przedsięwzięcia formę opodatkowania działalności gospodarczej; DG(4)2 zidentyfikować przedsiębiorstwa i instytucje występujące na rynku i powiązania między nimi; DG(5)1 dokonać analizy konkurencji; D DG(5)2 sporządzić analizę SWOT prowadzonej działalności gospodarczej; DG(5). zaplanować rozwój działalności gospodarczej; D DG(10)2 zanalizować potrzeby rynku w zakresie oferty własnej działalności gospodarczej; DG(11)4 zidentyfikować formy pozyskiwania kapitału oraz kredytowania działalności gospodarczej; DG(10)3 dobierać rodzaj reklamy właściwy dla realizacji określonych celów; DG(7)3 sporządzić biznesplan dla wybranej działalności gospodarczej; DG(7)5 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej; DG(7)4 sporządzić wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej; H(3)1. Określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; H(3)2. Określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; A A D D A -harmonogram zakładania własnej firmy (krok po kroku), - rodzaje druków niezbędnych do zakładania działalności gospodarczej i zasady ich wypełniania, -przepisy H dla pracownika i pracodawcy, -metody elektronicznej weryfikacji tożsamości, -e-ua, -e-deklaracje, -rodzaje urządzeń biurowych i ich obsługa, -programy magazynowe, fakturujące i księgowe, -obsługa elektroniczna ZUS (łatnik), -wzory pism i umów, -KiR, -klasyfikacja kosztów, -analiza i optymalizacja kosztów w firmie, -obliczanie dochodu, -obliczanie podatku dochodowego i VAT, -rodzaje i zasady naliczania akcyzy, -zasady polityki ochrony danych osobowych, -zasady negocjacji handlowych, -zasady współpracy z kontrahentami (kredyt kupiecki itp.), -zasady marketing-mix, - rodzaje promocji i reklamy, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 DG(9)2 zdefiniować pojęcia: profil zaufany, podpis elektroniczny; A DG(9)1 skorzystać z elektronicznych usług administracji publicznej (e-ua, e-deklaracje); DG(9)3 obsługiwać biurowe urządzenia techniczne; DG(9)4 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie handlowej i usługowej działalności gospodarczej; DG(8)1 zidentyfikować zasady prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą; A DG(8)2 sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(11)1 zidentyfikować składniki kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; A DG(11)2 określić wpływ kosztów i przychodów na wynik finansowy działalności gospodarczej; DG(11)3 zastosować zasady optymalizacji kosztów i przychodów; DG(7)6 sporządzić dokumenty niezbędne do ewidencjonowania i rozliczania działalności gospodarczej; DG(2)2 sporządzać umowy o pracę, zlecenie oraz o dzieło; DG(2)3. stworzyć wewnętrzne procedury polityki ochrony danych osobowych; DG(6)2 zorganizować współpracę z kontrahentami w zakresie zaopatrzenia dystrybucji i serwisu; DG(6)3 dobierać partnerów handlowych i finansowych według oferty warunków współpracy. DG(10)1 zastosować zasady marketing-mix; DG(10)4 zaplanować budżet na marketing i reklamę własnej działalności gospodarczej. lanowane zadania (ćwiczenia) Zadanie1: Na podstawie analizy załączonych aktów prawnych odpowiedz na następujące pytania: 1. Jakie podstawowe elementy powinien zawierać druk faktury VAT? 2. W jakich przypadkach przedsiębiorca zobowiązany jest do zakupu kasy fiskalnej? 3. Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT? D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 Zadanie może być wykonywane w grupach lub indywidualnie. Zadanie2: Opracuj analizę SWOT zaplanowanej działalności gospodarczej korzystając z dołączonej instrukcji. Na podstawie wyników analizy sporządź listę wniosków określających strategię działania i rozwoju firmy. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania na forum klasy. o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta dotycząca zaproponowanych wniosków z analizy SWOT. Zadanie 3: Opracuj zbiór procedur dotyczących bezpieczeństwa elektronicznych danych osobowych na stanowisku komputerowym. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania. o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji i ustalenia wspólnych procedur zgodnych z prawem. Zadanie 4: Opracuj projekt działań w zakresie reklamy dowolnej firmy z branży informatycznej na rynku lokalnym z zastosowaniem dostępnych technik marketingowych. Zadanie powinno być wykonywane w grupach pod kierunkiem wybranego lidera. Grupy powinny zaprezentować swoje opracowania. o prezentacji, powinna być przeprowadzona dyskusja pod kierunkiem nauczyciela lub eksperta w celu zweryfikowania przedstawionych propozycji. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Środki dydaktyczne W pracowni, w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy, druki umów, deklaracje podatkowe oraz książki do ewidencji działalności gospodarczej, przykłady biznesplanów i innych dokumentów planistycznych w formie drukowanej lub elektronicznej. Komputery z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Komputer (notebook) dla nauczyciela i projektor multimedialny. Zestawy ćwiczeń dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne Do metod wykorzystywanych w tej jednostce modułowej zaliczamy metody podające (opis, pogadanka, pokaz), problemowe oraz praktyczne (ćwiczenia, projekty). Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach i indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się odpowiedzi ustne, sprawdziany pisemne (np. test wielokrotnego wyboru) oraz testy praktyczne. onadto ważnym elementem jest zastosowanie przynajmniej jednego projektu w realizacji treści tej jednostki modułowej. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 M2 Konfigurowanie oraz obsługa urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej M2.J1 isanie na klawiaturze M2.J2 rzygotowanie komputera dla użytkownika niewidomego M2.J3 rzygotowanie komputera dla użytkownika słabowidzącego M2.J4 rzygotowanie wydruków wypukłych M2.J5 Obsługiwanie i konfigurowanie urządzeń mówiących M2.J6 rojektowanie stanowiska komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością wzrokową M2.J1 isanie na klawiaturze Uszczegółowione efekty kształcenia Materiał kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KS(3)1. przewidzieć skutki wydawania poleceń w systemie operacyjnym i programach D użytkowych KS(3)2. przewidzieć skutki konfiguracji urządzeń i oprogramowania D KS(6)1. zaktualizować wiedzę zawodową KS(6)2. doskonalić umiejętności zawodowe E.11.1(1)1. określić partie klawiszy dla poszczególnych palców E.11.1(1)5. zastosować zasady wprowadzania kombinacji klawiszy E.11.1(1)6. wprowadzić tekst do edytora tekstu metodą bezwzrokowego pisania E.11.1(1)7. zastosować opcje ułatwień dostępu do klawiatury (np. Klawisze Trwałe) E.11.1(2)1. posłużyć się systemem operacyjnym bez urządzeń wskazujących Układ palców na klawiaturze Funkcje klawiszy Skróty klawiaturowe Metoda mnemotechniczna Znaki diakrytyczne Opcje ułatwień dostępu do klawiatury Obsługa systemu operacyjnego bez urządzeń wskazujących yfry i symbole rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 E.11.1(2)2. posłużyć się programami do nauki bezwzrokowej metody pisania na klawiaturze Znaki interpunkcyjne bez urządzeń wskazujących ozycjonowanie interpunkcji E.11.1(6)1. określić zasady czytania menu przez screenreadery Rytm pisania E.11.1(6)2. określić zasady czytania okien dialogowych przez screenreadery Funkcje klawiszy modyfikujących E.11.1(6)3. określić zasady ogłaszania interpunkcji przez screenreadery Skróty klawiaturowe E.11.1(6)4. określić zasady ogłaszania wielkich liter przez screenreadery Korekta błędów Zasady ogłaszania informacji z ekranu przez screenreadery Zasady czytania menu Zasady czytania okien dialogowych lanowane zadania Wprowadź tekst do edytora używając bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Omów zasady nawigacji po oknach dialogowych przy pomocy klawiatury. Dokonaj zmian konfiguracji programu (wyłącznie za pomocą klawiatury), ustawiając opcje według załączonej listy. Udokumentuj swoją pracę odpowiednimi zrzutami ekranowymi. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia z jednostki modułowej isanie na klawiaturze powinny się odbywać w pracowni komputerowej. Środki dydaktyczne Do prowadzenia zajęć niezbędne będą zestawy komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w pakiet biurowy. Zalecane metody dydaktyczne odstawową metodą jest metoda praktyczna (ćwiczenia przedmiotowe), która jest jedynym sposobem na skuteczne opanowanie bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Formy organizacyjne Zajęcia powinny odbywać się w grupach maksymalnie 9-osobowych. Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć powinno odbywać się systematycznie podczas realizacji programu. odstawowym kryterium oceniania osiągnięć edukacyjnych jest dokładność i szybkość w posługiwaniu się klawiaturą za pomocą bezwzrokowej metody 10-palcowej pisania na klawiaturze. Metodami sprawdzania efektów kształcenia powinny być: odpowiedzi ustne (funkcje klawiszy, zasady czytania menu i okien dialogowych), praktyczne testy klawiatury (można wykorzystać wyniki generowane przez programy do nauki klawiatury). Uczniowie pracują przy komputerach z odłączonymi urządzeniami wskazującymi, dokumentując pracę zrzutami ekranowymi. Formy indywidualizacji pracy uczniów Komputery powinny być wyposażone w oprogramowanie wspomagające, odpowiednie do rodzaju dysfunkcji wzroku uczniów. Nauczyciele przygotowujący materiały dydaktyczne powinni mieć na uwadze konieczność przygotowania ich w formie brajlowskiej, w powiększonym druku lub w formie plików dźwiękowych. Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie słabowidzący nie korzystali ze wzroku podczas pisania na klawiaturze. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r.

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ i U z dnia 22.05.2012r. PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: SPIRALNY 3. PROGRAM TECHNIK INFORMATYK z KOWEZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU KELNER 513101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 312[03]/T,SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK TYFLOINFORMATYK 312[03] Warszawa 2010 Autorzy: mgr Tomasz Flaga mgr inŝ. Piotr Matuszewski

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo