CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl"

Transkrypt

1 Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN X Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str W cyklu z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Bie uniu str Poznañski Fundusz Porêczeñ Kredytowych str CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str

2 2 A K T U A L N O S C I Konkurs promocyjny Wygrywa kto u ywa SGB Karta Kibica KKS Lech, to nie tylko wejœciówka na stadion. To tak e karta p³atnicza umo liwiaj¹ca wykonywanie wszelkich transakcji w sklepach, restauracjach, punktach us³ugowych czy bankomatach. Spó³dzielcza Grupa Bankowa, partner Lecha przygotowa³ specjaln¹ promocjê, podczas której wszystkie transakcje o wartoœci powy ej 10 z³ wykonane Kart¹ Kibica, wezm¹ udzia³ w konkursie. Na najbardziej aktywnych posiadaczy kart czekaj¹ atrakcyjne nagrody: iphony, ipody Nano oraz ipody Touch. Konkurs potrwa do 6 maja 2012 roku i podzielony jest na 3 dwutygodniowe etapy. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie wystarczy byæ posiadaczem Karty Kibica z aktywn¹ funkcj¹ p³atnicz¹. By j¹ aktywowaæ wystarczy zg³osiæ siê do Punktu Obs³ugi Klienta lub do dowolnej Kasy na terenie Stadionu. Szczegó³y na Konkurs promocyjny Warto p³aciæ kart¹ Nowa promocja SGB Warto p³aciæ kart¹ - dla wszystkich klientów, posiadaczy kart MasterCard i Maestro. Konkurs trwa od 9 kwietnia do 22 sierpnia br., ale promocyjny okres dokonywania transakcji za pomoc¹ kart MasterCard i Maestro zamyka siê w dniu 7 czerwca br. W promocji bior¹ udzia³ wszyscy klienci osoby fizyczne, posiadaj¹cy karty z logo Maestro i MasterCard. Konkursem objête s¹ transakcje bezgotówkowe o wartoœci powy ej 20 z³. Zwyciêzcy zostan¹ wy³onieni na podstawie zestawienia liczby i kwoty transakcji bezgotówkowych dokonywanych za pomoc¹ kart objêtych promocj¹. W konkursie wydanych zostanie 20 nagród o ³¹cznej wartoœci ponad 30 tys. z³otych, w tym 2 Vouchery wycieczkowe i 18 aparatów fotograficznych Canon Power Shot SX230 HS. Nagrody bêd¹ przyznawane w dwóch turach, po ka dym miesi¹cu trwania promocji. Szczegó³owe informacje na temat promocji mo na uzyskaæ w placówkach SGB wydaj¹cych karty MasterCard i Maestro.

3 SGB Rok spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowa³a rok 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci, który odbywa siê pod has³em Spó³dzielnie buduj¹ lepszy œwiat. To wielka szansa dla bankowoœci spó³dzielczej na przyci¹gniêcie nowych, przede wszystkim m³odych klientów. A K T U A L N O S C I 3 specjalnej rezolucji pañstwa cz³onkowskie ONZ uzna³y, e spó³dzielczy model przedsiêbiorczoœci jest kluczowym czynnikiem urzeczywistniania rozwoju gospodarczego i spo³ecznego, gdy w maksymalnym stopniu umo liwia ludziom partycypacjê w tym rozwoju zarówno w krajach rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê. Nie sposób odmówiæ tej diagnozie trafnoœci. Jednak sama rezolucja nie ma jeszcze mocy sprawczej. Mamy j¹ my. Czy ta idea rozszerzy zasiêg, czy stanie siê popularna? Mo e, ale zale y to od zaanga owania banków spó³dzielczych i konkretnych dzia³añ, które pod parasolem Roku spó³dzielczoœci podejmiemy. SGB-Bank S.A. i zrzeszone z nim Banki Spó³dzielcze chc¹ wykorzystaæ oenzetowsk¹ inicjatywê do pokazania nowego oblicza spó³dzielczoœci i przekonania do niej przede wszystkim ludzi m³odych. Czas po temu wydaje siê niemal idealny. Protesty m³odych ludzi w Hiszpanii oraz w s¹siedztwie nowojorskiego Wall Street pokaza³y, e dotychczasowy model kapitalizmu znalaz³ siê w punkcie zwrotnym. M³odzi ludzie szukaj¹ nowych rozwi¹zañ, szukaj¹ alternatywy do ponadnarodowych korporacji. Czuj¹, e dotychczasowy model wyczerpa³ swoje mo liwoœci. Nie chc¹ funkcjonowaæ œwiecie instytucji maksymalizuj¹cych swoje zyski ich kosztem - klientów. M³odzi klienci widz¹ ten model. I coraz mniej im siê on podoba. Rzecz w tym, aby zaproponowaæ im alternatywê. Mog¹ ni¹ byæ banki spó³dzielcze. Dlatego w Roku spó³dzielczoœci chcielibyœmy podj¹æ dialog z m³odymi ludÿmi, nawi¹zaæ dyskusjê i wprowadziæ ich w œwiat spó³dzielczoœci - dot¹d przez nich omijany i nie doceniany, bo nie znany. Aby do nich dotrzeæ, musimy pos³ugiwaæ siê nowymi metodami, nowymi œrodkami wyrazu i nowym jêzykiem, który trafi do m³odych, zbuntowanych ludzi. A jest do kogo trafiæ, bo ponad 30 procent m³odych Polaków ca³y czas nie ma konta w banku. Owszem, identyczny wskaÿnik dotyczy tak e osób starszych, ale wspó³czesny œwiat zakupy przez Internet! zmusza m³odych ludzi do korzystania przynajmniej z niektórych produktów bankowych. Rzecz w tym, e trzeba im zaoferowaæ us³ugi na najwy szym poziomie. Najwy szym nie w naszej miejscowoœci, powiecie, województwie. Przynajmniej najwy szym w kraju. To mo liwe. Drugim bardzo istotnym wyznacznikiem oferty dla m³odych ludzi jest cena. Przyzwyczajeni do bezp³atnych multi-us³ug w Internecie, m³odzi chc¹ mieæ tak e bezp³atne us³ugi na rynku us³ug finansowych. Pocz¹tkowo bêdzie to z pewnoœci¹ ma³o op³acalne. Ale z czasem nasi m³odzi klienci skoñcz¹ szko³y oraz uczelnie MBA i wielu z nich zajmie kluczowe stanowiska w biznesie. Jeœli nasze us³ugi bêd¹ wystarczaj¹co dobre, to ju w garniturach i limuzynach bêd¹ z nich korzystali. Z niedawno przeprowadzonych badañ wynika, e 80 proc. osób, które zak³adaj¹ swoje pierwsze konto, pozostaje jego wiernym u ytkownikiem przez wiele, wiele lat Jedn¹ z form dotarcia banków spó³dzielczych do m³odych ludzi, naszych potencjalnych klientów, bêdzie specjalna gra strategiczna umieszczona na Facebooku pod tytu- ³em Zbuduj najlepszy bank spó³dzielczy. Podczas gry m³odzi ludzie bêd¹ zak³adaæ spó³dzielniê, nastêpnie w ni¹ inwestowaæ, rozbudowywaæ sieæ placówek, dbaæ o klientów oraz wizerunek swojego banku oraz dzia- ³aæ w spo³ecznoœci lokalnej i na jej rzecz. A po drodze bêd¹ poch³aniali pokaÿn¹ porcjê wiedzy ekonomicznej Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. oraz na czym szczególnie nam zale y informacji o bankowoœci spó³dzielczej. Internet nie ma granic wiêc gra trafi zarówno do m³odych mieszkañców z mniejszych miejscowoœci, jak i do œrodowisk wielkomiejskich. Przewidziane zosta³y dwa etapy gry umo liwiaj¹ce wy³onienie zwyciêzców w regionach lub województwach czy nawet na obszarze dzia³ania poszczególnych Banków Spó³dzielczych. W tym etapie bardzo wa na bêdzie wspó³praca BS ze szko³ami i nauczycielami oraz wspólne promowanie gry i zachêcanie m³odych ludzi do wziêcia w niej udzia³u. Etap drugi mia³by zasiêg ogólnopolski. Prace nad gr¹ Zbuduj najlepszy bank spó³dzielczy powoli siê rozpoczynaj¹ i bior¹ w nim udzia³ specjaliœci z SGB-Banku S.A. Przed inauguracj¹ tej zabawy, co jest planowane na wrzesieñ tego roku, planujemy przeprowadzenie szerokiej kampanii reklamowej oraz dzia³añ informacyjnych w szko³ach przy udziale zainteresowanych Banków Spó³dzielczych. Zwyciêzcy zostan¹ wy³onieni w grudniu br. Gra to pocz¹tek, podstawa do powziêcia kolejnych dzia³añ przede wszystkim w dziedzinie produktów bankowych jednak ju teraz ma szansê zmieniæ wizerunek banków spó³dzielczych wœród m³odych Polaków. A to stanie siê podstaw¹ do znacznego zwiêkszenia ich liczebnoœci wœród klientów banków spó³dzielczych Spó³dzielczej Grupy Bankowej.

4 4 A K T U A L N O S C I Konferencja NBP i KZBS - podsumowanie roku 2011 i perspektywy rozwoju bankowoœci w Polsce w tym bankowoœci spó³dzielczej SGB onferencja, która zgromadzi³a liczne grono bankowców, 12 marca 2012 roku w Sali Grabskiego, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, skierowana by³a do przedstawicieli bankowoœci spó³dzielczej i stanowi³a okazjê dla wymiany pogl¹dów w odniesieniu do maj¹cych nast¹piæ zmian w funkcjonowaniu bankowoœci spó³dzielczej. Wysok¹ rangê konferencji nadawa³ fakt, e honorowy patronat obj¹³ Prezes Narodowego Banku Polskiego, Marek Belka. Goœci przywita³ Jerzy Ró ynski Prezes Zarz¹du Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych. Konferencjê swoim udzia³em zaszczyci³y osoby znane nie tylko w œrodowisku bankowym: Wojciech Kwaœniak Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego, Ma³gorzata Zaleska Cz³onek Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego, Andrzej Bratkowski Cz³onek Rady Polityki Pieniê nej, Pawe³ Paw³owski Prezes Zarz¹du SGB-Bank S.A., Miros³aw Potulski Prezes Zarz¹du BPS S.A., Andrzej Topiñski G³ówny ekonomista Biura Informacji Kredytowej, Piotr Narloch Prezes Zarz¹du Concordia Ubezpieczenia. W swoim wyst¹pieniu otwieraj¹cym konferencjê Prezes Belka odniós³ siê do stanu gospodarki w kraju w œwietle z³ego stanu gospodarki europejskiej. Prezes NBP powiedzia³, i w strefie euro Polsk¹ gospodarkê ocenia siê pozytywnie. Jako dobry, oceni³ stan bankowoœci w Polsce, który wyszed³ obronn¹ rêk¹ z kryzysu bankowego. Stwierdzi³ e Banki Spó³dzielcze stanowi¹ mocn¹ stronê w tym systemie, jednak w coraz wiêkszym stopniu nara one s¹ na rosn¹c¹ konkurencjê zw³aszcza w segmentach gospodarki w której funkcjonuj¹. Jerzy Ró yñski zaprezentowa³ stan polskiej bankowoœci spó³dzielczej. Podkreœli³ dokonania Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych w zakresie uruchomienia obligacji bankowych BS, odrzucenia projektu ustawy prawo spó³dzielcze przez Sejm RP oraz podjêtych intensywnych prac zespo³u ds. zmian w regulacjach prawnych dotycz¹cych sektora bankowoœci spó³dzielczej. Podkreœli³ szczególn¹ okolicznoœæ jak¹ jest uchwalenie przez ONZ rok 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci, w którym Bank Spó³dzielczy w Brodnicy obchodzi 150-lecie istnienia*. Na zdjêciu z Konferencji pierwszy z lewej Jan Grzesiek * (do Banków Spó³dzielczych powsta³ych w roku 1862 i prowadz¹cych dzia³alnoœæ do dzisiaj nale ¹ tak e BS w Golubiu-Dobrzyniu i Œrodzie Wielkopolskiej- Redakcja) Ze szczególnym zainteresowaniem odebrane zosta³o wyst¹pienie Wojciecha Kwaœniaka Zastêpcy Przewodnicz¹cego KNF, gdy dotyczy³o zagadnieñ, które bêd¹ mia³y zasadniczy wp³yw na kszta³t bankowoœci spó³dzielczej w Polsce. Zaprezentowa³ on sytuacjê banków spó³dzielczych w œwietle przygotowywanych regulacji wynikaj¹cych z Dyrektyw Unijnych. W œwietle stawianych wymagañ unijnych wskaza³ na potrzebê utworzenia grup bankowych zapewniaj¹cych realizacjê stawianych wymagañ ostro noœciowych dla instytucji kredytowych. W pierwszej czêœci konferencji w dyskusji g³os zabra³ W³adys³aw Dymek Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej SGB- Bank S.A., który odniós³ siê do kwestii zaliczania funduszy udzia³owców do pierwszej grupy kapita³ów banku, wype³niania wymagañ dyrektyw bez mo liwoœci wyznaczenia stosownego terminu dochodzenia do norm p³ynnoœciowych i kapita³owych oraz do potrzeby zastosowania w przyjmowanych regulacjach zasady proporcjonalnoœci. W dalszej czêœci konferencji swoje wyst¹pienia zaprezentowali zapro- szeni goœcie. Mi³ym akcentem Konferencji by³o wrêczenie zas³u onym dzia³aczom bankowoœci spó³dzielczej odznaczenia NBP: Za zas³ugi dla bankowoœci Rzeczpospolitej Polskiej. Jan Grzesiek Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Jarocinie

5 SGB A K T U A L N O S C I 5 Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci Or³y Agrobiznesu dla Banków Spó³dzielczych edycja konkursu Orze³ Agrobiznesu, organizowanego przez Agencjê EMS zakoñczy³a siê Gal¹ 21 marca br. w auli Domu Literatury w Warszawie. Najwy szy laur Or³a Agrobiznesu Grand Prix otrzyma³ Ba³tycki Bank Spó³dzielczy w Dar³owie. Tytu³ ten przyznany zosta³ za osi¹gniêcia banku w ostatnim roku. Wœród laureatów znalaz³y siê tak e banki spó³dzielcze Spó³dzielczej Grupy Lider Informatyki instytucji finansowych 2011" Bankowej: Bank Spó³dzielczy w Przysusze, Bank Spó³dzielczy we Wschowie i Lubusko-Wielkopolski Bank Spó³dzielczy z/s w Drezdenku. W czasie uroczystoœci wrêczono tak e nominacje do nagrody Orze³ Agrobiznesu, a otrzyma³y je m.in.: Bank Spó³dzielczy w Czersku, Bank Spó³dzielczy w Dzier oniowie, Bank Spó³dzielczy im. Stefczyka w Belsku Du ym i Bank Spó³dzielczy w Halinowie. Kapitu³a nagrody, której przewodniczy³ pose³ Franciszek J. Stefaniuk, a honorowym patronem by³ wicemarsza³ek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, uhonorowa³a najlepszych. To tytu³ wyró nionych w konkursie Gazety Bankowej Bank Spó³dzielczy w Tczewie i Podkarpacki Bank Spó³dzielczy ubileuszowa Gala Technologiczna, 14 marca br., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na konkurs zg³osi³y siê banki, instytucje ubezpieczeniowe, ubezpieczyciele, w tej edycji liczn¹ grupê stanowi³ spó³dzielczy sektor us³ug finansowych. W X edycji konkursu Lider informatyki instytucji finansowych 2011 Gazeta Bankowa wrêczy³a nagrody za najlepsze wdro enia systemów informatycznych w trzech kategoriach oraz dwie nagrody g³ówne. Nagrodê g³ówn¹ w sektorze bankowym i tytu³: Bankowy Lider Informatyki 2011 otrzyma³ Bank Handlowy w Warszawie. Nagrodê g³ówn¹ w sektorze ubezpieczeniowym i tytu³: Ubezpieczeniowy Lider Informatyki 2011 otrzyma³a Concordia Ubezpieczenia. W kategorii Systemy Transakcyjne zwyciê y³ SKOK Ubezpieczenia, a w kategorii Bankowoœæ elektroniczna i e-finanse statuetkê otrzyma³ Kredyt Bank SA. W kategorii Systemy back office nagrodzono Grupê Generali. Kapitu³a konkursu przyzna³a tak e wyró nienia w kategorii: Systemy transakcyjne otrzyma³ Bank Spó³dzielczy w Tczewie, za wdro enie systemu def3000 Bankowoœæ elektroniczna i e- finanse Podkarpacki Bank Spó³dzielczy za bankomaty biometryczne.

6 6 A K T U A L N O S C I SGB Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci Samorz¹dowiec Spó³dzielca zczególnie uroczysty charakter, bo w czasie trwania og³oszonego przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych roku 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci, mia³o wrêczenie dyplomów laureatom Konkursu Samorz¹dowiec Spó³dzielca 27 marca br. w siedzibie Krajowej Rady Spó³dzielczej w Warszawie. By³a to ju IX edycja tego konkursu, którego celem jest uhonorowanie osób zas³u onych w umacnianiu samorz¹du spó³dzielczego i terenowego. Wœród wyró nionych znaleÿli siê m.in.: prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie oraz wójtowie. W tym roku najliczniejsz¹ grupê wyró nionych spó³dzielców stanowili przedstawiciele spó³dzielczego sektora bankowego. Pami¹tkowe dyplomy wrêczali Alfred Domagalski prezes Krajowej Rady Spó³dzielczej oraz Stanis³aw Rakoczy wiceminister spraw wewnêtrznych, który obj¹³ patronatem tegoroczn¹ edycje konkursu. Prezesi banków spó³dzielczych wyró nionych tym zaszczytnym tytu- ³em: Krzysztof JóŸwiak - Konin, Grzegorz Poniatowski - KoŸminek, Jan Grzesiek Jarocin, Jerzy B³ochowiak - Pabianice, Jan Tygielski - Malanów, Rafa³ Marciniak - Piotrków Kuj. Rubinowe i Kryszta³owe HITY Rubinowe i Kryszta³owe HITY w kategoriach min.: samorz¹dnoœæ, produkcja, innowacyjnoœæ, organizacja i zarz¹dzanie otrzyma³y firmy i samorz¹dy Województwa Lubuskiego, 29 lutego 2012 roku. awny Zbór Kalwiñski w Sulechowie by³ miejscem Gali wrêczenia nagród w Konkursie Gospodarczo Samorz¹dowym HIT Regionów G³ównym organizatorem konkursu by³a Agencja Promocyjna Punkt oraz Starostowie Województwa Lubuskiego. Patronat nad konkursem objêli Marsza³ek i Wojewoda Lubuski. Kolejny raz Laureatem konkursu zosta³ Bank Spó³dzielczy w Oœnie Lubuskim. HIT Rubinowy w kategorii organizacja i zarz¹dzanie za ca³okszta³t i z okazji 50-lecia Banku odebra³a Aniela Kijkowska Prezes Zarz¹du. Kryszta³owy HIT za Innowacyjnoœæ us³ug bankowych dla Banku Spó³dzielczego w Drezdenku odebra³ Andrzej Kiszakiewicz Prezes Zarz¹du.

7 SGB A K T U A L N O S C I 7 Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci Za us³ugi bankowe Piastowski Bank Spó³dzielczy w Janikowie otrzyma³ presti owy tytu³ Jakoœæ Roku 2011 ksperci Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji S.A. docenili wysokie standardy dzia³alnoœci us³ugowej Banku w odniesieniu do nastêpuj¹cych kryteriów: skuteczna realizacja przyjêtej polityki jakoœci, pozytywny odbiór dzia³alnoœci firmy przez klientów, pracowników oraz otoczenie spo³eczne, klarownoœæ stosowanych procedur zapewniaj¹cych firmie sprawne funkcjonowanie, wysoki stopieñ zaanga owania kadry w osi¹ganie celów jakoœciowych, dba³oœæ o zapewnienie najwy szej jakoœci produktów/us³ug, efektywnoœæ zarz¹dzania organizacj¹, nieustanne d¹ enie do optymalizacji pracy. Idea Konkursu Jakoœæ Roku zrodzi³a siê siedem lat temu, w celu promowania wysokich standardów jakoœci w sektorze MSP. Do ubieg³orocznej, VI edycji konkursu przyst¹pi³o blisko 250 polskich podmiotów gospodarczych. Gala fina³owa rozdania nagród oraz wrêczenia tytu³ów JAKOŒÆ ROKU 2011 odby³a siê 28 lutego 2012 roku w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski. W imieniu Banku nagrodê odebra³a Anna Kaczmarek Prezes Zarz¹du PBS w Janikowie. Jakoœæ Roku to najwiêkszy projakoœciowy konkurs w Polsce. Jego organizatorzy, redakcje - Biznes Raport (Dziennik Gazeta Prawna) i Economy Life TODAY (Rzeczpospolita) - stawiaj¹ na promocjê najlepszych polskich BS w Wo³czynie laureatem konkursu SuperMarki CSR 2012 irma Dobrze Widziana to presti owa nagroda przyznawana przez Business Centre Club za odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹ w biznesie. O tytu³ walczy³o 5 przedsiêbiorstw z Opolszczyzny, a o- trzyma³ go Bank Spó³dzielczy w Wo³czynie. Statuetkê odebra³ Prezes Zarz¹du Banku - Jacek Baldy. Celem konkursu Firma Dobrze Widzina jest szerzenie wiedzy na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu i sposobach komunikowania o prowadzonej przez firmê dzia- ³alnoœci oraz promowanie firm, które w swoim regionie prowadz¹ biznes spo³ecznie odpowiedzialny. W Pa³acu Lubomirskich w Warszawie 9 marca 2012 r., odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu Firma Dobrze Widziana. Statuetki laureatom wrêczali: prezes BCC Marek Goliszewski i kanclerz Lo y Warszawskiej BCC Jerzy Zieliñski.

8 8 A K T U A L N O S C I SGB Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci Konferencja WSHE we W³oc³awku ydzia³ Nauk Spo³ecznych i Technicznych Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej we W³oc³awku oraz Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dzania W³oc³awskiego Towarzystwa Naukowego byli organizatorem ogólnopolskiego spotkania teoretyków i praktyków bankowoœci spó³dzielczej. Konferencja, patronat nad któr¹ objêli: Krajowy Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych, Kujawsko-Dobrzyñski Bank Spó³dzielczy oraz Bank Spó³dzielczy w Brodnicy odby³a siê w dniu 26 marca br. we W³oc³awku. Tematem wiod¹cym by³o znaczenie banków spó³dzielczych w rozwoju lokalnym i gospodarki ywnoœciowej, wœród prelegentów znaleÿli siê m.in. doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz praktycy: Jerzy D¹browski, by³y prezes Banku Spó³dzielczego w Toruniu, który podj¹³ siê przedstawienia tematu dotycz¹cego kierunków ewolucji banków spó³dzielczych w Polsce, a na konferencji powiedzia³ m.in. e banki spó³dzielcze znajduj¹ siê w sytuacji koniecznoœci przygotowania do nad¹ ania za rosn¹c¹ konkurencj¹, a tak e potrzeb¹ dostosowania do wymogów dyrektywy CRD IV. Pozostaje zastanowienie siê, jak udoskonaliæ organizacjê, przy pomocy której banki spó³dzielcze mog³yby, zachowuj¹c spó³dzielczy, samodzielny charakter, dzia³aæ bezpieczniej, taniej i skuteczniej. Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarz¹du SGB- Bank S.A., w swoim ciekawym wyst¹pieniu skupi³ siê na ofercie Banków Spó³dzielczych SGB dla JST. Zaprezentowa³ m.in. faktoring samorz¹dowy, który przeznaczony jest na uzupe³nienie kapita³u obrotowego i pozwala poprawiæ p³ynnoœæ finansow¹. dr Maria Golec, WSB w Poznaniu, omówi³a zasady terytorialnoœci w bankowoœci spó³dzielczej w Polsce, w tym lokalnoœæ dzia³ania, wady i zalety wynikaj¹ce dla lokalnego œrodowiska z tytu³u funkcjonowania i dzia³ania banku spó³dzielczego na okreœlonym terenie. Anna Wiœniewska, Bank Spó³dzielczy w Brodnicy przedstawi³a innowacyjne us³ugi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spó³dzielczych. Jolanta ukasiak-malicka, Prezes Zarz¹du Nadwiœlañskiego Banku Spó³dzielczego w Czerwiñsku n/wis³¹ z siedzib¹ w Wyszogrodzie omówi³a rolê banków spó³dzielczych w finansowaniu ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. O finansowaniu lokalnych inwestycji proekologicznych przez KDBS powiedzia³ Zbigniew K³obukowski (zapraszamy do artyku³u Finansowanie inwestycji proekologicznych na stronie 29). A na zakoñczenie dr Marek Stefañski z WSHE przedstawi³ Banki Spó³dzielcze jako inkubatory lokalnej przedsiêbiorczoœci i innowacji. Miasto Koœcierzyna emituje obligacje urmistrz Gminy Miejskiej Koœcierzyna Zdzis³aw Czucha oraz skarbnik Jaros³aw Laska podpisali w dniu 21 marca br. w siedzibie SGB-Banku S.A. w Poznaniu dokumenty zwi¹zane z emisj¹ obligacji komunalnych. ¹czna wartoœæ emisji wynios³a z³otych. Wykup obligacji nast¹pi w latach Œrodki pozyskane z emisji obligacji Gmina zamierza przeznaczyæ na sfinansowanie inwestycji miejskich objêtych planem inwestycyjnym na rok Wœród planowanych przedsiêwziêæ znajduj¹ siê miêdzy innymi: modernizacja dróg, termomodernizacja obiektów u ytecznoœci publicznej, budowa targowiska w ramach programu Mój Rynek, rozbudowa sali widowiskowej oraz budowa skate parku. W celu wybrania podmiotu, który przygotuje i przeprowadzi emisjê obligacji Gmina przeprowadzi³a postêpowanie konkursowe. Spoœród z³o onych ofert za najlepsz¹ uznano ofertê SGB-Banku S.A., któremu powierzono funkcjê agenta emisji koœcierzyñskich obligacji.

9 SGB Z Z Y C I A S G B 9 Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci Zarabiaj g³ow¹, celuj w Trofea 11 samochodów marki Hyundai, w tym 2 terenowe modele ix35 i 9 modeli i20 czeka na zwyciæzców w nowej kampanii promocyjnej Lokaty SGB Lokaty z nagrodami. Najnowsza edycja rozpocznie siæ 23 kwietnia br. i potrwa do 25 czerwca br. Znana od lat promocja tym razem zaskakuje nie tylko skalà nagród (blisko 700) ale równieý wyjàtkowym dodatkowym losowaniem, które odbædzie siæ jeszcze przed oficjalnym zamkniæciem akcji promocyjnej. Skàd taki pomysù? Wszystko to za sprawà odbywajàcego siæ w Polsce i na Ukrainie úwiæta piùki noýnej jakim bædà Mistrzostwa Europy (Euro 2012). Z tej okazji po raz pierwszy wúród uczestników promocji rozlosowane zostanà specjalne dodatkowe nagrody, które 194 szczæúliwcom umoýliwià rozegranie wùasnych mistrzostw! Mowa oczywiúcie o grze stoùowej popularnie nazywanej Piùkarzy kami. Jak przystaùo fanom piùki noýnej tæ nagrody rozlosujemy w dniu otwarcia Euro 2012 czyli juý 8 czerwca 2012 r. Wszystkie pozostaùe nagrody, ùàcznie z najbardziej wartoúciowymi samochodami, rozlosowane zostanà po zamkniæciu lokat, czyli w styczniu przyszùego roku. Trzymamy kciuki! Samochody ju wylosowane ank Spó³dzielczy zachêca do lokowania pieniêdzy, a jednym z produktów to umo liwiaj¹cych, jest lokata bêd¹ca jednoczeœnie konkursem. O tym, e warto oszczêdzaæ, przekona³o siê dwoje klientów, którzy odebrali samochody. W pi¹tek, 2 marca br. przed siedzib¹ Powiatowego Banku Spó³dzielczego w Strzelinie wrêczono nagrody I stopnia w lokacie promocyjnej SGB Wiosna Podczas losowania szczêœcie uœmiechnê³o siê do Joanny Leszczyñskiej i Bronis³awa Kwaœnickiego. Odebrali oni z r¹k Zdzis³awa Kozickiego Prezesa PBS, kluczyki i wszystkie niezbêdne dokumenty potwierdzaj¹ce przekazanie nagrody. Prezes pogratulowa³ szczêœliwcom wygranej, ycz¹c im jednoczeœnie szerokiej drogi. - Jestem bardzo zadowolona z nagrody i myœlê, e tym samochodem bêdê jeÿdzi³a ja, a nie m¹ powiedzia³a Joanna Leszczyñska zaraz po odebraniu nagrody. Cieszê siê z wygranej, yczê wszystkim du o szczêœcia w kolejnych edycjach konkursów doda³ drugi zwyciêzca konkursowej loterii, Bronis³aw Kwaœnicki. Samochód w Banku Spó³dzielczym w Jarocinie o raz pierwszy klient Banku Spó³dzielczego w Jarocinie wylosowa³ nagrodê g³ówn¹ w Lokacie z nagrodami SGB wiosna Lokatê z nagrodami Bank Spó³dzielczy w Jarocinie oferuje ju od 2003 roku, ale do tej pory, aden klient Banku nie mia³ tyle szczêœcia w losowaniu, aby wygraæ nagrodê g³ówn¹. W tej edycji szczêœliwym zwyciêzc¹ zosta³ Marcin Szenfeld, który po wrêczeniu kluczyków do samochodu powiedzia³: Zaskoczenie by³o ogromne, najpierw wielkie niedowierzanie, sprawdzanie a póÿniej radoœæ i œwiêtowanie. Klientem banku jestem ju od kilku lat. Zachêcam wszystkich do za³o enia lokaty w Banku Spó³dzielczym, bo naprawdê warto. Ja swoj¹ za³o y³em przez Internet, bez adnych problemów, bez wychodzenia z domu. W kolejnej edycji konkursu oczywiœcie te wezmê udzia³. yczymy Panu Marcinowi, aby nowy samochód sprawi³ wiele radoœci i dobrze sprawdza³ siê na drogach. K na podst. info. Teresy Kuszyñskiej BS Jarocin Na zdjêciu: klienci z pozosta³ymi nagrodami.

10 10 Z Z Y C I A S G B SGB Lokalnie, czyli dla swojego œrodowiska, aktywnoœæ Banków SGB Gminne Wiosenne Biegi Prze³ajowe Dzieñ Przedsiêbiorczoœci marca 2012 roku w Lubaszu, na terenie Gminnego Oœrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej. Zawody zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum im. pp³k Z. Or³owskiego w Lubaszu a udzia³ w nich wziêli uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Lubasz tj. Mi³kowo, Jêdrzejewo, Krucz i Lubasz. Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie by³ sponsorem medali i listów gratulacyjnych, które stanowi³y niezaprzeczalny dokument osi¹gniêæ sportowych i na wiele lat bêd¹ œwiadectwem zdobytych medalowych miejsc. Wspó³zawodnictwo prowadzone by³o na dystansie 500 i 800 m w szeœciu grupach wiekowych wœród ch³opców i dziewcz¹t. Jeszcze przed zawodami medale ufundowane przez Bank cieszy³y siê du ym zainteresowaniem, jedna z uczestniczek zawodów stwierdzi³a, e...s¹ bardzo ³adne, trzeba je tylko jeszcze zdobyæ... Trzydzieœcioro szeœcioro uczniów dziêki swej wysokiej formie w tym dniu i wytê onej pracy przez wiele tygodni osi¹gnê³o wyznaczony swój cel, Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie równie. Jesteœmy dumni z m³odzie y oraz z faktu, e jako sponsorzy wype³niamy swoj¹ misjê, budujemy dobr¹ markê SGB i nawi¹zujemy pozytywne relacje z m³odym pokoleniem na najbli sze lata. ank Spó³dzielczy w Czarnkowie 22 marca 2012 roku aktywnie uczestniczy³ w 9. e- dycji projektu Dzieñ przedsiêbiorczoœci, organizowanego przez Fundacjê M³odzie owej Przedsiêbiorczoœci przy wspó³pracy Kancelarii Prezydenta RP. Honorowy patronat nad przedsiêwziêciem obj¹³ Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Program mia³ charakter ogólnopolski i skierowany by³ do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Punktem kulminacyjnym programu by³a jednodniowa praktyka, podczas której uczniowie towarzyszyli swojemu wolontariuszowi przez kilka godzin zwyczajnego dnia pracy. Bank Spó³dzielczy w Czarnkowie goœci³ cztery uczennice z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, które interesowa³y siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z dzia³aniami marketingowymi instytucji finansowej. W czasie trwania praktyk przysz³e adeptki marketingu weryfikowa³y swoje wyobra- enia z rzeczywistoœci¹ i zapoznawa³y siê ze specyfik¹ stanowiska pracy, zakresem obo- wi¹zków, wykonywaniem prostych zadañ, po ¹danymi predyspozycjami, wykszta³ceniem, itp. Nale y dodaæ, e by³a to praktyka po³¹czona z plenerow¹ wycieczk¹ dydaktyczn¹. Bank Spó³dzielczy zadba³, aby wspomnienia z tego dnia przetrwa³y d³u ej i na zakoñczenie wizyty wrêczy³ upominki z logo SGB.

11 SGB Z Z Y C I A S G B 11 Lokalnie, czyli dla swojego œrodowiska, aktywnoœæ Banków SGB UCZYMY PRZEDSIÊBIORCZOŒCI Pierwszy konkurs Nasze Umiejêtnoœci i 157 konkursowych prac u po raz czwarty ESBANK Bank Spó³dzielczy wzi¹³ udzia³ w Dniu Przedsiêbiorczoœci, w ramach którego uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych odbyli w banku jednodniowe praktyki. Uczniowie radomszczañskich szkó³ odwiedzili ESBANK 22 marca br. M³odzie zapozna³a siê ze struktur¹ organizacyjn¹ banku, jego sposobem funkcjonowania i ofert¹ produktow¹. Ponadto z uczestnikami Dnia Przedsiêbiorczoœci spotka³ siê Jacek Zacharewicz Prezes zarz¹du, który wyczerpuj¹co odpowiada³ na zadawane pytania, dotycz¹ce m.in. zadañ Zarz¹du i Rady Nadzorczej, procesu rekrutacji w banku czy ró nic miêdzy ESBANKIEM a innymi bankami. Uczniowie odbyli praktyki w ró nych dzia³ach banku - m.in. w Zespole Zarz¹dzania Sprzeda ¹, Zespole HR czy Wydziale Marketingu. Tam zapoznali siê ze specyfik¹ poszczególnych stanowisk pracy i sami mogli wykonaæ obowi¹zki nale ¹ce na co dzieñ do za³ogi ESBANKU. Dzieñ Przedsiêbiorczoœci to program skierowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, w którym m³odzie ma szansê odbyæ kilkugodzinne praktyki na wymarzonych stanowiskach pracy oraz dowiedzieæ siê wiêcej na temat warunków zatrudnienia w firmach. Jego organizatorem jest Fundacja M³odzie owej Przedsiêbiorczoœci. marca 2012 r. przy udziale komisji konkursowej rozstrzygniêto Konkurs zorganizowany przez Kaszubski Bank Spó³dzielczy w Wejherowie UMIEMY OSZCZÊDZAÆ W SKO, w którym uczestniczy³o 12 szkó³: - Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa im. Gen. Broni Zygmunta Berlinga w Bolszewie, - Zespó³ Szkó³ im. Unii Europejskiej Szko³a Podstawowa w Choczewie, - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa w Kostkowie, - Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gniewinie Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie, - Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania Szko³a Podstawowa w Roz³azinie, - Zespó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa w êczycach im. M. Konopnickiej, - Szko³a Podstawowa nr 3 w Redzie im. Stefana eromskiego, - Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania Szko³a Podstawowa w Go³ubiu, - Zespó³ Szkó³ nr 1 Szko³a Podstawowa nr.4 im. P³k. Kazimierza Pruszkowskiego w Redzie, - Szko³a Podstawowa przy ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej, - Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania Szko³a Podstawowa im. Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie, - Szko³a Podstawowa w Ciekocinie. WYNIKI: Konkursu UMIEMY OSZCZÊDZAÆ W SKO w kategorii NASZE UMIEJÊTNOŒCI: 1) NAGRODA G ÓWNA (ROWER) Jakub Kwaœniewski kl.i Szko³a Podstawowa w Ciekocinie 2) WYRÓ NIENIE (KSI KA) Marta Melzer kl IIa Szko³a Podstawowa nr 3 w Redzie im. Stefana eromskiego 3) WYRÓ NIENIE (KSI KA) Jakub Chmurzyñski kl Ia Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania im. Aleksandra Majkowskiego w Klukowej Hucie 4) POZOSTA E WYRÓ ENIENIA (ksi¹ ki): a) Wiktoria Œmigiecka kl.ii Zespó³ Kszta³cenia i Wychowania w Roz³azinie b) Tomasz Wiszniewski kl. Ib Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Gniewinie Samorz¹dowa Szko³a Podstawowa im. Gabriela Narutowicza w Gniewinie Zwyciêsk¹ pracê plastyczn¹ oraz prace wyró nione mo na ogl¹daæ w zewnêtrznej gablocie Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego w Wejherowie przy ul. Puckiej 5 Celem konkursu jest edukacja dzieci szkó³ podstawowych w zakresie form oszczêdzania oraz zaprzyjaÿnienia siê i pog³êbienia wiêzi uczniów z Kaszubskim Bankiem Spó³dzielczym, a zw³aszcza: rozpowszechnianie wiedzy o dzia³alnoœci Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego, upowszechnianie systematycznego oszczêdzania i racjonalnego gospodarowania œrodkami pieniê nymi, propagowanie w szko³ach cz³onkostwa w SKO, zapoznanie siê z ofert¹ Kaszubskiego Banku Spó³dzielczego w Wejherowie. Na zdjêciu: Jakub ze swoj¹ nagrod¹ g³ówn¹.

12 12 Z Z Y C I A S G B SGB Lokalnie, czyli dla swojego œrodowiska, aktywnoœæ Banków SGB Pierwsza EKO reklama w Miêdzyrzeczu a pocz¹tku marca Gospodarczy Bank Spó³dzielczy Miêdzyrzecz zdecydowa³ siê na zainstalowanie reklamy z bardzo oryginalnym rozwi¹zaniem technicznym. Na lokalizacjê zosta³ wybrany s³up oœwietleniowy znajduj¹cy siê na klombie u zbiegu ulic nieopodal siedziby Banku. Niestety po rozmowach z lokalnym zak³adem energetycznym okaza³o siê, e mimo, i reklama wisi na s³upie oœwietleniowym to w upragnionym miejscu nie ma mo liwoœci skorzystania z energii elektrycznej, a wykonanie ewentualnego przy³¹cza wi¹za³o by siê z ogromnymi kosztami. Z ratunkiem i pomys³em przysz³a inna lokalna firma, która zaproponowa³a zasilanie z wykorzystaniem energii s³onecznej. Tak powsta³a pierwsza w Miêdzyrzeczu i okolicy EKO Reklama. W górnej czêœci reklamy zamontowano niepozorny daszek, który jest panelem solarnym i Ÿród³em energii dla zainstalowanego wewn¹trz energooszczêdnego podœwietlenia. Pozorne trudnoœci uda³o siê przekuæ w korzyœci. Reklama wygl¹da efektownie dniem oraz noc¹ i co najwa niejsze wzbudza zainteresowanie przechodniów i kierowców. Jest samowystarczalna, tyle ile energii zakumuluje od s³oñca w ci¹gu dnia, tyle oddaje po zmierzchu rozœwietlaj¹c swoje napisy, nie generuj¹c przy tym dla Banku adnych dodatkowych kosztów. S³owem: ekologicznie i tanio. Spó³dzielcza Grupa Bankowa sponsorem gali Wielkopolski Rolnik Roku 2011 Statuetki Siewcy dla najlepszych roczyste rozstrzygniêcie konkursu na najlepszego rolnika Wielkopolski odby³o siê w ostatni¹ niedzielê marca w zabytkowej auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kapitu³a konkursu pod przewodnictwem profesora Grzegorza Skrzypczaka, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego przyzna³a 16 nominacji w tym 9 statuetek Siewcy. Cz³onkowie kapitu³y odwiedzili wczeœniej zg³oszone do konkursu gospodarstwa. Przy ocenie brano pod uwagê m. in.: poziom produkcji, nowoczesnoœæ technologii, organizacjê gospodarstwa oraz racjonalnoœæ wyposa enia, ochronê œrodowiska i estetykê obejœcia. Wœród zaproszonych na uroczystoœæ goœci byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, naukowcy, cz³onkowie organizacji rolniczych, osoby zwi¹zane z sektorem rolniczym oraz wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia. - Konkurs na najlepszego rolnika to znakomity pomys³ na podkreœlenie, e Wielkopolska zawsze mia³a bardzo dobrze rozwiniête rolnictwo. Nasze p³ody rolne s¹ wysokiej jakoœci i ciesz¹ siê du ym uznaniem nie tylko w Polsce ale równie za granic¹. To nasza si³a i wyró nik, które powinniœmy odpowiednio promowaæ. Cieszê siê, e s¹ z nami tak e Banki Spó³dzielcze, które od pocz¹tku swojego powstania zawsze wspiera³y rolników, rzemieœlników i drobnych przedsiêbiorców. Dziœ równie poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ i politykê kredytow¹ maj¹ niebagatelny wp³yw na rozwój rolnictwa i sektora rolno - spo ywczego - powiedzia³ wicewojewoda Przemys³aw Pacia Informatorowi SGB. Statuetki Siewcy, dyplomy oraz nagrody pieniê ne odebra³o dziewiêciu najlepszych rolników z Wielkopolski. Laureaci zarz¹dzaj¹ du ymi gospodarstwami, w których stosowane s¹ najnowoczeœniej rozwi¹zania technologiczne. Jedni hoduj¹ norki, inni uprawiaj¹ ziemniaki lub inne p³ody rolne. Wszyscy w prowadzeniu swoich rolniczych przedsiêbiorstwa dbaj¹ o œrodowisko naturalne. Konkursu organizowany jest ju od 11 lat przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, jego celem jest promocja wielkopolskiego rolnictwa. Jednym ze sponsorów wydarzenia by³a Spó³dzielcza Grupa Bankowa. Fot. A. Boiñski

13 SGB Bank Spó³dzielczy w regionie B A N K W R E G I O N I E 13 W cyklu,,z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w regionie'' redakcja,,informatora SGB'' tym razem uda³a siê na Mazowsze, odwiedziliœmy Bie uñ. W tym niewielkim mieœcie ale z d³ugimi tradycjami od ponad pó³ wieku dzia³a Bank Spó³dzielczy zrzeszony z SGB Bankiem SA. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró n¹ czêstotliwoœci¹ goszcz¹ na ³amach,,Informatora SGB''. Wszystkie pracuj¹ na mocn¹ pozycjê Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Historia Banku Spó³dzielczego w Bie uniu Bank Spó³dzielczy w Bie uniu nie ma tak d³ugiej historii, jak wiele innych banków ale mo e poszczyciæ siê bogatym doœwiadczeniem, które trudno przeliczyæ na pieni¹dze. Bank powsta³ po wojnie w 1948 roku i przyj¹³ nazwê Kasa Stefczyka - Spó³dzielnia z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Bie uniu. Rok póÿniej przekszta³ci³ siê w Gminn¹ Kasê Spó³dzielcz¹. Siedziba banku po³o ona jest w centrum miasta Kasa dzia³a³a na terenie gromad: Lutocin, Seroki, Chrapoñ, ugi i S³awêcin. W roku 1956 po reorganizacji administracji terenowej, zmieniono nazwê na Kasa Spó³dzielcza. W 1973 roku przyjmuje nazwê Bank Spó³dzielczy w Bie uniu, która obowi¹zuje do dzisiaj. Bank roœnie w si³ê, nale y do bardziej znacz¹cych banków spó³dzielczych na Mazowszu. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoœciowej. W latach 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, bank zyskuje nowe warunki dzia³ania i je wykorzystuje. W 1994 roku staje siê jednym z akcjonariuszy Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie. Od 2011 roku zrzeszony jest z SGB- Bankiem S.A. z siedzib¹ w Poznaniu. Obecnie Bank Spó³dzielczy w Bie- uniu prowadzi dzia³alnoœæ na terenie dwóch gmin: Bie uñ i Lutocin. Posiada poza central¹ w Bie uniu placówkê w Lutocinie. Zarz¹dza jednym bankomatem. Opinie klientów Witold Gutkowski, w³aœciciel gospodarstwa rolnego, mieszkaniec Wilewa - Moje kontakty z Bankiem Spó³dzielczym maj¹ bardzo d³ug¹ historiê. Nie pamiêtam od kiedy mam konto, ale mogê uczciwie powiedzieæ, e teraz razem ze mn¹ konto ma mój syn, który równie ze mn¹ gospodarzy. G³ówn¹ zalet¹ banku jest to, e wszyscy mnie znaj¹. Zawsze, jak przychodzê do banku, mogê liczyæ na fachow¹ pomoc. Korzystam przede wszystkim z kredytów preferencyjnych z dop³atami. Dziêki nim mo emy rozwijaæ nasze gospodarstwo. Agnieszka Szarblewska, intendentka, mieszkanka Bie unia - Nie wyobra am sobie korzystania z us³ug innego banku. Dlaczego? Z kilku powodów, g³ównie dlatego, e bank mam niedaleko, po drugiej stronie ulicy. Z racji wykonywanej pracy czêsto jestem w banku. Po drugie jestem pod wra eniem obs³ugi, wizyta w banku zawsze przebiega w mi³ej atmosferze a do tego panie z obs³ugi maj¹ bardzo dobre podejœcie do klienta. Ale podoba mi siê jeszcze coœ, w banku nikt mnie nachalnie nie namawia do skorzystania z dodatkowych us³ug, co sobie bardzo ceniê.

14 14 Z Z Y C I A S G B Bank w rolniczym otoczeniu SGB Rozmowa z Mari¹ Joann¹ Rudziñsk¹, prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Bie uniu - Kilka dni temu odby³o siê Zebranie Przedstawicieli Banku Spó³dzielczego w Bie uniu. Jakie by³o przes³anie Pani wyst¹pienia? - W czasie spotkania podsumowaliœmy ubieg³y rok i muszê z dum¹ powiedzieæ, e by³ on udany. W pe³ni zrealizowaliœmy nasze plany sprzeda owe. Bank wypracowa³ zysk netto prawie siedemset piêædziesi¹t tysiêcy z³otych. Mo emy pochwaliæ siê bardzo dobrymi wskaÿnikami, proszê sobie wyobraziæ, e na 32 miliony udzielonych kredytów, zagro ony jest tylko jeden w wysokoœci 44 tysiêcy z³otych. Mamy wizjê dzia³ania banku i jego dalszego rozwoju. Nie czujemy kryzysu o którym tak du o mówi¹ œrodki masowego przekazu. - Czy ta wizja pokrywa siê z oczekiwaniami Rady Nadzorczej? - Oczywiœcie. Bardzo siê cieszê, e w Radzie Nadzorczej zasiadaj¹ ludzie dla których dobro banku, jego klientów jest najwa niejsze. Rada w pe³ni popiera dzia³ania zarz¹du banku. A zamierzamy utrzymaæ obecny stan posiadania i nadal œwiadczyæ kompleksowe us³ugi finansowe. Bie uñ po³o ony jest przy trasach wojewódzkich oraz niedaleko g³ównych dróg ³¹cz¹cych Gdañsk z Warszaw¹ - Bie uñ to niewielka miejscowoœæ. Jaki segment rynku jest dla banku najwa niejszy? Do jakiego klienta swoje us³ugi kieruje bank? - Dzia³amy na terenie dwóch gmin: Bie unia i Lutocina. To typowo rolnicze gminy z bardzo mocno rozwiniêt¹ hodowl¹ drobiu. Na terenie gminy znajduje siê mnóstwo kurzych ferm. Wiele z nich to nowoczesne, w pe³ni zautomatyzowane przedsiêbiorstwa. Produkuj¹ jajka, pisklêta, nioski, kurczaki itp. Dziœ wieœ i rolnictwo s¹ zupe³nie inne ni jeszcze 10 lat temu. Rolnicy czêsto s¹ dobrze wykszta³ceni, maj¹ dobrze opracowane biznes plany rozwoju gospodarstw, wiedz¹ jak osi¹gaæ dobre rezultaty. W³aœnie oni s¹ nasz¹ g³ówn¹ grup¹ docelow¹. Blisko 85 % portfela kredytowego to kredyty preferencyjne z dop³atami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Dop³aty z agencji wystarczaj¹? - Do tej pory wystarcza³y. Kredyty preferencyjne ciesz¹ siê bardzo du ym zainteresowaniem, ale obecnie nie mo emy pozyskaæ tylu œrodków, ile byœmy chcieli. Chêtnych na kredyty z dop³atami jest du o wiêcej, ni dostêpnych limitów. - Wspomnia³a Pani, e gospodarstwa s¹ coraz nowoczeœniejsze. W jaki sposób chcecie pozyskiwaæ ich m³odych w³aœcicieli? - Rynek us³ug finansowych jeœli chodzi o rolnictwo w naszych gminach jest prawie nasycony. Jednak inne wymagania od banku ma rolnik ze starszego pokolenia, a inne oczekiwania jego syn, który patrzy na swój biznes przez pryzmat zmieniaj¹cego siê œwiata. Dlatego te do naszej oferty do³¹czyliœmy us³ugi przez Internet. Nasza strona www jest graficznie nowoczeœnie zaprojektowana, bardzo ³atwo siê po niej poruszaæ, na pierwszym miejscu po³o yliœmy nacisk na jej u ytecznoœæ. Zauwa amy, e coraz wiêcej klientów korzysta z bankowoœci elektronicznej, czêsto mówi¹ mi, e nie wyobra aj¹ sobie ycia bez dostêpu do konta przez Internet. Przed uruchomieniem elektronicznych kana³ów dostêpu, zrobiliœmy wœród naszych klientów ankietê, niemal wszyscy oczekiwali nowych technologii. Do³¹czyliœmy tak e ca³y wachlarz kart p³atniczych. Dziœ klienci naszego banku maj¹ w portfelach karty zbli eniowe, zarówno systemu p³atniczego Visa. - Z Internetu najczêœciej korzystaj¹ ludzie m³odzi. Bank ma swoj¹ centralê naprzeciwko szko³y podstawowej i gimnazjum. Czy m³odzie to te wa na grupa dla banku? - W naszym spo³eczeñstwie zachodz¹ g³êbokie zmiany. Widzimy jak bardzo rozwijaj¹ siê nowe technologie. Dziœ trudno sobie wyobraziæ ycie bez telefonu komórkowego czy komputera. Zdajê sobie sprawê, e specyficzne wymagania wobec banku ma uczeñ lub student. a³ujê, e kiedyœ zrezygnowaliœmy z promowania us³ug bankowych za pomoc¹ programu Dziœ oszczêdzam w SKO, jutro w Banku Spó³dzielczym. Bardzo ³atwo zrezygnowaæ z jakiegoœ projektu, trudno potem go odbudowaæ. Jednak rozwa amy, eby ponownie nawi¹zaæ kontakty ze szko³ami i rozpocz¹æ edukacjê dzieci i m³odzie y w zakresie finansów. Konkurencja nie zasypia gruszek w popiele. - W³aœnie, w jaki sposób bank sobie radzi z konkurencj¹? - Banki Spó³dzielcze maj¹ kilka atutów jeden z nich to przede wszystkim bliski kontakt z klientem, doskona³a znajomoœæ œrodowiska. Dziêki czemu - Zauwa amy, e coraz wiêcej klientów korzysta z bankowoœci elektronicznej, czêsto mówi¹ mi, e nie wyobra aj¹ sobie ycia bez dostêpu do konta przez Internet mówi prezes Maria Joanna Rudziñska mo emy szybko reagowaæ na zmiany rynkowe i oczekiwania. Jesteœmy na tyle elastyczni, e trudno z nami konkurowaæ. Pamiêtam jakiœ czas temu w Bie uniu jeden z banków komercyjnych otworzy³ swój oddzia³, wprowadzi³ niskie op³aty, prowizje itp. Jednak po kilku miesi¹cach placówka zosta³a zamkniêta. My potrafimy np. w ci¹gu jednego dnia obni yæ prowizjê za dokonywanie op³at za energiê elektryczn¹, czynsz czy telefon. Pobieramy 10 groszy mniej ni konkurencja i mimo, e to niewielka ró nica, klienci wybieraj¹ nas. Poza tym nasi klienci mog¹ bez prowizji uregulowaæ rachunek za wodê. Staramy siê równie przekonywaæ klientów, e u nas mog¹ za³o yæ lokatê na godziwy procent, zaci¹gn¹æ kredyt, uzyskaæ fachow¹ pomoc doradcz¹. Tutaj bardzo sku- Zabytkowy wiatrak w skansenie znajduj¹cym siê na terenie parku etnograficznego

15 SGB B A N K W R E G I O N I E 15 Zabytkowy koœció³ farny, jedna z wizytówek Sierpca teczna jest nasza kadra. - Pracownicy banku to jego si³a napêdowa? - Bez w¹tpienia. Muszê z dum¹ powiedzieæ, e kierujê dobrym zespo³em ludzi, którzy uto samiaj¹ siê z bankiem. Doskonale wiedz¹, e bez dobrej pracy, poœwiêceniu i zaanga owaniu nie by³oby banku. Kadra jest stabilna, zatrudniamy 19 osób, stanowimy zgran¹, kompetentn¹ dru ynê. Dobrze siê pracuje w takim zespole. Jednak, aby bank móg³ siê rozwijaæ, musimy pod¹ aæ za trendami, wci¹ podnosiæ kwalifikacje. Przywi¹zujemy du ¹ wagê do szkoleñ kadry. Korzystamy z o- ferty Bankowego Oœrodka Doradztwa i Edukacji. - Kadra i bank anga uje siê w ycie œrodowiska w którym dzia³a? - Uwa am, e lokalny Bank Spó³dzielczy nie jest tylko po to, eby zarabiaæ pieni¹dze. Powinien ca³y czas budowaæ zaufanie i swoj¹ markê. Zaufanie buduje siê równie na aktywnym udziale w akcjach lokalnej spo³ecznoœci. Anga ujemy siê w wiele przedsiêwziêæ i projektów znacz¹cych dla mieszkañców gmin w których dzia³amy. Wspieramy organizacje po ytku spo³ecznego. Proszê sobie wyobraziæ, e nawet wsparliœmy finansowo instalacjê monitoringu miejskiego w Bie uniu i Lutocinie, co znacznie zwiêkszy³o bezpieczeñstwo mieszkañców. - Czy kobiecie ³atwiej jest zarz¹dzaæ ni mê czyÿnie? - Myœlê, e p³eæ nie ma wiêkszego znaczenia. Moim zdaniem bardziej licz¹ siê kompetencje, doœwiadczenie, umiejêtnoœæ podejmowania m¹drych decyzji, sztuka rozwi¹zywania i ³agodzenia ewentualnych konfliktów. Szef powinien mieæ autorytet i cieszyæ siê szacunkiem. Tego siê nie dostaje wraz z objêciem funkcji, na to trzeba sobie zapracowaæ. W ca³ej swojej karierze zawodowej, tylko przez trzy miesi¹ce y. Jaœko Pilik w³aœciciel Sierpca nie piastowa³am kierowniczego stanowiska, myœlê, e moi pracodawcy docenili moje atuty. Na pewno na moje umiejêtnoœci du y wp³yw wywar³y studia, jestem absolwentk¹ Akademii Techniczno - Rolniczej w Bydgoszczy. - Jak Pani trafi³a do banku? - Mo e to Pana zdziwi, ale po pierwszych, demokratycznych samorz¹dowych wyborach w 1990 roku straci³am pracê sekretarza urzêdu, tak siê z³o y³o, e urodzi³am dziecko i nie by³am czynna zawodowo przez siedem lat. Wówczas otrzyma³am propozycjê objêcia stanowiska prezesa banku. - Po szeœciu latach poza rynkiem pracy? - Dok³adnie. Jestem przekonana, e pamiêtano mnie z mojej pracy w urzêdzie. Poza tym rozpoczynaj¹c pracê mia³am przez rok zg³êbiaæ tajniki banku, a dopiero póÿniej obj¹æ stanowisko prezesa. By³am przez rok przygotowywana. - Od tego czasu minê³o 15 lat. Co uwa a Pani za swój sukces? - Na pewno sukcesem jest to, e uda³o mi siê stworzyæ zespó³ dobrych, pracowitych ludzi. Ale sukcesem banku i Bie unia jest na pewno to, e nasz bank przetrwa³. Gdy rozpoczyna³am pracê w 1997 roku nasze fundusze wynosi³y oko³o 613 tysiêcy, dziœ ponad 7 milionów. Wówczas robiliœmy wszystko, eby uda³o siê osi¹gn¹æ wymagane ustaw¹ progi kapita³owe. Bardzo siê obawia³am, e mo e nam siê nie udaæ i zostaniemy przy³¹czeni do innego banku. Wyszliœmy na prost¹, obecnie jesteœmy stabilnym bankiem o ugruntowanej pozycji i dobrymi perspektywami na przysz³oœæ. - Jak Pani spêdza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? - Wolnego czasu nie mam za du o, ale staram siê go racjonalnie wykorzystywaæ. yjê i pracujê w Bie uniu, tote aktywnie uczestniczê w pracach Towarzystwa Przyjació³ Bie unia. Organizujemy wiele spotkañ, warsztatów, spotkañ z interesuj¹cymi ludÿmi. Ostatnio przybli aliœmy kulturê Brazylii, wczeœniej Uzbekistanu i Irlandii. W naszej globalnej wiosce, poznawanie innych kultur, zwyczajów i tradycji jest niezwykle wa ne. Lubiê te czytaæ ksi¹ ki. - Co Pani obecnie czyta? - Potêgê podœwiadomoœci, której autorem jest Joseph Murphy, to znakomita lektura. Polecam j¹ wszystkim, dziêki takim pozycjom mo na inaczej spojrzeæ na ycie. - Dziêkujê. Skansen zajmuje pow. 60,5 ha. Ekspozycjê tworzy 11 zagród ch³opskich, na zdjêciu jedna z chat mieszkalnych

16 16 Z Z Y C I A S G B Umiem s³uchaæ ludzi SGB Rozmowa z Ryszardem Ga³k¹, wójtem Gminy Lutocin - Na tabliczce wisz¹cej na drzwiach do Pana gabinetu poza nazwiskiem jest napisane: Lekarz weterynarii. Nie a³uje Pan porzucenia wyuczonego zawodu? - Ale ja jestem wci¹ czynnym weterynarzem, to moja pasja i powo³anie. Jak jadê do chorego zwierzaka, rozmawiam z jego w³aœcicielem, wówczas mo na lepiej poznaæ problemy ludzi, dowiedzieæ siê, co im le y na sercu, jakich oczekuj¹ zmian. Potrafiê ³¹czyæ obie funkcje. Cieszê siê, e w moje œlady posz³a moja córka i te jest weterynarzem. - To od ludzi dowiedzia³ siê Pan, e w Lutocinie potrzebna jest placówka bankowa? - W Lutocin bank by³ od zawsze, ale nie mia³ w³asnego budynku, dzier awi³ go najpierw od spó³dzielni, póÿniej od gminy. Nie mia³em wiêkszych problemów do przekonania zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Bie uniu, aby prowadzi³ dzia³alnoœæ w wygodniejszym dla klientów obiekcie. Szybko ustaliliœmy szczegó³y, gmina sprzeda³a bankowi budynek posadowiony w samym centrum Lutocina naprzeciw koœcio³a. Dla mieszkañców to bardzo dobre rozwi¹zanie. To samo dotyczy gminy, maj¹c bank na miejscu, mo emy wszystkie sprawy finansowe szybko za³atwiæ. - Rozumiem, e wspó³praca z bankiem dobrze siê uk³ada? - Mogê powiedzieæ, e odbieramy na tych samych falach. Zarówno bank, jak i samorz¹d pracuj¹ dla lokalnej spo³ecznoœci. Gmina ma rachunek w banku od wielu lat. W swoim gabinecie wójt ma makietê aglowca, który otrzyma³ w prezencie od m³odzie y z Lutocina Zawsze nasz lokalny bank sk³ada najlepsz¹ ofertê na obs³ugê bud etu. Poza tym otrzymujemy od banku dodatkow¹ wartoœæ. Wspiera on wydarzenia spo³eczno - kulturalne organizowane przez gminê, szko³y i organizacje spo³eczne Nie bêdzie przesad¹, jeœli powiem, e Bank Spó³dzielczy to jedna z naszych najlepszych wizytówek. - Piastuje Pan urz¹d wójta od 1994 roku. Co jest dla Pana najwiêkszym sukcesem? - To, e jeszcze yjê (œmiech). Ale na powa nie, przez te osiemnaœcie lat iê uda³o siê wiele. Nie lubiê siê chwaliæ, jednak, gdy obejmowa³em urz¹d tylko oko³o 20 % wsi by³o zaopatrzone w wodê z wodoci¹gu gminnego, dziœ jest to 100 %. O moich sukcesach œwiadczy to, e wyborcy obdarzaj¹ mnie du ym kredytem zaufania, nieskromnie powiem, e w ostatnich wyborach uzyska³em prawie 80 % poparcie. Za moim sukcesem stoi to, e potrafiê s³uchaæ i umiem ich godziæ. Ws³uchujê siê w ich problemy i oczekiwania. - Dziêkujê za rozmowê. Konkurs Z³oty Bank SGB rozstrzygniêty 5 kwietnia br. w siedzibie SGB-Banku S.A. odby³o siê posiedzenie Komisji Konkursowej Z³oty Bank SGB, podczas którego wy³onione zosta³y zwyciêskie banki Grupy SGB. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Wyniki Konkursu Z³oty Bank: Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 1. Czarnków 2. O³awa 3. Pruszcz Gdañski 4. Sierakowice 5. Z³otów 1. Stegna 2. S³awno 3. Drezdenko 4. Dobrzyca 5. Koœcierzyna 1. Dzierzgoñ 2. Lipka 3. Skalmierzyce 4. Pszczó³ki 5. Grabów

17 SGB C I E K A W O S T K I Z P R A S Y 17 W jakim wieku korzystamy z portali spo³ecznoœciowych badañ PMR Research wynika, i ponad po³owa Polaków korzysta z social media, w tym g³ównie z Facebooka i nk.pl. Je eli z nich korzystaj¹, jest to g³ównie w celu podtrzymania kontaktu z przyjació³mi (86%). Zdecydowana wiêkszoœæ u ytkowników sprawdza swoje konta codzienne (58%). Tylko co dziesi¹ty doros³y Polak posiadaj¹cy konto na portalu spo³ecznoœciowym przyznaje, e zagl¹da do niego w czasie pracy. Jak wykaza³y badania PMR Research, a 86% respondentów, którzy korzystaj¹ z social media, zagl¹da do nich, by mieæ sta³y kontakt z przyjació³mi, tylko 13% u ywa ich by zawieraæ nowe znajomoœci, 8% by graæ w gry online, a jedynie 4% korzysta z portali spo³ecznoœciowych w celach zawodowych. W ramach obchodów Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci w dniu 7 marca br. zorganizowane zosta³o w Warszawie Forum Kobiet rzebiega³o pod has³em: Spó³dzielczoœæ dla kobiet. Kobiety dla Spó³dzielczoœci. Uczestnicy Forum wys³uchali wyst¹pienia Zofii Korczak, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Lesznowoli, która powiedzia³a m.in. Nie maj¹c swojej reprezentacji w organizacjach o zasiêgu krajowym, nie mamy te adnego wp³ywu na decyzje. Podejmuj¹ je za nas mê czyÿni i to oni decyduj¹ o kszta³cie œwiata, naszego kraju i naszej spó³dzielni, nie oszukujmy siê, e jesteœmy szyjami. To g³owa decyduje o wszystkim, nie szyja, której wydaje siê, e rz¹dzi. Nie ³udŸmy siê, e mê czyÿni podziel¹ siê z nami w³adz¹, same wiemy, e lubimy w³adzê i niechêtnie oddamy j¹ komukolwiek. Musimy nauczyæ siê przejmowaæ w³adzê od mê czyzn i nikt inny za nas tego nie zrobi. Na pewno wiele z Pañ spotka³o siê z okreœleniem szklanego sufitu, czyli niewidocznej przeszkody w awansie kobiet. Teoretycznie mo emy siêgaæ szczytów, ale w praktyce pozostajemy w tyle za mê czyznami. Christopher Flett w cytowanej ju ksi¹ ce Jak mê czyÿni postrzegaj¹ biznes oraz kobiety w biznesie powiedzia³: mê czyÿni przez 30 lat stworzyli szklany sufit, ale kobiety pozwoli³y na jego istnienie. Nadszed³ czas na przebicie siê przezeñ i dopuszczenie nowych przywódców. Bank of China otworzy pierwszy oddzia³ w Polsce ndustrial and Commercial Bank of China (ICBC), w kwietniu br. otwiera oddzia³ w Polsce. Portal Bankier informuje ponadto, e najwiêksze polskie firmy wyrazi³y du ¹ chêæ wspó³pracy z nowym bankiem. Uczyni³y to np. KGHM czy Orlen, czyli spó³ki z udzia³em skarbu pañstwa. Bank ma u³atwiaæ inwestycje i stanowiæ pomost wspó³pracy miêdzy Chinami a Polsk¹. Zarobki Polaków, s¹ jedne z najni szych w Europie uñczyk zarabia piêæ razy wiêcej ni my, Szwed cztery razy, a Niemiec ponad trzy. W zbankrutowanej Grecji zarobki s¹ dwa razy wiêksze, w stoj¹cej na krawêdzi upadku Hiszpanii prawie trzy razy wiêksze. Nawet Czesi maj¹ wiêcej od nas. Gdzie nie spojrzeæ, zarabia siê znacznie lepiej ni w Polsce. Tymczasem nasze ceny ju przeskoczy³y te zachodnie, np. Niemcy kupuj¹ taniej produkty ywnoœciowe. Ale najgorsze jest to, e lepiej nie bêdzie. Jak wyliczy³ "Dziennik Gazeta Prawna", Polskê i bogate kraje Unii Europejskiej dzieli dystans a 85 lat, je eli chodzi o poziom wynagrodzeñ. Dopiero za lat! dogonimy s¹siadów po zachodniej stronie granicy i pensje w Polsce i krajach strefy euro zrównaj¹ siê. Chyba e zaczniemy w koñcu rozwijaæ siê szybciej... Op³ata bankowa zostanie wprowadzona w tym roku ak zapowiedzia³ minister Rostowski na Forum Bankowym. Bêdzie ona trafiaæ na fundusz stabilizacyjny w BFG. Prezes ZBP zaapelowa³ do ministra o powœci¹gliwoœæ we wprowadzaniu podatków. Op³ata na fundusz stabilizacyjny ma stanowiæ koszt uzyskania przychodu dla banków.. W przypadku banku krajowego punktem wyjœcia ma byæ wielkoœæ pasywów wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym banku za rok poprzedzaj¹cy rok, w którym uiszczana jest op³ata pomniejszona o wysokoœæ funduszy podstawowych banku oraz sumê œrodków gwarantowanych. Op³ata ostro noœciowa ma byæ wnoszona przez banki w lipcu i w grudniu, czyli dwa razy do roku.

18 18 L E A S I N G SGB

19 SGB L E A S I N G 19 Dlaczego bs-leasing w Banku Spó³dzielczym Rok 2011 na rynku us³ug leasingowych zakoñczy³ siê wzrostem sfinansowanych aktywów ruchomych o 14,9%. Mo na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, e ten sposób finansowania inwestycji cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹. Z du ym prawdopodobieñstwem mo na równie za³o yæ, e znaczna czêœæ klientów Spó³dzielczej Grupy Bankowej jest równoczeœnie obs³ugiwana przez firmy leasingowe. Obecnie na rynku dzia³a ponad 40 towarzystw leasingowych, a za wiêkszoœci¹ z nich stoj¹ banki komercyjne. Bior¹c pod uwagê ten ostatni fakt, bardzo realn¹ staje siê mo liwoœæ migracji obecnie obs³ugiwanych przedsiêbiorców. Na wspó³czesnym rynku bankowym zapobieganie odejœciom klientów jest powa nym wyzwaniem. Jednym z podjêtych œrodków przeciwdzia³ania temu by³o podpisanie w 2005 roku Umowy Generalnej dotycz¹cej sprzeda y przez Banki Spó³dzielcze SGB leasingu obs³ugiwanego przez operatora, którym jest SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. Spó³ka której powierzono to zadanie powsta³a w 1994 roku, a od 2006r. jej wiêkszoœciowym w³aœcicielem s¹ banki Spó³dzielczej Grupy Bankowej. SGB-TRANS-LEASING PTL ju od 18 lat dzia³a na rynku i z powodzeniem finansuje zakupy swych Kontrahentów. Oferuje leasing finansowy oraz operacyjny œrodków trwa³ych takich, jak: œrodki transportu, sprzêt medyczny, sprzêt biurowy, maszyny i urz¹dzenia, maszyny rolnicze, nieruchomoœci. Tytu³owy bs-leasing - jest produktem Spó³ki skierowanym do klientów banków Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Ide¹ jego sprzeda y jest wprowadzenie leasingu do koszyka produktów bankowych, jako uzupe³nienia oferty finansowej oraz alternatywy, b¹dÿ wsparcia w stosunku do kredytu. Pañstwa klientom gwarantujemy kompleksow¹ obs³ugê. Oferta przygotowywana indywidualnie, w odpowiedzi na preferencje i o- czekiwania klienta. Dok³adamy wszelkich starañ, aby klienci Banków czuli siê bezpiecznie i mieli poczucie przynale noœci do grona rzetelnych kontrahentów. Sta³ych i wiarygodnych klientów Banku traktujemy priorytetowo i o- taczamy profesjonaln¹ opiek¹ Doradcy Leasingowego, który pozostaje do dyspozycji w ci¹gu ca³ego okresu leasingu. Nasza TL Akademia Leasingu prowadzi szkolenia, których celem jest zapoznanie Doradców Bankowych z produktem oraz mo liwoœciami jego sprzeda y, jak równie z procedur¹ zawierania umów, których istot¹ jest tzw. back office w ca³oœci prowadzony przez pracowników naszej Spó³ki. Je eli jesteœcie Pañstwo zainteresowani wieloletni¹ wspó³prac¹ z godnym zaufania partnerem, cenicie sobie bezpieczeñstwo zawieranych transakcji i szeroko rozumian¹ kompleksow¹ obs³ugê, zapraszamy do wspó³pracy! Piotr Idczak i Karolina Œwitoñ Doradcy leasingowi SGB-TRANS-LEASING PTL Informujemy, e od marca br. nowym opiekunem leasingowym SGB-Banku S.A. jest: Pani Karolina Œwitoñ Tel.: Kom.:

20 20 A R T Y K U L S P O N S O R O W A N Y Jak najtaniej zabezpieczaæ kredyty bankowe ze œrodków unijnych Inicjatywy JEREMIE? SGB Powstanie PFPK Sp. z o.o. Poznañski Fundusz Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu powsta³ w 1999 roku. Podstawowym zadaniem funduszu jest wspieranie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na terenie aglomeracji poznañskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie porêczeñ sp³aty kredytów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Z oferty Funduszu mog¹ skorzystaæ przedsiêbiorstwa, które posiadaj¹ zdolnoœæ kredytow¹, ale nie dysponuj¹ wystarczaj¹cym zabezpieczeniem. Porêczenia stanowi¹ce podstawê oferty PFPK Sp. z o.o. mog¹ byæ udzielane dla jednego konkretnego przedsiêbiorcy maksymalnie do kwoty ,00 PLN, ale nie mog¹ stanowiæ wiêcej ni 60% porêczanego kredytu, przy czym maksymalny okres wa noœci porêczenia wynosi 60 miesiêcy. Nawi¹zanie wspó³pracy z SGB-Bankiem S.A. i bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi w ramach Spó³dzielczej Grupy Bankowej W lutym 2011 roku PFPK Sp. z o.o. zawar³ umowê o wspó³pracy z SGB-Bankiem S.A. i bankami spó³dzielczymi zrzeszonymi w Spó³dzielczej Grupie Bankowej. Tym samym dziêki rozbudowanej sieci sprzeda y wy ej wymienionych banków wspó³pracuj¹cych Fundusz mo e wspieraæ przedsiêbiorców z sektora MSP dzia³aj¹cych na terenie ca³ego województwa wielkopolskiego. W ostatnim kwartale minionego roku fundusz z³o y³ do SGB-Banku S.A. wniosek o objêcie udzia³ów w PFPK Sp. z o.o. Oferta porêczeñ w ramach Inicjatywy JEREMIE Do koñca 2011 roku fundusz udzieli³ od pocz¹tku dzia³alnoœci ³¹cznie ponad 2300 porêczeñ na kwotê wynosz¹c¹ blisko 213 mln PLN. Dynamiczny wzrost sprzeda y porêczeñ obserwowany od koñca 2010 r. jest wynikiem realizacji przez Fundusz Inicjatywy JEREMIE. We wrzeœniu 2010 roku PFPK Sp. z o.o. zawar³ pierwsz¹ Umowê Operacyjn¹ Reporêczenie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pe³ni¹cym funkcjê Menad era Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie wielkopolskim. W ramach umowy Fundusz otrzyma³ limit reporêczeñ w kwocie ,00 z³. Dziêki temu poprzez reasekuracjê porêczeñ udzielanych przez PFPK dla przedsiêbiorców z sektora MSP dzia³aj¹cych na terenie województwa wielkopolskiego zmniejsza siê ryzyko ponoszone przez Fundusz. Reporêczenia mog¹ obejmowaæ do 80% porêczeñ udzielanych przez Fundusz. Powy sza sytuacja, w której ryzyko le ¹ce po stronie Funduszu zosta³o ograniczone do 20% z ka dego udzielonego porêczenia umo liwi³a znaczne obni enie prowizji pobieranych za udzielane porêczenia. Poszerzenie oferty PFPK Sp. z o.o. o porêczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE okaza³o siê ogromnym sukcesem. W styczniu 2012 roku fundusz wykorzysta³ ca³kowicie przyznany limit reporêczeñ w ramach pierwszej umowy operacyjnej. Dziêki ogromnemu zainteresowaniu ofert¹ ze strony przedsiêbiorców uda³o siê zbudowaæ portfel porêczeñ udzielanych w ramach Inicjatywy JEREMIE w okresie od listopada 2010 roku do stycznia 2012 roku. Tym samym, limit zaplanowany do wykorzystania w okresie 24 miesiêcy, faktycznie zosta³ wyczerpany w ci¹gu niespe³na 15 miesiêcy. Podsumowuj¹c, w ci¹gu realizacji pierwszej umowy operacyjnej - reporêczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE, PFPK Sp. z o.o. udzieli³ 455 porêczeñ na ³¹czn¹ kwotê blisko 42 mln PLN. Porêczenia te pomog³y ponad 400 przedsiêbiorcom z woj. wielkopolskiego uzyskaæ kredyty o ³¹cznej wartoœci blisko 109 mln PLN. W wyniku ogromnego sukcesu sprzeda owego, pocz¹wszy od dnia 20 lutego 2012 roku PFPK Sp. z o.o. kontynuuje realizacjê Inicjatywy JEREMIE w ramach drugiej umowy operacyjnej z limitem reporêczeñ wynosz¹cym ,00 PLN. Promocja cenowa obejmuj¹ca porêczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE Do dnia 31 maja bie ¹cego roku wszystkie porêczenia udzielane w ramach Inicjatywy JEREMIE s¹ objête promocj¹ cenow¹. Oznacza to, i wszyscy przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z oferty kredytowej SGB-Banku S.A. oraz banków spó³dzielczych zrzeszonych w Spó³dzielczej Grupie Bankowej mog¹ uzyskaæ porêczenia PFPK Sp. z o.o. po minimalnych stawkach, które wynosz¹ odpowiednio: Porêczenie do ,00 PLN - 100,00 PLN, Porêczenie od ,01 PLN do ,00 PLN - 150,00 PLN, Porêczenie powy ej ,00 PLN - 200,00 PLN. Prowizja jest pobierana jednorazowo za ca³y okres porêczenia w dniu zawarcia umowy porêczenia. Wysokoœæ prowizji nie jest uzale niona od okresu wa noœci porêczenia. Oferta us³ug doradczych PFPK Sp. z o.o. Poza dzia³alnoœci¹ porêczeniow¹ Fundusz oferuje przedsiêbiorcom tak e liczne us³ugi o charakterze doradczym. Us³ugi komplementarne dedykowane przedsiêbiorstwom z sektora MSP opieraj¹ siê na wsparciu przedsiêbiorcy na ka dym etapie pozyskiwania zewnêtrznego finansowania ze œrodków bankowych; pocz¹wszy od nawi¹zania pierwszego kontaktu przedsiêbiorcy z bankiem, poprzez pomoc w doborze odpowiednich instrumentów finansowych, a skoñczywszy na udziale w negocjowaniu ostatecznych warunków umowy kredytowej. W wy ej wymienionym zakresie pomoc Funduszu obejmuje przede wszystkim: profesjonalne przygotowanie wymaganej przez bank dokumentacji, sporz¹dzenie odpowiadaj¹cego wymogom banku biznes planu oraz rzetelne doradztwo na ka dym z etapów ubiegania siê o kredyt. PORÊCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE OFEROWANE PRZEZ PFPK SP. Z O.O. TO: BEZPIECZEÑSTWO 80% porêczenia udzielonego do kwoty 500 tys. PLN jest reporêczone ze œrodków unijnych SZYBKOŒÆ porêczenia do kwoty 300 tys. PLN decyzja w 48h NISKA CENA PLN w okresie promocji PROFESJONALNA OBS UGA ponad 10 lat doœwiadczenia funduszu

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w

- Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad milion członków i posiadaczy certyfikatów - 280 chapterów w O F E R T A S P O N S O R S K A PMI Poland Chapter Oddział Łódź P R O J E C T M A N A G E M E N T I N S T I T U T E - Organizacja typu non-profit - Założona w roku 1969 przez kierowników projektów - Ponad

Bardziej szczegółowo

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DzifnB*a4fflal*lNl$34 ZGIERZ 2224 Poz 282 WyUil«r.«iz.i(!rtn' 1! ; przyjmującej. WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Załącznik nr 2 wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo