KROK PO KROKU do własnej firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KROK PO KROKU do własnej firmy"

Transkrypt

1 KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina Szalewska Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urząd Miasta Poznania Poznań, październik 2014r. Agenda 1. WŁASNA FIRMA czyli co warto wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej? 2. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej krok po kroku. 4. Podatki i ubezpieczenia społeczne. 5. Spółki prawa handlowego charakterystyka i porównanie. 6. Wsparcie dla MSP, źródła finansowania działalności gospodarczej.

2 Litera prawa Czym jest działalno alność gospodarcza? Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z2007, Nr 155, poz z późn. zm.), działalnością gospodarcząjest zarobkowa działalnośćwytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie iwydobywaniekopalin ze złóż, a także działalnośćzawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność wykonywana osobiście działalnośćwykonywana w oparciu o umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług. Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście - jaka jest różnica? Formy prawne Art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczejwskazuje, iż przedsiębiorcąjest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolnośćprawną, wykonująca we własnym imieniu działalnośćgospodarczą, która przed rozpoczęciem jej wykonywania musi zgłosić wpis do właściwego rejestru.

3 Formy prawne Odnosząc siędo trzech wspomnianych kategoriiprzedsiębiorców, można wymienićnastępujące formy prowadzenia działalności gospodarczej: I. jednoosobowa działalność osoby fizycznej(indywidualna działalność gospodarcza), II. osoba prawna (spółki kapitałowe podstawowąwartościąspółki jest kapitał): - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(spółka z o.o.) - spółka akcyjna (SA) III. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (spółki osobowe dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy): - spółka cywilna, - spółka jawna, - spółka partnerska, - spółka komandytowa, - spółka komandytowo-akcyjna. Formy prawne liczebność Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów, popularność poszczególnych form prawnych przedstawia się następująco: - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 83,6% -spółki cywilne -7,98% - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 7,02% -spółki jawne 0,93% -spółki akcyjne 0,26% - spółki komandytowe 0,15% - spółki partnerskie 0,04% - spółki komandytowo-akcyjne 0,02% wszystkich zarejestrowanych spółek handlowych, cywilnych i osób fizycznych. Podstawa prawna Jednoosobowa działalnośćosoby fizycznej oraz spółka cywilna uregulowane sąw Kodeksie cywilnymz 1964r. (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), pozostałe spółki (prawa handlowego) w Kodeksie spółek handlowych z 2000r. (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz z późn. zm.).

4 Podstawa prawna Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie działalności gospodarczej są: Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007, Nr 155, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001, Nr 17, poz. 209 z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeńspołecznych Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Rejestry przedsiębiorc biorców CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - prowadzona przez Ministra Gospodarki - ewidencja firm jednoosobowych i wspólników spółek cywilnych KRAJOWY REJESTR SĄDOWY -prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości -rejestr spółek prawa handlowego, ale równieżfundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw zagranicznych Indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna

5 Zakładanie adanie działalno alności gospodarczej - od 1 stycznia 2012 roku CEIDG-1 Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełniany on-linena stronie Ministerstwa Gospodarki lub w urzędzie gminy/miasta Ponadto, przedsiębiorca: - musi odwiedzićzakład UbezpieczeńSpołecznych, - musi odwiedzić Urząd Skarbowy w sytuacji kiedy będzie płatnikiem podatku VAT lub chciałby wybrać kartę podatkową jako formę opodatkowania w innych przypadkach wystarczy wypełnienie wniosku CEIDG-1, - w zależności od charakteru działalności może być zobowiązany do odwiedzenia innych urzędów/instytucji (tzw. działalność reglamentowana) Zakładanie adanie działalno alności gospodarczej w praktyce CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ stanowiący jednocześnie: - wniosek o wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki), - wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON Urząd Statystyczny), - zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP urząd skarbowy), - zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeńspołecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS) Krok 1 wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki) za pośrednictwem gminy złożenie wniosku CEIDG-1: osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy, listownie (podpis na wniosku potwierdzony przez notariusza), załączniki - dokument tożsamości opłata brak

6 Krok 1 wpis do CEIDG (Ministerstwo Gospodarki) za pośrednictwem strony internetowej Złożenie wniosku o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznegodostępnego: -na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), -na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl), -na stronie PojedyńczegoPunktu Kontaktowego (www.eu-go.gov.pl). Podstawądo złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku, za pomocą: - podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym, -nieodpłatnego profilu zaufaniana platformie epuap, który dostępny jest od 9 czerwca 2011r.

7

8 Krok 1 Wniosek CEIDG-1 firma przedsiębiorcy (nazwa przedsiębiorstwa), zakład główny (siedziba firmy) i inne miejsca wykonywania działalności gospodarczej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), ubezpieczenia społeczne kwestie podatkowe pełnomocnictwo konto bankowe zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gosp., wykreślenie wpisu z CEIDG Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) Dział 31 Produkcja mebli Dział 32 Pozostała produkcja wyrobów Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana(import-eksport) Z Sprzedażdetaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedażdetaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z Pozostała sprzedażdetaliczna prowadzona poza sieciąsklepową, straganami i targowiskami Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność agencji reklamowych Metainformacje Klasyfikacje PKD 2007 Wyszukiwarka

9 Krok 2 ubezpieczenia (ZUS lub KRUS) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia dział. gosp. jeśli prowadzenie działalności gospodarczej będzie jedynym tytułem do ubezpieczeńspołecznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia formularza ZUS ZUA. jeśli przedsiębiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i będzie spełniał warunki do podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, składa formularz ZUS ZZA. zgłoszenie pracownika (formularz ZUS ZUA) bezpośrednio we właściwej jednostce ZUS (7 dni od daty zatrudnienia) niezbędne dokumenty: dokument tożsamości opłaty -brak obowiązki ubezpieczonego: wpłata co miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), zdrowotne i Fundusz Pracy; kwoty składek stanowią procent od dochodów / podstawy Ubezpieczenia społeczne (ZUS) Składki ubezpieczeniowe osób prowadzących działalność gospodarczą w 2014 roku Składki zwykłe Składki z ulgą Ubezpieczenia społeczne 31,64% podstawa: 2247,60 zł podstawa: 504,00 zł Emerytalne 19,52% 438,73zł 98,38zł Rentowe 8,00% 179,81zł 40,32zł chorobowe 2,45% 55,07zł 12,35zł wypadkowe 1,93% 43,38zł 9,73zł razem ubezpieczenia społeczne 716,99zł 160,78zł Ubezpieczenia zdrowotne 9% podstawa: 3004,48zł zdrowotne (7,75% + 1,25%) 270,40zł 270,40zł Fundusz Pracy 2,45% podstawa: 2247,60 zł składka na FP 2,45% 55,07zł --- razem składki ZUS: 1 042,46 zł 431,18 zł Prawo do preferencyjnych składek dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej i spełniają poniższe warunki: nie prowadząlub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziły pozarolniczej działalności nie wykonujądziałalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej mogą skorzystać z możliwości opłacania składek na preferencyjnych zasadach, tj. od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

10 Prawo do preferencyjnych składek dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza a umowa o pracę przedsiębiorca podlega z działalności gospodarczej tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (formularz ZZA) jeżeli z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie co najmniejminimalne (obecnie 1680 zł) przedsiębiorca podlega obowiązkowo z działalności gospodarczej ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (formularz ZUA) jeżeli z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie niższe niżminimalne (obecnie 1680 zł) Prawo do preferencyjnych składek dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza a umowa zlecenie przedsiębiorca ma prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeńspołecznych (z działalności lub umowy zlecenia) jeżeli przychód z umowy zlecenia jest równy lub wyższyod obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności jeżeli przychód z umowy zlecenia jest niższy od obowiązującej tę osobęnajniższej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Krok 2 ubezpieczenia społeczne (ZUS) Terminy do 10. dnia następnego miesiąca -jeżeli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie do 15. dnia następnego miesiąca -w pozostałych przypadkach (np. w przypadku opłacania składek za siebie oraz osobęwspółpracującąlub za pracowników/zleceniobiorców). Dokumenty rozliczeniowe: po zakończonym miesiącu płatnik ma obowiązek przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe: deklarację rozliczeniową ZUS DRA imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA/RZA/RSA Uwaga!Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym zadeklarowały do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne kwotęw wysokości najniższych podstaw wymiaru składek i nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

11 Krok 3 podatki (Urząd d Skarbowy) rejestracja/aktualizacja NIP (za pośrednictwem CEIDG-1) wybór formy opodatkowania spośród poniższych (za pośrednictwem CEIDG-1): (1) zasady ogólne(skala podatkowa 18%, 32% lub jednolita 19% stawka podatku), (2) ryczałt ewidencjonowany, (3) karta podatkowa. rodzaje księgowości (za pośrednictwem CEIDG-1): (1) na zasadach ogólnych: podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księga rachunkowa (handlowa), (2) ryczałt ewidencjonowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) (3) karta podatkowa podatek od towarów i usług (podatek VAT) rejestracja osobiście w urzędzie skarbowym! Krok 3 podatki formy opodatkowania Krok 3 podatki formy opodatkowania Zasady ogólne skala podatkowa 18%, 32% podatek PIT płacony jest od faktycznie uzyskanego dochodu (tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania) ewidencja: księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe skala podatkowa na 2014r.: dochód do ,00 zł 18%, dochód powyżej ,00 zł ,02 zł+ 32% nadwyżki ponad ,00 zł przedsiębiorca samodzielnie oblicza miesięcznąlub kwartalnązaliczkęna podatek i wpłaca jądo urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji można rozliczaćsięwspólnie z małżonkiem oraz korzystaćz ulg podatkowych

12 Krok 3 podatki formy opodatkowania Zasady ogólne jednolita 19% stawka podatku podatek PIT płacony jest od faktycznie uzyskanego dochodu podatek naliczany jest niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu ewidencja: księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe przedsiębiorca samodzielnie oblicza miesięcznąlub kwartalnązaliczkęna podatek i wpłaca jądo urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji nie można rozliczaćsięwspólnie z małżonkiem oraz korzystaćz ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą; można od dochodu odliczyćzapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki Krok 3 podatki formy opodatkowania Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego podatek PIT obliczanyjest od przychodu ewidencja: przychodów z prowadzonej działalności nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ryczałtu; ryczałtunie można wybrać w przypadku prowadzenia np. apteki, lombardu czy kantoru aby w 2014r. wybraćryczałt, przychód osiągnięty w 2013r. nie może przekraczać ,00 zł wysokośćstawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności (od 3% do 20%) nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem ale można skorzystać z części ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej można od przychodu odliczyćzapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki Krok 3 podatki formy opodatkowania Karta podatkowa przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terenie RP wysokośćpodatku uzależniona jest od rodzaju i zakresu działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność(nie zależy więc ani od wysokości uzyskanego przychodu ani od dochodu z działalności) decyzjęustalającąwysokośćpodatku na dany rok wydaje naczelnik urzędu skarbowego indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy ustalonąprzez naczelnika urzędu skarbowego kwotępodatku można pomniejszyćo zapłaconąskładkęna ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, nie można skorzystać z żadnych innych odliczeń czy ulg podatkowych podatek wpłaca sięna rachunek lub w kasie urzędu skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły

13 Krok 3 podatki - VAT (Urząd d Skarbowy) ew. rejestracja na potrzeby rozliczania podatku VAT w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanie dotyczy sprzedaży towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także eksportu i importu, zgłoszenie rejestracyjne- druk VAT-R, opłata -170 PLN termin -przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT podstawowa stawka VAT 23% (inne: 8%, 5%, 0%) zwolnienia VAT art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług Krok 4 pieczątka każdy przedsiębiorca może posiadać pieczątkę firmową pieczątka firmy powinna zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz dodatkową nazwę w przypadku jej posiadania) - dane teleadresowe firmy -NIP - REGON (od 31 marca 2009r. nie jest obowiązkowy) pieczątka firmy jest niezbędna przy zakładaniu rachunku bankowego Krok 5 konto bankowe Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: stronątransakcji, z której wynika płatnośćjest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych (ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji)

14 Krok 5 konto bankowe Najczęściej wymagane przez banki dokumenty: wpis do CEIDG (wydruk z CEIDG nie wymagający podpisów), dokument tożsamości, pieczątka (w zależności od banku), w przypadku spółek cywilnych: j.w. + umowa spółki UWAGA:o założeniu konta firmowego należy poinformowaćurząd Skarbowy i ZUS za pośrednictwem wniosku CEIDG-1! Krok 6 (opcjonalny) działalno alność reglamentowana Reglamentacja oznacza, że nie można podjąć działalności gospodarczej, jeżeli nie zostaną spełnione przewidziane prawem szczególne jej warunki, tj. dopóki nie uzyska się: koncesji, zezwolenia, zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej Uwaga!W Polsce obowiązki te dotycząponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Pomocne strony internetowe ceidg.gov.pl Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gosp. epuap.gov.pl - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej eu-go.gov.pl Pojedyńczy Punkt Kontaktowy stat.gov.pl Urząd Statystyczny / Polska Klasyfikacja Działalności zus.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów / podatki

15 Spółki prawa handlowego: - spółki osobowe - spółki kapitałowe Spółki osobowe dominującą pozycję w tych spółkach mają wspólnicy: spółka cywilna spółka jawna spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe podstawową wartością spółki jest kapitał: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(spółka z o.o.) spółka akcyjna(sa)

16 Spółki osobowe a kapitałowe Podstawowe podobieństwo: Spółki osobowe i kapitałowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągaćzobowiązania, pozywaći byćpozywanymi. Podstawowa różnica: Zasadniczą różnicą miedzy spółkami osobowymi i kapitałowymi jest to, że spółki osobowe nie posiadająosobowości prawnej, natomiast spółki kapitałowe uzyskują taką osobowość z chwilą wpisu do rejestru. Spółki osobowe a kapitałowe To, że spółki osobowe nie mają osobowości prawnej oznacza, że pozywając taki podmiot w rzeczywistości pozywamy jej wspólników. Podstawę ich istnienia i działalności stanowią wspólnicy, skład osobowy takich spółek ma zatem cechętrwałości, zaśistotnego znaczenia nabierająosobiste cechy wspólników. Z kolei, spółki kapitałowe opierająswojądziałalnośćnie na wspólnikach, a na kapitale (może to być majątek spółki). Oznacza to, że skład osobowy w takich spółkach jest zmienny a cechy osobiste poszczególnych wspólników dla działalności spółki są bez znaczenia. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki pośrednio, poprzez wybrane organy. Spółki kapitałowe są odrębnymi od wspólników osobami prawnymi, ich majątek jest ich majątkiem "własnym", a nie wspólników. Same teżodpowiadająza swoje zobowiązania. Determinanty decyzji o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej skala zaplanowanego przedsięwzięcia gospodarczego, rodzaj branży i popyt na planowane produkty/usługi na danym rynku, wielkość zaangażowania kreującego podmiot gospodarczy w interesy firmy liczba wspólników wysokość kapitału (możliwości inwestycyjne właściciela firmy), wielkość ryzyka związanego z działalnością i odpowiedzialność za zobowiązania firmy, koszty uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej czas, który zamierzamy poświęcić na organizację przedsiębiorstwa forma zawarcia umowy (w przypadku spółek) obciążenia fiskalne (podatkowe) i wymóg prowadzenia pełnej księgowości

17 Spółki osobowe Spółka cywilna w konstrukcji prawnej jest to forma bardzo zbliżona do jednoosobowej działalności osoby fizycznej, spółkę cywilną stanowi kilka lub więcej osób fizycznych (minimum dwie osoby), które zwą się wspólnikami i są sygnatariuszami umowy spółki, przez umowęspółki cywilnej wspólnicy zobowiązująsiędążyćdo osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (przepisy nie wskazują minimalnego majątku, niezbędnego dla założenia spółki cywilnej), wkłady wniesione przez wspólników oraz dochody uzyskiwane przez spółkęw czasie jej trwania sąmajątkiem wspólnym, możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania, Spółka cywilna do zawarcia umowy spółki cywilnej dochodzi w formie pisemnej, nie ma jednak konieczności sporządzania aktu notarialnego, jak to jest w przypadku innych spółek (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), podejmując działalnośćgospodarcząw tej formie należy pamiętać, że wniosek o wpis do CEIDG składa każdy ze wspólników z osobna (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcąjest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka), o ile jednak każdy ze wspólników spółki posiada odrębny wpis do CEIDG, o tyle oznaczenie w systemie REGON posiada już spółka cywilna, podobnie jak i swój odrębny od wspólników numer NIP w systemie identyfikacji podatników.

18 Spółka jawna spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, firma spółki jawnej musi zawierać co najmniej jedno nazwisko wspólnika oraz oznaczenie spółka jawna, umowa forma pisemna pod rygorem nieważności, nie ma osobowości prawnej, powstaje z dniem rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę(ograniczenia mogą wynikać z postanowień umowy spółki, ograniczenie nie ma skutku wobec osób trzecich), wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką, może być zawarta na czas oznaczony, np. na czas wykonywania konkretnego zadania, Spółka jawna odpowiedzialność wspólnika jest subsydiarna, tzn. że wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólników, gdy egzekucja z majątku spółki okaże siębezskuteczna, wspólnik nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z prowadzeniem spółki, podatki płacą wszyscy wspólnicy, zakaz prowadzenia przez wspólników działalności konkurencyjnej, istnieje możliwość wystąpienia wspólnika ze spółki, rozwiązanie spółki wymaga uchwały wspólników - przesłanki określone są w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, likwidacja spółki przez likwidatorów i wykreślenie spółki z rejestru. Spółka partnerska spółka partnerska jest spółkązbliżonądo spółki jawnej, umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, jest spółkąosobowąutworzonąwyłącznie przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu, Partnerami w spółce mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.

19 Spółka partnerska do powstania spółki potrzebne jest zawarcie umowy spółki i dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, każdy ze wspólników odpowiada za swoje zobowiązania, co daje poczucie bezpieczeństwa ponoszenia odpowiedzialności tylko za własne działania, może prowadzić uproszczoną księgowość, spółka partnerska nie ma określonych wymagańkapitałowych (partnerzy nie musząwnosićżadnego wkładu pieniężnego ani rzeczowego w celu zawiązania spółki), możliwośćujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika, może być powołany Zarząd. Spółka komandytowa forma przejściowa między spółkami osobowymi (cywilna i jawna), a spółkami kapitałowymi (spółka z o.o., akcyjna), ułomna zdolnośćprawna -spółka ta nie ma osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, umowa spółki komandytowej w formie aktu notarialnego, spółka komandytowa powstaje z chwiląwpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jest spółkąosobowąmającąna celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własnąfirmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialnośćco najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona, Spółka komandytowa do prowadzenia spraw spółki uprawnieni i zobowiązani sątylko komplementariusze; komandytariusze nie mogą reprezentować spółki na zewnątrz, chyba że w ograniczonym zakresie jako pełnomocnicy lub prokurenci, komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialnośćbez ograniczeń). Odpowiedzialnośćkomplementariuszaza zobowiązania spółki została ukształtowana w analogiczny sposób jak odpowiedzialnośćwspólnika spółki jawnej. Komplementariuszreprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie zostałtego prawa pozbawiony. komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do określonej w umowie kwoty, tzw. sumy komandytowej, daje wkład, ale nie prowadzi spraw spółki; może reprezentowaćspółkę, ale tylko jako pełnomocnik.

20 Spółka komandytowo - akcyjna spółka komandytowo-akcyjna jest spółkąosobowąmającąna celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własnąfirmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, główną różnicą między spółką komandytową a komandytowoakcyjnąjest fakt nabywania kapitału przez emitowanie akcji. Poza tym wspólnicy pełniąrolęakcjonariuszy więc nie odpowiadająza zobowiązania spółki, do powstania spółki potrzebne jest: (1) podpisanie statutu spółki, (2) wniesienie kapitału, (3) dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka komandytowo - akcyjna wysoki kapitałzakładowy zł, duże koszty uruchomienia: rejestracja w KRS 500 zł, ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 500 zł, obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych, spółka komandytowo-akcyjna to najrzadziej spotykana forma prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim. Spółki kapitałowe

21 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka może byćutworzona przez jednąalbo więcej osób (z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, wspólnicy nie odpowiadająza zobowiązania spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowana, umowa spółki musi byćsporządzona w formie aktu notarialnego, wskazuje się w niej m.in. wspólników założycieli, spółka z ograniczonąodpowiedzialnościąwymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, do chwili wpisu spółki z ograniczonąodpowiedzialnościąw rejestrze przedsiębiorców KRS może ona działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw organizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością likwidacja przyczyny przewidziane w umowie spółki bądźustawie, zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego, wykreślenie spółki z rejestru po zakończeniu likwidacji, minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi zł; kapitałzakładowy jest kapitałem obrotowym, kapitałem zakładowym dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości, wartość udziału co najmniej 50 zł, kapitałmoże byćpokryty gotówką, bądź wkładem niepieniężnym - aportem, kapitał należy opłacić lub pokryć w całości przed rejestracją w rejestrze przedsiębiorców, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółce z o.o. występują organy spółki: obowiązkowo Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd, zaś Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna fakultatywnie (obowiązek powołania Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej istnieje przy kapitale zakładowym powyżej 500 tys. zł i liczbie wspólników powyżej 25 osób), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych lub pozasądowych spółki, członkowie zarządu mogą ponosić solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i w zakreślonym przez przepisy KSH terminie nie złożą oni wniosku o ogłoszenie upadłości.

22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały (w formie pisemnej, chyba że ustawa wymaga formy aktu notarialnego) w sprawach dot. spółki, przewidzianych dla Zgromadzenia Wspólników w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki, np. podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Spółka akcyjna spółka kapitałowa, posiadająca osobowość prawną, służy przede wszystkim realizacji dużych przedsięwzięć gospodarczych, może ją zawiązać jedna lub więcej osób, kapitałzakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje (papiery wartościowe) o równej wartości, które podlegają obrotowi (mogą być kupowane i sprzedawane) na giełdzie, w celu utworzenia spółki akcyjnej należy: (1) zawiązać umowę spółki, w tym sporządzićstatut spółki w formie aktu notarialnego i podpisać go, (2) wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego zł, (3) ustanowićzarząd i radęnadzorczą, (4) dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - opłaty rejestracyjne identyczne jak w przypadku spółki zo.o. Spółka akcyjna tym co odróżnia spółkęakcyjnąod spółki z o.o. jest większa anonimowośćakcjonariuszy (jest ich zazwyczaj znacznie więcej niż udziałowców w spółce z o.o.) oraz z reguły większa płynność i możliwośćzbycia akcji (odpowiednik udziału w spółce z o.o.). Jednocześnie, akcjonariusze spółki akcyjnej mają możliwość zaangażowania znacznego kapitału i podwyższenia go w drodze emisji akcji.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

StartUp! Krok po kroku do własnej firmy

StartUp! Krok po kroku do własnej firmy StartUp! Krok po kroku do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Agata Ocieczek, Karolina Szalewska Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo jest to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa charakteryzuje:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ usługa informacyjna (bezpłatna) OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na czym polega? konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.

1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8. SPIS TREŚCI: 1.SPÓŁKA JAWNA-CO TO JEST? 2.ZALETY 3.WADY 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA 5.UMOWA SPÓŁKI 6.FORMY OPODATKOWANIA 7.ETAPY REJESTROWANIA 8.ROZWIAZANIE SPÓŁKI Spółka jawna jest to osobowa spółka

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo