Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski"

Transkrypt

1 Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej na prawie 100 metrów. Po³o one na pla ach liczne zje d alnie wodne i bezp³atne baseny ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem nie tylko wœród najm³odszych. W unikatowym parku znajduj¹ siê dziesi¹tki hoteli, pomiêdzy którymi kursuje kolejka turystyczna. Na mi³oœników sportu czekaj¹ korty tenisowe, krêgielnie, mini golf oraz nowoczesny Aqua Park, a smakosze odkryj¹ doskona³¹ kuchniê w licznych tawernach, restauracjach, pizzeriach i kawiarniach. Wszyscy mog¹ liczyæ na œwietn¹ zabawê w têtni¹cych yciem klubach i pubach. Na obrze ach Z³otych Piasków po³o ony jest turystyczny rejon Czajka, który umo liwia wakacje z odrobin¹ spokoju, a bliskoœæ renomowanego kurortu sprawia, e w zasiêgu rêki dostêpne s¹ wszelkie atrakcje Z³otych Piasków. Odleg³oœæ od lotniska: Warna ok. 20 km, Burgas ok. 110 km Œw. Konstantyn i Elena Kurort s³yn¹cy, tak e daleko poza granicami Bu³garii, ze specyficznego mikroklimatu i cennych Ÿróde³ mineralnych. Oferuje lecznicze baseny z wodami mineralnymi i siarkowymi oraz k¹piele amatorskie na pla ach, przy ujœciach wód Ÿródlanych do morza. Piaszczysta pla a, ska³ki oraz kwiaty, cyprysy i piêkny park lipowy tworz¹ niezapomniany klimat tego pierwszego w Bu³garii kompleksu turystycznouzdrowiskowego. Wiêkszoœæ hoteli posiada bogat¹ bazê leczniczo-balneologiczn¹ oraz profesjonalne centra SPA. Restauracje, tawerny, bary, kluby nocne... oferuj¹ znakomit¹ zabawê i zachêcaj¹, by skosztowaæ wyœmienitej kuchni i bu³garskiego wina. Odleg³oœæ od lotniska: Warna ok. 10 km, Burgas ok. 100 km Istambu³ - miasto Orientu o wielowiekowej historii (2 dni) Panorama miasta ze zwiedzaniem Hipodromu, B³êkitnego Meczetu oraz azjatyckiej czêœci miasta lub Pa³acu Su³tanów Top Capy. Drugiego dnia czas wolny. Imprezy fakultatywne (p³atne na miejscu): rejs po Bosforze, wieczorne show z kolacj¹ i programem orientalnym, wizyta na tureckim bazarze, pa³ac letni su³tanów "Beylarbeyi". Cena: ok. 85 EUR + wiza 15 EUR (uwaga! wymagane posiadanie aktualnego paszportu) Nessebar (1 dzieñ) Nessebar miasto muzeum po³o one na malowniczym, skalnym pó³wyspie, w którym zachowa³y siê staro ytne mury obronne, oryginalna architektura i ponad tuzin cerkwi, pozostaj¹cych pod opiek¹ UNESCO. W drodze powrotnej wizyta w S³onecznym Brzegu. Cena ok. 30 EUR Warna - Delfinarium (1/2 dnia) Warna - najwiêksze miasto bu³garskiego wybrze a. Wizyta w Delfinarium - akrobatyczne wystêpy tresowanych delfinów, panoramiczne city-tour ze zwiedzaniem katedry, czas wolny w handlowej czêœci miasta. Cena ok. 25 EUR Rejs jachtem po Morzu Czarnym (1/2 dnia) 3-godzinny, panoramiczny rejs jachtem wzd³u wybrze y nadmorskich kurortów. W atmosferze relaksu podziwiaæ mo emy b³êkitne zatoki i wspania³¹ przyrodê. Piknik z lunchem na zacisznej pla y, k¹piele, gry i zabawy. Cena ok. 30 EUR Ba³czik - Kaliakra (1/2 dnia) Ba³czik, zwany Bia³ym Miastem Morza Czarnego - zwiedzanie ogrodu botanicznego (najbogatsza, po ogrodzie w Monaco, kolekcja kaktusów) oraz dawnej rezydencji królowej rumuñskiej Marii. Przyl¹dek Kaliakra z zapieraj¹cym dech w piersiach widokiem na wybrze e, dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ pojawiaj¹ce siê delfiny. Kolacja z winem w stylowej restauracji. Cena ok.35 EUR Jeep Safari (1/2 dnia) Niepowtarzalna okazja, by prze yæ wspania³¹ przygodê, zasmakowaæ odrobiny adrenaliny i jednoczeœnie zobaczyæ zupe³nie inne oblicze Bu³garii. W leœnym zagajniku piknik - dania z grilla, wspólne gry i zabawy przy winie i muzyce folklorystycznej. Cena ok. 35 EUR 68

2 Hotel Melia Grand Hermitage Lokalizacja: Z³ote Piaski, centrum kurortu; przy piaszczystej pla y i nadmorskiej promenadzie. Hotel: 9-piêtrowy kompleks, otwarty w sezonie 2005; do dyspozycji goœci: reprezentacyjny hol recepcyjny, lobby bar, Italian cafe, restauracja z tarasem, restauracja tajska i w³oska, piano bar z muzyk¹ na ywo, pool bar, centrum konferencyjne (do 300 osób), punkt wymiany walut, sklepiki z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 728 przestronne, z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; centrum Nirvana SPA oraz centrum Ayurvedic, salon fryzjerski, fitness, sauna, jacuzzi, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty); klub nocny, sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw. Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive. Kategoria lokalna: ***** ceny z rabatem promocyjnym luksusowy wypoczynek komfort i styl przy pla y centrum Nirvana SP A i Ayurvedic Nasza opinia: jeden z najbardziej reprezentacyjnych hoteli na Bałkanach, dający gwarancję komfortu i luksusowego wypoczynku dla wyjątkowo wymagającego gościa. œniadanie, lunch, kolacja w formie bufetu 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 15:00-17:00 kawa, herbata, snacki i przek¹ski programy animacyjne oraz zajêcia sportowe dla doros³ych oraz dzieci (brak w j. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 69

3 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I ceny z rabatem promocyjnym elegancja i styl przy pla y centrum kurortu centrum SPA Hotel Admiral Lokalizacja: Z³ote Piaski, w sercu kurortu; bezpoœrednio przy pla y i nadmorskiej promenadzie Hotel: 7-piêtrowy stylowy i elegancki obiekt, otwarty w sezonie 2004; do dyspozycji goœci: przestronny, tarasowy hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracja A'la carte, stylowa kawiarnia wiedeñska, wielofunkcyjne centrum konferencyjne, punkt medyczny 24 h, sklepiki z pami¹tkami, wymiana walut, parking strze ony (lokalne op³aty) Liczba pokoi: eleganckie, z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka. Na zapytanie pokoje familijne: dwa standardowe pokoje 2-os. po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami. Sport/rozrywka: basen odkryty na pla y (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; salka internetowa, bilard, salon fryzjerski, centrum SPA, sala fitness, sauna, ³aŸnia turecka i masa (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y; w pobli u korty tenisowe oraz mini-golf (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje - bufet Kategoria lokalna: ***** Nasza opinia: luksusowy, elegancki i doskonale wyposażony hotel; w zasięgu ręki wszystko, czego trzeba, aby nasze wakacje były niezapomniane

4 Grand Hotel Varna Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, ok. 200 m od piaszczystej pla y; w kompleksie Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ luksusowych hoteli z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu i profesjonalnym centrum SPA & Wellness Hotel: luksusowy, 10-piêtrowy obiekt, ca³kowicie zmodernizowany w sezonie 2006; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny z k¹cikami wypoczynkowymi, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracja w³oska, restauracja francuska, restauracja letnia oraz drink bar przy basenie, bary dzienne, kawiarnia, p³atny sejf i punkt wymiany walut w recepcji. profesjonalne centrum konferencyjne (do 260 osób), sklepy z pami¹tkami Liczba pokoi: przestronne i eleganckie z ³azienk¹ (WC, wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, telefon, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka Sport/rozrywka: basen odkryty z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty z podgrzewan¹ wod¹ mineraln¹; profesjonalne centrum SPA & Wellness, szeroki program zabiegów leczniczo-relaksacyjnych, sauna, solarium (lokalne op³aty); cykliczne programy rozrywkowe, koncerty i wieczory muzyczne, sport i rekreacja w ramach pakietu ; klub nocny i dyskoteka, krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash (lokalne op³aty); centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, klub i animacje dla dzieci Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: ***** Nasza opinia: jeden z najbardziej znanych hoteli na bułgarskim wybrzeżu, gwarantujący komfort zakwaterowania, rozrywkę i pełen relaks przez cały rok. Szczególnie polecany Klientom szukającym wysokiej klasy wypoczynku. 14 basen z wod¹ mineraln¹ nowoczesne SP A parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne, Grand Total Fitness, basen kryty z mineraln¹ wod¹ party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 71

5 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I bezpoœrednio przy pla y relaks i zabawa dla ca³ej rodziny parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim) Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Dolphin Marina Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, bezpoœrednio przy pla y; w kompleksie Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ luksusowych hoteli z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu i profesjonalnym centrum SPA & Wellness. Hotel: zaprojektowany w nowoczesnym stylu, 4-piêtrowy obiekt, oddany do u ytku w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikami wypoczynkowymi, elegancka restauracja, bar dzienny, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe (w miarê dostêpnoœci). Liczba pokoi: 215 gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, dostêp do Internetu, sejf i balkon (wiêkszoœæ z widokiem na morze). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje familijne: 2 standardowe pokoje 2 - osobowe po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami dla rodzin 4 lub 5 osobowych. Sport/rozrywka: basen z przestronnym tarasem s³onecznym nad brzegiem morza (2 le aki i rêczniki oraz parasol przy basenie bezp³atnie/pokój); hotelowe programy animacyjne oraz zajêcia sportowe w ramach pakietu ; dodatkowo p³atne korzystanie na terenie kompleksu z bogatego zaplecza sportowego (krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash), rozrywki, centrum SPA oraz centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik dla dzieci, programy animacyjne i klub dla dzieci 4-12 lat w ramach pakietu (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: elegancki hotel dla wymagających i wygodnych klientów z idealną lokalizacją bezpośrednio na plaży. Przestronne pokoje familijne stwarzają dogodne warunki dla rodzin z dziećmi

6 Hotel Dolphin Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, ok. 100 m od pla y, w otoczeniu parku; na terenie kompleksu Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ eleganckich hoteli z zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu, nowoczesnym centrum Balneologii oraz SPA & Wellness, klubem nocnym z piano barem Hotel: ca³kowicie zmodernizowany, nowoczesny 4-piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, lobby bar, pool bar, bar dzienny, cukiernia, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe (w miarê dostêpnoœci) Liczba pokoi: 168 elegancko urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja, TV, telefon, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje familijne: 2 standardowe pokoje 2-osobowe po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami dla rodzin 4 lub 5 - osobowych. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasol bezp³atnie), hotelowe programy animacyjne oraz zajêcia sportowe w ramach pakietu ; dodatkowo p³atne korzystanie na terenie kompleksu z bogatego zaplecza sportowego (krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash), rozrywki, centrum SPA oraz centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw i klub dla dzieci, zajêcia animacyjne w ramach pakietu Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: idealny dla Klientów preferujących wypoczynek w dobrej klasy obiekcie o niższej zabudowie, w otoczeniu zieleni oraz w niewielkiej odległości od plaży. Szeroki pakiet usług i przestronne pokoje familijne gwarantują znakomite wakacje dla całej rodziny. 14 ceny z rabatem promocyjnym rodzinne wakacje z dala od zgie³ku kurortu blisko pla y parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 73

7 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I znany i lubiany profesjonalne centrum Balneologii i SPA du y kompleks basenów bufetu cykliczne kolacje regionalne i Gala Dinner kolacja A la carte (raz na pobyt) 11:00-16:00 s³odycze 16:00-17:00 kawa, herbata, ciastka w wybranych barach 11:00-23:00 lokalne alkohole oraz napoje bezalkoholowe sport: fitness, jacuzzi, tenis sto³owy, bilard, rzutki, siatkówka w wodzie, koszykówka, aerobik programy animacyjne oraz wieczorne show dla doros³ych (brak w j. polskim) zje d alnie wodne, mini-klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Mimosa Lokalizacja: Z³ote Piaski, w sercu kurortu; ok. 200 m od piaszczystej pla y; ok. 150 m od têtni¹cej yciem promenady. Hotel: dwuskrzyd³owy kompleks (6/7 piêter); do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja A la carte, pub piwny, pool bar, restauracja barbecue, sklepiki, p³atny sejf, punkt wymiany walut, sala konferencyjna (do 140 osób), k¹cik internetowy, punkt medyczny 24 h Liczba pokoi: 331 gustownie umeblowane z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja centralna, TV, mini-bar, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje typu superior (wiêkszy metra ): 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych ze zje d alniami (le aki i parasole przy basenach bezp³atnie), basen kryty, jacuzzi; programy animacyjne i sportowe, wieczorne show; profesjonalne centrum Balneologii i SPA z programami leczniczorelaksacyjnymi, salon piêknoœci, porady stomatologiczne, us³ugi fryzjerskie, sauna, solarium, masa e (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: 2 baseny odkryte, brodzik przy basenie krytym, gry elektroniczne, plac zabaw dla dzieci, zajêcia w ramach klubu i animacji Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: wygodne pokoje, doskonałe centrum SPA, duży kompleks fantazyjnych basenów. Idealne warunki na rodzinne wakacje

8 Hotel Astoria Beach Lokalizacja: Z³ote Piaski, w samym sercu kurortu, tu przy g³ównej promenadzie i piêknej piaszczystej pla y. Hotel: 6-piêtrowy przestronny obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja, sala konferencyjna, gabinet lekarski, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, parking. Liczba pokoi: 160 wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie); sala fitness, sauna, masa e (lokalne op³aty), tenis sto³owy, rzutki; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** przy pla y centrum kurortu wygodny wypoczynek Nasza opinia: hotel z idealną lokalizacją i odpowiednim poziomem usług; znakomita propozycja dla gości szukających dobrej klasy obiektu z łatwym dostępem do wszystkich atrakcji dużego kurortu 6 œniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu 11:00-23:00 napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) w barze 16:00-18:00 kawa, herbata oraz lody, zimne i ciep³e przek¹ski w barze sport: tenis sto³owy, rzutki. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 75

9 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Alegra Lokalizacja: Z³ote Piaski, ok. 300 m od piaszczystej pla y (spacer uliczkami kurortu lub zejœcie schodkami); ok. 150 m od têtni¹cych yciem deptaków oraz ok. 350 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 7- piêtrowy obiekt otwarty w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja z tarasem, restauracja A la carte, bar dzienny i kawiarnia z tarasem, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, punkt medyczny 24 h, sala konferencyjna, kafejka internetowa Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); mini centrum SPA z basenem krytym, masa e, sauna, solarium i sala fitness, salon kosmetyczny i fryzjerski, tenis sto³owy, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodziki przy basenach krytym i odkrytym, plac zabaw, mini klub (brak w jêz. polskim), gry elektroniczne Wy ywienie: œniadania-bufet ; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: hotel z dogodną lokalizacją w centralnej części Złotych Piasków, zapewniający wypoczynek i relaks na odpowiednim poziomie oraz szeroki dostęp do wszelkich atrakcji kurortu blisko centrum styl i wygoda Hotel Royal ceny z rabatem promocyjnym bufetu cykliczne kolacje regionalne restauracja A' la carte (raz na pobyt) w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski kawa, herbata i s³odycze w godzinach popo³udniowych 10:00-23:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach programy animacyjne dla doros³ych i dzieci oraz wieczorne show (brak w jêz. polskim) sport: tenis sto³owy, fitness, szachy, rzutki, siatkówka i koszykówka, Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Lokalizacja: Z³ote Piaski, centralna czêœæ kurortu, ok. 350 metrów od piaszczystej pla y; w pobli u nowoczesne miasteczko wodne Aquapolis; niedaleko promenada z licznymi sklepami, restauracjami i kafejkami. Hotel: ca³kowicie zrekonstruowany na sezon 2003, 14- piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja z tarasem, pool bar i barbecue, restauracja A' la carte, pizza bar, k¹cik internetowy, butik, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, parking. Liczba pokoi: gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, lodówka, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje typu "promo" bez mo liwoœci dostawki, mog¹ byæ o nieco mniejszym metra u i niestandardowym wymiarze, oferowane w specjalnej cenie. Sport/rozrywka: basen odkryty z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty (udostêpniany w ch³odniejsze dni); sport i rozrywka w ramach pakietu All inclusive; sauna, masa e, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, animacje Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: ***+ Nasza opinia: dobry standard, szeroki pakiet usług i niewygórowana cena. Położony blisko plaży i centrum Złotych Piasków, idealny na rodzinne wakacje. 76

10 Hotel Madara Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni, ok. 400 m od piaszczystej pla y (spacer uliczkami kurortu lub zejœcie schodkami); ok. 250 m od têtni¹cych yciem deptaków oraz ok. 350 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 6 - piêtrowy obiekt, zmodernizowany w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja A la carte, lobby bar z tarasem, przytulny drink bar z telebimem i widokiem na basen, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Na terenie hotelu sala konferencyjna, kafejka internetowa, punkt medyczny 24 h, sklep z pami¹tkami Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, balkon. Mo liwoœæ wypo yczenia lodówki w recepcji. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; programy animacyjne; centrum SPA, salon fryzjersko-kosmetyczny, sauna, solarium, masa e (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, animacje oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim), gry elektroniczne Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: wakacyjnie i wygodnie - również dla rodzin z dziećmi. Pakiet oraz animacje gwarantują dobrą zabawę w super cenie i niewątpliwie wpłyną na zadowolenie z wypoczynku. wygoda w super cenie dobra zabawa wœród zieleni œniadania, lunch i kolacja w formie bufetu 10:30-12:00 œniadanie dla œpiochów raz na pobyt kolacja A la carte 10:00-23:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 10:00-18:00 kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach 12:00-15:00 ciep³e przek¹ski barbecue programy animacyjne dla doros³ych oraz dzieci, klub dla dzieci (brak w j. polskim) sport: fitness, tenis sto³owy, siatkówka, koszykówka, bilard, szachy, rzutki, basen kryty. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 77

11 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Perla centrum SPA blisko Aqua Parku wakacje z komfortem finansowym Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni, ok. 350 m od piaszczystej pla y; ok. 250 m od têtni¹cych yciem deptaków, w pobli u nowoczesne miasteczko wodne Aquapolis Hotel: 7 piêtrowy obiekt, ca³kowicie zmodernizowany w 2005 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem letnim i barbecue, lobby bar, pool bar, k¹cik internetowy, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, TV, telefon, mini-bar, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), tenis sto³owy; fitness, bilard, centrum SPA z masa ami, saun¹, jacuzzi (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: zaciszna lokalizacja, a przy tym dobry dostęp do wszystkich atrakcji kurortu gwarantują udany i wygodny wypoczynek bufetu 11:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) sport: tenis sto³owy okazjonalne wieczorki z muzyk¹ na ywo. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. 78

12 Hotel Blue Sky Lokalizacja: Z³ote Piaski, ok. 250 m do piaszczystej pla y, niedaleko œcis³ego centrum kurortu (ok. 500 m) Hotel: 3 piêtrowy kameralny obiekt odnowiony w 2008 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: 77 - standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon/mini balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: du y basen (parasole i le aki bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik dla dzieci Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: *** doskona³a lokalizacja atrakcje kurortu w zasiêgu rêki wakacje z komfortem finansowym Nasza opinia: wygodny hotel z kameralną atmosferą. Pakiet All inclusive niewątpliwie zwiększy zadowolenie z wypoczynku. Doskonała lokalizacja sprawia, że wszelkie atrakcje renomowanego kurortu są w zasięgu ręki bufetu 12:00-22:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz wybór lokalnych alkoholi w wybranym barze (dostêpne równie w czasie lunchu i kolacji w restauracji). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 79

13 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Flamingo Lokalizacja: obrze a Z³otych Piasków w rejonie Czajka, ok. 250 m od piaszczystej pla y (zejœcie schodkami lub uliczkami); w pobli u sklep i tawerny, przystanek komunikacji miejskiej do centrum Z³otych Piasków (ok. 5 min) lub do Warny (ok. 20 min) Hotel: kameralny 4-piêtrowy hotel, otwarty w 2004 roku; do dyspozycji goœci hol recepcyjny, restauracja, bar Liczba pokoi: 29 wygodnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), TV, telefon i balkon. Klimatyzacja indywidualna oraz lodówka w pokoju (za dop³at¹). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: œniadania - bufet Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: wygodny hotel z sympatyczną atmosferą. Usytuowanie na obrzeżach kurortu umożliwia wakacje z odrobiną spokoju, a bliskość Złotych Piasków sprawia, że w zasięgu ręki są wszelkie atrakcje renomowanego kurortu. kameralny wypoczynek Hotel Warneńczyk Lokalizacja: Z³ote Piaski, centrum kurortu, ok. 200 m od piaszczystej pla y; przy têtni¹cej yciem promenadzie i deptaku Hotel: 5 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar i snack bar z tarasem, restauracja, cocktail bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, salka internetowa, punkt medyczny 24 h. Przy hotelu mini-market Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), mini-bar, TV, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: 2 baseny (le aki i parasole bezp³atnie), disco klub na terenie hotelu; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: 2 brodziki przy basenach Wy ywienie: œniadania bufet Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: wygodny hotel z dostępem do wszelkich atrakcji i rozrywek kurortu. Lubiany przez młodzież skandynawską i angielską, raczej nie polecany dla osób oczekujących spokoju i ciszy. centrum kurortu 80

14 Hotel Warshawa Lokalizacja: Z³ote Piaski, górna czêœæ kurortu, ok. 400 m od piaszczystej pla y; wœród zieleni drzew, na wzniesieniu, zaledwie ok. 300 m od têtni¹cych yciem deptaków z licznymi sklepami, tawernami i restauracjami Hotel: 11- piêtrowy budynek, zmodernizowany w 2002 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja, punkt medyczny 24h, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 145 skromnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), balkon. TV i lodówka w pokoju (za dop³at¹). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym; tenis sto³owy, bilard, masa (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw; w pobli u hotelu przystanek do nowoczesnego miasteczka wodnego Aquapolis Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive Kategoria lokalna: ** Nasza opinia: skromny hotel, który może stać się doskonałą bazą na niezapomniane wakacje w tętniącym życiem kurorcie. Ze względu na korzystne położenie polecamy szczególnie amatorom życia nocnego. 12 bufetu 12:00-22:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz wybór lokalnych alkoholi. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Zora Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni parku w pó³nocnej, górnej czêœci kurortu (przy lokalnej drodze Z³ote Piaski - Albena); ok. 400 m od piaszczystej pla y (zejœcie schodkami pomiêdzy hotelami), ok. 600 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 2-piêtrowy obiekt sk³adaj¹cy siê z dwóch skrzyde³, zmodernizowany w 2007 roku; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, k¹cik internetowy. Liczba pokoi: 160 standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), wiêkszoœæ z balkonem. Mo liwoœæ wypo yczenia TV oraz lodówki (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen; mini fitness, sauna, bilard, tenis sto³owy (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Kategoria lokalna: ** Nasza opinia: wygodny hotel z podstawowym pakietem usług, zlokalizowany w pobliżu wszelkich atrakcji renomowanego kurortu. Z uwagi na swą lokalizację i atrakcyjną cenę bardzo popularny wśród grup młodzieżowych 12 dobra cena R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 81

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym

450 PLN 1045 PLN 1160 PLN ceny z rabatem promocyjnym R E G I O N S Ł O N E C Z N Y B R Z E G 450 PLN 1045 PLN 1160 PLN sport i dobra zabawa wakacyjnie i wygodnie dla rodzin z dzieæmi Hotel Baykal Lokalizacja: S³oneczny Brzeg, ok. 200 m od piaszczystej pla

Bardziej szczegółowo

Region S³oneczny Brzeg

Region S³oneczny Brzeg Region S³oneczny Brzeg Œw. Wlas Elenite Rawda S³oneczny Brzeg Burgas Warna S³oneczny Brzeg S³oneczny Brzeg le y nad malownicz¹ zatok¹ i jest os³oniêty od pó³nocy pasmem Gór Ba³kañskich. W tym najwiêkszym

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme

Costa Brava. Kraina wina i flamenco. & Costa Maresme Kraina wina i flamenco Costa Brava & Costa Maresme Dzikoœæ wybrze a da³o jej sw¹ nazwê, szmaragdowe morze wabi spragnionych wra eñ turystów, piaszczyste pla e gwarantuj¹ wyœmienity wypoczynek, no i to

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca

Costa del Sol. Wybrze e s³oñca Wybrze e s³oñca Costa del Sol S³oñce jest b³ogos³awieñstwem Kultem otoczone od pradawnych czasów, warunkowa³o wszystko, co matka Ziemia mog³a nam daæ. Nadaj¹c wybrze u jego nazwê, wiedziano, e w pe³ni

Bardziej szczegółowo

Majorka. Per³a Balearów

Majorka. Per³a Balearów Per³a Balearów Majorka To tutaj s³oñce rozpieszcza swoimi promieniami, ³agodna morska bryza orzeÿwia cia³o, bujna roœlinnoœæ cieszy oczy, a z³ociste pla e i ciep³e morze pozwalaj¹ oddaæ siê b³ogiej atmosferze

Bardziej szczegółowo

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella

Costa del Sol. Torremolinos. Marbella Costa del Sol Marbella Malaga Torremolinos Benalmadena Torremolinos Jeden z najwiêkszych oœrodków turystycznych w Hiszpanii, stanowi¹cy d³ugi pas wybrze a z deptakiem o d³ugoœci niemal 20 km. Przepiêknie

Bardziej szczegółowo

Wyspa wiecznej wiosny

Wyspa wiecznej wiosny Wyspa wiecznej wiosny Gran Canaria Jej powstanie owiane jest legendami, a jej uroki wielk¹ s³aw¹, o jakiej ludzie mog¹ tylko marzyæ. W pe³ni zas³u y³a na ten status, gdy to czym szczyci siê teraz - tworzy³a

Bardziej szczegółowo

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor

Majorka. El Arenal. Playa de Muro. Cala Mayor. Portals Nous. Cala Millor Majorka 3913176 Playa de Muro Palma de Mallorca Cala Mayor Cala Millor El Arenal Portals Nous El Arenal Miejsce rozrywki, tañca i doskona³ej zabawy, usytuowane w³aœciwie na przedmieœciach stolicy wyspy.

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Wyspa jak wulkan gor¹ca

Wyspa jak wulkan gor¹ca Wyspa jak wulkan gor¹ca Teneryfa Niczym gwiazda wœród wysp na morzach i oceanach szokuje i zadziwia. Przechadzaj¹c siê jej œcie kami, bêdzie obdarzaæ nas swoimi urokami i wprawi w os³upienie ka dego, poniewa

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Lloret de Mar

Costa Brava. Lloret de Mar Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego,

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj

One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage Resort & Spa, Dubaj One & Only Royal Mirage został zaprojektowany w pełnym przepychu arabskim stylu, przez co uważany jest za jeden z najbardziej stylowych resortów na plaży Jumeirah.

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme

Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme Wczasy w Hiszpanii 2014 Costa Brava/ Costa del Maresme HISZPANIA / COSTA BRAVA To właśnie Costa Brava należy do najczęściej odwiedzanych przez Europejczyków regionem turystycznym w Hiszpanii. Nie bez powodów.

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL HOTEL KALYPSO CRETAN VILLAGE * * * * ALL HOTEL ERI SUN VILLAGE * * * ALL Położenie Kompleks hotelowy Eri Sun Village składa się z pawilonów usytuowanych kaskadowo

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka

Wenecja. Informacje praktyczne. Riwiera Adriatycka Europejska kolebka kultury Od stuleci kultura i romantyzm W³och przyci¹gaj¹ znawców sztuki i turystów. Niewiele jest krajów maj¹cych równie wspania³¹ architekturê, bogate tradycje muzyczne i literackie,

Bardziej szczegółowo

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos

Mykonos Czar Mykonosu (1/2 dnia) Rejs wzd³u wybrze y wyspy (1 dzieñ) Delos wyspa boga S³oñca Mykonos Mykonos Ateny Czaruj¹ca i uwodzicielska jest symbolem uroku wysp greckich archipelagu Cyklad, z typow¹ dla tego regionu architektur¹ - bielonymi domami, wiatrakami, kapliczkami, krêtymi uliczkami i malowniczym

Bardziej szczegółowo

Oferta "Bułgaria autokarem 6 nolegów"

Oferta Bułgaria autokarem 6 nolegów Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701 Poznań; wpis do rejestru organizatorów turystyki pod numerem 439 prowadzonego przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782-172-58-54, REGON 300046984 Oferta "Bułgaria

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

Travel Coaching RODOS

Travel Coaching RODOS Travel Coaching RODOS TRAVEL COACHING Hotel Nasze wsparcie Kto podejmuje u Ciebie decyzje - TY czy Twój krytyk? Co będziemy robić? Spotykamy się codziennie rano i wieczorem na podsumowaniu dnia na warsztatach

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax:

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: HOTELE HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL HOTEL ADMIRAL & CAPTAINS COMPLEX * * * ALL HOTEL ZANTE VILLAGE * * * * ALL Malowniczo położony hotel wśród winnic i pięknych gór, oddalony ok. 600 m od centrum Alykanas

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Oferta 1 Aurelia 04.07.2016 11.07.2016 1390.00 PLN 2780.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) Dorosły: 1390.00 PLN (18.06.1986) dnia: 04.07.2016 godz. 15:10-18:05 dnia: 11.07.2016 godz.

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com HOTEL AYAZ AQUA **** www.ayazaqua.com Położenie: Ok.1,5 km od centrum Gumbet. Dogodny dojazd lokalnymi środkami transportu. Plaża: Oddalona od hotelu o ok.100 m, szeroka, publiczna i piaszczysto-żwirowa.

Bardziej szczegółowo

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE

CYPR INFORMACJE PRAKTYCZNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE INFORMACJE PRAKTYCZNE Cypr to trzecia, co do wielkości i jedna z najpięk-niejszych wysp Morza Śródziemnego, nazywana też wyspą Afrodyty, od imienia mitologicznej bogini piękności i miłości. Od wybrzeży

Bardziej szczegółowo

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele!

Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Biuro Kotla Travel poleca! Bardzo dobre hotele! Terminy: od sierpnia do września 2016! Cena: Poseidon Beach 4* od 1940 zł/os. Sentido Alexandra Beach Resort 4,5* od 2087 zł/os. Azure Resort & Spa 5* od

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS W zależności od lokalizacji imprezy i hotelu: Noc beduińska Shopping City Tour Rejs statkiem pirackim Karawana na wielbłądach Dzieci

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA HOTELE DO WYBORU. Riwiera Makarska - Igrane. 26 P.T. Martin Sp. Jawna, Riwiera Makarska Hotel Punta Riwiera Makarska - Igrane Opis hotelu: Znajduje się blisko plaży żwirowej (około 25 m), na części lądu wgryzającej się w głąb morza, jego nowoczesną architekturę i miłą atmosferę

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne.

Wyposażenie Hotelu liczba pokoi: 100, restauracje: 1, bary: 1, kawiarnie, recepcja, parking, ogród, grill, centrum konferencyjne. GEOVITA w Dźwirzynie Położenie Komfortowy obiekt, otoczony sosnowym lasem, znajduje się w pasie nadmorskich wydm, w bliskiej odległości od szerokiej, piaszczystej plaży i 1500 metrów od jeziora Resko Przymorskie.

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y!

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y! LATO 2012......ju w sprzeda y! Egipt Turcja Tunezja Grecja wycieczki dla dzieci do 12 lat gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji zestaw ma ego podró nika gratis * Dziecko za Jedyne 590 PLN * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis!

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Symbol oferty: 21/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?!

NOWOŚĆ. smart sein mit smartline. smartline OD LATA 2013. Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze?! NOWOŚĆ smart sein mit smartline smartline OD LATA 2013 Co dla Gości smartline? Kolorowe wakacje za nieduże pieniądze. Wszystkie hotele zostały sprawdzone pod względem jakości, są położone nad morzem w

Bardziej szczegółowo

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje:

. Costa BRAVA. WYLOT GDAŃSK. **** 4-gwiazdkowy JESIEŃ 2014. Biuro Podróży Invitatio. Hotel MERCURY. Cena pakietu obejmuje: Hotel MERCURY **** 4-gwiazdkowy położony w popularnej miejscowości Santa Susana (500 m od centrum, przy głównej promenadzie) 100 m od plaży w odległości 66 km od Barcelony. Dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK BuŁgaria. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia

KIERUNEK BuŁgaria. Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia KIERUNEK BuŁgaria Wyloty z WarszaWy, Bydgoszczy, gdańska, katowic, krakowa, lublina, Łodzi, Poznania, WrocŁaWia 20 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta LV - Bułgarska Lewa. Mo na płaciç kartami kredytowymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Oferta konferencyjna Hotel Morawa to nowoczesne, kameralne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji oraz innych spotkań biznesowych. Nasz obiekt idealnie nadaje się do podejmowania

Bardziej szczegółowo

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015

WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 Ośrodek Wypoczynkowy Wielki Błękit Łukęcin, ul. Spacerowa 3 72 400 Kamień Pomorski Tel. (+48 91) 38 126 97 E-mail: recepcja@wielkiblekit.info.pl WAKACJE NAD MORZEM BAŁTYCKIM LATO 2015 POWITANIE LATA! Oferta

Bardziej szczegółowo

HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass. AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko

HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass. AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko Cena zawiera: HOTEL AquaCity POPRAD***/**** 29.12-05.01-> 7 noce+ 6 dniowy Skipass AquaCity Seasons*** 849 euro / dorosły 529 euro / dziecko AquaCity Mountain View **** 899 euro / dorosły 629 euro / dziecko

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU

TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU TRAVEL COACHING RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM KORFU KORFU ZAPRASZAMY NA RODZINNE WAKACJE Z COACHINGIEM! Rodzina to dla wielu najcenniejsze co mamy w życiu. Warto czasem poświęcić jej trochę uwagi i pomóc

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo