Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki"

Transkrypt

1 Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

2 Plan wykładu Wprowadzenie do ASP.NET Omówienie środowiska pracy Przykładowy projekt Omówienie komponentów składowych projektu ASP.NET Utworzenie i omówienie cech przykładowego przekierowania Charakterystyka możliwości środowiska ASP.NET

3 Wprowadzenie do ASP.NET Środowisko do wytwarzania serwisów internetowych (pierwotnie ASP+) Strony ((X)HTML) podobne JSP, PHP, ASP Częściowa separacja kodu funkcyjnego od prezentacji Dodanie modelu Code-behind (Plik.aspx.cs lub Plik.aspx.vb) Dyrektywy %> - charakterystyka danej strony

4 Wprowadzenie do ASP.NET Przetwarzanie stron wg ustalonego cyklu (Page LifeCycle)

5 Wprowadzenie do ASP.NET

6 Wprowadzenie do ASP.NET ViewState

7 Omówienie środowiska pracy Microsoft Visual Developer 2010 EE.NET 4.0 MS SQL 2008 R2 EE Można wykorzystać platformę Web Installer

8 Przykładowy projekt File -> New Project -> ASP.NET Web Application Pokaz i omówienie przykładowego projektu

9 Elementy składowe projektu Web.config (globalne + lokalne) Global.asax MasterTemplate Strony + CodeBehind Kontrolki Designer

10 Elementy składowe projektu Struktura folderów App_code pre-compiled code App_data statyczne bazy danych App_LocalResources pliki pomocnicze np. z tłumaczeniami: MusicList.aspx.pl-PL.resx App_GlobalResources przechowuje pliki resx; wartości słownikowe App_Themes przechowuje pliki definiujące wygląd Bin skompilowana wersja aplikacji

11 Przekierowania Metody na definiowanie przekierowań: Hyperlinki (nie przenosi stanu strony, możliwość przekierowań poza projekt, przesyłanie danych definiowanie w QueryString) Cross-page posting (przesyła stan strony i informacje w niej zawarte do kolejnej, formularze i inne, możliwe przekierowanie do stron spoza projektu) Browser redirect (prawie swobodny redirect, żądanie HTTP GET) Server transfer (render innej strony w miejscu aktualnie wyświetlanym, ukrywanie url przed userem)

12 Przykład przekierowania zaawansowanego Najbardziej swobodne z przekierowań + przesyłanie wartości parametrów Design: <asp:linkbutton ID="LinkButton1" runat="server" onclick="linkbutton1_click">nasz link button</asp:linkbutton> Code-behind: Session["test"] = "Wartość nr 1 ; Response.Redirect("~/About.aspx"); Odbiór parametru: <%= (string)session["test"] %> <br /> Inna opcja modyfikacja url np.: String url = strona.aspx?par1=xx&par2=yy Response.Redirect(url); Odbiór: (string) Request.QueryString[ par1 ];

13 Charakterystyka możliwo liwości środowiska ASP.NET rodowiska ASP.NET Środowisko przewidziane dla aplikacji codziennych, bez wyróżników Elementy dostosowane do wyklikania standardowych reakcji na akcję użytkownika Słaba kontrola przepływu danych Mała zdolność do tworzenia projektów średnich i dużych Środowisko przeznaczone do szybkiego wytwarzania prostych aplikacji internetowych

14 Serwisy internetowe ASP.NET MVC mgr inż. Andrzej Sobecki

15 Plan prezentacji Omówienie wzorca projektowego MVC Omówienie ORM Omówienie MVVM Omówienie procesu wytwórczego systemów internetowych w rzeczywistym środowisku produkcyjnym Charakterystyka i omówienie szablonu ASP.NET MVC Różnice w przetwarzaniu żądań pomiędzy ASP.NET i ASP.NET MVC Struktura projektu ASP.NET MVC 2

16 Wzorzec MVC Rozdzielenie kodu na części Model: metody i obiekty związane z wymianą i obsługą danych z bazą danych View: zestaw operacji, szablonów i styli umożliwiający wygenerowanie widocznej części aplikacji Controller: serce projektu, logika biznesowa, funkcje, które generują dochód projektu

17 Różnice w przetwarzaniu żąda dań

18 Warstwa ORM ORM (ang. Object Related Model) Warstwa pośrednicząca w wymianie danych między projektem, a silnikiem baz danych Oddzielenie zapytań w określonym języku bazodanowym od reszty aplikacji Możliwość posługiwania się dobrze zdefiniowanym interfejsem i obiektami, które są z nim związane Dysponowanie po stronie kodu aplikacji zbiorem obiektów, typów i funkcji, które umożliwiają działanie na bazie danych

19 Warstwa ORM Jak działa ORM? Aplikacja Getery; setery; LINQ SELECT * ; INSERT ; UPDATE ORM Baza danych Wartość, wartości, klasa wypełniona wartościami Wartość, Wartości, Widok

20 Warstwa ORM Zalety ORM Developer operuje w całym projekcie wyłącznie na obiektach Brak konieczności znajomości zapytań SQL dla podstawowych operacji Utrzymywanie połączeń i zarządzanie nimi Wstępna ochrona przed atakami SQL Injection Wady ORM Występowanie problemów z wydajnością Konieczność wprowadzania ręcznych zmian w ORM w przypadku bardziej skomplikowanych zapytań

21 Warstwa ORM Przykład z użyciem LINQ: cerset cr = (cerset)(from c in hdb.cersets where c.machine_id == ms.id orderby c.created_at descending select c).firstordefault();

22 Warstwa ORM (ASP.NET) Uwaga domyślnie dostępne są dwie metody linkowania do bazy danych: ADO.NET Entity Data Model (EDMX) (duża automatyzacja, wiele problemów z użyciem) LINQ to SQL Classes (DBML) (mała automatyzacja, konieczność ręcznego zarządzania polami podczas zmian, w zasadzie bezproblemowy)

23 Warstwa MVVM Model View ViewModel Warstwa pośrednicząca w komunikacji pomiędzy kontrolerem i widokiem Klasa zawierająca komplet danych i dodatkowe pola na wybór Wyłączny element wymiany danych Widoki silnie typowane klasą (MVVM)

24 Omówienie procesu wytwórczego systemów w internetowych Prace wstępne (specyfikacja, plan modułów, technologia) Przypisanie osób do zadań Utworzenie testów jednostkowych (TDD) Tworzenie poszczególnych modułów 80 % projektu zabiera 20 % czasu Poprawki, dopracowanie, dodatki to 20 % projektu, który zajmuje najwięcej czasu Poprawki i zmiany w gotowym kodzie najczęściej powodują błędy (stąd wykorzystanie TDD)

25 Charakterystyka i omówienie ASP.NET MVC Pełna kontrola przez HTML TDD, IoC Wyłączenie z użycia wielu kontrolek, zalecane Html. oraz Ajax. Elementy stron należy wprowadzać ręcznie Dużo więcej JS po stronie widoku (jquery, DOJO, PrototypeJS) Odrzucono utworzone wcześnie metody przekierowań Cykl w ramach żądań został uproszczony

26 Charakterystyka i omówienie ASP.NET MVC Brak automatycznego zapisywania stanów stron (stateless) Manualne zarządzanie elementami przetrzymywanymi w cache i sesji Kod jest izolowany w zależności od kontekstu, bardziej związany wyłącznie z interfejsem Adresy i mechanizmy przejść przyjazne SEO i pagerank

27 Różnice w przetwarzaniu żąda dań

28 Struktura projektu MVC 2 Pokaz Visual Studio EE

29 Serwisy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

30 Plan wykładu Pliki konfiguracyjne Tworzenie nowych kontrolerów Tworzenie nowych akcji Wymiana danych pomiędzy kontrolerem, a widokiem Sposób na uwierzytelnianie Wykorzystanie modelu do komunikacji z bazą danych Transakcje Szablony stron (MasterPage) Helpery Biblioteki i referencje Testy jednostkowe Wdrażanie na serwer docelowy

31 Pliki konfiguracyjne Web.config Podpięcie i konfiguracja bibliotek, baz danych, modułów uwierzytelniania i innych Global.asax.cs Wykorzystywany do definiowania routingu i podpięcia funkcji wywoływanych za każdym razem przy przejściach adresu

32 Tworzenie nowych kontrolerów Klasa umiejscowiona w folderze Controllers (domyślnie) Nazwa klasy XxxxController Dziedziczy z klasy Controller

33 Tworzenie nowych akcji Funkcja typu ActionResult Zwraca View() - ew. z parametrami Istnieje możliwość atrybutowania jej definiując wymaganą role, użytkownika, typ żądania i inne Parametry funkcji muszą być zgodne z żądaniem do niej skierowanym brak dopasowania generuje błąd Parametrami mogą być typy generyczne jak również samodzielnie przygotowane klasy

34 Wymiana danych kontroler-widok Kontroler: return View(obiekt klasy) return RedirectToAction( Akcja, Kontroler ) return PartialView( Akcja, obiekt) ViewData[ klucz ] = wartość Widok: Widoki silnie typowane Formularze na podstawie klasy widoku (wszystko co użytkownik wpisze zostanie przesłane w tej klasie, uwaga!! To czego sami nie przepiszecie w polach ukrytych zostanie usunięte przed requestem) ViewData[ klucz ] = wartość

35 Sposób b na uwierzytelnianie Wymagania wobec systemu zarządzania użytkownikami Pamięta stan Pamięta role usera Pamięta inne dane usera Potrafi zweryfikować podane dane Możliwa jest rejestracje i swobodne operowanie na wartościach Współpracuje z systemem atrybutów ASP.NET MVC Rozwiązanie: Przeciążenie klas MembershipUser, RoleProvider, MembershipProvider Rejestracja swoich klas w web.config (w aplikacji)

36 Wykorzystanie modelu do komunikacji z bazą danych var dane = from d in hdb.inspectionsets join m in hdb.machinesets on d.machine_id equals m.id join u in hdb.users on d.user_id equals u.id join cu in hdb.users on d.user_id equals cu.id join s in hdb.statussets on d.status_id equals s.id equals ii.id join ii in hdb.inspection_instructionsets on d.inspection_instruction_id where (d.user_id == user_id d.checking_user_id == user_id) && s.name.equals("new") && s.name.equals("to Verify") && d.date <= datado && d.date >= new DateTime(DateTime.Now.Year -1, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day) orderby s.name ascending, d.date ascending select new { pole1, pole2, pole3, pole4 = s.pole_z_bazy };

37 Transakcje Należy utworzyć własny mechanizm kontroli przebiegu zapytań Np. jako atrybut nad akcje Nasza klasa powinna dziedziczyć z ActionFilterAttribute Należy utworzyć obiekt typu CommittableTransaction Zainicjować go przed akcją w funkcji OnActionExecuting( ) Sprawdzić wyjątki w funkcjach OnActionExecuted i OnResultExecuted

38 Szablony stron MasterPage Tworzymy szablon stron, który posiada z góry zdefiniowane pozycje elementów i podpięte biblioteki np. jquery Najczęściej w View/Shared/ Prawie sam XHTML poza wstawkami, które wskazują rodzaj elementu do wyświetlenia: <% Html.RenderAction("Menu", RodzajUsera"); %> <% Html.RenderPartial( PartialZCzasem"); %> Oraz wskazują miejsca gdzie można będzie wpisać zawartość swojej strony (aspx) <asp:contentplaceholder ID="MainContent" runat="server" > </asp:contentplaceholder>

39 Helpery Zastępowanie kodu html, funkcjami silnie typowanymi Klasy (publiczne i statyczne) umieszczane w katalogu Helpers Umieszczane w przestrzeni nazw System.Web.Mvc.Html Funkcja zwracająca String przyjmująca przynajmniej 1 argument: this HtmlHelper htmlhelper

40 Biblioteki i referencje Możliwość podłączenia tradycyjnych bibliotek do projektu ASP.NET MVC Możliwość wykorzystania referencji do zasobów systemowych zarejestrowanych w GAC Możliwość wykorzystania bibliotek COM Najczęściej stosowane: log4net Elmah

41 Testy jednostkowe Istnieje możliwość połączenia w jednym projekcie dwóch elementów: Serwisu internetowego Testów jednostkowych

42 Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

43 Plan wykładu Opis ASP.NET MVC 3 Wykorzystanie silnika Razor Podstawowe różnice względem MVC 2

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Instalacja MVC 4: - http://www.asp.net/mvc - Visual Studio 2012 (także Web Express) zawiera wbudowane MVC 4 - można doinstalować MVC

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski ASP.NET Wprowadzenie provided by Przemysław Bykowski Strona internetowa vs aplikacja internetowa Aplikacja internetowa Nie ustępuje możliwościami od standardowej aplikacji desktopowej Przeglądarka pośredniczy

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Kontrolki danych w ASP.NET

Kontrolki danych w ASP.NET Piotr Bubacz Moduł 8 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Uwagi dla studenta... 8 Dodatkowe źródła informacji...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 Autor: Omar Al Zabir T³umaczenie: Marek Pa³czyñski

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo