Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW Nr ewid. 29/2009/P08026/KBF KBF-41019/2008 Informacja o wynikach kontroli inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa W a r s z a w a m a r z e c r.

2 Misją NajwyŜszej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w słuŝbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją NajwyŜszej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyŝszy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Dyrektor Departamentu BudŜetu i Finansów Waldemar Długołęcki Akceptuję: Stanisław Jarosz Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Zatwierdzam: Jacek Jezierski Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Warszawa, 23 marca 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax:

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski WaŜniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne Istotne ustalenia kontroli Strategia banków i zaangaŝowanie w inwestycje kapitałowe Regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia inwestycji kapitałowych Przestrzeganie limitów inwestycyjnych Inwestycje w dłuŝne papiery wartościowe Inwestycje w akcje i udziały Inwestycje w podmioty podporządkowane Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki

4 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Kontrola planowa P/08/026 Inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału Skarbu Państwa została przeprowadzona z inicjatywy własnej NajwyŜszej Izby Kontroli. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31 lipca 2008 r. do 3 grudnia 2008 r. w Banku Pocztowym SA (BP SA), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Banku Ochrony Środowiska SA (BOŚ SA) oraz w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA (PKO BP SA) 1. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2008 r. Celem kontroli była ocena prawidłowości i efektywności inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału państwowego. Szczegółowej kontroli poddane były inwestycje kapitałowe, w następstwie których konieczne było tworzenie odpisów aktualizacyjnych na deprecjację ich wartości, rzutujących negatywnie na bieŝące wyniki finansowe banków. Tematyka kontroli miała umoŝliwić sprawdzenie: - Czy banki właściwie zarządzają ryzykiem związanym z inwestycjami kapitałowymi? - Czy prowadzona była bieŝąca analiza ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi i monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w które bank zaangaŝowany jest kapitałowo? - Czy w przypadkach, w których bank poniósł stratę, przeprowadzone analizy w sposób rzetelny zapewniły ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, a decyzje o zaangaŝowaniu kapitałowym podjęte zostały w oparciu o wyniki analiz? W trakcie kontroli sprawdzono czy zostały zrealizowane wnioski po kontroli P/03/026 Inwestycje kapitałowe banków komercyjnych z przewagą kapitału państwowego w latach (I półrocze) przeprowadzonej w drugim półroczu 2003 r. 2 1 Spośród banków, których akcje posiadał Skarb Państwa kontrola nie została prowadzona w Banku Gospodarki śywnościowej SA, poniewaŝ Minister Skarbu Państwa przewidywał w sierpniu 2008 r. zbycie posiadanych akcji. 2 Dotyczyło to dwóch spośród kontrolowanych czterech banków Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. 4

5 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału państwowego. W toku kontroli stwierdzono jedynie nieznaczne uchybienia nie mające wpływu na wyniki finansowe kontrolowanych banków. Skontrolowane banki właściwie zarządzają ryzykiem związanym z inwestycjami kapitałowymi, a stosowane procedury w sposób skuteczny ograniczały ryzyko bezpieczeństwa funkcjonowania banku. Prowadzona była bieŝąca analiza ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi i monitoring sytuacji ekonomicznofinansowej podmiotów, w które banki zaangaŝowane były kapitałowo Synteza wyników kontroli Trzy spośród czterech banków objętych kontrolą określiły długoterminowe cele w zakresie inwestycji kapitałowych w strategiach wieloletnich, a ich szczegółowa realizacja była ujęta w rocznych planach rzeczowo-finansowych bądź rocznych politykach inwestycyjnych. W banku, w którym nie ustalono takiej strategii inwestycje kapitałowe prowadzone były na niewielką skalę. Realizując strategie banki zmniejszały zaangaŝowanie w akcje i udziały, jednocześnie zwiększając inwestycje w dłuŝne nieskarbowe papiery wartościowe (str ) Wszystkie badane banki posiadały dostosowane do skali inwestycji kapitałowych regulacje wewnętrzne, określające zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób ich przeprowadzenia oraz sprawowania nadzoru, monitorowania i sprawozdawczości. W opinii NIK umoŝliwiały one prawidłowe sprawowanie nadzoru nad tą działalnością (str. 13). Inwestycje kapitałowe dokonywane były w ramach wewnętrznie określonych limitów dla poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. Ich wielkość była dostosowana do skali prowadzonej przez poszczególne banki działalności w tym zakresie. W badanym okresie działania banków nie spowodowały przekroczenia wewnętrznych limitów inwestowania oraz limitów koncentracji określonych przepisami art. 71 ustawy Prawo bankowe (str. 14). 5

6 Podsumowanie wyników kontroli Banki inwestowały w dłuŝne nieskarbowe papiery wartościowe, których emitentami były samorządy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) oraz banki komercyjne. W badanym okresie zwiększało się zaangaŝowanie banków w wyŝej wymienione rodzaje papierów wartościowych. Największy wzrost zanotowano w przypadku dłuŝnych papierów wartościowych emitowanych przez banki komercyjne. ZaangaŜowanie to zwiększyło się ze 137,9 mln zł w 2004 r. do 1.153,8 mln zł w I półroczu 2008 r. (str ) Kontrolowane banki w badanym okresie nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. W latach (I półrocze) banki sprzedały akcje i udziały w 76 spółkach osiągając nadwyŝkę przychodów nad kosztami nabycia w wysokości 316,0 mln zł. NIK zgłosiła zastrzeŝenia do nabycia przez jeden z banków mniejszościowego pakietu akcji innego banku, w ramach wezwania publicznego. Zdaniem NIK bank nie zabezpieczył dostatecznie swoich interesów, poniewaŝ nie doprowadził do zawarcia, przewidzianej w liście intencyjnym podpisanym z organizatorem wezwania, umowy odkupu tych akcji, co naraŝało bank na ryzyko poniesienia straty na tej inwestycji (str ) Trzy spośród czterech badanych banków inwestowały w akcje i udziały podmiotów podporządkowanych. Inwestycje te miały na celu poszerzenie oferty produktów oraz pozyskanie nowych klientów, a w przypadku jednego z banków realizację jego zadań ustawowych. Trzy banki zainwestowały swoje środki w 24 podmioty. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi zastrzeŝeń do tych inwestycji oraz nadzoru sprawowanego nad tymi podmiotami (str. 17). Uwagi NIK dotyczyły 3 inwestycji. W latach jeden z banków zaangaŝował znaczne środki w nabycie większościowego pakietu akcji banku zagranicznego. Pomimo wsparcia finansowego zakupiony bank nie realizował załoŝonych celów zapisanych w strategii na lata , a zarząd nie w pełni wykonywał przekazywane zalecenia. W tej sytuacji we wrześniu 2008 r. bank dokonał wzmocnienia nadzoru, a w spółce prowadzony jest proces restrukturyzacji. Mimo pozytywnej oceny działań banku, zdaniem NIK, inwestycja ta jest inwestycją podwyŝszonego ryzyka (str ). ZastrzeŜenia budzi zakres wykonanych uprawnień właścicielskich w drugiej spółce, w którą jeden z banków zainwestował w 2004 r. Bank nie przeprowadził pogłębionej 6

7 Podsumowanie wyników kontroli analizy przyczyn powstałej straty i zakresu odpowiedzialności członków zarządu tej spółki ograniczając się jedynie do ich odwołania (str. 18). Uwagi w stosunku do inwestycji dokonanej przez jeden z kontrolowanych banków dotyczą braku informacji o efektach współpracy, określonej w podpisywanych z podmiotem zaleŝnym umowach, w zakresie pozyskiwania i obsługi nowych klientów (str. 12) Uwagi końcowe i wnioski Po kontroli przeprowadzonej w drugiej połowie 2003 r. NajwyŜsza Izba Kontroli zwróciła uwagę na potrzebę rozwaŝenia przez zarządy kontrolowanych banków ograniczenia zaangaŝowania w spółki zaleŝne i stowarzyszone wykazujące straty na działalności. Wnioski NIK dotyczyły równieŝ m.in. prowadzenia kontroli wewnętrznej w departamentach inwestycyjnych w oparciu o ocenę ryzyka inwestycji kapitałowych, przestrzegania regulacji wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia inwestycji kapitałowych i zgodnego z nimi dokumentowania procesów podejmowania decyzji w tym zakresie. W kontroli przeprowadzonej w 2008 r. nie wystąpiły tego rodzaju nieprawidłowości. W trakcie obecnej kontroli, w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu inwestycji kapitałowych, w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dwóch banków nie sformułowano wniosków pokontrolnych. W wystąpieniu do trzeciego z banków NIK wnioskowała o: - dalsze analizowanie wariantów postępowania wobec inwestycji w bank zagraniczny w zaleŝności od sytuacji na rynku i związanego z tym bilansu kosztów i korzyści; - ponowne przeanalizowanie działalności spółki w celu ustalenia, czy nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zasadność wyciągnięcia dalszych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie straty 2,8 mln zł; - doprowadzenie do podpisania umowy opcji sprzedaŝy akcji banku nabytych w ramach wezwania publicznego na warunkach, które zabezpieczą interesy inwestora. Wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do czwartego z banków miały charakter formalny i dotyczyły: 7

8 Podsumowanie wyników kontroli - zaktualizowania przepisów wewnętrznych związanych z nadzorem właścicielskim w zakresie kompetencji wynikających z wprowadzenia nowego regulaminu organizacyjnego; - opracowania zasad monitorowania i ewidencji korzyści wynikających ze współpracy z podmiotem zaleŝnym. 8

9 WaŜniejsze wyniki kontroli 3. WaŜniejsze wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Banki, poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 Prawa bankowego 3, mogą m.in. (art. 6 ust. 1): 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej; 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych; 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi; 4) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłuŝnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłuŝnika. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonywanie wszystkich zobowiązań pienięŝnych zgodnie z terminami ich płatności (art. 8). W banku funkcjonuje system zarządzania, który stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. W ramach systemu zarządzania w banku funkcjonuje co najmniej: system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej (art. 9). Zarząd banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność systemu (art. 9a.). Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowania ryzyka występującego w działalności banku słuŝące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez bank działalności (art. 9b). Inwestycje w akcje i udziały oraz papiery dłuŝne są jedną z form pozakredytowej działalności banków, stanowiącą element przychodów, kosztów i sumy bilansowej. Efektywność tego rodzaju działalności wpływa na bezpieczeństwo i stabilność 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). 9

10 WaŜniejsze wyniki kontroli banków. W związku z tym, Ŝe banki są instytucjami zaufania publicznego, ciąŝy na nich obowiązek prowadzenia swojej działalności w sposób zapewniający bezpieczeństwo środków w nich zgromadzonych. Sytuacja finansowa podmiotów, w które banki zaangaŝowały się kapitałowo, wpływa na jakość ich aktywów, a tym samym na ich bezpieczeństwo. Spośród inwestycji w papiery wartościowe najniŝsze ryzyko wiąŝe się z zaangaŝowaniem w skarbowe papiery dłuŝne. Papiery te charakteryzują się takŝe duŝą płynnością przy jednoczesnym przewidywalnym i stabilnym kursie. Na podstawie ustawy Prawo bankowe w banki mogą tworzyć własne podmioty zaleŝne (np. firmy leasingowe, factoringowe, domy maklerskie), tj. dokonywać inwestycji kapitałowych o znaczeniu strategicznym i długookresowym, w celu uzupełnienia swojej działalności oraz zwiększenia oferty usług dla klientów. Mogą równieŝ inwestować w podmioty o innym charakterze niŝ bankowy (np. firmy deweloperskie), w celu uzyskania korzyści finansowych np. poprzez otrzymywane dywidendy lub wzrost wartości akcji lub udziałów. W ustawie z dnia 29 lipca 1997 r. o obrocie instrumentami finansowymi unormowane zostały zasady publicznego obrotu papierami wartościowymi, w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach zasady emisji, zbywania i wykupu obligacji, a w ustawie z dnia 20 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (art. 337 Ksh) określone są zasady zbywania akcji i rozporządzania akcją. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w art. 3 zawiera podstawowe definicje jednostki dominującej, znaczącego inwestora, jednostki zaleŝnej, współzaleŝnej, stowarzyszonej, podporządkowanej i powiązanej oraz grupy kapitałowej Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne Kontroli objęto cztery banki, których właścicielem lub akcjonariuszem jest pośrednio lub bezpośrednio Skarb Państwa: PKO BP SA, BGK, BOŚ SA i Bank Pocztowy. Banki te róŝnią się wielkością kapitałów własnych i aktywów, a takŝe osiąganymi wynikami finansowymi. Wielkość banków oraz przyjęta strategia determinują zakres i rodzaj prowadzonej działalności w zakresie inwestycji kapitałowych. PKO BP SA jest jednym z dwóch największych banków na polskim rynku bankowym. Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitały własne tego banku wynosiły 6.399,1 mln zł, wartość aktywów ,1 mln zł, a zysk netto 1.192,7 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2007 r. 10

11 WaŜniejsze wyniki kontroli kapitały własne wynosiły ,5 mln zł, wartość aktywów ,3 mln zł, a zysk netto 2.720,0 mln zł. Według danych na dzień 30 czerwca 2008 r. kapitały własne PKO BP SA wzrosły do wartości ,8 mln zł, a wartość aktywów do ,8 mln zł, przy zysku netto 1.824,7 mln zł. Przyjmując wartości kapitałów własnych, aktywów i zysku netto w danym okresie dla PKO BP SA za 100, w pozostałych bankach wartości te kształtowały się następująco: Nazwa banku 2003 r. Kapitały własne Aktywa Zysk netto PKO BP SA 100,0 100,0 100,0 BGK 59,5 9,4 7,4 BOŚ SA 8,9 7,0 1,9 Bank Pocztowy 1,8 2,5 0,28 I półrocze 2008 r. PKO BP SA 100,0 100,0 100,0 BGK 57,9 27,1 8,4 BOŚ SA 7,7 8,7 1,9 Bank Pocztowy 1,8 2,1 0,75 Pod względem kapitałów własnych jedynie BGK posiada kapitały na zbliŝonym do PKO BP SA poziomie, natomiast pozostałe dwa banki posiadają kapitały na poziomie odpowiednio ponad 12 i 50-krotnie niŝszym 4. Banki te róŝnią się takŝe charakterem działalności. PKO BP SA jest bankiem detalicznym i uniwersalnym, który obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i róŝnej wielkości podmioty gospodarcze. Natomiast Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w prawie Urzędów Pocztowych oraz w sieci własnej na terenie całego kraju. Do podstawowych celów działalności BGK, zgodnie ze statutem nadanym rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. 5 naleŝy wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych. PowyŜsze zadania BGK realizuje w ramach działalności 4 Art. 71 prawa bankowego określa wielkość zaangaŝowania wobec podmiotów, w których bank pośrednio lub bezpośrednio posiada akcje lub udziały jako limity koncentracji wyraŝone procentem funduszy własnych banku. Oznacza to, Ŝe od wielkości kapitałów własnych zaleŝą moŝliwości inwestycyjne poszczególnych banków. 5 Dz.U. Nr 156, poz ze zm. 11

12 WaŜniejsze wyniki kontroli zleconej (tj. w ramach funduszy powierzonych i umiejscowionych w BGK w związku z realizacją programów rządowych) oraz własnej działalności komercyjnej. Główną misją Banku Ochrony Środowiska SA jest wspieranie poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych działań słuŝących rozwojowi przemysłu, produktów i usług związanych z ochroną środowiska. Na dzień 30 czerwca 2008 r. PKO BP SA posiadał w swojej grupie kapitałowej 31 podmiotów podporządkowanych, BOŚ SA jeden, BGK 25 (w tym 100,0% w Krajowym Funduszu Poręczeniowym i udziały mniejszościowe w 21 regionalnych i lokalnych funduszach poręczeniowych). Bank Pocztowy nie posiadał Ŝadnych podmiotów podporządkowanych. PowyŜsze uwarunkowania mają wpływ na zróŝnicowanie strategii banków w zakresie inwestycji kapitałowych Istotne ustalenia kontroli Strategia banków i zaangaŝowanie w inwestycje kapitałowe Trzy spośród czterech banków objętych kontrolą określały długoterminowe cele działania dotyczące inwestycji kapitałowych w strategiach wieloletnich, a ich szczegółowa realizacji była określana w rocznych planach rzeczowo-finansowych, bądź rocznych politykach inwestycyjnych. Czwarty z badanych banków nie posiadał strategii, z uwagi na niewielką skalę zaangaŝowania w inwestycje kapitałowe. Bank ten dopiero w 2006 r. uwzględnił w swoich dokumentach moŝliwość inwestycji w komercyjne i komunalne papiery dłuŝne, a decyzje o zaangaŝowaniu w akcje i udziały w spółkach kaŝdorazowo były przedmiotem uchwał zarządu. W okresie objętym kontrolą, banki zmniejszały zaangaŝowanie w akcje i udziały w spółkach. Dwa z czterech banków przewidywały w swoich strategiach zmniejszenie zaangaŝowania w jednostki podporządkowane, nie związane z działalnością bankową i nie przynoszące zadawalających efektów finansowych oraz zwiększenie zaangaŝowania w jednostki powiązane z usługami finansowymi w celu zwiększenia oferty banków i pozyskania nowych klientów. Banki zakładały zwiększenie zaangaŝowania w dłuŝne papiery wartościowe (obligacje komunalne, korporacyjne i banków komercyjnych). Zmiany zaangaŝowania banków w inwestycje kapitałowe oraz struktura zaangaŝowania w okresie od 2004 do końca I półrocza 2008 r. przedstawia zestawienie: 12

13 WaŜniejsze wyniki kontroli Lp. Wyszczególnienie Rok r r. (I półrocze) 5:3 mln zł % mln zł % % Ogółem zaangaŝowanie, w tym: 1.786,3 100, ,9 100,0 206, akcje i udziały w spółkach 283,6 15,9 318,5* 8,6 112, jednostki podporządkowane 934,4 52, ,2 36,6 144, papiery dłuŝne (obligacje komunalne, korporacyjne i banków komercyjnych) 568,3 31, ,2 54,8 355,0 * W kwocie tej 31,3% stanowi wartość akcji przekazanych na dokapitalizowanie jednego z banków. Bez uwzględnienia tej kwoty zaangaŝowanie banków w badanym okresie w akcje i udziały zmniejszyło się o 23,8%. PowyŜsze dane wskazują, iŝ banki realizowały zamierzone cele strategiczne w zakresie inwestycji kapitałowych. ZaangaŜowanie banków w akcje i udziały zmniejszyło się, natomiast zdecydowanie zwiększyło się ich zaangaŝowanie w dłuŝne papiery wartościowe Regulacje wewnętrzne dotyczące prowadzenia inwestycji kapitałowych Wszystkie badane banki posiadały regulacje wewnętrzne określające zasady prowadzenia inwestycji kapitałowych, dostosowane do skali prowadzonej działalności. Regulacje te określały zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, sposób ich przeprowadzenia oraz sprawowania nadzoru, monitorowania i sprawozdawczości. Regulacje te w opinii NIK pozwalały na prawidłowe sprawowanie nadzoru nad tą działalnością. W jednym z badanych banków stwierdzono uchybienie formalne. Polegało ono na niedokonaniu w zarządzeniach w sprawie określenia monitorowania ryzyka związanego z zaangaŝowaniem kapitałowym oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach, w których bank jest udziałowcem lub akcjonariuszem zmiany jednostki organizacyjnej wykonującej te zadania, pomimo Ŝe od 1 lutego 2008 r. w związku z zmianami dokonanymi w regulaminie organizacyjnym, zadania te powierzone i wykonywane były przez inny departament. 13

14 WaŜniejsze wyniki kontroli Przestrzeganie limitów inwestycyjnych Wszystkie kontrolowane banki posiadały wewnętrzne uregulowania w zakresie ustalania limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. Wielkość limitów dostosowana była do skali prowadzonej przez poszczególne banki działalności inwestycyjnej. W badanym okresie działania banków nie spowodowały przekroczenia wewnętrznych limitów inwestowania oraz limitów koncentracji określonych przepisami art. 71 ustawy prawo bankowe. Natomiast w wyniku działania czynników zewnętrznych w jednym z banków nastąpiło kilkudniowe przekroczenie wewnętrznych limitów inwestowania w spółki notowane na rynku regulowanym, które spowodowane było rynkowym wzrostem kursu akcji. W drugim banku miało miejsce przekroczenie limitu wielkości wkładów niepienięŝnych w funduszach zasadniczych. Zdarzenie to było związane z przekazaniem przez Skarb Państwa portfela 27 spółek publicznych na zasilenie funduszu statutowego. Zarząd Banku wystąpił i uzyskał zgodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego na przekroczenie limitu wkładów niepienięŝnych w strukturze funduszy zasadniczych 6. Po zbyciu akcji 15 spółek oraz znacznej części pakietu jednej spółki, na dzień 31 stycznia 2006 r. wartość posiadanych wkładów niepienięŝnych w funduszach zasadniczych kształtowała się poniŝej limitu określonego w art. 128 ust. 1 pkt 1 7 Prawa bankowego Inwestycje w dłuŝne papiery wartościowe. Banki inwestowały w dłuŝne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa 8, samorządy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) oraz banki komercyjne. W badanym okresie zwiększało się zaangaŝowanie banków w powyŝsze papiery wartościowe, o czym świadczą poniŝsze dane: 6 Decyzją z dnia 20 maja 2005 r. Przewodniczący KNF wyraził zgodę na przekroczenie przez bank do 30 kwietnia 2006 r. limitu wkładów niepienięŝnych w strukturze funduszy zasadniczych. 7 Zgodnie z tym przepisem wkłady niepienięŝne nie mogą przekroczyć 15% funduszy własnych banku. 8 ZaangaŜowanie w skarbowe papiery wartościowe ze względu na niskie ryzyko oraz w duŝym stopniu krótkoterminowy charakter (poniŝej jednego roku) nie były przedmiotem badania w trakcie kontroli. 14

15 WaŜniejsze wyniki kontroli Lp. Wyszczególnienie r r. (I półrocze) 5:3 mln zł % mln zł % % Ogółem zaangaŝowanie w tym: 568,3 100, ,2 100,0 355, Obligacje komunalne 405,4 71,3 761,1 37,7 187, Obligacje korporacyjne 25,0 4,4 102,3 5,1 409, DłuŜne papiery wartościowe banków komercyjnych 137,9 24, ,8 57,2 836,7 W obligacje komunalne inwestowały trzy spośród czterech banków z tym, Ŝe jeden rozpoczął tego typu inwestycje w 2006 r. W obligacje korporacyjne inwestowały dwa banki, a w dłuŝne papiery banków komercyjnych trzy spośród czterech badanych banków. We wszystkich bankach decyzje o nabyciu dłuŝnych papierów wartościowych podejmowane były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w granicach określonych wewnętrznie limitów zaangaŝowań oraz po przeprowadzeniu analizy ekonomicznofinansowej emitenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii w zakresie ryzyka transakcji jednostek organizacyjnych banków odpowiedzialnych za ich wydanie. Sytuacja finansowa emitentów była monitorowana w okresach przewidzianych w przepisach wewnętrznych. Nie stwierdzono przypadków nieterminowej obsługi dłuŝnych papierów wartościowych. Kupony odsetkowe realizowane były terminowo, a obligacje wykupywane terminowo. Dwa spośród czerech banków posiadały dłuŝne papiery zagranicznych banków komercyjnych na kwotę 921,1 mln zł. ZaangaŜowanie to stanowiło odpowiednio 0,7% i 1,2% aktywów tych banków. Skala tego zaangaŝowania nie była istotna ze względu na wpływ na sytuację finansową kontrolowanych banków Inwestycje w akcje i udziały W badanym okresie banki nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. Tylko jeden z kontrolowanych banków zainwestował swoje środki w akcje jednej spółki. Pozostałe trzy spośród kontrolowanych banków wchodziło w posiadanie nowych akcji i udziałów na skutek dokapitalizowania lub w wyniku zamiany wierzytelności na akcje spółek (w wyniku postępowania układowego). Zgodnie ze swoimi politykami 15

16 WaŜniejsze wyniki kontroli inwestycyjnymi banki sukcesywnie sprzedawały akcje i udziały w spółkach. Decyzje o zbyciu akcji podejmowane były w oparciu o analizę uwzględniającą formalno-prawne moŝliwości realizacji transakcji, ocenę sytuacji finansowo-biznesowej spółek oraz w wycenę pakietów akcji/udziałów. W latach (I półrocze) banki sprzedały akcje i udziały w 76 spółkach osiągając nadwyŝkę przychodów nad kosztami nabycia w wysokości 316,0 mln zł. Na sprzedaŝy 64 spółek nadwyŝka ta wyniosła 351,2 mln zł, natomiast w wyniku zbycia 12 spółek zanotowano stratę w wysokości 35,2 mln zł. W przypadku wszystkich spółek sprzedanych ze stratą decyzje o ich sprzedaŝy były zgodne z polityką inwestycyjną banków, a przeprowadzone analizy wskazywały na pogarszającą się sytuację finansową spółek oraz brak perspektyw na wzrost ich wartości. W ocenie Izby decyzje o sprzedaŝy ze stratą 12 spółek były uzasadnione. ZastrzeŜenia NIK budzi nabycie przez jeden z banków pakietu mniejszościowego akcji innego banku, w ramach wezwania publicznego. Cena nabycia jednej akcji spełniała wymóg określony art. 79 ustawy o ofercie publicznej 9, tj. była wyŝsza od średniej ceny rynkowej akcji z sześciu miesięcy. Departament banku opracowujący analizę ryzyka tej inwestycji wskazał, Ŝe z transakcją tą wiąŝe się ryzyko niskiej płynności akcji, co moŝe spowodować problemy z ich zbyciem w przyszłości, a cena nabycia akcji wyŝsza od średniej ceny rynkowej moŝe utrudnić uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z tej inwestycji. Mając na względzie powyŝsze zastrzeŝenia oraz fakt, Ŝe bank traktował nabycie tych akcji jako inwestycję o charakterze komercyjnym, zdaniem NIK, Bank nie zabezpieczył dostatecznie swoich interesów. W szczególności nie doprowadzono do zawarcia, przewidzianej w liście intencyjnym podpisanym z organizatorem wezwania, umowy opcji sprzedaŝy tych akcji. Zgodnie z deklaracją zawartą w liście intencyjnym podpisanie takiej umowy umoŝliwiłoby wyjście z inwestycji w drodze sprzedaŝy akcji organizatorowi wezwania po cenie gwarantującej satysfakcjonujący zwrot z tej inwestycji 10. Podpisanie umowy zakupu akcji bez zabezpieczenia korzystnych dla Banku warunków wyjścia z tej inwestycji było działaniem 9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz ze zm.). 10 Według dokonanej przez Bank wyceny wartości akcji na podstawie kursów zamknięcia na dzień 30 czerwca 2008 r. wartość bilansowa tej inwestycji była niŝsza od kosztu nabycia o 6,5%. 16

17 WaŜniejsze wyniki kontroli niekorzystnym dla Banku. Do dnia zakończenia kontroli, pomimo prób podejmowanych przez Bank, nie udało się doprowadzić do podpisania umowy opcji sprzedaŝy tych akcji Inwestycje w podmioty podporządkowane W badanym okresie trzy spośród czterech badanych banków inwestowały w podmioty podporządkowane. Inwestycje te miały na celu poszerzenie oferty produktów oraz pozyskanie nowych klientów, a w przypadku jednego z banków realizację jego zadań ustawowych. Łącznie banki zainwestowały środki w 24 podmioty. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli inwestycje te nie budzą zastrzeŝeń zarówno ze względu na zasady ich przeprowadzenia, jak i sposób nadzoru nad tymi podmiotami. Uwagi NIK dotyczą trzech spośród powyŝszych inwestycji. NIK pozytywnie ocenia ze względu na charakter inwestycje jednego z banków, które były związane z rozwojem działalności bankowej i rozszerzeniem zakresu oferowanych produktów. Zwraca natomiast uwagę na ryzyko związane z zaangaŝowaniem banku w spółkę zaleŝną bank zagraniczny oraz zakres wykonywanych uprawnień właścicielskich w drugiej spółce zaleŝnej. W latach bank zaangaŝował znaczne środki w nabycie większościowego pakietu akcji banku zagranicznego. Decyzja Zarządu Banku o nabyciu akcji poprzedzona była badaniem due diligence oraz przeglądem prawnym 11 i była zgodna z ze strategią rozwoju działalności poza granicami Polski, zakładającej budowanie wartości grupy kapitałowej poprzez inwestycje na rynkach rozwijających się. Pomimo wsparcia finansowego zakupiony bank nie realizował załoŝonych celów rozwojowych zapisanych w strategii na lata W szczególności nie udało się znaleźć w grupie 10 największych banków w swoim kraju, nie zwiększono sieci sprzedaŝy, a takŝe wystąpiły trudności z pozyskaniem na rynku krajowym środków finansowych na rozwój działalności. Od 2007 r. bank zagraniczny nie osiągał zamierzonych wyników finansowych i wskaźników rentowności. Po dokonaniu przeglądu portfela kredytowego wystąpiła konieczność utworzenia rezerw. W związku z tym spółka odnotowała stratę 19,7 mln zł na koniec września 2008 r. Stan naleŝności zagroŝonych w portfelu kredytowym spółki zwiększył się do 15,03%, co świadczy o obniŝeniu jego jakości. Istotny wpływ na zakłócenia rozwoju działalności banku 11 Due diligence oraz przegląd prawny wykonała niezaleŝna firma doradcza. 17

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych przez Ministra Skarbu Państwa N A J W YśSZA IZBA K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. 25/2009/P08046/KGP KGP/41014/08 Informacja o wynikach kontroli sprzedaŝy udziałów/akcji mniejszościowych

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A.

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A. PROSPEKT EMISYJNY Getin Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii GBS0621 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B OFERUJĄCY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A. OKŁADKA PROSPEKT EMISYJNY SPÓŁKI NFI Magna Polonia S.A. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: - 61.896.667 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 stycznia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia... 2013 r. w sprawie określenia sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa

Bardziej szczegółowo