Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski"

Transkrypt

1 Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej na prawie 100 metrów. Po³o one na pla ach liczne zje d alnie wodne i bezp³atne baseny ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem nie tylko wœród najm³odszych. W unikatowym parku znajduj¹ siê dziesi¹tki hoteli, pomiêdzy którymi kursuje kolejka turystyczna. Na mi³oœników sportu czekaj¹ korty tenisowe, krêgielnie, mini golf oraz nowoczesny Aqua Park, a smakosze odkryj¹ doskona³¹ kuchniê w licznych tawernach, restauracjach, pizzeriach i kawiarniach. Wszyscy mog¹ liczyæ na œwietn¹ zabawê w têtni¹cych yciem klubach i pubach. Na obrze ach Z³otych Piasków po³o ony jest turystyczny rejon Czajka, który umo liwia wakacje z odrobin¹ spokoju, a bliskoœæ renomowanego kurortu sprawia, e w zasiêgu rêki dostêpne s¹ wszelkie atrakcje Z³otych Piasków. Odleg³oœæ od lotniska: Warna ok. 20 km, Burgas ok. 110 km Œw. Konstantyn i Elena Kurort s³yn¹cy, tak e daleko poza granicami Bu³garii, ze specyficznego mikroklimatu i cennych Ÿróde³ mineralnych. Oferuje lecznicze baseny z wodami mineralnymi i siarkowymi oraz k¹piele amatorskie na pla ach, przy ujœciach wód Ÿródlanych do morza. Piaszczysta pla a, ska³ki oraz kwiaty, cyprysy i piêkny park lipowy tworz¹ niezapomniany klimat tego pierwszego w Bu³garii kompleksu turystycznouzdrowiskowego. Wiêkszoœæ hoteli posiada bogat¹ bazê leczniczo-balneologiczn¹ oraz profesjonalne centra SPA. Restauracje, tawerny, bary, kluby nocne... oferuj¹ znakomit¹ zabawê i zachêcaj¹, by skosztowaæ wyœmienitej kuchni i bu³garskiego wina. Odleg³oœæ od lotniska: Warna ok. 10 km, Burgas ok. 100 km Istambu³ - miasto Orientu o wielowiekowej historii (2 dni) Panorama miasta ze zwiedzaniem Hipodromu, B³êkitnego Meczetu oraz azjatyckiej czêœci miasta lub Pa³acu Su³tanów Top Capy. Drugiego dnia czas wolny. Imprezy fakultatywne (p³atne na miejscu): rejs po Bosforze, wieczorne show z kolacj¹ i programem orientalnym, wizyta na tureckim bazarze, pa³ac letni su³tanów "Beylarbeyi". Cena: ok. 85 EUR + wiza 15 EUR (uwaga! wymagane posiadanie aktualnego paszportu) Nessebar (1 dzieñ) Nessebar miasto muzeum po³o one na malowniczym, skalnym pó³wyspie, w którym zachowa³y siê staro ytne mury obronne, oryginalna architektura i ponad tuzin cerkwi, pozostaj¹cych pod opiek¹ UNESCO. W drodze powrotnej wizyta w S³onecznym Brzegu. Cena ok. 30 EUR Warna - Delfinarium (1/2 dnia) Warna - najwiêksze miasto bu³garskiego wybrze a. Wizyta w Delfinarium - akrobatyczne wystêpy tresowanych delfinów, panoramiczne city-tour ze zwiedzaniem katedry, czas wolny w handlowej czêœci miasta. Cena ok. 25 EUR Rejs jachtem po Morzu Czarnym (1/2 dnia) 3-godzinny, panoramiczny rejs jachtem wzd³u wybrze y nadmorskich kurortów. W atmosferze relaksu podziwiaæ mo emy b³êkitne zatoki i wspania³¹ przyrodê. Piknik z lunchem na zacisznej pla y, k¹piele, gry i zabawy. Cena ok. 30 EUR Ba³czik - Kaliakra (1/2 dnia) Ba³czik, zwany Bia³ym Miastem Morza Czarnego - zwiedzanie ogrodu botanicznego (najbogatsza, po ogrodzie w Monaco, kolekcja kaktusów) oraz dawnej rezydencji królowej rumuñskiej Marii. Przyl¹dek Kaliakra z zapieraj¹cym dech w piersiach widokiem na wybrze e, dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ pojawiaj¹ce siê delfiny. Kolacja z winem w stylowej restauracji. Cena ok.35 EUR Jeep Safari (1/2 dnia) Niepowtarzalna okazja, by prze yæ wspania³¹ przygodê, zasmakowaæ odrobiny adrenaliny i jednoczeœnie zobaczyæ zupe³nie inne oblicze Bu³garii. W leœnym zagajniku piknik - dania z grilla, wspólne gry i zabawy przy winie i muzyce folklorystycznej. Cena ok. 35 EUR 68

2 Hotel Melia Grand Hermitage Lokalizacja: Z³ote Piaski, centrum kurortu; przy piaszczystej pla y i nadmorskiej promenadzie. Hotel: 9-piêtrowy kompleks, otwarty w sezonie 2005; do dyspozycji goœci: reprezentacyjny hol recepcyjny, lobby bar, Italian cafe, restauracja z tarasem, restauracja tajska i w³oska, piano bar z muzyk¹ na ywo, pool bar, centrum konferencyjne (do 300 osób), punkt wymiany walut, sklepiki z pami¹tkami, punkt medyczny 24 h, miejsca parkingowe. Liczba pokoi: 728 przestronne, z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów, telefon), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje z widokiem na morze za dop³at¹. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; centrum Nirvana SPA oraz centrum Ayurvedic, salon fryzjerski, fitness, sauna, jacuzzi, ³aŸnia turecka (lokalne op³aty); klub nocny, sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw. Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive. Kategoria lokalna: ***** ceny z rabatem promocyjnym luksusowy wypoczynek komfort i styl przy pla y centrum Nirvana SP A i Ayurvedic Nasza opinia: jeden z najbardziej reprezentacyjnych hoteli na Bałkanach, dający gwarancję komfortu i luksusowego wypoczynku dla wyjątkowo wymagającego gościa. œniadanie, lunch, kolacja w formie bufetu 10:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 15:00-17:00 kawa, herbata, snacki i przek¹ski programy animacyjne oraz zajêcia sportowe dla doros³ych oraz dzieci (brak w j. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 69

3 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I ceny z rabatem promocyjnym elegancja i styl przy pla y centrum kurortu centrum SPA Hotel Admiral Lokalizacja: Z³ote Piaski, w sercu kurortu; bezpoœrednio przy pla y i nadmorskiej promenadzie Hotel: 7-piêtrowy stylowy i elegancki obiekt, otwarty w sezonie 2004; do dyspozycji goœci: przestronny, tarasowy hol recepcyjny, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracja A'la carte, stylowa kawiarnia wiedeñska, wielofunkcyjne centrum konferencyjne, punkt medyczny 24 h, sklepiki z pami¹tkami, wymiana walut, parking strze ony (lokalne op³aty) Liczba pokoi: eleganckie, z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini-bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka. Na zapytanie pokoje familijne: dwa standardowe pokoje 2-os. po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami. Sport/rozrywka: basen odkryty na pla y (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; salka internetowa, bilard, salon fryzjerski, centrum SPA, sala fitness, sauna, ³aŸnia turecka i masa (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y; w pobli u korty tenisowe oraz mini-golf (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: 2 posi³ki: œniadania - bufet, obiadokolacje - bufet Kategoria lokalna: ***** Nasza opinia: luksusowy, elegancki i doskonale wyposażony hotel; w zasięgu ręki wszystko, czego trzeba, aby nasze wakacje były niezapomniane

4 Grand Hotel Varna Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, ok. 200 m od piaszczystej pla y; w kompleksie Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ luksusowych hoteli z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu i profesjonalnym centrum SPA & Wellness Hotel: luksusowy, 10-piêtrowy obiekt, ca³kowicie zmodernizowany w sezonie 2006; do dyspozycji goœci: elegancki hol recepcyjny z k¹cikami wypoczynkowymi, lobby bar, restauracja g³ówna, restauracja w³oska, restauracja francuska, restauracja letnia oraz drink bar przy basenie, bary dzienne, kawiarnia, p³atny sejf i punkt wymiany walut w recepcji. profesjonalne centrum konferencyjne (do 260 osób), sklepy z pami¹tkami Liczba pokoi: przestronne i eleganckie z ³azienk¹ (WC, wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, telefon, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki dla dziecka Sport/rozrywka: basen odkryty z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty z podgrzewan¹ wod¹ mineraln¹; profesjonalne centrum SPA & Wellness, szeroki program zabiegów leczniczo-relaksacyjnych, sauna, solarium (lokalne op³aty); cykliczne programy rozrywkowe, koncerty i wieczory muzyczne, sport i rekreacja w ramach pakietu ; klub nocny i dyskoteka, krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash (lokalne op³aty); centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, klub i animacje dla dzieci Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: ***** Nasza opinia: jeden z najbardziej znanych hoteli na bułgarskim wybrzeżu, gwarantujący komfort zakwaterowania, rozrywkę i pełen relaks przez cały rok. Szczególnie polecany Klientom szukającym wysokiej klasy wypoczynku. 14 basen z wod¹ mineraln¹ nowoczesne SP A parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne, Grand Total Fitness, basen kryty z mineraln¹ wod¹ party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 71

5 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I bezpoœrednio przy pla y relaks i zabawa dla ca³ej rodziny parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim) Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Dolphin Marina Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, bezpoœrednio przy pla y; w kompleksie Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ luksusowych hoteli z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu i profesjonalnym centrum SPA & Wellness. Hotel: zaprojektowany w nowoczesnym stylu, 4-piêtrowy obiekt, oddany do u ytku w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z k¹cikami wypoczynkowymi, elegancka restauracja, bar dzienny, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe (w miarê dostêpnoœci). Liczba pokoi: 215 gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, dostêp do Internetu, sejf i balkon (wiêkszoœæ z widokiem na morze). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje familijne: 2 standardowe pokoje 2 - osobowe po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami dla rodzin 4 lub 5 osobowych. Sport/rozrywka: basen z przestronnym tarasem s³onecznym nad brzegiem morza (2 le aki i rêczniki oraz parasol przy basenie bezp³atnie/pokój); hotelowe programy animacyjne oraz zajêcia sportowe w ramach pakietu ; dodatkowo p³atne korzystanie na terenie kompleksu z bogatego zaplecza sportowego (krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash), rozrywki, centrum SPA oraz centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik dla dzieci, programy animacyjne i klub dla dzieci 4-12 lat w ramach pakietu (brak w jêz. polskim) Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: elegancki hotel dla wymagających i wygodnych klientów z idealną lokalizacją bezpośrednio na plaży. Przestronne pokoje familijne stwarzają dogodne warunki dla rodzin z dziećmi

6 Hotel Dolphin Lokalizacja: Œw. Konstantyn i Elena, ok. 100 m od pla y, w otoczeniu parku; na terenie kompleksu Grand Hotel Varna Resort skupiaj¹cym piêæ eleganckich hoteli z zapleczem sportowo-rekreacyjnym, centrum biznesu, nowoczesnym centrum Balneologii oraz SPA & Wellness, klubem nocnym z piano barem Hotel: ca³kowicie zmodernizowany, nowoczesny 4-piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, lobby bar, pool bar, bar dzienny, cukiernia, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe (w miarê dostêpnoœci) Liczba pokoi: 168 elegancko urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja, TV, telefon, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje familijne: 2 standardowe pokoje 2-osobowe po³¹czone wewnêtrznymi drzwiami dla rodzin 4 lub 5 - osobowych. Sport/rozrywka: basen (le aki i parasol bezp³atnie), hotelowe programy animacyjne oraz zajêcia sportowe w ramach pakietu ; dodatkowo p³atne korzystanie na terenie kompleksu z bogatego zaplecza sportowego (krêgielnia, tereny i boiska sportowe, korty tenisowe, squash), rozrywki, centrum SPA oraz centrum sportów wodnych na pla y (lokalne op³aty). Bonus: w ramach pakietu parasol i 2 le aki (na pokój) bezp³atnie na pla y. Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw i klub dla dzieci, zajêcia animacyjne w ramach pakietu Wy ywienie: pakiet (obowi¹zuje w barach i restauracjach nale ¹cych do wybranego hotelu) Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: idealny dla Klientów preferujących wypoczynek w dobrej klasy obiekcie o niższej zabudowie, w otoczeniu zieleni oraz w niewielkiej odległości od plaży. Szeroki pakiet usług i przestronne pokoje familijne gwarantują znakomite wakacje dla całej rodziny. 14 ceny z rabatem promocyjnym rodzinne wakacje z dala od zgie³ku kurortu blisko pla y parasol i le aki na pla y GRA TIS! bufetu kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski w wybranym barze napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach zajêcia sportowe i rekreacyjne party przy basenie oraz wieczory z muzyk¹ na ywo programy animacyjne dla doros³ych, zabawy oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 73

7 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I znany i lubiany profesjonalne centrum Balneologii i SPA du y kompleks basenów bufetu cykliczne kolacje regionalne i Gala Dinner kolacja A la carte (raz na pobyt) 11:00-16:00 s³odycze 16:00-17:00 kawa, herbata, ciastka w wybranych barach 11:00-23:00 lokalne alkohole oraz napoje bezalkoholowe sport: fitness, jacuzzi, tenis sto³owy, bilard, rzutki, siatkówka w wodzie, koszykówka, aerobik programy animacyjne oraz wieczorne show dla doros³ych (brak w j. polskim) zje d alnie wodne, mini-klub dla dzieci 4-12 lat (brak w jêz. polskim). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Mimosa Lokalizacja: Z³ote Piaski, w sercu kurortu; ok. 200 m od piaszczystej pla y; ok. 150 m od têtni¹cej yciem promenady. Hotel: dwuskrzyd³owy kompleks (6/7 piêter); do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja A la carte, pub piwny, pool bar, restauracja barbecue, sklepiki, p³atny sejf, punkt wymiany walut, sala konferencyjna (do 140 osób), k¹cik internetowy, punkt medyczny 24 h Liczba pokoi: 331 gustownie umeblowane z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), klimatyzacja centralna, TV, mini-bar, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje typu superior (wiêkszy metra ): 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: kompleks basenów odkrytych ze zje d alniami (le aki i parasole przy basenach bezp³atnie), basen kryty, jacuzzi; programy animacyjne i sportowe, wieczorne show; profesjonalne centrum Balneologii i SPA z programami leczniczorelaksacyjnymi, salon piêknoœci, porady stomatologiczne, us³ugi fryzjerskie, sauna, solarium, masa e (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: 2 baseny odkryte, brodzik przy basenie krytym, gry elektroniczne, plac zabaw dla dzieci, zajêcia w ramach klubu i animacji Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: wygodne pokoje, doskonałe centrum SPA, duży kompleks fantazyjnych basenów. Idealne warunki na rodzinne wakacje

8 Hotel Astoria Beach Lokalizacja: Z³ote Piaski, w samym sercu kurortu, tu przy g³ównej promenadzie i piêknej piaszczystej pla y. Hotel: 6-piêtrowy przestronny obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja, sala konferencyjna, gabinet lekarski, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, parking. Liczba pokoi: 160 wygodnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja, telefon, TV, lodówka, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie); sala fitness, sauna, masa e (lokalne op³aty), tenis sto³owy, rzutki; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty). Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** przy pla y centrum kurortu wygodny wypoczynek Nasza opinia: hotel z idealną lokalizacją i odpowiednim poziomem usług; znakomita propozycja dla gości szukających dobrej klasy obiektu z łatwym dostępem do wszystkich atrakcji dużego kurortu 6 œniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu 11:00-23:00 napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) w barze 16:00-18:00 kawa, herbata oraz lody, zimne i ciep³e przek¹ski w barze sport: tenis sto³owy, rzutki. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 75

9 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Alegra Lokalizacja: Z³ote Piaski, ok. 300 m od piaszczystej pla y (spacer uliczkami kurortu lub zejœcie schodkami); ok. 150 m od têtni¹cych yciem deptaków oraz ok. 350 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 7- piêtrowy obiekt otwarty w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny z lobby barem, restauracja z tarasem, restauracja A la carte, bar dzienny i kawiarnia z tarasem, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, punkt medyczny 24 h, sala konferencyjna, kafejka internetowa Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, mini bar, sejf i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie); mini centrum SPA z basenem krytym, masa e, sauna, solarium i sala fitness, salon kosmetyczny i fryzjerski, tenis sto³owy, bilard (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodziki przy basenach krytym i odkrytym, plac zabaw, mini klub (brak w jêz. polskim), gry elektroniczne Wy ywienie: œniadania-bufet ; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: hotel z dogodną lokalizacją w centralnej części Złotych Piasków, zapewniający wypoczynek i relaks na odpowiednim poziomie oraz szeroki dostęp do wszelkich atrakcji kurortu blisko centrum styl i wygoda Hotel Royal ceny z rabatem promocyjnym bufetu cykliczne kolacje regionalne restauracja A' la carte (raz na pobyt) w ci¹gu dnia snacki, zimne i ciep³e przek¹ski kawa, herbata i s³odycze w godzinach popo³udniowych 10:00-23:00 napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole w wybranych barach programy animacyjne dla doros³ych i dzieci oraz wieczorne show (brak w jêz. polskim) sport: tenis sto³owy, fitness, szachy, rzutki, siatkówka i koszykówka, Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. Lokalizacja: Z³ote Piaski, centralna czêœæ kurortu, ok. 350 metrów od piaszczystej pla y; w pobli u nowoczesne miasteczko wodne Aquapolis; niedaleko promenada z licznymi sklepami, restauracjami i kafejkami. Hotel: ca³kowicie zrekonstruowany na sezon 2003, 14- piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja z tarasem, pool bar i barbecue, restauracja A' la carte, pizza bar, k¹cik internetowy, butik, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, parking. Liczba pokoi: gustownie wyposa one z ³azienk¹ (WC, wanna/prysznic, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, lodówka, telefon i balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Pokoje typu "promo" bez mo liwoœci dostawki, mog¹ byæ o nieco mniejszym metra u i niestandardowym wymiarze, oferowane w specjalnej cenie. Sport/rozrywka: basen odkryty z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty (udostêpniany w ch³odniejsze dni); sport i rozrywka w ramach pakietu All inclusive; sauna, masa e, salon fryzjersko-kosmetyczny (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, animacje Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: ***+ Nasza opinia: dobry standard, szeroki pakiet usług i niewygórowana cena. Położony blisko plaży i centrum Złotych Piasków, idealny na rodzinne wakacje. 76

10 Hotel Madara Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni, ok. 400 m od piaszczystej pla y (spacer uliczkami kurortu lub zejœcie schodkami); ok. 250 m od têtni¹cych yciem deptaków oraz ok. 350 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 6 - piêtrowy obiekt, zmodernizowany w 2004 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja g³ówna z tarasem, restauracja A la carte, lobby bar z tarasem, przytulny drink bar z telebimem i widokiem na basen, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji. Na terenie hotelu sala konferencyjna, kafejka internetowa, punkt medyczny 24 h, sklep z pami¹tkami Liczba pokoi: gustownie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna, suszarka do w³osów), klimatyzacja centralna, TV, telefon, balkon. Mo liwoœæ wypo yczenia lodówki w recepcji. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen odkryty (le aki i parasole bezp³atnie), basen kryty; programy animacyjne; centrum SPA, salon fryzjersko-kosmetyczny, sauna, solarium, masa e (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw, animacje oraz klub dla dzieci (brak w jêz. polskim), gry elektroniczne Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: **** Nasza opinia: wakacyjnie i wygodnie - również dla rodzin z dziećmi. Pakiet oraz animacje gwarantują dobrą zabawę w super cenie i niewątpliwie wpłyną na zadowolenie z wypoczynku. wygoda w super cenie dobra zabawa wœród zieleni œniadania, lunch i kolacja w formie bufetu 10:30-12:00 œniadanie dla œpiochów raz na pobyt kolacja A la carte 10:00-23:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole w wybranych barach 10:00-18:00 kawa, herbata i s³odycze w wybranych barach 12:00-15:00 ciep³e przek¹ski barbecue programy animacyjne dla doros³ych oraz dzieci, klub dla dzieci (brak w j. polskim) sport: fitness, tenis sto³owy, siatkówka, koszykówka, bilard, szachy, rzutki, basen kryty. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 77

11 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Perla centrum SPA blisko Aqua Parku wakacje z komfortem finansowym Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni, ok. 350 m od piaszczystej pla y; ok. 250 m od têtni¹cych yciem deptaków, w pobli u nowoczesne miasteczko wodne Aquapolis Hotel: 7 piêtrowy obiekt, ca³kowicie zmodernizowany w 2005 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja z tarasem letnim i barbecue, lobby bar, pool bar, k¹cik internetowy, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, TV, telefon, mini-bar, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie), tenis sto³owy; fitness, bilard, centrum SPA z masa ami, saun¹, jacuzzi (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: zaciszna lokalizacja, a przy tym dobry dostęp do wszystkich atrakcji kurortu gwarantują udany i wygodny wypoczynek bufetu 11:00-22:30 kawa, herbata, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole (piwo, wino) sport: tenis sto³owy okazjonalne wieczorki z muzyk¹ na ywo. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. 78

12 Hotel Blue Sky Lokalizacja: Z³ote Piaski, ok. 250 m do piaszczystej pla y, niedaleko œcis³ego centrum kurortu (ok. 500 m) Hotel: 3 piêtrowy kameralny obiekt odnowiony w 2008 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, restauracja, lobby bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji Liczba pokoi: 77 - standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), klimatyzacja, TV, mini-bar, telefon, balkon/mini balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: du y basen (parasole i le aki bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik dla dzieci Wy ywienie: pakiet Kategoria lokalna: *** doskona³a lokalizacja atrakcje kurortu w zasiêgu rêki wakacje z komfortem finansowym Nasza opinia: wygodny hotel z kameralną atmosferą. Pakiet All inclusive niewątpliwie zwiększy zadowolenie z wypoczynku. Doskonała lokalizacja sprawia, że wszelkie atrakcje renomowanego kurortu są w zasięgu ręki bufetu 12:00-22:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz wybór lokalnych alkoholi w wybranym barze (dostêpne równie w czasie lunchu i kolacji w restauracji). Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 79

13 R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I Hotel Flamingo Lokalizacja: obrze a Z³otych Piasków w rejonie Czajka, ok. 250 m od piaszczystej pla y (zejœcie schodkami lub uliczkami); w pobli u sklep i tawerny, przystanek komunikacji miejskiej do centrum Z³otych Piasków (ok. 5 min) lub do Warny (ok. 20 min) Hotel: kameralny 4-piêtrowy hotel, otwarty w 2004 roku; do dyspozycji goœci hol recepcyjny, restauracja, bar Liczba pokoi: 29 wygodnie wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic/wanna), TV, telefon i balkon. Klimatyzacja indywidualna oraz lodówka w pokoju (za dop³at¹). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 lub 2 dostawek dla dzieci. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym (le aki i parasole bezp³atnie); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie Wy ywienie: œniadania - bufet Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: wygodny hotel z sympatyczną atmosferą. Usytuowanie na obrzeżach kurortu umożliwia wakacje z odrobiną spokoju, a bliskość Złotych Piasków sprawia, że w zasięgu ręki są wszelkie atrakcje renomowanego kurortu. kameralny wypoczynek Hotel Warneńczyk Lokalizacja: Z³ote Piaski, centrum kurortu, ok. 200 m od piaszczystej pla y; przy têtni¹cej yciem promenadzie i deptaku Hotel: 5 - piêtrowy obiekt; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar i snack bar z tarasem, restauracja, cocktail bar, pool bar, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, salka internetowa, punkt medyczny 24 h. Przy hotelu mini-market Liczba pokoi: standardowo wyposa one z ³azienk¹ (WC, prysznic), mini-bar, TV, balkon. Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: 2 baseny (le aki i parasole bezp³atnie), disco klub na terenie hotelu; sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: 2 brodziki przy basenach Wy ywienie: œniadania bufet Kategoria lokalna: *** Nasza opinia: wygodny hotel z dostępem do wszelkich atrakcji i rozrywek kurortu. Lubiany przez młodzież skandynawską i angielską, raczej nie polecany dla osób oczekujących spokoju i ciszy. centrum kurortu 80

14 Hotel Warshawa Lokalizacja: Z³ote Piaski, górna czêœæ kurortu, ok. 400 m od piaszczystej pla y; wœród zieleni drzew, na wzniesieniu, zaledwie ok. 300 m od têtni¹cych yciem deptaków z licznymi sklepami, tawernami i restauracjami Hotel: 11- piêtrowy budynek, zmodernizowany w 2002 roku; do dyspozycji goœci: hol recepcyjny, lobby bar, restauracja, punkt medyczny 24h, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, miejsca parkingowe Liczba pokoi: 145 skromnie urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), balkon. TV i lodówka w pokoju (za dop³at¹). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen z tarasem s³onecznym; tenis sto³owy, bilard, masa (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: brodzik przy basenie, plac zabaw; w pobli u hotelu przystanek do nowoczesnego miasteczka wodnego Aquapolis Wy ywienie: œniadania - bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji lub pakietu All inclusive Kategoria lokalna: ** Nasza opinia: skromny hotel, który może stać się doskonałą bazą na niezapomniane wakacje w tętniącym życiem kurorcie. Ze względu na korzystne położenie polecamy szczególnie amatorom życia nocnego. 12 bufetu 12:00-22:00 ciep³e i zimne napoje bezalkoholowe oraz wybór lokalnych alkoholi. Szczegó³owy zakres oraz godziny pakietu All inclusive dostêpne w recepcji hotelu. Hotel Zora Lokalizacja: Z³ote Piaski, wœród zieleni parku w pó³nocnej, górnej czêœci kurortu (przy lokalnej drodze Z³ote Piaski - Albena); ok. 400 m od piaszczystej pla y (zejœcie schodkami pomiêdzy hotelami), ok. 600 m od nowoczesnego Aqua Parku Hotel: 2-piêtrowy obiekt sk³adaj¹cy siê z dwóch skrzyde³, zmodernizowany w 2007 roku; do dyspozycji goœci: przestronny hol recepcyjny, lobby bar, restauracja z tarasem, punkt wymiany walut i p³atny sejf w recepcji, k¹cik internetowy. Liczba pokoi: 160 standardowo urz¹dzone z ³azienk¹ (WC, prysznic), wiêkszoœæ z balkonem. Mo liwoœæ wypo yczenia TV oraz lodówki (lokalne op³aty). Pokoje 2-osobowe z mo liwoœci¹ 1 dostawki. Sport/rozrywka: basen; mini fitness, sauna, bilard, tenis sto³owy (lokalne op³aty); sporty wodne na pla y (lokalne op³aty) Dzieci: plac zabaw Wy ywienie: œniadania bufet; mo liwoœæ dop³aty do obiadokolacji Kategoria lokalna: ** Nasza opinia: wygodny hotel z podstawowym pakietem usług, zlokalizowany w pobliżu wszelkich atrakcji renomowanego kurortu. Z uwagi na swą lokalizację i atrakcyjną cenę bardzo popularny wśród grup młodzieżowych 12 dobra cena R E G I O N Z Ł O T E P I A S K I 81

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

Tunezja. 162 Tunezja TUNEZJA. od 895 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

Tunezja. 162 Tunezja TUNEZJA. od 895 PLN. Katalog Lotniczy. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 162 Tunezja Tunezja MORZE ŚRÓDZIEMNE Tunis k Kartagina TUNEZJA Hammamet Sousse Port el Kantaoui Gabes Matmata Monastyr Stała cena dla dzieci od 895 PLN Tunezja leży w Afryce Północnej, w środkowej części

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014

Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 ciuszki 5E Oferta 1 Aquis Marine Resort Gdańsk 03.05.2014 10.05.2014 1709 PLN 3418 PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Dorosły: 1709.00 PLN (04.03.1984) Podróż tam: Wylot z: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja

Anos Travel Club Kazimierza Wielkiego 87 30-074 Kraków Tel: 12 637 01 02 Fax: 12 391 74 05 E-mail: anos@anostravel.pl. Oferta 1. Hiszpania Andaluzja Oferta 1 Hiszpania Andaluzja Carmen z: do Malaga z: Malaga do Sniadania 09.03.2015 16.03.2015 1599.00 PLN dnia: 09.03.2015 godz. 10:50-15:00 dnia: 16.03.2015 godz. 15:50-19:50 w mieście: Grenada Opis oferty::

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul Oferta 1 Gambia Bandżul Golden Beach Warszawa 27.11.2015 04.12.2015 3349.00 PLN 6699.06 * Cena całkowita: Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Podróż tam: Wylot z: Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu

HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu HOTEL SILVER BEACH *** (Wschodnie Wybrzeże) CENY 01.11.2014 31.10.2015 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.silverbeach.mu Miejscowa kategoria: 3 gwiazdki Położenie: we wschodniej części wyspy,

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

Góry. Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica.pl. Villa Barbara. www.niedzica.pl

Góry. Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica.pl. Villa Barbara. www.niedzica.pl F Góry Centrum Turystyki i Rekreacji Niedzica.pl www.niedzica.pl tel. 18 26 29 322/403/383 e-mail: polana.sosny@niedzica.pl, dom.wypoczynkowy@niedzica.pl, hotel.pieniny@niedzica.pl Zapraszamy do Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis miejscowości i krajów jakie możesz odwiedzić z B.P. JUVENIA 2000z Biurem Po-

Spis miejscowości i krajów jakie możesz odwiedzić z B.P. JUVENIA 2000z Biurem Po- Spis miejscowości i krajów jakie możesz odwiedzić z B.P. JUVENIA 2000z Biurem Po- WCZASY KRAJOWE GÓRY: POLSKA Białka Tatrzańska Biały Dunajec Brenna Bukowina Tatrzańska Karpacz Korbielów Krynica Zdrój

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1429-3145. Mauritius. Zanzib. Seszele. Seszele

ISSN 1429-3145. Mauritius. Zanzib. Seszele. Seszele 2010-10-18 23:18 Page 1 ISSN 1429-3145 Seszele_i_inne.qxd ion n u e R Mauritius askar g a d a M Seszele Zanzib ar Seszele Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 ZAPRASZAMY NAD OCEAN INDYJSKI SPIS

Bardziej szczegółowo