Projektowanie aplikacji internetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie aplikacji internetowych"

Transkrypt

1 Projektowanie aplikacji internetowych dr inż. Agnieszka Bołtud Wykład 1 Plan wykładu Standardy sieciowe Przeglądarki Elementy standardów sieciowych Przykłady praktycznych zastosowao Cechy XHTML, różnice w stosunku do HTML Reguły XHTML W3C W3C Założone w 1994 roku konsorcjum World Wide Web (W3C) tworzy specyfikacje oraz wytyczne, których celem jest promowanie ewolucji sieci WWW i zapewnienie prawidłowego współ działania różnych technologii sieciowych. Do konsorcjum należy około 500 organizacji. Jego dyrektor, Tim Berners-Lee, wynalazł sied WWW w 1989 roku. W3C stworzyło między innymi następujące specyfikacje: HTML, CSS, XML, XHTML i standardowy model obiektowy dokumentu (ang. DOM Document Object Model). Przez lata konsorcjum określało te specyfikacje rekomendacjami", co mogło nieumyślnie zachęcad firmy członkowskie, takie jak Microso ft czy Netscape, do implementowania specyfikacji W3C nie do kooca rygorystycznie. Kiedy w 1998 rolni wystartował projekt standardów sieciowych, termin rekomendacje W3C" zo stał zastąpiony standardami sieciowymi". Do organizacji zajmujących się standaryzacją zalicza się również Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów (ang. ECMA - European Computer Manufacturers Association), które odpowiada za język o nazwie ECMAScript. 1

2 Co oznaczają standardy sieciowe to znaczy języki strukturalne (takie jak XHTML i XML), języki warstwy prezentacji (takie jak CSS), modele obiektowe (takie jak W3C DOM) oraz języki skryptowe (takie jak ECMAScript), technologie te zostały zaprojektowane tak, aby dostarczyd jak największych korzyści jak największej liczbie użytkowników sieci; tworzą razem swoistą mapę drogową" dla racjonalnego, ułatwiającego dostęp, zaawansowanego i efektywnego pod względem kosztów budowania projektów w sieci WWW, Przeglądarki zgodne ze standardami to takie, które w znaczącym stopniu rozumieją i poprawnie obsługują XHTML, CSS, ECMAScript i model DOM, Przeglądarki Nowoczesne przeglądarki nie są jedynie nowszymi wersjami tej samej starszej wersji, w wielu przypadkach zostały przebudowane od podstaw, Wszystkie zostały zbudowane na bazie nowego kodu w celu realizacji nowego zadania, a mianowicie zachowania jak największej zgodności ze standardami sieciowymi, Przeglądarki lat dziewięddziesiątych skupiały się na firmowych technologiach i nie zwracały uwagi na standardy, a nawet je ignorowały, Nie traktowano jednak tego poważnie, gdy np. przeglądarka nie obsługiwała standardu PNG to projektanci nie używali obrazków w tym formacie. Przeglądarki Wg J. Zeldmana w roku 2006 wciąż 99.9% przeglądarek jest przestarzałych, Tworzenie wielu wersji niestandardowego kodu (każdej dostosowanej do niestandardowych dziwactw przeglądarki) jest jednym z powodów tzw. starzenia się stron, Tworzenie skryptów mających na celu detekcję wersji przeglądarki i dodawanie elementów charakterystycznych jedynie dla niej, Niestety im większy kod tym większe koszty utrzymania serwisu, mówi się że jeśli witryna zredukuje swój kod o 35% o tyle samo spadną koszty jej utrzymania, Oszczędność Strona zbudowana według starych zasad zajmuje 60 kb, Zastąpienie znaczników <font> oraz innych przestarzałych znacz ników czystym kodem z kilkoma regułami CSS zmniejsza rozmiar strony do 30 kb (w praktyce możliwe jest zredukowanie 60-kilobajtowej strony do 22 kb lub nawet mniej), Redukcja: kosztów dzierżawy łącza, nakładów na sprzęt komputerowy, im prostszy jest kod strony, tym szybciej jest ona dostarczana do użytkownika, tym mniej obciąża serwer, tak więc trzeba kupid, serwisowad i modyfikowad miej serwerów (ważne w przypadku serwerów, które muszą generowad dynamiczną, sterowaną bazami danych zawartośd). 2

3 Kod skompresowany a skondensowany kondensowanie kodu - pisanie go w sposób przejrzysty i zwięzły, skompresowanie kodu - w niektórych systemach serwerowych istnieje możliwośd kompresji kodu (np. Apache oferuje moduł mod_zip kompresujący pliki HTML po stronie serwera, rozpakowywany po stronie klienta), Rzadko stosowane w komercyjnych produktach ze względu na dodatkowy koszt kompresji, Po drugie im mniejszy plik tym lepiej zostanie skompresowany, Zgodność wstecz Według twórców: zapewnienie obsługi wszystkim użytkownikom, W praktyce: używanie niestandardowych, niepraktycznych znaczników oraz kodu po to aby każdy użytkownik mógł zobaczyd to samo niezależnie od przeglądarki, Niestety im bardziej zaczynają obowiązywad standardy sieciowe tym bardziej też obowiązuje zasada wkładasz śmieci otrzymujesz śmieci, Lekarstwo Stworzone przez członków konsorcjum W3C i inne organizacje zajmujące się ustanawianiem standardów oraz obsługiwane przez wszystkie przeglądarki powstałe po roku 2000, technologie takie jak CSS, XHTML, ECMAScript i W3C DOM pozwalają projektantom: bardziej precyzyjnie kontrolowad układ, położenie i typografię w przeglądarkach graficznych z możliwością zmiany prezentacji strony według potrzeb użytkownika, projektowad zaawansowane funkcje interaktywne witryn działające w różnych przeglądarkach i na różnych platformach, przestrzegad praw i wytycznych dotyczących funkcji ułatwiania nawigacji bez pogarszania wyglądu, wydajności lub stopnia skomplikowania, Lekarstwo zmienid projekt witryny w ciągu godzin, a nie tygodni, i tym samym zredukowad koszty pracy, obsługiwad wiele przeglądarek bez konieczności tworzenia wielu wersji witryny i z bardzo małą ilością lub brakiem rozwidlonego kodu, obsługiwad niestandardowe i nowo powstające urządzenia, poczynając od bezprzewodowych gadżetów i telefonów komórkowych z dostępem do sieci, aż po czytniki kodu Braille'a oraz czytniki zawartości ekranu stosowane przez osoby niepełnosprawne ponownie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i tworzenia wielu wersji witryny, oferowad wersje stron do wydruku", często bez konieczności tworzenia oddzielnych stron przeznaczonych specjalnie do wydruku lub bazowania na drogich systemach do tworzenia dokumentacji drukowanej, 3

4 Lekarstwo Oddzielad styl od struktury i zachowania, Przejśd z HTML-a do XML-a, Zagwarantowad, iż dobrze zaprojektowane strony będą się poprawnie wyświetlad w przeglądarkach zgodnych ze standardami, jak i tych starszych, Zapewnid, iż dobrze zaprojektowane witryny będą się prawidłowo wyświetlad w nowych przeglądarkach oraz urządzeniach których jeszcze nie wymyślono, jest to tzw. zgodnośd w przód, Elementy standardów sieciowych Struktura HTML XHTML XML Strona jest rozbita na trzy niezależne komponenty Prezentacja CSS Zachowanie ECMAScript DOM Struktura Język znaczników (XHTML) - zawiera dane tekstowe sformatowane zgodnie z ich strukturalnym (semantycznym) znaczeniem: nagłówek, drugorzędny nagłówek, akapit, lista numerowana, etc., XML udostępnia znacznie więcej opcji niż XHTML, ale w chwili obecnej jest bieżącą rekomendacją W3C, która działa dokładnie tak jak HTML w nie mal każdej przeglądarce i urządzeniu internetowym, tworzony poprawnie (bez błędów, niedozwolonych znaczników i atrybutów) jest całkowicie przenośny (w przeglądarkach internetowych, programach odczytujących zawartośd ekranu, przeglądarkach tekstowych, urządzeniach bezprzewodowych itp.), Poprawny lub semantyczny układ znaczników Układ znaczników jest poprawny, gdy nie zawiera błędów typu niezamknięty znacznik, niedozwolony atrybut, etc., poprawnośd można testowad za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie, Układ znaczników jest semantyczny, gdy wszystkie znaczniki są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, Układy mogą byd poprawne, ale nie semantyczne i odwrotnie, jednak dążąc do zachowania standardów, dążymy do tego aby były i poprawne i semantyczne, 4

5 Prezentacja Zachowanie Jeżyki prezentacyjne CSS formatują stronę WWW, kontrolując jej typografię, ułożenie, kolor itp., W większości przypadków CSS jest w stanie zastąpid stosowane wcześniej układy bazujące na tabelach HTML, Ponieważ prezentacja jest odseparowana od struktury, można modyfikowad dowolny z tych elementów bez negatywnego wpływu na drugi (globalizacja styli, style do wydruku), Dzięki wprowadzeniu styli CSS, wszystkie polecenia dotyczące formatowania można umieścid w jednym miejscu (tzw. arkuszu) i powiązad je z konkretnymi elementami, wstawionymi za pomocą czystego XHTML. Taka koncepcja sprawia, że modyfikacja wyglądu stron może przebiegad dużo sprawniej. Standardowy model obiektów W3C DOM współpracuje z CSS, XHTML i ECMAScript umożliwiając tworzenie zaawansowanych funkcji witryny oraz efektów działających w różnych przeglądarkach i na różnych platformach, Standard W3C DOM definiuje zespół klas i interfejsów, pozwalających na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, usuwanie i modyfikację tzw. węzłów, Pierwotnie nie istniał standardowy model DOM. Twórcy najpopularniejszych przeglądarek internetowych tworzyli własne niezgodne ze sobą modele o interfejsie programistycznym opartym na kolekcjach, Organizacja W3C przygotowała ujednolicony standard obiektowego modelu dokumentu, wewnętrznie podobny do wersji Microsoftu, chod o innym interfejsie programistycznym (dostęp do elementów dokumentu możliwy jest tu poprzez wywołanie odpowiedniej metody), Stosowanie standardów w praktyce Strona Stosowanie standardów w praktyce Rok przeglądarka Camino (Mozilla) dla systemu Mac OS X źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów 5

6 Stosowanie standardów w praktyce Rok 2002, przeglądarka Netscape 4 Stosowanie standardów w praktyce Urządzenie Palm Pilot oraz PocketPC Microsoftu i w Newtonie - dawno zarzuconym produkcie Apple źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów Inny przykład Witryna magazyny A List Apart, rok 2001, układ zgodny ze standardami Inny przykład Przeglądarka Netscape 4, brak obsługi CSS, treśd sformatowana zgodnie ze strukturą dokumentu źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów 6

7 Inny przykład Do wydruku, bez innej wersji strony, tylko CSS Zalety wynikające ze stosowania standardów Brak konieczności tworzenia stron dla konkretnych producentów przeglądarek, Brak konieczności tworzenia uproszczonych stron dla starszych przeglądarek, W wielu przypadkach brak konieczności tworzenia wersji dla urządzeo mobilnych, Brak konieczności tworzenia wersji do wydruku, Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych, gdyż strona będzie działad w urządzeniach odczytywania zawartości ekranu, źródło: J. Zeldman, Projektowanie serwisów Przejściowa zgodność w przód Składniki: Poprawny kod XHTML (zastosowany może byd również HTML 4.01). Poprawne arkusze CSS do kontrolowania typografii, koloru, marginesów itp., Sporadyczne użycie tabel XHTML do układu, unikanie głębokich zagnieżdżeo przez przerzucenie części pracy na CSS, Opcjonalnie: zastosowanie etykiet strukturalnych do znaczących komórek tabel, Zaadresowanie i przetestowanie funkcji ułatwieo dostępu. Przejściowa zgodność w przód Kiedy stosowad: zalecane w przypadku witryn odwiedzanych przez duży odsetek przeglądarek, które zwyczaj nie nie są w stanie poprawnie obsługiwad CSS i modelu DOM, Korzyści: Racjonalna zgodnośd wstecz: witryny mogą byd budowane w taki sposób, aby wyglądały przyzwoicie nawet w najstarszych przeglądarkach, Zgodnośd w przód: witryny będą funkcjonowały w przeglądarkach i urządzeniach, które dopiero się pojawią, Działania w kierunku ostatecznej modyfikacji witryny są rozpoczęte, 7

8 Przejściowa zgodność w przód Mniej problemów z utrzymaniem wersji dla bieżących przeglądarek i z usuwaniem niepotrzebnego i przestarzałego kodu znaczników, Większa dostępnośd, redukcja rozmiarów i kosztów, Częściowe oddzielenie zawartości od struktury, Wady: Struktura i prezentacja nadal częściowo powiązane co utrudnia uaktualnianie i utrzymywanie strony, zwiększa koszt oraz utrudnione przejście do formy zarządzania zawartością bazującą na XML, Całkowita zgodność w przód Składniki: Pełne odseparowanie struktury od prezentacji i zachowania, Poprawny CSS, Kod znaczników zbudowany w oparciu o poprawny XHTML, Nacisk na strukturę i odpowiednie strukturalne nazewnictwo projektowanych elementów, Zachowanie implementowane przy użyciu modelu DOM, Zaadresowanie i przetestowanie funkcji ułatwieo dostępu. Kiedy stosowad: Polecany gdy mały procent użytkowników to posiadacze niezgodnych przeglądarek, Całkowita zgodność w przód Zalety: Zgodnośd w przód: zwiększona przenośnośd w istniejących i przyszłych przeglądarkach oraz urządzeniach, Silniejsza transformacja w kierunku hardziej zaawansowanych form języka znaczników bazujących na XML-u, Dotarcie do większej liczby użytkowników przy zmniejszonych nakładach pracy, Brak konieczności tworzenia wielu wersji witryny, Brak lub mniejszy problem z dostępnością, Elegancka, prosta i logiczna składnia znaczników, Szybsza, łatwiejsza i mniej kosztowna produkcja oraz utrzymanie, Całkowita zgodność w przód Wady: Tendencja do przeciętnego wyglądu w starszych przeglądarkach, Obsługa CSS przez przeglądarki nie jest doskonała (specjalne style pod IE, IE6), Niektóre przeglądarki uznawane za zgodne ze standardami mogą nie obsługiwad wybranych zachowao opartych na modelu DOM. 8

9 Złe przeglądarki Główne wady przeglądarek niezgodnych ze standardami: Przeglądarki niezgodne ze standardami powodowały np. przykrywanie założeo podanych za pomocą CSS na swoje własne, Brak dziedziczenia, koniecznośd definiowania styli dla różnych elementów strony, co powoduje redundancję i obciążenie łączy, XML a HTML Pomimo że bazuje na tej samej technologii, która dala początek HTML-owi XML jest całkowicie różny od niego, HTML jest prostym językiem służącym do tworzenia stron internetowych, posiadającym ustaloną liczbę znaczników i zestaw niekonsekwentnych reguł, HTML jest jedynie językiem formatowania, nie zawiera żadnej informacji na temat formatowania treści, XML to zbiór znaczników o określonych spójnych regułach i może wykraczad daleko poza sied na każde środowisko, które jest w stanie go zrozumied, Zalety XML jest samodzielnym, uniwersalnym standardem plików doskonale współpracującym z innymi, jest formatem inteligentnym świadomym swojej zawartości, bo może przechowywad także metadane, jest językiem rozszerzalnym może byd dostosowany do dowolnych potrzeb biznesowych bądź akademickich oraz może posłużyd do stworzenia innych bazujących na nim języków, bazuje na regułach, które wymuszają spójnośd podczas przenoszenia danych do innej bazy danych, przekształcania danych na inny format lub manipulowania nimi przy użyciu innych aplikacji XML, Może byd automatycznie transformowany do innych formatów, Czerpanie styli kilka witryn opublikowało układy CSS do darmowego wykorzystania przez wszystkich: 9

10 Wersje XHTML XHTML 1.0 Strict odmiana ścisła, zalecana przez W3C, przeznaczona do tworzenia dokumentów z oddzieloną warstwą semantyki od prezentacji; nie zawiera prawie żadnych elementów prezentacyjnych Transitional odmiana przejściowa, obok elementów odmiany ścisłej zawiera wiele elementów prezentacyjnych Frameset zawiera wszystkie elementy wersji przejściowej, a dodatkowo także elementy przeznaczone do wyświetlania ramek XHTML 1.1 jak dotąd rzadko stosowany XHTML zarzucony Dlaczego warto wybrać XHTML jest aktualnym standardem znaczników zastępującym HTML 4, jest zaprojektowany do współpracy z innymi językami skryptowymi, aplikacjami i protokołami bazującymi na XML, jest bardziej spójny niż HTML, XHTML 1.0 jest pomostem do przyszłych wersji XHTML. Kiedy XHTML 2 osiągnie status koocowej rekomendacji, łatwiej będzie przejśd na tę specyfikację z XHTML 1.0 niż z HTML-a. Stare przeglądarki radzą sobie z XHTML-em równie dobrze jak z HTML-em, Nowe przeglądarki kochają" XHTML, a wiele z nich traktuje tę specyfikację znacznie lepiej w porównaniu z HTML 4, Dlaczego warto wybrać XHTML XHTML działa równie dobrze w urządzeniach bezprzewodowych i programach do odczytywania zawartości ekranu i innych wyspecjalizowanych klientach użytkownika jak w tradycyjnych przeglądarkach komputerowych, XHTML jest częścią rodziny standardów sieciowych, Tworzenie w języku XHTML pozwala na wyzbycie się przyzwyczajenia do pisania prezentacyjnego kodu znaczników, a to z kolei może pomóc w uniknięciu problemów z dostępnością i niezgodnością przy wyświetlaniu stron w przeglądarkach różnych producentów, Tworząc w języku XHTML, możesz wyrobid w sobie nawyk sprawdzanie własnej pracy przy użyciu usług walidacji kodu Walidacja kodu i inne narzędzia wspomagające Web Developer - jest rozszerzeniem, dodatkiem do programu Firefox, dodaje ono menu oraz pasek narzędzi z wieloma narzędziami przydatnymi podczas tworzenia strony, walidacją XHTML, HTML, CSS, etc., Firebug dodatek do Firefox, daje szereg narzędzi programistycznych dostępnych błyskawicznie podczas używania przeglądarki, można edytowad, analizowad kod oraz monitorowad CSS, HTML i JavaScript bezpośrednio na dowolnej stronie internetowej, Yslow - wtyczka dla Firebug, która analizuje stronę pod względem kilku czynników wpływających na czas ładowania strony i przedstawia wyniki tej analizy. Dodatkowo wyświetla informacje na temat załadowanych plików i czasu ich ładowania. Bardzo przydatna przy testowaniu serwisów internetowych pod względem czasu ładowania strony. 10

11 Reguły XHTML Reguły XHTML DOCTYPE zawsze na początku i dużymi literami informuje odbiorcę strony (przeglądarkę lub program weryfikujący), jakiej wersji HTML-a lub XHTML-a używasz, kod znaczników oraz style CSS nie zostaną poprawnie zweryfikowane jeśli strona XHTML nie będzie rozpoczynad się od poprawnej deklaracji DOCTYPE, Który DOCTYPE wybrad: Transitional, Strict czy Frameset? Transitional najbliższy HTML, najbardziej wybaczający, pozwala na stosowanie przestarzałych fragmentów kodu: np. otwieranie elementów w nowym oknie, toleruje również kolory tła stosowane bezpośrednio do komórek tabel, Strict gdy znajdzie we wnętrzu strony np. bgcolor to usługa weryfikacji kodu interpretuje to jako błąd, a przeglądarka nie wyświetli, Jak i gdzie definiowad DOCTYPE deklaracja na samym początku dokumentu <!D0CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" transitional.dtd"> Przestrzeo nazw <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang= "en" lang="en"> jest kolekcją typów elementów i nazw atrybu tów skojarzonych z określoną definicją typu dokumentu Reguły XHTML Prolog XML przeznaczeniem prologu jest wskazanie wersji XML-a oraz typu kodowania znaków w danym dokumencie, występuje przed DOCTYPE <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Kodowanie znaków: Unicode domyślny dla XHTML zestaw znaków, ISO-8859 seria standaryzowanych wielojęzycznych zestawów znaków graficznych kodowanych w jednym bajcie, ISO odwzorowanie znaków krajów zachodniej Europy na Unicode, ISO plus języki Europy wschodniej, turecki, grecki, hebrajski, etc., Reguły XHTML znaczniki pisz małymi literami, gdyż XHTM rozróżnia wielkośd znaków, istnieją programy przekształcające kod HTML na XHTML, <title> a nie <TITLE> Nazwy elementów i atrybutów muszą byd pisane małymi literami, wartości atrybutów i treści strony nie, <img src= /pic1.jpg alt= Jakikolwiek Opis /> Wartości atrybutów muszą byd umieszczone w cudzysłowach, <hr width= 75% size= 7 /> 11

12 Reguły XHTML Przypisuj wartości wszystkim atrybutom, nawet jeśli są one takie same jak nazwa, <hr noshade= noshade > a nie <hr noshade> Zawsze zamykaj wszystkie znaczniki, <p> Tak w XHTML-u tak nie może byd <p> Tak już ok </p> Reguły XHTML Zamykaj także puste znaczniki (takie jak <br>, <img>) przez umieszczenie na ich koocu /, np. <br />, Nie umieszczaj podwójnych myślników w komentarzach, mogą one byd tylko na koocu i początku, wewnątrz zastępuj lub rozdzielaj, Koduj znaki < oraz &, Znak < koduj jako < Znak & koduj jako & Znak > koduj jako > Jak sensownie kodować dokument Myśl o kodzie w sposób strukturalny, mniej wizualny, Myśl w kategoriach tradycyjnych form: <h1>temat</h1> <p>tekst wprowadzenia</p> <h2>podtytuł</h2> <p>istotny tekst</p> Unikaj przestarzałych form: <font size="7">temat</font><br /> Tekst wprowadzenia<br /><br /> <font size="6">podtytuł</font><br /> Istotny tekst<br /> Jak sensownie kodować dokument Należy używad elementów zgodnie z ich znaczeniem, bez sugerowania się wyglądem: Nie używaj <h1> gdy chcesz zwiększyd wysokośd tekstu, itd., Nie używaj <li> gdy chcesz wstawid znak wypunktowania przed akapitem, Jeśli chcesz określid wygląd elementu użyj CSS, Z użycie CSS wszystkie nagłówki mogą byd takie same: h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-family: georgia, palation, times, serif; font-weight: normal; font-size: 2m; margin-top: 1em; margin-bottom: 0; } 12

13 Jak sensownie kodować dokument Wybieraj elementy strukturalne a nie nic nie znaczące Lista kodowana nie powinna byd tworzona w następujący sposób: element pierwszy <br /> element drugi <br /> a raczej <ul> <li>element pierwszy </li> <li>element drugi </li> </ul> Używaj <strong> zamiast <b>, <em> zamiast <i>, bo <b> oraz <i> są jedynie elementami prezentacyjnymi, które mogą nic nie znaczyd np. innych w urządzeniach lub przeglądarkach tekstowych, Wykład przygotowano na podstawie Jeffrey Zeldman, Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II, Helion, Materiałów dostępnych w Internecie (m.in. 13

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 1 HTML mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Plan wykładu Organizacja zajęć Zakres przedmiotu Literatura Zawartość wykładu Wprowadzenie AMP / LAMP Podstawy HTML

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385.

Źródła. cript/1.5/reference/ Ruby on Rails: http://www.rubyonrails.org/ AJAX: http://www.adaptivepath.com/publications/e ssays/archives/000385. Źródła CSS: http://www.csszengarden.com/ XHTML: http://www.xhtml.org/ XML: http://www.w3.org/xml/ PHP: http://www.php.net/ JavaScript: http://devedgetemp.mozilla.org/library/manuals/2000/javas cript/1.5/reference/

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie

Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Narzędzia informatyczne w językoznawstwie HTML i XHTML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 17. października 2007 Marcin Junczys-Dowmunt Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik

Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia. Krzysztof Miernik Zaawansowana Pracownia Komputerowa - Ćwiczenia Krzysztof Miernik HTML - Podstawowe Informacje HTML to hipertekstowy język znaczników (ang. HyperText Markup Language) służacy do tworzenia stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik

Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik Wykład 1: HTML (XHTML) Michał Drabik 1 Czyli to wszystko co trzeba wiedzieć aby zacząć tworzyć strony internetowe. 2 HTML 4 HTML = HyperText Markup Language Hipertekstowy język znaczników umożliwiający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 1 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 1 plan zajęć (X)HTML (extensible) HyperText Markup Language, czyli (Rozszerzalny) Hipertekstowy Język Znaczników; obecny standard w tworzeniu stron www; opisuje strukturę

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

O stronach www, html itp..

O stronach www, html itp.. O stronach www, html itp.. Prosty wstęp do podstawowych technik spotykanych w internecie 09.01.2015 M. Rad Plan wykładu Html Przykład Strona www Xhtml Css Php Js HTML HTML - (ang. HyperText Markup Language)

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne

Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo Informatyczne Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Copyright wersji polskiej: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do CSS

Bezbolesny wstęp do CSS CZĘŚĆ 1 Bezbolesny wstęp do CSS... 1 1 HTML i CSS: skupmy się na podobieństwach... 3 Krótka historia HTML i CSS... 5 Udokumentowane początki HTML...5 Odziedziczone po HTML ograniczenia... 5 Obejścia i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl

Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Dokumentacja techniczno-użytkowa Serwis internetowy www.art-dom.cba.pl Projekt i wykonanie Dominika Marzec dominika.marzec@poczta.fm Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Domena i hosting... 3

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 5 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 5 Nagłówek zawiera podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: tytuł strony (obowiązkowy) metainformacje/metadane (obowiązkowa deklaracja

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A

Specyfikacja. www.html-css-ajax.com. Załącznik A Załącznik A Specyfikacja www.html-css-ajax.com Internetowy serwis poświęcony tworzeniu stron WWW z wykorzystaniem języka XHTML i technologii CSS oraz AJAX. Jakub Ciesielski http://www.html-css-ajax.com

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium HTML + CSS Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu stron w języku HTML. Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS Małgorzata Mielniczuk System zarządzania treścią z angielskiego Content Management System w skrócie CMS jest oprogramowaniem ułatwiającym zarządzanie tworzonym serwisem

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki

Hot Potatoes. Zdania z lukami Przyporządkowanie. Tworzy spis wszystkich zadań. Krzyżówki Hot Potatoes Zdania z lukami Przyporządkowanie Tworzy spis wszystkich zadań Quizy Krzyżówki Rozsypanki Pakiet Hot Potatoes jest zestawem sześciu narzędzi, kreatorów testów, stworzonym przez Zespół Badawczo-

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu WWW

Języki programowania wysokiego poziomu WWW Języki programowania wysokiego poziomu WWW Zawartość Protokół HTTP Języki HTML i XHTML Struktura dokumentu html: DTD i rodzaje html; xhtml Nagłówek html - kodowanie znaków, język Ciało html Sposób formatowania

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 1 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl Plan wykładu Wprowadzenie: historia rozwoju technik znakowania tekstu Motywacje dla prac nad XML-em Podstawowe koncepcje XML-a XML jako metajęzyk

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

HTML nie opisuje układu strony!!!

HTML nie opisuje układu strony!!! Temat: HTML czy XHTML co to jest HTML i do czego będziesz go używał, co możesz, a czego nie możesz robić, tworząc strony WWW, czym są i do czego służą znaczniki HTML. 1. co to jest HTML HTML to skrót od

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony:

Struktura języka HTML ZNACZNIKI. Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Struktura języka HTML ZNACZNIKI Oto bardzo prosta strona WWW wyświetlona w przeglądarce: Rysunek 1: Przykładowa strona wyświetlona w przeglądarce A tak wygląda kod źródłowy takiej strony: Rysunek 2: Kod

Bardziej szczegółowo

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ Poznań, 2012-10-04 AUDYT DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NAZWA ADRES STRONY ILOŚĆ BŁĘDÓW WCAG 33 ILOŚĆ OSTRZEŻEŃ WCAG 3 TYP DOKUMENTU UŻYTY FORMAT (X)HTML JĘZYK OWANIE STRONY Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 8 Temat ćwiczenia: Tworzenie stron WWW (HTML, skrypty CSS). 1.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT

WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT WŁĄCZANIE W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH OBSŁUGI SKRYPTÓW JAVASCRIPT JavaScript jest językiem skryptowym powszechnie stosowanym przez programistów internetowych. Skrypty służą zazwyczaj do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www

Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www Osadzenie pliku dźwiękowego na stronie www gdzie jako "ścieżka dostępu do pliku" należy podać lokalizację

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np.

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

rk HTML 4 a 5 różnice

rk HTML 4 a 5 różnice rk HTML 4 a 5 różnice kompatybilność Pierwszym dużym plusem języka HTML 5 jest to, że jest zdefiniowany w sposób umożliwiający kompatybilność wstecz. Składnia Przykład dokumentu podporządkowującego się

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer Specyfikacja HTML5 wprowadza nowe znaczniki pozwalające w łatwy i intuicyjny sposób budować szkielet strony, który przez zmniejszenie ilości kodu jest czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu, pozwala poza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja mailingu GG Network

Specyfikacja mailingu GG Network Specyfikacja mailingu GG Network Styczeń 2012 2 Mailing założenia ogólne Do wysłanego mailingu konieczne jest dostarczenie: kreacji typu HTML (do 30 kb); tematu mailingu; nadawcy mailingu; danych reklamodawcy

Bardziej szczegółowo

Dostępne nośniki reklamowe

Dostępne nośniki reklamowe Dostępne nośniki reklamowe Nazwa Wymiar (px) Waga Format Billboard 750x100 40 kb gif, jpg, swf Doublebillboard 750x200 40 kb gif, jpg, swf Widebillboard 950x200 50 kb gif, jpg, swf Skyscraper 120x600 40

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

16MB - 2GB 2MB - 128MB

16MB - 2GB 2MB - 128MB FAT Wprowadzenie Historia FAT jest jednym z najstarszych spośród obecnie jeszcze używanych systemów plików. Pierwsza wersja (FAT12) powstała w 1980 roku. Wraz z wzrostem rozmiaru dysków i nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS

Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Lab.1. Praca z tekstem: stosowanie arkuszy stylów w dokumentach OO oraz HTML/CSS Cel ćwiczenia: zapoznanie się z pojęciem stylów w dokumentach. Umiejętność stosowania stylów do automatycznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo