OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH"

Transkrypt

1 IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji. Tym samym coraz wi ksz rol b d miały do spełnienia systemy informacyjne umo liwiaj ce pełne wykorzystanie wszelkich dost pnych informacji. Słowa kluczowe: ocena efektywno ci, ocena projektów infomatycznych 1. Wprowadzenie Konieczno zmian i restrukturyzacji przedsi biorstw generuje potrzeb inwestycji firm w nowoczesne technologie informatyczne. Coraz wi cej przedsi biorstw zauwa a potrzeb wdro enia nowoczesnych systemów celem usprawnienia przekazu informacji i wzrostu konkurencyjno ci na rynku [3]. Systemy informatyczne stanowi szczególn klas projektów. Zło ono systemu informatycznego oraz wielorakie oddziaływania stanowi powa n trudno w jego wdro eniu. Liczne, zako czone niepowodzeniem du e projekty informatyczne potwierdzaj t tez. Przyczyny s bardzo ró ne i dla ich wyeliminowania podejmowane s prace nad doskonaleniem procesu prowadzenia projektu. [14]. Przewiduje si, e zarz dzanie projektami b dzie stale zyskiwa na znaczeniu, a kierownik projektu informatycznego b dzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w obecnym wieku. Oceny te wynikaj z rosn cej liczby zastosowa systemów informatycznych w coraz bardziej zło onych systemach gospodarczych [13]. Powstanie i rozwój globalnych rynków spowodował, e jednym z wa niejszych czynników walki konkurencyjnej firm jest zdolno do wprowadzania innowacji. Zdolno ta jest zale na od wielu czynników, w tym od dost pu do informacji i technologii. Dostosowany do potrzeb przedsi biorstwa system informacyjny jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. Prawidłowo zaprojektowany, a nast pnie wdro ony system daje gwarancj wła ciwego obiegu informacji, dokumentów, od wła ciwych ródeł ich pochodzenia do wła ciwych punktów ich przeznaczenia. 2. System informacyjny a system informatyczny Pewny, szybki i terminowy przepływ informacji w systemie informacyjnym firmy jest mo liwy wtedy, gdy system ten od podstaw b dzie zaprojektowany i zorganizowany dla danej firmy, tzn. dokładnie dopasowany do jej celu działania i specyfiki. System informacyjny firmy musi odwzorowywa kompleksowo wszystkie powi zania funkcjonalne oraz obejmowa swym zasi giem i optymalnie wykorzystywa system komunikowania si : jego organizacj, ustalony tryb, rodki techniczne i ustalenie formalne (terminy, wzory dokumentów, rodzaje informacji itd.). Uwzgl dniaj c potrzeb kompletno ci i ci gło ci informacji dla zachowania jej funkcji steruj cej w procesie zarz dzania, konieczne jest, aby system informacyjny firmy obejmował wszystkie informacje wchodz ce, wychodz ce i wewn trzne [1].

2 98 Ocena efektywno ci budowy lub modernizacji projektów informatycznych w przedsi biorstwach Współcze nie w literaturze przedmiotu pojecie systemu informacyjnego jest definiowane w ró ny sposób. Ka de uj cie kreuje system informacyjny o ci le sprecyzowanych cechach, zadaniach i funkcjach działania. Według J. Kisielnickiego i H. Sroki przyjmuje si, e system informacyjny to wielopoziomowa struktura, pozwalaj ca u ytkownikowi tego systemu na transformowanie okre lonych informacji wej cia na po dane informacje wyj cia za pomoc odpowiednich procedur i modeli. Otrzymane w ten sposób informacje słu jako podstawa do podejmowania okre lonych decyzji [4]. System informacyjny mo e by zdefiniowany tak e jako zbiór ludzi, procedur i zasobów, które zbieraj i transformuj i rozpowszechniaj informacje w przedsi biorstwie. A tak e jako zbiór strumieni informacyjnych opisanych na strukturze procesów realnych i sfery procesów zarz dzania [6]. System informacyjny okre la si tak e jako specyficzny układ nerwowy organizacji, który ł czy w jedn cało elementy systemu zarz dzania. Zupełnie inaczej system informacyjny definiuje S. Zieli ski traktuj c go jako podklas systemów słu cych wspomaganiu zarz dzania organizacj gospodarcz, realizowanego poprzez funkcje planowania, organizowania, kontrolowania i koordynacji [16]. Według G. Morgana wszelkie aspekty funkcjonowania ka dej organizacji, s zale ne od sposobów przetwarzania informacji, a same organizacje s tak e systemami informacyjnymi (por. [4, 8]). Obecnie systemy informacyjne, z których korzystaj mened erowie, mog mie posta : tradycyjn w której głównymi rodkami lub urz dzeniami wykorzystywanymi przez u ytkowników systemu informacyjnego w procesach informacyjnych i komunikacyjnych s : papier, długopis, kalkulator lub maszyna do pisania, komputerow w której u ytkownicy systemu informacyjnego w procesach informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystuj technologi informacyjn (ang. Information Technology IT), tj. sprz t komputerowy, oprogramowanie, narz dzia teleinformatyczne [7]. System informacyjny, w którym wykorzystuje si narz dzia informatyczne, okre lany jest jako system informatyczny. Bazuj c na ogólnym okre leniu systemu informacyjnego, mo na w nim wyró ni nast puj cy zbiór elementów: SI = { P, I, T, O, M, R } (1) gdzie: SI system informacyjny danej organizacji, P zbiór podmiotów, które s u ytkownikami systemu, I zbiór informacji o sferze realnej, czyli o jej stanie i zachodz cych w niej zmianach a wi c tzw. zasoby informacyjne, T zbiór narz dzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji, O zbiór rozwi za systemowych stosowanych w danej organizacji, a wi c stosowana formuła zarz dzania, M zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów informacyjnych, R relacje pomi dzy poszczególnymi zbiorami [4]. Je li przynajmniej jeden z rozpatrywanych wy ej zbiorów elementów bazuje na sprz cie komputerowym, to taki system informacyjny nazywamy systemem informatycznym. Relacj miedzy tymi poj ciami doskonale obrazuje rysunek 1.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Obecnie prawie wszystkie systemy informacyjne budowane s w oparciu o sprz t komputerowy i zapewne ju w niedalekiej przyszło ci poj cia te b d u ywane zamiennie. ródło: [7] Rysunek 1. Relacje pomi dzy systemem informacyjnym a informatycznym System informatyczny mo emy okre li jako skomputeryzowan cz systemu informacyjnego, a w przypadku, kiedy cały system informacyjny jest skomputeryzowany, oba poj cia mog by u ywane zamiennie [8]. Komputeryzacja b dzie tutaj oznacza stopie nasycenia sprz tem komputerowym i oprogramowaniem systemów informacyjnych. Systemy informacyjne odgrywaj istotn rol w osi ganiu sukcesu przez ka de przedsi biorstwo. Odgrywaj c słu ebn rol w stosunku do systemu zarz dzania, wpływaj na prawidłow realizacj jego funkcji, którymi s : planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola [7]. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnej, wdra anej w przedsi biorstwach, powoduje zwi kszenie wzajemnych zale no ci pomi dzy przedsi biorstwem, a jego systemem informacyjnym. Dotyczy to zarówno strategii rozwoju przedsi biorstwa, jak i systemów informacyjnych oraz urz dze i sprz tu komputerowego, oprogramowania, baz danych, sieci komputerowych, a tak e urz dze i technologii telekomunikacyjnych. Wszystkie te składniki musz by dobrane tak, aby mogły ze sob jak najlepiej współpracowa. Zmiana jednego z nich wymusza zwykle tak e dokonanie zmian na innych składnikach systemu. Jest to wa na kwestia, poniewa planuj c działanie przedsi biorstwa w przyszło ci trzeba uwzgl dni jego potrzeby informacyjne i odnie je do mo liwo ci aktualnie posiadanego systemu informacyjnego. To, co przedsi biorstwo b dzie mogło dostarcza na rynek za kilka lat, zale y od mo liwo ci jego systemu informacyjnego.

4 100 Ocena efektywno ci budowy lub modernizacji projektów informatycznych w przedsi biorstwach 3. Proces oceny projektów informatycznych Budowa nowego systemu informatycznego lub modernizacja danego systemu w przedsi biorstwach wymaga przeprowadzenia procesu oceny efektywno ci danego projektu, w tym przypadku projektu informatycznego. Na proces ten składaj si najcz ciej takie działania jak: analiza techniczno-organizacyjna projektu, ocena celowo ci projektu, analiza opłacalno ci projektu, analiza finansowa projektu oraz analiza wra liwo ci (por. [5, 9]). Liczba oraz charakter zmiennych decyzyjnych sprawia, e proces ten jest zło ony, wymaga du- ego nakładu czasu, zebrania odpowiednich, wła ciwych informacji, które nast pnie poddawane s ró nym zabiegom, obliczeniom. Celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji dotycz cego podj cia lub nie danego projektu informatycznego proponuje si nast puj ce podej cie. Kolejne fazy obejmuj analiz technicznej wykonalno ci projektu oraz analiz rachunku ekonomicznego, wielokryterialn ocen projektu b d w przypadku istnienia alternatyw ocen wariantów decyzyjnych. Faza pierwsza jest przeprowadzana w oparciu o zdefiniowana kryteria oceny danego projektu. Konieczne jest, zatem uwzgl dnienie w analizie rozpatrywanego zagadnienia zarówno kryteriów o charakterze ilo ciowym, jak i jako ciowym. W praktyce cz sto ta druga grupa kryteriów odgrywa znaczn rol. Kryteria powinny by oparte na charakterystykach ilo ciowych, które umo liwiaj obiektywn ocen wariantów. Przykładami kryteriów ilo ciowych s parametry finansowe np. koszt zakupu licencji. Drug grup kryteriów powinny stanowi kryteria przedstawiane w formie jako ciowych. Wa n rol odgrywa tu do wiadczenie i intuicja, niezb dne jest pojawienia si pewnego rodzaju niepewno ci o naturze subiektywnej, rozmytej. W przypadku, gdy dane kryterium nie ma charakteru mierzalnego stosuje si podej cie lingwinistyczne oparte na teorii zbiorów rozmytych. Zmienna lingwinistyczna to taka zmienna, która przyjmuje jako swoje warto ci słowa lub zdania wypowiedziane w j zyku naturalnym. Jako przykład mo na poda stwierdzenie typu obszerna dokumentacja, du a elastyczno. Stwierdzenia te mo na sformalizowa poprzez przyporz dkowanie im pewnych zbiorów rozmytych. Zmienne lingwinistyczne oprócz warto ci słownych mog tak e przyjmowa warto ci liczbowe, jak zwykłe zmienne matematyczne [2]. Tabela 1 przestawia przykładowe kryteria oceny danego projektu informatycznego. Przyj te kryteria oceny mog by w stosunkach antagonistycznych. Wiele kryteriów wyklucza si nawzajem, np. w dziedzinie kosztów i czasu realizacji inwestycji, terminów realizacji i liczby dost pnych zasobów. Ponadto kryteria s nierównowa ne. Maj ró ny wpływ na cało ciow ocen projektu inwestycyjnego. Istotne jest, zatem ustalenie wa no ci kryteriów. W przypadku wi kszej liczby ekspertów oceniaj cych hierarchia kryteriów mo e si ró ni mi dzy sob. Du a liczba kryteriów oraz du a liczba ekspertów zwi ksza zło ono danego problemu.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Tabela 1. Proponowane kryteria oceny projektów informatycznych KRYTERIA OCENY 1. Podstawowe cechy systemu: Modułowo Kompleksowo Skalowalno Elastyczno Spójno Wszechstronno Przenaszalno 2. Architektura funkcjonalna sytemu: Moduł Zakupy Moduł Sprzeda Moduł Gospodarka magazynowa Moduł TPP Moduł Planowanie Moduł Dystrybucja Moduł Finanse i Ksi gowo Moduł Kadry i Płace Moduł Zarz dzanie i Controlling 3. Przeznaczenie systemu: Przedsi biorstwo z kategorii MSP Bran a przemysłowa Poł czenia z innymi sieciami zwłaszcza z Internetem Realizacja zamówie zgodnie z profilem działalno ci przedsi biorstwa 4. rodowisko sprz towo-programowe: Platformy sprz towe Architektura klient/serwer Bazy danych Systemy operacyjne 5. Koszty finansowe: Licencja Sprz t Waga System X System Y ocena wynik ocena wynik

6 102 Ocena efektywno ci budowy lub modernizacji projektów informatycznych w przedsi biorstwach KRYTERIA OCENY Wdro enie systemu Szkolenia Modyfikacje i rozbudowa Opieka autorska 6. Interfejs u ytkownika z systemem: Rodzaj interfejsu Czytelno interfejsu System podpowiedzi kontekstowych Ostrze enia i komunikaty Prosta obsługa i szybki dost p 7. Bezpiecze stwo systemu: Mechanizmy autoryzacji dost pu Mechanizmy kontroli poprawno ci danych Zabezpieczenia przed utrat zbiorów danych Archiwizacja danych na dowolnym poziomie 8. Pełna lokalizacja systemu: Polska wersja j zykowa systemu Dost pno w j zyku polskim pełnej dokumentacji systemu Obsługa polskiej waluty i mechanizmy Przeliczania kursów walut 9. Certyfikaty i dopuszczenia techniczne: Gromadzenie informacji o normach, atestach 10. Ogólne: Czas wdro enia Liczba wdro e Referencje Zgodno systemu z obowi zuj cymi przepisami prawnymi Wielowalutowo i ewentualna wieloj zyczno Obszerna dokumentacja eksploatacyjna Powdro eniowy nadzór autorski Waga System X System Y ocena wynik ocena wynik Rozwi zanie rozwa anego problemu decyzyjnego sprowadza si do wyznaczenia postaci analitycznej funkcji u yteczno ci, a nast pnie okre lenia wariantu, dla którego funkcja ta przyjmuje warto maksymaln. Przykładem wykorzystania addytywnej u yteczno ci jest analiza hierarchicz-

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, na procesów (z ang. Analytic Hierarchy Process AHP), zaproponowana przez T. Saaty ego [11]. W metodzie tej porównuje si parami poszczególne kryteria oceny z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanej dziewi ciostopniowej skali. Nast pnie ocenie poddawane s kolejne warianty decyzyjne, co pozwala na utworzenie rankingu rozpatrywanych wariantów realizacji inwestycji. W pracy [10] przedstawiono przykład wykorzystania metody AHP do wielokryterialnej oceny inwestycji z wykorzystaniem programu Microsoft Excel. Faza druga proponowanego podej cia ma na celu okre lenie atrakcyjno ci danego projektu informatycznego. Na tym etapie wyznaczane s poszczególne wielko ci na podstawie dost pnych danych finansowych. Prognozowaniu podlegaj strumienie pieni ne. Proponuje si wykorzystanie dynamicznych (dyskontowych) metod oceny danego projektu. Metody dyskontowe najcz ciej stosowane w praktyce ujmuj (por. [12, 15]): metod warto ci bie cej (zaktualizowanej) netto (ang. net present value NPV), metod wewn trznej stopy zwrotu (ang. internal rate of return IRR). Pierwsza z metod jest podstawow metod, która uwzgl dnia czynnik czasu w ocenie projektów. Polega na porównaniu ze sob poniesionych obecnie nakładów z warto ci bie c przyszłych przychodów z danego projektu. Projekt zgodnie z t metod jest opłacalny, je eli warto NPV jest wi ksza od zera. Spo ród alternatywnych projektów informatycznych nale y wybra ten, który charakteryzuje si najwi ksz dodatni warto ci danego wska nika. W odniesieniu do wska nika IRR dany projekt nale y uzna za opłacalny, je eli jego warto jest wi ksza od wymaganej stopy zwrotu z danej inwestycji. Ostatni etap proponowanej procedury polega na cało ciowej analizie obejmuj cej wyniki oceny technicznej (wykonalno ci) projektu, jak i efektywno ci finansowej projektu. Dane wyj ciowe poprzednich etapów s danymi wej ciowymi dla etapu trzeciego. Podstawowe kryteria oceny projektu powinny zawiera m.in. informacje o terminie, koszcie realizacji, stopniu ryzyka, wielko ci wska ników NPV, IRR, itp. Spełnienie przyj tych kryteriów oceny kwalifikuje dany projekt informatyczny do realizacji. Odpowiednio przeprowadzony proces weryfikacji danego projektu zwi ksza szans jego powodzenia. Dany etap mo e by przeprowadzony np. z wykorzystaniem programu MATLAB przy zastosowaniu biblioteki Fuzzy Logic Toolbox. Program ten zawiera łatwe do wykorzystania rodowisko do modelowania w dziedzinie zbiorów rozmytych. 4. Podsumowanie Straty ekonomiczne, społeczne i polityczne, które przynosz nieudane wdro enie systemów informatycznych s spore i b d si zwi ksza z czasem, jak gospodarka XXI wieku stanie si globaln gospodark cyfrow. Statystki wskazuj ju dzisiaj, e problemy niepowodze realizacji zło- onych projektów informatycznych nie jest błahym zjawiskiem, a tylko, co dziesi ty projekt informatyczny przebiega zgodnie z harmonogramem i w granicach okre lonego bud etu. Rezultaty najnowszych bada mi dzynarodowych prowadzonych przez firm Coopers and Lybrand wskazuj, e 60% firm na wiecie było zwi zanych, z co najmniej jednym projektem systemu informatycznego, który nie przyniósł zało onych korzy ci ekonomicznych i finansowych lub przekroczył znacznie planowany bud et b d czas realizacji. Podj cie wła ciwej decyzji przez przedsi biorc powinno by wspomagane przez odpowiedni komputerowy system. System taki powinien umo liwia szybkie generowanie globalnych ocen realizacji poszczególnych wariantów projektów informatycznych w wietle przyj tych kryteriów

8 104 Ocena efektywno ci budowy lub modernizacji projektów informatycznych w przedsi biorstwach oceny. Dalsze badania b d prowadzone nad opracowaniem komputerowej implementacji proponowanego podej cia do oceny projektów informatycznych. Bibliografia 1. Barczak A., Sidoruk T.: Bezpiecze stwo systemów informatycznych zarz dzania. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa Kasprzyk T. (red.): Systemy prognozowania decyzji wielokryterialnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Kiełtyka L.: Wideokonferencje poprzez Internet w oparciu o technologi IP Multicast. [w:] Multimedia w zarz dzaniu. Wydawnictwo Wydziału Zarz dzania Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa, Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Kobis P.: Ocena efektywno ci inwestycji w procesie wdra ania technologii informatycznych w du ych przedsi biorstwach. [w:] Kiełtyka L. (red.): IT w organizacjach gospodarczych. Dom Organizatora TNOiK, Toru, Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka dla ekonomistów. Teoria. Systemy. Metody. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin Nowicki A. (red.): Wst p do systemów informacyjnych zarz dzania w przedsi biorstwie. Wydawnictwo Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa, Łobejko S.: Systemy informacyjne w zarz dzaniu wiedz i innowacj w przedsi biorstwie. Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa Pabianiak P.: Ocena efektywno ci inwestycji. Ebook. E-BizCom, Pisz I., Mach Ł.: Wielokryterialna ocena opłacalno ci inwestycji [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Malik K. (red.), KPZK PAN, Instytut l ski, Opole, 2007, s Saaty T.: The Analyctic Hierarchy Process. New York, N.Y., McGraw Hill, 1980, RWS Publications, Ptitsburgh, Sierpi ska M., Jachna T.: Ocena przedsi biorstwa wg standardów wiatowych. PWN, Warszawa, Szyjewski Z.: Metodyki zarz dzania projektami informatycznymi. Placet, Warszawa, Szyjewski Z.: Zarz dzanie projektami informatycznymi. Placet, Warszawa, Zachorowski A.: Ryzyko działalno ci inwestycyjnej przedsi biorstw. PWE, Warszawa, Zieli ski S.: Inteligentne systemy w zarz dzaniu. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, EFFECTIVENESS ESTIMATING OF BUILDING OR MODERNIZING INFORMATION PROJECT IN ENTERPRISES Summary The problem of estimating of effectiveness information project is presented. The paper includes an approach to this kind of problem. The key phases of the method are described Keywords: effectiveness, evaluation of IT projects Instytut Innowacyjno ci Procesów i Produktów Wydział Zarz dzania i In ynierii Produkcji Politechnika Opolska

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si :

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : W serii Biblioteka Biznesmena ukazały si : 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ OCENA U YTECZNO CI WYBRANYCH ROZWI ZA e-crm Z WYKORZYSTANIEM NARZ DZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ GRZEGORZ DROZDOWSKI Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. MONIKA STOLARSKA Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania,

Próba analizy porównawczej funkcji modu ów. modu ów logistycznych w wybranych zintegrowanych systemach informatycznych zarz dzania, Próba analizy porównawczej funkcji modu ów logistycznych wybranych zintegrowanych systemów informatycznych zarz dzania Krystyna Johansson Zasadniczym celem niniejszej pracy jest identyfikacja kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo