Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW Nr ewid. 29/2009/P08026/KBF KBF-41019/2008 Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa W a r s z a w a m a r z e c r.

2 Misją NajwyŜszej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w słuŝbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją NajwyŜszej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyŝszy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu BudŜetu i Finansów Waldemar Długołęcki Akceptuję: Stanisław Jarosz Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Zatwierdzam: Jacek Jezierski Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Warszawa, 23 marca 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax:

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski WaŜniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne Istotne ustalenia kontroli Strategia banków i zaangaŝowanie w inwestycje kapitałowe Regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia inwestycji kapitałowych Przestrzeganie limitów inwestycyjnych Inwestycje w dłuŝne papiery wartościowe Inwestycje w akcje i udziały Inwestycje w podmioty podporządkowane Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki

4 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Kontrola planowa P/08/026 Inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa została przeprowadzona z inicjatywy własnej NajwyŜszej Izby Kontroli. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31 lipca 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. w Banku Pocztowym SA (BP SA), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Banku Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA) oraz w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA (PKO BP SA) 1. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2008 r. Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału państwowego. Szczegółowej kontroli poddane były inwestycje kapitałowe, w następstwie których konieczne było tworzenie odpisów aktualizacyjnych na deprecjację ich wartości, rzutujących negatywnie na bieŝące wyniki finansowe banków. Tematyka kontroli miała umoŝliwić sprawdzenie: - Czy banki właściwie zarządzają ryzykiem związanym z inwestycjami kapitałowymi? - Czy prowadzona była bieŝąca analiza ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi i monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w które bank zaangaŝowany jest kapitałowo? - Czy w przypadkach, w których bank poniósł stratę, przeprowadzone analizy w sposób rzetelny zapewniły ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, a decyzje o zaangaŝowaniu kapitałowym podjęte zostały w oparciu o wyniki analiz? W trakcie kontroli sprawdzono czy zostały zrealizowane wnioski po kontroli P/03/026 Inwestycje kapitałowe banków komercyjnych z przewagą kapitału państwowego w latach (I półrocze) przeprowadzonej w drugim półroczu 2003 r. 2 1 Spośród banków, których akcje posiadał Skarb Państwa kontrola nie została prowadzona w Banku Gospodarki śywnościowej SA, poniewaŝ Minister Skarbu Państwa przewidywał w sierpniu 2008 r. zbycie posiadanych akcji. 2 Dotyczyło to dwóch spośród kontrolowanych czterech banków Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 4

5 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału państwowego. W toku kontroli stwierdzono jedynie nieznaczne uchybienia nie mające wpływu na wyniki finansowe kontrolowanych banków. Skontrolowane banki właściwie zarządzają ryzykiem związanym z inwestycjami kapitałowymi, a stosowane procedury w sposób skuteczny ograniczały ryzyko bezpieczeństwa funkcjonowania banku. Prowadzona była bieŝąca analiza ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi i monitoring sytuacji ekonomicznofinansowej podmiotów, w które banki zaangaŝowane były kapitałowo Synteza wyników kontroli Trzy spośród czterech banków objętych kontrolą określiły długoterminowe cele w zakresie inwestycji kapitałowych w strategiach wieloletnich, a ich szczegółowa realizacja była ujęta w rocznych planach rzeczowo-finansowych bądź rocznych politykach inwestycyjnych. W banku, w którym nie ustalono takiej strategii inwestycje kapitałowe prowadzone były na niewielką skalę. Realizując strategie banki zmniejszały zaangaŝowanie w akcje i udziały, jednocześnie zwiększając inwestycje w dłuŝne nieskarbowe papiery wartościowe (str ) Wszystkie badane banki posiadały dostosowane do skali inwestycji kapitałowych regulacje wewnętrzne, określające zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób ich przeprowadzenia oraz sprawowania nadzoru, monitorowania i sprawozdawczości. W opinii NIK umoŝliwiały one prawidłowe sprawowanie nadzoru nad tą działalnością (str. 13). Inwestycje kapitałowe dokonywane były w ramach wewnętrznie określonych limitów dla poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. Ich wielkość była dostosowana do skali prowadzonej przez poszczególne banki działalności w tym zakresie. W badanym okresie działania banków nie spowodowały przekroczenia wewnętrznych limitów inwestowania oraz limitów koncentracji określonych przepisami art. 71 ustawy Prawo bankowe (str. 14). 5

6 Podsumowanie wyników kontroli Banki inwestowały w dłuŝne nieskarbowe papiery wartościowe, których emitentami były samorządy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) oraz banki komercyjne. W badanym okresie zwiększało się zaangaŝowanie banków w wyŝej wymienione rodzaje papierów wartościowych. Największy wzrost zanotowano w przypadku dłuŝnych papierów wartościowych emitowanych przez banki komercyjne. ZaangaŜowanie to zwiększyło się ze 137,9 mln zł w 2004 r. do 1.153,8 mln zł w I półroczu 2008 r. (str ) Kontrolowane banki w badanym okresie nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. W latach (I półrocze) banki sprzedały akcje i udziały w 76 spółkach osiągając nadwyŝkę przychodów nad kosztami nabycia w wysokości 316,0 mln zł. NIK zgłosiła zastrzeŝenia do nabycia przez jeden z banków mniejszościowego pakietu akcji innego banku, w ramach wezwania publicznego. Zdaniem NIK bank nie zabezpieczył dostatecznie swoich interesów, poniewaŝ nie doprowadził do zawarcia, przewidzianej w liście intencyjnym podpisanym z organizatorem wezwania, umowy odkupu tych akcji, co naraŝało bank na ryzyko poniesienia straty na tej inwestycji (str ) Trzy spośród czterech badanych banków inwestowały w akcje i udziały podmiotów podporządkowanych. Inwestycje te miały na celu poszerzenie oferty produktów oraz pozyskanie nowych klientów, a w przypadku jednego z banków realizację jego zadań ustawowych. Trzy banki zainwestowały swoje środki w 24 podmioty. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi zastrzeŝeń do tych inwestycji oraz nadzoru sprawowanego nad tymi podmiotami (str. 17). Uwagi NIK dotyczyły 3 inwestycji. W latach jeden z banków zaangaŝował znaczne środki w nabycie większościowego pakietu akcji banku zagranicznego. Pomimo wsparcia finansowego zakupiony bank nie realizował załoŝonych celów zapisanych w strategii na lata , a zarząd nie w pełni wykonywał przekazywane zalecenia. W tej sytuacji we wrześniu 2008 r. bank dokonał wzmocnienia nadzoru, a w spółce prowadzony jest proces restrukturyzacji. Mimo pozytywnej oceny działań banku, zdaniem NIK, inwestycja ta jest inwestycją podwyŝszonego ryzyka (str ). ZastrzeŜenia budzi zakres wykonanych uprawnień właścicielskich w drugiej spółce, w którą jeden z banków zainwestował w 2004 r. Bank nie przeprowadził pogłębionej 6

7 Podsumowanie wyników kontroli analizy przyczyn powstałej straty i zakresu odpowiedzialności członków zarządu tej spółki ograniczając się jedynie do ich odwołania (str. 18). Uwagi w stosunku do inwestycji dokonanej przez jeden z kontrolowanych banków dotyczą braku informacji o efektach współpracy, określonej w podpisywanych z podmiotem zaleŝnym umowach, w zakresie pozyskiwania i obsługi nowych klientów (str. 12) Uwagi końcowe i wnioski Po kontroli przeprowadzonej w drugiej połowie 2003 r. NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę rozwaŝenia przez zarządy kontrolowanych banków ograniczenia zaangaŝowania w spółki zaleŝne i stowarzyszone wykazujące straty na działalności. Wnioski NIK dotyczyły równieŝ m.in. prowadzenia kontroli wewnętrznej w departamentach inwestycyjnych w oparciu o ocenę ryzyka inwestycji kapitałowych, przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia inwestycji kapitałowych i zgodnego z nimi dokumentowania procesów podejmowania decyzji w tym zakresie. W kontroli przeprowadzonej w 2008 r. nie wystąpiły tego rodzaju nieprawidłowości. W trakcie obecnej kontroli, w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji kapitałowych, w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dwóch banków nie sformułowano wniosków pokontrolnych. W wystąpieniu do trzeciego z banków NIK wnioskowała o: - dalsze analizowanie wariantów postępowania wobec inwestycji w bank zagraniczny w zaleŝności od sytuacji na rynku i związanego z tym bilansu kosztów i korzyści; - ponowne przeanalizowanie działalności spółki w celu ustalenia, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zasadność wyciągnięcia dalszych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie straty 2,8 mln zł; - doprowadzenie do podpisania umowy opcji sprzedaŝy akcji banku nabytych w ramach wezwania publicznego na warunkach, które zabezpieczą interesy inwestora. Wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do czwartego z banków miały charakter formalny i dotyczyły: 7

8 Podsumowanie wyników kontroli - zaktualizowania przepisów wewnętrznych związanych z nadzorem właścicielskim w zakresie kompetencji wynikających z wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego; - opracowania zasad monitorowania i ewidencji korzyści wynikających ze współpracy z podmiotem zaleŝnym. 8

9 WaŜniejsze wyniki kontroli 3. WaŜniejsze wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Banki, poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 Prawa bankowego 3, mogą m.in. (art. 6 ust. 1): 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej; 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych; 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi; 4) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłuŝnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłuŝnika. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonywanie wszystkich zobowiązań pienięŝnych zgodnie z terminami ich płatności (art. 8). W banku funkcjonuje system zarządzania, który stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. W ramach systemu zarządzania w banku funkcjonuje co najmniej: system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej (art. 9). Zarząd banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność systemu (art. 9a.). Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności banku słuŝące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez bank działalności (art. 9b). Inwestycje w akcje i udziały oraz papiery dłuŝne są jedną z form pozakredytowej działalności banków, stanowiącą element przychodów, kosztów i sumy bilansowej. Efektywność tego rodzaju działalności wpływa na bezpieczeństwo i stabilność 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). 9

10 WaŜniejsze wyniki kontroli banków. W związku z tym, Ŝe banki są instytucjami zaufania publicznego, ciąŝy na nich obowiązek prowadzenia swojej działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo środków w nich zgromadzonych. Sytuacja finansowa podmiotów, w które banki zaangaŝowały się kapitałowo, wpływa na jakość ich aktywów, a tym samym na ich bezpieczeństwo. Spośród inwestycji w papiery wartościowe najniŝsze ryzyko wiąŝe się z zaangaŝowaniem w skarbowe papiery dłuŝne. Papiery te charakteryzują się takŝe duŝą płynnością przy jednoczesnym przewidywalnym i stabilnym kursie. Na podstawie ustawy Prawo bankowe w banki mogą tworzyć własne podmioty zaleŝne (np. firmy leasingowe, factoringowe, domy maklerskie), tj. dokonywać inwestycji kapitałowych o znaczeniu strategicznym i długookresowym, w celu uzupełnienia swojej działalności oraz zwiększenia oferty usług dla klientów. Mogą równieŝ inwestować w podmioty o innym charakterze niŝ bankowy (np. firmy deweloperskie), w celu uzyskania korzyści finansowych np. poprzez otrzymywane dywidendy lub wzrost wartości akcji lub udziałów. W ustawie z dnia 29 lipca 1997 r. o obrocie instrumentami finansowymi unormowane zostały zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach zasady emisji, zbywania i wykupu obligacji, a w ustawie z dnia 20 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (art. 337 Ksh) określone są zasady zbywania akcji i rozporządzania akcją. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w art. 3 zawiera podstawowe definicje jednostki dominującej, znaczącego inwestora, jednostki zaleŝnej, współzaleŝnej, stowarzyszonej, podporządkowanej i powiązanej oraz grupy kapitałowej Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne Kontroli objęto cztery banki, których właścicielem lub akcjonariuszem jest pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa: PKO BP SA, BGK, BOŚ SA i Bank Pocztowy. Banki te róŝnią się wielkością kapitałów własnych i aktywów, a takŝe osiąganymi wynikami finansowymi. Wielkość banków oraz przyjęta strategia determinują zakres i rodzaj prowadzonej działalności w zakresie inwestycji kapitałowych. PKO BP SA jest jednym z dwóch największych banków na polskim rynku bankowym. Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitały własne tego banku wynosiły 6.399,1 mln zł, wartość aktywów ,1 mln zł, a zysk netto 1.192,7 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. 10

11 WaŜniejsze wyniki kontroli kapitały własne wynosiły ,5 mln zł, wartość aktywów ,3 mln zł, a zysk netto 2.720,0 mln zł. Według danych na dzień 30 czerwca 2008 r. kapitały własne PKO BP SA wzrosły do wartości ,8 mln zł, a wartość aktywów do ,8 mln zł, przy zysku netto 1.824,7 mln zł. Przyjmując wartości kapitałów własnych, aktywów i zysku netto w danym okresie dla PKO BP SA za 100, w pozostałych bankach wartości te kształtowały się następująco: Nazwa banku 2003 r. Kapitały własne Aktywa Zysk netto PKO BP SA 100,0 100,0 100,0 BGK 59,5 9,4 7,4 BOŚ SA 8,9 7,0 1,9 Bank Pocztowy 1,8 2,5 0,28 I półrocze 2008 r. PKO BP SA 100,0 100,0 100,0 BGK 57,9 27,1 8,4 BOŚ SA 7,7 8,7 1,9 Bank Pocztowy 1,8 2,1 0,75 Pod względem kapitałów własnych jedynie BGK posiada kapitały na zbliŝonym do PKO BP SA poziomie, natomiast pozostałe dwa banki posiadają kapitały na poziomie odpowiednio ponad 12 i 50-krotnie niŝszym 4. Banki te róŝnią się takŝe charakterem działalności. PKO BP SA jest bankiem detalicznym i uniwersalnym, który obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i róŝnej wielkości podmioty gospodarcze. Natomiast Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w prawie Urzędów Pocztowych oraz w sieci własnej na terenie całego kraju. Do podstawowych celów działalności BGK, zgodnie ze statutem nadanym rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. 5 naleŝy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych. PowyŜsze zadania BGK realizuje w ramach działalności 4 Art. 71 prawa bankowego określa wielkość zaangaŝowania wobec podmiotów, w których bank pośrednio lub bezpośrednio posiada akcje lub udziały jako limity koncentracji wyraŝone procentem funduszy własnych banku. Oznacza to, Ŝe od wielkości kapitałów własnych zaleŝą moŝliwości inwestycyjne poszczególnych banków. 5 Dz.U. Nr 156, poz ze zm. 11

12 WaŜniejsze wyniki kontroli zleconej (tj. w ramach funduszy powierzonych i umiejscowionych w BGK w związku z realizacją programów rządowych) oraz własnej działalności komercyjnej. Główną misją Banku Ochrony Środowiska SA jest wspieranie poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych działań słuŝących rozwojowi przemysłu, produktów i usług związanych z ochroną środowiska. Na dzień 30 czerwca 2008 r. PKO BP SA posiadał w swojej grupie kapitałowej 31 podmiotów podporządkowanych, BOŚ SA jeden, BGK 25 (w tym 100,0% w Krajowym Funduszu Poręczeniowym i udziały mniejszościowe w 21 regionalnych i lokalnych funduszach poręczeniowych). Bank Pocztowy nie posiadał Ŝadnych podmiotów podporządkowanych. PowyŜsze uwarunkowania mają wpływ na zróŝnicowanie strategii banków w zakresie inwestycji kapitałowych Istotne ustalenia kontroli Strategia banków i zaangaŝowanie w inwestycje kapitałowe Trzy spośród czterech banków objętych kontrolą określały długoterminowe cele działania dotyczące inwestycji kapitałowych w strategiach wieloletnich, a ich szczegółowa realizacji była określana w rocznych planach rzeczowo-finansowych, bądź rocznych politykach inwestycyjnych. Czwarty z badanych banków nie posiadał strategii, z uwagi na niewielką skalę zaangaŝowania w inwestycje kapitałowe. Bank ten dopiero w 2006 r. uwzględnił w swoich dokumentach moŝliwość inwestycji w komercyjne i komunalne papiery dłuŝne, a decyzje o zaangaŝowaniu w akcje i udziały w spółkach kaŝdorazowo były przedmiotem uchwał zarządu. W okresie objętym kontrolą, banki zmniejszały zaangaŝowanie w akcje i udziały w spółkach. Dwa z czterech banków przewidywały w swoich strategiach zmniejszenie zaangaŝowania w jednostki podporządkowane, nie związane z działalnością bankową i nie przynoszące zadawalających efektów finansowych oraz zwiększenie zaangaŝowania w jednostki powiązane z usługami finansowymi w celu zwiększenia oferty banków i pozyskania nowych klientów. Banki zakładały zwiększenie zaangaŝowania w dłuŝne papiery wartościowe (obligacje komunalne, korporacyjne i banków komercyjnych). Zmiany zaangaŝowania banków w inwestycje kapitałowe oraz struktura zaangaŝowania w okresie od 2004 do końca I półrocza 2008 r. przedstawia zestawienie: 12

13 WaŜniejsze wyniki kontroli Lp. Wyszczególnienie Rok r r. (I półrocze) 5:3 mln zł % mln zł % % Ogółem zaangaŝowanie, w tym: 1.786,3 100, ,9 100,0 206, akcje i udziały w spółkach 283,6 15,9 318,5* 8,6 112, jednostki podporządkowane 934,4 52, ,2 36,6 144, papiery dłuŝne (obligacje komunalne, korporacyjne i banków komercyjnych) 568,3 31, ,2 54,8 355,0 * W kwocie tej 31,3% stanowi wartość akcji przekazanych na dokapitalizowanie jednego z banków. Bez uwzględnienia tej kwoty zaangaŝowanie banków w badanym okresie w akcje i udziały zmniejszyło się o 23,8%. PowyŜsze dane wskazują, iŝ banki realizowały zamierzone cele strategiczne w zakresie inwestycji kapitałowych. ZaangaŜowanie banków w akcje i udziały zmniejszyło się, natomiast zdecydowanie zwiększyło się ich zaangaŝowanie w dłuŝne papiery wartościowe Regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia inwestycji kapitałowych Wszystkie badane banki posiadały regulacje wewnętrzne określające zasady prowadzenia inwestycji kapitałowych, dostosowane do skali prowadzonej działalności. Regulacje te określały zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób ich przeprowadzenia oraz sprawowania nadzoru, monitorowania i sprawozdawczości. Regulacje te w opinii NIK pozwalały na prawidłowe sprawowanie nadzoru nad tą działalnością. W jednym z badanych banków stwierdzono uchybienie formalne. Polegało ono na niedokonaniu w zarządzeniach w sprawie określenia monitorowania ryzyka związanego z zaangaŝowaniem kapitałowym oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, w których bank jest udziałowcem lub akcjonariuszem zmiany jednostki organizacyjnej wykonującej te zadania, pomimo Ŝe od 1 lutego 2008 r. w związku z zmianami dokonanymi w regulaminie organizacyjnym, zadania te powierzone i wykonywane były przez inny departament. 13

14 WaŜniejsze wyniki kontroli Przestrzeganie limitów inwestycyjnych Wszystkie kontrolowane banki posiadały wewnętrzne uregulowania w zakresie ustalania limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. Wielkość limitów dostosowana była do skali prowadzonej przez poszczególne banki działalności inwestycyjnej. W badanym okresie działania banków nie spowodowały przekroczenia wewnętrznych limitów inwestowania oraz limitów koncentracji określonych przepisami art. 71 ustawy prawo bankowe. Natomiast w wyniku działania czynników zewnętrznych w jednym z banków nastąpiło kilkudniowe przekroczenie wewnętrznych limitów inwestowania w spółki notowane na rynku regulowanym, które spowodowane było rynkowym wzrostem kursu akcji. W drugim banku miało miejsce przekroczenie limitu wielkości wkładów niepienięŝnych w funduszach zasadniczych. Zdarzenie to było związane z przekazaniem przez Skarb Państwa portfela 27 spółek publicznych na zasilenie funduszu statutowego. Zarząd Banku wystąpił i uzyskał zgodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego na przekroczenie limitu wkładów niepienięŝnych w strukturze funduszy zasadniczych 6. Po zbyciu akcji 15 spółek oraz znacznej części pakietu jednej spółki, na dzień 31 stycznia 2006 r. wartość posiadanych wkładów niepienięŝnych w funduszach zasadniczych kształtowała się poniŝej limitu określonego w art. 128 ust. 1 pkt 1 7 Prawa bankowego Inwestycje w dłuŝne papiery wartościowe. Banki inwestowały w dłuŝne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa 8, samorządy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) oraz banki komercyjne. W badanym okresie zwiększało się zaangaŝowanie banków w powyŝsze papiery wartościowe, o czym świadczą poniŝsze dane: 6 Decyzją z dnia 20 maja 2005 r. Przewodniczący KNF wyraził zgodę na przekroczenie przez bank do 30 kwietnia 2006 r. limitu wkładów niepienięŝnych w strukturze funduszy zasadniczych. 7 Zgodnie z tym przepisem wkłady niepienięŝne nie mogą przekroczyć 15% funduszy własnych banku. 8 ZaangaŜowanie w skarbowe papiery wartościowe ze względu na niskie ryzyko oraz w duŝym stopniu krótkoterminowy charakter (poniŝej jednego roku) nie były przedmiotem badania w trakcie kontroli. 14

15 WaŜniejsze wyniki kontroli Lp. Wyszczególnienie r r. (I półrocze) 5:3 mln zł % mln zł % % Ogółem zaangaŝowanie w tym: 568,3 100, ,2 100,0 355, Obligacje komunalne 405,4 71,3 761,1 37,7 187, Obligacje korporacyjne 25,0 4,4 102,3 5,1 409, DłuŜne papiery wartościowe banków komercyjnych 137,9 24, ,8 57,2 836,7 W obligacje komunalne inwestowały trzy spośród czterech banków z tym, Ŝe jeden rozpoczął tego typu inwestycje w 2006 r. W obligacje korporacyjne inwestowały dwa banki, a w dłuŝne papiery banków komercyjnych trzy spośród czterech badanych banków. We wszystkich bankach decyzje o nabyciu dłuŝnych papierów wartościowych podejmowane były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w granicach określonych wewnętrznie limitów zaangaŝowań oraz po przeprowadzeniu analizy ekonomicznofinansowej emitenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii w zakresie ryzyka transakcji jednostek organizacyjnych banków odpowiedzialnych za ich wydanie. Sytuacja finansowa emitentów była monitorowana w okresach przewidzianych w przepisach wewnętrznych. Nie stwierdzono przypadków nieterminowej obsługi dłuŝnych papierów wartościowych. Kupony odsetkowe realizowane były terminowo, a obligacje wykupywane terminowo. Dwa spośród czerech banków posiadały dłuŝne papiery zagranicznych banków komercyjnych na kwotę 921,1 mln zł. ZaangaŜowanie to stanowiło odpowiednio 0,7% i 1,2% aktywów tych banków. Skala tego zaangaŝowania nie była istotna ze względu na wpływ na sytuację finansową kontrolowanych banków Inwestycje w akcje i udziały W badanym okresie banki nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. Tylko jeden z kontrolowanych banków zainwestował swoje środki w akcje jednej spółki. Pozostałe trzy spośród kontrolowanych banków wchodziło w posiadanie nowych akcji i udziałów na skutek dokapitalizowania lub w wyniku zamiany wierzytelności na akcje spółek (w wyniku postępowania układowego). Zgodnie ze swoimi politykami 15

16 WaŜniejsze wyniki kontroli inwestycyjnymi banki sukcesywnie sprzedawały akcje i udziały w spółkach. Decyzje o zbyciu akcji podejmowane były w oparciu o analizę uwzględniającą formalno-prawne moŝliwości realizacji transakcji, ocenę sytuacji finansowo-biznesowej spółek oraz w wycenę pakietów akcji/udziałów. W latach (I półrocze) banki sprzedały akcje i udziały w 76 spółkach osiągając nadwyŝkę przychodów nad kosztami nabycia w wysokości 316,0 mln zł. Na sprzedaŝy 64 spółek nadwyŝka ta wyniosła 351,2 mln zł, natomiast w wyniku zbycia 12 spółek zanotowano stratę w wysokości 35,2 mln zł. W przypadku wszystkich spółek sprzedanych ze stratą decyzje o ich sprzedaŝy były zgodne z polityką inwestycyjną banków, a przeprowadzone analizy wskazywały na pogarszającą się sytuację finansową spółek oraz brak perspektyw na wzrost ich wartości. W ocenie Izby decyzje o sprzedaŝy ze stratą 12 spółek były uzasadnione. ZastrzeŜenia NIK budzi nabycie przez jeden z banków pakietu mniejszościowego akcji innego banku, w ramach wezwania publicznego. Cena nabycia jednej akcji spełniała wymóg określony art. 79 ustawy o ofercie publicznej 9, tj. była wyŝsza od średniej ceny rynkowej akcji z sześciu miesięcy. Departament banku opracowujący analizę ryzyka tej inwestycji wskazał, Ŝe z transakcją tą wiąŝe się ryzyko niskiej płynności akcji, co moŝe spowodować problemy z ich zbyciem w przyszłości, a cena nabycia akcji wyŝsza od średniej ceny rynkowej moŝe utrudnić uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z tej inwestycji. Mając na względzie powyŝsze zastrzeŝenia oraz fakt, Ŝe bank traktował nabycie tych akcji jako inwestycję o charakterze komercyjnym, zdaniem NIK, Bank nie zabezpieczył dostatecznie swoich interesów. W szczególności nie doprowadzono do zawarcia, przewidzianej w liście intencyjnym podpisanym z organizatorem wezwania, umowy opcji sprzedaŝy tych akcji. Zgodnie z deklaracją zawartą w liście intencyjnym podpisanie takiej umowy umoŝliwiłoby wyjście z inwestycji w drodze sprzedaŝy akcji organizatorowi wezwania po cenie gwarantującej satysfakcjonujący zwrot z tej inwestycji 10. Podpisanie umowy zakupu akcji bez zabezpieczenia korzystnych dla Banku warunków wyjścia z tej inwestycji było działaniem 9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz ze zm.). 10 Według dokonanej przez Bank wyceny wartości akcji na podstawie kursów zamknięcia na dzień 30 czerwca 2008 r. wartość bilansowa tej inwestycji była niŝsza od kosztu nabycia o 6,5%. 16

17 WaŜniejsze wyniki kontroli niekorzystnym dla Banku. Do dnia zakończenia kontroli, pomimo prób podejmowanych przez Bank, nie udało się doprowadzić do podpisania umowy opcji sprzedaŝy tych akcji Inwestycje w podmioty podporządkowane W badanym okresie trzy spośród czterech badanych banków inwestowały w podmioty podporządkowane. Inwestycje te miały na celu poszerzenie oferty produktów oraz pozyskanie nowych klientów, a w przypadku jednego z banków realizację jego zadań ustawowych. Łącznie banki zainwestowały środki w 24 podmioty. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli inwestycje te nie budzą zastrzeŝeń zarówno ze względu na zasady ich przeprowadzenia, jak i sposób nadzoru nad tymi podmiotami. Uwagi NIK dotyczą trzech spośród powyŝszych inwestycji. NIK pozytywnie ocenia ze względu na charakter inwestycje jednego z banków, które były związane z rozwojem działalności bankowej i rozszerzeniem zakresu oferowanych produktów. Zwraca natomiast uwagę na ryzyko związane z zaangaŝowaniem banku w spółkę zaleŝną bank zagraniczny oraz zakres wykonywanych uprawnień właścicielskich w drugiej spółce zaleŝnej. W latach bank zaangaŝował znaczne środki w nabycie większościowego pakietu akcji banku zagranicznego. Decyzja Zarządu Banku o nabyciu akcji poprzedzona była badaniem due diligence oraz przeglądem prawnym 11 i była zgodna z ze strategią rozwoju działalności poza granicami Polski, zakładającej budowanie wartości grupy kapitałowej poprzez inwestycje na rynkach rozwijających się. Pomimo wsparcia finansowego zakupiony bank nie realizował załoŝonych celów rozwojowych zapisanych w strategii na lata W szczególności nie udało się znaleźć w grupie 10 największych banków w swoim kraju, nie zwiększono sieci sprzedaŝy, a takŝe wystąpiły trudności z pozyskaniem na rynku krajowym środków finansowych na rozwój działalności. Od 2007 r. bank zagraniczny nie osiągał zamierzonych wyników finansowych i wskaźników rentowności. Po dokonaniu przeglądu portfela kredytowego wystąpiła konieczność utworzenia rezerw. W związku z tym spółka odnotowała stratę 19,7 mln zł na koniec września 2008 r. Stan naleŝności zagroŝonych w portfelu kredytowym spółki zwiększył się do 15,03%, co świadczy o obniŝeniu jego jakości. Istotny wpływ na zakłócenia rozwoju działalności banku 11 Due diligence oraz przegląd prawny wykonała niezaleŝna firma doradcza. 17

18 WaŜniejsze wyniki kontroli zagranicznego miał zapoczątkowany w 2007 r. kryzys gospodarczy. Bank sprawował bieŝący nadzór właścicielski poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do organów spółki, analizę otrzymywanej sprawozdawczości oraz przeprowadzając audyty w spółce. Jednak działania te nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty, poniewaŝ nie wszystkie zalecenia kierowane do Zarządu banku zagranicznego były realizowane. We wrześniu 2008 r. Bank dokonał wzmocnienia nadzoru poprzez dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu banku zagranicznego. Ponadto wprowadzono codzienne monitorowanie spółki w zakresie płynności i kapitału regulacyjnego. W spółce wprowadzono proces restrukturyzacji obejmujący przegląd sieci placówek i wielkości zatrudnienia. Działania te w zamierzeniach banku powinny przede wszystkim umoŝliwić utrzymanie stabilności banku zagranicznego w sytuacji kryzysu finansowego. Mimo pozytywnej oceny działań podejmowanych przez bank w zakresie wzmocnienia nadzoru nad spółką i wprowadzenia dobrych praktyk w zarządzaniu spółką zaangaŝowanie w ten bank zagraniczny jest, zdaniem NIK, inwestycją podwyŝszonego ryzyka. Dlatego konieczne jest prowadzenie stałej analizy scenariuszy dalszych wariantów postępowania, opartej na zbilansowaniu związanych z tym kosztów i korzyści jako podstawy do podejmowania decyzji w sprawie dalszego postępowania wobec spółki. Celem nabycia kolejnej spółki było prowadzenie działalności typu venture capital, polegającej na angaŝowaniu kapitału w przedsięwzięcia o podwyŝszonym ryzyku z zamiarem uzyskania relatywnie wysokiej stopy zwrotu. Spółka, po dokonaniu 3 inwestycji w latach 2004 i 2005 przez kolejne 1,5 roku nie podejmowała nowych projektów. W okresie objętym kontrolą spółka poniosła łączną stratę w wysokości stanowiącej 50% kosztów jej nabycia 12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udzieliło absolutorium trzem członkom zarządu za działalność w 2006 r. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzono, Ŝe osoby te ponoszą odpowiedzialność za stratę w wysokości 2,8 mln zł, w związku z brakiem nadzoru w trakcie dokonywania jednej z inwestycji. Zdaniem NIK Bank nie przeprowadził dostatecznej analizy przyczyn powstania straty i zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki. 12 Kwota ta nie uwzględnia środków, które spółka powinna uzyskać w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaŝy akcji ostatniej z posiadanych spółek. 18

19 WaŜniejsze wyniki kontroli Drugi z badanych banków nabył w latach akcje podmiotu zaleŝnego, co pozwoliło mu na zwiększenie udziałów w tym podmiocie do 100,0%. W strategii rozwoju i polityce inwestycyjnej bank ten istotne znaczenie przypisywał inwestycji w tę spółkę. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę jej rentowności. Cel ten został zrealizowany. W latach spółka osiągnęła wyniki finansowe wyŝsze od zakładanych w planach finansowych. Natomiast nie w pełni udało się zrealizować drugiego celu związanego z tą inwestycją, zakładającego wzajemną współpracę banku i spółki w zakresie pozyskiwania i obsługi nowych klientów. Co prawda jednostki organizacyjne banku podpisały w latach umowy o współpracy ze spółką w zakresie poszerzenia oferty dla klientów VIP, jednak bank w ograniczonym zakresie posiadał informacje na temat efektów ich realizacji. Ponadto strategie spółki na lata i nie były rozpatrywane przez Zarząd banku. W ramach nadzoru nad spółką przedstawiciele banku w radzie nadzorczej i zarząd banku koncentrowali się głównie na ocenie wyników finansowych tej spółki. Mając na względzie strategiczny charakter tej inwestycji, zdaniem NIK, naleŝy dąŝyć do określenia w drodze porozumienia zasad współpracy ze spółką, a takŝe zasad monitorowania i ewidencji korzyści z niej wynikających. ZastrzeŜenia dotyczą takŝe monitorowania i dokonywania oceny ryzyka inwestycji w tą spółkę. Bank przeprowadził audyt w zakresie systemu kontroli ryzyka i systemu kontroli wewnętrznej dopiero w lutym 2008 r. W kwietniu 2008 r. w banku przyjęte zostały procedury oceny ryzyka finansowego w grupie kapitałowej, co stanowiło realizację zaleceń kontroli GINB z 2004 r. i 2007 r. Natomiast obowiązująca strategia rozwoju banku na lata nie zawierała postanowień odnośnie zasad zarządzania ryzykiem w podmiotach zaleŝnych tj. nie spełnia wymogu określonego w 21 uchwały KNB nr 4/2007 z 13 marca 2007 r. Dwa z kontrolowanych banków wycofywały się z inwestycji w podmioty nie związane bezpośrednio lub pośrednio z branŝą usług finansowych lub nie przynoszące zakładanych efektów. W badanym okresie banki te sprzedały udziały w 3 podmiotach i zlikwidowały 2 spółki. Strata liczona jako róŝnica pomiędzy wartością sprzedaŝy a wartością nabycia spółek sprzedanych i zlikwidowanych wyniosła 27,8 mln zł. Izba nie wnosi zastrzeŝeń do podjętych w tym zakresie decyzji. 19

20 Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 4.1. Przygotowanie kontroli Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Poprzednia kontrola była przeprowadzona w przez NIK w 2003 r. i wykazała nieprawidłowości w działalności inwestycyjnej banków w latach Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przygotowania i oceny efektywności inwestycji, co skutkowało nabywaniem udziałów w podmiotach o podwyŝszonym ryzyku, które nie zostało zrównowaŝone odpowiednimi zabezpieczeniami. Stwierdzono równieŝ przypadki braku dostatecznego monitorowania inwestycji i opóźniania podejmowania decyzji o wycofaniu się z niekorzystnych inwestycji. Analiza przedkontrolna wskazywała, Ŝe sytuacja finansowa banków w porównaniu do ocenianego okresu uległa poprawie. Tym niemniej tworzone były odpisy aktualizacyjne związane z deprecjacją wartości papierów wartościowych będących w posiadaniu banku, co mogło wskazywać na niekorzystne wyniki osiągane przez banki na pojedynczych inwestycjach. W programie kontroli określono, Ŝe naleŝy zbadać 10 inwestycji w podmioty podporządkowane (w tym pięć w których podjęto decyzję o zaangaŝowaniu i pięć, w przypadku których podjęto decyzję o wycofaniu się). W przypadku mniejszej ilości inwestycji naleŝało zbadać wszystkie takie inwestycje. Przewidziano takŝe badanie 10 inwestycji w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. Z uwagi na to, Ŝe banki ograniczały tego typu inwestycje badaniu poddane zostały wszystkie inwestycje dokonane w latach w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz po maksimum pięć inwestycji zakończonych w latach Badaniu podlegały takŝe po dwie inwestycje w poszczególne rodzaje nieskarbowych dłuŝnych papierów wartościowych. Z uwagi na specyfikę działalności bankowej mierniki oceny działalności kontrolowanych jednostek uwzględniały moŝliwość pozytywnej oceny prowadzonej działalności inwestycyjnej w przypadku utraty wartości inwestycji. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy prowadzony był pełny i zgodny z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz zasadą gospodarności monitoring, ocena ryzyka 20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z Oceną sytuacji Spółki za rok 2010 oraz Samooceną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ JUPITER NFI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2012 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDUSZU ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 17.07.2012 r. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2013 BZ WBK Asset Management S.A.. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, zarejestrowane w Sądzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej GREMI MEDIA S.A. 2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od roku do roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. z działalności za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Rada Nadzorcza Budopol Wrocław S.A. rozpoczęła swą działalność w okresie sprawozdawczym w

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Spółdzielczym Banku Ogrodniczym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza Get Bank S.A. (Bank) w roku obrotowym 2011 działała od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2011 r. w składzie:

1. Rada Nadzorcza Get Bank S.A. (Bank) w roku obrotowym 2011 działała od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2011 r. w składzie: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Get Bank S.A. z działalności w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B. dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków. Tekst zaktualizowany NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA B dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków Tekst zaktualizowany Warszawa, 2002 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas

Bardziej szczegółowo

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, 12 października 2009 r. P/09/043 KGP/410-14-3/2009 Pan Bartosz Bobowski Prezes Zarządu Drukarni Narodowej SA w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2009 wraz z oceną pracy Rady Na dzień 1 stycznia 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie. adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na dzień 31 grudnia 2009 r. w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Wstęp... 3 I. Fundusze własne... 3 1.1. Fundusze podstawowe... 5 Fundusze zasadnicze...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2008 r. P/08/172 LGD-41022-01-08. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2008 r. P/08/172 LGD-41022-01-08. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/172 LGD-41022-01-08 Gdańsk, dnia 02

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. P/10/048 LKI-4101-14-01/2010 Pan Tomasz Zawacki Prezes Zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. w Kielcach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo